Anda di halaman 1dari 7

AMAGYARNYELV

Idegenekvlemnyerpdsinpneksinyelvrl
sszegyjttte:KerkaynMaczkyEmese
SirBowringJohn(17921872)
Amagyarnyelvargmltbavezet.Nagyonsajtosmdonfejldttsszerkezeteamatvoliidkre
nylikvissza,amikoralegtbbmabeszlteurpainyelvmgnemisltezett.Egyolyannyelv,
melyneklogikjasmatematikjaafesztetthrerejnekkezelhetsgvelsrugalmassgvalbr.
Az angol emberlegyenbszkearra,hogynyelveazemberisgtrtnetresmltjrautal. Az
eredete kimutathat, megltszanak rajta az idegen, klnbz nemzetektl szrmaz rtegek,
melyeksszessgblkialakult.Ezzelszembenamagyarnyelvolyanmintatermsk,egytmbl
van,aminazidviharaegyetlenkarcolstsemhagyott.Nemnaptrez,amelyakorokvltozshoz
alkalmazkodik.Nincsszksgesenkire,nemklcsnz,snemvonvissza,nemadsnemveszel
senkitl.Enyelvalegrgibbslegdicssgesebbemlkmveanemzetinllsgnaksszellemi
fggetlensgnek.Amitatudsokkptelenekmegfektemo,aztmellzik,anyelvszetbencsakgy,
mintargszetben.Argiegyiptomitemplomokmennyezetei,amikegyetlenkblkszltek
nemmagyarzhatk.Senkisemtudja,honnanszrmaznak,melyikhegyblszereztkacsodlatos
kpzdmnyt, vagy miknt szlltottk s emeltk a helyre a templomokban. A magyar nyelv
kialakulsaennlsokkalbmulatosabb.Akiennektitktmegoldja,istenititkotfogkifejteni;tny,
hogyetitokelsttele:
KezdetbenvalaazIge,sazIgevalaIstennl,sIstenvalaazIge.
Sir Bowring John(17921872)angolnyelvsz,irodalmrs gondolkodtbbmintszznyelvet
beszlt, kztk a magyart is. Sok magyar kltemnyt fordtott angolra. 1830ban kiadott egy
versesktetet "Poetry of the Magyars Preceded by a Sketch of the Language and Literature of
Hungary and Transylvania" cmen, amelynek elszavban rta az itt kzlt megllaptst. Sir
Bowring el volt ragadtatva a magyar nyelvtl, s szrevette, hogy szletse valahol a
trtnelemelttiidkhomlybantnikel.
Duds Rudolf negyven ven keresztl minden nyomot felkutatott, hogy Sir Bowring prftai
megltsnak a nyitjt megtallja. Hamar rjtt, hogy ilyen messzi tvlatokba visszamen
sisgben Sir Bowring titkba modern nyelvszeti eszkzkkel nem kpes betekintst nyerni.
Kutatsaieredmnyekntmegllaptja:
"A magyar nyelv kort felbecslni mg megkzeltleg sem lehet; lehet, hogy egykor a
Vrtesszlsi emberrel, 350,000 v, vagy mg idsebb. Bizalommal hvhatjuk MAGYAR
SNYELVnekis,mertkezdetben,aBibliaszerintazemberisgsszessgeegynyelvenbeszlt.
(DudsRudolf,Ateremtssmagyarnyelve,SzikamberKr,Vancouver,1999)
CskeSndornyelvszhasonlannyilatkozik(Hromtanulmny,Eberstein,1977,63.o.)
Amagyarnyelvmagyareredet.Amagyarnyelvetazidkvgtelensgeszlte.Amagyarnyelv
szkincsnekkilencventszzalkamagyareredet.Transzcendentlismlysgekblnmagbl
eredsnyelvszerkezetirendszerbenis.
