Anda di halaman 1dari 15

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2017


Minggu

Nilai Dan Tajuk

Kandungan Akademik

Objektif / Hasil
Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran
i.

1.1 Kepercayaan Kepada


Tuhan

M1

Keyakinan wujudnya Tuhan


sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhan-Nya
berlandaskan pegangan agama
masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara.

2/1 6/1

1.2 Amanah
Sikap bertanggungjawab yang
boleh menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan
orang lain.

1.3 Harga Diri

M2
9/1 -13/1

Keupayaan dan keyakinan diri


agar mampunmemulia dan
menjaga maruah diri dalam
kehidupan.

Hukum dan fenomena alam


merupakan
1. Menguruskan alam
peraturan yang ditetapkan
dengan penuh
pencipta
tanggungjawab
Pengurusan alam secara
2. Tanda kesyukuran
bertanggungjawab tanda
terhadap anugerah
bersyukur dengan anugerah
Tuhan.
Tuhan

Pengurusan alam
Rujuk juga obj. 1-3 Unit
1 dalam Buku Teks. MS
secara berhikmah
1.
untuk kebaikan semua
hidupan.

ii.

iii.

Tayangan
video/gambar/slai
d tentang
keindahan alam
ciptaan Tuhan
Membuat buku
skrap tentang
keindahan alam
ciptaan Tuhan.
Lawatan ke tepi
pantai/sungai/hut
an simpan.

Rujuk juga aktiviti Buku Teks


Unit 1
i. Temu ramah dengan
kakitangan
akademik/bukan
Pekerja beretika negara
1.
Bersikap
amanah
akademik di sekolah
berjaya
dalam
tentang peraturan kerja.
Etika kerja yang positif
melaksanakan
ii.
Kajian
kes tentang etika
sebagai satu budaya
tugas dengan
kerja seorang guru,

Amanah dalam
mematuhi
doktor dan polis.
menjalankan tugas
peraturan kerja.
iii. Mengumpul maklumat
sebagai seorang
daripada media
pekerja
Rujuk juga objektif 1-3
cetak/elektronik tentang
Peraturan kerja
Unit 2 dalam Buku Teks.
pekerja-pekerja contoh
Imej organisasi
MS 8
dalam sesuatu
Banteras rasuah
organisasi.
Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Unit 2
1. Mengamalkan cara
i. Mencari maklumat tentang
hidup yang sihat demi
kehidupan seorang
Pegangan hidup yang
maruah diri.
yang berjaya yang
teguh menjamin maruah
dalam hidup.
diri terpelihara
Rujuk juga objektif 1-3 ii. Perbincangan tentang cara
Keupayaan menjaga maruah dalam Buku Teks Unit 3.
untuk memajukan diri
diri dalam kehidupan
MS 14.
dalam pelbagai bidang.

Amalan cara hidup


yang sihat
Rujuk juga aktiviti Buku
*Pegangan agama yang
TeksUnit 3.
kukuh

Aplikasi KBAT

Panduan Guru/
Buku Teks

Catatan

Unit 1
Menyatakan
cara-cara
menguruskan
alam sebagai
tanda bersyukur
dengan
anugerah Tuhan

Alam Harmoni
Manusia Sejahtera
Peta titi

Unit 2
Menghuraikan
kesan rasuah
dalam sesuatu
tugasan

Pekerja Beretika
Negara Gemilang.

Peta bulatan

Memberikan
contoh tokoh
atau idola yang
telah berjaya dan
bagaimana
mereka
mengecapi
kejayaan

Unit 3
Harga Diriku Maruah
Hidupku

Peta pelbagai alir

1
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

1.4 Bertanggungjawab
Kesanggupan diri seseorang
untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

*Usaha memajukan diri


dalam pelbagai bidang.
Pekerja bertanggungjawab
produktiviti meningkat
Sedar tentang diri sebagai
pekerja

Sikap
bertanggungjawab
menjalankan tugas
sebagai seorang
pekerja
- Usaha meningkatkan
produktiviti.

i. Menyediakan senarai tugas


Menjalankan tugas
seorang pekerja (guru,
yang
tentera,pekerja kilang
dipertanggungjawa
pembuatan)
bkan sebagai
ii. membincangkan kesannya
pekerja sempurna.
jika tugas tersebut tidak
Rujuk juga objektif 1-3
dibuat dengan
dalam
bersungguh-sungguh.
Rujuk juga aktiviti Buku Teks
Buku Teks Unit 4 MS 20.
Unit 4.

1.

i.

1.5 Hemah Tinggi


M3
16/1
20/1

Beradab sopan dan berbudi


Pekerti mulia dalam pergaulan
seharian.

Amalan berhemah tinggi


menjamin hubungan
dengan individu lain
1.
Bersedia mengakui
Kesediaan menilai diri sendiri
kesilapan dan
berfikiran terbuka
sebelum menilai orang lain.
terhadap kritikan dan

Sedar dan sanggup


pandangan untuk
membetulkan kesilapan
perkembangan diri.
diri
Rujuk juga objektif 1-2
Buku Teks Unit 5 MS 26

Sedia menerima
kritikan dan pandangan
yang membina.

ii.

