Anda di halaman 1dari 24

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

NO. RUJUKAN: SOP-PKKM-CPD-02-12


PROSEDUR OPERASI PIAWAI
PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI
DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN

DISEDIAKAN OLEH:
CAWANGAN PEMATUHAN DOMESTIK
PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

DISEMAK PADA:
NOVEMBER 2012

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

1.

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

NO. RUJUKAN PROSEDUR


SOP-PKKM-CPD-02-12

2.

TAJUK
Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

3.

TUJUAN PROSEDUR
Tujuan prosedur ini adalah untuk mengariskan tatacara penutupan premis makanan yang
tidak suci di bawah Seksyen 11, Akta Makanan 1983 dan mengambil tindakan bagi kes
ingkarengkar perintah supaya setiap kes dapat dituduh di mahkamah dengan bukti yang
mencukupi dan relevan. Ia juga akan menyeragamkan aspek teknikal dan perundangan.

4.

UNDANG-UNDANG BERKAITAN
4.1.

Akta Makanan 1983


Sek. 3

Lantikan Pegawai Diberi Kuasa oleh Menteri

Sek. 4(1)(a) -

Kuasa Memasuki Premis

Sek. 4(1)(c) -

Membuka/memeriksa bungkusan makanan

Sek. 4(1)(d) -

Kuasa memeriksa dokumen

Sek. 4(1)(e) -

Kuasa memeriksa dokumen pengenalan diri

Sek. 8(1)

Kuasa meminta maklumat

Sek. 10

Perintah membersih premis/perkakas

Sek. 11

Perintah menutup premis tidak suci

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

4.2.

Akta Keterangan 1950 Akta 56

4.3.

Kanun Tatacara Jenayah Akta 593

4.4.

Akta Tafsiran 1948 Akta 388

4.5.

Kanun Keseksaan Akta 574

4.6.

Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009

4.7.

Peraturan-Peraturan Makanan 1985

5.

ANGGOTA YANG TERLIBAT


5.1

Pegawai Diberi Kuasa

5.2

Pegawai Yang Diberi Kuasa

5.3

Pegawai Kesihatan Daerah//Kawasan/Bahagian

5.4

Pegawai Teknologi Makanan

5.5

Pegawai Kesihatan Persekitaran

5.6

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U36/U32/U29

5.7

Pembantu Kesihatan Awam

6.

SINGKATAN YANG DI GUNAKAN


PDK

Pegawai Diberi Kuasa.

PYDK

Pegawai yang Diberi Kuasa Di bawah Seksyen 10 ddan


11 Akta Makanan 1983.

PKD

Pegawai Kesihatan Daerah

PTM

Pegawai Teknologi Makanan

PKP

Pegawai Kesihatan Persekitaran

KPPKP

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U36

PPKPK

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U32

PPKP

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29

IP

Kertas Siasatan

TPR

Timbalan Pendakwaraya

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

7.

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

PKA

Pembantu Kesihatan Awam

UIPD

Unit Inspektorat Dan Perundangan Daerah

BKKM Negeri

Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan Negeri

PROSES KERJA PENUTUPAN PREMIS MAKANAN DAN TINDAKAN


INGKARENGKAR PERINTAH
Rujuk Lampiran A

8.

CARTA ALIR PROSES PENUTUPAN PREMIS MAKANAN DAN TINDAKAN


INGKARENGKAR PERINTAH
Rujuk Lampiran B

9.

SENARAI SEMAK PERALATAN


Rujuk Lampiran C

10.

SENARAI REKOD / DAFTAR


10.1. Buku Pendaftran Penutupan Premis Makanan.
10.2. Daftar Premis Makanan KMM 201A/KMM 209

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

11.

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

SENARAI BORANG UNTUK PENUTUPAN PREMIS


11.1.
11.2.
11.3.

KKM-PPKM-2/09 (Risk Base)


Perintah Penutupan Premis
Arahan Kerja Pembersihan (Lampiran 1)

Lampiran D
Lampiran E
Lampiran F

11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8

Notis Perintah Tutup Premis Makanan


Borang Permohonan Buka Semula
Surat Kebenaran beroperasi semula
Senarai Bongkar
Senarai Semak Aktviti Pemantauan Premis yang

Lampiran G
Lampiran H
Lampiran I
Lampiran J
Lampiran K

ditutup dibawah Seksyen 11, Akta Makanan

12.

