Anda di halaman 1dari 5
  

 

 

  
 


  

 ! "#" $ %
&'(

 
  
 

 
 !"! #$ %& ## ' ""$()* +
,-$.-/01"."2" 3 4)* 5
 "6 # 78" ""90"6 ""0: ;4<8"" ' 
 #%="7+
9 >? @ 0"# "A 01" %&  B 
' ""$  C4D E+

 "A ' "" F"<8" <G;H"I +


J K'K %#L "2"M % - -  L4 N
 " 0:: +OP D<+J+,4%-K'K1"4 Q* 
<P DR J1
R P %# % 0: K'K "4 "R * 
P:< 9S+P T "UQV<K'K K'K1V"A 
!%' %W >X 8  Y"6 = Z +*[ =" 
.$T : \0 8"]8""A Q 8"" VK'K %#L 
"2"M V+P V7>^%_$ V`7 Pa P8 b4 * <8"JX 

H"bcN 01"`Z % "> `4 ""0: +*R


>? ' "2'"""7>" "2-5" d 0R %W 
 N e >f` g N 0h "!]"R >"Re ' X 0
& ) *+ %+,,-+./- (
) [ 0: '? 78""! ' "2LN "  %4>"+
*# N 01"i 
jK'K "2"M (& : k
jl "!$=mT , $H>? k
j< ? "W  !"RL K'K1k
)#" Y R7R->"+
+Pd0
12*C P5;2"E 304*5

6"-" BV+++++J!%a K'PP.R ! (K4"P6 $=


mT  , T  RR%f M#( MJXK i", M%]
(%4N "? \2,noK- "< ;+
  
  

 

P L "/  > mT XR"?%4 #%a $=mT , T R_
 $ p""0 % V ""0 "! $g %W dL  
 (PT ;?]% G 7"i"$H0: 1_! q/ "'
&_mT S] 0G45+V
K'K %# L  /0h " $r \N$ R PT ;?
>'"R i"*5$ 5\0 
L ;= )0h +FT i"? N 
0:i" 0( % 
L ;= )0h &$r dRmT R T 
$H sd#GR+++*:R
L ;= )0h 01" t h ]
%X"`0u $ - mT , >? #]^R +
$+Pd3
'7 
#8 LV+++P0")0h 
>($ (K 9h RmT >f X 0:, %Z $H$r 0"Z 
0 g "!]dT  ]" v N_N? X" 
"mT S]0G"7$ %a +K'K \ dT & %N "N 
)0h %4 >N : !sVK'K dT  "M R >? 
R "?  " ! Q M$/N ! G a >R
! ` "Z V+K'K %# 5\0 % 
L ;= )0h >'"R 
mT , G"R+;T"A # % 
L ;= )0h "R+*0:, 
"A % &>? %0^+;R %M" )0h :G R , P?++++K^

T D0h JX C0 , Edw4 mT R T +)0h _U"$ (
P=K &_>X"="++++V+
"+Pd9 4. "5
: % *4;" 4< 33
"t !K'K L 0"$pL +++" ' >? ' "f_ "t T ]"M
_U ?o _a "MX""!VK'K % 0:% IU PM
 K0h +KM">($ $=0 , T "i p""
0 $ \d. %Q i" 0"bxPX  \0 K'K \ $r 
i"$ dmT \? W & "6 i" 2" $=$H 
T `=_ +
`+Pd"#=2 2 
V+++;! (, J" 
MK 9h h w _/`Z & - A`0%0h % $[ N
% > +< ;R$r p""P0 V"! `$H"0"bxPX :\0 
>? kV+*0:(? IU PM% K'K >y >T 5  
.i"$  \0 % K'K 9h `e mT  mT , 
mT , Q u%# `G "/%5"%01 T "iK'K ? " "5R >
2"$=$HmT , `e ? # ;? F R"R"M %# %
$  4 +++
d+P 3&">"6 
:?
:@ &N RV+++#JXK 
%a 2 0 bx<1CBEm  , $Rg JXK % "Y

L ;= )0h %$r d$ R T )0h $=T  "N_%H
$r p""0 g "! % 01" 0bxPX  0""="R" 
< J >? k
N :K'K %#L L 0"\ i"$ "0u & 

  
  

 

  i"+FT  , 0( % 


L ;= )0h &\M %4
T $H01"RGMmT #PT ;?+z
{+P 2 3&3A
B4<%4RV+++K'K 0:? I5 PM
 PU * ' P.>( S $=mT , T ""0 $ 
0"- 0:i"$ /% 
L ;= )0h ] %Q i"d
0""A"6 bxPX  < K'K \ % "N L& P.%f 
 P& P' 2 N01"i >^+++V
+P 2 

