Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tingkatan

: 1 Lambda

Bilangan Pelajar

Tarikh

: 7 Mac 2016

Masa

: 40 minit

Mata Pelajaran

: Asas Sains Komputer

Bidang Pembelajaran

: 3.0 Algoritma

Standard Kandungan

: 3.1 Pembangunan Algoritma

/25 orang

Standard Pembelajaran : 3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir


pelbagai pilihan dalam penyelesaian
masalah.
Objektif:
Selepas mengikuti pembelajaran ini, pelajar-pelajar akan dapat:
1. Memahami konsep Algoritma
2. Menulis pseudokod dalam penyelesaian masalah
Nilai

: Berkeupayaan untuk menangani masalah terbuka

EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi


KBAT : Mengaplikasi
Pengetahuan Sedia Ada Pelajar:
1. Pelajar telah didedahkan dengan mata pelajaran Sains sewaktu
sekolah rendah dalam melaksanakan eksperimen contohnya dalam
eksperimen pertumbuhan taugeh.
2. Pelajar telah didedahkan dengan pengetahuan asas dalam menjalani
kehidupan seharian.
Bahan Bantu Mengajar:
1.
2.
3.
4.

Algoritma.ppt
Papan putih
Lembaran kerja Algoritma
Projektor LCD

Langkah Pembelajaran
Langkah

Isi Pelajaran /
Kemahiran

Set Induksi
5 minit
8.45 8.50

Aktiviti Pembelajaran

Strategi/teknik mengajar
Nilai/KBAT
BBM
Strategi :
Berpusatkan guru

1. Guru menunjukkan
poster tentang
proses kejadian
rama-rama kepada
Teknik Mengajar:
pelajar
- Teknik menerang
2. Guru menerangkan
perkaitan tentang
proses kejadian
tersebut dengan
algoritma

BBM:
Poster proses kejadian
rama-rama

3. Guru memberitahu
objektif
pembelajaran
4. Guru menerangkan
keseluruhan P&P
Langkah 1
5 minit
8.51 9.06

Memahami
konsep
Algoritma

1. Guru menerangkan
maksud dan contoh
penggunaan
algoritma
menggunakan slaid
powerpoint

Strategi :
Berpusatkan Guru

2. Guru menerangkan
cara menyelesaikan
algoritma

BBM :
Komputer makmal
Projektor LCD
Algoritma.ppt
Papan putih

3. Guru bertanya
soalan tentang
konsep Algoritma

Langkah 2
25 minit
9.06 9.21

Menulis
pseudokod
dalam
penyelesaian
masalah

Teknik Mengajar:
Menerang
Soal jawab

1. Guru menerangkan
maksud pseudokod

Strategi :
Berpusatkan guru

2. Guru menunjukkan
slaid tentang contoh
menulis pseudokod

Teknik Mengajar:
Teknik menerang

Penutup
5 minit
9.21 9.26

3. Guru memberi
latihan kepada
pelajar tentang
cara-cara menulis
pseudokod dalam
penyelesaian
masalah

Nilai:
Bersikap gigih dalam
melaksanakan tugasan
yang sukar

4. Guru akan
menyemak
jawapan-jawapan
pelajar di papan
putih

BBM :
Pseudokod.ppt
Lembaran kerja Algoritma
Papan putih

1. Guru membuat
kesimpulan tentang
pembelajaran
algoritma dan cara
menulis pseudokod

Strategi :
Berpusatkan guru

2. Guru menerangkan
aplikasi pengajaran
yang telah dipelajari

BBM:
Lembaran kerja Algoritma

KBAT:
Mengaplikasi

Teknik Mengajar:
Teknik merumus

3. Guru meminta
pelajar membuat
latihan yang
diberikan
4. Guru meminta
pelajar menyusun
kerusi seperti sedia
kala dan keluar
makmal dalam
keadaan senyap
dan teratur

Refleksi:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________