(BadinyJsFerenc,Igaztrtnelmnkvezrfonalarpdig,OrientPressKft.,Budapest,1996)
BerzsenyiDniel(17761836)kltmindenkinlhamarbbfelfedezteamagyarnyelvsisgt:
Rgta gyans elttem az a rgi eltlet, amely szerint tbbnyire azt hittk, hogy mindazon

szavaink, melyek az idegenekhez hasonltanak, klcsnzttek s idegenek, arra hatroztam


magamat, hogy nmely szavaink szrmazattjt minden figyelemmel megtekintsem, s nyelvnk
becslett e rszben is oltalmazzam. Bukdozsaim haszon nlkl nem maradtak, st rmmel
tapasztaltam,hogymindentttbbettalltam,mintkerestemelannyira,hogycsakhamarltalltm
azt,hogyamagyarnyelvtnazegszvilgnyelveinekgykeresanyja,mertnyilvntapasztalm
azt,hogyalegkznsgesebbtermszetitrgyoknaknevezeteitnemcsakazigenrokondliskeleti,
de mg az egszen idegennek vlt eurpai nyelvekben is ltalban magyar gykerekbl lehet
szrmaztatni.(1825)
SirJohnBowring(17921872)eredetiangolszvegeamagyarnyelvrl:
The Magyar languagegoesfarback.Itdevelopedinaverypeculiarmanneranditsstructure
reachesbacktotimeswhenmostofthenowspokenEuropeanlanguagesdidnotevenexist.Itisa
language which developed steadily and firmly in itself, and in which there are logic and
mathematicswiththeadaptabilityandmalleabilityofstrengthandchords.TheEnglishmanshould
beproudthathislanguageindicatesanepicofhumanhistory.Onecanshowforthitsorigin;and
alienlayerscanbedistinguishedinit,whichgatheredtogetherduringthecontactswithdifferent
nations.WhereastheHungarianlanguageislikearubblestone,consistingofonlyonepiece,on
whichthestormsoftimeleftnotascratch.It'snotacalendarthatadjuststothechangesoftheages.
Itneedsnoone,itdoesn'tborrow,doesnobuckstering,anddoesn'tgiveortakefromanyone.This
language is the oldest and most glorious monument of national sovereignty and mental
independence. What scholars cannot solve, they ignore. In philology it's the same way as in
archeology.ThefloorsoftheoldEgyptiantemples,whichweremadeourofonlyonerock,can'tbe
explained.Nooneknowswheretheycamefrom,orfromwhichmountainthewondrousmasswas
taken.Howtheyweretransportedandliftedtothetopofthetemples.Thegenuinenessofthe
Hungarianlanguageisaphenomenonmuchmorewondrousthanthis.Hewhosolvesitshallbe
analyzingtheDivinesecret;infactthefirstthesisofthissecret:
'InthebeginningtherewasWord,andtheWordwaswithGod,
andtheWordwasGod.
***
GaleottoMarzio(14271497
Olasz humanista Janus Pannonius pcsi pspk j bartja, akinek hvsra rkezett
Magyarorszgra,Mtyskirlyudvarbaakvetkezmegfigyelsttette:
Amagyarok,akrurak,akrparasztok,mindnyjanegyazonszavakkallnek.
***
PolanusAmandus(15611610)
BaselbanlhumanistarjaszencziMolnrAlbertneknyelvtanamegjelensekor:
Akadtak,akikktsgbevontk,hogyazaboltlanMagyarnyelvetnyelvtaniszablyokbalehetne
foglalni.Teazonbankivlmunkddalalaposanmegcfoltadket.(1609)
***
Herder,JohannGottfried(174418603)
NmetrsudvarilelkszszerintnagykincsaMagyarnyelv(1790):
Vananpnekkedvesebbvalamije,mintanyelve?Bennelegszgondolatvilga,mltjatrtnete,
hite,letalapja,egszszve,lelke.

***
GiuseppeMezzofanti(17741849)
a nyelvtudomnyoklegnagyobbtudsa,akiletevgefeltvennyolcnyelvenrt sszzhrom
nyelvenbeszlt,ismervemindenhangrnyalatotsnyelvjrst,akvetkezketfeleltemosolyogva,
amikormegkrdeztktle,melyiknyelvettartjaalegszebbnek:asajtanyanyelvvel,azolasszal
szembenelfogultsazttartjalegszebbnek.Dehozztetteegykisgondolkozsutn,hogyazemberi
gondolatrzelmekkzvettsreszolglnyelvekkzl,egykevssismertnyelv,aMagyaraz,
amelyetlegkifejezbbnektart.Egyosztrkkltnekpedigeztmondta:
Tudja melyik nyelvet tartom az olasz s a grg utn, minden ms nyelv eltt leginkbb
dallamosnaksaverselsszempontjblaleginkbbfejldsrekpesnek?Amagyart.gyeljen,
egyfeltndklkltilngszmgigazolnifogjanzetemet.Amagyarok,gyltszik,maguksem
tudjk,hogynyelvkmilyenkincsetrejtmagban...
