Anda di halaman 1dari 5

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMPAS, JOHOR BAHRU


PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID TAHUN 2017-2018
UNIT
ISU STRATEGI
MATLAMAT STRATEGI

BIL

1.

: Hal Ehwal Murid


: Perekodan Data SSDM Gagal Dikemaskini pada Setiap Bulan
: Kemahiran Insaniah Yang Tinggi

OBJEKTIF

Data SSDM dapat direkod


dan dihantar setiap bulan
pada atau sebelum 7
haribulan ke PPDJB

KPI

TOV
(201
5)
%

SASARAN
201 201 201
6
7
8
%

STRATEGI

%
Merekod Data SSDM

Peratus penghantaran
laporan

100

100

100

100

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

PELAN TINDAKAN 1 2017


MATLAMAT 1 :
INISIATIF /
STRATEGI
Bi
l

Program/
Projek

1 Merekod Data SSDM


Pembahagian
tugas 2 orang guru
SSDM kepada sesi
Pagi dan sesi Petang.

Pengurusan Organisasi Yang Cemerlang

S1 Data SSDM dapat direkod dan dihantar setiap bulan pada atau sebelum 7 haribulan ke PPDJB
Tanggung
jawab
2 orang guru
SSDM

Tempoh/
Hari /
Kekerapa
n
Januari-Nov

Kos/
Sumber

Output /
Outcome

Peruntukan
HEM

Data SSDM
yang lengkap

KPI

Sasaran

100%
penghantaran
data SSDM
ke PPDJB
setiap bulan

Kesemua surat
amaran yang
dikeluarkan

Pelan
Kontingens
i
Pemantauan
aktiviti
sepanjang
bulan

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

PELAN OPERASI 1 2017


Matlamat Strategik
Strategi

:
:

Pengurusan Organisasi Yang Cemerlang

S1 Data SSDM dapat direkod dan dihantar setiap bulan pada atau sebelum 7 haribulan ke
PPDJB
MerekodDataSSDM

Nama Program /
Projek
Objektif Program /
Projek

Tanggungjawab
Tempoh / Hari
Tempat
Sasaran
Kos / Anggaran
Perbelanjaan
Sumber

:
:
:
:
:

2 orang guru SSDM


Januari-November
Data SSDM online
Semua surat amaran yang dikeluarkan oleh unit disiplin
Peruntukan HEM

Surat amaran dan surat ponteng

1. Memastikan data SSDM lengkap setiap bulan


2. Menghantar data SSDM kepada PPDJB setiap bulan pada atau sebelum 7 hari bulan
3. Memastikan kesalahan pelajar dari Peralihan hingga ke Tingkatan 5 direkodkan
dalam data SSDM online

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

[2017
2018]

Jawatankuasa

2 orang guru SSDM

Ringkasan Program

KemaskinidataSSDMdarisuratamarandansuratpontengyangdikeluarkanolehunit
disiplinsetiapbulandandicetakuntukrekodFailSSDMdalambilikdisiplin.

PROSES KERJA 1 2017

Langkah
1

2
3

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

MesyuaratJawatankuasa:
kemaskinimaklumatHEM
sekolahsemasa
Tetapkantarikh
Anggarankos
Agihantugas
Kemaskini data SSDM

Guru SSDM

Januari

Guru SSDM

Januari - Nov

Laporan jumlah dan jenis kes


disiplin dalam bentuk graf untuk
separuh tahun dan sepanjang

Guru SSDM

Jun dan Nov

KPI

Sasaran

Kertas
cadangan
diluluskan

Guru SSDM

Cetakan
laporan SSDM
setiap bulan
Cetakan graf

Semua surat
amaran dan surat
ponteng
Semua surat
amaran dan surat
ponteng

Status /
Pelan
Kontigensi

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KEMPAS

Langkah

Proses Kerja
tahun

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

[2017
2018]

Sasaran

Status /
Pelan
Kontigensi