Anda di halaman 1dari 22

Konsep Enggau Sejarah Pemansang Psikolinguistik

Linguistik
Siti pampang penemu ti mansik jaku ngena chara sains.
Bisi tiga pekara ke dipansik dalam penemu linguistik ke nyengkaum tukuh
jaku, reti jaku enggau konteks dalam jaku.
1. Jaku ulih dikelala enggau pansik ti bekaul enggau munyi(fonetik & fonologi)
sereta reti (semantik)
2. Sintaksis (atur jalai jaku)
3. Morfologi (nempa leka jaku)
Psikologi
Siti ari pampang penemu guna (applied disciplined) ti bekaul enggau
pansik sainstifik senentang fungsyen mental enggau ulah pendiau (behavior)
Pemansik psikologi (psychologist) ngena penemu psikologi kena
mansik sagam, kognisyen, geregayak ati, motivasyen, personality etb.. baka
kaul enggau orang bukai
Psikolinguistik
Siti pampang penemu ti begulaika penemu psikologi enggau penemu
linguistik dikena mansik bakani mensia ngulih, ngena mereti sereta ngasilka
jaku.
Ari input ke mimit kitai ulih ngasilka ayat ke mayub sereta enda ulih
tesa.
Sejarah Pemansang Psikolinguistik
Psikologi dalam linguistik
Penemu psikolinguistik lama udah dikena iya nya berengkah maya
jeman Sokrates enggau Panini. Taja pia, penemu psikolinguistik ke menyana
ditemu keterubah iya dikena Thomas A.Sebeok enggau Charles E.Osgood
maya taun 1954 ba siti bup ti benama psikolinguistik : A Survey of Theory
and Research Problems
Renggat penemu psikologi dalam linguistik
Tebangkar (Tokoh) ke nguse/ mansik jaku nengah psikologi baka Von
Humbolt, Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Leonard Bloomfield enggau
Otto Jespersen.
Asil pansik Van Humbolt madahka asil jaku nyereminka timpai
penemu raban bansa.

Ferdinand de Saussure (1858-1913) mansik tiga jaku ke beguna dalam

linguistik iya nya langue, langage enggau parole.


Edward Sapir (1884-1939), orang ke mansik kaul jaku enggau runding
Leonard Bloomfield madahka lebuh iya mansik jaku iya begunaka

penemu psikologi ke bekaul enggau behaviorisme enggau mentalisme. Jaku


bepun ari geregayak ati nya siti kuasa ke nempa jaku tauka nyebut utai.
Linguistik dalam psikologi
Bisi beberapa iku tebangkar ke mansik psikologi ngena jalai linguistik
baka John Dewey, Karl Bucher, Wundt, Watson enggau Weiss
John Dewey (1859-1952)

o
o
o

Pansik ti begunaka sainstifik, nadai bukti tauka nyengala


Madahka jaku anak mit bepelasarka prinsip psikologi
Bansa jaku anak mit bepelasarka utai ti dipereti anak mit
Karl Bucher

Dalam bup iya Sparch Theories (1934) madahka jaku mensia bisi tiga guna.
Retinya utai ke dalam ati aja deka disebut (kungabe)
o Appell (auslosung) iya nya utai ke dipinta dituju ngagai orang bukai
o Darstellug iya nya penanggur ke bisi bekaul enggau komunikasyen
o

Watson (1878-1958) siku ari tebangkar behaviorisme (Bapa

Behaviorisme) madahka belajar ulih ngubah ulah pendiau.


Ulah mensia bepelasarka utai ti ngelingi ukai bepelasarka free will (ulah
datai ari apai indai)
Renggat psikolinguistik (3 Serak)
Serak 1

Maya artikel Psycholinguistik : A Survey of Theory and Research Problems


ke tanda maya serak keterubah ke ditulis C. Osgood enggau Sebeok lalu
nyadika seduai tebangkar psikolinguistik serak keterubah
o Penemu seduai balat bepelasarka penemu behaviorisme (bisi peransang
enggau respons) Stimulus-Respons
Serak 2
o

Penemu tauka teori serak keterubah disangkal tebangkar baka Noam


Chomsky enggau George Miller ngena penemu kognisyen
o Proses bejaku ukai leka jaku ke diterima tang ari chara-chara enggau system
jaku tang dalam serak tu enda tentu silik pansik senentang psikolinguistik
o

