Anda di halaman 1dari 341

KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI

DALAM
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
SMK MEDAMIT LIMBANG

KATA ALU-ALUAN
PENGETUA SMK MEDAMIT

Syukur kerana saya berpeluang mengabadikan kata alu-aluan dalam Buku Kajian Tindakan dan
Inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran bagi tahun 2015.Tahniah dan syabas saya ucapkan
kepada guru-guru SMK Medamit. Penerbitan buku ini telah membuktikan komitmen jitu daripada
semua pihak yang telah bekerja secara inovatif,kreatif dan perlaksanaan semangat berpasukan
yang aktif.
Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memainkan peranan penting membangunkan
kecemerlangan ilmu dan memperteguh nilai-nilai murni dalam diri para pelajar.Bagi mencapai
aspirasi ini kualiti pembelajaran dan pengajaran amat penting. Ini membantu para pelajar faham
dan dapat menjawab dengan lebih baik dalam peperiksaan awam. Untuk menjamin kualiti
pembelajaran dan pengajaran satu program jangka masa panjang iaitu kajian tindakan dan inovasi
amat diperlukan.
Amalan kolobrasi warga pendidik di SMK Medamit dapat mengubah gaya pengajaran guru
yang berfokus kepada para pelajar. Dengan ini,dapat melahirkan pelajar yang berkualiti dan
cemerlang khasnya dalam keputusan akademik bagi menjamin masa depan yang lebih baik.
Dengan harapan program jangka masa panjang ini dapat menaikkan nama SMK Medamit
sebagai sebuah sekolah yang boleh berdiri sama tegak dan duduk sama rendah dengan sekolahsekolah lain di seantero negara.
Justeru, saya berharap semua warga pendidik SMK Medamit bertekad bersama-sama untuk
sehati dan sejiwa dalam semua perkara.Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima
kasih kepada semua warga SMK Medamit atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan.
Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa guru-guru dan ibu bapa sentiasa
mengiringi semua pelajar agar mencapai kejayaan yang cemerlang untuk berada dengan sekolahsekolah cemerlang yang lain.

Sekian terima kasih

(RAJA MANIKAM A/L SUBRAMANIAM)


Pengetua SMK Medamit,Limbang.

ISI KANDUNGAN
PERKARA

HALAMAN

Meningkatkan kemahiran menulis perenggan pendahuluan menggunakan tajuk akhbar


dan teknik pasangan kfc dalam kalangan murid tingkatan Ali Rigai, Dalbender Kaur ,
Janet Ak Anthony Tanggoh
Esenting verbs-to-be to very weak student :Table form vs decision tree form- which is
more effective,which is more preferable to the students Vipha Rianganad , Evette
Sagim, Elsie Agnes Sedi.

1-11

12-22

Inovasi rajah pohon dalam pegajaran dan pembelajaran komponen sastera bahasa melayu
aspek watak dan perwatakan Nor Halimi Mohamad

23- 38

Penggunaan kaedah mari bersenam dalam meningkatkan minat dan penguasaan pelajar
untuk mengenal pasti kedudukan kalenjar endokrin dalam subtopik koordinasi kimia.Arma bt Mohd Yusof

39-53

Penggunaan demonstrasi atau tunjuk cara untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam
tajuk graf Zairul Assila

54-68

Pelaksanaan inovasi kurikulum melalui kaedah katrasin bagi meningkatkan kemahiran


menambah dan menolak integer dalam kalangan pelajar tingkatan 1A Izzati
Khairunnisa binti Wasli, Mardhiah bt Abdul Hashim
Penggunaan peta i-think dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah Tingkatan 3- Wan
Abdul Muhaimin Bin Wan Mohd Kamal, Christina Anak Jeragam
Meningkatkan minat dan mengubah persepsi pelajar lemah terhadap mata pelajaran sains
untuk meningkatkan prestasi pelajar lemah Muhammad Ilman bin Mohamad

69-81

82-98
99-110

Teknik akronim untuk menyelesaikan masalah persamaan linear matematik tingkatan 4


Wan Azlina bt Wan Abdul Aziz
Penggunaan kaedah Fabs dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam tajuk
perangkap sinki Azrol Abd Hamid, Jehin Ak James,Mohd Razemi Hj Junaidi
Keberkesanan kaedah ringkasan dalam meningati terminologi sains dalam kalangan
pelajar 5A 2015 Muhammad Shakir bin Che Soh

111-120

Meningkatkan lagi penguasaan dan kefahaman murid mengenai keseluruhan cerita dalam
teks novel di sebalik dinara dengan menggunakan teknik DETA deklamasi sambil
cerita Sunita Anak Itang

141-159

The Teaching of simple past tense through task-based learning- Ooi Mooi Chien

160-183

Meningkatkan pemahaman pelajar mengenai prinsip Rukun Negara menggunakan


kaedah pembentangan pelbagai Abraham Impin Ak Tuk

184-198

Meningkatkan keberkesanan menjawab soalan KBAT sejarah dengan kaedah sistem


PES- Kiranjit Singh a/l Gurcharan Singh
Teknik puisidra Akulah Bumi untuk meningkatkan penguasaan pelajar tingkatan 1C
dalam membezakan konsep serta kesan-kesan putaran bumi dan peredaran bumi.- Richie
Bintang.
Teknik Mameku Putuh Bersih Satu teknik ingat cara kreatif segitiga penambahan
cahaya berwarna.- Rajimah bt Zaman

199-212

Meningkatkan kemahiran pelajar melukis catan dengan gabungan berus bagi pelajar
tingkatan 4E - Zainal Hashim,Sazaid bin Che Bunsu,Azwani binti Abdullah,Monica ak
Dominic Madai
Kajian Tindakan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani- Mohd Farid Nazmi bin Che Adam

244-253

Meningkatkan penguasaan gaya bahasa dalam karya sastera dengan menggunakan


kaedah nyanyian.- Mohd Ali bin Timbang, Che Yusrina bt Che Soh

261-279

121-129
130-140

213-230

231-243

254-260

APLIKASI KAEDAH MNEMONIK DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN


PENCAPAIAN PENDIDIKAN MORAL PELAJAR TINGKATAN LIMA- Mohd
Riduan Bin Masri

280-293

PENGGUNAAN
KAEDAH
Puzzle
Shirt
BAGI
MENINGKATKAN
PEMAHAMAN PELAJAR ERT-: NURUL HUDA BT DARMAWI
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
KETAKSAMAAN KUADRATIK MELALUI KAEDAH BOM - CHOW MEI
LING

294-312

ii

313-336

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MEDAMIT


PETI SURAT 341,
98708 LIMBANG, SARAWAK.

KAJIAN TINDAKAN
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS PERENGGAN PENDAHULUAN MENGGUNAKAN
TAJUK AKHBAR DAN TEKNIK PASANGAN KFC DALAM KALANGAN MURID TINGKATAN
4A
DISEDIAKAN OLEH :
ALI RIGAI
DALBENDER KAUR A/P SANTOK SINGH
JANET ANAK ANTHONY TANGGOH

ISI KANDUNGAN
PERKARA

HALAMAN

Isi Kandungan

Penghargaan

Tajuk & Abstrak

1.0 Pengenalan

2.0 Refleksi Pengajaran & Pembelajaran

3.0 Fokus Kajian

4.0 Objektif Kajian

5.0 Persoalan Kajian

6.0 Kumpulan Sasaran

7.0 Merancang Tindakan

6-7

8.0 Dapatan Kajian

8-11

9.0 Cadangan Kajian Seterusnya

11

10.0 Rumusan

12

Rujukan

13

Lampiran

PENGHARGAAN

Kami bersyukur kepada Tuhan kerana akhirnya Kajian Tindakan ini telah dapat disiapkan dengan
jayanya. Sesungguhnya, kami amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan
kajian ini sama ada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga
kami ucapkan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit iaitu Encik Raja Manikam A/L
Subramaniam yang telah banyak memberikan panduan, bimbingan dan galakan kepada kami sepanjang Kajian
Tindakan ini dijalankan.

Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah yang sentiasa memberikan
kerjasama dan sokongan kepada kami semasa menjalankan kajian. Penghargaan ini juga ditujukan kepada
rakan-rakan guru, para pelajar dan semua warga SMKM yang sentiasa memberi bantuan dan dorongan
sehingga kajian ini selesai. Kepada pelajar yang terlibat, kami amat menghargai kerjasama yang telah
diberikan.

Akhir sekali, kami memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau kelemahan di dalam
Kajian Tindakan ini. Segala bantuan dan kerjasama semua pihak akan tetap dikenang. Sesungguhnya semua
kebaikan yang ditunjukkan sepanjang kajian ini akan dibalas dengan kebaikan jua.

Sekian terima kasih.

Meningkatkan Kemahiran Menulis Perenggan Pendahuluan yang Mantap Menggunakan Tajuk


Akhbar dalam Kalangan Murid Tingkatan 4A
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan melihat keberkesanan penggunaan Teknik Tajuk Akhbar untuk memulakan
perenggan yang menarik dan Teknik Pasangan KFC sebagai sebagai teknik mengembangkan perenggan
pengenalan. Kajian yang dijalankan dalam sebuah sekolah di Daerah Limbang, Sarawak ini melibatkan 18
orang pelajar Tingkatan 4 sebagai responden yang telah dipilih secara persampelan bertujuan. Kaedah yang
digunakan bagi kajian ini ialah kaedah ujian pos dan ujian pasca. Penganalisaan data adalah dengan
menggunakan kaedah menganalisis frekuensi dan peratus. Hasil kajian menunjukkan terdapat kesan yang
positif dalam penggunaan Teknik Tajuk Akhbar dan Teknik Pasangan KFC. Dapatan kajian juga
menunjukkan kaedah ini memudahkan pelajar untuk menghasilkan perenggan pendahuluan yang mantap
berbanding sebelumnya.
1.0

PENGENALAN
Umpama

sebuah

pintu,

pendahuluan

sangat

penting

bagi

menarik

minat

pembaca untuk mengetahui isi-isi yang akan dikemukan oleh penulis dalam karangan. Selain itu,
pendahuluan karangan juga berfungsi untuk menunjukkan arah kepada pembaca tentang persoalan yang akan
disentuh dalam isi karangan. Perenggan pendahuluan juga berfungsi untuk menjelaskan tema karangan secara
ringkas bertepatan dengan kehendak soalan. Oleh itu, perenggan pendahuluan yang menarik perlu menepati
kehendak soalan, jelas dan sesuai dengan kehendak soalan, menggunakan bahasa yang jelas dan tidak
memasukkan isi karangan dalam pendahuluan. Namun murid selalunya lemah dalam membina perenggan
pendahuluan. Hal ini juga menyebabkan calon-calon SPM gagal mendapat keputusan yang cemerlang dalam
Kertas 1. Oleh itu, kajian tindakan ini dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam
menghasilkan perenggan pendahuluan yang mantap.
2.0

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Masalah utama bagi pelajar Tingkatan 4A ialah mereka tidak dapat menghasilkan pendahuluan

karangan yang mantap dan menepati kehendak soalan. Hal ini dapat dibuktikan daripada semakan hasil kerja
murid dan keputusan PKS 3 Bahasa Melayu Kertas 1.
Analisis yang didapati daripada hasil kerja murid adalah seperti berikut:
I.
II.

Tidak dapat menganalisis soalan dengan tepat.


Tidak memulakan ayat menggunakan frasa yang menarik.

III.

Gagal menghuraikan tema menggunakan Ayat Rangsangan yang tepat dan matang.

IV.

Tidak menulis Ayat Arahan yang menjurus kepada kehendak soalan.

V.
I.
II.

Masalah ini berlaku dalam kalangan murid kerana:


Tidak mempunyai kemahiran menulis pendahuluan karangan yang menepati arahan soalan.
Guru mengabaikan pembelajaran masteri kerana menganggap murid menguasai kemahiran menulis
pendahuluan karangan.
4

Sekiranya masalah ini tidak dibendung dari awal, sudah semestinya akan mendatangkan masalah
kepada para murid untuk meneruskan pembelajaran ke topik-topik lain yang melibatkan penulisan karangan.
Sehubungan dengan itu, satu tindakan sistematik dan terancang melalui kajian tindakan telah diambil bagi
mengatasi masalah ini.
3.0

FOKUS KAJIAN

Fokus utama kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menulis pendahuluan yang mantap
menggunakan tajuk akhbar dalam kalangan murid Tingkatan 4A. Kajian ini melibatkan 18 orang murid
Tingkatan 4A sebagai responden.
4.0
I.
II.
III.

5.0

OBJEKTIF KAJIAN
Murid akan dapat menggunakan frasa menarik yang sesuai untuk pendahuluan karangan.
Murid akan dapat membina Ayat Rangsangan berpandukan tema soalan menggunakan Teknik
Pasangan KFC.
Murid akan dapat membina Ayat Persoalan berpandukan kata kunci soalan

PERSOALAN KAJIAN

Persoalan kajian ialah:


I.
II.
6.0

Adakah terdapat kesan positif penggunaan Teknik Tajuk Akhbar dalam memulakan perenggan
pendahuluan?
Adakah Teknik Pasangan KFC memudahkan murid menghuraikan perenggan pendahuluan?
KUMPULAN SASARAN (SAMPLE KAJIAN)

Pelaksanaan kajian tindakan ini melibatkan 18 orang murid Tingkatan 4A. Seramai 6 orang pelajar
lelaki dan 12 orang pelajar perempuan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah Kaedah Pemikiran
Kreatif. Murid akan mengembangkan idea yang kreatif dalam menghasilkan perenggan pendahuluan sebagai
permulaan karangan.

7.0

MERANCANG TINDAKAN

Dalam kajian ini, pelaksanaan kajian melibatkan sekali pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran.
Proses pelaksanaan kajian ini, ia terdiri daripada 3 fasa gelungan kajian iaitu:
7.1
Merancang
7.2
Melaksana
7.3
Menganalisis data serta mereflek.

7.1

Merancang
Hasil daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang lepas, didapati murid tidak mampu

menghasilkan perenggan pendahuluan yang mantap dan memenuhi kehendak soalan. Merujuk kepada fokus
kajian yang telah dibincangkan, Kemahiran Berfikir Kreatif dijadikan asas dalam kajian ini. Shukri Zain
dalam Pengantaran Pemikiran (2007) menyatakan Kemahiran Berfikir secara Kreatif secara ringkasnya
menerangkan bahawa penekanan penggunaan hemisfera otak kanan (HOKA). Terdapat empat kemahiran
dalam Kemahiran Berfikir Secara Kreatif iaitu menjana dan menghasilkan idea, mencipta metafora, mencipta
analogi dan mencipta definisi. Dalam Kemahiran Berfikir secara Kreatif kecekapan menggunakan minda
adalah untuk menjana dan menghasilkan idea serta mencipta sesuatu yang baharu.
5

Dalam kajian ini, guru merancang pengajaran untuk digunakan sebagai panduan dalam PdP yang
seterusnya. Pengkaji bertindak sebagai pemudah cara dan memberi panduan kepada murid menggunakan
Teknik Tajuk Akhbar dan Teknik Pasangan KFC. Dalam proses PdP yang seterusnya, murid akan dipantau
bagi menghasilkan pendahuluan yang lebih mantap dan menepati kehendak soalan.
7.2

Melaksana
RPH (sila rujuk lampiran) yang telah dirancang dan disediakan akan dilaksanakan pada waktu yang

telah ditetapkan. Semasa proses pelaksanaan, proses pencerapan turut dilakukan. Proses ini akan dicerap
untuk memastikan teknik tersebut dikuasai oleh murid.
Teknik Tajuk Akhbar dan Teknik Pasangan KFC yang digunakan telah dirancang dalam tempoh 3
minggu bermula 07 hingga 25 September 2015. Kajian ini telah dijalankan pada waktu PdP iaitu selama 120
minit seminggu. Penyelidik bertindak sebagai pembimbing kepada murid dalam menghasilkan perenggan
pendahuluan yang mantap.
7.3

Menganalisis data dan mereflek


Fasa menganalisis dan mereflek melibatkan analisis data yang telah dipungut. Hasil daripada data ini,

kelemahan dan kekuatan akan dapat dilihat. Hasil ini juga akan digunakan untuk membuat penambahbaikan
dalam kajian yang akan datang.
Terdapat 2 kaedah yang akan digunakan untuk mendapatkan data iaitu Ujian Pra dan Ujian Pasca.
Pengkaji telah menyediakan set Ujian Pra dan diberikan kepada kumpulan sasaran awal kajian untuk
mengesan sejauh mana penguasaan dan kefahaman mereka terhadap kemahiran menghasilkan pendahuluan
karangan mengunakan tajuk akhbar sebelum kajian tindakan dijalankan. Secara tidak langsung, pengkaji dapat
mengesan kelemahan dalam menghasilkan pendahuluan yang mantap. Item dalam Ujian Pra terdiri daripada
satu soalan karangan bertemakan pencemaran alam sekitar. Pencapaian murid dianalisis menggunakan
penskoran seperti berikut
Skor

Kriteria

0>2

Sangat Lemah

3>4

Lemah

5>6

Sederhana

7>8

Baik

9>10

Cemerlang

Seterusnya, murid akan diuji lagi dengan Ujian Pasca dengan format soalan yang sama. Pencapaian
murid akan dianalisis untuk mengesan keberkesanan teknik yang telah diajar. Murid akan membuat refleksi
terhadap sebelum dan selepas kaedah kajian diadakan.

8.0

DAPATAN KAJIAN

Tinjauan awal tentang pencapaian murid dalam menghasilkan perenggan pendahuluan seperti Jadual
1.0 di bawah. Jadual 1.0 menunjukkan taburan frekuensi Ujian pra dan Ujian pasca. Bagi menguji pencapaian
murid, penyelidik telah memberi Ujian pra dan Ujian pasca kepada murid. Hasil daripada ujian yang telah
diberikan, terdapat perubahan sebelum dan selepas proses PdP. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan
markah selepas proses PdP berlangsung.
Dapatan kajian ini menunjukkan murid tahu, faham dan telah mencapai objektif yang telah dirancang
dan ditetapkan. Didapati penguasaan murid dalam menghasilkan perenggan pendahuluan sebelum
pengaplikasian penggunaan Teknik Tajuk Akhbar dan Teknik Pasangan KFC tidak memberangsangkan.
Murid gagal menggunakan frasa yang menarik dalam permulaan perenggan pendahuluan dan menghuraikan
tema menggunakan dengan baik. Oleh itu, murid tidak mendapat sekurang-kurangnya 5 markah dalam
perenggan pendahuluan yang dibina. Hal ini menyebabkan murid gagal menghasilkan pendahuluan yang
mantap dalam penulisan karangan.
Jadual 1.0: Taburan frekuensi Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca
Skor

0>2

3>4

5>6

7>8

Ujian Pra
Ujian
Pasca

10

9>10
0
8

% Lemahsederhana
100%

% Baik
>cemerlang
0%

Jum.
Pelajar
18

39%

61%

18

Lemah : 0>2 Sangat Lemah, 3>4 Lemah, 5>6 Sederhana, 7>8 Baik, 9>10 Cemerlang
Jadual 2.0 : Perbandingan Skor Ujian Pra dan Ujian Pasca
Bil

Nama

Ujian
Pra
1

Ujian
Pasca
5

ALICIA MINOD ANAK SANDAU

ANGELLY ROBERT

ANJALIEY ANAK FRIENDLISON

CINDERELLA ANAK SIDAH

CORNELISILIANA MELIFIUS

DEVINA LORNA GALVIN

FLORENTINA BEATRICE ANAK DUKON

HENRY UNDI AK LAJANG

9
10

JANE MILLY ANAK JABU


JULIET JHANETTE ANAK JAMIT

6
5

10
10

11

LEONARDO ALEXANDER BIN MIKIL

10

12

LINTON INGKAS ANAK HENRY

13

LORETTA JANTA ANAK JOSE

14

LYIEVIA NATAN

15

SHAREEN ANAK NYANDANG

16

STEWARD PANGGAI

17

TAY NICKY JEFFERY

18

TIMOTHY DAWAT MARAKUS

12
10
8
6
UJIAN PRA

UJIAN POST
2
0

Graf 1.0 : Perbandingan Skor Ujian Pra dan Ujian Pasca

Berdasarkan Jadual 2.0 dan Graf 1.0 didapati keputusan murid meningkat setelah pengaplikasiaan
Teknik Tajuk Akhbar dan Teknik Pasangan KFC. Tinjauan mendapati murid mampu menghasilkan perenggan
pendahuluan yang mantap berbanding sebelum teknik dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahawa teknik yang
digunakan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah murid untuk memulakan perenggan pendahuluan
menggunakan frasa yang matang dan kreatif serta menghuraikan tema yang menepati kehendak soalan.
Semasa aktiviti dijalankan, didapati semua murid menunjukkan minat serta tindak balas yang sangat
baik terhadap aktiviti yang telah dirancang. Murid turut memberikan respons yang sangat positif semasa sesi
sumbang saran dan perbincangan. Perkara ini menunjukkan murid tahu dan faham cara menggunakan teknik
yang diketengahkan. Dalam sesi PdP ini, penyelidik merupakan penggerak yang utama dalam memupuk minat
murid untuk belajar serta bertindak sebagai pemudah cara dan berperanan dalam memberi panduan dengan
mempersembahkan pemerolehan maklumat. Teknik Tajuk Akhbar dan Teknik Pasangan KFC banyak
merangsang murid untuk kreatif dalam menghasilkan perenggan pendahuluan yang mantap.
Selain itu, dalam sesi refleksi bersama murid, didapati murid menyukai teknik yang dijalankan. Semua
murid menyatakan perasaan gembira kerana mampu menghasilkan perenggan pendahuluan yang mantap.
Murid turut menyatakan teknik ini mudah serta menarik minat mereka menghasilkan perenggan pendahuluan
yang kreatif dan pelbagai berbanding sebelum ini hanya menggunakan frasa yang biasa digunakan dalam
permulaan perenggan pendahuluan. Keadaan ini memberi motivasi kepada murid dan seterusnya memupuk
minat murid untuk menghasilkan karangan.
9.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Hasil daripada pelaksanaan kajian ini, masalah yang dihadapi oleh penyelidik dapat diselesaikan.
Antaranya, murid tidak mahir menggunakan frasa menarik untuk memulakan perenggan pendahuluan dan
tidak dapat menghuraikan tema dalam perenggan pendahuluan. Masalah ini dapat diatasi menggunakan
teknik yang diperkenalkan oleh guru.
Walau bagaimanapun, terdapat satu masalah lain yang muncul dalam kajian ini. Didapati kumpulan
murid ini masih tidak mampu untuk menghasilkan perenggan isi yang mantap. Bagi mengatasi masalah ini,
satu kajian lanjutan akan dirancang untuk dilaksanakan. Kajian tersebut memberi fokus kepada penghasilan
perenggan isi penting yang mantap dan menepati kehendak soalan.

10.0

RUMUSAN
Melalui kajian ini didapati bahawa Teknik Tajuk Akhbar dan Teknik Pasangan KFC memudahkan
murid menjana pemikiran kreatif untuk menghasilkan perenggan pendahuluan yang mantap. PdP guru juga
lebih berkesan dan penguasaan murid menghasilkan pendahuluan dapat membantu objektif pembelajaran
tercapai. Selain itu, kajian ini turut berjaya mencapai objektif kajian iaitu;
i.
ii.
iii.

Murid akan dapat menggunakan frasa menarik yang sesuai untuk pendahuluan karangan.
Murid akan dapat membina Ayat Rangsangan berpandukan tema soalan menggunakan
Teknik Pasangan KFC.
Murid akan dapat membina Ayat Persoalan berpandukan kata kunci soalan.

