Anda di halaman 1dari 14

BAHAN KECEMERLANGAN

201 6

PT3

BK7
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
KEMAHIRAN TEKNIKAL

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

PT3

SAHAGIAN A
[60 markah]

Jarrab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang di sediakan.

Rajah menunjukkan langkah merawat kecederaan ringan.

Susun langkah itu mengikut urutan yang betuldengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan

{3 markahl

Berikul adalah fakior pemilihan idea dalam reka cipta.

AI

Kepentingan Produk

BI

C I Pengetahuan dan kemahiran

DI

Mesra alarn

Keupayaan Kendiri

Padankan faktor itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D pada
petak yang disediakan.

Produk hendaklah sesuai dengan kemampuan

[]

fizikal, kemudahan dan masa


Produk yang boleh menyelesaikan masalah
dengan berkesan

rrrr-)

Produk yang selamat dan selesa digunakan

n4n

[]

{3 markahJ

BK7

PT3

KHB KEMAHIRANI TEKNIKAL

Berikut adalah satu aktivitidalarn pembinaan projek.


Menanda garisan selaripada muka atau tepikayu
Tandakan ( r' ) bagikaedah yang betul untuk aktiviti itu dan
salah pada petak yang disediakan.

(X ) bagi kaedah

yang

[:
[3 markah]
Tandakan ( '/ ) bagiciri kerosakan pada suis penghidup lampu pendarfluor yang betul
dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.
Fius agihan putus apabila lampu dinyalakan
Lampu berkelip

- kelip tetapitidak menyala

Lampu tidak menyala dan hujung tiub bertanda gelang merah


[3 markah]

Rajah di bawah menunjukkan lilar skematik satu projek.

Padankan simbolyang betul bagi komponen berikut dengan menulis A, B, C atau D


dalam ruangan yang disediakan.
Komponen

Simbol

Transistor
Diod pemancar cahaya

Kapasitor berkutub
[3 markahl

BI(7

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

PT3

Tandakan { { } bagi kaedah menggunakan sesiku Tyang betul dan { X ) bagi yang
salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

Rajah di bawah menunjukkan alatan tangan yang digunakan di bengkelkerja paip.

l-A*_l

tI

tT

Padankan alalan berikut berdasarkan nama yang betuldengan menulis A, B dan


pada petak yang disediakan.

Nama alatan
Perengkuh Paip
Ragum Paip Yoke

$pana Boleh Laras

BK7

[:
[:
[:

[3 markah]

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

PT3

Rajah di bawah menunjukkan sebuah mesin jahit.

Tentukan fungsibahagian utama mesin jahit yang berlabeldengan menulis A, B dan C


pada petak yang disediakan.

a.

Melaraskan saiz mata jahitan yang dikehendaki

b.

Menetapkan kain yang hendak dijahit

c.

Memulakan dan menghentikan mesin jahit

tln
tl

[3 markah]

Susun langkah mengemas ruang tempat kediaman mengikut urutan yang betul
dengan menulis nombor 1, 2, dan 3 pada ruang yang disediakan. Langkah 4 telah
diberi.

Buka semua tingkap dan pintu


Jemur pennaidaniyang lelah di vakum
Mengelap dan menggilap alatan dan kelengkapan ternpat kediaman
Susun dengan kemas buku, surat khabar, majalah dan alatan mengikut
kesesuaian
[3 markah]

BK7

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

10

PT3

Tandakan ( r' ) bagi kumpulan sepinggan lengkap yang betul dan


salah pada petak yang disediakan.

Makaroni bakar
t Pizza

Nasigoreng

Mee goreng

{X

) bagiyang

o popia
r karipap

[3 markah]
1"1

Nyatakan tiga bahan utama untuk menyediakan medium memasu

a)
b)
c)

[3 markah]
12

Rajah berikut menunjukkan tiga hamparan bagiobjek.

Padankan hamparan yang betul bagibongkah berikut dengan menulis A, B dan


pada petak yang disediakan.

tl
BK7

n
t:

[3 markah]

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

13

PT3

Rajah berikut rnenunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu bongkah

Tandakan ({ } nagi bongkah isometrik yang betul untuk unjuran ortografik itu dan
{ X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan ,

n
[3 markahl

14

Berikut adalah langkah melaraskan voltmeter.

Sambungkan voltrneter secara selari dengan beban

Penyambungan kekutuban mestilah betul, iaitu terminalpositif meter


disambuno kepada ounca positif
Pilih jenis dan julat yang se$uai untuk menyukat arus

Pastikan penunjuk voltmeter berada pada bacaan 0 volt.

$usun mengikut urutan yang betullangkah kerja itu dengan menulis B, C dan D.
Langkah A telah diberi.

[3 markahl

BK7

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

15

PT3

Tanda{ { } bagi pernyataan yang betul bagi litar selaridan { X ) bagi pernyataan yang
salah pada petak yang disediakan.

a.