Bisi kaul enggau transformasyen generative enggau system jalai jaku


Serak 3

Dalam renggat kedua semina naka ayat aja. Tang dalam renggat ketiga tu
pansik lebih dalam agi datai ba wachana.
o Tebangkar (tokoh) orang dalam serak tu iya nya G. Werstch
o Ngembuan penteba baka :
Pelasar penemu (orientasi) psikologi tang ukai psikologi ulah pendiau
Mansik psikolinguistik ayat sereta ngemeratka psikolinguistik situasyen
enggau konteks
o

Konsep enggau Sejarah Pemansang psikolinguistik


Konsep enggau Sejarah Pemansang psikolinguistik

LINGUISTIK
- pansik betukuh saintifik pasal jaku. Pansik ngena jaku empu
- jaku nya munyi sebut.
- Linguistik nya munyi jaku.
- Primer bejaku lalu sekunder nya nulis.
- Jaku betukuh nyelai (unik)
- Jaku dipansik ngena mayuh jalai

PSIKOLOGI
-

Datai ari Jaku Yunani/ Grika/Greek

Psyche : roh/jiwa/semengat

Logos : penemu

Psikologi : penemu/ pelajar pasal roh, pengasai ati runding.

Clifford T. Morgan -penemu/pelajar pasal ulah mensia


PSIKOLINGUISTIK

Mansik pasal disiplin linguistik (jaku) enggau psikologi (runding) laban dua iti bengkah penemu
tu bekaul dikena ngemajuka jaku
Definisyen psikolinguistik

Garharm (1985) pansik senentang mekanisma runding/untak ti ngasuh mensia nemu ngena
jaku
Matthews (1997) pansik pasal jaku ari perening psikologi
Aitchision (1998) pansik pasal jaku enggau ati mensia
Mengantar Simanjuntak (1980) siti ari cabang linguistik ti bekaul enggau penemu psikologi
kena nguseka jaku enggau bejaku , proses ti nyadi lebuh bejaku enggau meretika jaku ti didinga
Sejarah Pemansang Psikolinguistik.
-

Leka jaku psikolinguistik terubah iya dikena Thomas A. Sebeok enggau Charles E. Osgood ba
taun 1954 dalam bup ti dikumbai psicholinguistik : A Survey of Theory and Research Problem

Dua bengkah filosofi SPP ( penemu )

o Empirisma - peneleba mai penemu, pansik dalam dalam


o Chunto : pengawa bumai ti teleba dikereja, utai ti dikereja kitai besehari - hari
o Rasionalisma beperagam , akal runding
Guna Psikolinguistik
-

Nentuka teori jaku ti engkeman ari aspek linguistik enggau psikologi

Nerangka reti enggau jalai nempa sereta bulihka jaku

Nguseka proses psikologi ti nyadi lebuh bejaku

Ulih nulung kitai nemu utai ti nyadi ba akal enggau runding lebuh ngena jaku

Mansik baka ni anak mit ulih bejaku / ngena jaku

Proses bulih jaku tangkai mengada

Proses meretika jaku

Proses ngasilka jaku

Nyimpan penemu jaku

Teori turai jaku

1. Teori tradisional

lebuh kitai bejaku mesti dikenataika ari runding enggau pengasai ati lalu bisi atur ulih didinga)

nitihka pansik Panini ( India )


utaika dikejaku mesti dikerundingka dulu
ngenataika jaku ngena sebut ti engkeman
pengasai ati enggau runding disebut enggau manah
nekanka sistem jalai jaku (NAHU) lebuh nulis
Lebuh nulis sistem jalai jaku amat dikemeratka
Semua jaku bempu atur sama enggau jaku Yunani.
Enti salah jaku nadai pengampun
Enti Nemu bejaku lalu mesti nemu nulis

2. Teori struktural

chara bulih jaku; mansik


jaku tu idup
Pansik Bloomfield, Edward Sapir,Ferdinand de Saussure & Otto Jesperson
arbitrari : nunjukka jalai jaku ti bisi kaul dlm jaku enggau utai bukai ti ngelingi iya.
mansik fonologi, morfologi & sintaksis ( endang mansik batang tubuh jaku)
dipejuraika secara induktif ( reti iya enda dikibuhka)
bakani jaku nya tumbuh
jaku tu bisi sistem ,jalai jaku nemu berubah
bisi kaul entara fonem ( unit jaku ti pemadu mit ) enggau unit jalai jaku (siti tauka lebih leka jaku
ti ngaga ayat )
pansik ditumpuka fonologi , morfologi , enggau sintaksis
jaku dipejuraika sechara induktif , enda tentu ngemeratka reti lalu dikuseka sechara fizikal / luar /
tukuh
Bempu penteba baka atur sistem , arbitrari di kena berandau