Kajian ini telah berjaya meningkatkan motivasi murid untuk menghasilkan karangan yang matang dan
dapat meningkatkan prestasi murid khasnya dan prestasi sekolah amnya. Selain itu, murid menjadi semakin
berani memberikan idea dan pandangan serta melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Guru hanya
bertindak sebagai pemudah cara dalam pembelajaran menggunakan kaedah ini.
SENARAI RUJUKAN
Gardner, H. (1983). Frames of Mind, New York: Basic Books.
Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abd.Aziz Abd.Shukor, (2008). Siri Pendidikan Guru,
Psikologi Pendidikan. Oxford Fajar Sdn.Bhd
Shukri Zain (2007). Pengantar Pemikiran. Quantum Books

LAMPIRAN
LANGKAH PENGGUNAAN TEKNIK TAJUK AKHBAR & TEKNIK PASANGAN KFC
1.
2.
3.
4.

Analisis soalan (TKF)


Berdasarkan TEMA bina tajuk akhbar
Kembangkan TEMA menggunakan Teknik Pasangan KFC
Akhiri pendahuluan menggunakan Ayat Persoalan menggunakan kata kunci dalam arahan soalan.
Kata kunci soalan

Pendahuluan

Kesan

Faktor /cara

Faktor

Kesan/cara

Cara

Faktor/ kesan

Masalah pencemaran alam sekitar sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. Masalah ini akan mengancam
kesejahteraan hidupan di muka bumi ini jika dibiarkan berterusan.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku?
1.

2.

Analisis Soalan (TKF)


TEMA

Pencemaran alam sekitar

KATA KUNCI

Faktor-faktor

FORMAT

Fakta

Berdasarkan TEMA bina tajuk akhbar

TEMA : Pencemaran Alam Sekitar


Semua Sekolah di Semenanjung Malaysia Kecuali Kelantan ditutup Ekoran Jerebu
Kejadian Banjir di Kelantan Antara yang Terburuk Dalam Sejarah Negara
Pembakaran Hutan Punca Jerebu
9

3.

Kembangkan TEMA menggunakan Teknik Pasangan KFC


Kata kunci soalan

Pendahuluan

Faktor

Kesan/cara

Semua Sekolah di Semenanjung Malaysia Kecuali Kelantan ditutup Ekoran Jerebu


Tajuk akhbar di atas membuktikan bahawa negara kita turut terkesan ekoran pembakaran hutan secara
terbuka di negara jiran. Keadaan jerebu menyebabkan aktiviti harian terganggu kerana masyarakat tidak
digalakkan melakukan aktiviti di luar jika bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) mencapai tahap
berbahaya. Selain itu pencemaran alam sekitar turut menjejaskan kesihatan terutamanya golongan kanakkanak dan warga tua. Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar
berlaku?
LAMPIRAN
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4
Mata pelajaran

: Bahasa Melayu

Masa

: 80 minit

Tajuk

: Pencemaran Alam Sekitar

Topik

: Pendahuluan Mantap

Objektif

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:


i)
ii)
iii)
iv)

Fokus utama

Menganalisis soalan dengan menggunakan TKF


Menyatakan tajuk-tajuk akhbar berkaitan tema soalan
Menggunakan teknik pasangan KFC untuk membina pendahuluan yang
mantap
Membina ayat tanya dengan menggunakan kata kunci soalan

: 2.3 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan


Aras 1 ( ii ) Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan
pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

Fokus sampingan

: 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat
serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif
Aras 1 ( i ) Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah dan pelbagai ragam
ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Sistem bahasa

: Istilah bahasa, kosa kata dan sintaksis

Kemahiran bahasa

: Kemahiran menulis, kemahiran bertutur, kemahiran mendengar

Pengisian kurikulum

Ilmu : Sains, Geografi


Nilai : Bekerjasama, Keyakinan, Keberanian, Ketekunan
Kemahiran Bernilai Tambah : Konstruktivisme, Kemahiran Berfikir

10

LAMPIRAN
UJIAN PRA
NAMA : _________________________________TINGKATAN : _________
SOALAN :
Masalah pencemaran alam sekitar sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. Masalah ini akan mengancam
kesejahteraan hidupan di muka bumi ini jika dibiarkan berterusan.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku?
ANALISIS SOALAN :
TEMA (T)
KATA KUNCI (K)
FORMAT (F)

PENDAHULUAN :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

LAMPIRAN
UJIAN PASCA
NAMA : _________________________________TINGKATAN : _________
SOALAN :
Masalah pencemaran alam sekitar sering diperkatakan oleh pelbagai pihak. Masalah ini akan mengancam
kesejahteraan hidupan di muka bumi ini jika dibiarkan berterusan.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku?
ANALISIS SOALAN :
TEMA (T)
KATA KUNCI (K)
FORMAT (F)
TEKNIK PASANGAN KFC

PENDAHULUAN :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11

ESENTING VERBS-TO-BE TO VERY WEAK STUDENTS: TABLE FORM VS DECISION TREE


FORM - WHICH IS MORE EFFECTIVE, WHICH IS MORE PREFERABLE TO THE STUDENTS?

VIPHA RIANGANAND
EVETTE SAGIM
ELSIE AGNES SEDI

KNOWLEDGEMENTS
The authors would like to thank the 16 5D and 5E students who were involved in this research. Without
them, it would not have been possible to complete the research.

12

TABLE OF CONTENTS
Page
Acknowledgements

Table of Contents

ii

List of tables

iii

Abstract

1.0

Reflection of Teaching and Learning

2.0

Foci of Study

3.0

Research Objectives, Questions and Samples

4.0

Research Planning

5.0

Findings and Discussion of Findings

5-7

6.0

Suggestions for Further Research

References

Appendices
Appendix 1:

Table of Verbs-to-be

Appendix 2:

Decision Tree for Choosing the Verb-to-be

10

Appendix 3:

Test Questions

11

Appendix 4:

Interview Questions

12

Appendix 5:

Pictures of Students attempting the Tests

13

LIST OF TABLES

Page
Table 1

Pre-test and post-test results and the means


of the results for each test

Table 2

Interview results of each students preference

13

ABSTRACT

The study was conducted to determine the most effective form as well as the
most preferred form, either tabulated or decision tree, for presenting the
verbs-to-be am, is, are, was and were in the teaching of the
verbs-to-be to very weak students. The samples for the study were 16 5D
and 5E students. Initially, the students were taught the verbs-to-be using a
table by Teacher A. Test 1 was conducted to determine the students
understanding of the rules. Later, Teacher B taught the students to use a
decision tree and they then attempted Test 2, which used the same set of
questions. The same material was used for both tests to address the issue of
reliability. A t-test was conducted on the results from the two tests to see
whether there is any significant difference post-treatment. A structured
interview was conducted to determine which form of presentation was
easier for the students to understand and use. The mean for Test 2 was
higher but based on the results from the t-test, there was no significant
difference as p<0.05. However, based on the findings from the interview,
14 out of the 16 students found that the decision tree made it easier for them
to answer the 22 questions.

14

1.0

REFLECTION
The authors first attempt to teach the verbs-to-be to 5E students was on Wednesday, 30th September
2015 (Wednesday). In that particular lesson, the verbs-to-be had been presented in the form of a
table. At the end of the lesson, 20 questions were given to the students to test their understanding.
The objective of the lesson was to get all the students to score more than 10 marks for the task. The
lesson failed as only 3 out of 16 students were able to score 10 or more marks for the test.
During the completion of the test, the teacher noticed that the students were confused. They
appeared to not be able to follow the thought processes in using a table. Realising this, the teacher
felt that it was necessary to make the thought processes in selecting the correct verb-to-be clearer to
make it easier for the students to decide, hence, the proposal to use a decision tree.

2.0

FOCI OF STUDY
The main focus of the study is the effectiveness of the presentation of the verbs-to-be, whether in the
tabulated form or in the form of a decision tree. By more effective here, the teacher refers to an
improvement in the students marks (if there is any). The study also intends to find out which form
of presentation, in the students opinion, is easier to use.

3.0

OBJECTIVES, QUESTIONS AND SAMPLE


The research has two objectives. Firstly, it is to determine whether the presentation of verbs-to-be in
the decision tree form is significantly more effective than the presentation in a table. Secondly, it
aims to find the preferred form of presentation among the students, whether in the tabulated form or
decision tree form.
Therefore, the two questions to be answered in this research are:
1.

Is the presentation of verbs-to-be in the decision tree form more effective than the
presentation in the table tree form?; and

2.

Which presentation form is preferable to the students the tabulated form or the
decision tree form?

The samples consist of 16 form 5D and 5E students. Based on their Trial Results, they are in
the bottom 30 percent of the form 5 students, which is why they are considered very weak.

4.0

RESEARCH PLANNING
The problem perceived to be the cause of the lessons failure was the students inability to follow
the thought processes involved in using a table to decide the correct verb-to-be. To address the issue
of internal validity, another teacher was assigned to teach 5E students using a table to present the
verbs-to-be. This was to make sure that it was the use of the table and not the teacher that caused

15

the failure (Fraenkel & Wallen, 2008). After the teaching, a test was conducted whereby the
students had to complete 22 sentences using the correct verb-to-be.

The original teacher used a decision tree to present the verbs-to-be. The decision tree breaks
down the thought processes involved in deciding the correct verb-to-be to complete 22 sentences in
the task.
To address another issue of reliability, the same instrument was used. This was to ensure
that the level of difficulty for the pre-test and post-test was the same.

Since the main focus of the research is to see which form of presentation is more effective
and easier to use, the students were informed about the tenses of each paragraph. They were also
given hints as to whether the subjects in the task were singular, plural or uncount.

The results from the pre-test and post-test were then analysed using a single tailed t-test.
Later, to determine the students preferences, a structured interview (Mok Soon Sang, 2010) was
conducted by the teachers.

16

5.0

FINDINGS

5.1

Question 1
Is the presentation of verbs-to-be in the decision tree form is significantly more
effective than the presentation in a table?

The table below shows the pre-test and the post-test results of each student.
NO

STUDENT ID

PREPOSTTEST
TEST
TEGONG
9
7
1
JACKSON
10
16
2
BELCHER
10
12
3
JOEL
7
8
4
HARRY M
6
13
5
STEWARD
5
5
6
AJASLAN
9
10
7
SIGAN
12
12
8
MASNORA
4
9
9
13
15
10 RICKY
14
9
11 HARRY D
15
11
12 SIA ORKIEN
9
10
13 BRAIYEN
10
13
14 NILIE
12
16
15 CHRISTOPHER
14
18
16 NICHOLAS
MEAN
9.93
11.50
Table 1: Pre-test and post-test results and the means of the results for each test

12 students improved their marks in the post-test, 2 maintained the marks while 2
more regressed. A comparison of the mean between the pre-test and the post-test results
shows that there was an increase of 1.57 marks in the students performances. However, a ttest conducted on the same results of the tests shows that the improvement in the marks is
not significant as p=0.04. Hence, the answer to the research question Is the presentation of
verbs-to-be in the decision tree form is significantly more effective than the presentation in a
table? is that the presentation of the verbs-to-be in the decision tree form is not
significantly more effective than the presentation in the tabulated form.
The increase in the mean for Test 2 could have been contributed by a practice
effect as the students had encountered the same material for pre-test. Although the answers
had not been discussed prior to the post-test, there could be sensitization to the problem
(Fraenkel & Wallen, 2008, p.172)
With regards to the regression in marks for two of the samples, the threat of
regression may appear in a group such as the samples used, a very low preintervention
17

performance group (Fraenkel & Wallen, 2008). The regression could have been due to this
factor as the students showed no preference at all for either presentation form.

5.2.

Question 2
Which presentation form is preferable to the students the tabulated form or the
decision tree form?
The table below shows a summary of the results for the interview regarding each students
preference.
NO

STUDENT ID

Table

Decision
Tree

No
preference
/

TEGONG
JACKSON
/
BELCHER
/
JOEL
/
HARRY M
/
/
STEWARD
AJASLAN
/
SIGAN
/
MASNORA
/
RICKY
/
/
HARRY D
/
SIA ORKIEN
BRAIYEN
/
NILIE
/
CHRISTOPHER
/
NICHOLAS
/
4
TOTAL
0
12
Table 2: Interview results of each students preference.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12 out of 16 respondents opted for the decision tree form. 4 out of the 16 respondents had
no preference. The most interesting part was the fact that the 12 who preferred the decision tree
were those who increased their score in the post-test. The four who were impartial were those who
regressed in their performance. On close scrutiny, these four were not able to even make the first
decision correctly. Although they had been informed of the tense of each paragraph, they still chose
the wrong tense in the first step.
Upon further probing, the reasons for the preference and indifference were discovered. 12
out of 12 who preferred the decision tree said it was easier to use as compared to when using the
table. They just had to follow the tree to come up with a decision. When using the table, they were
distracted by the options they were supposed to ignore and they became confused.

18

Based on the findings from the interview, it was clear that the decision tree was the more
popular choice, being preferred by 12 out of 16 students. This amounted to 75% of the samples.
Therefore, the answer to the second research question is obvious. The decision tree is definitely the
more preferable choice of presentation in the presentation of the verbs-to-be.

6.0

SUGGESTION FOR FUTURE RESEARCH

In the future, the teacher hopes to explore whether the decision tree is effective and as preferred by
more advanced students in the teaching of other aspects of grammar such as in the teaching of verb
forms in general.

REFERENCES
Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2008), How to Design and Evaluate Research in Education, (7th Edition),
Mc Graw-Hill Higher Education, USA.

Mok Soon Sang (2010), Penyelidikan dalam Pendidikan:

Perancangan dan Pelaksanaan Penyelidikan

Tindakan, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd., Puchong.

APPENDIX 1

Present
I

am

He / She / It / Singular /
Uncount

is

You / We / They / Plural

are

Past

was

were

19

APPENDIX 2

Present

Present or
Past?

am

He / She / It /
Singular /
Uncount

is

You / We /
They / Plural

are

He / She / It /
Singular /
Uncount

was

You / We /
They / Plural

were

Past

20

APPENDIX 3
Fill in the blanks with am/ is / are / was / were.

Passage 1
Teeth ____ not naturally pure white. People should understand that and do not have high
expectations of their smile because there ____ many causes for stained teeth.
One of the worst offenders ____ tobacco either we smoke or chew it. Drinks that we normally
consume such as coffee, tea and colas ____ culprits as well. Other possible causes include fruit juices
(especially grape), red wine and fruits such as blueberries, strawberries and soy. It ____ said that if a
substance will stain your carpet permanently, it ____ not great for your teeth.
Ageing also contributes to the yellowing of teeth. The enamel, which ____ the hard outer coating
of your teeth, wears thin, allowing the underlying layer of yellowish dentine to show through.
There ____ also some stains that ____ called intrinsic. They actually occur on the inside of the
teeth. For example, children who take antibiotic tetracycline (or whose mother took it during pregnancy)
often have such stains. Silver-coloured fillings can sometimes leak out and stain the surrounding teeth. So,
do not worry if your teeth ____ not white.
Passage 2
Learning how to say that you at an early age ____ something that all children learn. Both at home
and in school, they ____ often reminded to say this. However, as they grow older, the words thank you
____ often sadly slowly forgotten.
As a child, Farah ____ pleasant and had good manners. She grew up in a poor family but ____
very close-knit. She mixed with everyone in the village and ____ well-liked. She always showed much love
and affection. She never forgot to thank her parents whenever they gave her a gift no matter how cheap it
____. As years went by, Farah got more involved with school works and friends. She studied at a boarding
school. As a result, she ____ at home for very short periods.
Soon, she went abroad to further her studies while her parents ____ struggling to make ends meet
to support her. Unfortunately, she rarely found time to contact and thank them for their love and care. Not
long after, her father ____ ill. Farah, now being more independent and mature, realised that her parents had
sacrificed a lot for her. Farah decided to put things right. She wrote to tell her parents how grateful she ____
for their love and care. This gesture touched her parents. They knew they ____ appreciated as parents

21

APPENDIX 4

1. Which form of presentation do you like more?

2. Why do you like this one more?

3. Do you think it is easier to follow? Why?


4. Why dont you like the other one?

APPENDIX 5

22

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI:

INOVASI RAJAH POHON


DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KOMPONEN SASTERA BAHASA MELAYU
ASPEK WATAK DAN PERWATAKAN

OLEH:

NOR HALIMI BIN MOHAMAD

23

ISI KANDUNGAN
MUKA SURAT
PENGHARGAAN
TAJUK DAN ABSTRAK

ISU KAJIAN

REFLEKSI ISU KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

SASARAN KAJIAN

INOVASI KAJIAN

METODOLOGI KAJIAN

I.

MEREFLEKS

II.

MERANCANG

III.

MELAKSANA

IV.

MEMERHATI

15

DAPATAN KAJIAN

17

REFLEKSI KAJIAN

18

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

19

SUMBER RUJUKAN
LAMPIRAN

24

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya saya dapat
menghasilkan dan menyiapkan kajian tindakan dan inovasi ini. Kajian seumpama ini amat wajar
dilaksanakan oleh semua golongan pendidik di negara ini bagi memperbaiki dan meningkatkan
profesionalisme perguruan di Malaysia.
Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan sekerja saya atas dorongan yang diberikan
selama ini sehingga saya berjaya menyelesaikan kajian tindakan dan inovasi ini. Kajian seumpama ini perlu
diteruskan pada masa akan datang supaya guru-guru dapat memikirkan cara, teknik atau strategi pengajaran
dan pembelajaran yang lebih berkesan sesuai dengan tahap pencapaian para pelajar.
Selain itu, ucapan jutaan terima kasih ini juga saya sampaikan buat isteri dan keluarga saya yang
sentiasa memberikan sokongan kepada saya supaya terus berusaha menjadi seorang pendidik yang disegani
pada masa akan datang. Keluarga merupakan individu yang membuatkan saya terus berusaha keras untuk
memberikan sumbangan yang terbaik kepada semua anak didik saya.
Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua individu yang terlibat
secara langsung dan tidak langsung sehingga saya berjaya menyiapkan kajian ini. Saya berharap agar kajian
ini dapat membantu semua warga pendidik dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang
lebih berkesan.
Sekian, terima kasih.

SAYA YANG MENURUT PERINTAH,

.
(NOR HALIMI BIN MOHAMAD)
Guru Bahasa Melayu,
SMK Medamit.

25

ABSTRAK

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kaedah dan strategi yang digunakan oleh
guru amat penting agar mampu memberikan keberkesanan dalam pengajaran dan
pembelajaran guru. Maka, guru perlu bijak memilih kaedah dan strategi pengajaran yang
sesuai supaya mampu menarik minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran
sekali gus meningkatkan prestasi pelajar itu sendiri. Terdapat banyak kaedah yang boleh
diterapkan atau dipraktikkan oleh seseorang guru. Sejak belakangan ini, sesi pengajaran
dan pembelajaran guru dikatakan tidak menarik dan menimbulkan rasa bosan dalam
kalangan pelajar. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan menarik minat pelajar dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21, memahami isi pelajaran yang ingin
disampaikan oleh guru, melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta meningkatkan prestasi pelajar secara khususnya. Penggunaan rajah
pohon salah satu kaedah yang mampu memberikan keberkesanan dalam pengajaran dan
pembelajaran guru serta menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran
pelajar di sekolah. Namun, penggunaan rajah pohon dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran perlu menggunakan pendekatan yang betul dan kreatif agar semua objektif
pengajaran mampu dicapai dengan jayanya.

26

ISU KAJIAN
Seseorang guru perlu menguasai kesemua kemahiran asas pedagogi sebelum melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terdapat beberapa
kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru. Antaranya ialah kemahiran menyoal, kemahiran variasi
rangsangan, kemahiran menggunakan papan tulis, kemahiran mempelbagaikan bahan bantu mengajar,
kemahiran menerang dan lain-lain lagi.
Kesemua kemahiran yang dinyatakan mempunyai pelbagai tujuan dan mempunyai aras
kesukarannya yang tersendiri untuk dikuasai. Salah satunya ialah kemahiran mempelbagaikan bahan bantu
mengajar yang memerlukan guru menguasai beberapa aspek seperti jenis rajah pohon yang sesuai dan rajah
pohon yang menarik sekali gus mampu meningkatkan kefahaman para pelajar. Guru perlu menguasai
kesemua aspek yang diperlukan bagi menjadikan kemahiran mempelbagaikan bahan bantu mengajar itu
berjaya dilaksanakan dengan baik
Kemahiran menyoal dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga penting bagi guru untuk
mengetahui pencapaian pelajar. Guru yang menguasai kemahiran menyoal ini mampu mengukur tahap
pencapaian para pelajarnya dengan soalan-soalan yang baik dan bermutu sesuai dengan tahap serta
kemampuan pelajar. Hal ini dapat membantu guru memperoleh maklumat dan memperbaiki kemahiran guru
itu sendiri. Selain itu, kemahiran menyoal juga akan memudahkan guru mendapat maklumat berkaitan
pelajar bukan sahaja dalam bidang akademik, malah maklumat pelajar di luar bidang atau lingkungan
akademik. Kemahiran menyoal juga akan membantu guru menilai dirinya sendiri. Respon pelajar terhadap
guru yang bertanya akan memberikan maklumat sama ada seorang guru itu telah menjalankan tugasnya
dengan baik atau sebaliknya.

REFLEKSI ISU KAJIAN


Isu guru tidak menguasai proses pengajaran dan pembelajaran masih diperkatakan. Pelbagai kajian telah
dilakukan bagi mencari penyelesaian kepada masalah ini. Salah satu punca terjadinya masalah ini ialah
kelemahan guru menguasai kemahiran yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Proses
pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru menguasai kemahiran pengajaran seperti kemahiran menarik
minat pelajar, kemahiran menerang, kemahiran menyoal, kemahiran merumus dan lain-lain.

27

OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini dibuat bagi :
1. Mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
2. Menggalakkan sesi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan (kolaboratif).
3. Melibatkan penglibatan para pelajar secara aktif dalam kumpulan seiring dengan matlamat sesi
pengajaran abad ke-21.
4. Meningkatkan prestasi para pelajar khususnya dalam aspek kajian novel.
5. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.

SASARAN KAJIAN
Kajian ini berfokus kepada permasalahan para pelajar dalam mewujudkan suasana pengajaran dan
pembelajaran yang menyerokkan di dalam bilik darjah serta masalah guru dalam memikirkan penggunaan
bahan bantu mengajar yang ingin digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi, fokus ialah
kepada para pelajar dan guru yang mempunyai masalah dalam memikirkan kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang bersesuaian untuk para pelajar mereka.
Sebagai guru, kajian seperti ini penting kepada mereka yang lemah dalam menguasai kemahiran
mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran. Kemahiran ini penting dikuasai bagi
menguasai sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran. Kelemahan yang dilihat pada sampel kajian perlu
dianalisis dan diperbaiki.

INOVASI KAJIAN
Inovasi kajian yang dilakukan dengan mencipta rajah pohon yang mampu menarik minat para pelajar dan
rajah pohon yang bersesuaian dengan tahap kemampuan para pelajar.

28

Rajah pohon asal adalah seperti berikut:

Rajah pohon yang asal digunakan untuk mengkaji makna perkataan atau lebih tepat lagi digunakan
melalui aspek semantik. Rajah pohon ini dilihat tidak sesuai digunakan setelah mengambil kira tahap
kemampuan para pelajar. Oleh itu, inovasi dilakukan bagi mencipta rajah pohon yang lebih bersesuaian
dengan tahap kemampuan pelajar itu sendiri.