C" 2|"!%q`D DP' R
% "X  ""7m >" 0*?9SK' )AFc K'P D4
J? P2K'< & H"'L"t"!d$' ' ""&  (
!K'K1> L$=T R%0h +
+
   J T >($ (K 9h CBE
 G N $8 -m  , % ,bcd4$ R_
 (K 9h $r %mT R ! (K4"P6  3`:mT R M
JXK +* }i"%H M_g  $HN -""6 
 N #1" "6 mT `T +P R%0h >? "W L] .%7 
i_>i"%mT $r #H_ (NK 9h +
+
 CBE G * K4" ! ("
; 9h mT , R  _U">X"(,0: J"+++X%T `: 
,0: P?G%4#)9h +
3+
 
CBwEmT   mT , (
,0: * +
B+%M" "A "! mT , +
+V 
 !
"#CBEmT $=i", T (
9"b? $/""0 SVi"T $ i"! "4 "A >? 
"!% +;T "X % 7= $ __ !  L 
>?  L"R+) !\ "/ 0"H""0 S#\M"
-  %#"Rm R"R ++++) dmT #! ( MJXK 
mT %X R%0h h "t "6 d ? RB" 
 "/ 5 "6 L "0(] ?mT S++++V
PQ& !"R > H i",  B>? "!& 
 K'K1$=T > [ +
Pd 0%:"6 P5;2""!%q"K'K .$ "K'K1% 
&  } ' ,&PNCBEi"  !o\2,n
"? "< ;"!%q% Z 01 %0? J_X ' K 9h +
Pd*?P:SL"!%q - "6 K'K 01"5" & 
 bx<1CBE>mT , R K'K1("; 9h +
JW D < JML>? ~= ]"A 0: "6 " +

 

 
  

 

K'FM ;? LV! mT (, J" MJXK h w 


R%0h +++V - i"$ "6  \0 % K'K 9h "!]
 Z ?  B >!Pa P8 bL~% 
B B+
,-# 4" ' % 7 "":# #"f_ K'K %#
L "2"M +P > !7a :K'%4>? "  +P 
;4)97b^PW P0_a $/ >xm ] w $"tN "f_ 
D3 EFG #H&2 IJ KELMNO *
IP"#" C5 
Q/'" - , *, H & D
;# "_f_ ]g " K'K ./% K'K1% "!&
0 ? H >p mT i"](%4 A> 
"R +3R$/ST B+*H&ELMNU$VH& &W )5"#
"> :$ **
V;]& "Z V"RL" ' \R_\!spRL"! $=$H 
% ="R"? a >% ' _% % "0: \/ 
`0:4_ >R +< J P.R< PX ))0h JTP R) 
J6 D4K :  0h"P#G N; "/' % ; JJ? 
 "W !+
Pd & \f"6 """/2 

CX YZC:N[)
/ *\DPP.Q>%' ?R  "X 55"N>/m ]]]] 
+ * G$6 &D]b "? " %4-"%&_o"#
"> +P ** %?+P GGJ&': 6 *
+A]3 E^G #I-_KELMVO *
:?4QC3H&ELM` *
:?
3 #PC3H&ELFE *9 &HZQ]]]L%g  8"!"X>"
' $'  L\7d%qR& 0 %W %4N :5"+
"#"> +P:$ **"#" ab&:+ 
P'- R\"= "  % ` "$ $] 
4""? a "3 0:  3 bxI&CBE>? "!
' "6 K'K "": K'# ""%a _U"G"? 4 "
"""? a $= "A >? N "!' K'K "t !R ' "6 
K'KT K'*% " " -"6 K'K ?+,"R 
*TP^C}EK' P? ' I0h ;2" 2 NN _U"
G"K'K 4+K' P? 4"R/$- R _"6 """? 
a :K'h 4QK'K C"
' *' K="92J.P ;4)* 
 3wE
R- 0:"R "L ]L 01" $/W %5"%5"
%01 .   %' ?< ;RsR "W =" / 
 ># i %:V"#" +c&_& .C* 
W+*C + ,:d. C)QA,+C
? *&,eJDm/K'K1% -"&% +++++++++*R""
 

!

 
  

 

"/;4)97b^P P0" VK'K %#L V !"W 


"K'K $=RL>" $'\NK'K1# "" K'>? %N L
X"M+J!]""7 "!"f_" VK'K .VLg !% -5
> 5 >? ]>? 0 >`T \dLdg 4
% V$' &_V" 
JW 4 ""7 0K'FM ;? Pa P8 b  "/ P5
;2">? "K'K1RK'K  B% L8"i", 
$H RK'K  %a "2"M  BG"W T [ Jt"!*?
PL9S% >? RK'K "W D < JML"t !> Xm% 
VK'K L 0"$pL V+++
P G"5$W!N"6 
-IU" ; P4N $/ %a 2
 } 01"`4 4""0: D.P? }R VP0"L 
RR2" K'K %# "/ % K'K1"t --mT "/
7\0 % "M K 9h \? y W T "6 ="+FT , `G R
2"0 #_X K'K +JM $H01"K'K -mT "/7dR
R+V
,-"Tp"a R_/i 4,# $ ) @$5  
(/*'!Q Q < "#"> :$ *
IP"#
" / EFG #H&2 IJ KELMNO*(N 
01"""$&" ! !_^>R N% "" 78"+

2 


 

"