Teori transformasyen generatif

Pansik Noam Chomsky


Mensia ada enggau pengelandik bejaku
Orang native tauka orang asal ulih ngaga jaku enggau meretika jaku titdidinga baru
Jaku transform / berubah beduduk ari jaku asal / tangkai mengada
Ayat ditempa enggau kaul ti rapat entara elemen lalu ngena simbol tauka raup penemu dikena
nguseka nahu ( jalai jaku fon / mor /sin )
Siti siti ayat ulih di pejuraika ari tukuh / stuktur luar enggau tukuh / stuktur dalam
Teori Fungsional / pragmatisma

Pansik Halliday enggau Wilkins


Ngerembai ari taun 1960 1970
Mansik ari segi tukuh / struktur enggau fungsyen /jaku dikena berandau
Jaku tu keraban dikena berandau
Meri tumpuk ngagi semantic ( semantik )
Varian jaku
Ulih nunjukka runding enggau geregayak ati
Pengering jaku sechara jaku verbal ( ulih didinga ) enggau jaku ukai verbal ( ditulis tauka
nunjukka ulah )
Meri perening ngagi ubah
Teori Pengulih Jaku ( TPJ)
I

TEORI BEHAVIORSM

Pansik Skinner

Jaku ti keterubah nembiak ti baru ada

Belajar

enda formal , niru apai indai

Nembiak ninga lalu nunda tauka nyebut munyi ti suah didinga nyentukka iya ulih nyebut
jaku nya enggau engkeman

Bulih jaku ari ulah

kaul entara peransang enggau respon

respon ke engkeman disempulang enggau upah.

respon ti ditangkan enggau seriri positif mega deka diulang

Begunaka leka jaku enggau bunyi jaku (data)

Konsep mentalis enda diterima penganda bahavioris laban pekara nya enda ulih nerangka siti
siti pekara ti nyadi enggau nyemetak.
Pemaiulah iya nya pekara pekara ti konkrit tauka nyengenda ba mua mata
Teori Behaviorisme mega nerangka peneleba siku siku mensia lalu mansik senentang ulah ti
nyata

penteba behaviourism
-

proses mekanis ti nyadi asil ari kaul entara peransang enggau respon.

respon deka diulang enti iya disempulang enggau upah

seriri positif

respon nempa pengeriri

ari pengeriri bulih leka jaku

II

TEORI MENTALIS

Pansik Noam Chomsky / teori kognitif

Jaku beduduk ari untak, runding, (endang ari asal)

Mensia ada enggau LAD( Language Acquisition Device)- akal ngulihka jaku

Pansik Mengantar Simanjuntak(1987)

Ada lalu nemu bejaku kediri enggau jampat

Nembiak nemu ngena pengelandik enggau penemu asal ngaga ayat kediri nitihka sistem jaku
ti enda di temu sida

Mensia endang bempu pengeransing competence and performance jaku

Competence- proses nyadi ba runding

Perfomence ngena jaku nitihka pengelandik / penau

objek ba rampa menua dikaitka enggau interaksyen

leka jaku ditempa ari runding


penteba teori mentalis

belajar nya siti proses mental

belajarka mayuh pekara laban kenyau ari ada udah ngembuan penajam runding asal

pengeregas mental nembiak ti serebak tau dikumbai sebaka


beratika pekara sesebengkah utai ngena rampa ke besai , udah nya baru sida ngelala tiap
tiap bagi utai enggau nama ke dalam rampa nya.
Teori pengulih jaku

Teori Konsruktivism
-

Tusun jaku dalam frasa tauka ayat

Teori Interaksionalisma
-

Pansik Bloom , Bowenna , Cromer enggau Halliday

Utai ti nyadi ngelingi kitai enggau faktor ari asal bisi empas ngagai nembiak bulih jaku

Faktor sosial , penuai runding , biologi , enggau kognitif ( untak ) meri segang nemu bejaku

Chara kognitif enggau chara sosial

Halliday madah proses kognitif enggau proses interaksyen jaku meri segang ngagai pemandai
bejaku

nyikap nembiak enggau ngelala reti tang enda ulih dipadah enggau jaku enti nadai kaul
linguistik

belajar proses ti aktif. penemu enda ulih diterima enggau terus tang deka dulu diproses.

