Anda di halaman 1dari 8

GROUP: D

NAMA : ANIS NABILA BINTI ALIAS

NO. MATRIK: D20151071725

UNIT 12 AKTA PENDIDIKAN 1996: PEMBENTUKAN &


KANDUNGAN
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Menerangkan maksud akta dan akta pendidikan.
ii.
Membincangkan asas pembentukan Akta Pendidikan 1996.
iii. Menganalisis kandungan Akta Pendidikan 1996.
TUGASAN: Jelaskan pengertian Akta Pendidikan 1996. Bagaimakah akta tersebut
dibentuk dan apakah yang menjadi fokus utama kandungannya..

12.0 Peta Minda

memantapkan serta
mengemaskinikan
sistem pendidikan
kebangsaan

merupakan lanjutan
dan pembaharuan
dari Akta Pelajaran
1961

AKTA
PENDIDIKAN
1996

menampilkan
kesinambungan
kepada hasrat dan
dasar pendidikan
yang sedia ada

berpasikan kepada
perakuan-perakuan utama
Penyata Razak 1956 yang
menjadi asas dasar
pendidikan kebangsaan.

Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan


12.1

Pengertian akta dan akta pendidikan


(a)

Pengertian Akta

Tokoh
Kamus Dewan Edisi
Keempat

Penjelasan
Undang-undang yang mengawal pembentukan, penubuhan,
pengurusan wang, dan pembubaran syarikat

Rumusan anda tentang akta:


Di Malaysia, akta bermaksud sebarang undang-undang yang digubal,
dipinda, dibahas dan diwartakan sebagai undang-undang yang diguna
pakai di Negara Malaysia yang dibuat oleh Dewan Rakyat [parlimen].

(b)

Pengertian akta Pendidikan


Tokoh

Penjelasan
Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan
dari Akta Pelajaran 1961 yang bertujuan untuk memantapkan
serta mengemaskinikan sistem pendidikan kebangsaan sejajar
dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat
kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf
dunia. Akta ini menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan
dasar pendidikan yang sedia ada. Akta ini berpaksikan kepada
perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi
asas dasar pendidikan kebangsaan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Undang-undang tentang sesuatu hal yang diluluskan oleh


parlimen.

Rumusan anda tentang akta:

Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

Penggubalan Akta Pendidikan 1996


a) Laporan Rahman Talib
1960

Laporan Razak (1956)

Dasar Pendidikan Kebangsaan &


Akta Pendidikan (1961)

Laporan Khir
Johari (1967)

b) DEB (1970)

Akta Bahasa
Kebangsaan (1967)

Reformasi Sistem
Pendidikan Kebangsaan

Laporan Hussien
Onn (1970)

c) Rukun
Negara (1970)

Laporan Murad
(1973)
Laporan Majid
(1971)

d) Laporan Kabinet
(1979)

Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah
(1982)

e) Kurikulum
Bersepadu Sekolah
Menengah (1982)

Wawasan 2020
(1991)

AKTA
PENDIDIKAN
(1996)
AKTA 550

Ordinan

PARLIMEN

Kanun

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

12.2

Perlembagaan
Rajah 12.1: Penggubalan Akta Pendidikan 1996

Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

12.3 Kandungan Peraturan Akta Pendidikan 1996.


Peraturan Berkaitan Persekolahan, Kurikulum & Bahan

Peraturan
i. Kurikulum
kebangsaan.