SENARAI RUJUKAN
12.1

Akta Makanan 1983 Akta 128

12.2
12.3

Kanun Keseksaan Akta 574

12.4
12.5

Kanun Tatacara Jenayah Akta 593

12.6
12.7

Akta Keterangan 1950 Akta 56

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

13.

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

PEMATUHAN PROSEDUR

Penggunaan Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah
sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan.

14.

TARIKH KUATKUASA PROSEDUR


Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan.

DISEDIAKAN OLEH:
CAWANGAN PEMATUHAN DOMESTIK
PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN A
Anggota
Terlibat

Proses/Tindakan

Dokumen
Rujukan

DI PEJABAT
PKD/PKP/KPPKP/ 1.
PPKPK/PTM

PPKP

2.

Sediakan segala keperluan

3.

Kenalpasti premis yang akan


ditutupdiperiksa
Aduan
Hasil Pemeriksaan susulan
Hasil dari Analisa

PYDK
4.

5.

PPKPK/KPPKP/
PKP/PTM
PDK/PPKP

Persediaan
Pembentukan pasukan
Semak proses kerja

DI LAPANGAN
Kenalkan diri dengan menunjukkan
kad perakuan kuasa dan terangkan
tujuan kedatangan kepada pemilik
premis / wakil di premis makanan
tersebut.

Senarai semak
borang, peralatan dan
format lampiran C
Rekod aduan / fail
sistem tag warna

Akta Makanan 1983

Jalankan pemeriksaan dan buat


penilaian ke atas premis makanan
dengan disaksikan bersama oleh
pemilik premis / wakil di premis
makanan berdasarkan format
pemeriksaan premis (KKM-PKKM2/09)

Prosedur
Pemeriksaan Premis
Makanan SOP-PKKMCPD-01-12

6.

Ambil gambar berdasarkan kelemahan


yang ditemui

Prosedur ambil
gambar -UMUM-04-12

7.

Tentukan size sampel dan parameter


untuk analisis
Ambil sampel makanan yang disyaki
tercemar dan ambil sampel
persekitaran bagi permukaan yang

Prosedur
Pensampelan
Makanan SOP-PKKM-

8.

Lampiran D

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

disyaki menjadi punca pencemaran,


jika perlu.
Ambil bahan bukti serta salinan
dokumen yang berkaitan dan
keluarkan senarai Bongkar

PDK

9.

PYDK

10.

Beritahu keputusan penilaian dan


tindakan penutupan premis makanan
kepada pemilik premis/ wakil.

11.

Keluarkan Perintah Penutupan Premis


Makanan kepada pemilik premis/ wakil
bersama Arahan Kerja Pembersihan
Terangkan kandungan Perintah
Penutupan Premis Makanan dan
Arahan Kerja Pembersihan/Tindakan
Pembetulan kepada pemilik premis /
wakil.

PPKP/ PKA

PPKP

12.

Pastikan Perintah Penutupan dan


Arahan Kerja dibuat akuan terima oleh
pemilik premis/ wakil.

13.

Tampalkan Perintah Tutup Premis


Makanan di mana-mana bahagian
premis yang mudah dilihat oleh orang
awam.

14.

Ambil gambar notis yang di tampal


tersebut.

15.

Maklumkan kepada pemilik premis/


wakil mengenai prosedur buka semula
premis dan akibat sekiranya
ingkarengkar perintah penutupan.
Serahkan borang permohonan untuk
membuka semula premis makanan.

16.

CPD-03-12
Lampiran J.

Seksyen 11, Akta


Makanan 1983
Lampiran E
Lampiran F.

Lampiran G

Lampiran H

PEMANTAUAN PREMIS YANG


DIPERINTAH TUTUP
Jalankan pemantauan terhadap
kepatuhan arahan penutupan premis
dalam tempoh premis itu diarahkan

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

tutup.

17.

Rekod maklumat pemantauan


mengunakan Borang Senarai Semak
Aktiviti Pemantauan Premis yang
ditutup di bawah Seksyen 11 Akta
Makanan

18.

Serahkan laporan pemantauan kepada


PPKPK/KPPKP/PKP/PTM untuk
tindakan selanjutnya.

PPKPK/KPPKP
PKP/PTM

19.

Jika Perintah Penutupan tidak dipatuhi


rujuk proses kerja di perenggan 265

PYDK

20.