AkvetkezidzetisMezzofantitlszrmazik:
Tudjke,melyikazanyelv,amelyetkonstruktvkpessgesritmusnakharmnijamiattaz
sszestbbiel,agrggelslatinnalegysorbahelyezek?Amagyar...(1836)
***
GrimmJakob(17851863)
Nagymeser,nmetegyetemitanr,atrtnetihangfejldstrvnyszersgeinekfelismerje,az
elsnmettudomnyosnyelvtanmegalkotjakijelentette:
Amagyarnyelvlogikusstkletesfelptsefellmlmindenmsnyelvet.(1820)
***
HenryJohnTemplePalmerston(17841865)angolpolitikus(magyarorszgiangolnagykvet1848
ban)amagyarokszeretetrlppennemhresdiplomatavlemnye:
... a Habsburgok keleti birtokn l magyar np... nem csak kontinensnk egyik legersebb
llamt alkotta vszzadokon t, de valami ltalunk nem ismert nagyon si mveltsggel a
krnyeznpeketsorszgokatszzadokontteljestiszteletadsratudtkknyszerteni.
***
SirBoyleRoche(17361807):
Amagyaroknpinyelverendkivlkifejezsadalaiksibbek,szebbek,kifejezbbekamieinknl
(angoloknl).
***
ErbersbergN.(1840)
Olyanamagyarnyelvszerkezete,minthanyelvszekgylekezetealkottavolna,hogymeglegyen
bennemindenszablyossg,tmrsg,sszhangsvilgossg,semellettszorgosankerltminden
kznsgest,kiejtsbelinehzsgetsszablytalansgot.
***
SimpsonN.1848.mrciusbanrjaLevelekaDunamelllcmcikkben:
Amagyarnyelvklti,gazdag,hangulatostelevanlelkesedssel,erllyel,mindennemklti
clraalkalmatos,btor,smgisgyngdsszhangzatos,dallamosskifejezsetiszta.

***
ChevalierdeBerris(18171865)francianemeseztrtaamagyarnyelvrl:
Egszenklnsezanyelv,kisstalnnehzis.Demindevvelnemtrdve,megtanultam,mert
jlcseng.Azltalamismertnyelvekkzlalegszebbnekslegtisztbbnaktartom.Klnsen,ha
egyhlgyethallbeszlniazember,akkorveleegyttanyelvbeisbelekellszeretni.
***
SchottVilmos(18071889)nmettuds:
Olyan sok szp lgy mssalhangzja van, pldul bizonyos hangok oly jles jstse (ny).
Magnhangzittisztbbanejti,mintanmet.Egyarntkpesvelsrvidsgreshatsossznoki
nyjtottsgra,szvalaprzamindennemre.sszhangzatosfelptse,csengrmei,kifejezsbeli
gazdagsga,szenghangjaikivlanalkalmassteszikakltszetmindengra.(1840)
***
Machik,azgrbiegyetemmagyarbarttanra,1842benzennekmondtaamagyarnyelvet:
Bizonyra,kicsakhallja,hanemisrti,lgyhmplygst,fensgeszengst,erteljeshangjt,
vgyatrez,hogymegrtse.
***
GeorgeBernardShaw(18561950)angolirfejedelemkomolyantanulmnyoztaamagyarnyelvet.
