Anda di halaman 1dari 2

STRATEGI FLIPPED CLASSROOM

Menurut Graham Brent (2013) Flipped classroom merupakan strategi yang boleh diberikan oleh
pendidik dengan cara mengurangkan jumlah arahan langsung dalam amalan mengajar mereka
sambil memaksimumkan interaksi satu sama lain. Strategi ini menggunakan teknologi yang
menyediakan tambahan yang menyokong bahan pembelajaran bagi pelajar yang boleh diakses
secara online. Hal ini membebaskan waktu kelas yang sebelumnya telah digunakan untuk
pembelajaran.
Pengajar menerima pakai model flipped classroom untuk memberikan pembelajaran kelas atau
kandungan pengajaran sebagai pekerjaan rumah. Dalam persiapan untuk kelas, pelajar diwajibkan
untuk melihat video pembelajaran. Menurut Tucker dalam Amy Roehl (2013) pelajar memanfaatkan
masa di kelas untuk bekerja menyelesaikan masalah, pembangunan konsep, dan terlibat dalam
pembelajaran kolaboratif.
Sedangkan menurut Natalie (2012) Strategi flipped classroom menyokong banyak manfaat.
Sebahagian besar seolah-olah menjadi keuntungan yang masuk akal (misalnya meningkatkan waktu
arahan lebih menarik) terutama untuk mengajar mereka dalam tetapan campuran yang terdiri dari
beberapa kombinasi tatap muka dan Arahan talian. Namun strategi ini juga mempunyai keterbatasan.
Pertama, kualiti video mungkin sangat buruk. Kedua, mengingat bahawa pelajar boleh melihat video
ceramah pada komputer mereka sendiri, keadaan di mana mereka kemungkinan melihat video
ceramah menjadi pembelajaran yang tidak berkesan (misalnya pelajar boleh melihat video sambil
menonton permainan baseball atau mendengar muzik). Ketiga, pelajar tidak menonton atau
memahami video kerana itu mereka tidak siap atau belum cukup bersedia untuk kegiatan tatap muka.
Keempat, pelajar mungkin perlu banyak penopang untuk memastikan mereka memahami materi yang
disampaikan dalam video. Kelima, pelajar tidak mampu mengajukan soalan kepada pengajar atau
rakan-rakan mereka jika menonton video saja.
Walaupun ada banyak keterbatasan dengan strategi flipped classroom dan tidak ada kajian empirikal
untuk menyokong penggunaannya, laporan anekdot oleh banyak pengajar mempertahankan bahawa
hal itu boleh digunakan sebagai strategi mengajar yang berharga pada setiap tahap pendidikan,
bergantung peserta didik, sumber daya, dan masa seseorang. Selain itu seolah-olah sesuai untuk
penegetahuan mengajar yang prosedur, salah satu daripada empat jenis pengetahuan umum yang
dijelaskan dalam Taksonomi Bloom yang telah diperbaiki menurut Anderson dkk dalam Natalie
(2012). Pengetahuan prosedur adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Oleh
kerana itu video ceramah flipped classroom tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan di
mana seorang pengajar menjelaskan dan model bagaimana menyelesaikan jenis masalah akan
menjadi baik dalam penggunaan strategi ini. Pengetahuan prosedur yang kompleks juga boleh diajar
menggunakan strategi flipped classroom walaupun penopang dan potongan kandungan akan sangat
penting tidak hanya untuk memastikan bahawa video pendek, tetapi juga untuk memastikan bahawa
semua langkah prosedur diperkenalkan mencukupi sehingga pelajar benar-benar memahami.
Dari huraian diatas dapat dibuat kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan flipped
classroom,
KELEBIHAN FLIPPED CLASSROOM
1. Memberi peluang kepada pelajar untuk perbincangan dan interaksi dalam dan di luar kelas.
2. Memberi maklum balas serta-merta untuk guru-guru dan pelajar.
3. Bahan - bahan pembelajaran dalam pelbagai format sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar
yang berbeza.
4. Lebih banyak masa digunakan untuk berinteraksi dengan pelajar dan bukannya untuk memberi
kuliah.
5. Memberi peluang pembelajaran yang mencukupi untuk pelajar verbal dan pelajar visual.
6. Guru dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah dengan pelbagai gaya pengajaran.
7. Pelajar membuat refleksi tentang pembelajaran mereka dan mengatur senarai soalan mengenai
apa yang mengelirukan mereka.
8. Pelajar dapat meningkatkan kemahiran elektronik yang membantu dalam apa-apa media
berasaskan komputer.