Hasil inovasi adalah seperti berikut:

Hasil daripada inovasi yang telah dilakukan, inilah rajah pohon yang akan diguna pakai sebagai bahan
bantu mengajar guru yang mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran guru sebelum ini. Rajah pohon
ini digunakan untuk mengkaji aspek watak dan perwatakan dalam pembelajaran komponen sastera Bahasa
Melayu.
METODOLOGI KAJIAN

29

i)

MEREFLEKS
Saya mengajar subjek Bahasa Melayu di Tingkatan 1A. Masalah para pelajar saya ialah rasa bosan

terhadap kaedah pengajaran yang hanya berfokus kepada aktiviti soal jawab, penerangan dan perbincangan
dua hala semasa sesi pengajaran dan pembelajaran komponen sastera khususnya dalam aspek kajian watak
dan perwatakan. Hal ini dibuktikan melalui pemerhatian tingkah laku para pelajar semasa sesi pengajaran
dan pembelajaran dijalankan. Para pelajar sudah mengetahui kaedah pengajaran guru yang sama setiap kali
guru melaksanakan sesi pengajaran kompenen sastera dalam Bahasa Melayu. Oleh itu, kajian ini
dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi para pelajar khususnya semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran komponen sastera dalam Bahasa Melayu terutamanya aspek watak dan perwatakan.

ii)

MERANCANG

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini. Bilangan aktiviti/ intervensi adalah bergantung kepada
masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya. Perkara yang penting, setiap aktiviti/ tindakan/
intervensi yang akan dijalankan perlu diperjelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci.

PROJEK

Mengubah suai cara/ kaedah yang sedia ada


30

PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN

Mencipta cara baru (inovasi PEMBELAJARAN DAN

TERANCANG

PENGAJARAN guru terhasil dari sini)

Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah:
1. Kajian berdasarkan kajian lapangan.
Kajian berdasarkan kajian lapangan digunakan untuk mendapatkan hasil yang menepati kehendak kajian ini,
pengkaji menggunakan kaedah kajian lapangan yang memerlukan pengkaji sendiri mengajar murid melalui
inovasi rajah pohon yang dijadikan sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas yang dikaji.

2. Kajian berdasarkan ujian.


Kajian berdasarkan ujian juga digunakan bagi melihat dan menilai hasil dapatan kajian yang telah
dijalankan. Hasil dapatan kajian diambil melalui keputusan para pelajar dalam Peperiksaan Kendalian
Sekolah 2 (PKS2). Pengkaji yang merupakan individu yang bertanggungjawab menyediakan soalan PKS2
bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1. Dalam Bahagian B soalan 7, para pelajar dikehendaki
menulis jawapan berdasarkan novel yang telah dikaji oleh mereka. Contoh soalan yang disediakan oleh
pengkaji adalah seperti berikut:

Jawapan anda hendaklah berdasarkan daripada novel yang telah anda kaji.

31

a) Sejambak Bakti karya Rejab F.I

Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan tiga perwatakan watak utama dalam novel yang
boleh dicontohi oleh para pelajar beserta bukti yang sesuai.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
(10 markah)

iii) MELAKSANA
1.

Mengubah cara/ kaedah sedia ada.

32

(Aktiviti perbincangan dua hala, soal jawab dan menulis nota)


CONTOH 1 :

CONTOH 2 :
2.

Mencipta cara yang baharu melalui inovasi rajah pohon.


(Aktiviti berkumpulan)
a) Kajian Berdasarkan Kajian Lapangan

HASIL KAJIAN 1 :

b) Kajian Berdasarkan Ujian Pelaksanaan tindakan yang akan saya jalankan ialah :
Aktiviti 1 : Membentuk beberapa kumpulan dalam melaksanakaan aktiviti kumpulan. Para pelajar
mengkaji aspek watak dan perwatakan melalui penggunaan rajah pohon.

33

Langkah 1 :

Langkah 2 :

iv) MEMERHATI
Kaedah pemerhatian yang perlu dilakukan adalah seperti berikut :

Membuat penilaian keberkesanan


proses tindakan dan mengukur
pencapaian objektif kajian.

Pemerhatian boleh
dilakukan oleh guru
sendiri sebagai penyelidik
atau dengan bantuan
daripada guru lain untuk
membuat pemerhatian
semasa sesi pengajaran
guru. Penilaian mesti
dilakukan untuk menilai
keberkesanan TINDAKAN.

Guru membuat
refleksiterhadap kajian
yang telahdilakukan sama
ada berjaya atau tidak.
Dapatkan data sekali lagi
dengan menggunakan
cara mengutip data yang
sama semasa peringkat
awal mereflek. (temu
bual, soal selidik,
pemerhatian).
34

Laporan juga ditulis di


peringkat ini.
Sekiranya program
tindakan tersebut
berjaya, maka
bolehlah disebarkan
kepada guru-guru
lain. Jika tidak
berjaya, perlu
dirancang semula.

HASIL DAPATAN KAJIAN 1 :

NAMA SEKOLAH :
MATAPELAJARAN :
TINGKATAN :
NAMA GURU :

SMK MEDAMIT
BM PKS2 2015
1A
NOR HALIMI BIN MOHAMAD

GIBRIL ANAK NICHOLAS DAGANG


GILBERT BUAN ANAK MANGOH
IGNATIUS ANAK JAVA
JACQUIS GHAMMA
JOY WINNIE ANAK ANTHONY
LORENNA TESALONICA ANAK LIM
MARANNATHA ANAK BINIK
PRESSYA TRISYA PAYONG
PUTRI SUKMA DEWI ANAK GAWAN
SURINNA ANAK JOHN
SUZANA OLIVIA
WENDY ANAK OCTAVIA

KARANGAN

ESTER JOY SINGA

ULASAN

ARON NGABONG ANAK WILLIAM

NOVEL

ARICKSON SEMAN ANAK BILLY

PEMAHAMAN CERPEN

ANNA CORLINA ANAK PELIMUN

PEMAHAMAN SAJAK

ANJELY DEE COSTA ANAK GILBERT

PERIBAHASA

ALDRIAN

AYAT MAJMUK

NAMA MURID / JUMLAH MARKAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KESALAHAN EJAAN

NOMBOR SOALAN

KESALAHAN TATABAHASA

KONSEP/ KEMAHIRAN

BIL

KELAS

NOMBOR SOALAN

10

10

10

10

15

30

3
2
2
2
2
TH
2
2
3
3
2
2
0
3
TH
3
1
3

9
8
2
4
3
TH
6
7
6
4
6
6
8
10
TH
2
0
9

2
4
4
2
2
TH
2
2
4
2
4
4
0
2
TH
2
2
2

0
2
1
2
6
TH
5
0
2
1
6
0
2
2
TH
0
1
0

3
4
4
5
3
TH
4
2
5
2
4
7
5
6
TH
5
5
5

8
8
8
6
6
TH
8
6
7
7
8
8
8
8
TH
7
8
8

8
7
7
10
9
TH
7
7
8
6
7
8
7
9
TH
7
6
12

13
18
16
18
21
TH
21
13
18
13
15
16
13
26
TH
15
10
18

1A 4
1A 0
1A 2
1A 5
1A 8
1A TH
1A 2
1A 2
1A 5
1A 4
1A 1
1A 2
1A 0
1A 6
1A TH
1A 4
1A 1
1A 0

35

HASIL DAPATAN KAJIAN 2 :

DAPATAN KAJIAN
Berdasarkan maklumat dan analisis daripada hasil kajian, pelajar-pelajar Tingkatan 1A berjaya
memperoleh markah 6 hingga 8 markah daripada 10 markah penuh yang diperuntukkan dalam
soalan 7 mata pelajaran Bahasa Melayu PKS2. Seramai 10 orang pelajar mendapat 8 markah, 3
orang pelajar mendapat 7 markah dan seramai 3 orang pelajar mendapat 6 markah. Sementara itu, 2
orang pelajar tidak hadir semasa PKS2 kerana telah berpindah ke SMK Kubong.
Secara kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa lebih sebahagian pelajar berjaya
mendapat markah yang cemerlang dalam soalan ini dan tiada pelajar yang dilihat gagal menguasai
aspek kajian dalam komponen sastera yang dikaji. Maka, inovasi yang dilakukan mampu mencapai
semua objektif kajian yang telah disenaraikan sebelum kajian dijalankan.

36

REFLEKSI KAJIAN
Berdasarkan pemerhatian, keputusan ujian PKS2 dan analisis yang telah dilaksanakan, pengkaji
mendapati teknik pengajaran yang diperkenalkan oleh guru kepada murid merupakan kaedah yang
sesuai untuk menguasai aspek kajian watak dan perwatakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran
komponen sastera Bahasa Melayu.
Hasil kajian tindakan dan inovasi ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang
positif terhadap murid iaitu kemampuan murid dalam menghuraikan aspek watak dan perwatakan
dalam menjawab soalan peperiksaan yang berkaitan melalui aspek yang diberi penekanan dalam
kajian dengan baik.
Hasil daripada kajian tindakan ini, pengkaji berasa masih perlu melakukan kajian tindakan
dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid.
Oleh itu, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan dengan cara-cara
untuk murid memahami kandungan atau isi pelajaran yang dikemukan oleh guru melalui soalansoalan dengan lebih mudah tanpa timbul rasa keraguan terhadap kehendak soalan. Salah satu cara
yang mungkin boleh digunakan ialah mengetahui cara-cara untuk memahami kata kunci yang
terdapat dalam soalan atau sesuatu topik pelajaran. Setiap kajian yang dilakukan perlu mengikut
prosedur yang betul agar objektif kajian tidak terpesong daripada tujuan kajian.
CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
Cadangan kajian seterusnya adalah berkaitan dengan cara untuk meningkatkan kemahiran ejaan dan
penguasaan peribahasa dalam kalangan pelajar khusus golongan pelajar menengah rendah. Hal ini
kerana aspek ini merupakan sebahagian aspek yang disoal dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).
Saya akan memikirkan cara yang lebih efektik dan latih tubi yang sesuai mengikut tahap
kemahiran para pelajar di sekolah ini. Kamus bergambar mungkin mampu dapat membantu para
pelajar supaya lebih tahu tentang ejaan yang betul serta peribahasa yang sesuai berpandukan gambar
rajah yang dikemukakan.
Bagaimana? Hal ini akan saya kaji dan fikirkan dengan lebih terperinci supaya kajian saya
berjaya mencapai objektif kajian saya

37

SENARAI RUJUKAN
Chris Watkins (2005). Classrooms As Learning Communities: Schools?. Routledge
Taylor and Francis Group.
Edaris Abbu Bakri (2004). Pengurusan Strategik: Konsep dan Aplikasi untuk Pendidikan.
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Frazer, E. Home (1989). Environment and The School. London: London University Press.
Kamarudin Husin, Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala
Lumpur: Kayazano Enterprise.
Madzniyah Md. Jaafar. 2006. Pelaksanaan Kajian Tindakan Oleh Guru Di Sekolah.
Tesis Ijazah Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir (2007). Komsas dan Tatabahasa Melayu Teras Pegangan
Guru. Kuala Lumpur: Icon Region Sdn. Bhd.
Nik Safiah Karim et. al. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

38

KAJIAN TINDAKAN
TAJUK: PENGGUNAAN KAEDAH MARI BERSENAM DALAM MENINGKATKAN MINAT DAN
PENGUASAAN PELAJAR UNTUK MENGENAL PASTI KEDUDUKAN KALENJAR ENDOKRIN
DALAM SUBTOPIK KOORDINASI KIMIA.

SAINS TINGKATAN 4

OLEH
ARMA BINTI MOHD YUSOF
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MEDAMIT
98708 LIMBANG, SARAWAK
2015

39

Isi kandungan
Halaman
PENGHARGAAN

ABSTRAK

1.1

PENDAHULUAN

2.1

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3.1

FOKUS KAJIAN

4.1

OBJEKTIF KAJIAN

4.1.1

OBJEKTIF UMUM

4.1.2

OBJEKTIF KHUSUS

4.2

SOALAN KAJIAN

4.3

KUMPULAN SASARAN/ SAMPEL KAJIAN

5.1

MERANCANG TINDAKAN/ PELAKSANAAN KAJIAN

6.1

DAPATAN KAJIAN

7.1

KESIMPULAN

13

7.2

CADANGAN/PENAMBAHBAIKAN

13

RUJUKAN

14

LAMPIRAN

15

40

PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.


Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadrat Illahi kerana atas izin dan limpah
kurniaNya dapat saya menyiapkan laporan kajian tindakan ini dengan jayanya.
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada En. Raja Manikam a/l
Subramaniam selaku pengetua SMK Medamit kerana memberi saya peluang untuk menjalankan dan
menyiapkan laporan kajian tindakan ini.
Ribuan penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan guru panitia Sains SMK
Medamit yang banyak memberi tunjuk ajar, pendapat dan sokongan sepanjang usaha saya menyempurnakan
tugasan ini. Tidak lupa juga kepada pelajar-pelajar Tingkatan 4A dan 4B tahun 2015 kerana memberi
kerjasama sepenuhnya kepada saya.
Akhir sekali, ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya tujukan kepada semua yang terlibat secara
langsung atau tidak langsung dalam membantu saya menjayakan laporan kajian tindakan ini. Budi kalian
akan sentiasa mekar dalam ingatan.

41

ABSTRAK
Satu kajian irisan lintang telah dijalankan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar
Tingkatan 4A dan 4B SMK Medamit tahun 2015 dalam subtopik Koordinasi Kimia, iaitu untuk mengenal
pasti kedudukan kalenjar endokrin dalam badan. Subtopik ini dipilih berdasarkan tinjauan awal melalui
ujian PKS 1, ujian pertengahan tahun dan ujian PKS 3 yang menunjukkan kegagalan ramai pelajar untuk
melabel kedudukan setiap kalenjar endokrin dalam badan manusia dengan betul. Seramai 50 orang
respondan telah melibatkan diri dalam kajian ini, iaitu 22 orang pelajar dari Tingkatan 4A dan 28 orang
pelajar dari Tingkatan 4B. Kaedah yang digunakan adalah sebuah kaedah penerangan melalui aktiviti
psikomotor, Mari Bersenam iaitu sebuah teknik menghafal sambil melakukan senaman ringkas. Kaedah
ini dilihat bukan sahaja dapat menarik minat pelajar untuk belajar, malah dilihat dapat membantu pelajar
agar lebih menguasai topik ini. Pelajar diuji dengan ujian bertulis pra dan pasca, yang mana menunjukkan
peningkatan sebanyak 10% yang mendapat gred A bagi tingkatan 4A dan peningkatan sebanyak 5% bagi
Tingkatan 4B.

42

1.1 PENDAHULUAN
Mata pelajaran Sains sering sahaja dikatakan sebagai salah satu subjek yang sukar kerana mempunyai terlalu
banyak konsep yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar. Hal ini menyebabkan ramai pelajar hilang minat
dan menanamkan dalam diri mereka bahawa subjek ini tidak bersesuaian dngan mereka. Walhal, terdapat
banyak kaedah atau cara mudah untuk pelajar menguasai konsep-konsep yang terdapat di dalam mata
pelajaran Sains melalui pelbagai pendekatan.
Seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai kefahaman yang mendalam serta kemahiran untuk
menyampaikan maklumat dengan cara yang betul agar pelajar tidak hilang minat kerana suasana yang
membosankan. Antara pendekatan yang boleh digunakan apabila melibatkan topik yang melibatkan hafalan
adalah dengan melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan, iaitu merupakan domain psikomotor yang
memberikan kesan positif dalam sesuatu pembelajaran.
Topik yang difokuskan di dalam kajian ini iaitu kelenjar endokrin adalah berdasarkan tinjauan awal
di mana ramai pelajar gagal untuk mengenal pasti kedudukan sistem endokrin atau kelenjar endokrin di
dalam badan manusia. Soalan yang diberi kebiasaannya akan didatangkan bersama soalan lain sama ada
nama hormon yang dihasilkan oleh setiap kalenjar endokrin, fungsi hormon yang dihasilkan, serta kesan
kekurangan dan terlebih hormon. Apabila pelajar melakukan kesilapan dalam melabel kedudukan kalenjar
endokrin, kesilapan tersebut akan berturutan sewaktu menjawab soalan-soalan lain yang berkaitan.
Justeru, kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana keberkesanan pendekatan psikomotor
dalam membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan membantu pelajar agar lebih
menguasai kedudukan setiap kelenjar endoktin di dalam badan manusia.

2.1 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Saya mula mengambil alih kelas 4A dan 4B pada 22 Januari 2015, iaitu untuk mengajar mata pelajaran
Sains bagi kelas 4B dan Fizik bagi kelas 4A. Koordinasi kimia yang terdiri daripada beberapa kelenjar
endokrin adalah subtopik pertama yang perlu saya kendalikan di dalam kelas 4B tanpa persediaan yang
secukupnya. Mata pelajaran Sains bagi kelas 4A pula hanya bermula pada bulan Mac, iaitu ketinggalan tiga
bulan dan tiga subtopik berbanding kelas lain menyebabkan saya terpaksa mengajar dalam keadaan tergesagesa.
Dalam kedua-dua situasi tersebut saya telah menggunakan peta minda sebagai pendekatan untuk
menyampaikan maklumat. Walau bagaimanapun, kesuntukan masa dan pegangan konsep yang masih goyah
menyebabkan pelajar-pelajar saya tidak dapat menerima sepenuhnya maklumat yang disampaikan dengan

43

baik membuatkan mereka cepat bosan dan tidak dapat mengenal pasti kedudukan setiap kelenjar endokrin
dengan baik.
Saya mula menyedari hal ini apabila saya membuat ulangkaji sebagai persediaan untuk ujian PKS 3,
di mana kebanyakkan pelajar tidak dapat menyatakan kedudukan kelenjar endokrin dengan tepat. Saya mula
menyemak kembali analisis item bagi ujian yang lepas dan mendapati soalan berkaitan koordinasi kimia ini
telah dikeluarkan dalam ujian PKS 1 dan ujian pertengahan tahun 2015.
Hasil analisis menunjukkan keputusan yang agak membimbangkan iaitu kesemua pelajar dari kelas
4B mendapat markah kurang daripada 4 markah pada ujian PKS 1. Bagi ujian pertengahan tahun pula, hanya
2/23 orang pelajar 4A dan 7/28 orang pelajar 4B yang mendapat markah melebihi 4 markah bagi topik ini,
dan selebihnya mendapat markah 3 markah dan ke bawah. Malahan, terdapat sejumlah 14 orang pelajar yang
memilih untuk tidak menjawab langsung soalan berkaitan topik ini.
Berdasarkan diskusi ringkas yang dibuat bersama pelajar, didapati bahawa topik ini kurang diminati
kerana perkataannya yang sukar untuk disebut dan diingati. Pelajar hanya mengisi peta minda yang
diberikan dengan berpandukan buku teks sepenuhnya tanpa memahami isi-isi penting yang perlu mereka
kuasai.
3.1 FOKUS KAJIAN
Berdasarkan refleksi tersebut, didapati masalah yang dihadapi oleh pelajar 4A dan 4B adalah gagal untuk
menguasai dan mengenal pasti kedudukan kelnjar endokrin di dalam sistem koordinasi saraf. Hal ini akan
menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk menyatakan hormon yang dihasilkan oleh setiap
kelenjar beserta fungsinya dengan tepat. Bagi mengatasi masalah ini, saya akan menggunakan teknik Mari
Bersenam iaitu satu kaedah menghafal sambil melakukan pergerakan sebagai usaha untuk mengasah
ketajaman minda pelajar di samping mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih
berkesan.
4.1 OBJEKTIF KAJIAN
4.1.1

Objektif am
Kajian ini bertujuan meningkatkan minat dan kemahiran pelajar dalam menguasai subtopik
Koordinasi Kimia dengan lebih berkesan.

4.1.2

Objektif khusus
1. Meningkatkan daya ingatan pelajar dalam menyatakan kelenjar-kelnjar endokrin yang terdapat
di dalam koordinasi kimia.

44

2. Meningkatkan keupayaan pelajar untuk mengenal pasti dan melabelkan kedudukan setiap
kelenjar endokrin tersebut di dalam badan manusia.
3. Mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif untuk menarik minat pelajar.
4.2 SOALAN KAJIAN
4.2.1

Ujian pra
(Rujuk lampiran)

4.2.2

Ujian pos
(Rujuk lampiran)

4.3 KUMPULAN SASARAN/ SAMPEL KAJIAN


Kajian ini melibatkan 50 orang sampel, iaitu 22 pelajar dari kelas 4A dan 28 pelajar dari kelas 4B. Kesemua
sampel melibatkan diri sepanjang kajian ini dijalankan.
5.1 MERANCANG TINDAKAN/ PELAKSANAAN KAJIAN
Tempoh masa bagi pelaksanaan kajian memakan masa melebihi satu bulan untuk mendapatkan analisis yang
lebih tepat dan keberhasilan yang tinggi, iaitu bermula pada bulan Ogos setelah tamatnya ujian PKS 3.

Analisis ujian
PKS 1, ujian
Temubual/
diskusi ringkas
Ujian pra
(3 September
Pelaksanaan
kaedah "Mari
Ujian pasca
(17 September
Laporan
Rajah 1: Langkah pelaksanaan kajian tindakan secara menyeluruh

45

6.1 DAPATAN KAJIAN


Jadual 1: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca beserta Gred
Tingkatan 4A
Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nama
Alicia Minod anak Sandau
Angelly Robert
Anjaliey anak Friendlison
Cinderella anak Sideh
Cornelisiliana Melifius
Devina Lorna Garvin
Florentina Beatrice anak Ducon
Henry Undi anak Lajang
Jassley Ugih Bin Stephen
Jane Milley anak Jabu
Johnny Henry
Juliet Jhanette anak Jamit
Leonardo Alexander Bin Mikil
Linton Ingkas anak Henry
Loretta Janta anak Jose
Lyievia Natan
Shareen anak Nyandang
Sheryn Ting
Steward Panggai
Tay Nickey Jeffery
Teresha Degera anak Masam
Timothy Dawat Marakus

Ujian pra
30
40
40
40
30
30
50
30
30
30
30
60
40
40
20
50
60
40
40
30
50
30

Gred
F
E
E
E
F
F
D
F
F
F
F
C
E
E
F
D
C
E
E
F
D
F

Ujian pasca
67
78
86
89
78
89
100
100
71
86
57
100
71
71
57
89
89
57
89
43
78
43

Gred
C
B
A
A
B
A
A
A
B
A
D
A
B
B
D
A
A
D
A
E
B
E

Jadual 2: Analisis Gred Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi Tingkatan 4A
Gred
A (85-100)
B (70-84)
C (60-69)
D (50-59)
E (40-49)
F (0-39)
Jumlah

Ujian Pra

Ujian Pasca

2
3
7
10
22

10
6
1
3
2
22

46

Peratusan peningkatan,
%
10
6
-1
0
-5
-10
0

Jadual 3: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca beserta Gred


Tingkatan 4B
Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama
Alistair Owen Anak Tindin
Angela Ensala Dennis
Baxter Baraoh anak Ajing
Ceria anak Jaln
Cyprian anak Chamblin
Daveena Dinjah anak Buli
Delphine Alam anak Runggur
Elizabert Mayang anak Jmbar
Georgina Judy Bobliz anak Bobby
Jennifer anak Melaka
Joyce Bridget anak Sawing
Lydia Winykhathyna Charles
Madang Samuel anak Donny
Mayline Satie anak Stemford
Mirna Faradilla anak Dian
Noriane anak Tindin @ Ayum
Railey Sadin anak Leban
Raymond anak Benang
Rechules Banyan anak Jamester
Ricky anak Sam Sun
Salwenna Sendi anak Anthony
Shalestine Sigan anak Alang
Shaphine anak Demong
Sherryline Jelennie anak Jimbun
Simon Pengiran Sakai
Simon Tagal Bujang
Stella Bulan Mathew Ako
Suyinni Gelang anak Jang Lengai

Ujian Pra

Gred

20
20
20
20
30
20
30
40
20
20
30
30
20
30
50
30
20
60
40
20
30
20
30
20
10
20
40
30

F
F
F
F
F
F
F
E
F
F
F
F
F
F
D
F
F
C
E
F
F
F
F
F
F
F
E
F

Ujian Pasca
29
57
71
71
78
71
78
57
43
57
86
57
71
86
100
71
57
89
57
43
77
43
43
30
71
30
71
86

Gred
F
D
B
B
B
B
B
D
E
D
A
D
B
A
A
B
D
A
D
E
B
E
E
F
B
F
B
A

Jadual 4: Analisis Gred Ujian Pra dan Ujian Pasca bagi Tingkatan 4B
Gred
A (85-100)
B (70-84)
C (60-69)
D (50-59)
E (40-49)
F (0-39)
Jumlah

Ujian Pra

Ujian Pasca

1
1
3
23
28

5
10
6
4
3
28

47

Peratusan
peningkatan, %
5
10
-1
5
1
-20
0

7.1 KESIMPULAN
Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran itu
berlangsung dalam suasana yang lebih baik. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan yang agak
memberangsangkan dalam penguasaan pelajar terhadap topik ini di mana jumlah pelajar yang mendapat
gred A meningkat dari 0 kepada 10 orang manakala pelajar yang mendapat gred F pula berkurang dari 10
kepada 0 orang bagi kelas 4A. Bagi kelas 4B pula, jumlah pelajar yang mendapat gred A meningkat
daripada 0 kepada 5 orang, dan jumlah pelajar yang mendapat gred F berkurang daripada 23 orang kepada 3
orang sahaja. Penggunaan kaedah Mari Bersenam memperlihatkan penerimaan yang positif kepada pelajar
kerana pelajar lebih mudah untuk menerima dan mengingati maklumat yang disampaikan oleh guru.
Keputusan ini menunjukkan bahawa pelajar memerlukan pendekatan yang pelbagai dan menarik dalam
setiap topik tertentu untuk menyingkirkan perasaan tidak minat dan malas belajar kerana merasakan sesuatu
topik itu sukar.
7.2 Cadangan dan penambahbaikan
Seperti yang dinyatakan di dalam pengenalan kajian, topik kelenjar endokrin merangkumi kedudukan
kelenjar, hormon yang dirembeskan, fungsi hormon serta kesan kekuranagn atau terlebih hormon. Kajian
yang saya jalankan ini hanyalah sebahagian kecil dari topik ini tetapi merupakan nadi utama yang perlu
dikuasai pelajar untuk menguasai topik ini sebaiknya, iaitu mengenal pasti kedudukan kelenjar endokrin
dalam badan manusia.
Justeru, saya mencadangkan agar lebih banyak kajian dibuat untuk kesinambungan topik ini, supaya
pelajar lebih menguasai pecahan-pecahannya yang lain. Guru mungkin boleh menggunakan teknik
penceritaan atatu apa-apa sahaja kaedah yang boleh membawa pelajar keluar dari kepompong persepsi
negatif terhadap tajuk ini yang dirasakan sukar oleh mereka.

