Anda di halaman 1dari 1

&u

T
Sub

INTEGRAL

: Intttra1 0/A

Topik :

Semester

- :

Konsep Penjumlahan Riemann

Ganiil

@awahiniadalah'..

Rumusjumlah Ricmann dan


2_4) addah

f(

y=

liln Llf(1-1)i

+3

B Im r=lf(1-1)( i)
::[itilllli3i_i)
Rumus ium17ah Ricmann dran

fl(2

Jumlah Riemann dari gambar di barvah ini adalah

2+1)d adJah

1/(1

A lim

9.108 SL
9,208 SL

A 5,168 SL
B 5,268 SL
C 5,368 SL

E l Llf(1+1)i

"'

:: :illtillllilli_:)

D iim Llf( 1)( i)

::n

y=-f-x+2

Ili

dm rulll

Ll 1+:)2_(_2+
1

A. 8,2425 SIB. 8,3425 SL


C.

Ju
ttit

: i;

a=-1_b=5 3dal
A 2_ )d

gsiflx)

B 1( 2_2 )d

+ x Pada interval

D. -10 SL
E. 5 SL

:2t

Jumlah Riemann fungsiflx)


- x pada inten'al
titik-titik
[1, 3] dengan 4 subinterval yang sama dan
ujung kiri sebagai titik wakilnya adalah .
D. _IO SL
A. 20
_20
E. 5 SL
B.

c il( 2+ )d
D 2+2 )d
1(

E fl( 2_4)d

=-21

binterval Yang sama dan titikai titik rvakilnYa adalah ."

A. 20 SL
B. _20 SL
C. IO SL

1(

Bcntllk intcgral tcrtcntu dan rlnlus

D.
E.

8,1425 SL
8,2415 SL

unllah

SL
SL

Ricmann bcikut

C.

lttL Ll
=-2b=0

A. 24 SL

IO SL

Jumlah Riemann fungsi gG) = x + 2 pada intewal


[-1, 3] dengan n subinterval yang sama adalah "'

l( 2+#)2+(_6+1)li;

3dalah
A 2( 2+3 )
B11( 2+6 )d `
c f2( 2+3 )d

B. 24 SL

C.-12 SL
Juml

Nemam g" )=2 1 pada htcrvd

[1,4]dengan subinterval yang sama adJah

D.12 SL
E. 6 SL

A -24 SL

D f2( 2+6 )a

B. 24 SL
C. -12 SL

E12( 2_2 )

___

/11