9. Pelajar boleh mengulang-ulang video tersebut hingga ia benar-benar faham isi pelajaran, tidak
seperti pada pembelajaran biasa, apabila murid kurang mengerti maka guru perlu menjelaskan lagi
hingga pelajar dapat mengerti sehingga kurang berkesan.
10. Pelajar dapat mengakses video tersebut dari mana-mana tempat asalkan mempunyai sambungan
internet yang cukup, bahkan boleh dimuat turun dan lebih puas untuk menontonnya berulang-ulang.
11. Pelajar diminta untuk mempelajari bahan di rumah dan di kelas, serta dapat lebih memfokuskan
kepada kesukaran dalam memahami isi pelajaran ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan
soal-soal berkaitan dengan isi pelajaran tersebut.
KELEMAHAN FLIPPED CLASSROOM
1. Tidak semua pelajar boleh mempunyai akses kepada komputer di rumah atau di luar sekolah.
2. Sesetengah pelajar tidak memainkan peranan dalam perbincangan berkumpulan kerana rasa
malu dan segan.
3. Tugasan kumpulan kecil memerlukan tahap pemantauan yang berkesan daripada guru.
4. Untuk menonton video, sekurang-kurangnya diperlukan satu unit komputer atau laptop. Hal ini
akan menyulitkan pelajar yang tidak mempunyai komputer / laptop, mereka harus ke siber cafe untuk
mengakses video tersebut.
5. Diperlukan sambungan internet yang laju untuk mengakses video tersebut. Adakalanya
sambungan internetnya amat lambat, terutama apabila fail tersebut bersaiz besar, maka akan
memerlukan masa yang cukup lama untuk membuka atau memuat turun.
6. Pelajar mungkin perlu banyak mengulang ulang paparan web untuk memastikan mereka
memahami isi kandungan yang disampaikan dalam video dan pelajar tidak mampu mengajukan
soalan kepada pengajar atau rakan-rakan mereka jika menonton video saja.
7. Flipped classroom hanya boleh dilaksanakan di sekolah yang pelajarnya sudah mempunyai cara
dan prasarana yang sudah memadai memandangkan pada strategi ini menuntut pelajar untuk
menonton video tutorial di rumah.
LANGKAH - LANGKAH PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM
1. Sebelum berjumpa murid di kelas, pelajar diminta untuk belajar sendiri di rumah mengenai isi
pelajaran untuk pertemuan seterusnya, dengan menonton video pembelajaran hasil guru itu sendiri
ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain.
2. Pada pembelajaran di kelas, peserta / murid dibagikan menjadi beberapa kumpulan yang saling
membantu.
3. Peranan guru ketika pembelajaran belajar berlangsung adalah memudahkan berlangsungnya
perbincangan dengan kaedah kooperatif learning. Di samping itu, guru juga akan menyiapkan
beberapa soalan dan penilaian dari bahan tersebut.
4. Guru memberikan kuiz / ujian sehingga pelajar sedar bahawa aktiviti yang mereka lakukan bukan
hanya permainan, tetapi merupakan proses belajar, serta guru berperanan sebagai fasilitator dalam
membantu pelajar dalam pembelajaran serta menyelesaikan soal soal yang berkaitan dengan isi
pelajaran.
PERBEZAAN ANTARA PENGAJARAN TRADISIONAL DAN FLIPPED CLASSROOM
CONTOH AKTIVITI
1. Objek pembelajaran (Learning Object)
2. e- Nota (e-notes).
3. Pembelajaran Kerjasama Berkumpulan (Collaborative Classroom)
4. Pelengkap Kandungan (Complementary e contents)
5. Penilaian (Practikal)