48

RUJUKAN

1. Atan Bin Long (1976). Psikologi Pendidikan. Penerbit Adabi Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
2. Abdul Rahman Abdul Majid Khan (2008). Guru Sebagai Penyelidik. PTS Professional Publishing.
3. Bhashah bin Abu Bakar (2007). Kaedah Menjalankan Kajian Tindakan di Sekolah.Edisi Pertama.
Syarikat Miharja Sdn. Bhd.
4. Keogh.B., Simon. S., Naylor. S., Maloney. J & Downing. B. (2008). Puppets and Engagement In
Science. International Journal of Science Education .Jld 30,1229-1244.

LAMPIRAN

Ujian Pra Bagi Topik Kelenjar Endokrin


Bahagian A
1. Rajah 1 menunjukkan kesan ketidakseimbangan hormon dalam badan manusia.
Antara kelenjar endokrin berikut, yang manakah menyebabkan kesan itu?

Rajah 1
A. Tiroid
B. Pituitari
C. Adrenal
D. Pankreas

2. Seorang remaja perempuan tidak menunjukkan perkembangan ciri-ciri seks sekundernya. Antara
yang berikut, yang manakah gagal berfungsi dengan baik?
A. Ovari
B. Adrenal
C. Pankreas
D. Tiroid

49

3. Kelenjar endokrin manakah yang juga dikenali sebagai kelenjar induk?


A. Ovari
B. Adrenal
C. Pankreas
D. Tiroid

4.
kelenjar Y
ginjal

Rajah 2
Kelenjar 2 dalam Rajah 5, berfungsi untuk
A merangsangkan pertumbuhan
B menyediakan uterus untuk menerima ovum
C mengawal aras gula dalam darah
D menambahkan keupayaan badan untuk mengatasi tekanan hidup

5.
I
II

III
IV
Rajah 3
Berdasarkan

Rajah 3 di atas, kekurangan hormon dari kelenjar manakah boleh menyebabkan

seseorang menghidap penyakit goiter?


A I
B II
C III
D IV

50

Bahagian B
Rajah menunjukkan kedudukan kelenjar endokrin seorang lelaki. Labelkan kelenjar endokrin
berikut.
P
Q
R
S

Ujian Pasca Bagi Topik Kelenjar Endokrin


1. Rajah 1.1 menunjukkan sistem endokrin bagi seorang lelaki.

Rajah 1.1
a. Namakan kelenjar P. Q, R dan S.
P : __________________________________________________
Q : __________________________________________________
R : __________________________________________________
S : __________________________________________________
b. Nyatakan fungsi kelenjar P
_________________________________________________________________
c. Kelenjar yang manakah menyediakan badan untuk menghadapi kecemasan?
_________________________________________________________________
d. Namakan penyakit yang akan dialami oleh seseorang jika hormon insulin yang dirembeskan di
Q adalah terlalu sedikit.
_________________________________________________________________
e. Nyatakan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S
_________________________________________________________________
51

2. Rajah 2.1 menunjukkan individu J dan individu K yang yang mengalami pertumbuhan yang tidak
normal.

Rajah 2.1

a. Namakan kelenjar endokrin yang terlibat dengan masalah ini.


____________________________________________________________________
b. Pada rajah 2.2 di bawah, labelkan kelenjar yang dinyatakan di 2. a.

Rajah 2.2

52

Pelaksanaan kajian

Pelajar menjalani ujian pra dan ujian pasca

Pelajar mengaplikasi teknik Mari Bersenam

53

KAJIAN TINDAKAN
PENGGUNAAN DEMONSTRASI ATAU TUNJUK CARA UNTUK MENINGKATKAN
KEMAHIRAN PELAJAR DALAM TAJUK GRAF

DISEDIAKAN OLEH :
ZAIRUL ASSILA
GURU MATAPELAJARAN GEOGRAFI

54

PENGHARGAAN
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.
Alhamdulilah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadrat illahi kerana atas izin dan limpah
kurnaNya dapat saya menyiapkan laporan kajian tindakan ini dengan jayanya.
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada En. Raja Manikam a/l
Subramaniam selaku pengetua SMK Medamit kerana memberi saya peluang untuk menjalankan dan
menyiapkan laporan kajian tindakan ini.
Ribuan penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan guru panitia geografi SMK
Medamit yang banyak memberi tunjuk ajar, pendapat dan sokongan sepanjang usaha saya menyempurnakan
tugasan ini. Tidak lupa juga kepada pelajar-pelajar Tingkatan 2C tahun 2015 kerana memberi kerjasama
sepenuhnya kepada saya.
Akhir sekali, ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya tujukan kepada semua yang terlibat secara
langsung atau tidak langsung dalam membantu saya menjayakan laporan kajian tindakan ini. Budi kalian
akan sentiasa mekar dalam ingatan.

55

ABSTRAK
Kajian tindakan ini memfokus kepada kaedah demonstrasi dan tunjuk cara dalam membantu pelajar
menguasai tema Kemahiran Geografi yang mengkhusus kepada bab graf. Kajian ini dijalankan terhadap
pelajar tingkatan 2C di SMK Medamit, Limbang kerana pelajar kelas tersebut masih kurang mahir untuk
menguasai pembelajaran dalam tema kemahiran geografi bab graf. Matlamat utama kajian ini dijalankan
adalah bagi membantu pelajar mengetahui cara pengumpulan data untuk membuat sesuatu graf. Ini kerana,
graf adalah asas dalam kajian geografi di masa akan datang. Dalam kajian ini, penyelidik memilih model
Lingkaran Kemmis dan McTaggart sebagai panduan di mana model ini mengandungi empat elemen utama
iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Instrument kajian yang digunakan dalam kajian ini
terdiri daripada ujian pra dan pasca.

56

LATAR BELAKANG
Subjek geografi merupakan subjek yang mana kandungannya adalah berdasarkan fakta. Hal ini
menyebabkan pelajar sukar untuk memahami subjek geografi dengan baik dan memberi penumpuan di
dalam kelas. Ini juga mengakibatkan pelajar kurang minat untuk mempelajari subjek geografi serta
beranggapan bahawa subjek memang susah untuk dipelajari dan difahami. Persepsi sebegini membuat
pelajar hilang semangat dan motivasi dalam pembelajaran.
Masalah ini merupakan satu cabaran besar kepada guru yang mengajar matapelajaran geografi di
samping menarik minat pelajar mempelajari subjek tersebut. Ia memerlukan usaha dan melibatkan
pemikiran teknik pengajaran yang menarik dan berkesan serta mempelbagaikan teknik pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas yang mana lebih berfokus kepada teknik pengajaran yang berpusatkan pelajar.
Melalui teknik tersebut, pelajar dapat menjalankan proses pembelajaran sendiri, menemukan sendiri, secara
berkelompok seperti bermain, maka menjadi senang, sehingga tumbuhlah minat untuk belajar, kursusnya
dalam belajar matapelajaran geografi.
Penggunaan kaedah tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu kaedah syarahan didapati
tidak dapat menarik perhatian pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik Kemahiran
Geografi terutamanya dalam bab Graf. Oleh itu, satu kaedah yang dapat menarik perhatian pelajar untuk
aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik ini perlu dilaksanakan. Bahan pengajaran yang
melibatkan penyertaan pelajar secara langsung perlu diperbanyakkan kerana biasanya aktiviti secara fizikal
dan dipraktikkan sendiri lebih mudah diingati. Guru juga perlu memanfaatjab kecanggihan teknologi
maklumat sebagai pemangkin bagi menarik minat pelajar dan mempermudahkan proses pengajaran dan
pembelajaran (P&P).

PERMASALAHAN KAJIAN
Pelajar tingkatan 2C masih kurang mahir untuk menguasai pembelajaran dalam bahagian kemahiran
geografi topik graf. Ini kerana pelajar dalam kelas ini adalah di kalangan pelajar yang memperolehi
keputusan peperiksaan UPSR yang agak rendah dan lemah. Oleh itu, mereka sukar untuk memahami
sepenuhnya apa yang dipelajari berkaitan geografi sewaktu dalam kelas terutamanya dalam bab-bab awal
pengenalan geografi (Kemahiran Geografi).
OBJEKTIF KAJIAN
a) Membantu pelajar menguasai topik graf
b) Membantu pelajar mengetahui penggunaan graf dalam geografi

57

METODOLOGI KAJIAN
Sample Kajian
Kajian ini melibatkan seramai 18 orang pelajar 2C di SMK Medamit yang terdiri daripada pelajar
yang mempunyai tahap pencapaian yang berlainan.
Rekabentuk kajian ( Model )
Kajian ini memilih Model Lingkaran Kemmis dan McTaggart, 1998 sebagai panduan dalam
menjalankan kajian tindakan ini. Model ini mengandungi empat elemen utama iaitu perancangan (plan),
tindakan (action), pemerhatian (observe),refleksi (reflect).

plan

reflect

act

observe
Instrument Kajian
Kaedah pengutipan data yang digunakan :
a) Ujian Pra dan Ujian Pasca
Guru akan menyediakan satu set soalan ujian pra dan pasca pembelajaran untuk menilai tahap
penguasaan pelajar dalam topik ini. Ujian pra dijalankan sebelum pendekatan kaedah ini dijalankan.
Ini dapat membantu guru mengenal pasti kelemahan dan masalah pelajar dalam topik kemahiran
geografi. Manakala ujian pasca pula dijalankan setelah guru menjalankan pengajaran dan
pembelajaran yang menggunakan kaedah tunjuk cara dilakukan. Ujian ini dilakukan bagi
memastikan penggunaan kaedah tunjuk cara ini adalah berkesan atau sebaliknya. Selain itu, ia dapat
membantu guru meneliti kelemahan, justeru melakukan perancangan serta melaksanakan tindakan
yang selanjutnya untuk memperbaiki kaedah pembelajaran sehingga mencapai matlamat.

58

KITARAN PELAKSANAAN KAJIAN


a) Merancang
Dalam proses merancang aktiviti, sumbang saran wajar dilakukan terhadap jenis aktiviti
P&P, alat bantu mengajar, persediaan guru, strategi pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, latihan
yang disediakan, langkah-langkah pemerhatian dan alat mengutip data.
Dalam kajian ini, guru akan menjalankan satu ujian pra kepada pelajar tingkatan 2C untuk
menguji kefahaman awal mereka tentang topic Kemahiran Geografi. Melalui latihan yang telah
disemak, guru dapat mengenalpasti bahawa pelajar-pelajar dalam kelas ini masih lemah dalam
menguasai bab-bab dalam topic kemahiran geografi terutamanya dalam bab Graf. Ini mungkin
diakibatkan oleh bab ini lebih berbentuk matematik dan banyak bermain nombor. Seperti yang
diketahui, pelajar-pelajar kelas ini adalah dikalangan pelajar yang lemah dalam menguasai
sesuatu pembelajaran berdasarkan keputusan matematik mereka yang rendah.

b) Tindakan
Setelah aktiviti P&P dirancang dengan teliti, langkah seterusnya ialah bertindak iaitu
melaksanakan aktiviti di bilik darjah dan di luar bilik darjah. Aktiviti ini dirancang dengan
membawa sendiri pelajar ini ke luar bilik darjah untuk mengumpul data oleh itu keberkesanan
aktiviti ini belum dapat dipastikan. Aktiviti ini dijalankan melalui proses cuba-cuba (trial and
error). Ini bermakna, masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki. Sekiranya pelaksanaan
peringkat pertama tidak berjaya, aktiviti yang dirancang itu perlu diperbaiki atau diubahsuai dan
dilaksanakan dalam pelajaran seterusnya. Proses cuba-cuba dilaksanakan berterusan sehingga
berlaku perubahan iaitu pencapaian murid meningkat ke tahap yang lebih baik daripada masa
lepas.
Dalam kajian ini, guru akan menggunakan kaedah tunjuk cara dalam membantu pelajar dalam
menguasai bab Graf ini.

Langkah 1
Sebagai permulaan, guru memberi contoh bagaimana untuk membuat graf berdasarkan
maklumat yang diberi. Ini membolehkan mereka faham kerana graf harus dibina berdasarkan
data yang telah dikumpul.

Tingkatan

Kadet Polis

Kadet Bomba

Pengakap

Jumlah

2A

10

24

2B

11

23

2C

13

24

2D

25

59

Jadual 1 : Bilangan murid tingkatan 2 yang menyertai pasukan beruniform di SMK Desa Indah
Apabila data sudah lengkap, guru menjelaskan kepada pelajar bahawa data yang lengkap tadi
sudah bersedia untuk dijadikan bahan untuk membuat graf. Dalam kes ini, graf bar berganda
akan digunakan mengikut sukatan pelajaran tingkatan Dua.

Proses seterusnya adalah menghasilkan graf. Guru menerangkan kepada murid bahawa
untuk menghasilkan sesuatu graf, beberapa perkara penting perlu dilakukan terlebih dahulu.
Antara yang perlu diambil perhatian adalah tajuk graf, paksi X dan paksi Y, skala dan petunjuk.
Keempat-empat perkara ini perlu ada dalam graf untuk membolehkan graf difahami oleh murid
sendiri atau orang lain.

60

Dengan berpandukan data yang telah diperolehi, graf yang terhasil adalah seperti berikut :

Graf Bar Berganda Menunjukkan Bilangan Murid Tingkatan 2 yang Menyertai Pasukan
Beruniform di SMK Desa Indah
14

12

10

Kadet polis
Kadet Bomba

Pengakap

0
2A

2B

2C

2D

Mengikut kepada graf berikut seperti yang ditunjukkan, skala yang digunakan ialah 2cm=2
orang pelajar. Terdapat 4 bar berganda yang dilukis dalam graf yang mana setiap bar mewakili
unit beruniform yang disertai oleh pelajar.
Paksi Y di sebelah kiri graf berperanan sebagai tempat nombor untuk menunjukkan jumlah
pelajar manakala paksi X di sebelah bawah graf berperanan sebagai tapak untuk melukis bar-bar
mengikut pembolehubah yang dikehendaki.

61

Langkah 2
Seterusnya, guru akan mengarahkan pelajar untuk membuat sendiri tanpa melihat contoh
graf yang telah dibina sebelum ini. Pelajar dibawa ke pondok PIBG terlebih dahulu untuk
meminta pelajar mengumpul data sebelum membina graf.

Jadual diatas menunjukkan data yang telah dikumpul oleh pelajar sendiri sebelum membina
graf. Ini untuk mendedahkan kepada pelajar proses awal sebelum membina sebuah graf.
Dengan cara ini, pelajar akan berusaha untuk membuat graf dengan cara seperti yang
ditunjukkan oleh guru sebelum ini. Melalui kaedah ini, ia akan menjelaskan sama ada prinsip
saya buat saya faham dapat dibuktikan keberkesanannya. Hampir kesemua pelajar berjaya
membuat graf dengan lengkap dan kemas.
Guru memberi masa selama 30minit untuk 15orang pelajar tadi bagi menyiapkan graf
berpandukan data yang telah mereka kumpul. Sewaktu pelajar sedang membuat tugasan yang
diberi, guru memulakan pula kitaran ketiga iaitu pemerhatian.

62

Graf diatas menunjukkan hasil data yang dikumpul sendiri oleh pelajar sebelum membina
graf. Ini merupakan graf yang dibina tanpa ditunjukkan cara membina oleh guru. Graf yang
dihasilkan oleh pelajar lebih tepat dan lengkap berbanding graf yang dibina sebelum melakukan
kaedah tunjuk cara ini.
c) Pemerhatian
Pada peringkat pemerhatian, guru akan mengumpul data dan menganalisis maklumat hasil
daripada tindakan yang dilaksanakan. Guru membuat pemerhatian ketika para pelajar sedang
cuba untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Guru memberikan tunjuk ajar secara
bayangan atau hint kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasan
tersebut.
Pemerhatian Awal
Melalui pemerhatian awal yang dijalankan oleh guru, kesemua sampel pelajar yang diarah
membuat graf dari data yang mereka kumpul adalah faham dan dapat mengikuti cara seperti
yang telah guru tunjukkan dalam sesi tunjuk cara pada awal pengajaran. Guru memerhati secara
rambang dari seorang murid ke seorang murid sewaktu mereka sedang membuat latihan yang
diberikan.
Pemerhatian Akhir dan Dapatan Kajian
Jadual dibawah digunakan untuk menunjukkan pemerhatian yang telah guru lakukan
terhadap sampel pelajar setelah tempoh masa selama 30 minit. Daripada 15 orang sampel kajian
ini menunjukkan hanya 4 orang pelajar sahaja yang masih mempunyai masalah dalam membina
graf dengan sempurna seperti yang ditunjukkan oleh guru.

63

Sampel pelajar : Jeronica


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Abigail Ashley


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Theresa


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Christynanisha


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Joenas


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

X
64

Sampel pelajar : Nicksham Hendry


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Steve Powler


Perkara

Lemah

Mengikut cara guru membuat graf

Sederhana

Baik

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Jucky Jimmy


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Justine Embuyang


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Brandon


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

X
65

Sampel pelajar : Phelex


Perkara

Lemah

Sederhana

Mengikut cara guru membuat graf

Baik
X

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Nigel Cornelius


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Nick Randy


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Vindy Tugang


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

Sampel pelajar : Laren


Perkara

Lemah

Sederhana

Baik

Mengikut cara guru membuat graf

Membuat graf sendiri

Menaplikasikan demonstrasi yang ditunjukkan

dengan latihan yang diberikan


Penguasaan topik sepenuhnya.

X
66

d) Refleksi
Di peringkat refleksi, guru cuba merumuskan apa yang telah difahami atau dipelajari
tentang proses P&P berkaitan dengan amalan mengajarnya. Semasa menjalankan kajian, guru
cuba menilai, menghurai permasalahan P&P serta reaksi guru dengan pelajar semasa kajian
dilakukan.Kajian ini banyak membantu pelajar yang masih lemah dalam membina graf. Tajuk
graf ini penting kepada pelajar ketika tingkatan 3 nanti dalam menyiapkan tugasan kerja kursus
PT3.Dengan pendedahan awal kepada pengumpulan data dan membina graf sendiri pelajar tidak
akan mengalami masalah ketika hendak menyiapkan kerja kursus.
Pada akhir pemerhatian setelah pelajar selesai membuat tugasan yang guru berikan,
ternyata kaedah tunjuk cara ini banyak membantu pelajar untuk lebih menguasai tajuk graf. Ini
terbukti apabila pada peringkat awal pemerhatian pelajar kelas ini hanya mempu menguasai
70% tetapi selepas mengunakan kaedah ini terus meningkat kepada 90% ketika pemerhatian
terakhir dibuat.
Untuk mencapai 100% penguasaan dalam bab ini memerlukan lagi kajian yang seterusnya.
Dengan membuat kitaran kedua pada kajian yang akan datang mengharapkan dapat membantu
pelajar menguasai sepenuhnya tema kemahiran geografi bab graf ini.
KESIMPULAN
Melalui kajian yang dijalankan jelas menunjukkan bahawa pelajar seharusnya diberikan
pendekatan yang berlainan dalam mengajar mereka. Melalui kaedah yang digunakan dalam
kajian ini seperti tunjuk cara dan menggalakkan pelajar untuk terlibat sama ada seperti melukis
graf, mengambil data, dan mengelaskan data akan menberikan keyakinan kepada pelajar itu dan
seterusnya mereka akan lebih menyintai matapelajaran geografi.
CADANGAN KAJIAN TINDAKAN
Cadangan tajuk kajian tindakan akan datang ialah penggunaan lakaran gambar rajah dalam
pembelajaran tingkatan 4. Guru akan meminta pelajar sediakan satu fail yang mengandungi
semua gambarajah dan peta yang berkaitan dengan tajuk. Ini adalah untuk mengfokuskan
kepada tajuk yang berkaitan dengan soalan struktur.

67

RUJUKAN
Buku :
Eee Ah Ming. 1997. Strategi pengajaran Geografi. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn.Bhd
Esah Sulaiman,2004. Pengenalan Pedagogi. Universiti Teknologi Malaysia
Piara Singh,2009. Geografi SPM, Esensi : Panduan Revisi untuk Sukses. Pearson Longman.
Internet :
Kertas Cadangan Kajian Tindakan : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Matapelajaran
Geografi Dengan Menggunakan Teknik Permainan ( Geo Dam )

68

PELAKSANAAN INOVASI KURIKULUM MELALUI KAEDAH KATRASIN BAGI


MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENAMBAH DAN MENOLAK INTEGER DALAM KALANGAN
PELAJAR TINGKATAN 1 A

NAMA GURU : IZZATI KHAIRUNNISA BINTI WASLI


MARDHIAH BINTI ABDUL HASHIM
ALAMAT : SMK MEDAMIT, PETI SURAT 341, 98708 LIMBANG
NO. TELEFON : 085-238027 / 013-6292493
NO. FAKS

: 085-238034

E-MAIL

: izzati0802@gmail.com
mardhiah9005@gmail.com

69

ISI KANDUNGAN

BIL.