struktur jaku ulij dipelajarka enggau menyanaenti nembiak betatika aktiviti enggau latih ti diberi
enggau bendar

proses belajar nyadi nitihka maya enggau gaya

belajar dikumbai menyana enti pekara nya bisi reti

ngajar enggau meruan utas Kediri lalu nadai meruan kaul ti rapat.
Teori Pengulih Jaku keterubah

i)

Tikas pengulih Jaku Keterubah

Pansik berengkah ba kurun ke 16

Terubah TIEDMANN, anda Biologi Jerman 1987


Kedua Charles Darwin , teori Evolusi 1877
Ketiga PRAYER tahun 1882

teori madahka nembiak bulih jaku ti keterubah

1. Teori Behaviorisme ( ulah )


2. Teori Mentalisme (Kognitif / untak )
Bansa jaku keterubah
Jaku keterubah
Jaku natif / etnik / jaku asal
Jaku tangkai
Mengada
Definisi Jaku Keterubah
1.
Asal Jaku
2.
Identifikasi dalaman jaku nunjukka identiti bansa
3.
Identifikasi luaran jaku dikena orang ngelala sapa bejaku ngena jaku etnik
4.
pengelandik
Teori Behaviorisme

konsep bulih enggau belajarka jaku dalam Teori pelaziman

2 iti

a) Teori pelaziman klasik


-

Pavlov enggau Watson 1849 - 1936 meri tekan ngagai ulah tauka perangai

Ulah nembiak diserenih sebedau belajar

Belajar deka ngelanggur pemanah sereta meri peransang


Psikologi

Jean Piaget madahka pemansang Kognitif


-

Tikas 1 : SENSORIMOTOR ( ari ada ngagai 2 taun )

Tikas 2 : PRAOPERASI ( 2 7 taun )

Tikas 3 : OPERASI KONKRIT ( 7 11 taun )

Tikas 4 : OPERASI FORMAL ( 11 taun besai tuai )


Tikas 1( SENSORIMOTOR )

Ari ada ngagai 2 taun

Utai ti nyadi ngelingi sida

ii)

Pengasai motor ngerembai tetiap maya

Vokalisasyen
-

Sistem jaku nembiak baru ada iya nya nyabak

Umur 2 ngagai 4 bulan mansutka leka jaku mai pengerindu enggau pengaga
Chunto : ketawa , tuchum , leka jaku emau, tuan , sayau mak iya

Umur 4 ngagai 7 bulan ( nemu ngaga munyi ti panjai )


Chunto :

1.

Pengulih Jaku Keterubah

Sebut seleka leka jaku


-

Umur 10 bulan ( ulih nyebut leka jaku ) utai ti nyadi ngelingi nembiak

Sebut dua enggau tiga leka


-

Leka jaku dipejantil mai reti


Chunto : apai + bup = bup apai ( meda semua bup lalu ngumbai nya bup apai iya magang )

Pemansang ayat kompleks


-

Ayat muntang
Chunto : ka makai ( aku deka makai )
Am mandi ( aram mandi )
Engku nya ( enggi aku nya )

2.
Pengulih jaku Kedua
Faktor psikologi
Chunto : Bai ada / purih, Runding , ( nama utai dikena ngansah runding ) utai ke ulih ngubah
runding ? macha , utai dipeda tauka peneleba , Akal ( baka ni ngansah akal? )
Faktor sosial
Chunto : utai ti ngelingi kitai , kaul engau utai / orang , ulih nambahka leka jaku baru ti nyadi
dalam pengidup kitai

Konsep enggau Sejarah Pemansang Semantik


-

Leka jaku ( semainein , Jaku Yunani) madahka reti

Aminuddin ( 1988 : 15 ) meri reti

Lyon ( 1971 : 1 ) pelajar ti besangkutpaut enggau reti

Pelajar pasal reti jaku , pejurai pelajar jaku ti bisi kait enggau fonologi ( jalai kitai nyebut
jaku / munyi )

Semantik nyengkaum :
Nitihka penemu (lyons , 1971 : 115 )
-

Sintaksis ( pelajar tusun leka jaku dalam ayat )

Pragmatik ( reti enggau fungsyen )


Chunto : utai ke ulih diasai ke kitai / nyata / literal / nyemetak

Literal / utai ti nyata

Pragmatik / peragam mensia /


reti lain

Makai / pemakai

Makai belalai , makai kaban ,


makai utai dempa

kayu

Engkayu , kayu ramu, kayu ba


kampung

jalai

Jalai ke ditengah , jalai mai reti


chara

mabuk

Mabuk pengerindu , bejalai baka


orang mabuk

tinduk

Tinduk endar , lembau

Mandi

Mandi bungai , mandi endar


,mandi burung

kaki

Kaki mensia , kaki ( bakih / kaban )