Menonton
filem/membaca
petikan dan menilai
watak-watak yang
menunjukkan
kesediaan :
mengakui
kesilapan diri
menerima kritikan
pandangan yang
membina
Main peranan
situasi berkaitan
dengan menyedari
dan mengakui
kesilapan diri.

Menyatakan
kesan sekiranya
seseorang
melakukan tugas
dengan
sempurna
kepada
masyarakat

Unit 4
Tugasku
Tanggungjawabku

Peta buih berganda

Unit 5
Menerangkan
reaksi yang wajar
apabila dikritik
oleh orang lain.

Amalan Berbudi Hidup


Sejahtera

Peta bulatan

Rujuk juga aktiviti buku teks


Unit 5.

2
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

1.6 Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur,
sabar dan mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan perselisihan
faham dan kesejahteraan hidup.

1.7 Berdikari
Kebolehan dan kesanggupan
melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain.
M4
23/1
27/1

1.8 Kerajinan
Usaha yang berterusan penuh
dengan semangat ketekunan,
kecekalan, kegigihan, dedikasi
dan berdaya maju dalam
melakukan sesuatu perkara.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Toleransi kunci
i.
penyelesaian konflik
Toleransi mewujudkan
persefahaman
1.
Mengamalkan sikap

Amalan toleransi
toleransi semasa
menyelesaikan
membantu
ii.
masalah
menyelesaikan
masalah
Saling memahami Rujuk juga objektif 1-3
Buku Teks Unit 6.MS 31
Fikiran terbuka
Saling
menghormati
Kesabaran
Baik sangka
Sikap berdikari asas
kecemerlangan
i.
Sikap berdikari membawa
1. Berdikari dalam
kejayaan dalam bidang yang
melaksanakan
diceburi
sesuatu tugas atau

Amalan berdikari dalam


kewajipan dengan
cemerlang tanpa
menjalankan tugas bagi
bantuan orang lain.
memastikan kejayaan
dalam kerjaya yang
Rujuk juga objektif 1-3
diceburi.
Buku Teks Unit 7 MS 35
Pekerja
Usahawan
- Ahli Sukan
Usaha berterusan
menjamin kecemerlangan
Daya usaha pasti membawa 1.
kejayaan

Usaha yang berterusan


bagi memastikan
2.
kejayaan dalam
pelbagai bidang
Sukan
Ekonomi

Pemerhatian terhadap
kumpulan yang membuat
aktiviti menyelesaikan
masalah dan membuat
laporan.
Mengumpul dan
membincangkan isu
daripada keratan akhbar
yang menunjukkan
amalan toleransi.

Unit 6
Menyatakan
bagaimana
pengamalan nilai
toleransi boleh
menyelesaikan
masalah

Peta bulatan

Rujuk aktiviti buku teks Unit


6.
Tugasan kumpulan tentang
sikap berdikari dalam
melaksanakan sesuatu
tugas di kalangan individu
atau kumpulan dengan
cemerlang.
Pekerja
Usahawan
Ahli Sukan.
Rujuk aktiviti buku teks Unit
7

Toleransi Kunci
Kedamaian.

Unit 7
Menghuraikan
bagaimana
pengamalan nilai
berdikari boleh
membantu
seseorang untuk
berjaya

Berdikari Tangga
Kejayaan

Peta bulatan
Unit 8

Berusaha secara
i. Mengumpul maklumat
berterusan dalam
tentang kejayaan negara
pelbagai bidang
dalam bidang sukan dan
sehingga berjaya.
ekonomi.
Rujuk juga objektif
Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit
1-3 Buku Teks Unit 8
8.
MS 42.

Menghuraikan
sumbangan yang
boleh diberikan
kepada negara
apabila mencapai
kejayaan dalam
pelajaran

Kerajinan Penentu
Kejayaan

3
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

1.9 Kasih Sayang


Kepekaan dan perasaan
cinta yang mendalam serta
berbekalkan yang lahir
daripada hati yang ikhlas.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Sayangi diri hargai


i. Sumbang saran tentang
kehidupan
sebab, akibat dan cara
1. Menyayangi diri dengan
Gejala HIV/AIDS
mengelakkan diri
menjauhi gejala yang
mengancam kehidupan
daripada terlibat dengan
boleh menyebabkan
gejala HIV/AIDS.

Sedar akan punca dan


HIV/AIDS
akibat gejala HIV/AIDS 2. Membantu danmemberi ii. Menghasilkan esei bertajuk
Gejala HIV/AIDS

Tidak terlibat dengan


sokongan moral
mengancam manusia
kepada penghidap
gejala yang boleh
iii. Ceramah oleh wakil majlis
HIV/AIDS.
menyebabkan
AIDS Malaysia.
Rujuk juga objektif 1-4
HIV/AIDS
Buku Teks Unit 9MS 48

Usaha membantu
Rujuk aktiviti buku teks Unit
9.
penghidap HIV/AIDS

6/2 10/2

1.10 Keadilan
Tindakan dan keputusan
yang saksama serta tidak
berat sebelah.

M7
13/2
17/2

Hidup Bermakna
Tanpa AIDS

Peta pelbagai alir

30 JANUARI 03 FEBRUARI
CUTI TAHUN BARU CINA

M5

M6

Unit 9
Menyatakan
bagaimana
gejala HIV/AIDS
boleh
memusnahkan
masa hadapan
seseorang

1.11 Rasional
Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang nyata dan
dapat mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan yang
wajar.