Egyrdisnyilatkozatbanmondta:
... egy igazn tehetsges angol irnak az elbb mr emltett hatalmas elnyk ellenre is
lekzdhetetlennehzsgekkelkellszembenznie.szintnmondom,azanyanyelvemennagyon
sokszorkpetelenvagyokrzseimetsgondolataimatteljespontossggalvisszadni.Aminyelvnk
gazdag, nagy s praktikus, de viszonylag fiatal... Btran kijelenthetem, hogy miutn vekig
tanulmnyoztamamagyarnyelvet,meggyzdsemmvlt:haamagyarlettvolnaazanyanyelvem,
azletmvemsokkalrtkesebblehetettvolna.Egyszerenazrt,mertezenaklns,siertl
duzzadnyelvensokszortapontosabbanlehetlerniaparnyiklnbsgeket,azrzelmektitkos
rezdlseit. A magyar nyelvben a propozcik hasznlata helyett a legtbb sz vgt risi
varician vltoztatni lehet. Ez a mvelet a legkisebb rzelmi rezdlst is kpes kifejezni s
hsgesenvisszadni.Ehhezkpest(sittbocsnatotkrekatiszteltHallgatsgtl)sokszorgy
rzem, hogy a mi angol nyelvnkn a legtbbszr kptelen vagyok a kzlendm bels
lelkiismeretemszerintipontosvisszaadsra,sahelyett,hogybiztosanodatallnk,ahovakarok,
csakjromsjromazutamakrlaszlsmondsunkbanszereplbizonyosbokorkrl.(Iam
justgoingandgoingaroundthebush.)
***
BrockhausLexikon
Amagnsmssalhangzkszparnya,ahangokfinomrnyalsa,mindensztagegyenletess
tkletes kpzse s a magnhangzilleszkeds harmnija pompss s frfiass teszik ezt a
nyelvet.
***
RomainsJules(18851972)franciaklt:

Mivelamagyarnyelvetnemrtettem,mindenermmelazoniparkodtam,hogymegrezzem.A
sznhzban,aholktestttltttem,azidegenszavakradattnemcsakkznyszajkntengedtem
magamra hatni. Tlem telhetleg figyeltem, amint zent hallgatunk, vagyhelyesebben,amint a
vakember vgigtapogat egy rmet, hogy legfinomabb krvonalait is megklnbztesse. Aztn,
miveljltudtam,hogynyelvszetiatyafisgfzisszeafinnmegamagyarnyelvet,emlkezetembe
idztem egyikhasonlksrletemet,melyetHelsinkibentettem,sprbltamrjnni,vajoneza
nyelvszetirokonsgmegnyilatkozikeaznflemnekrezhethasonlsgltal.Bekellvallanom,
hogyilyesmitnemszleltem.Aktnyelvzenjeklslegmerbenmsnaktetszett.Afinnnyelvnek
vanvalamisajtosvarzsa:llandancseng,mintadrgakfzr,melyetegykzmozgatamellen,
vagy a frge csermely, mely kavicsokat grget. Csillingelsben van valami semmihez
hasonlthatfrissesg.Mindennyelvkzl,melyethallottam,afinnnyelvrzkeltetimegleginkbb
agyermekkorkellemt,egysitavaszinnepvidmsgt.Ezzelellenttbengyreztem,hogya
magyarnyelvcsupaer.Nemismerekehhezfoghatfrfiasnyelvet.Szenvedelmesenfrfias.Az
nksztagjaibanvanvalamiazizmokkemnynekiduzzadsbl,nharekedtsrvidlihegs
emelifelket,amintaszilajindulatfelemeliamellkast.Htnlegalbbiseztreztem,amitegy
msikksrletemismegerstett,mikormeghitttrsasgbanelszavaltattammagamnakaklasszikus
sjelenkorikltszetnhnydarabjt.
(2147145Nyelvtannyelvmvels306321o.)
***
KrantzS.Grover(19312002)amerikaiantropolgus:
A magyarorszgi magyar nyelv sisge ugyanilyen meglep lehet tmeneti kkori nyelvnek
tartom,melymegelziazjkkorkezdettamagyarazsszeshelybenmaradeurpainyelvek
kzlgyakorlatilagalegrgibb
(GroverKrantz:Azeurpainyelvekfldrajzikialakulsa,Bp.2000,ImreKlmnfordtsa)
***
BarryDave
Aszmtgpvilgnaksajtsgosnyelvevan,akrcsakMagyarorszgnak.Aklnbsgaz,hogy
haelgsokideigtartzkodikazember magyarokkztt,elbbutbbkezdimegrtenimirlis
beszlnek...