PEMERIKSAAN SEMULA
Periksa semula premis sekiranya ada
permohonan bertulis daripada pemilik
premis untuk membuka semula premis
melalui Borang Permohonan Buka
Semula.

Lampiran K

Lampiran H

(Pemeriksaan semula hendaklah


dilakukan dalam tempoh 3 hari
daripada tarikh permohonan diterima)
21.

Sekiranya berpuas hati dan semua


arahan kerja pembersihan telah
dipatuhi, keluarkan Surat Kebenaran
Membuka Semula Premis.

22.

Sekiranya tidak berpuas hati, perintah


penutupan kekal sehingga tamat
tempoh arahan penutupan.

23.

Perintah Penutupan terus


berkuatkuasa sehingga tamat tempoh
14 hari (sekiranya tiada permohonan
dibuat sebelum tempoh 14 hari.)

Lampiran I

PERLANJUTAN PERINTAH
SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

10

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PDK

24.

PYDK

25.

PDK

PPKP

26.

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

PENUTUPAN
Menjalankan pemeriksaan semula
pada hari ke 14, sekiranya masih tidak
mematuhi Arahan Kerja Pembersihan
perintah penutupan dilanjutkan selama
tempoh 14 hari lagi.
Perintah Penutupan Premis Tidak Suci
dan Notis Perintah Tutup yang baru
perlu dikeluarkan.
INGKARENGKAR PERINTAH
PENUTUPAN PREMIS
Jika berlaku ingkarengkar perintah
penutupan laporkan kepada
PKD/PKP/KPPKP/ PPKPK, jalankan
siasatan untuk mendapatkan buktibukti yang menunjukkan premis
beroperasi (ingkarengkar perintah)
melalui gambar atau resit jualan dan
rakaman percakapan.

27.

Buat laporan polis dengan segera dan


dapatkan salinanya.

28.

Buka IP dan jalankan siasatan.

29.

Serahkan IP yang lengkap berserta


dokumen-dokumen sokongan yang
berkaitan kepada PKP/KPPKP/PPKPK
untuk semakan dan tindakan
selanjutnya.
.
Serahkan IP yang lengkap berserta
dokumen-dokumen sokongan yang
berkaitan kepada UIPD untuk tindakan
perundangan selanjutnya.

30.

31.

Dapatkan laporan dan keputusan


tindakan perundangan dari UIPD untuk
kemaskinian rekod

32.

Fail dan rekodkan

Rujuk UIPD.

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

11

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN B
CARTA ALIR PROSES KERJA
Mula
Membentuk pasukan-pasukan
Sediakan segala keperluan
Kenalpasti premis yang akan ditutup
Kenalkan diri, tunjuk kad perakuan kuasa dan
beritahu tujuan lawatan.
Jalankan pemeriksaan dan buat penilaian ke
atas premis.
Ambil gambar kelemahan yang ditemui
Ambil sampel makanan /sampel environmen, jika perlu

Beritahu keputusan pemeriksaan dan


tindakan penutupan.
Keluarkan Perintah Penutupan Premis Makanan
dan dapatkan akuan penerimaan dari pemilik /
wakil serta terangkan apa-apa tindakan
pembaikan yang perlu dibuat
Lekatkan Notis Perintah Penutupan Premis di
bahagian hadapan di luar pintu masuk utama
premis di tempat yang mudah dilihat
B

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

12

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

B
Buat pemantuan berkala dalam tempoh
masa premis diarah tutup

Tidak
Patuh

Ya
C

Pemeriksaan semula sekiranya terima


permohonan bertulis dari pemilik / wakil
ATAU telah tamat tempoh
14 hari
Tentukan tindakan dari hasil pemeriksaan

Tidak Dibenarkan
buka semula
Penutupan disambung
(keluarkan Perintah baru
sekiranya telah tamat 14
hari)

Keputus
an
Dibenar buka semula
Keluarkan surat kebenaran beroperasi semula

Kemaskini rekod dan sediakan laporan/reten

Tamat

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

13

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

Lapor kepada PYDK

Jalankan siasatan dengan mengumpul


bukti-bukti premis tersebut beroperasi untuk
tindakan mahkamah (gambar, resit jualan)

Buat laporan polis dengan segera


Buka Kertas Siasatan dan lengkapkan
siasatan dan dapatkan rakaman
percakapan jika perlu
Serahkan kertas siasatan yang
lengkap berserta dokumen sokongan
kepada UIPD untuk tindakan
seterusnya.
Dapatkan sesalinan keputusan akhir
tindakan perundangan dari UIPD dan
rekod keputusan dalam daftar rekod.
Hantar laporan ke BKKM Negeri.