Pemerhatian yang adil,


rakyat sejahtera
Prinsip keadilan kerajaan
menjamin kesamarataan

Layanan yang adil


kepada rakyat jelata
Pendidikan
Kesihatan
Infrastruktur

i. Kaji selidik tentang


kemudahan
/perkhidmatan asas yang
1. Menerima prinsip
disediakan oleh kerajaan
keadilan yang
di kawasan bandar dan
diamalkan kerajaan
luar bandar.
ii. Pidato yang bertema
Rujuk juga objekti 1-3
Peluang-peluang
Buku Teks Unit 10 MS
pendidikan yang
54.
disediakan oleh kerajaan
Rujuk aktiviti buku teks Unit
10.

Amalan sikap rasional


mencerminkan
kebijaksanan
Kebijaksanaan
menimbangkan kesan
sesuatu tindakan menjamin
hubungan yang harmonis

Kebolehan
menimbangkan kesan
pertuturan dan
perlakuan terhadap diri
dan orang lain
Anggota keluarga
Rakan
Jiran

i. Mengkaji dialog
(skrip/rakaman) yang
menggambarkan
1. Berupaya
penyelesaian
menimbangkan
masalah/membuatkeputu
kesan setiap
san tanpa pertelingkahan
pertuturan dan
secara adil.
perlakuan.
ii. Mengkaji skrip
drama/sketsa/rakaman
Rujuk juga objektif 1-3
yang menggambarkan
Buku Teks Unit 11 MS
penyelesaian masalah
59.
membuat keputusan
tanpa pertelingkahan.
Rujuk aktiviti buku teks Unit
11.

Menyatakan
maksud
kesamarataan
pendidikan yang
disediakan oleh
kerajaan di
kawasan luar
bandar dan
bandar

Unit 10
Pembangunan Untuk
Semua Menjamin
Kemakmuran Negara

Peta Bulatan

Unit 11
Memberikan
contoh pertuturan
yang rasional
untuk
mengelakkan
pertelingkahan

Bijak Bertindak
Menjamin
Kesejahteraan

Peta alir

4
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

1.

1.12 Kesederhanaan
M8
20/2
24/2

Bersikap tidak keterlaluan dalam


membuat pertimbangan dan
tindakan sama ada dalam
pemikiran, pertuturan atau
perlakuan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain.

Kesederhanaan amalan
mulia
Kesederhanaan menjamin
kesejahteraan bersama

Amalan kesederhanaan
dalam menyambut
sesuatu majlis,
perayaan dan hari
kebesaran
Majlis keluarga
Majlis di sekolah
Perayaan
agama/kaum
- Hari kebesaran
negara

Mengamalkan
sikap
bersederhana
dalam
memyambut
sesuatu majlis,
perayaan dan hari
kebesaran.

2.

Menerima amalan
kesederhanaan
oleh keluarga,
sekolah dan
kerajaan

3.

Rujuk juga objektif


1-2 Buku Teks
Unit 12 MS 65.

i. Senarai semak reaksi


individu terhadap amalan
kesederhanaan semasa
menyambut perayaan/hari
kebesaran
ii. mengumpul maklumat
/gambar tentang
sambutan
kenduri/perayaan/hari
kebesaran dan berbincang
tentang amalan
kesederhanaan semasa
sambutan majlis
berkenaan.
iii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit
12.

M9
M10
M11

UJIAN PENILAIAN SATU (UP1)

M12

20 MAC 24 MAC
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
2.1 Kasih Sayang terhadap
Keluarga

M13
27/3
31/3

Perasaan cinta , kasih dan


sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap
keluarga.

1.
Kerukunan rumah tangga
menjamin kesejahteraan
keluarga
Kasih sayang ibu bapa
membentuk kebahagiaan
keluarga

Peranan ibu bapa


mendidik anak-anak
dengan penuh kasih
sayang
Mengasuh
- Memberi
pendidikan

Menerima peranan
ibu bapa dan
mentaati asuhan
dan didikannya

Rujuk juga objektif 1-3


Buku Teks Unit 13 MS
72.

Menyenaraikan peranan ibu


bapa.
Melakonkan kehidupan
sebuah keluarga dan
membuat
penilaian/ramalan.
Rujuk aktiviti buku teks Unit
13.

Unit 12
Menceritakan
situasi-situasi
yang
mencerminkan
nilai
kesederhanaan
dalam majlis
yang disambut
oleh keluarga

Berhemat Dalam
Perbelanjaan

Peta alir

Menyenaraikan
kesan anakanak yang
dididik dengan
kasih sayang
dan anak-anak
yang kurang
kasih sayang

Unit 13
Kasih Dicurah Asuhan
Ditaati

Peta buih

5
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

M14
3/4 7/4

2.2 Hormat dan Taat kepada


Anggota Keluarga
Memuliakan setiap anggota
keluarga dengan berinteraksi
dan memberi layanan secara
bersopan untuk mewujudkan
keluarga yang harmoni.