(GetWiththeProgram,Reader'sDigest,1996)
***
GschnitzerOswald,Heidelberg
Amikornmetbartaimmeghalljk,hogymegtanultammagyarul,csodlkozniszoktak.Hiszenk
gytudjk,hogyezegyrettenetesennehznyelv.Semmikzeanmethez,stbbmintharminc
fnvesetevan!(Ittnyilvnegytlbuzgnyelvszsszeszmoltaafnviragokat,aldbatl
egszenapvvig.)Megnyugtatomket,hogyezekbenafnvesetekbenmrazelljris
benne van. Melyiket nehezebb megtanulni, a ba, bet vagy az in + accusativot? Ami pedig a
rokonsgot illeti, azigaz,hogyamagyars a nmet szavak,nhnykivteltleltekintve, nem
hasonltanakegymsra.Deazsszetettszavaksazllandkifejezsekigen!Akivalahaprblta
megrtetni magt Angliban a nmet Sackgasse sz szerinti fordtsval: sack alley, az igazn
rtkelni fogja a magyar zskutca szt. Hasonlan kzenfekv a nmet auf der Hand liegend
(kzenfekv) fordtsa. Egybknt, szoktam folytatni, a magyarban csak hrom igeid van,
nincseneknemekafeministkparadicsoma!,sahelyesrsfantasztikusanegyszer.
Ennyit a reklmbl! Magunk kztt bevallom, hogy magyarul tanulni mgsem fenkig tejfl.

Plduligaze,hogycsakhromigeidvan?Halovastulskarcsonykorklnfnvesetek,akkor
kotorszik,olvasgat,zuhogmindklnigeidk!Hiszenhasonlszemlleteketfejezkigyamagyar,
mintafranciaahreshirhedtimparfaitjval(befejezetlencselekmny)sazangolazIwillhave
been,havingbeen,havinghadfledadogsval!
Amagyarultanulnakklnsnyencfalatokahangulatfestszavak.Megszmolhatatlanseregk
keresztlballag,baktat,sthmplygamagyarnyelvbirodalmn.(Kevsbfinomkodvaaztis
mondhatnm:nyzsgnekbenne.)Magyarnmetsztrambanezeknagyrsztnemtallhatkmeg,
nyilvn azrt, mert tl sokan vannak. Ht forduljunk segtsgrt a Magyar rtelmez
Kzisztrhoz!Azpldularetyerutyasztakvetkezkppenmagyarzza:ckmk,moty.Mra
menni,jrnihangfestrokonai,bartaiszletfeleinmagukbanvvemegtltennekegyegsz
sztrt.gyflszerelkezve,egyetlenszbanletudjukrnivalakinekajrsmdjt,sezzelegytt
elmeslhetnksokrdekesdolgotazilletletkorrl,testislelkillapotrl,jelenlegikedvrls
annakokrl.St,egykisnyelvrzkkelsnmirosszindulattalmghitvesehsgreistehetnk
clzst.
Hasonlkifejezerejkvanazgynevezettikerszavaknak.Ilyenpldularetyerutyasckmk
mellett a huzavona. Nzzk csak meg ezt a szt fnt emltett forrsunkban: Valaminek az
elintzsben ellenttes szempontok rvnyeslse miatti halogats. Persze csodlatos, hogy a
magyar egyegy Grimmmest el tud mondani egyetlen szban, m a magyarul tanulknak a
feladattezzelalighaknnytimeg.
Remlem,azalighasztjlhasznltam.Azeffleszavakkalmindigbajbanvagyok.rjunkcsakfl
egykissztrt:de=igen,dehogy=nem,dehogynem=igen.Tulajdonkppenegyszer:mnusszor
mnuszazplusz.Csakbeszdkzbenegykissnehzmindeztvgiggondolni:Nemde?Hogyisne!
mondjamostalighanemmegvetenazOlvas.
Azszoktkmondani,hogyamagyaroktlkevesenvannak.Amagyarigektkrlviszonteztnem
llthatnm. Vegyk pldul a mosni ige nagycsaldjt: mosni, megmosni, elmosni, felmosni,
lemosni, kimosni, bemosni... s ez mg csak a vrszerinti rokonsg; csatlakozik hozz a
behzasodott mosogatni, s mosdatniis,az sszes rokonukkalegytt.Fleg azel/meg ikerprt
tvesztemelgyakran,brszerinteminkbbktvesztenekmegengem.Durvatrfaez,mertpldul
megpatkolniselpatkolnimgsemugyanaz.
shavgreelhatrozta(vagymeghatrozta)azember,melyikigektkellneki,mgaztiselkell
dntenie,hovrakja:elkelldnteni,eldntenikell,vagykelleldnteni?DntseelakedvesOlvas!
sezzelmrisrbukkantunkasoronkvetkeznehzsgre.
