Anda di halaman 1dari 5

ULANGAN SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2015/2016


NAMA

KELAS

: XII AK (Akuntansi)

MATA PELAJARAN : Spreadsheet

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang benar!
1. Program aplikasi Excel, Word, dan Power Point termasuk . . . .
a. Malware
b. Brainware
c. Hardware

d. Software
e. OS

2. Berikut ini yang bukan perangkat lunak pengolah angka . . . .


a. Microsoft Outlook
b. Microsoft Excel
c. Open Office.org Calx

d. Lotus 123
e. Microsoft

3. Untuk meratakan tampilan data rata tengah digunakan perintah . . . .


a. Right
b. Left
c. Center

d. Justify
e. Merge

4. Data yang dibuat dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Excel akan disimpan
dengan extension . . . .
a. .doc
b. .gif
c. .bmp

d. .xls
e. .sxs

5. Perintah merge dan center berfungsi untuk . . . .


a. Mengatur data agar rata kanan pada sel
b. Mengatur data agar rata kiri pada sel
c. Menggabungkan beberapa sel dan memberi isi sel rata tengah
d. Mengatur data agar rata tengah pada sel
e. Mengatur data supaya rata kanan dan kiri
6. Pada program Microsoft Excel ada sel yang disebut dengan sel E14, yang dimaksud
dengan sel E14 adalah . . . .
a. Terletak dibaris E, kolom ke 14
b. Terletak dikolom E, baris ke 14
c. Terletak dikolom E4, baris ke 1
d. Terletak dibaris 1, kolom ke E14
e. Terletak dibaris E14,kolom ke E
7. Di dalam program spreadsheet terdapat fungsi MAX yang berfungsi untuk mencari . . . .
a. Rata-rata
b. Pengurangan
c. Nilai tertinggi

d. Nilai terendah
e. Jumlah

8. Kegunaan fungsi AVERAGE pada program Ms. Excel adalah untuk mencari . . . .

a. Jumlah
b. Rata-rata
c. Nilai tertinggi

d. Nilai terendah
e. Pengkalian

9. Bila kita mempunyai acuan (A5:D5), cell yang terlibat adalah . . . .


a. Semua cell dibaris A dan kolom 1 dan 5
b. Semua cell dibaris 5 dan kolom A dan D
c. Semua cell dibaris 5 dan kolom D
d. Semua cell di luar kolom A dan D
e. Semua cell dibaris 5 dan kolom A
10. Perhatikan syntax rumus fungsi berikut =left ( ) adalah untuk mengambil karakter . . . .
sebanyak n karakter.
a. Kiri
b. Kanan
c. Atas

d. Tengah
e. Pojok

11. Bila diketahui data B7=2, N7=3, B4=1, kemudian rumus yang diinginkan =(B7*N7)-B4,
maka hasil yang diperoleh adalah . . .
a. 1
b. 2
c. 3

d. 4
e. 5

12. Perhatikan data kode berikut K099300B, kemudian diperoleh hasil930. Hasil tersebut
diperoleh dengan menggunakan rumus . . . .
a. =MID(kode,4,3)
b. =MIN(kode,3)
c. =MAX(kode,4,3)

d. =MIN((kode,3,4)
e. =AVERAGE(kode,3,4)

13. Perintah tombol Ctrl + P digunakan untuk . . . .


a. Membuka dokumen
b. Menyimpan dokumen
c. Membuat dokumen

d. Mencetak dokumen
e. Menutup lembar sebar

14. Pilihan untuk hasil cetakan dengan arah kertas horizontal adalah . . . .
a. Portrait
b. Vertical
c. Horizontal

d. Landscape
e. Properties

15. Menu yang berfungsi untuk mengurutkan data dari besar ke kecil adalah . . . .
a. Sort descending
b. Sort ascending
c. Auto Sum