M15
10/4
14/4

M16
17/4
21/4

2.3 Mengekalkan Tradisi


Kekeluargaan
Menerima, menghormati, dan
mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan
kepercayaan yang diwarisi
secara turun-menurun dalam
keluarga

2.4 Tanggungjawab
terhadap Keluarga
Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh setiap
individu terhadap keluarga
untuk melahirkan keluarga
bahagia,meningkatkan imej
dan menjaga maruah
keluarga.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Hormat budaya keluarga


demi kesejahteraan
bersama
Prinsip kekeluargaan
membentuk imej keluarga

Amalan prinsip
kekeluargaan
Peraturan
Maruah
Keputusan
keluarga
Tradisi kekeluargaan
pengikat keluarga bahagia
Amalan adat dan pantang
larang menjamin tradisi
kekeluargaan

Amalan adat dan


pantang larang
memelihara
keharmonian keluarga
Kelahiran
Perkahwinan
Kematian

Kesejahteraan hidup
berkeluarga
memartabatkan maruah
keluarga.
Maruah keluarga
tanggungjawab anggotanya

Tanggungjawab
memelihara maruah
keluarga
- Usaha meningkatkan
kemajuan diri dan
keluarga
- Tidak melibatkan diri
dalam perlakuan yang
tidak sihat.

1.

2.

Menerima dan
mematuhi prinsipprinsip dalam
keluarga.
Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
14 MS 78.

i. Bercerita tentang prinsip


kekeluargaan masingmasing
- Peraturan, maruah dan
keputusan keluarga.
ii. Mencipta prinsip
kekeluargaan
yang diingini.
Rujuk aktiviti buku teks Unit
14

Unit 14
Menyenaraikan
prinsip
kekeluargaan
yang ditetapkan
oleh keluarga
masing-masing

Prinsip Kekeluargaan
Asas Keharmonian

Peta titi
Unit 15

1. Menjaga nama baik


dan maruah keluarga
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
15 MS 83.

1.

2.

Menjaga nama
baik dan maruah
keluarga.
Rujuk juga objektif
1.3 Buku Teks
Unit
16 MS 89.

i Mengumpul maklumat
tentang adat dan
pantang larang keluarga.
ii. Menyediakan buku skrap
tentang adat dan
pantang larang keluarga
iii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit 15

Amalan Adat Warisan


Keluarga
Memberikan
perbezaan
antara adat dan
pantang larang

Unit 16
Maruah Keluarga
Impian Bersama

i. Perbincangan tentang
watak yang menjaga
maruah keluarga
berdasarkan tayangan
filem/drama.
ii. Menyediakan peta minda
tentang perkara-perkara
yang boleh dan tidak boleh
dilakukan dalam menjaga
maruah keluarga

Menyenaraikan
cara-cara
menjaga
maruah
keluarga

ii. Rujuk juga aktiviti buku


teks
Unit 16

6
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

M17
24/4 28/4

M18
1/5 5/5

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

3.1 Menyayangi dan


Menghargai Alam
Sekitar
Kesedaran tentang
perlunya
memelihara dan
memulihara
alam sekeliling untuk
mengekalkan
keseimbangan
ekosistem.

Alam sekitar berkualiti


menjamin kesejahteraan
bersama
Penjagaan alam sekitar
tanggungjawab bersama

Penglibatan dalam
menjaga
keseimbangan
ekosistem
Individu
Berkumpulan

3.2 Keharmonian antara


Manusia dengan Alam
Sekitar.
Keadaan saling
memerlukan
hubungan yang harmonis
antara manusia dengan
alam sekeliling supaya
kualiti kehidupan manusia
dan alam sekeliling
terpelihara.

Udara bersih anugerah


Tuhan yang tidak ternilai
Udara bersih menjamin
hidup sihat.

Punca pencemaran
udara dan kesaanya

Peranan pelbagai pihak


dalam menangani
pencemaran alam
sekitar.

1. Melibatkan diri
dalam pelbagai
aktiviti penjagan
alam sekitar.
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
17 MS 95.

1. Tidak melibatkan diri


dalam kegiatan yang
boleh mencemarkan
udara.
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
102.

i. Mengumpulkan gambar
dan
keratan akhbar tentang
perlakuan individu yang
menjaga alam sekeliling.
ii. Sumbang saran tentang
sebab, akibat dan cara
mengawal pencemaran.
iii. Rujuk juga aktiviti buku
teks
Unit 17.
i. Mengumpul maklumat
tentang sebab, akibat dan
cara mengawal
pencemaran dari media
cetak dan elektronik.
ii. Projek-projek pengawalan
pencemaran udara
- Projek kitar semula
- Projek pelupusan
sampah
iii. Rujuk juga aktiviti buku
teks
Unit 18.

M19
M20
M21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

M22
M23

27 MEI 11 JUNE
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Unit 17
Menjelaskan
kesan kepada
manusia
sekiranya alam
sekitar dijaga
dengan baik

Pemeliharaan Alam
Sekitar anggungjawab
Bersama

Peta buih

Unit 18
Menerangkan
kaitan banjir
besar dengan
aktiviti manusi

Udara Bersih Hidup


Selesa

Peta buih berganda

7
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

M24
12/6
16/6

M25
19/6
23/6

3.3 Kemapanan Alam Sekitar


Pengekalan keseimbangan alam
sekeliling sebagai
tanggungjawab bersama untuk
kesejahteraan hidup.