Formula untuk mengukur arus dalam litar selari

ialah li* l1+ lz + ls.

b, Voltan yang melaluisetiap bahagian dalam litar selariadalah sama.

c.

Bagi mengukur rintangan dalarn litar selariformula yang digunakan


ialah R=3t + Rz +

Re

t:
t:
t:

[3 markah]
15

Rajah dibawah menunjukkan simbol komponen elektronik.

- 7-1
B

Padankan sinrbol itu dengan komponen berikut dengan menulis A, B, C, atau D pada
petak yang disediakan.

ffi
n
17

[3 rnarkah]

Tandakan 1 ; bagitiga komponen elektronik yang boleh berfungsi sebagai suis


dalam ruangan yang disediakan.
Perintang peka cahaya
Diod
Geganti

Transistor
lC muzik

[3 markah]

BK7

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

1S

PT3

Pernyataan berikut adalah tentang sejenis gear.

Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi rnenentukan jenis gear itu.

c
(ii)

Nyatakan nama gear itu.

{iii}

Nyatakan satu contoh peralatan yang menggunakan jenis gear itu.

[3 markah]
19

Rajah dibawah menunjukkan keratan bahagian eistsm pelinciran enjin satu


silinder empat lejang.

Nyatakan nama

tiga

bahagian yang terlibat dalam sistem fiu

i.
ii.
iii.

[3 markah]

BK7

7
KIIB KEMAHIRAN TEI(NIKAL

PT3

Maklumat berikut adalah cara jualan masa kini.

Prabayar

Jualan kredit

sewabeli

Tunai

Padankan cara jualan itu dengan maklumat berikut dengan menulis pada petak yang
disediakan.

Pelanggan menjelaskan bayaran secara


beransur-ansur dalam tempoh perianjian
yang telah dibuat

Pelanggan rnernbeli barang dengan


rnenangguhkan bayaran kesatu tempoh
tertentu

[3 markahJ

BK7

10

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

PT3

BAHAGIAN B
40 MARKAH

21

Pemyataan berikut menerangkan kerosakan pada lampu pendarfluor.


4.
4"
,{h

Lampu tidak rnenyala apabila dihidupkan


Lampu be*elip-kelip tetapi tidak menyala
Lampu tidak rnenyala dan hujung tiub bertanda gelang merah

Berdasarkan pernyataan itu

a.

Apakah punca bagi kerosakan itu


11

b.

markahl

Huraikan langkah untuk mengganti bahagian itu

l5 markattl

c.

Nyatakan dua lagipunca kerosakan pada lampu pendarfluor

12

d.

markah|

Nyatakan dua cara mengatasi punca kerosakan itu { jawapan di c }

{2 markall

BK7

11

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

22

PT3

Rajah dibawah menunjukkan sejeni$ $ambungan litar

7
N

lt
e',

(Jr

lt

(5

r)

\
)

\
)

M2

MI

Berdasarkan rajah itu:

Nyatakan jenis sambungan litar itu


11

ll.

markahl

Hitungkan Jumlah rintangan ( Rj ) dalam litar itu. Tunjukkan jalan pengiraan

14 markahl

$ekiranya nilaivoltan !i adalah 12 V dan arus melalui litar sebanyak 3A.


Hitung Kuasa bagi litar itu.

13

iv.

markahl

Sekiranya mentol M2 terbakar, nyatakan keadaan mentolMl dan M3

MentolMl
Mentol

BK7

M3

lz markahl

t2

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

23

PT3

lajah di bawal menunjukkan rak pinggan yang diletakkan di dapur rumah.


$elepas dua bulan digunakan, didapati rat ini tioat ltanitdan rosak.
Kayu

Kaki A
Berdasarkan rajah dan maklumat itu:

{a}

Nyatakan dua kelemahan rak pinggan itu dari aspek faktor reka
bentuk.

(i)

(ii)
12 mart<afl

{b)

Berdasarkan jawapan di (a), terangkan penyelesaian bagi setiap


kelemahan itu.

(iD

{4 markah}

(c)

Nyatakan dua jenis bahan lain yang sesuai untuk membuat rak
itu.

{2 markahl

{a}

Nyatakan dua jenis bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk projek
itu.

{2 markah}

BK7

13

KHB KEMAIIIRAN TBKNIKAL

PT3

24 Rajah berikut menunjukkan hasil pematerian kaki komponen elektronik

RAJAHA
a)

RAJAHE

Berdasarkan rajah dan maklumat yang diberikan:


Huraikan perbandingan kedua-dua hasil pematerian dan tentukan hasil
pematerian yang baik.

Rajah A

Rajah B

16 markahl

{ii}

Hasilpernaterian yang baik

fi mart<ahl

b)

$enaraikan dua bahan dan kelengkapan pematerian.

12

c)

narkalr]

Nyatakan satu langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti itu.

11 markatrj

3S3?S

BK7

KERTAS SOALAN TAMAT

1.4

CCCCC