Huraian
Dasar pendidikan dibentuk berlandaskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK) mengarah kepada hasrat Wawasan 2020 dan ini
dijelaskan seperti berikut:
BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah
tujuan Negara dan penyelamat bangsa;
DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan
masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang
diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global,
kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat:
DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam
menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju
sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial dan kekuatan
rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang
bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik:
DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah
berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti
berikut:
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berkhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara":
DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan
dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang
memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama,
kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama; pendidikan yang
diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan
memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui
pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan
prinsip-prinsip Rukun Negara:
DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yang perlu, selagi ia
selaras dengan dasar itu, dengan menyediakan pengajaran yang cekap
selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah,
untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik
mengikut hasrat ibu bapa masing-masing:
MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUAT UNDANGUNDANG oleh seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(a)

Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

iii. Penerimaan
masuk murid
ke sekolah
penyimpanan
daftar dan
syarat bagi
pengekalan
murid belajar
di sekolah.

iv. Penggal, hari


dan cuti
sekolah.

v. Penilaian &

Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas bahawa tempoh


pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. Dengan adanya
peruntukan ini, dapat menampung keperluan murid cerdas, sederhana dan
lembab. Dalam akta ini tempohnya agak ketat.
"Sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di
bawah Akta ini hendaklah mengadakan kursus pendidikan rendah yang
direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti
dalam tempoh lima hingga tujuh tahun.
(Bahagian IV, Bab 4, seksyen 29)
"National primary school", or Sekolah kebangsaan, means a fully-assited
primary school providing a six-year course of primary edducation
appropriate for children between the ages of six and eleven years;"
(Education Act 1961, Sec.2)
Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas dua jenis sekolah rendah
iaitu sekola kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan.
Sekolah kebangsaan ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah
rendah bantuan kerajaan: (a) yang menyediakan pendidikan rendah yang
sesuai bagi murid dari umur enam tahun. (b) yang menggunakan bahasa
kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. (c) yang menjadikan bahasa
Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. (d) di mana kemudahan bagi
bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa-bahasa kaum asli. (Bahagian 1,
seksyen 2)
Sekolah jenis kebangsaan ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah
rendah bantuan kerajaan: (a) yang menyediakan pendidikan rendah yang
sesuai bagi murid dari umur enam tahun. (b) yang menggunakan bahasa
Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar utama. (c) yang menjadikan
bahasa kebangsaan dan Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. (Bahagian
1, seksyen 2)
Melalui seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab
pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan
mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi
pendidikan tinggi lain. Melalui seksyen ini, selaras dengan hasrat untuk
mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar, di sekolah-sekolah.
Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains,
matematik dan IT yang lebih banyak selaras dengan kehendak dan
perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan
perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur
kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia.
Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan semua sekolah

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

ii. Kurikulum
prasekolah.

nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang


bersidang dalam Parlimen.
Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk
tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib
digunakan oleh semua tadika.
Program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis
panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri.
(Bahagian IV, Bab 2, seksyen 21)

Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan


menyediakan murid untuk peperiksaan awam, melainkan yang
dikecualikan.
"Tiap-tiap sekolah hendaklah menyediakan murid-muridnya bagi
peperiksaan yang ditetapkan oleh atau di bawah Akta ini atau mana-mana
peraturan yang dibuat di bawah Akta ini melainkan jika dikecualikan
selainnya oleh atau di bawah Akta ini.
(Bahagian IV, Bab 1, seksyen 19)
vi. Majalah
Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan
sekolah &
Kebangsaan.
bahan
"Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada: pendidikan
multimedia.
prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan lepas
menengah dan pendidikan tinggi (tetapi tidak termasuk pendidikan di
sekolah ekspatriat).
( Bahagian IV, Bab 1, seksyen 15)
(b) Peraturan Berkaitan Institusi Pendidikan & Masyarakat
Peraturan
i. Pendaftaran
institusi
pendidikan

Huraian
Selaras dengan sebuah negara yang mahu mewujudkan masyarakat
penyayang, maka dalam Akta Pendidikan 1996 telah diperuntukkan
dalam seksyen 40, yang membolehkan menteri mengadakan pendidikan
khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah.

ii. Pendidikan
khas

(1) Menteri boleh menetapkan:


(b) Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan
keperluan murid yang menerima pendidikan khas.
(c) Kurikulum yang hendak digunakan berhubung dengan pendidikan
khas.
(d) Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang
sesuai bagi pendidikan murid dalam setiap kategori pendidikan khas.
(e) Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh menteri suaimanfaat atau
perlu bagi Bab ini.