3.4 Peka terhadap isu-isu


Alam Sekitar
Prihatin terhadap persoalan
yang berkaitan dengan alam
sekeliling dan berusaha
menyelesaikannya

4.1 Cinta akan Negara


M26
26/6
30/6

Perassan sayang dan


bangga kepada negara
serta meletakkan
kepentingan negara
melebihi kepentingan diri.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Pengekalan sumber laut


sebagai warisan alam
Pengekalan sumber laut
tanggungjawab bersama

Kepentingan laut dan


lautan kepada manusia
Sumber Protein
Sumber tenaga

Tenggungjawab
melindungi dan
mengekalkan hidupan
marin
Penyu
Dugong dugon
Terumbu karang
Tindakan
bertanggungjawab
menjamin kualiti alam
sekitar
Aktiviti terancang menjamin
kualiti alam sekitar

Pengurusan aktiviti
manusia secara
terancang
Pembangunan
yang terancang
Tiada
pembakaran
terbuka
Pembuangan sisa
toksik secara
terancang dan
terkawal.
Sayangi khazanah negara,
warisan bangsa
Khazanah negara
kebanggaan kita

Khazanah negara
dihargai dan dipelihara
Seni bina negara
Tempat-tempat
bersejarah

1. Menyedari
kepentingan laut dan
lautan kepada
manusia.
2. Bertanggungjawab
melindungi dan
mengekalkan
hidupan
marin.
3. Rujuk juga objektif
1-3 Unit 19 MS 109.

i. Tayangan filem
dokumentari
tentang kepentingan laut
dan lautan kepada
kehidupan.
ii. Menulis surat
penghergaan
kepada organisasi yang
melindungi hidupan
marin.
iii. Melibatkan diri dengan
projek yang dijalankan
melindungi hidupan
marin.
ii. Rujuk juga aktiviti buku
teks
Unit 19.

1. Lebih prihatin
terhadap isu alam
sekitar dan
melibatkan diri dalam
aktiviti menjaganya.
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
20 MS 115.

i. Aktiviti kreatif seperti


mencipta puisi/cogan
kata/lirik dan
melukis poster tentang
penjagaan alam sekitar.
ii. Mengumpul
maklumat/membuat
kajian kes tentang
kagiatan
yang merosakkan alam
sekitar
- Penerokaan
hutan/pembalakan
haram
iii. Rujuk juga aktiviti buku
teks
Unit 20

1.
2.

3.

Berbangga
dengan khaanah
negara.
Menyokong segala
usaha
pemeliharaan
khazanah negara.
Rujuk juga objektif
1.3 Buku Teks
Unit

i. Aktiviti permainan
tradisional
congkak, gasing
dan wau
ii. Buku skrap tentang
khazanah negara dalam
aspek seni bina
negara, tempat-tempat
bersejarah dan warisan
kesenian negara.

Menjelaskan
projek yang
boleh dijalankan
bagi melindungi
hidupan marin

Memberikan
kebaikan dan
keburukan
penerokaan
hutan kepada
manusia

Menjelaskan
cara untuk
memartabatkan
permainan
tradisional
dalam kalangan
pelajar

Unit 19
Sumber Laut
Terpelihara Manfaat
Bersama

Unit 20
Masyarakat Prihatin Alam
Terpelihara
Peta titi

Unit 21
Khazanah Negara
Warisan Bersama

Peta buih berganda

8
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

4.2 Taat Setia kepada Raja


dan Negara

M27

Kepatuhan dan kesetiaan


yang berkekalan kepada
Raja dan negara.

3/7
7/7

4.3 Sanggup Berkorban


untuk Negara
Kerelaan melakukan atau
menyerahkan sesuatu
termasuk nyawa sebagai
tanda kebaktian untuk
negara.

Warisan kesenian
negara

Rukun Negara asas


pegangan hidup rakyat
Prinsip Rukun Negara
dihayati bersama

Kepentingan prinsip
Rukun Negara

Usaha untuk
menghayati dan
mengamalkan prinsip
Rukun Negara.

Kesediaan rakyat
berkorban untuk program
negara menjamin
kecemerlangan negara
Kesediaan menjayakan
pelbagai program negara
bermula dari hati

Kesediaan dan
kesanggupan rakyat
menjayakan pelbagai
kempen negara
Melancong Dalam
Negeri
Belilah Barang
Buatan Malaysia
- Masyarakat
Penyayang

21 MS 122

1. Memghayati dan
mengamalkan
prinsip Rukun
Negara
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit 22
MS 130.

1 Menyokong dan
melibatkan diri dalam
pelbagai kempen
negara
2. Rujuk juga objektif
1-2 Buku Teks Unit
23 MS 137.

iii. Rujuk aktiviti buku teks


Unit
21.

i. Menyenarai perlakuan
yang
menunjukkan
penghayatan
terhadap Prinsip Rukun
Negara
ii. Minggu Penghayatan
Rukun
Negara
Contoh aktiviti :
kuiz/cogan
kata/ melukis poster.
iii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit 22.

i. Mencipta/mengumpul
risalah tentang tempat
tempat pelancongan
dalam
negara.
ii. Pemeran Barangan
Buatan
Malaysia di bilik darjah.
iii. Kutipan derma untuk Hari
Pahlawan.
ii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit.23

Unit 22
Menjelaskan
kepentingan
menghayati dan
mengamalkan
Rukun Negara

Rukun Negara Asas


Kesetiaan.