Lalau

Lalau tangga , lalau pengidup

ngirup

Ngirup pagi , ngirup ai bisa , ngetu

( rehat ) . ngirup baka selama


batu

Batu tungku , pengaruh

palau

Nama ikan , orang ti palau

gawai

Pengerami , cabang gawai Iban

Kaul semantik enggau linguistik


Semiok
-

Mansik reti tanda enggau emblem/lambang lalu kaul iya enggau utai /barang tauka penemu ti
dikenataika /dipadahka

Kajian tentang tnda dan lambing terutamanya hubungan antara tanda dan lambing dengan
benda atau idea yang dimaksudkan.
Semiologi

Bekait enggau Semiosis iya nya proses ti nerangka jaku tauka litaricha nya signifikan / bisi
kaul / bisi reti
Semasiologi

Penemu ti mansik reti senentang konsep enggau terminologi/leka jaku ti nerangka reti
sesebengkah pekara.
Leksikal

Reti ti bepenteba leksikon (penemu senentang leka jaku ti bisi mai reti)
Leksikon mai reti penemu senentang siti siti leka jaku ti ngembuan lebas jaku nitihka
bagi

Seriran enggau referen iya

Reti nyata siti siti leka jaku nti diseraraka

Leksikal iya nya siti siti leka jaku ti diseraraka.

Leksikologi mai reti mansik guna jaku


Chunto : reti para iya nya endur manggaika kayu ba dapur
penuku reti

semantik mansik reti

sintaksis mansik tukuh ayat

kaul entara leka jaku ari sukut reti


-

leka jaku ti bempu kaul enggau pangan diri

chunto : panas ,- api ikak pengelelak tubuh, aus, dehydrat , lelak- malui ,madai

sida indai berasai ikak sereta lelak lebuh ngetau laban sida ngelaban panas maya gawa

bali reti
-

sintaksis mansik ayat

mansik preposisyen ( jaku sendi ) iya nya mansik morfem , frasa , ayat enggau klausa

jaku disebut tang respon orang ke ninga enda sama lalu mega nitihka jalai nyebut / intonasyen
, gaya , tuju , kaul enggau orang ti ninga
morfem
enti dipechahka mai reti
chunto : pemandai bisi 2 iti morfem . jaku pugu iya nya pandai. Lalu penambah iya Pe.

Teori pansik semantik


-

Teori imej
Peragam enggau runding dipansutka , jaku ti disebut nitihka utai ti bisi dalam peragam
runding
Minta nuan meri siti situasyen enggau chunto ari teori imej tu bisi guna dalam jaku kitai iban

Maya rabat laban maya nya jaku kitai mesti bejaga sebedau mansutka leka jaku

Maya kitai asuh orang bejaku laban kitai mesti meri tabi basa/ meri jaku sebar

Maya betundi bekenaka jaku bungah ti tau ngemediska ati orang

Pengerami besai, formal , rabat , maya betundi


Teori behaviorisme ( TB) Leeonard Bloomfield (1993)

Nunjukka respon tauka jaku siku iku mensia ulih ngena lalu mida leka jaku ti engkeman
dikena ngenataika runding asil ari pelajar formal enggau enda formal

Formal : ba tikas institusyen , upis , pengawa formal

Enda formal : kaul enggau diri sebilik. Orang bukai , raban bansa

Penteba TB
-

Enda besenutuk enggau konsep mentalisme

Ulah mensia enggau jelu bisi deka sama

Ulah mensia bejaku laban deka bisi kaul / sosial


Ulah mensia bisi kaul enggau stimuli / utai ti nyadi enggau respon ( enti kitai ka begawai kitai
begagaka tuak lalu bulih jaku chiping , ragi , beram , masam , manis , benda / udat , ), nyadi
maya bumai ( nyumba , bepuput / beribut, nampi , manggul )
Teori Analisis Komponen ( TAK )

Jaku bisi kaul reti leksikal ( reti leka jaku ti meali ali enggau reti dalam komponen jaku /
ngembuhan reti leka jaku) chunto ayat dibagi ngagai siti siti leka jaku lalu leka jaku nya
dikumbai leksikal laban nya ngembuan reti .