Amagyarnyelvlegszigorbbanrztttitkaaszrend.Mgasajtfelesgemsemrultael.azt
mondta,hogyamagyarszrendszabad.Atanknyvembenolvastamegyetlenegyegyszerszablyt.
Csakazafurcsa,hogyazzalnemtalltameltbbszrahelyesszrendet,minthanemolvastam
volna. A kivtelek ugyanis nem voltak benne a knyvben, mert tl bonyolultak. A magyar
nyelvmvel irodalomban meg azrt nem tallhatk meg, mert egy magyarnak gysem okoz
nehzsgetaszrend.
Aztn egy knyvtrban vgre kezembe akadt egy magyar nyelvtan nmetek (persze mg a
keletnmetek)szmra.Aknyvvgefel,ktoldalonkiemelsnlklsszezsfolvaottvoltaka
kivtelek. Azta nem lttam a knyvet. Nyilvn a magyar titkosszolglat rjtt az rulsra s
eltvoltotta...
Kis hjn elfelejtettem a kiejtsrl panaszkodni. Az indogermn beszl minden sznak csak a
hangslyossztagjtejtihosszan,atbbittbbkevsbelnyeli.Ezrtperszeidegesti:amagyar
ragaszkodikahhoz,hogymindensztagottisztnkikellejteni.Nhamgppenahangslyosels
sztagrvid,atbbipedighossz.Ezeketfordtottszavaknakneveznm,pldulfehr,kerk.Aztn
vannakmgagpfegyverszavak,mintazelengedhetetlen,afkezszavak,minthlaptols.Persze
akadmgsokmskemnydi,pldulatrgyasigeragozs,azegyesszmhasznlataaszmok
utn,aznysatykiejtse,sgytovbb.sezjlisvangy,mertamiolyanrdekesssvonzv
tesziamagyarnyelvet,azppenagazdagsgasazegzotikussga,egyszval:anehzsge.

(Nehze a magyar nyelv?, Trogat, Vancouver, 2001 mrcius, 29. o.; eredetileg az let s
Tudomnybanjelentmeg)
Gschnitzer Oswald nmet matematikus s sakkoz. Magyar felesge indttatsra 1989 sztl
kezdettmagyarultanulni.Ltszlagcsipkeldikanehzsgekensfurcsasgokon,desokszpets
rdekesettalltlegdrgbbnemzetirksgnkben,simagyarnyelvnkben.
***
ArnaldoDanteMariaNacci,azOlaszKultrintzetigazgatja,mondtaSirBowringJohnkt
knyvnek(1830,1866)magyarorszgimegjelensnekbemutatjn,arraakrdsrefelelve,mi
ragadtamegfigyelmtSirBowringrsbl:
Igen,szeretnmfelidzniaztamondatot,hogyamagyarnyelvnemszorulsenkire,nemklcsnz,
nemzletel,nemad,nemveszelsenkitl.Mgmsorszgokbananpformljaanyelvet,addigitt
anyelvformljaamagyarokat.Azthiszem,hogyamagyarnyelvavilgrksgrszeislehetne,
mert tiszta nyelv. Semmilyen ms nyelvnek nem sikerlt tulajdonkppen behatolni s idegen
kifejezseketrerltetni(2006)
***
TellerEde(19082003)
TellerEdeugyannemidegen,defigyelemremlt,amitmondottamagyarnyelvrlPakson(Fontos
megjegyezni, hogy letnek 95 vbl 77et klfldn lt, de mg kzvetlenl halla eltt is
tkletesenbeszltmagyarul):
...jjelesfelfedezsem,miszerintegynyelvvan,sazamagyar.
(MaiNap,Budapest,1991.9.)
TellerEdemondta,hogyamennyibennemAdyteremtnyelvnismertevolnamegavilgot,akkor
alighavittevolnatbbreegytlagoskzpiskolaitarnrnl.
IdzetPatrubnyMiklsjvikszntjbl(2003)
Ehhezkapcsoldikmagyaranyanyelvnagymatematikusokvallomsais:
Hja,magyaranyanyelvvelknnynagymatematikusnaklenni.
Vigyzzunk teht si nyelvnkre, az emberisg legnagyobb, ma is csonktatlanul l, szellemi
kincsre.