Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SECARA ONLINE

1.

2.

3.

Peperiksaan Online (secara atas talian) ini boleh


diambil di mana-mana lokasi tanpa perlu hadir ke
pusat peperiksaan tertentu.
Calon hendaklah mematuhi
peperiksaan yang ditetapkan.

masa

Calon dibenarkan mendaftar


sebelum peperiksaan bermula.

masuk

dan
60

tarikh
minit

4.

Calon yang tidak mengambil


tidak akan disenaraihitamkan.

peperiksaan

ini

5. Sila baca arahan dan soalan dengan teliti


sebelum menjawab.
6. Layari Portal SPA www.spa.gov.my dan Facebook
SPA untuk mengetahui maklumat terkini mengenai
peperiksaan.

SUKATAN PEPERIKSAAN MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29
SEKSYEN A PENGETAHUAN AM

SEKSYEN B DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Dalam seksyen ini, calon diuji pengetahuan berkenaan


pengurusan pentadbiran, ekonomi, sejarah, pengurusan
teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan,
undang-undang, bidang sains, sosial, sukan, kebudayaan
dan lain-lain perkembangan semasa.

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon


dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan
perkara-perkara berikut:

Masa :
Soalan :

40 minit
50 (aneka pilihan)

(i)
(ii)
(iii)

Kemahiran Logik
Kemahiran Menginterpretasi Data
Konsep Matematik dan Akaun

(i)

Kemahiran Logik

Calon diuji dari aspek pengetahuan, kemahiran


berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat.
(ii)

Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon diuji dengan menggunakan pelbagai perangkaan


dan data-data untuk dianalisis.
(iii)

Konsep Matematik dan Akaun

Calon diuji dengan konsep Matematik dan Akaun,


kemahiran numerik serta kuantitatif untuk mengukur
kemahiran asas matematik, pemahaman konsep dan
kebolehan berfikir secara kuantitatif.
Masa :
Soalan :

45 minit
40 (aneka pilihan)