Anda di halaman 1dari 8

UNIT 12

AKTA PENDIDIKAN 1996 & PERATURAN PENDIDIKAN


OBJEKTIF
i. Pembentukan & penggubalan Akta Pendidikan 1996.
ii. Kandungan Akta Pendidikan 1996.
iii. Kepentingan Penggubalan Akta Pendidikan 1996.
iv. Perbandingan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961
Pemetaan Ringkasan Kandungan

3
4
2
1
.

...
Akta
Pelajaran
1996

Akta
Pendidik
an 1961

Persamaan
&
Perbezaan

Kurikulum
Institusi
Kemasyaraka
tan
Bahan

12.1 Pembentukan & penggubalan Akta Pendidikan 1996

Laporan Rahman
Talib

Laporan Razak (1956)

Dasar Pendidikan Kebangsaan &


Akta Pendidikan (1961)

Laporan
Khir Johari
(1967)

DEB
(1970)

Akta Bahasa
Kebangsaan(1967)
)

Reformasi Sistem
Pendidikan Kebangsaan

Laporan Hussien
Onn (1970)
Rukun
Negara

Laporan Majid
(1971)

Laporan
Kabinet 1979
Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah
(1982)

Kurikulum baru
bersepadu
sekolah rendah &
menengah

Wawasan 2020
(1991)

AKTA
PENDIDIKAN
(1996)
AKTA Pendidikan
550 (1996)

Ordinan

Laporan Murad
(1973)

PARLIMEN

Akta Pelajaran
1961

Kanun

12.2 Kandungan Akta Pendidikan 1996

A
K
T
A
P
E
N
D I
D I
K
A
N
1 9
9 6

II

IV

III

Peraturan
I
PERATURAN
PENDIDIKAN
(KURIKULUM)

Keterangan

Sistem Pendidikan Kebangsaan


daripada :
- Pendidikan pra sekolah
- Pendidikan rendah
- Pendidikan menengah
- Pendidikan lepas menengah
- Pendidikan tinggi

KURIKULUM KEBANGSAAN
ditetapkan
oleh Menteri, yang boleh digunapakai
oleh
semua
sekolah,dengan
tujuan
menentukan pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang dijangka akan diperolehi
oleh murid-murid pada akhir tempoh
persekolahan berdasarkan matapelajaran
(teras/ bukan teras) yang ditetapkan
dalam Jadual.

Kurikulum pra sekolah

terdiri

II
PERATURAN
PENDIDIKAN
(INSTITUSI)

III
PERATURAN
PENDIDIKAN
(KEMASYARAKATA
N)

IV
PERATURAN
PENDIDIKAN
(BAHAN)

Penilaian & peperiksaan

Kurikulum kursus pengajian & program


latihan di politeknik

Pendidikan khas

Institusi
murid)

Pendaftaran institusi pendidikan

Institusi pendidikan swasta (piawaian)

Institusi pendidikan swasta (iklan)

Penerimaan masuk murid ke sekolah

Penyimpanan daftar & syarat bagi


pengekalan murid belajar di sekolah.

Penggal, hari dan cuti sekolah.

Persatuan ibu bapa & guru

Peperiksaan
:
Sekolah
hendaklah
menyediakan murid bagi peperiksaan
yang ditetapkan.

penganugerahan
politeknik.

pendidikan

sijil

swasta

atau

(disiplin

diploma

Kursus pengajian & program latihan IPG.

Majalah sekolah & bahan multimedia.

12.3 Kepentingan Penggubalan Akta Pendidikan 1996


Kepentingan
Memantapkan
sistem
pendidikan
kebangsaan

Huraian

Contoh
-Pra,
rendah,
Konsep
sistem
kebangsaan menengah & IPT
dimantapkan dengan melibatkan
semua peringkat persekolahan dari Sekolah
peringkat pra sekolah hingga ke kerajaan,
peringkat pendidikan tinggi dan sekolah bantuan
meliputi semua kategori sekolah
bantuan
kerajaan
dan
sekolah swasta