Peta bulatan
Unit 23
Berkorban Demi
Kemajuan Negara
Menyenaraikan
sebab-sebab
mengapa kita
perlu
menghargai
jasa pahlawanpahlawan
negara

9
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

M28
10/7
14/7

M29
17/7
21/7

5.1 Melindungi Hak Kanakkanak


Membela, memberi naungan
dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan
mereka yang sempurna.

5.2 Menghormati Hak Wanita


Melindungi dan mengiktiraf
wanita sebagai individu
yang
boleh memberi
sumbangan dalam
pembangunan, keluarga,
masyarakat dan
negara.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Pendidikan sempurna
membentuk insan
cemerlang
Pendidikan menjamin masa
depan anak-anak

Pembentukan insan
berakhlak mulia melalui
pendidikan formal dan
tidak formal
tanggungjawab
bersama
Ibu bapa
Guru
Masyarakat
Media massa
Pengiktirafan hak wanita
menjamin kebahagian
keluarga
Hak wanita sebagai isteri, ibu
dan pendidik serta pengasuh
dalam kehidupan
berkeluarga

Hak wanita sebagai


isteri seperti mana
dalam ikrar nikah

Hak wanita sebagai ibu


Pengurusan keluarga
Peranan sebagai pendidik
& pengasuh

1.
2.

Berhak mendapat
didikan dan ilmu
pengetahuan.
Memahami dan
menerima bahawa
ibu bapa, guru,
masyarakat dan
media massa
bertanggungjawab
memberikan
Pendidikan
kepada anakanak.

Rujuk juga objektif 1-3


Buku Teks Unit 24 MS
143.

i. Perbincangan tentang
peranan ibu bapa, guru,
masyarakat dan media
massa dalam memberi ]
pendidikan kepada anakanak.
ii. Pidato bertajuk
Kepentingan kanak-kanak
memperoleh pendidikan
yang sempurna
ii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit
24.

Pelajar
didedahkan
dengan gambar
kanak-kanak
gelandangan.
Pelajar diminta
menyenaraikan
hak-hak kanakkanak tersebut

Unit 24
Pendidikan Membentuk
Keperibadian Mulia

Peta bulatan

Unit 25
1. Menerima wanita
sebagai angota
penting dalam
keluarga
2. Menghormati
peranan
wanita sebagai ibu
yang menguruskan
rumah tangga.
3. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
25 MS 149.

Wanita Insan Istimewa


i. Forum Peranan wanita
dalam keluarga
ii. Pantomin hari Ibu
iii. Rujuk juga aktiviti buku
teks
Unit 25.

Menjelaskan
peranan wanita
dalam
pembangunan
negara

10
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

M30
24/7
28/7

M31
31/7 4/8

M32
7/8 11/8

5.3 Melindungi Hak Pekerja


Menghormati,menghargai
dan mengiktiraf
perkhidmatan,jasa dan
sumbangan golongan
pekerja dalam
pembangunan negara.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Pengiktirafan terhadap
pekerja pemangkin
produktiviti
Hak pekerja untuk mendapat
pengiktirafan

Jasa dan sumbangan


pekerja perlu dihargai
Hari Pekerja
Ganjaran dan
penghargaan

5.4 Menghormati Hak


Golongan Kurang
Berupaya
Memberi layanan yang
bersopan kepada
golongan kurang berupaya
supaya tidak berasa
tersisih dan mengiktiraf
mereka sebagai insan
ciptaan Tuhan.

Kecacatan bukan
penghalang produktiviti
Golongan kurang berupaya
mampu menyumbang
kepada negara

Peranan dan
sumbangan golongan
kurang berupaya dalam
pelbagai bidang
Ekonomi
Sosial
Agama

5.5 Melindungi Hak


Pengguna

Pendidikan kepenggunan
membantu mengenakkan
hak pengguna
Pengetahuan kepenggunan
pemangkin kualiti barangan
dan perkhidmatan

Pendidikan
kepenggunaan
mendidik
pengguna
bersikap lebih
rasinal
Pilihan barangan
dan perkhidmatan
berdasarkan
harga dan kualiti
Menyuarakan

Membela dan memelihara


hak individu untuk menjadi
pengguna yang
berilmu,mendapat
perkhidmatan serta
barangan yang berkualiti
dan tidak mudah
dieksplotasi.

1. Menyokong usaha
mengiktiraf jasa dan
sumbangan pekerja
2.Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks unit
26 MS 155.

i. Sumbansaran /
perbincangan tentang
sumvangan pekerja
dalam kehidupan seharian.
ii. Mengumpul maklumat
tentang objektif Hari
Pekerja
disambut setiap tahun.
iii.Mencipta slogan bagi
mengiktiraf sumbangan
pekerja kepada negara.

Unit 26
Menjelaskan
kepentingan
menghargai
pekerja pada
setiap tahun

Pekerja : Jasamu
Dihargai, Hakmu Diiktiraf

Peta bulatan

Unit 27

1 Menerima bahawa
golongan kurang
berupaya juga dapat
menyumbang dalam
pelbagai bidang
2. Rujuk juga objektif
1-2 Unit 27 MS 160.