iii. Institusi
pendidikan
swasta

iv. Institut
Pendidikan

(2) Tempoh yang ditetapkan oleh menteri di bawah 1(a) tidak boleh
kurang daripada tempoh minimum pendidikan rendah atau menengah,
mengikut mana-mana yang berkenaan, yang diperuntukkan di bawah
Akta ini.
(3) Kurikulum yang ditetapkan di bawah 1 (b) hendaklah mematuhi
kehendak kurikulum kebangsaan setakat yang munasabah dan praktik.
(Bahagian IV, Bab 8, seksyen 41)
Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan
Kebangsaan.
"Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada: pendidikan
prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan lepas
menengah dan pendidikan tinggi (tetapi tidak termasuk pendidikan di
sekolah ekspatriat).
( Bahagian IV, Bab 1, seksyen 15)
Melalui seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab
pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

peperiksaan.

Guru

v.

Institusi
Politeknik

mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi


pendidikan tinggi lain. Melalui seksyen ini, selaras dengan hasrat untuk
mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar, di sekolah-sekolah.
Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains,
matematik dan IT yang lebih banyak selaras dengan kehendak dan
perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan
perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur
kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia.
Akta Pendidikan 1996, seksyen 37, membolehkan politeknik
mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi,
perbadanan atau organisasi perindustrian. Manakala seksyen 38
membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajian atau program
latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan manamana universiti atau institusi pendidikan lain. Seksyen 37 dan 38 ini amat
diperlukan untuk memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia,
berteraskan matematik, sains dan teknologi serta informasi. Dengan ini
Wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan selaras dengan itu juga akan
lahirnya sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara-negara
maju yang lain.

Akta Pendidikan 1996, seksyen 35, membolehkan menteri mengadakan


pendidikan teknik di mana-mana sekolah menengah kebangsaan yang
dinyatakan dalam seksyen 30 dan institusi pendidikan lain. Pendidikan
teknik menyediakan (a) latihan kemahiran. (b) latihan khusus yang
berhubung dengan pekerjaan tertentu. (c) latihan meningkatkan
kemahiran sedia ada. (d) latihan teknik atau vokasional yang diluluskan
vi. Persatuan
Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas dua jenis sekolah rendah
Sekolah
iaitu sekola kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan.
Sekolah kebangsaan ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah
rendah bantuan kerajaan: (a) yang menyediakan pendidikan rendah yang
sesuai bagi murid dari umur enam tahun. (b) yang menggunakan bahasa
kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. (c) yang menjadikan bahasa
Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. (d) di mana kemudahan bagi
bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa-bahasa kaum asli. (Bahagian 1,
seksyen 2)
Sekolah jenis kebangsaan ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah
rendah bantuan kerajaan: (a) yang menyediakan pendidikan rendah yang
sesuai bagi murid dari umur enam tahun. (b) yang menggunakan bahasa
Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar utama. (c) yang menjadikan
bahasa kebangsaan dan Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. (Bahagian
1, seksyen 2)
vii. Persatuan Ibu Peruntukan dalam seksyen 62, Akta Pendidikan 1996 , membolehkan
Bapa & Guru Lembaga pengelola sekolah kerajaan yang tidak berfungsi lagi
(PIBG)
dimansuhkan kecuali bagi sekolah Jenis Kebangsaan dan sekolah-sekolah
tertentu. Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kerajaan
dikekalkan atas permintaan mereka. Lembaga Pengelola Sekolah
Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta memang dikekalkan kerana masih
diperlukan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

Dalam seksyen 77 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan bahawa

Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan


"lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari menteri terlebih
dahulu. Tujuan seksyen, untuk mengawal institusi-institusi pendidikan
tinggi swasta yang sedang pesat menjalankan program "twinning" dan
lingkage", selain dari pada memudahkan ke arah Malaysia sebagai
"Centre of Education Excellence".