Seleka jaku mai kerembai reti ti mayuh

Chunto leka jaku : buah , gawai , bubu

Teori logik simbol semantik


a) Bejuraika reti leka jaku enggau ayat sereta kaul ulah mensia ti meri respon ngagi jaku ti didinga
b) Magi pansik reti ngagai semantik /mai reti , sintaktik / tusun leka jaku mai jaku ti bebida(eg.
Orang bisi) enggau pragmatic ( reti /effect/segang)
Chunto sintaktik : makai belalai / belalai makai , orang bisi / bisi orang , mensia mayuh / mayuh
mensia ( situasyen ), gila indu/ indu gila
c) kaul antara jaku Iban enggau utai ( keresa ) eg. Leka jaku iban iya nya penemu orang bukai
madahka kitai dayak Iban
Alan Reti
konsep Alan Reti
-

leka jaku dikena ngaga ayat ti ulih meri reti ngagai ayat nya tadi
reti nunjukka runding tauka konsep ti ulih dipindahka ari runding orang ti bejaku ngagai
runding orang ti ninga .

kaul jaku enggau utai


-

morfem ( leka jaku ti pemadu mit tang bisi reti )

chunto : rindu = pengerindu ( penge + rindu ) , beambai( be + ambai )


Alan reti

pugu reti
-

leka jaku ti ngaga ayat lalu mai reti ti engkeman

chunto : aku udah mandi


ini udah mandi

reti dalam ayat

reti tetiap leka jaku dalam ayat ti mai siti reti ti nyemetak

chunto : nembiak Iban mayuh pandai lalu mujur dalam pelajar sida

o konsep reti
-

setiap leka jaku bempu reti Kediri

o kaul entara leka jaku ari sukut reti


-

leka jaku ti bempu kaul engau pangan diri

chunto : panas , ikak , lelak


kaul entara leka jaku ari sukut reti

leka jaku ti bempu kaul enggau pangan diri

chunto : panas ,- api ikak pengelelak tubuh, aus, dehydrat , lelak- malui ,madai

sida indai berasai ikak sereta lelak lebuh ngetau laban sida ngelaban panas maya gawa

bali reti
-

sintaksis mansik ayat

mansik preposisyen ( jaku sendi ) iya nya mansik morfem , frasa , ayat enggau klausa

jaku disebut tang respon orang ke ninga enda sama lalu mega nitihka jalai nyebut / intonasyen
, gaya , tuju , kaul enggau oeang ti ninga
morfem
enti dipechahka mai reti
chunto : pemandai bisi 2 iti morfem . jaku pugu iya nya pandai. Lalu penambah iya Pe.

reti denotasyen
-

reti leka jaku ti nyata / eksplisit /nitihka situasyen

chunto : mujur

kumang gawai nya bajik amai , buah maram ya masam amai , dum endang pandai ba tikas
sekula. Landik amai dum betukang begagaka rumah, frank landik belagu, gula ti naya nya ditutu
semut , pengidup sida sebilik manah amai sekumbang anak iya ketuai udah nyadi menteri.
kaul semantik enggau simbol
chunto : terabai ulih mai pengelikun , lalau chunto tauka chura ijau pemanah rampa
menua, chura burak nandaka pemeresi enggau penuchi ati

reti konotesyen
-

bempu reti ti belalai ari ti dipeda / dibacha /implisit enda nyemetak , bisi reti bukai
chunto: mupuk = pulai , mati . aus = enda chukup ai dalam tubuh , aus tapak kasut . kaki = kaki
ba tubuh diri , kaban , . kaya = madahka pemalat / pengasar , pemakai , pengeraja . batu =
madahka penyauh , batu ba jalai
1.

Sinonim

Sinonim iya nya jaku ti mai reti ti sama tang sepil ti enda sama

Chunto : makai , majuh . mati , lesi , udah nadai , sulai , udah ninggal

2.

Antonim

antonim iya ya jaku ti ngembuan reti ti belaban

chunto : panas hujan . chelap angat . chelum burak . dara - bujang

3.

Hiponim

leka jaku ti ngembuan struktur reti dalam bungkur ti sama

chunto : kereban bumai

sintung , ketap , raga , tugal , lanji

pemakai: asi , babi ,


chura : gadung , mirah , burak
4.

Homograf

sebaka sepil tang enda sebaka sebut. Enda sebaka reti. Lebuh nulis leka jaku , tanda

afostrofi ti bebidaka munyilaka jaku nya.


-

chunto: asi iya nya diandai enggau utai dempa

mata iya nya rengka tubuh dikena meda enggau utaika bedau mansau

5.

Homonim

sebaka sepil , sebaka sebut tang enda sebaka reti

chunto : mulung iya nya utai tumbuh enggau mai reti ngembuah

kala iya nya lebuh enggau sebansa utai idup

6.

