Anda di halaman 1dari 3

Pang-Araw-araw

na Tala sa
Pagtuturo

Paaralan:
Guro:

LIPA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL


CHERISH G. AUSTRIA

Petsa/Oras:
Agosto 8 - 12,
2016

12:30 ONYX
2:30 RUBY
3:50 MELANITE
4:50
CHALCEDONY

Unang Araw

12:30 ONYX
2:30 RUBY
3:50 MELANITE
4:50
CHALCEDONY
5:50 - EMERALD

Baitang:
Asignatura:

12:30 ONYX
2:30 RUBY
5:50 - EMERALD

12:30 ONYX
3:50 MELANITE
4:50
CHALCEDONY
5:50 - EMERALD

Ikalawang Araw

12:30 ONYX
2:30 RUBY
3:50 MELANITE
4:50
CHALCEDONY
5:50 - EMERALD

SAMPU (10)
FILIPINO

Markahan:

Ikatlong Araw

UNA
Ikaapat na Araw

LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman

Naibabahagi ang sariling interpretasyon kung bakit dumaranas ng ibat ibang suliranin ang pangunahing tauhan sa epiko.
Natutukoy ang mga salitang nagpapahayag ng damdamin / emosyon at mga uri nito.
Napatutunayang nakatutulong ang mga pananda sa mabisang paglalahad ng pahayag sa pagsulat ng iskrip ng Chamber Theater

B. Pamantayan sa Pagganap

Nakapagtatanghal ng Chamber Theater

C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto

*F10PB-Ie-f65

Naibabahagi
ang sariling interpretasyon
kung bakit dumaranas ng ibat
ibang
suliranin
ang
pangunahing tauhan sa epiko.

F10PT

Ie-f-54

Nabibigyang puna ang bisa ng


paggamit ng mga salitang
nagpapahayag ng matinding
damdamin.

* F10PU-Ie-f-67 Naisusulat
ang
paglalahad
na
na
nagpapahayag ng pananaw
tungkol sa pagkakaiba iba ,
pagkakatulad ng mga epikong
pandaigdig

Nakapagtatanghal ng
Chamber Theater

II. NILALAMAN
T.V, flashdrive/ laptop

T.V, flashdrive/laptop,
pisara,tsalk

T.V, flashdrive/laptop

LED TV / USB

37 - 40

40

40

100 - 108

100 - 108

108 - 103

www.google.com

www.youtube.com

Iba pang hanguan

Iba pang hanguan

www.google.com at
www.youtube.com
Iba pang hanguan

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay sa Guro
35 - 37
2.
3.
4.

Mga pahina sa Kagamitang


Pang-mag-aaral
Mga pahina sa Teksbuk
Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources

B. Iba pang Kagamitang Panturo

www.google.com
Iba pang hanguan

III. PAMAMARAAN
A. Balik aral sa nakaraang aralin at/o
Pagsisimula ng bagong aralin.

Balik tanaw sa nakaraang aralin

Pagganyak at pagganyak na
tanong.

Pagpapanood ng isang video clip


tungkol sa supernatural na
kapangyarihan
Pagganyak at pagganyak na
tanong.

B. Paghahabi sa layunin

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa


sa bagong aralin.

Dugtungang Pagkukuwento

Pagganyak at Paghahawan ng
sagabal

Pagbibigay ng mga halimbawang


pangungusap.

Pagbibigay ng mga halimbawang


pangungusap.

Pagbibigay ng mga halimbawang


pangungusap.

Pagbuo ng iskrip ng kanilang


Chamber Theater
Pagbuo ng iskrip gamit ang ibat
ibang pananda

D. Pagtalakay ng bagong konsepto


at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative
Asessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pangaraw- araw na buhay

H. Paglalahat ng Aralin

I. Pagtataya ng Aralin

J. Karagdagang Gawain para sa


takdang-aralin at remediation

Pagtalakay sa aralin.

Pagtalakay sa aralin.

Pagtalakay sa mga pananda sa


mabisang paglalahad ng pahayag

Pagsagot sa mga tanong na


inihanda ng guro.

Pagsagot sa mga tanong na


inihanda ng guro.

Pagpapanood ng akda Bakit


babae ang naghuhugas ng
pinggan?

Pangkatang Gawain

Pangkatang Gawain

Pangkatang Gawain

Bakit ang mga tauhan bas a


epiko ay nagtataglay ng
supernatural na kapangyarihan?.

Paano nakatutulong ang mga


pananda sa mabisang paglalahad
ng pahayag sa pagsulat ng iskrip
ng Chamber Theater?.

Pagtalakay sa Pokus na tanong

Pokus na tanong

Maikling Pagtataya

Kung bibigyan ka ng pagkakataon


na magkaroon ng superpowers o
supernatural na kapangyarihan,
ano ito at bakit?
Maikling Pagtataya

Alamin ang pagkakaiba ng Epiko


sa Mitolohiya.
Unawain ang mga Pananda sa
Mabisang Paglalahad ng
Pahayag

CHERISH G. AUSTRIA

CHERISH G. AUSTRIA

Gaano kahalaga ang mga


pananda sa pang araw araw
ninyong pamumuhay?
Pagtatanghal ng Chamber
Theater

Paggamit ng mga pananda sa


mabisang paglalahad ng pahayag
sa pangungusap
Pagsulat ng Sanaysay

Mamarkahan ang bawat pangkat


ayon sa Pamantayan sa
Pagmamarka

CHERISH G. AUSTRIA

CHERISH G. AUSTRIA

IV. Mga Tala

V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawainpara sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan sa solusyunan sa
tulong ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang pangturo
ang aking nabuo na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?

Pangalan at Lagda ng Guro

Pangalan at Lagda ng Nagobserba

MANUEL B. SARMIENTO

MANUEL B. SARMIENTO

MANUEL B. SARMIENTO

MANUEL B. SARMIENTO