Memperkukuhk
an kedudukan
bahasa
kebangsaan

Kedudukan
bahasa
kebangsaan
diperkukuhkan melalui peruntukan
bahasa sabagai bahasa pengantar
utama dalam sistem pendidikan dan
mata pelajaran wajib bagi setiap
sekolah dan institusi pendidikan
tinggi, kecuali di sekolah jenis
kebangsaan atau lain-lain sekolah
yang diberi pengecualian

Mewajibkan
semua
pelajar
mempelajari
Bahasa Melayu

Menyelaras

Semua jenis kurikulum dan kategori Penyelarasan

semua
jenis sekolah akan diselaras dengan semua
jenis
kurikulum
kehendak
Negara
apabila soalan
kategori
peruntukan akta 1996 diwajibkan
peperiksaan
sekolah melalui
kurikulum
kebangsaan
Pendidikan
Islam

Diperluaskan kepada semua muridmurid


Islam
disemua
kategori
sekolah
termasuk
swasta
dan
diperkukuhkan
dengan
menjadikanya sebagai salah satu
pelajaran teras di sekolah-sekolah

Menggunakan
sistem
penilaian
dan
peperiksaan
yang sama

Murid-murid
semua
jenis
dan UPSR,
kategori
sekolah
diwajibkan SPM
mengambil peperiksaan yang telah
ditetapkan oleh kerajaan. Dengan itu
memudahkan
untuk
diukur
pencapaian murud-murid sekolah di
seluruh Negara

Menubuh
dan Program pendidikan di semua tadika
menyelenggara dipertingkatkan
kerana
semua
tadika
tadika
diwajibkan
menggunakan
garis panduan kurikulum pra sekolah
yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia
Pendidikan
guru
diperkukuhkan

Jika
terdapat
lima orang dan
ke atas pelajar
Islam,
maka
wajib
diajar
Pendidikan Islam
di
sekolah
tersebut.
PT3

&

Tadika
persendirian
atau pra sekolah
yang berada di
sekolah rendah

Dengan adanya peruntukan yang Diploma


membolehkan
Kementerian Perguruan
Pendidikan Malaysia mengadakan
program pendidikan guru, bukan
sahaja di peringkat sijil, bahkan
diploma dan ijazah (berkembar)

Mempertingkat
kan
pendididkan
teknikal

Program latihan
Pendidikan teknik dipertingkatkan di di kilang-kilang
sekolah teknik dan politeknik
dan sebagainya
Memudahkan sekolah vokasional
ditukar taraf ke sekolah teknik,
manakala politeknik pula boleh
mengadakan
hubungan
dengan
mana-mana institusi, perbadanan
atau organisasi perindustrian untuk
mengendalikan kursus teknik atau
vokasional atau program latihan dan
pertukaran pelajar.

Program
Pertukaran
Program
berkembar
peringkat
diploma
ijazah

dan

12.4 Perbandingan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961


Akta Pelajaran
(1961)

Akta Pendidikan
(1996)
Persamaan

a) Bahasa melayu sebagai bahasa pengantar utama.


b) Berteraskan Laporan Penyata Razak 1956.
c) Untuk memupuk perpaduan Negara melalui pembangunan budaya,
sosial, ekonomi & politik

Perbezaan
Pendidikan rendah adalah
6 tahun.

Pendidikan rendah adalah


antara 5 7 tahun.

Sistem pendidikan
kebangsaan hanyalah
meliputi sekolah atau
institusi pendidikan
kerajaan atau bantuan

Meliputi semua peringkat


dan jenis sekolah atau
institusi pendidikan kecuali
sekolah ekspatriat.

Bahasa kebangsaan adalah


bahasa pengantar sekolah
kebangsaan & sekolah
menengah kebangsaan
sahaja.

Bahasa kebangsaan
sebagai bahasa pengantar
utama di semua sekolah
atau institusi kecuali di SJK
atau lain-lain sekolah yang
diberi pengecualian.
3 kategori sekolah :
- Kerajaan
- Bantuan kerajaan
- swasta

2 kategori sekolah :
- Bantuan penuh
(kerajaan & bukan
kerajaan)
- Swasta
Dasar yang tidak tertulis &
tidak jelas. Didapati
hanyalah untuk
menyatukan kaum di
Malaysia. Selari dengan
masyarakat majmuk.

Dasar pendidikan
berlandaskan hasrat
wawasan 2020 & Falsafah
Pendidikan Negara.