Polisem

Seleka jaku ti ngembuan reti ti mayuh

Chunto : mata

Bedau mansau lauk panduk Mang

Bedau mansau endar penemu ti dibantai unggal Bantin

Bedau mansau buah maram nya

Chunto : lalu : tama , jaku penyambung

Jaku dalam
-

Jaku ti bempu reti ti implisit (enda nyemetak ) sereta mayuh tuju dikena mamntaika penemu

Tuju / guna:

Ngelangkung ( ngelugi) , ngelalau, ngela , nyeniri(nyindir) , ngarung(ngelalaika) , bensumbar ,


ngemanis(muji), bentelah(balalaika reti), ngelaung(enggai ke orang enda nyamai ati), begeliga
(jaku ajar), ngansah(jaku besebar dulu lalu meransang) , nyilup ( lain utai disebut , laun reti )
Chunto jaku dalam : sempama

I.

abang berayah - tiang ke digaga alai ngait ke duku ( ngela )

II. Betapan abang orang ke manah lalu deka nulung sereta nyaup orang tang pengawa diri enda
tembu laban balat nurun orang ( nyeniri )
III. Abas ai - kena nguji , nunjukka ati enda tentu nyamai ninga jaku orang (ngelalau)
IV. Ngabas batu, ngabas rau mansang begigaka sungai ( ngelaung )
V. Ngabas tampun tauka ngabas ai nguji ke penyamai tauka pemisa ai tuak ti udah digaga
( nyilup )
VI. Abis ati kesal , kelalu ingin ( nyilup )
VII. Abis akal abis daya mutarka penusah ( nyilup )
VIII.

Abis bulan terima gaji (nyilup )

IX. Abis bulu betis nadai bulu gundai abis reta tengkira laban ulah diri empu (nyeniri)
X. Abis bulu betis buai bulu gundai ngereja utai enggau beamat amat(ngansah)
EMBLEM TANDA
KONSEP ENGGAU SEJARAH PEMANSANG WACHANA

Betatika guna jaku, tukuh sintaktik (tusun jaku), kolokasyen leksikal (jantil leka jaku mai
penyadi), atur teks, tukuh topik, pararagraf, genre / bansa teks teks, tukuh topik, paragraf,
genre/ bansa teks

Dimensyen wachana :

Guna jaku

II

Kognisi berunding

III

Interaksyen kaul

Paragraf

Isi/batang randau (topik)

II

Jurai

III

chunto
Anda linguistik

Sara Mills (1997) :

dalam penemu sosiologi madahka kaul entara guna jaku enggau konteks rama,

psikologi rama sesebengkah randau enggau jaku

politik guna jaku ti bisi ngundan penemu politik

jaku/language unit jaku ti besai ari ayat ti enda tentu ngemeratka elemen leka jaku, frasa,
klausa enggau ayat.
Harimurti Kritdalaksana (1982)

Leka jaku tauka frasa ti nyadi jaku penyambung penemu, jaku enggua runding dikenataika
maya bejaku tauka nulis

Enti tanda wachana enda dikena enggau engkeman, iya mai empas ti enda manah ngagai
rurun penemu , jaku enggau runding ti deka dikenataika.
PENTEBA WACHANA

1. Tuju ngambika orang ti ninga tauka macha mereti


2. Kaul entara orang ke bejaku mereti utai ku orang ku pangan diri
3. Tusun ripih kohesi nunjukka kaul , koheren nunjukka kaul runding ti besenutuk ngasilka
teks/ jaku ti engkeman
4. Informasyen meri penemu / berita
5. Pelaba sangka / peragam
Pengentap Wachana
I

Kaul semantik

II

Kaul leksikal

III Kaul gramatikal ( morfologi nempa leka jaku / sintaksis iya nya tukuh ayat)
IV Kaul fonologi

1. Kaul semantik

Rama
a) Tegal enggau segang
b) Tambah
c) Maya
d) Nentuka
Chunto :

Chukai Barang enggau Servis (GST) tu iya nya siti chukai ti dikena ngemanahka sistem chukai
ke lama ti dikumbai chukai dagang enggau chukai servis kelebih agi ba pengawa negapka
ekonomi menua. GST tu berengkah dipejalaika kena 1 April 2015. Pengawa bejadika GST tu
udah diatur ba Bintulu kena 31 Mac 2015 lalu digulu kepala menteri menua Malaysia, Datuk
Seri Najib Tun Abdul Razak.