Tama
t

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

14

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN C
SENARAI SEMAK PERALATAN
Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jenis Peralatan
Kad Kuasa
Lampu suluh
Infra red @ Probe Thermometer
Kamera
Filem (memory card)
Tali ukur
Lampu Ultra Violet
Chlorine Test Kit
Kertas Karbon
Lux Meter
Double Sidetape
Gunting
Kertas Karbon
Beg
Bateri
Stapler
Pen
Clip Board
Kit Pensampelan
Pakaian Overall/Mask Muka/Penutup Kepala
Sarung tangan
Tuala Bersih
Borang Pemeriksaan Premis
Borang Perintah Penutupan Premis Makanan
Notis Penutupan Premis
Lak KKM
Rubber Stamp
Borang permohonan pemeriksaan semula
premis
Borang arahan kerja
Kit Pensampelan Mikro

Ada

Tiada

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

15

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

Disemak oleh:
Tandatangan : _____________________________ Tarikh :______________
Nama

: _____________________________

Jawatan

: _________________________________

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

16

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013
Lampiran D

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

17

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN E
No.Siri: ________
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Ruj. Kami : _____________________________________ Tarikh : ______________


Kepada:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Tuan / Puan,
PERINTAH PENUTUPAN PREMIS MAKANAN TAK SUCI
DI BAWAH SEKSYEN 11, AKTA MAKANAN 1983
Pada menjalankan kuasa di bawah seksyen 11, Akta Makanan 1983,
Saya ______________________________________________ Pegawai Yang Diberi Kuasa dengan ini
memerintahkan penutupan premis tuan/puan seperti tersebut di bawah serta merta selama tempoh
empat belas (14) hari mulai ____________ jam _______
hingga ____________
kerana pada pendapat saya ianya tidak dibersih dan disucikan keadaannya hingga mungkin
mendatangkan bahaya kepada kesihatan orang ramai :
Nama Premis :
Alamat :
2.
Tuan/Puan dikehendaki membaiki kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti seperti di Lampiran
H supaya premis tuan/puan berada di dalam keadaan bersih dan suci yang tidak lagi mendatangkan
bahaya kepada orang ramai.
3.
Kegagalan tuan/puan mematuhi perintah ini adalah satu kesalahan di bawah seksyen 11, Akta
Makanan 1983 dan apabila disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak
lebih daripada lima tahun atau denda atau kedua-duanya di bawah seksyen yang sama.
AKUAN TERIMA PERINTAH

Saya yang menurut perintah,

Tandatangan:

)
Pegawai Yang Diberi Kuasa
Cop Rasmi Pejabat:

Nama :
No. K/P:
Tarikh :

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

18

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN F
BORANG KKM-PPKM-2A/09
ARAHAN PEMBERSIHAN/TINDAKAN PEMBETULAN
PEJABAT KESIHATAN DAERAH:
UNIT KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
Masa: .....................................
Alamat Premis:......................................................................................................................................................................................
Nombor Pendaftaran Premis (KKM): ....................................................
Tahap Kebersihan Premis ( % ):.

Setelah menjalankan pemeriksaan ke atas premis tuan,pada ., dengan ini tuan adalah dikehendaki untuk
menjalankan tindakan pembetulan sepertimana tersenarai di bawah dalam tempoh masa sepertimana ditetapkan:

Tindakan Pembetulan

Tarikh tindakan pembetulan dijangka siap

Ringkasan/Catatan/Cadangan

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Saya dengan ini bersetuju untuk mengambil tindakan
pembetulan sepertimana diarahkan di atas dan saya
akan memaklumkan kepada Pegawai Berkuasa
setelah kesemua tindakan siap dilaksanakan.