1. Menggunakan
pengetahuan
kepenggunaan
dalam
menegakkan hak
sebagai pengguna
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teka Unit
28 MS 169.

i. Lawatan ke rumah
golongan
kurang berupaya
ii. Membuat folio tentang
individu/golongan kurang
berupaya yang berjasa
iii.Rujuk aktiviti buku teks
Unit
27.

i. Ceramah tentang
pendidikan kepenggunaan
oleh ahli kelab pengguna.
ii. Manulis surat/artikel
menyuarakan ketidakpuasan
hati tentang barangan yang
dibeli atau perkhidmatan
yang diterima.
ii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit 28.

Menerangkan
bentuk
sokongan dan
sikap pelajar
terhadap rakan
yang kurang
berupaya

Menerangkan
tindakan yang
boleh diambil
sekiranya terbeli
barang elektrik
yang rosak

Kecacatan Bukan
Penghalang

Unit 28
Pengguna Bijaksana Hak
Terbela

Membanding beza

11
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

ketidakpuasan
hati
Tuntutan ganti
rugi melalui
pampasan
- Tuntutan terhadap
alam sekitar yang
bersih dan
selamat.
M33
M34

(14/8 18/8) = PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / UJIAN PENILAIAN DUA (UP2)


(21/8 25/8) = PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / UJIAN PENILAIAN DUA (UP2)

M35

28/8 01/09 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA


6.1 Mematuhi Peraturan dan
Undang-undang.

M36
4/9 8/9

Menerima dan mematuhi


peraturan dan undangundang yang telah
ditentukan tanpa mengira
sesiapa dan di mana
seseorang itu berada.

Undang-undang menjamin
kesejahteraan masyarakat
Undang-undang membantu
masyarakat berdisiplin

Salah laku perlu


diatasi
berlandaskan
undang-undang
Gengsterisme
Vandalisme
Pengedaran/penjual
an bahan media
ebrunsur lucah
- Menciplak hasil
ciptaan
orang lain

1 Tidak melibatkan diri


dalam kegiatan yang
menyalahi peraturan
dan undang-undang
Rujuk juga objektif 1-3
Buku Teks Unit 29 MS
176.

i. Ceramah tentang salah


laku yang perlu diatasi
berdasarkan undangundang.
ii. Forum.sketsa tentang
kegiatan yang menyalahi
peraturan dan undangundang
iii.Tayangan filem tentang
salah laku
Rujuk aktiviti buku teks Unit
29.

Menyenaraikan
tindakan yang
boleh
dikuatkuasakan
bagi menangani
gangsterisme di
sekolah

Unit 29
Mematuhi Undangundang Asas
Kejahteraan

Peta pelbagai alir

12
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

6.2 Kebebasan Bersuara


Kebebasan berucap da
mengeluarkan fikiran dengan
batasan tertentu bagi menjaga
keselamatan dan
ketenteraman.

6.3 Kebebasan Beragama


M37
11/9
15/9

Kebebasan setiap individu


untuk menganuti dan
mengamalkan agamanya
seperti yang diperuntukkan
dalam Perlembagaan
Malaysia.
6.4

M38
18/9
22/9

Penglibatan Diri dalam


Pembangunan Negara
Kebebasan untuk
melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
pembangunan negara
dengan mematuhi
peraturan,undangundang dan
Perlembagaan Malaysia.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Kebebasan bersuara
mencerminkan kematangan
diri.
Amalan berfikir sebelum
bersuara menjamin keputusan
terbaik

Amalan berfikir
sebelum bersuara
Proses membuat
keputusan dan
mengambil tindakan
Kebebasan mendapat
pendidikan agama menjamin
kesejahteraan bersama
Rakyat Malaysia bebas
mendapat pendidikan agama
- Peluang mendapat
pendidikan agama seperti yang
diperuntukan
- Pendidikan formal dan tidak
formal ( Institusi pendidikan,
rumah, tempat-tempat
beribadat)
Program negara dijayakan
bersama
Pelaksanaan kempen negara
tanggungjawab bersama

Tangungjawab
pelbagai pihak bagi
menjayakan
kempen-kempen
yang dianjurkan
demi kemajuan
negara
Agensi kerajaan
Badan bukan
kerajaan
Pihak swasta
Individu

i.

1 Berfikir sebelum
bersuara
2.Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
30 MS 182.

Sumbang saran untuk


menyelesaikan masalah
tentang sesuatu isu dan
membut keputusan
ii. Sesi perbincangan antara
pengawas/AJK kelas
/pemimpin murid dengan
murid-murid lain untuk
menyelesaikan sesuatu
masalah.
iii . Rujuk aktiviti buku teks
Unit
30

Unit 30
Membincangkan
cara untuk
meningkatkan
keceriaan kelas
dalam kalangan
AJK kelas

Berfikir Sebelum
Bersuara

Peta alir

Unit 31
1 Menerima bahawa
setiap individu bebas
mendapat pendidikan
agama.
2. Mendapat pendidikan
agama secara formal
atau tidak formal.
3. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
31 MS 187.
1 Melibatkan diri dalam
menjayakan kempenkempen yang
dianjurkan demi
kemajuan negara
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
32 MS 193.

i. Mencari maklumat
daripada
internet tentang pendidikan
agama dan
membincangkannya.
ii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit
31.

i. Melukis poster kempen


yang
dianjurkan
i. Pertandingan
mencipta/melukis
logo/tema sempena
sesuatu
kempen
iii.Perbincangan tentang lirik
lagu bagi sesuatu
sambutan
kempen.
iii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit
32.