PERKARA

HALAMAN

PENGHARGAAN

ABSTRAK

TOPIK KAJIAN

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN, SAMPEL KAJIAN

IMPLEMENTASI KAJIAN TINDAKAN

PERBINCANGAN

10

KESIMPULAN

12

10

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

13

11

SENARAI RUJUKAN

13

12

LAMPIRAN

14

70

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, Syukran Jazilan Ya Allah di atas kesempatan kami melengkap dan


menyempurnakan kajian tindakan ini. Sesungguhnya hanya dengan izin-Nya segala sesuatu itu
berlaku.
Seterusnya, sekalung penghargaan dan rasa kasih kepada suami, Loqmaanul Hakim bin
Salim, dan anak-anak yang cukup memahami sepanjang berlangsungnya kajian tindakan ini. Kami
amat menghargai waktu-waktu yang serba sedikit kami curi untuk melengkapkan kajian ini. Sekalung
budi juga kepada pihak pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Medamit, khasnya Tuan
Pengetua, En Raja Manikam a/l Subramaniam di atas kesempatan yang diberikan untuk kami
memulakan dan mengimplementasi kajian tindakan ini, terutama demi kebaikan para pelajar yang
menjadi fokus kajian ini dan, amnya para pelajar lain.
Selain itu, setinggi-tinggi penghargaan juga kami tujukan buat rakan-rakan sejawat yang
banyak membantu kami, secara langsung ataupun tidak. Terima kasih buat teman-teman baik kami,
khasnya Kak Wan Azlina, Nurul Ain Afifah, Kak Yusrina, Kak Huda dan Cikgu Hisyamuliadi yang
banyak membantu dalam perkongsian idea-idea dan perbincangan mengenai kajian-kajian tindakan
secara keseluruhan.
Sekalung budi dan kasih juga kepada para pelajar Tingkatan 1A yang mana tanpa mereka
sudah semestinya kajian ini tidak dapat diimplementasi. Kerjasama mereka amat kami hargai.

71

ABSTRAK

Kajian ini merupakan suatu penyelidikan terhadap kemampuan pelajar-pelajar Tingkatan 1A Sekolah
Menengah Kebangsaan Medamit (SMK Medamit) dalam menguasai kemahiran menyelesaikan soalan
Matematik berbentuk penambahan dan penolakan integer dengan baik. Ia juga bertujuan
mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelajar dalam menguasai kemahiran ini, di
samping mencadangkan langkah-langkah penyelesaian inovatif terhadap masalah ini. Objektif
pertama kajian ini ialah mengenal pasti masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pelajar dalam
menyelesaikan soalan Matematik berbentuk penambahan dan penolakan integer dengan baik. Objektif
kedua pula ialah menguji keberkesanan pelaksanaan inovasi kurikulum melalu kaedah rumah bagi
meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan soalan Matematik berbentuk penambahan dan
penolakan integer. Demi menyiapkan kajian ini, tiga teknik pengumpulan data telah digunakan ke atas
sampel kajian, termasuklah teknik Ujian Pra dan Pasca atau Pre and Post test, pemerhatian,
temubual dan aktiviti berkumpulan. Sampel kajian ini ialah seramai 16 orang pelajar kelas 1A SMK
Medamit. Berdasarkan dapatan kajian ini, para pelajar dapat menguasai kemahiran menambah dan
menolak integer dengan lebih mudah melalui kaedah rumah. Kajian ini diharap dapat menambahbaik
secara keseluruhan sistem pembelajaran subjek Matematik, khasnya di peringkat Menengah Bawah di
SMK Medamit ini.

72

1.0 TOPIK KAJIAN

Pelaksanaan Inovasi Kurikulum Melalui Kaedah Katrasin bagi Meningkatkan Kemahiran Menambah
dan Menolak Integer dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 1 A.

2.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Berdasarkan pemerhatian sepanjang sesi PdP, apabila kaedah biasa digunakan untuk
menerangkan tentang penambahan dan penolakan integer, para pelajar didapati agak keliru dan tidak
mampu membezakan integer positif dan negatif. Walaupun telah diajar tentang perbezaan di antara
kedua-dua integer, dimana integer positif tidak mempunyai simbol atau membawa simbol tambah (+)
di hadapan, manakala integer negatif dengan simbol tolak (-), para pelajar tetap mengalami
kekeliruan.
Pada keseluruhannya, tahap penguasaan kemahiran menyelesaikan soalan Matematik
berbentuk penambahan dan penolakan integer dalam kalangan pelajar 1A adalah sangat lemah
walaupun jika dikirakan mereka ini dalam kalangan pelajar yang agak tinggi inteleknya. Walau
bagaimanapun, pengkaji mengambil langkah segera bagi mengelakkan masalah kurang penguasaan
ini terus berleluasa dengan menjalankan temu bual secara tidak formal dengan para pelajar.
Antara sebab-sebab lemah penguasaan kemahiran menambah dan menolak integer dalam
kalangan pelajar 1A :
a) Kurang fokus ketika PdP berlangsung
b) Pendekatan dan penerangan guru yang agak sukar difahami
c) Tulisan dalam buku teks yang membosankan
d) Masih keliru dalam penggunaan symbol (+) dan (-)
Berdasarkan maklum balas ini, pengakaji menyimpulkan bahawasanya pelajar mendapati
kurikulum Matematik, khasnya untuk tajuk ini adalah kurang menarik. Kurikulum, menurut Ishak
Ramly (2005), ialah dokumen bertulis yang pada dasarnya mengandungi rancangan pendidikan
sepanjang pelajar berada di sekolah yang mana perancangan pendidikan ini digunakan oleh guru atau
tenaga pengajar bagi menyampai dan mengembangkan teknik dan strategi pengajaran kepada pelajarpelajar dalam bilik darjah.
Justeru itu, pelaksanaan inovasi kurikulum adalah perlu dalam membantu meningkatkan
kemahiran pelajar menjawab soalan Matematik berbentuk penambahan dan penolakan integer. Istilah
kurikulum dalam konteks inovasi kurikulum adalah rancangan pembelajaran, termasuklah rangka
73

kerja, strategi dan bahan-bahan yang direka untuk menyokong dan memberi arah kepada transaksi
pembelajaran (Fox, 1972). Maklum balas serta konklusi yang diperolehi berbekalkan keazaman untuk
membantu pelajar kelas 1A mengatasi masalah dalam tajuk ini mendorong kami untuk menjalankan
kajian tindakan ini.
3.0 ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN
Berdasarkan refleksi di atas, didapati pelajar tidak dapat menguasai kemahiran menjawab
soalan Matematik berbentuk penambahan dan penolakan integer dengan baik. Jika permasalahan ini
tidak cuba ditangani, dikhuatiri akan menyebabkan masalah yang lebih besar, dimana pelajar tidak
dapat menguasai tajuk ini sedangkan Integer merupakan tajuk yang terkandung dalam Sukatan
Pelajaran Matematik dari Tingkatan 1 hingga 3.
Menurut Nor Izzati (2011), pengetahuan dan kemahiran pengiraan melibatkan Integer
merupakan satu kemahiran dan pengetahuan asas yang vital. Kemahiran ini merentasi banyak tajuk
dalam sukatan pelajaran. Tambahan lagi, pengkaji juga bersetuju sepenuhnya dengan pandangan Nor
Izzati (2011) yang turut menyatakan kelemahan dalam operasi Integer akan menjejaskan pengajaran
dan pembelajaran dalam topik seperti kuasa, punca, bentuk piawai, ungkapan algebra, indeks, rumus
algebra, ungkapan dan persamaan kuadratik, koordinat, graf fungsi dan banyak lagi yang akhirnya
akan mempengaruhi kemahiran dan penguasaan ilmu Matematik di peringkat Menengah Atas.
Kelemahan pelajar dalam menguasai Matematik adalah disebabkan oleh persepsi negatif
pelajar terhadap subjek itu sendiri. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab semua pihak
mengambil inisiatif untuk mencambahkan benih-benih pemikiran yang positif terhadap Matematik
dari akar umbi untuk menentukan progres pelajar dalam subjek berkenaan. Ini termasuklah
memperkenalkan satu pendekatan baru yang lebih mudah dalam menyelesaikan operasi Integer.
Efektif dan efisiennya pendekatan ini bergantung kepada sejauhmana seseorang pelajar dapat
menguasai konsep asas ini. Perkara yang sangat sukar difahami pelajar ialah menambah dan menolak
Integer. Memandangkan kemahiran menambah dan menolak Integer ini amat penting bagi menjawab
soalan objektif dan soalan subjektif dalam peperiksaan dalaman, PT3 dan akhirnya SPM, maka
kemahiran ini, dapat membantu pelajar mendapatkan markah yang lebih baik serta dapat
meningkatkan peratus kelulusan Matematik secara keseluruhannya dalam jangka masa panjang.
Oleh yang demikian, bagi mengatasi masalah ini, pengkaji ingin melaksanakan inovasi
kurikulum kepada kaedah Katrasin yang lebih mesra pelajar dan melibatkan komunikasi dua hala
yang lebih efektif dalam menghuraikan penambahan dan penolakan integer. Hal ini terbukti apabila
Siti Habsah (2011) menjalankan kajian melibatkan Integer iaitu mengenai Katrasin. Beliau telah
menggunakan plastasin berwarna merah (-) dan biru (+) untuk mengajar pelajar yang terlalu lemah
dalam subjek Matematik. Contohnya untuk soalan 5 + 8, lima biji plastasin berwarna merah dan
74

lapan plastasin berwarna biru diambil. Plastasin berwarna merah dan biru dilekatkan secara
berpasangan. Selepas itu, bilangan baki plastasin yang tidak mempunyai pasangan warna dikira.
Dalam contoh ini , baki yang tinggal ialah 3 plastasin berwarna biru. Maka, jawapannya ialah + 3.
Daripada kajian ini, ternyata penggunaan katrasin dapat membantu pelajar melakukan operasi
menambah dan menolak Integer dengan betul.

Walau bagaimana pun, pengkaji ingin melaksanakan inovasi ke atas kaedah Katrasin ini
dengan menggunakan pendekatan yang sama namun menggantikan plastasin dengan kertas warna dan
pen warna.

4.0 OBJEKTIF KAJIAN, KUMPULAN SASARAN (SAMPEL KAJIAN)


4.1 OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini pada amnya mempunyai dua objektif utama, iaitu :
I.

Mengenal pasti masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pelajar dalam menyelesaikan
soalan Matematik berbentuk penambahan dan penolakan integer dengan baik.

II.

Menguji keberkesanan pelaksanaan inovasi kurikulum ke atas kaedah Katrasin bagi


meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan soalan Matematik berbentuk
penambahan dan penolakan integer.

4.2 KUMPULAN SASARAN / SAMPEL KAJIAN


Kajian ini melibatkan enam belas (16) orang pelajar Tingkatan 1A SMK Medamit.
5.0 IMPLEMENTASI KAJIAN
5.0.1 EMPAT (4) KAEDAH IMPLEMENTASI KAJIAN
Empat kaedah yang dimaksudkan termasuklah kaedah pemerhatian, temubual tidak formal
dengan pelajar, Ujian Pra dan Pasca serta aktiviti berkumpulan.

75

5.1 PEMERHATIAN / TEMU BUAL


Pada kali pertama memperkenalkan tajuk penambahan dan penolakan integer dengan
pelajar, pengkaji dengan sengaja menggunakan pendekatan tradisional untuk membantu
pelajar menguasai tajuk ini. Sepanjang sesi PdP ini, pengkaji dalam diam melaksanakan
pemerhatian ke atas para pelajar. Dalam tempoh ini juga, pengkaji mengambil kesempatan
memberikan Ujian Pra kepada para pelajar untuk menentukan keberkesanan pendekatan
tradisional dalam menyampaikan tajuk penambahan dan penolakan integer.
Setelah mengutip semula Ujian Pra, didapati para pelajar gagal menjawab soalan
dengan baik. Seterusnya kaedah temubual tidak formal dijalankan untuk mengambil tahu
sebab-sebab pelajar tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan penambahan dan
penolakan integer.
5.2 AKTIVITI BERKUMPULAN
Kaedah ini dijalankan setelah pengkaji memperkenalkan kaedah Katrasin yang
inovatif. Berbanding kaedah asal yang menggunakan plastasin berlainan warna, pengkaji
menggunakan pen penanda berlainan warna untuk menyampaikan penerangan berkaitan
penambahan dan penolakan integer ini. Pengkaji mendapati pelajar lebih berminat kali ini
untuk mendengar huraian pengkaji.
Pun begitu, memerhati sahaja apa yang dilakukan oleh pengkaji tidak mampu
mengukuhkan penguasaan para pelajar, maka pengkaji memutuskan untuk membahagi pelajar
kepada beberapa kumpulan. Berbanding ketika penerangan dimana pen penanda digunakan,
dalam kaedah ini, pengkaji mengedarkan kepada setiap kumpulan, dua (2) helai kertas warna
terang yang berlainan warna, gam, gunting dan mounting board. Setiap kumpulan
kemudiannya diberikan soalan berbeza untuk diselesaikan menggunakan bahan-bahan bantu
belajar (BBB) yang diberikan melalui kreativiti masing-masing.
5.3 UJIAN PRA DAN PASCA
Bagi menunjukkan perbezaan kesan pengajaran tradisional chalk and talk, guru
memberi huraian ringkas diikuti dengan pengedaran lembaran kerja dengan nota sampingan
seperti dalam buku rujukan dan pelajar dikehendaki membaca dan menyelesaikan soalan
secara bersendiri. Setelah ujian pra dijalankan, majoriti pelajar gagal mendapat markah yang
baik dalam ujian tersebut.

76

Ujian pra dan pasca yang dijalankan ini melibatkan kemahiran pelajar untuk
menjawab soalan berbentuk penambahan dan penolakan integer dengan baik. Di samping itu,
ujian ini juga dijalankan bagi mengenal pasti aspek mana dalam soalan berbentuk
penambahan dan penolakan integer ini yang pelajar benar-benar kurang mahir.
Memandangkan ujian pra dan pasca yang diberikan merangkumi hanya kemahiran tersebut,
maka markah keseluruhan ujian ialah sepuluh (10) markah.
Ujian pasca walau bagaimana pun hanya dijalankan setelah pengkaji menjalankan
kaedah temubual secara tidak formal dan aktiviti berkumpulan agar dapat membantu
mengukuhkan kefahaman dan kemahiran mereka menjawab soalan berbentuk penambahan
dan penolakan integer ini.
5.3.1

ANALISIS DATA

5.3.1.1 Keputusan
BIL

NAMA

JAN

KELAS

ALDRIAN ANAK JALIN

1A

ANJELY DEE COSTA ANAK GILBERT

1A

ANNA CORLINA ANAK PELIMUN

1A

10

ARICKSON SEMAN ANAK BILLY

1A

10

ARON NGABONG ANAK WILLIAM

1A

GIBRIL ANAK NICHOLAS DAGANG

1A

GILBERT BUAN ANAK MANGOH

1A

IGNATIUS ANAK JAVA

1A

JACQUIS GHAMMA

1A

10

JOY WINNIE ANAK ANTHONY

1A

11

LORENNA TESALONICA ANAK LIM

1A

10

12

MARANNATHA ANAK BINIK

1A

13

PRESSYA TRISYA PAYONG

1A

14

SURINNA ANAK JOHN

1A

10

15

SUZANA OLIVIA

1A

16

WENDY ANAK OCTAVIA

1A

77

Ujian Pra

Ujian Pasca

5.3.1.2 Analisis Data

Nama Murid

5.3.1.3 Petunjuk
BIL

NAMA

ALDRIAN ANAK JALIN

ANJELY DEE COSTA ANAK GILBERT

ANNA CORLINA ANAK PELIMUN

ARICKSON SEMAN ANAK BILLY

ARON NGABONG ANAK WILLIAM

GIBRIL ANAK NICHOLAS DAGANG

GILBERT BUAN ANAK MANGOH

IGNATIUS ANAK JAVA

JACQUIS GHAMMA

10

JOY WINNIE ANAK ANTHONY

11

LORENNA TESALONICA ANAK LIM

12

MARANNATHA ANAK BINIK

13

PRESSYA TRISYA PAYONG

14

SURINNA ANAK JOHN

15

SUZANA OLIVIA

16

WENDY ANAK OCTAVIA

78

WENDY

SUZANA

SURINNA

PRESSYA

MARANNAT

LORENNA

JOY WINNIE

JACQUIS

GILBERT

IGNATIUS

GIBRIL

ARON

ARICKSON

ANNA

ANJELY DEE

12
10
8
6
4
2
0

ALDRIAN

Markah

Graf 5.3.1.2 Perbandingan Ujian Pra


dan Ujian Pasca

Ujian Pra
Ujian Pasca

6.0 PERBINCANGAN
Ujian pra dijalankan setelah pelajar diberi penerangan berserta lembaran nota yang panjang
tentang nombor positif dan negatif. Setelah ujian pra dijalankan, hanya tiga (3) daripada enam belas
(16) orang pelajar berjaya mendapatkan markah sebanyak 8 daripada 10 markah keseluruhan ujian.
Ini juga menunjukkan majoriti pelajar gagal mendapatkan markah 10. Kaedah tradisional chalk and
talk dimana pelajar hanya dibekalkan nota dan penerangan ringkas menunjukkan keputusan yang
agak mengecewakan.
Kaedah tradisional chalk and talk ini sebahagian besarnya, hanya menuntut pelajar
menggunakan kemahiran auditori dan kurang penggunaan kemahiran visual serta penggunaan
pancaindera yang lain. Pembelajaran bercorak tradisional ini yang mana majoriti daripada tempoh
PdP berlangsung, hanya guru yang bercakap, diiringi nota panjang membuatkan pelajar kurang fokus
akibat komunikasi sehala dan perasaan bosan yang kian memuncak dalam diri. Walaupun pahit untuk
ditelan, namun hakikatnya, seorang gurulah yang bertanggungjawab mencorak suasana PdP di dalam
sesebuah kelas, sama ada bosan atau penuh keceriaan. Memang sudah tersurat, obligasi seorang guru
memastikan pelajarnya sentiasa fokus dan gembira berada di dalam kelas bersamanya.
Azlan Ibrahim (2009), mengatakan bahawa, sebagai pendidik, kita bertanggungjawab untuk
membantu setiap pelajar meningkatkan minat dan kecenderungan mereka ke arah pelajaran.
Tambahan lagi, menurut Mohd Fadzli (2001 (dalam Azlan Ibrahim, 2009)), pelajar juga digalakkan
membina jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah dengan menggunakan idea dan hipotesis yang
telah dibina. Keadaan ini boleh dilaksanakan dengan mengambil langkah menggunakan pendekatan
pengajaran yang berkesan (Azlan Ibrahim, 2009). Ini termasuklah menggantikan amalan
pembelajaran tradisional seperti chalk and talk kepada amalan pembelajaran baharu, iaitu amalan
pembelajaran berpusatkan pelajar, misalnya, dengan menggunakan pendekatan secara kumpulan.
Pendekatan ini mempunyai kelebihan kerana mereka berpeluang berinteraksi antara satu sama lain
dan boleh belajar melalui pengalaman sendiri (Azlan Ibrahim, 2009).
Justeru itu, guru bertekad melaksanakan inovasi kurikulum sewaktu PdP yang seterusnya
berlangsung. Guru memulakan PdP seperti sedia kala iaitu dengan kaedah chalk and talk, namun
hanya pada awalnya. Beberapa minit seterusnya, guru hanya menjadi fasilitator dimana pelajar
dinasihati mengaplikasikan pembelajaran koperatif. Pembelajaran koperatif adalah satu kaedah
pembelajaran berkumpulan dimana beberapa pelajar dengan tahap kebolehan berbeza dikumpulkan
bersama dalam kumpulan-kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan ini seterusnya akan melaksanakan
aktiviti, dalam hal ini, menyelesaikan soalan berbentuk penambahan dan penolakan nombor integer
bersama-sama dimana guru menjadi fasilitator. Guru hanya membimbing pelajar dan merangsang
mereka menjana idea bagi menyelesaikan soalan Matematik berbentuk graf dengan baik.

79

Melalui pelaksanaan inovasi kurikulum dari segi pendekatan dan teknik pembelajaran, dapat
dilihat bahawa pelajar lebih berminat dan lebih fokus sewaktu PdP berlangsung. Inovasi, berdasarkan
Kamus Merriam-Webster (2012) bermaksud pengenalan sesuatu yang baru ataupun idea, kaedah atau
alat yang baru. Maka, tidak salah sekiranya inovasi kurikulum dikatakan sebagai sistem idea yang
bertujuan untuk menjelaskan pengenalan sesuatu yang baru, sama ada dari segi idea, kaedah, bahan
atau alat.
Keputusan Ujian Pasca menunjukkan empat belas (14) daripada enam belas (16) orang pelajar
memperoleh markah sebanyak lapan (8) dan ke atas. Empat belas (14) orang pelajar yang
memperolehi markah lebih daripada 8 markah dikira sebagai cemerlang kerana markah penuh ujian
ialah sepuluh (10) markah. Seorang lagi mendapat markah tujuh (7) yang mana juga dikira menjawab
dengan baik. Namun terdapat juga seorang pelajar yang mendapat markah lima (5) yang mana dikira
sebagai lemah dalam menjawab soalan ini.
Berdasarkan keputusan ujian pasca yang dijalankan, kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar
memang menunjukkan peningkatan bagi semua pelajar setelah diaplikasikan kaedah pembelajaran
koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Biarpun ada segelintir pelajar yang masih
mendapat keputusan kurang memberangsangkan, yang penting, keputusan mereka meningkat,
walaupun sedikit, tetap ada peningkatannya. Bak kata Lao Tzu, perjalanan seribu batu bermula
dengan satu langkah, maka biarlah perjalan seribu batu pelajar-pelajar ini ke arah kecemerlangan
hidup bermula dengan peningkatan yang sedikit ini.
7.0 KESIMPULAN
Berdasarkan pemerhatian selepas kajian tindakan dijalankan terhadap kumpulan sasaran,
didapati pelajar lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan Matematik yang melibatkan penambahan
dan penolakan nombor integer. Mereka menjawab dengan yakin dan mampu menulis jawapan dengan
tepat dan jelas mengikut langkah penyelesaian yang juga lebih teratur. Suasana pembelajaran di dalam
kelas juga lebih memberangsangkan dan pelajar didapati juga lebih responsif berbanding sebelum ini.
Konklusinya, pendekatan berpusatkan pelajar dan kaedah pembelajaran koperatif ini juga dilihat
mampu meningkatkan keupayaan pelajar meningkatkan kemahiran menjawab soalan Matematik yang
melibatkan penambahan dan penolakan nombor integer dengan baik.

80

8.0 CADANGAN KAJIAN


Hasil daripada kajian tindakan ini, saya perlu memvariasikan pendekatan berpusatkan pelajar
dan mengaplikasikan kaedah pembelajaran koperatif ini dalam mengatasi masalah pembelajaran
terutamanya dalam tajuk serta soalan-soalan yang sukar difahami oleh para pelajar.

9.0 BIBLIOGRAFI
Azlan Ibrahim (2009). Amalan Pembelajaran Koperatif dalam Pembelajaran Matematik di Sekolah
Rendah | Pembelajaran Kooperatif. Sumber daripada http://www.myrummy.com/Amalan_Pembelajaran_Kooperatif_oleh_Guru_Matematik.html

Fox, R.S. (1972). Innovation in curriculum : an overview. Interchange Vol. 3 (1972) 2-3. Michigan :
University of Michigan.

Ishak Ramly. (2005). Inilah kurikulum sekolah. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Kamus Merriam Webster. (2012). Britannica Company. Sumber daripada


:http://www.merriam-webster.com

Rose, C. (2012, 10 Februari). How to Write Citations and Bibliographies in APA Style (6th
Ed).
Memorial
University
Libraries.
http://www.library.mun.ca/guides/howto/apa.php#articles

Sumber

daripada

Zaini Abdullah. (2011). Falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Tanjung


Malim : UPSI.