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

19

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN G
No.Siri: ________

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PERINTAH TUTUP
PREMIS MAKANAN
Pada menjalankan kuasa di bawah seksyen 11, Akta Makanan 1983,
saya Pegawai Yang Diberi Kuasa dengan ini memerintahkan
penutupan premis
Nama Premis :
Alamat :
selama tempoh empat belas ( 14 ) hari
mulai ___________ jam _______ hingga _____________
atas alasan ianya tidak bersih dan disucikan keadaannya sehingga
mungkin mendatangkan bahaya kepada kesihatan orang awam.
(

)
Pegawai Yang Diberi Kuasa
Cop Rasmi Pejabat

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

20

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

Ruj. Kami

Tarikh

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN H
AMARAN : Notis ini tidak boleh ditanggal/diturunkan
BORANG PERMOHONAN UNTUK MEMBUKA SEMULA PREMIS MAKANAN
1

Nama Pemohon

No. Kad Pengenalan

Nama Premis

Alamat Premis

No. Telefon / Telefon Bimbit

Rujukan Perintah Penutupan

Tarikh Perintah Penutupan

Tarikh Penutupan Bermula

Tarikh dan masa pemeriksaan semula


dicadangkan

10

Saya akui bahawa segala arahan yang diberikan seperti


dalam Lampiran 1, yang pihak tuan berikan semasa
Perintah Penutupan telah saya laksanakan sepenuhnya.

Perakuan tuan punya


premis/pengusaha

(Tandatangan)
Tarikh: ___________________

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


Tarikh permohonan diterima
Tarikh pemeriksaan
dijalankan
Pegawai yang menjalankan
pemeriksaan

(a)
(b)
(c)

Status pemeriksaan :
Dibenarkan beroperasi semula
Tidak dibenarkan beroperasi
Sebab :
Tandatangan Pegawai Diberi Kuasa
SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

21

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN I

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA


Ruj. Kami : _____________________________________ Tarikh : ______________

Kepada :

Tuan / Puan,
KEBENARAN MEMBUKA SEMULA PREMIS YANG DIBERI PERINTAH PENUTUPAN DI BAWAH
SEKSYEN 11 AKTA MAKANAN 1983
Sukacita merujuk perkara diatas, premis tuan/puan seperti di bawah:
Nama Premis :
Alamat Premis:
dengan ini diberi kebenaran untuk dibuka semula mulai dari __________________ dengan syarat
seperti di Lampiran_______
2.
Pegawai diberi kuasa dari pejabat ini akan menjalankan pemeriksaan pada bila-bila masa dan
sekiranya premis tuan/puan didapati masih lagi dalam keadaan tidak bersih dan disucikan sehingga
mendatangkan mudarat kepada kesihatan orang ramai, Pegawai yang diberi kuasa mempunyai kuasa
untuk menutup premis tuan/puan bagi tujuan pembersihan dan pembaikan.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
(

Pegawai Yang Diberi Kuasa


Cop Rasmi Pejabat

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

22

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013

LAMPIRAN J

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA


SENARAI PEMERIKSAAN (BONGKAR)
Ruj. Kami : _____________________________________ Tarikh : ______________
Pejabat: ______________________________________________________________
Bil.

Barang yang dijumpai

Tempat dijumpai

Pegawai yang
menjumpai

Tandatangan
Pegawai Penyiasat

Senarai barang di atas telah diambil di bawah ________________________________ Akta Makanan


1983.
Pegawai Penyiasat
yang memeriksa

Sesalinan Senarai Pemeriksaan (Bongkar) ini telah


diserahkan kepada :
Tandatangan : ____________________

Tandatangan : _______________________
Nama : ____________________________
Jawatan :___________________________
Tarikh : ____________________________

Nama : __________________________
Kad Pengenalan: __________________
Tarikh : _______________________

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

23

Tajuk:
No. Dokumen:
SOP-PKKM-CPD-02-12

PENUTUPAN PREMIS TIDAK SUCI


DAN INGKARENGKAR PERINTAH PENUTUPAN
Keluaran: 01
Pindaan: 00
Tarikh Kuatkuasa:
1 Januari 2013
LAMPIRAN K

SENARAI SEMAK AKTIVITI PEMANTAUAN PREMIS YANG DITUTUP DI BAWAH SEKSYEN 11 AKTA
MAKANAN 1983
Tarikh
Masa
Nama dan Alamat Premis
Bil

Perkara
Premis Bertutup dan Notis masih Kekal
Premis Bertutup tetapi Notis telah
ditanggalkan
Premis dibuka tetapi tidak beroperasi
Premis dibuka dan beroperasi

Ya

Tidak

Nama Pemantau:
Jawatan Pemantau:

Disahkan Oleh
Nama:
Jawatan:

________________
Tandatangan

_________________
Tandatangan

Tandakan dengan

SOP-PKKM-CPD-02-12 : Prosedur Penutupan Premis Tak Suci dan IngkarEngkar Perintah Penutupan

24