Menyatakan
apa yang
pelajar faham
tentang
kebebasan
beragama

Pendidikian Agama
Menjana
Kesejahteraan Negara

Unit 32
Menyenaraikan
sumbangan
pelajar dalam
pembangunan
negara

Penglibatan Diri Dalam


Pembangunan Negara
Tanggungjawab
Bersama

13
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

6.5

Sikap Keterbukaan
Bersedia memberi dan
menerima pandangan,
pembaruan dan kritikan
selaras dengan
kebenaran fakta dan
norma masyarakat
Malaysia.

M39
25/9
29/9

Sikap terbuka menjamin


kebaikan semua pihak
Amalan sikap terbuka
menjamin hubngan yang
harmonis
-Amalan skap keterbukaan
untuk membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dalam
pelbagai situasi
-Perbincangan dan mesyuarat
(keluarga, rakan, guru dan
anggota masyarakat)

7.1 Hidup Bersama Secara


Aman
Hidup berbaik-baik
antara satu sama lain
dengan mengutamakan
kedamaian dan
keharmonian hidup
tanpa mengira
agama,bangsa,dan
budaya.

Penyelesaian konflik tanpa


keganasan menjamin
keamanan
Penyelesaian konflik secara
diplomasi demi kebaikan
bersama

Saling membantu
dan bersama-sama
menjayakan
pelbagai dasar
negara
Ekonomi
- Sosial

7.2 Saling Membantu dan


Bekerjasama
Usaha yang baik dan
mambina yang dilakukan
bersama pada peringkat
individu,komuniti atau
negara untuk mencapai
sesuatu matlamat.

Rakyat pemangkin kejayaan


dasar negara
Dasar negara dijayakan
bersama

Saling membantu
dan bersama-sama
menjayakan
pelbagai dasar
negara
Ekonomi
Sosial

M40
2/10
6/10

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

1.

2.

Bersikap terbyuka
dalam membuat
keputusan dan
menyelesaikan
sesuatu masalah
dalam pelbagai
situasi.
Rujuk juga objektif
1-2 Buku Teks Unit
33 MS 199.

1. Menyokong dan
melibatkan diri dalam
menjayakan dasar
negara
2. Rujuk juga objektif
1-3 Bukur Teks Unit
34 MS 206.

1.Menyokong dan
melibatkan diri dalam
menjayakan dasar
negara.
2. Rujuk juga objektif
1-2 Buku Teks Unit
35 MS 212.

i. Senarai semak : penilaian


kendiri tentang sikap
keterbukaan murid.
ii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit
33.

i. Menghasilkan peta minda


tentang matlamat,
objektif,
pelaksanaan dan kesan
sesuatu dasar kerajaan.
ii. Kajian tentang
keberkesanan
sesuatu program
pembangunan
negara kepada kerajaan
dan
rakyat.
iii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit
34
i. Menghasilkan peta
minda
tentang
matlamat/objektif,
pelaksanaan dan kesan
sesuatu dasar
kerajaan.
ii. Kajian tentang
keberkesanan
sesuatu program
pembangunan negara
kepada
kerajaan dan rakyat.
ii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit 35.

Menanyakan
tindakan dan
perasaan
pelajar apabila
ditegur oleh
rakan dan guru

Unit 33
Sikap Keterbukaan

Membentuk Hubungan
Harmonis

Menceritakan
bentuk
sumbangan
yang boleh
diberikan
kepada mangsa
banjir

Pelajar
didedahkan
dengan pelan
pembangunan
pendidikan
Malaysia dan
diminta
memberikan
respon tentang
kebaikan dasar
ini

14
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA

SMK GUNSANAD II, KENINGAU

M41
9/10
13/10

7.3 Saling Menghormati


antara Negara
Menghargai dan
memuliakan hubungan
antara negara untuk
menjamin kesejahteraan
sejagat.

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Hormat-menghormati antara
negara penting untuk
kesejahteran sejagat
Kemerdekaan lambing
kedaulatan sesebuah negara

Kemerdekaan
sesebuah negara
dihormati

Sebarang bentuk
pencerobohan
terhadap sesebuah
negara mesti
dielakkan
Pencerobohan
sempandan
negara ( daratan,
perairan
dan udara)

1. Menghormati
kemerdekaan dan
kedaulatan sesebuah
negara.
2. Rujuk juga objektif
1-3 Buku Teks Unit
36 MS 220.

i. Mencari maklumat dari


internet
tentang sejarah
kemerdekaan
negara-negara jiran.
ii. Mengumpul keratin
akhbar
tentang kes
pencerobohan
sempadan negaranegara di
dunia dan membuat
rumusan.
ii. Rujuk aktiviti buku teks
Unit 36.

M42
M43

16/10 20/10 = PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


23/10 27/10 = PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

M44

PEPERIKSAAN SPM

Menjelaskan
bagaimana nilai
ini boleh
dipupuk
menerusi
tragedi MH370
dan MH17 yang
melibatkan
mangsa dari
pelbagai negara

15
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN TIGA