81

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI:

PENGGUNAAN PETA i-think DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH


TINGKATAN 3
OLEH
En. Wan Abdul Muhaimin Bin Wan Mohd Kamal
Cik Christina Anak Jeragam

82

ISI KANDUNGAN
MUKA SURAT
PENGHARGAAN
TAJUK DAN ABSTRAK

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2.0 FOKUS KAJIAN

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

4.0 KUMPULAN SASARAN

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

5.1 TINJAUAN MASALAH

5.2 ANALISIS TINJAUAN MASALAH

5.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN

5.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN

5.5 REFLEKSI KAJIAN

14

6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA


SENARAI RUJUKAN

18-19
20

LAMPIRAN

21-24

83

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnia serta izin-Nya kami dapat
menghasilkan dan menyiapkan kajian tindakan dan inovasi ini. Kajian seumpama ini amat wajar
dilaksanakan oleh semua golongan pendidik di negara ini bagi memperbaiki dan meningkatkan
profesionalisme perguruan di Malaysia.
Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada semua rakan sekerja kami terutamanya Tuan
Pengetua Encik Raja Manikam A/L Subramaniam atas dorongan yang diberikan selama ini sehingga
kami berjaya menyelesaikan kajian tindakan dan inovasi ini. Kajian seumpama ini perlu diteruskan
pada masa akan datang supaya guru-guru dapat memikirkan cara, teknik atau strategi pengajaran dan
pembelajaran yang lebih berkesan sesuai dengan tahap pencapaian para pelajar.
Selain itu, ucapan jutaan terima kasih ini juga saya sampaikan buat seluruh ahli keluarga kami
yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami supaya terus berusaha menjadi seorang pendidik
yang disegani pada masa akan datang. Keluarga merupakan individu yang membuatkan kami terus
berusaha keras untuk memberikan sumbangan yang terbaik kepada semua anak didik kami.
Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua individu yang
terlibat secara langsung dan tidak langsung sehingga kami berjaya menyiapkan kajian ini. Kami
berharap agar kajian ini dapat membantu semua warga pendidik dalam melaksanakan sesi pengajaran
dan pembelajaran yang lebih berkesan.
Sekian, terima kasih.

KAMI YANG MENURUT PERINTAH,

(WAN ABDUL MUHAIMIN

(CHRISTINA ANAK JERAGAM)

BIN WAN MOHD KAMAL)

84

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan menentukan keberkesanan kaedah


pengajaran berdasarkan penggunaan peta i-think dalam proses pengajaran
dan pembelajaran Sejarah Tingkatan Tiga. Kaedah pengajaran yang digunakan
ini dipercayai akan membantu pelajar memahami sesuatu tajuk secara terperinci.
Perancangan untuk tindakan dibuat dengan merancang peta i-think yang sesuai
bagi bab enam Sejarah Tingkatan Tiga iaitu dari tajuk : Perubahan Pentadbiran
Ke Arah Berkerajaan Sendiri Di Sarawak Dan Sabah dan disertakan dengan
penyediaan nota ringkas mengandungi fakta-fakta Sejarah bab enam. Aktiviti
pengajaran dan pembelajaran melibatkan pengelasan konsep oleh guru untuk
memberi gambaran menyeluruh, perbincangan bersama kelas, melengkapkan
fakta dan maklumat dalam peta i-think, pembacaan buku teks untuk mencari
maklumat dan fakta terperinci yang penting. Kemahiran mencatat dan menyusun
nota oleh pelajar dan latih tubi latihan berbentuk objektif bab enam juga
dijalankan. Penilaian dibuat melalui ujian diagnostik (ujian pos) yang akan
menunjukkan kesan penggunaan kaedah ini dalam pengajaran dan pembelajaran.
Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa kaedah peta i-think

ini telah

memberikan kesan yang diharapkan bagi kumpulan pelajar Kelas 3A dan 3B ini
kerana berlaku peningkatan prestasi yang diharapkan-harapkan dalam keputusan
ujian pos selepas penggunaan kaedah tersebut.

85

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam kajian ini, masalah yang dikenal pasti adalah pelajar yang tidak lulus mata pelajaran
Sejarah pada peringkat sekolah, mahupun peperiksaan awam seperti PT3 dan SPM. Mengikut tinjauan
guru-guru, ada kemungkinan bahawa ramai pelajar yang tidak lulus mata pelajaran ini disebabkan
mereka kurang meminati pelajaran Sejarah yang pada tanggapan mereka merupakan mata pelajaran
yang amat membosankan dan sukar mengingati fakta-fakta, tajuk-tajuk dan nama yang memerlukan
penghafalan.
Pelajar juga menghadapi masalah mendapat konsep keseluruhan mengenai urutan peristiwa
bersejarah dalam satu-satu bab. Pelajar tidak dapat melihat peristiwa-peristiwa secara keseluruhan
atau urutan yang berterusan. Justeru itu, ini tidak membantu pelajar membentuk konsep kandungan
keseluruhan sesuatu bab ataupun membantu mereka mengaitkan satu topik dengan topik yang lain
dalam sesuatu bab.
Cara pengajaran guru secara kuliah yang menggunakan pendekatan sehala tidak menarik hati
pelajar-pelajar dalam mendekati mata pelajaran ini. Cara pengajaran guru begini juga menyebabkan
pelajar-pelajar kurang meminati mata pelajaran ini. Guru merasakan perlu mereka suatu kaedah
pengajaran- pembelajaran yang berlainan dan dapat meningkatkan minat, pemahaman dan ingatan
mereka terhadap mata pelajaran Sejarah.
Oleh sebab itu, kajian yang dijalankan adalah menumpukan kepada penggunaan peta i-think untuk
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menarik minat pelajar-pelajar dalam pembelajaran di
kelas dan yang lebih penting ialah pelajar dapat menguasai konsep keseluruhan bab dalam contoh peta
i-think. Peta i-think juga boleh membantu pelajar mendapat gambaran yang lebih jelas
Urutan peristiwa dalam satu kontinuma dan ini seterusnya dapat meningkatkan ingatan pelajar
terhadap pelajaran yang diajar oleh guru. Selan itu, penggunaan peta i-think boleh mempelbagaikan
kaedah pengajaran guru dan menjadikan guru lebih berkaliber dalam menyampaikan pengajaran
Sejarah dengan lebih efektif lagi.

86

2.0 FOKUS KAJIAN


Fokus kajian tindakan ini ialah penggunaan peta i-think dalam proses pengajaran dan
pembelajaran Sejarah dengan tumpuan khusus kepada bab enam Sejarah Tingkatan Tiga. Penggunaan
peta i-think adalah pendekatan yang difikirkan oleh guru untuk mengatasi masalah pelajar yang
kurang meminati pembelajaran sejarah dalam kelas dan kesusahan untuk mengingati fakta dan urutan
peristiwa Sejarah dalam sesuatu bab yang telah dipelajari. Masalah ini berlaku kerana pelajar sukar
mendapat gambaran yang jelas tentang urutan peristiwa sejarah secara keseluruhan dan hanya
membuat ulang kaji pada waktu hampir peperiksaan, serta tidak mempelajari Sejarah secara
berterusan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, pelajar akan mempunyai masalah untuk mengingati
fakta dan urutan peristiwa Sejarah dalam sesuatu bab dan akan memberi kesan kepada keputusan
peperiksaan.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif Am : Tujuan kajian ini adalah untuk menigkatkan daya ingatan pelajar menggunakan
peta i-think dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3.2 Objektif Khusus
3.2.1 Pelajar dapat melengkapkan maklumat dan fakta Sejarah dalam peta i-think.
3.2.2 Pelajar dapat mengenal pasti dan mengaitkan urutan peristiwa Sejarah dengan lebih
terperinci.
3.2.3 Pelajar dapat menjawab soalan objektif bab enam dengan tepat.
3.2.4 90 peratus pelajar Kelas 3A dan 3B mendapat markah 40 ke atas dalam ujian pos.

87

4.0 KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini terdiri daripada 30 pelajar Kelas 3A dan 29 pelajar
Kelas 3B. Mengikut keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Dua tahun 2014, peratus
kelulusan bagi mata pelajaran Sejarah bagi 2A ialah 71.43% dan 2B ialah 46.43%. Tiada pelajar dari
kedua-dua kelas yang mendapat keputusan A, dan hanya 1 orang pelajar daripada tingkatan 2A yang
mendapat gred B yang markahnya di antara 65 hingga 100. Sebanyak 39.29% pelajar mendapat gred
C (markah antara 50 hingga 64) daripada kelas 2A manakala 2B pula ialah sebanyak 7.14%, dan
daripada kelas 2A 28.57% pelajar-pelajar mendapat gred D manakala kelas 2B ialah 39.29% (markah
di antara 40 hingga 49). Ringkasnya, kumpulan sasaran Kelas 3A dan 3B ini terdiri daripada pelajarpelajar yang sederhana dalam pencapaian akademik bagi mata pelajaran Sejarah.

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN


5.1 Tinjauan Masalah
5.1.1 Berdasarkan pemerhatian guru, pelajar didapati kurang berminat terhadap mata pelajaran
Sejarah semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.
5.1.2 Bagi mengetahui dengan lebih tepat pandangan dan masalah pelajar terhadap mata pelajaran
Sejarah, satu borang soal selidik telah diberi kepada pelajar Kelas 3A dan 3B.
5.2 Analisis Tinjauan Masalah
Daripada soal selidik yang telah dijalankan didapati kebanyakan pelajar kurang berminat
dengan mata pelajaran Sejarah, pengajaran Sejarah secara penerangan dan susah mengingati faktafakta dan peristiwa dalam mata pelajaran Sejarah. Daripada keputusan soal selidik, didapati 20
daripada 30 pelajar 3A dan 25 daripada 29 orang pelajar 3B menjawab tidak empat soalan daripada
tujuh soalan soal selidik. ( Sila rujuk lampiran A)

5.3 Tindakan yang Dijalankan


(i) Aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk kajian tindakan ini ialah :
1. Mendengar penerangan guru daripada yang mengandungi peta i-think.
2. Melengkapkan fakta atau maklumat dalam peta i-think sebagai sebahagian
daripada latihan meningkatkan kemahiran menyusun nota secara sistematik dan berkesan.
3. Memberi gambaran menyeluruh melalui peta i-think dan memberi dorongan kepada pelajar untuk
menggunakan peta i-think bagi membantu ingatan bersama bahan pelajaran lain seperti nota yang
diberikan oleh guru berdasarkan buku teks.
4. Mengukuhkan pemahaman dan daya ingatan pelajar mengenai Bab enam dengan memberi soalan
berbentuk objektif.

88

(ii) Bahan-bahan yang digunakan:


a) Aktiviti 1 : Pen Marker Dan Papan Putih.
b) Aktiviti 2 : Lembaran kerja peta i-think.
c) Aktiviti 3 : Nota peta i-think dan buku teks.
d) Aktiviti 4 : Lembaran kerja latihan objektif, carta latihan objektif daripada buku kerja dan buku
rujukan yang sesuai.

89

5.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian atau Penilaian

5.4.1 Pelaksanaan Aktiviti 1


Guru memaparkan di papan putih yang mengandungi peta i-think bab enam. Pelajar
mendengar penerangan guru. Dalam aktiviti ini, guru memerhatikan bahawa pelajar-pelajar tertarik
melihat peta i-think yang terpapar dalam papan putih. Guru merasakan Aktiviti 1 ini berkesan kerana
soalan yang ditanya berkaitan dengan peta i-think yang dipaparkan dapat dijawab dengan betul oleh
pelajar-pelajar.

5.4.2 Pelaksanaan Aktiviti 2


Guru memberi lembaran kerja peta i-think untuk dilengkapkan oleh pelajar bagi topik-topik
tertentu bab enam. Pelajar membaca dengan kuat peta i-think yang telah lengkap dengan jawapan
yang betul bersama dengan bahan pembacaan daripada buku teks. Pelajar-pelajar didedahkan dengan
ulang kaji serta membuat catatan sendiri pada peta i-think tersebut. Contohnya, pelajar-pelajar
mengesan perkara- perkara seperti tarikh, nama tokoh dan isu terperinci daripada buku teks untuk
dicatatkan pada peta i-think bagi membantu diri mereka mempunyai nota lengkap bab enam. Selain
90

itu, guru juga menyediakan nota ringkas bagi topik-topik tertentu bab enam dari semasa ke semasa.
Guru memerhatikan bahawa pelajar-pelajar dapat melengkapkan peta i-think untuk dimasukkan dalam
buku latihan masing-masing. Aktiviti 2 ini berkesan kerana pelajar-pelajar berjaya melangkapkan peta
i-think dengan betul dalam buku latihan masing-masing.

5.4.3 Pelaksanaan Aktiviti 3


Guru memberi peta i-think yang mengandungi topik-topik secara menyeluruh dalam bab
enam kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar membaca secara senyap dan memahami peta i-think yang
diberikan. Guru mengadakan kuiz sejarah selama 10 minit sebelum proses pengajaran- pembelajaran
berakhir untuk menanya soalan tentang isi-isi penting dan yang berkaitan antara satu topik dengan
topik yang lain dalam peta i-think tersebut. Pelajar-pelajar juga diminta membina peta minda dan carta
aliran peristiwa bagi topik tertentu bab enam. Diperhatikan 80% pelajar dapat menjawab soalan kuiz
sejarah dengan betul. Kuiz sejarah ini berkesan bagi membantu ingatan pelajar- pelajar terhadap
gambaran keseluruhan bab enam.

91

5.4.4 Pelaksanaan Aktiviti 4


Guru memberikan latihan soalan berbentuk objektif daripada buku kerja. Latihan mengisi
jawapan yang sesuai dalam peta i-think dan latihan membuat peta minda dan carta aliran peristiwa
juga diberikan dari masa ke masa. Didapati semua latihan yang diberikan oleh guru boleh dijawab
dengan betul oleh pelajar-pelajar. Guru memerhatikan terdapat 30% pelajar menggunakan peta i-think
semasa pembelajaran dan ulang kaji pelajaran mereka.

92

5.5 Refleksi Kajian


(i) Penilaian Pencapaian Murid
Sebelum kajian ini dijalankan ke atas pelajar-pelajar 3A dan 3B dengan menggunakan peta ithink bab enam, satu ujian ringkas pra dijalankan ke atas mereka. Ujian Pra terdiri daripada 15 soalan
objektif berkenaan bab tersebut. Kumpulan sasaran ini diberikan masa setengah jam untuk
menjawabnya . Keputusan Ujian Pra dapat dirumuskan dalam Jadual 1 berikut :

1. Tingkatan 3A (Guru : Cik Christina Anak Jeragam)


BIL
1
2
3
4
5
6
7

NAMA
AIMEE ALLYCIA ANAK ZIMI
ALEXSON AERON ANAK TIBIT
ANDRIAN MARSDEN ANAK LOUIS KETIT
CLAYRANCE ANDY ANAK MATTHEW
DAMIE ANAK UKAR
DAWSON KHANNANG ANAK ADIH
DEVYNNE DUAT AK DONNY
93

KEPUTUSAN UJIAN
PRA
35
60
72
63
40
57
60

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

48
52
34
48
40
60
34
40
76
40
37
53
47
56
50
33
44
57
TH
43
50
50
60

EASTER BINTI ANTHONY


ESTER MERRA ANAK LETAN
GIBRIEL ANAK GERUNTANG
GLORIA TENGGAN ANAK TATUL
GRACE THESHA ANAK REZETTA
IRA AYUNY ANAK BENARD BEJI
JACK GUMBANG ANAK BANGKIT
JAMILAH ANAK JANTAN
JASWANI SUDAN ANAK UNYAT
JOSHUA ANAK PETER
JULIANA ANAK JOHN
MAGDLIND ULUNG ANAK DAUT
MARIA AFIZA AK NICHOLAS DAGANG
MARTINA ANAK SERUJI
MASSHERA ANAK ROBINSON JELAYAN
MICKY JHIELIN ANAK MATHEW
PHILLYMYNA ANAK HUSSIN
PRESLEY TAYLOR PAYONG
ROSMAHWATIE REGO
SHUZAN UTIH
SLYBESTERLIEY ANAK KENDAWANG
SYLVIA NICOLE ANAK PENGIRAN
TRYFINNIE PASCALIS

2.Tingkatan 3B (Guru : En. Wan Abdul Muhaimin Bin Wan Mohd Kamal)
BIL
1
2
3
4
5
6
7

KEPUTUSAN UJIAN PRA


50
55
60
45
35
36
50

NAMA
ANGELA LINGOH
ANGELI LIKAN ANAK ADING
ANJELI AK PETRUS
AVIERIESTY AK AUGUSTINE
BERNARD ANAK SERIT
BRADLEY MORGAN ANAK NAGA
BRANDAN ANDEREAS
94

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

40
35
45
66
60
55
75
66
56
30
46
56
44
48
40
39
73
38
42
44
32
44

BRYAN LEBUN ANAK JELIAN


EDDIE FACE ANAK LANG
EDDRY YONG ANAK BUDANG
FELISIA ZANOMIEY JUWIN
FIONA ENGCRING ANAK PADANG
FLOSIE ZALIZIA ANAK BULAN
HALIENA TINGGANG RABONG
JANETTY JUNAI ANAK DAVID
JEREMY AUSTIN JANGA
LYDIA ANAK NAGA
MARINA BUDUT ANAK FRANCIS
MARLYN FLORENSICA ANAK MATIU
MAX FISHER AK RAMOS
MAXTERRY ANAK PERAK
MELC ENJAH ANAK RENGAN
MEXKLINE ANAK DIANA
NANESSIA ANAK SAKIN
ROSE ANAK NYAMBONG
SHERANIE ANAK YALUS
SOFFHIA CRISTY ANAK PIL
TESWEN FENZELY TOMMY
VALLERIE ANGELS ANAK APAU
Jadual 1: Keputusan Ujian Pra

Berdasarkan jadual di atas, didapati bahawa peratus kelulusan ujian pra ini bagi kelas 3A
ialah 83.3% daripada pelajar mendapat markah 40-72. Justeru, sebahagian besar pelajar Kelas 3A
telah lulus secara sederhana dalam Ujian pra ini, manakala 88.5% daripada pelajar 3B mendapat
markah 40-75. Justeru, sebahagian besar pelajar Kelas 3B juga telah lulus secara sederhana dalam
Ujian pra ini
Selepas Ujian Pra ini dijalankan, kumpulan sasaran ini diajar bab enam dengan menggunakan
peta i-think. Sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran bab enam ini telah digunakan peta i-think
bersama dengan lembaran kerja peta i-think dan buku teks. Selepas pengajaran bab enam ini, satu
ujian pos telah diadakan untuk mengesan keberkesanan peta i-think dalam proses pengajaran dan
pembelajaran pelajar-pelajar Kelas 3A dan 3B ini. Pelajar diberi masa seminggu sebagai tempoh
persediaan ujian pos ini. Keputusan ujian pos telah dirumuskan dalam Jadual 2 di bawah :
1. Tingkatan 3A (Guru : Cik Christina Anak Jeragam)
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA
AIMEE ALLYCIA ANAK ZIMI
ALEXSON AERON ANAK TIBIT
ANDRIAN MARSDEN ANAK LOUIS KETIT
CLAYRANCE ANDY ANAK MATTHEW
DAMIE ANAK UKAR
DAWSON KHANNANG ANAK ADIH
DEVYNNE DUAT AK DONNY
EASTER BINTI ANTHONY
95

KEPUTUSAN UJIAN POS


42
66
76
72
46
60
64
52

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ESTER MERRA ANAK LETAN


GIBRIEL ANAK GERUNTANG
GLORIA TENGGAN ANAK TATUL
GRACE THESHA ANAK REZETTA
IRA AYUNY ANAK BENARD BEJI
JACK GUMBANG ANAK BANGKIT
JAMILAH ANAK JANTAN
JASWANI SUDAN ANAK UNYAT
JOSHUA ANAK PETER
JULIANA ANAK JOHN
MAGDLIND ULUNG ANAK DAUT
MARIA AFIZA AK NICHOLAS DAGANG
MARTINA ANAK SERUJI
MASSHERA ANAK ROBINSON JELAYAN
MICKY JHIELIN ANAK MATHEW
PHILLYMYNA ANAK HUSSIN
PRESLEY TAYLOR PAYONG
ROSMAHWATIE REGO
SHUZAN UTIH
SLYBESTERLIEY ANAK KENDAWANG
SYLVIA NICOLE ANAK PENGIRAN
TRYFINNIE PASCALIS

58
40
50
48
64
42
48
80
46
46
58
52
64
54
45
60
60
TH
48
54
56
64

2. Tingkatan 3B (Guru : En. Wan Abdul Muhaimin Bin Wan Mohd Kamal)
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NAMA
ANGELA LINGOH
ANGELI LIKAN ANAK ADING
ANJELI AK PETRUS
AVIERIESTY AK AUGUSTINE
BERNARD ANAK SERIT
BRADLEY MORGAN ANAK NAGA
BRANDAN ANDEREAS
BRYAN LEBUN ANAK JELIAN
EDDIE FACE ANAK LANG
EDDRY YONG ANAK BUDANG
FELISIA ZANOMIEY JUWIN
FIONA ENGCRING ANAK PADANG
FLOSIE ZALIZIA ANAK BULAN
HALIENA TINGGANG RABONG
JANETTY JUNAI ANAK DAVID
JEREMY AUSTIN JANGA
LYDIA ANAK NAGA
MARINA BUDUT ANAK FRANCIS
MARLYN FLORENSICA ANAK MATIU
MAX FISHER AK RAMOS
MAXTERRY ANAK PERAK
MELC ENJAH ANAK RENGAN
96

KEPUTUSAN UJIAN POS


60
65
68
55
45
41
60
48
58
60
78
77
60
79
80
66
49
53
67
59
70
62

23
24
25
26
27
28
29

57
80
50
67
78
56
63

MEXKLINE ANAK DIANA


NANESSIA ANAK SAKIN
ROSE ANAK NYAMBONG
SHERANIE ANAK YALUS
SOFFHIA CRISTY ANAK PIL
TESWEN FENZELY TOMMY
VALLERIE ANGELS ANAK APAU
Jadual 2 : Keputusan Ujian Pos

Dalam ujian pos ini, peratus kelulusan bagi 3A ialah 16.7% manakala bagi 3B pula ialah
11.5% (Jika di bandingkan dengan ujian pra). Jika dibandingkan dengan keputusan ujian pra, peratus
kelulusan ujian pos adalah lebih tinggi iaitu mencapai 100% kelulusan.

(ii) Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiviti Yang Dijalankan.

Secara amnya, pengajaran-pembelajaran berasaskan peta i-think berjaya menarik perhatian


pelajar dan mengekalkan ingatan jangka pendek. Ini dapat diperhatikan apabila pelajar dapat
menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dan pelajar lebih menumpukan perhatian semasa proses
pengajaran-pembelajaran berdasarkan peta i-think .

(iii) Refleksi Tentang Proses Pengajaran dan Pembelajaran Yang Telah Dijalankan Secara
Keseluruhan.

Secara keseluruhannya, keberkesanan pengajaran berasaskan peta i-think tidak memberi kesan
diharapkan. Ini adalah kerana keputusan ujian pos begitu menunjukkan kesan yang sangat baik. Ada
kemungkinan keseluruhan pelajar menggunakan peta i-think untuk membantu diri mereka semasa
membuat pembelajaran atau ulang kaji yang sistematik.
Pelajar juga telah membuat persediaan yang cukup untuk membuat ujian pos. Peta i-think ini
juga dilihat telah berjaya mengukuhkan ingatan jangka pendek kecuali pelajar membuat proses
pembelajaran secara berterusan di rumah.

