Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah


memberikan rahmat-Nya sehingga makalah dengan judul Keputusan Kolektif,
Keputusan Kekuasaan, Dan Konsekuensi Inovasi dapat tersusun. Salawat serta
salam tak lupa penyusun sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang
mengubah dari zaman kejahilan hingga zaman penuh ilmu dan kecerdasan.
Makalah ini merupakan salah satu tugas pada matakuliah komunikasi
pembangunan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada bapak Dr. Ir. Unang Yunasaf, M.S. selaku dosen pembimbing
matakuliah komunikasi pembangunan dan kepada segenap pihak yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan makalah ini.
Semoga dengan disusunnya makalah ini, bisa memberikan manfaat bagi
pembacanya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penyusun agar
penyusun dapat membuat makalah lebih baik lagi.

Sumedang, November 2016

Penyusun

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................. i
Daftar Isi ...........................................................................................................ii
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................... 1
1.3 Tujuan .................................................................................................. 1
BAB II
PEBAHASAN .................................................................................................. 3
2.1 Keputusan Kolektif ............................................................................. 3
2.2 Keputusan Kekuasaan ..........................................................................2
2.3 Konsekuensi Inovasi ............................................................................3
BAB III
PENUTUP ....................................................................................................... 5
3.1 Kesimpulan ........................................................................................ 5
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 13
LAMPIRAN ................................................................................................... 14