d. Comman Style
e. Preview

16. Fasilitas Ms. Excel sebagai pemandu pembuatan grafik adalah . . . .


a. Chart Wizard
b. Insert Chart
c. Chart

d. Insert Wizard
e. Chart Picture

17. Ikon Undo berfungsi . . . .


a. Mencetak dokumen
b. Menyimpan dokumen
c. Membuka file

d. Memotong bagian dari dokumen


e. Membatalkan pengerjaan

18. Untuk memindahkan atau menyalin worksheet, menu yang harus dipilih setelah klik
kanan pada tab sheet adalah . . . .

a. Delete
b. Rename
c. Select all sheet

d. Move or copy
e. Paste

19. Untuk memberi bingkai pada sel, menu yang harus dipilih pada kotak dialog Format
Cells adalah . . . .
a. Number
b. Alignment
c. Borders

d. Font
e. Fill

20. Menu yang harus dipilih untuk memperlebar atau mempersempit ukuran kolom pada
worksheet adalah . . . .
a. Insert Sheet Column
b. Insert Sheet
c. Borders

d. Row Height
e. Column Width

21. Berikut merupakan tombol yang digunakan dalam memformat teks agar menjadi miring,
yaitu . . . .
a. Ctrl+B
b. Ctrl+I
c. Ctrl+U

d. Ctrl+S
e. Ctrl+O

22. Pengertian dari range adalah . . . .


a. Pertemuan antara worksheet
b. Pertemuan antara workbook
c. Kumpulan sel sembarang

d. Kumpulan sel berbentuk persegi


panjang
e. Pertemuan antara garis dan
kolom

23. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah . . . .


a. Pengolah kata
b. Pengolah data angka
c. Mengelola dokumen

d. Berkomunikasi
e. Mencari informasi

24. Worksheet adalah . . . .


a. Kumpulan dari worksheet
b. Kumpulan beberapa sel
c. Pertemuan antara baris dengan
kolom

d. Pertemuan antara sel dengan


range
e. Lembar kerja dalam excel

25. Apa yang dimaksud dengan sel (Cell) dalam excel . . . .


a. Kumpulan dari worksheet
b. Kumpulan beberapa sel
c. Pertemuan antara baris dengan
kolom

d. Pertemuan antara sel dengan


range
e. Lembar kerja dalam excel

26. Dalam menuliskan rumus pada excel harus didahului dengan . . . .


a. =
b. &
c. +

d.
e. @

27. Data type pada Ms. Excel yang digunakan khusus untuk menampilkan type mata uang
adalah . . . .
a. Number
b. Currency

c. Text
d. OLE Object

e. Money
28. Yang termasuk rumus untuk IF yang benar penulisannya adalah . . . .
a. IF(Perbandingan;Nilai jika benar,Nilai jika salah)
b. =IF(Perbandingan:Nilai jika benar:Nilai jika salah)
c. =IF(Perbandingan,Nilai jika benar:Nilai jika salah)
d. =IF[Perbandingan;Nilai jika benar;Nilai jika salah]
e. IF (SUM:AVERAGE)
29. Untuk penulisan rumus jumlah di sel B2 dengan sel C2 yang benar di bawah ini adalah . .
..
a. +Sum(B2C2)
b. =Sum(B2:C2)
c. =Sum(B2;C2)

d. =Sum(B2C2)
e. =Sum(B2,C2)

30. Fungsi dari File Exit adalah . . . .


a. Mengakhiri program
b. Membuka program
c. Menformat program

d. Menjalankan program
e. Menghapus program

f.
g.
h.

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!


i.
1.
2.
3.
4.

Jelaskan fungsi FV, PV dan PMT!


Jelaskan kegunaan dari fungsi Sum, Count, Average dan Max!
Apakah yang dimaksud dengan cell? Berikan contohnya!
Perhatikan tabel di bawah ini, tuliskan rumus pada kolom predikat dengan ketentuan:
j.
l.
n.
p.
r.
t.

Nilai
0-59
60-74
75-89
90-100

u.
v.
5. Apa sajakah tab yang dimuat dalam ribbon?
w.
x.

k.
m.
o.
q.
s.

Predikat
Kurang
Cukup
Baik
Amat Baik