6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA

Penggunaan peta i-think adalah suatu kaedah dan cara bagi membantu pelajar dalam proses
pembelajaran mereka. Walaupun kaedah ini berjaya membantu kefahaman pelajar dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran di kelas, masih mempunyai kelemahan dalam membantu pelajar
meningkatkan daya ingatan jangka panjang dan semasa menjawab soalan ujian. Kelemahan ini
mungkin boleh dibaiki dengan mengajar pelajar membina peta i-think sendiri bagi tajuk-tajuk tertentu
97

dan sentiasa memberi galakan kepada mereka membaca untuk mengulangkaji latihan lembaran kerja
peta i-think dan peta i-think yang diberi oleh guru.
Bagi meningkatkan daya ingatan pelajar tentang fakta dan peristiwa sejarah, guru mungkin
boleh mengadakan satu kajian dengan menggunakan aktiviti ujian lima minit sebelum pengajaran
dan pembelajaran. ujian lima minit ini merangkumi topik yang telah dipelajari dan dilakukan sebelum
pengajaran dan pembelajaran tajuk yang baru . Perbincangan jawapan secara ringkas mungkin akan
terus membantu ingatan para pelajar.

SENARAI RUJUKAN

Abdul Rahim Abd. Rashid. 2000. Model dan pendekatan pengajaran sejarah KBSM. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abedah Ismail & Norhaini Hassan. 2004. Meningkatkan Kemahiran Mencari Maklumat Mengikut
Peta Konsep Bagi Tajuk Kerajaan Awal Dalam Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan
Empat. Jurnal kajian tindakan pendidikan guru 2004.
Ahmad Man. 2005. Aplikasi Peta Konsep Untuk Meningkatkan Pemahaman Pelajar Sederhana
Tingkatan 3 Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Kajian Tindakan Jabatan Pendidikan
Negeri Perak 2005. (atas talian) http://aapps.emoe.gov.my/jpn perak/kajian 2005
(30.01.2007)
Alias Baba. 1997. Statistik Penyelidikan Dalam Penyelidikan Sains Sosial. Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Carnie, D. & Kameenui, E.J. 1992. Higher Order Thinking. Austin: TX: Pro. Ed.
Clarke, J.H. 1990. Patterns Of Thinking. Integrating Learning Skills In Content Teaching.
Boston: Allyn & Bacon.
Eggen, P. & Kauchak, D. 2004. Educational Psychology Window On Classrooms. New Jersey:
Pearson Education, Inc. Journal of college science teaching 19, 212- 217.
Othman Lebar. 2011. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan : Teori Dan Amalan. Tanjong Malim :
Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

LAMPIRAN 1
( Borang soal selidik )
Bulatkan Y bagi Ya dan T bagi Tidak.

1. Adakah anda berminat dalam mata pelajaran sejarah?


98

(Y/T)

2. Adakah anda merasakan sejarah adalah mata pelajaran yang susah?

(Y/T)

3. Adakah cara guru yang hanya memberi penerangan membuatkan anda berasa bosan? ( Y / T )
4. Adakah fakta-fakta dan peristiwa sejarah susah untuk diingati?

(Y/T)

5. Adakah anda dapat memahami urutan peristiwa sejarah secara keseluruhan dalam 1 bab?
(Y/T)
6. Adakah anda benar-benar faham setelah sesuatu topik telah dipelajari?

(Y/T)

7. Adakah anda selalu mendapat keputusan yang cemerlang dalam ujian

(Y/T)

LAMPIRAN 2
Soalan Pra

KAJIAN TINDAKAN
MENINGKATKAN MINAT DAN MENGUBAH PERSEPSI PELAJAR LEMAH TERHADAP
MATA PELAJARAN SAINS UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR LEMAH
SMK MEDAMIT
99

MUHAMMAD ILMAN BIN MOHAMAD @ SHAMSHUDDIN

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNya saya dapat menyiapkan
Kajian Tindakan dan Inovasi ini. Bagi pihak saya, kajian tindakan agak wajar dilaksanakan oleh guru
guru yang mengalami masalah dalam Pengajaran dan pembelajaran (PdP) atau untuk mencapai KPI
yang telah ditetapkan di samping meningkatkan kemahiran dan profesionalisme individu.

100

Terima kasih kepada pengetua SMK Medamit, En Raja Manikam A/L Subramaniam yang
banyak memberi dorongan dan galakan kepada semua guru untuk menghasilkan kajian tindakan
masing- masing. Tidak lupa juga kepada rakan rakan guru SMK Medamit, terutamanya rakan
rakan dari Panitia Sains yang banyak memberi kerjasama dan tunjuk ajar dalam proses menghasilkan
laporan kajian tindakan ini.
Harapan saya, hasil kajian ini akan sedikit sebanyak menyumbang ke arah peningkatan kualiti
PdP saya sendiri dan juga memberikan sedikit cetusan idea kepada rakan rakan guru yang lain.

..
(MUHAMMAD ILMAN BIN MOHAMAD)
KETUA PANITIA SAINS
SMK MEDAMIT, LIMBANG

ABSTRAK

Pada permulaan tahun 2015, didapati minat pelajar 5E SMK Medamit untuk belajar sangat
rendah, ini termasuklah minat mereka untuk belajar mata pelajaran Sains.Ini dibuktikan pada Ujian
Selaras pertama, pelajar - pelajar tingkatan 5E telah menunjukkan pencapaian yang sangat teruk,
Gred Purata Mata pelajaran Sains pelajar 5E adalah serendah 8.75, iaitu hanya 3 orang pelajar

101

sahaja yang mencapai markah minima lulus. Ini secara lansung mempengaruhi Gred Purata Sekolah
SMK Medamit keseluruhannya. Setelah memerhati dan melalui sedikit temu bual bersama beberapa
orang pelajar, saya dapati semua pelajar 5E berasal dari keluarga kelas pertengahan dan
kebanyakan murid hanya bergantung pada pengajaran dan pembelajaran sains di dalam kelas yang
hanya berjumlah lima waktu dalam seminggu.
Oleh yang demikian, saya mengambil inisiatif untuk menjalankan kajian dan membuat
perancangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menekankan kepada kaedah dan amalan
semasa sesi PdP. Saya percaya, setiap pelajar mempunyai potensi untuk berjaya, cuma mereka
memerlukan dorongan, galakan dan sokongan penuh daripada guru semasa sesi PdP di dalam kelas,
dengan itu, minat dan persepsi mereka terhadap sesuatu mata pelajaran akan berubah kepada yang
lebih positif. Selepas beberapa kaedah digunakan, pelajar 5E mula menunjukkan perubahan yang
positif, dari segi sikap semasa PdP mahupun pencapaian mereka dalam penilaian bertulis di
peringkat sekolah (Ujian Selaras Limbang).

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU


Saya berpengalaman mengajar mata pelajaran sains selama 2 tahun. Dengan pengalaman
mengajar mata pelajaran Sains yang agak terhad, saya dapat rasakan terdapat banyak kekurangan
dalam proses PdP saya. Sepanjang 2 tahun ini, saya hanya mengamalkan kaedah Chalk and Talk di
kebanyakan proses PdP, secara tidak lansung mengabaikan aspek keseronokan belajar di kalangan
pelajar. Hal ini dilihat memberikan kesan jangka panjang yang negatif kepada pelajar untuk meminati
mata pelajaran Sains. Saya tidak mahu mereka terus ketinggalan dalam mata pelajaran Sains. Saya
ingin mengubah persepsi mereka untuk lebih meminati mata pelajaran ini dan seterusnya membantu
mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam peperiksaan SPM. Oleh itu saya perlu memikirkan satu
102

pendekatan baharu dan mengubahsuai gaya mengajar supaya dapat membantu pelajar- pelajar 5E
meningkatkan kompentasi mereka dalam setiap kali ujian sains yang akan datang memandangkan
mereka akan menghadapi peperiksaan SPM pada akhir tahun ini.
Setelah meneliti sukatan peajaran Sains tingkatan 5, saya dapati terdapat beberapa topik yang
boleh dikembangkan ke luar bilik darjah, dengan tujuan mengubah landskap proses PdP saya selama
ini yang banyak tertumpu di dalam kelas dan makmal sahaja. Landskap PdP yang sama dan
berulangan boleh menimbulkan perasaaan bosan kepada peajar, lantas mematikan minat meraka untuk
belajar.
2.0 FOKUS KAJIAN
Saya memfokuskan kajian saya terhadap usaha untuk menarik minat pelajar supaya lebih
meminati subjek sains dengan membawa idea Sains itu mudah dikalangan pelajar-pelajar 5E.
Seterusnya membina keyakinan pelajar untuk menjawab dengan lebih yakin mengikut kehendak
solan.Antara beberapa topik sains yang boleh dilaksanakan di luar kelas seperti topik Halaju dan
Pecutan dan

telah dipilih untuk dijadikan contoh kajian. Manakala topik Faktor pertumbuhan

Mikroorganisma, Siri kereaktifan logam, Gerakan (Inersia), Sebatian karbon (perbezaan lateks
tervulkan dan lateks asli) dan Bahan kimia dalam perindustrian (perbezaan logam tulen dan aloi) telah
dipilih sebagai contoh kajian yang dilaksanakan di dalam makmal.
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
Objektif Umum :
Meningkatkan minat dan mengubah persepsi pelajar lemah terhadap mata pelajaran sains seterusnya
memberi keyakinan kepada pelajar untuk lebih mendalami ilmu sains. Keyakinan ini akan
mewujudkan minat dan semangat pelajar untuk lebih fokus dan cuba menjawab soalan dengan
mengikut kehendak soalan ujian. Keyakinan pelajar juga akan memudahkan guru untuk
menyempurnakan PdP dengan berkesan dan mengatasi masalah pelajar mengantuk semasa pengajaran
sains.
Objektif Khusus :
i.

Membantu pelajar untuk lebih memahami ilmu sains yang mereka pelajari.

ii.

Menguasai asas kemahiran proses sains


-

Membina Hipotesis

Membuat pemerhatian

Menyatakan inferens

Mengenal pasti pemboleh pemboleh ubah.

103

iii.

Membantu pelajar untuk memahami konsep Halaju dan Pecutan.

iv.

Menambah keyakinan pelajar untuk menjawab Bahagian A kertas 2 sains.

KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran saya merangkumi semua pelajar kelas 5E SMK Medamit pada tahun
2015,seramai 15 orang pelajar lelaki dan 2 orang pelajar perempuan.

4.0 MERANCANG TINDAKAN


4.1 TINJAUAN MASALAH
Pelajar pelajar 5E didapati tidak sepenuhnya fokus semasa pdp selama 80 minit, malah sebelum
pdp bermula,set induksi yang dilaksanakan oleh saya dilihat tidak begitu berkesan untuk membuat
pelajar fokus sepanjang sesi pdp. Walau bagaimanapun hal ini tidak berlaku semasa sesi pdp 40
minit. Apabila sesi temu bual dan soal selidik dilakukan, rata rata daripada mereka menyatakan
mereka bosan dengan suasana dan cara pembelajaran yang sama dan berulangan.Oeh itu saya telah
merancang beberapa kajian untuk dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini.
4.2 PELAKSANAAN KAJIAN
AKTIVITI 1 : Moments Of Silence
Pelajar pelajar dikehendaki untuk bertafakur selama 2 hingga 3 minit setiap kali sebelum PdP
bermula. Aktiviti ini juga akan dilaksanakan sekiranya guru dapati pelajar pelajar mula hilang fokus
di pertengahan sesi PdP. Seorang pelajar akan dipilih secara rawak untuk mengetuai bacaan doa yang
disediakan oleh guru. Walaupun amalan berdoa sudah dianggap biasa dalam senario pendidikan
negara, tetapi dari tinjauan yang dilakukan, amalan ini hampir langsung tidak diamalkan oleh guruguru di SMK Medamit. Tujuan aktiviti ini diterapkan adalah untuk membina sahsiah pelajar secara
tidak langsung, dalam masa yang sama ia merupakan salah satu komponen Falsafah Pendidikan
Negara iaitu pembangunan pelajar dari segi rohani.
Pemerhatian
Pada awal pelaksanaan, pelajar pelajar kelihatan agak kekok dan gemuruh kerana risau akan dipilih
sebagai pembaca doa. Namun begitu, selepas 6 minggu amalan ini dilaksanakan, didapati pelajarpelajar mula berasa seronok, malah ada di antara mereka dengan sukarela menawarkan diri untuk
mengetuai bacaan doa.
Refleksi
104

Hasil dari amalan ini amat positif, kerana ia secara tidak langsung membantu guru untuk menyediakan
diri pelajar secara mental dan emosi sebelum PdP dimulakan. Ia seolah-seolah menjadi short break
kepada pelajar untuk reset kembali minda setelah selesai sesi PdP yang sebelumnya. Walau
bagaimanapun, amalan ini tidak boleh dianggap sebagai set induksi, ia hanyalah aktiviti untuk
merehatkan dan menyediakan minda pelajar untuk menerima PdP yang seterusnya. Guru perlu
membimbing pelajar supaya serius ketika bacaan doa berlangsung kerana ia sangat sesuai dan
merupakan antara jalan yang paling mudah untuk menyemai salah satu prinsip rukun negara, iaitu
kepercayaan kepada tuhan di kalangan pelajar. Pelajar- pelajar didapati lebih fokus dan menjaga
tingkah laku masing-masing sepanjang sesi PdP.
AKTIVITI 2 : Speed Challenge
Ini adalah inovasi saya untuk topik Halaju dan Pecutan. Aktiviti ini dilakukan di luar kelas dan
terbahagi kepada 2 bahagian, bahagian pertama mengenali halaju dan bahagian kedua ialah
menegenali pecutan. Pelajar pelajar 5E dibahagikan kepada kepada kumpulan yang terdiri daripada
3 ahli. Setiap daripada mereka akan mencabut undi untuk menentukan peranan masing-masing iaitu
Pencatat Masa, Penjaga Masa dan Pelari. Guru akan bertindak sebagai Pelepas. Untuk bahagian yang
pertama, pelari bagi setiap kumpulan dikehendaki melengkapkan larian malar sejauh 16 meter.
Penjaga masa akan diberikan jam randik untuk mendapatkan masa yang diambil pelari masing-masing
dan pencatat masa akan merekod dan mengira halaju pelari. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali bagi
setiap kumpulan. Kumpulan yang membuat pengiraan yang paling cepat akan diberikan gula gula
dan kumpulan paling lambat akan dikenakan penalti soalan formatif tambahan pada akhir sesi PdP.
Untuk bahagian ke dua, pelajar masih kekal dalam kumpulan asal, tetapi undian dibuat sekali lagi
untuk menentukan peranan masing-masing. Pada bahagian ini, pelari akan membuat larian
berperingkat, iaitu larian perlahan sejauh 7 meter dan diteruskan dengan larian pantas sejauh 9 meter.
Masa untuk larian perlahan dan larian pantas dicatat berasingan dan pecutan setiap pelari akan dikira
oleh pencatat. Di akhir PdP guru akan menilai hasil setiap kumpulan dan mengenakan penalti kepada
kumpulan yang paling lewat mendapatkan bacaan pecutan pelari masing-masing.
Pemerhatian
Sepanjang aktiviti pembelajaran berlangsung, pelajar dilihat sangat bersemangat untuk bersaing antara
satu sama lain. Mereka seronok apabila undian dibuat untuk menentukan pelari, lebih menarik apabila
ada antara mereka yang berbadan gempal terpaksa berlari. Semua kumpulan berjaya membuat
pengiran Halaju dan Pecutan yang betul di akhir sesi PdP.
Refleksi

105

Pada zahirnya pelajar kelihatan lebih berminat untuk belajar apabila landskap pelajaran diubah dan
dalam masa yang sama memupuk nilai persaingan yang sihat di kalangan pelajar. Topik Halaju dan
Pecutan boleh dianggap topik yang agak sukar untuk pelajar gambarkan dengan hanya menjalankan
PdP di dalam kelas. Apabila pelajar berpeluang untuk mengaplikasikan sendiri konsep Halaju dan
Pecutan di luar kelas, ternyata mereka lebih faham kedua dua konsep ini di akhir pembelajaran dan
minat untuk belajar pelajar dilihat lebih menyerlah. Namun begitu, terdapat beberapa kekangan untuk
melaksanakan kaedah ini. Guru perlu tegas dan bijak dalam mengawal tingkah laku pelajar di luar
kelas kerana terdapat sebilangan pelajar yang tidak dapat terus menyesuaikan diri dengan landskap
pembelajaran yang baharu.
AKTIVITI 3 : Peer Learning
Kaedah ini dilaksanakan sebanyak 6 kali dari bulan April sehingga September. Pelajar pelajar
dibahagikan secara berpasangan dengan mengambil kira kemahiran kognitif setiap pelajar secara
terperinci. Aktivti ini dilaksanakan di makmal sains dan setiap pasangan akan diberikan soalan
bahagian A kertas 2 yang merangkumi topik Faktor pertumbuhan Mikroorganisma, Siri kereaktifan
logam, Gerakan (Inersia), Sebatian karbon (perbezaan lateks tervulkan dan lateks asli) dan Bahan
kimia dalam perindustrian (perbezaan logam tulen dan aloi). Pelajar pelajar juga diberikan soalansoalan Bahagian B kertas 2 sains sebagai ulangkaji menyeluruh. Setiap pasangan dikehendaki
menyelesaikan masalah yang diberikan dengan merujuk kepada hasil hasil eksperimen yang telah
dijalankan oleh pelajar pada sesi pembelajaran lepas dan juga nota ringkas.
Pemerhatian
Pelajar didapati lebih fokus dan serius apabila ditugaskan secara berpasangan. Pada awal pelaksanaan,
terdapat beberapa pasangan yang memerlukan bimbingan sepenuhnya daripada guru. Pada
pelaksanaan kali ke 3 dan seterusnya, hampir semua pasangan dapat menyelesaikan masalah yang
diberikan dengan hanya bimbingan yang minimum daripada guru. Pelajar pelajar menunjukkan
semangat persaingan yang tinggi antara mereka.
Refleksi
Dari pemerhatian yang dilaksanakan, pelajar menunjukkan sikap yang agak drastik apabila iklim
pembelajaran diubah. Mereka tidak lagi terbiasa dengan suasana PdP saya sebelum ini yang hanya
berpusatkan guru. Ini serba sedikit dapat mengelakkan pelajar dari berasa bosan dan mengantuk di
sepanjang sesi Pdp.Aktiviti ini juga dapat menyemai semangat kerjasama dan nilai bertanggungjawab
di kalangan pelajar .Namun, antara kekangan kaedah ini adalah apabila terdapat beberapa pelajar yang
tidak hadir, menyebabkan pasangan yang tidak lengkap. Makmal sains yang tidak mencukupi juga
menjadi halangan kerana ada kalanya terdapat pertembungan jadual penggunaan makmal dengan

106

guru- guru sains yang lain. Walau bagaimanapun, sekiranya kekangan-kekangan ini dapat diatasi,
saya percaya kaedah ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih kerap dan secara langsung akan
membantu proses pembelajaran pelajar.
5.0 DAPATAN KAJIAN
Data dikumpulkan bermula dari Ujian selaras 1 sehingga Ujian selaras 3. Pelajar mula menunjukkan
keputusan yang lebih memberangsangkan.

Daripada data yang di perolehi pada Ujian Selaras 1, hanya 4 orang sahaja pelajar 5E yang
mendapat gred minimum lulus mata pelajaran Sains, menyebabkan GPMP serendah 8.75. Setelah
perubahan amalan dan teknik mengajar dilaksanakan, pelajar 5E mula menunjukkan perubahan sikap
pada Ujian Selaras 2,namun begitu mereka belum menguasai kemahiran asas sains dan teknik
menjawab kertas 2 menyebabkan peningkatan keputusan Ujian selaras tidak begitu
memberangsangkan. Hasil dari perubahan teknik dan amalan dapat dilihat pada Peperiksaan
Kendalian Sekolah 3 dan Ujian Selaras 3, pelajar gagal dapat dikurangkan kepada hanya 1 orang
sahaja iaitu Steward Belawan. GPMP terakhir 5Emeningkat kepada 6.29. Pencapaian yang
memberangsangkan pada PKS3 pada bulan Julai menjadi rangsangan kepada pelajar untuk lebih
berjaya berbekalkan keyakinan diri yang tinggi.
5.1 REFLEKSI KAJIAN

107

Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi, ternyata amalan dan teknik mengajar guru
memainkan peranan dalam peningkatan prestasi pelajar. Walaupun begitu terdapat beberapa aspek
yang tidak dibincangkan dalam laporan kajian seperti aspek kawalan disiplin dan aspek teknik
peneguhan tidak kira dari segi positif atau negatif yang diamalkan oleh guru di dalam kelas.
Kebanykan pelajar SMK Medamit memiliki motivasi untuk belajar yang sangat lemah, oleh itu guru
perlu bijak menggunakan teknik peneguhan yang berkesan supaya mereka lebih bermotivasi untuk
berjaya dan secara tidak langsung menarik minat mereka untuk belajar di dalam kelas.Kekangan
pelajar yang masih lemah dalam kemahiran 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menakluk) juga
tidak dibincangkan di dalam kajian. Pelajar seperti Steward Belawan, Masnora, Peter Ating dan
Chanorise masih tidak memiliki kemahiran 4M yang sepatutnya dimiliki pelajar tingkatan 5.
6.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
Seperti yang dibincangkan dalam refleksi kajian, antara kajian yang boleh dilaksanakan adalah
kajian tentang bagaimana untuk mengatasi masalah 4M yang masih didapati di kalangan pelajar
tingkatan 5 kerana sepanjang perkhidmatan saya di SMK Medamit boleh dikatakan hampir setiap
tahun terdapat beberapa calon SPM yang masih bermasalah dalam kemahiran 4M. Hal ini bukan
sahaja memberi kesan negatif kepada guru-guru yang mengajar pelajar ini semasa proses PdP
malahan juga akan memberi kesan kepada pencapaian SPM SMK Medamit. Kajian berkenaan teknik
kawalan disiplin di dalam kelas dan penggunaan teknik peneguhan juga boleh dijalankan untuk
mendapatkan teknik yang paling berkesan untuk memotivasi pelajar lemah SMK Medamit.
Sebagai kesimpulan, diharapkan amalan dan teknik pengajaran yang telah dibincangkan dapat
memberi sedikit cetusan idea kepada bukan sahaja rakan rakan guru panitia sains, malah juga rakan
rakan guru dari bidang lain agar dapat meningkatkan lagi pencapaian SPM SMK Medamit di masa
depan.

LAMPIRAN

108

LAMPIRAN

109

Speed Challenge

LAMPIRAN

110

KAJIAN TINDAKAN
111

TEKNIK AKRONIM UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PERSAMAAN LINEAR


MATEMATIK TINGKATAN 4

OLEH :
WAN AZLINA BT WAN ABDUL AZIZ

PENGHARGAAN

Bersyukur kepada Tuhan kerana hanya dengan izin-Nya,saya dapat menyiapkan Laporan
Kajian Tindakan bagi mata pelajaran Matematik. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan
jutaan terima kasih kepada mana-mana pihak yang terlibat samada secara langsung ataupun tidak
dalam menyiapkan laporan ini. Terutamanya kepada Pengetua SMK Medamit, En. Raja Manikam a/l
Subramaniam dan semua pihak yang terlibat atas keprihatinan sepanjang saya menjalankan kajian ini.
Tidak lupa juga kepada PK HEM dan PK Ko SMK Medamit di atas kerjasama baik yang diberikan.
112

Selain itu, ucapan terima kasih ini juga dihulurkan kepada pelajar-pelajar 4 B sesi 2015 yang menjadi
responden Kajian Tindakan saya ini.

Selain itu, untaian penghargaan ini ditujukan juga kepada rakan sejawat dan pihak- pihak
terbabit atas bimbingan dan tunjuk ajar dalam menyiapkan Laporan Kajian Tindakan ini. Akhir sekali,
penghargaan ini ditujukan kepada semua pihak yang telah menyumbang tenaga dan idea untuk
menyiapkan laporan ini samada secara langsung atau tidak langsung.