Interaktif
Dikena lebuh bejaku
(ngepunka iya ) Eg. Inisiatif = kini nuan?

Respon/saut =ke sekula

Randau terus = manah nya

2. Kaul leksikal
-

Nitihka pilih enggau guna jaku ti besenutuk enggau reti ti deka dikenataika

a) Antonim - indu lelaki, hujan panas, aki ini, langit tanah, tinggi baruh, chelum burak ( belaban )
b) Sinonim ngasi mereti, sakit lengit, ikak lelak, senang lantang, bidik lansik,lesi bebadi, pedera
renga, kaban belayan, ( reti nyau ka sama)
c) Hiponim jelu tupi, buah tanah, betanam betupi, jelu ai, jelu babas, indu utai,bilik penaik
( rangkum )
d) Himonim mata, baya, pama, ( enda sama sebut enggau reti )
e) Polisem busung,kaki, lalau, ( ti mai mayuh reti )
3. Kaul leksikal gramatikal
Nitihka jalai jaku

Jaku sanding iya, sida , tu


Ngelenyau tauka ngeningkilka enggau ganti eg. Nembiak mai guni ti mit, sida ti tuai
mai ti besai
Jaku penyambung:
I.

Pejurai nangkanka nya

II. Kerembai tang


III. Tambah sepengudah

4. Kaul fonologis
-

Jaku bisi pengetu lebuh disebut tauka ditulis

Intonasyen
E.g

Pengajar jaku Iban mereti.

Valerie landik belagu.

Landik belagu Valerie? (nanya)

Ka enggau?

Mereti , pengajar Jaku Iban nya? (nanya)

Wachana sanggah dilah :


a) Nanya
b) Ngasuh
c) Meri pemutus
d) Madah
GUNA WACHANA SANGGAH DILAH
1. Dikenataika enggau chara nyebut
2. Peninga mending ( orang ke ninga nadai interaksyen semina mending aja )
3. Peninga ulih meri respon terus
4. Dibantaika ngena gerinek mua

5. Dibiuh konteks situasyen ( besangkut paut enggau utai ti nyadi maya nya)
6. Jaku dibantaika ngena intonasyen ti mandangka emosyen
GUNA WACHANA DIKENA NULIS
1. Idea dalam karang nyengala sereta bebatang
2. Isi karang bekauljaul enggau pangan diri
3. Genap ayat bekaul enggau pangan diri
4. Jaku ti dikena bisi lebas (nitih kategori) satera, sains, pelajar..etb
5. Ulih ngumbuk pembacha nitihka penemu nulis
6. Leka jaku dikena nyemetak agi reti
PENANDA WACHANA DALAM TEKS

Chunto

Chunto ayat

Nambahk
a

Enggau , sereta , enggau ti


bukai,, kelimpah, pia mega

Bonny enggau Angela


duduk berimbai ba
dalam kelas

Ripih
Bagi

Udah nya , nangkanka nya


Apai ngabas pukat ari ili
,kelebih agi, ketebal agi,
pendai.
Udahnya, iya
Chunto
Chunto
ayat
kedua, ketiga, kepenudi,
ngetan bubu.
Iya
nya ,
Indai Ricky madi apai aku.
keterubah
Iya nya pengkuan ke sida
semadi.

Bagi

Penerang
nyantilka
Chunto

Baka , ambika
banding,ambika chunto,
ambika sema

Kitai patut ngemeranka daya


idup Iban baka beranyam,
ngajat, betenun bumai
enggau ti bukai.

Simpul

Kena ngujungka jaku , a.


kena nyimpulka penemu,
muntangka nya, nya alai,
naka tu aja,
b.

Kena nyimpulka penemu,


kitai meseti beserakup lebuh
ngereja pengawa.

endur

Semak, berimbai,
betunga,

Kitai bisi pengerami besai


bulan tujuh tu. Nya alai kitai
meseti besedia belajar ngajat
enggau bebendar.

Maya

Lebuh, diatu, seharitu,


pagila, Jeman kelia,
kemaya hari tu, rekutai
(enda temu maya),
suba( lepas hari ke lima)

Tegal
enggau
segang

Laban

Manding

Munyi nya ,

Belaban

Tang, taja pia

Sida Endu orang pemisi tang


sida enda gerah jari.

Nentuka

Iya ke bendar

Iya ke bendar Igat Austin nya


laki orang.

Posted by Ainnieda Impak at 22:33

Moris enda ulih ngajat laban


kaki iya pedis.

Anda mungkin juga menyukai