Sekian, terima kasih.


Wan Azlina Bt Wan Abdul Aziz

ABSTRAK

Kajian tindakan ini dijalankan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran Matematik
tingkatan 4 dalam tajuk Persamaan Linear di SMK Medamit. Kajian ini memfokuskan kepada cara
penyelesaian kepada masalah yang diberikan. Kajian sebenar melibatkan seramai 28 orang responden
dari Tingkatan 4B melalui penilaian soalan ujian berfokus tajuk Persamaan Linear. Hasil kajian
mendapati tahap penguasaan pelajar untuk menjawab soalan dalam tajuk ini adalah amat lemah.
Semua pelajar tidak dapat menjawab soalan Persamaan Linear. Cadangan pemulihan untuk tajuk ini
113

adalah melalui pengenalan kepada kaedah akronim untuk memudahkan pengiraan bagi menyelesaikan
masalah. Diharapkan dengan menggunakan kaedah ini akan memberi lebih peluang kepada untuk
menjawab soalan Persamaan Linear dalam SPM.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PADA MASA LALU


Sewaktu menyemak buku latihan pelajar tingkatan 4B, majoriti pelajar tidak dapat
menyelesaikan masalah Persamaan Linear dengan menggunakan kaedah pelupusan atau kaedah
penggantian perkara rumus. Pelajar sentiasa memberikan respon negatif apabila guru menggunakan
kedua kaedah ini sewaktu pengajaran di dalam kelas. Pelajar gagal menjawab soalan tersebut dalam
ujian PKS 1, PKS 2 dan PKS 3. Hal ini telah menyebabkan semua pelajar mendapat markah kosong
bagi soalan Persamaan Linear.
2.0 ISU/MASALAH/FOKUS KAJIAN
Kajian ini tertumpu kepada satu tajuk dalam tingkatan 3 iaitu Persamaan Linear. Fokus
kajian adalah dalam mengenalpasti masalah pelajar tidak menjawab soalan tersebut sewaktu ujian
114

peringkat sekolah dilakukan dan memberikan kaedah yang lebih sesuai untuk digunakan oleh pelajar
bagi menjawab soalan tersebut. Hal ini akan memberi lebih peluang kepada pelajar untuk mendapat
markah yang lebih baik dalam setiap ujian.
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
Masalah pembelajaran dalam matematik bagi tajuk Persamaan Linear ini adalah satu kajian
untuk membantu pelajar serta guru-guru pada masa yang akan datang dalam pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas agar pelajar-pelajar dapat memahami topik Persamaan Linear dengan
lebih mudah.
Secara khususnya, objektif kajian ini ialah:

(i)

Mengenalpasti masalah-masalah dan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam


topik Persamaan Linear.

(ii)

Mengemukakan kaedah yang lebih senang dan praktikal untuk digunakan oleh pelajar
bagi menjawab soalan dalam topik Persamaan Linear.

4.0 KUMPULAN SASARAN


Responden dan kumpulan sasaran adalah pelajar tingkatan 4B dari SMK Medamit, Limbang,
Sarawak. Kumpulan ini seramai 28 orang yang terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan 18 orang
pelajar perempuan .

5.0 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

Bil

Aktiviti/Tugasan

Tarikh

1.

Membuat tinjauan masalah melalui semakan latihan, soal 09/05/2015


selidik dan Ujian rintis

2.

Maklum kepada Pihak Pentadbir tentang Kajian Tindakan


dan membuat perbincangan.

3.

Menyediakan proposal Kajian Tindakan.

10/06/2015

11/07/2015-13/07/2015

115

4.

Melaksanakan Kajian Tindakan.

16/08/2015-08/09/2015

5.

Menyiapkan Laporan Kajian Tindakan.

08/09/2015-08/10/2015

6.

Menyerahkan Laporan Kajian

15/10/2015

6.0 PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN


Dalam memulakan kajian ini, satu tinjauan telah dilakukan untuk mengenalpasti masalah pelajar yang
masih kurang memahami cara untuk menyelesaikan masalah Persamaan Linear .Tinjauan masalah
yang dijalankan adalah pemerhatian, soal selidik dan ujian pra.
1.1

Tinjauan Masalah
1.1.1

Pemerhatian.
Semasa diberi latihan tambahan di dalam kelas, pelajar kelas ini masih keliru
dengan kaedah untuk menyelesaikan masalah Persamaan Linear.Ternyata
pelajar ini masih tidak dapat menjawab soalan. Selain daripada pemerhatian
semasa P&P, guru juga telah menyemak latihan kerja rumah yang diberikan.
Didapati pelajar masih tidak dapat menjawab soalan Persamaan Linear
menggunakan kaedah yang biasa digunakan.

1.1.2

Ujian Pra
Soalan ujian pra terdiri daripada 1 soalan berformat SPM yang telah
diberikan ketika ujian PKS 1, PKS 2 dan PKS 3.Soalan yang diberikan
berdasarkan topik dalam tajuk Persamaan Linear yang telah dipelajari.

6.0 ANALISA UJIAN PRA DAN POS


BIL

NAMA PELAJAR

MARKAH

MARKAH

MARKAH

MARKAH

PKS 1

PKS 2

PKS 3

PKS 4

(PRA)

(PRA)

(PRA)

(POS)

1.

ALISTAIR OWEN

2.

ANGELA ENSALA

3.

BAXTER BARAOH

4.

CERIA ANAK JALIN

116

5.

CYPRIAN AK CHAMBLIN

6.

DAVEENA DINJAH

7.

DELPHINE ALAM

8.

ELIZABERT MAYANG

9.

GEORGINA JUDY BOBLIZ

10.

JENNIFER MELAKA

11.

JOYCE BRIDGET

12.

LYDIA

13.

MADANG SAMUEL

14.

MARY MAGDELINA

15.

MAYLINE SATIE

16.

MIRNA FARADILA

17.

NORIANE ANAK TINDIN

18.

RAILEY SADIN

19.

RAYMOND ANAK BENANG

20.

RECHULES BANYAN

21.

RICKY ANAK SAMSUN

22.

SALWEENNA SENDI

23.

SHALESTINE SIGAN

24.

SHAPINE ANAK DEMONG

25.

SIMON PANGIRAN SAKAI

26.

SIMON TAGAL BUJANG

27.

STELLA BULAN

28.

SUYINNI GELANG

7.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN


Hasil dapatan daripada pemerhatian, ujian dan analisis item yang telah dijalankan didapati
pelajar tidak menguasai teknik pelupusan dan penggantian perkara rumus yang telah diajar. Bagi
menyelesaikan masalah ini saya telah memperkenalkan kaedah AkuDiaTolakBercinta yang telah
dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Pelajar mengenalpasti kedudukan ABC dan D bagi suatu persamaan linear yang telah disusun
semula dalam bentuk matriks. Bagi menyelesaikan masalah, pelajar diberi formula :

117

Pelajar menggunakan kaedah akromin untuk mengenalpasti kedudukan nombor-nombor pada formula
yang diberikan.

AkuDiaTolakBerCinta

Di peringkat penyelesaian masalah pelajar dapat menyelesaikan pengiraan dengan lebih


mudah kerana pelajar dapat menggunakan kalkulator. Sekiranya penyusunan nombor dan operasi
dilakukan dengan tepat, maka pelajar tidak menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang
diberikan.
Setelah pelajar dapat menghafal akronim ini,banyak aktiviti telah dilaksanakan semasa
pembelajaran dan pengajaran. Aktiviti menyelesaikan masalah secara individu dan berkumpulan telah
dilaksanakan untuk meningkatkan kemahiran menjawab soalan tersebut.

118

Semasa pengajaran dan pembelajaran, pelajar kelihatan seronok dan ceria kerana mereka
diberi peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang telah dilakukan. Hubungan antara pelajar
adalah sangat baik dan mereka saling membantu antara satu sama lain.
Pelajar menjalankan aktiviti secara individu.

Pelajar melakukan aktiviti berkumpulan.

119

120

8.0 REFLEKSI KAJIAN


Setelah pengajaran dan pembelajaran dan latihan diberikan kepada pelajar selama satu bulan
saya dapati teknik AkuDiaTolakBerCinta banyak membantu

pelajar menjawab soalan dan

mendapat markah. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dengan betul. Pelajar mula
berminat untuk menjawab soalan persamaan linear dalam ujian dan peperiksaan yang telah dijalankan.
Saya berpuas hati terhadap pengajaran dan pembelajaran bahagian ini kerana Berjaya
memperkenalkan satu kaedah dan pendekatan kepada pelajar.
9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
Saya berharap dan mencadangkan agar kajian ini digunakan oleh guru-guru lain untuk
menambah minat kepada semua palajar agar menjawab soalan persamaan linear. Semoga usaha ini
memberi manfaat kepada pelajar. Saya akan cuba mengenal pasti permasalahan pelajar yang
seterusnya dan membuat kajian tindakan yang seterusnya untuk memberi kaedah yang lebih mudah
kepada pelajar untuk menjawab soalan.
10.0 BIBLIOGRAFI
1. Mok Soon Sang,(2010).Penyelidikan dalam Pendidikan. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
2. Mohd Majid Konteng, (1990).Kaedah Penyelidikan Pendidikan. DBP Kuala Lumpur.

121

PENGGUNAAN KAEDAH FABS DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN


PELAJAR DALAM TAJUK PERANGKAP SINKI.

DISEDIAKAN OLEH :

AZROL ABD HAMID


JEHIN ANAK JAMES
MOHD RAZEMI HJ JUNAIDI

122

Penggunaan kaedah FABS dalam Meningkatkan Kefahaman


Pelajar Dalam Tajuk Perangkap Sinki.

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Kajian ini dilaksanakan berdasarkan pemerhatian di dalam kelas 3A bagi pengajar mata pelajaran
Kemahiran Hidup. Masalah utama bagi pelajar saya ialah, mereka sering menjawab soalan secara
tidak teratur, tidak tersusun dan sering tertinggal isi-isi atau maklumat yang perlu digunakan semasa
menjawab soalan yang dikehendaki. Kebanyakan pelajar tidak dapat menjawab dengan betul tentang
apa yang dikehendaki oleh soalan yang berbentuk penerangan atau tunjuk cara langkah ini dan
menyebabkan mereka kehilangan markah yang agak besar disebabkan cara menjawab yang tidak tepat
kerana lebih-lebih lagi soalan berbentuk ini merupakan format soalan yang terdapat Format PT3 pada
Bahagian B. Untuk kajian ini, saya memilih satu tajuk yang relevan dan sesuai untuk penggunaan
kaedah FABS iaitu Penyelenggaraan Perangkap Sinki.
Oleh itu guru perlu memainkan peranan sebagai pemudah cara untuk membantu pelajar dengan
mengkaji bagaimana untuk membantu pelajar memahami tajuk Penyelenggaraan Perangkap Sinki.
FOKUS KAJIAN
Isu kajian
Fokus kajian ini adalah terhadap perlaksanaan Program FABS untuk meningkatkan kefahaman
dan kemahiran menjawab pelajar tingkatan 3 A. Daripada refleksi di atas, didapati pelajar tidak dapat
memahami kehendak soalan, merangka jawapan, menyusun dan menulis jawapan dengan baik dan
betul mengikut urutan serta susunan langkah-langkah yang dikehendaki ketika menjawab soalan.
Bagi mengatasi masalah ini saya akan mencuba menggunakan kaedah FABS untuk meningkatkan
pemahaman, pencapaian dan minat pelajar di dalam kelas.
OBJEKTIF KAJIAN
Secara amnya akan dapat :

Menilai keberkesanan kaedah FABS dalam meningkatkan minat dan penumpuan pelajar pelajar di dalam mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup iaitu bagi tajuk
penyelengaraan perangkap sinki.

Meningkatkan tumpuan pelajar didalam kelas.

123

Secara khususnya:

Mengenal pasti alatan tangan dan jenis perangkap sinki.

Memulakan dan mengakhirkan penyelengaraan sinki dengan betul.

Mengenal pasti langkah keselamatan penyelengaraan perangkap sinki.

Pelajar lebih berminat untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata
pelajara Kemahiran Hidup Bersepadu - Pertanian.

Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian.

PERSOALAN KAJIAN

Adakah kaedah FABS dapat membantu pelajar dalam menyediakan jawapan yang
diperlukan untuk menjawab soalan-soalan berbentuk penerangan mengikut susun atur
langkah-langkah

Adakah kaedah FABS dapat meningkatkan pemahaman dan penglibatan pelajar didalam
kelas.

Adakah kaedah FABS dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan PT3.

KUMPULAN SASARAN
Subjek kajian ini terdiri daripada 30 orang pelajar kelas 3 A . Pelajar-pelajar ini dipilih berdasarkan
hasil pemerhatian didalam kelas sewaktu saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata
pelajaran Kemahiran Hidup Pertanian.
PERLAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN
Aktiviti 1: Ujian Pra
Pengkaji memilih soalan berkenaan jenis perangkap dan cara penyelengaraan perangkap sinki. Soalan
diedarkan kepada 30 orang pelajar kelas 3A. Semua pelajar menjawab soalan berdasarkan
pengetahuan sedia ada mereka. Pengkaji membuat penilaian jawapan dan mendapati kelemahan para
pelajar dalam menjawab soalan berkaitan jenis perangkap dan penyelenggaraan perangkap sinki.

124

Contoh soalan :

1.

1. Berdasarkan rajah 1 diatas, senaraikan alatan yang digunakan untuk melakukan


penyelenggaraan perangkap sinki.
i.

ii.

iii.

2. Berikan 3 fungsi perangkap sinki.


i.

ii.

iii.

3. Terangkan secara ringkas langkah untuk membersihkan perangkap sinki jenis dalam rajah 1.

4. Berikan tiga jenis perangkap sinki yang anda tahu.


i.

ii.

iii.

125

Aktiviti 2: Kaedah FABS ( Fikir - Alatan - Bahan - Susun)


Pengkaji memberikan pendedahan kepada penyelenggaraan perangkap sinki dengan menggunakan
kaedah FABS. Melalui kaedah ini pelajar akan didedahkan terlebih dahulu bagaimana kaedah ini
digunakan. FABS merupakan singkatan bagi fikir, alatan, bahan dan susunkan. Melalui kaedah ini
pelajar perlu berfikir terlebih dahulu sebelum menjawab soalan. Perkara yang perlu difikirkan terlebih
dahulu ialah alatan dan bahan kemudian menyenaraikannya di satu sudut atau ruang kertas untuk
melakukan kerja penyelenggaraan perangkap sinki seperti baldi, dawai pengorek, pelocok, sepana
boleh laras. Setelah pelajar memikirkan dan menyenaraikan jenis alatan dan bahan yang perlu
digunakan dalam kerja penyelenggaraan perangkap sinki ini, mereka kemudiannya akan memilih dan
menyusun langkah-langkah kerja bersama alatan atau bahan yang betul di dalam penulisan jawapan
mereka. Apabila kaedah ini digunakan maka ia dapat membantu untuk memudahkan pelajar
menjawab soalan mengikut apa yang dikehendaki.

Aktiviti 3: Ujian selepas FABS dijalankan


Setelah pelajar pelajar didedahkan dengan kaedah FABS mereka diberikan satu lagi ujian untuk
menilai keberkesanan kaedah ini. Daripada ujian ini pengkaji dapat menilai tahap kefahaman dan
penguasaan murid murid terhadap tajuk kerja penyelenggaraan perangkap sinki. Soalan ini juga
merangkumi jenis jenis perangkap, alatan dan bahan yang digunakan dan langkah langkah yang
betul mengikut urutan untuk melakukan kerja penyelenggaraan perangkap sinki.
DAPATAN KAJIAN
UJIAN 1

UJIAN 2

PENINGKATAN

( 10 M )

( 10 M )

(%)

BIL

NAMA

AIMEE ALLYCIA ANAK ZIMI

40

ALEXSON AERON ANAK TIBIT

10

20

ANDRIAN MARSDEN ANAK LOUIS KETIT

10

20

CLAYRANCE ANDY ANAK MATTHEW

10

30

DAMIE ANAK UKAR

40

DOWSON KHANNANG ANAK ADIH

10

20

DEVYNNE DUAT AK DONNY

40

EASTER BINTI ANTHONY

10

20

ESTER MERRA ANAK LETAN

50

10

GIBRIEL ANAK GERUNTANG

10

20

11

GLORIA TENGGAN ANAK TATUL

10

50

12

GRACE THESHA ANAK REZETTA

40

13

IRA AYUNY ANAK BENARD BEJI

10

40

14

JACK GUMBANG ANAK BANGKIT

10

30

126

15

JAMILAH ANAK JANTAN

10

40

16

JASWANI SUDAN ANAK UNYAT

40

17

JOSHUA ANAK PETER

10

20

18

JULIANA ANAK JHON

50

19

MAGDLIND ULUNG ANAK DAUT

10

40

20

MARIA AFIZA AK NICHOLAS DAGANG

10

50

21

MARTINA ANAK SERUJI

10

40

22

MASSHERA ANAK ROBINSON JELAYAN

10

50

23

MICKY JHIELIN ANAK MATHEW

10

20

24

PHILLYMYNA ANAK HUSSIN

50

25

PRESLEY TAYLOR PAYONG

10

20

26

ROSMAHWATIE REGO

TH

27

SHUZAN UTIH

40

28

SLYBESTERLIEY ANAK KENDAWANG

40

29

SYLVIA NICOLE ANAK PENGIRAN

10

50

30

TRYFINNIE PASCALIS

10

40

REFLEKSI KAJIAN.
Berdasarkan kajian yang dibuat, saya mendapati kaedah FABS ini dapat meningkatkan kefahaman
dan menambahkan minat pelajar untuk menguasai tajuk penyelenggaraan perangkap sinki. Ini dapat
dibuktikan berdasarkan pemerhatian dan perbandingan peratus peningkatan daripada ujian yang
dijalankan.
Saya telah menjalankan kajian dengan memberi ujian pra test kepada pelajar 3 A. Daripada ujian yang
diberikan saya mendapati hampir separuh daripada pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan betul
dan tepat.
Setelah menggunakan kaedah FABS saya mendapati pelajar menunjukkan minat yang mendalam
untuk memahami tajuk pembelajaran penyelenggaraan perangkap sinki. Pelajar juga dapat
memberikan idea dan pendapat dalam perbincangan yang dijalankan.
Saya juga telah menjalankan ujian selepas kaedah FABS dilaksanakan dimana pelajar menjawab
soalan berkaitan dengan penyelenggaraan perangkap sinki. Antara item yang terdapat dalam set
soalan adalah seperti berikut :

127

Contoh soalan :
1. Berdasarkan pengetahuan anda lakarkan tiga jenis perangkap sinki dalam ruang
yang disediakan.

Perangkap S

Perangkap P

Perangkap Botol

2. Nyatakan 2 fungsi perangkap sinki.


I .
II .

3. Senaraiakan alatan dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan


perangkap sinki.

4. Terangkan secara ringkas langkah untuk membersihkan perangkap sinki jenis P.

Daripada dapatan kajian yang dijalankan, jawapan pelajar menunjukkan peningkatan dalam
pemahaman mereka berkaitan tajuk perangkap sinki. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan peratus
jawapan yang betul dan mengikut urutan langkah-langkah yang tepat pada ujian yang dijalankan
selepas kaedah FABS dijalankan.

128

KESIMPULAN
Secara keseluruhanya, kaedah ini dianggap berkesan untuk menarik minat pelajar dan membantu
mereka menjawab soalan. Kaedah ini boleh digunakan dalam menjawab pelbagai soalan yang
memerlukan penerangan atau pernyataan dan penyusunan langkah-langkah dari tajuk-tajuk yang
berbeza. Namun begitu bagi meningkatkan prestasi serta pencapaian pelajar iainya memerlukan
kaedah susulan. Ini kerana melalui permerhatian yang dijalankan kaedah ini hanya sesuai digunakan
untuk tajuk yang melibatkan kaedah amali dan pengunaan bahan serta alatan. Sekiranya pelajar tidak
melibatkan diri untuk melaksanakan tugasan yang diberikan ianya akan memberi kesan kepada daya
ingatan pelajar kerana pelajar perlu membuat latihan serta nota untuk menambah pengetahuan serta
daya ingatan. Pada peringkat awal kaedah ini baik untuk menarik minat pelajar terhadap mata
Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu - Pertanian sebelum kaedah yang lebih efektif digunakan
untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian pelajar.
CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA
Kaedah FABS dapat menarik minat dan meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pengajaran
dan pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu - Pertanian. Namun satu kaedah lain
perlu digunakan untuk meningkatkan daya ingatan pelajar dan seterusya meningkatkan pencapaian
pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Pertanian.
Kajian seterusnya yang boleh digunakan oleh guru untuk meningkatkan daya ingatan dan pencapaian
pelajar ialah menggunakan kaedah nota ringkas yang dihasilkan oleh pelajar sendiri berdasarkan
sumber buku rujukan, buku teks serta guru.

RUJUKAN

Model dan konsep kajian tindakan. Home page. Dimuat turun pada Oktober 20, 2011 daripada
http://www.slideshare.net/malingall/model-dan-konsep-kajian-tindakan

129

Lampiran :

Penerangan kaedah FABS

Penerangan kaedah FABS


Pelajar menjawab soalan setelah kaedah FABS dilaksanakan.

130

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

KEBERKESANAN KAEDAH RINGKASAN DALAM MENGINGATI TERMINOLOGI


SAINS DALAM KALANGAN PELAJAR 5A SMK MEDAMIT 2015

NAMA GURU

: MUHAMMAD SHAKIR BIN CHE SOH

ALAMAT

: SMK MEDAMIT, PETI SURAT 341, 98708 LIMBANG

NO. TELEFON

: 085-238027 / 013-3704926

NO. FAIL

: P.50612

E-MAIL

: shakirchesoh@gmail.com

131

ABSTRAK

Kajian ini merupakan satu penyelidikan terhadap kemampuan pelajar- pelajar sains Tingkatan 5A
2015 Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit dalam menguasai kemahiran menguasai proses
elektrolisis dengan mengingat definisi anod, katod, anion, kation dan elektrolit dengan lebih mudah.
Ia juga bertujuan mengenalpasti masalah- masalah yang dihadapi oleh para pelajar dalam
menguasai kemahiran ini di samping mencadangkan langkah-langkah penyelesaian terhadap
masalah ini. Kajian ini mempunyai dua objektif utama iaitu; Pertama untuk mengenal pasti masalahmasalah utama yang dihadapi oleh pelajar dalam menguasai proses elektrolisis dan juga menguji
keberkesanan kaedah ringkas dalam mengingati terminologi sains. Seterusnya beberapa kaedah
ringkas digunakan bagi mengatasi kesukaran pelajar mengingati proses elektrolisis. Dalam
menjalankan kajian ini, dua teknik pengumpulan data telah digunakan untuk sampel kajian, iaitu
ujian dan pemerhatian . Sampel kajian ini ialah 13 orang pelajar kelas 5A SMK Medamit. Secara
keseluruhan, kajian ini memperlihatkan beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh para guru
khususnya dalam pendekatan penyampaian dan peneguhan kemahiran mengingati terminology sains
di samping penambahbaikan perlu dilakukan terhadap modul yang digunakan serta langkah- langkah
yang perlu diambil oleh pelajar sendiri. Kajian ini diharap dapat menambahbaik sistem
pembelajaran subjek Sains di SMK Medamit ini.

132

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Berdasarkan pemerhatian guru terhadap prestasi pelajar sains kelas 5A, sebahagian besar di
dapati tidak dapat menguasai dengan baik subtopik elektrolisis dalam bab 5: Tenaga dan
Perubahan Kimia Tingakatan 4 yang lalu menunjukkan pelajar tidak dapat mengingati
terminologi dalam proses elektrolisis dengan baik dan tidak memahaminya dengan sempurna.
Oleh itu, guru perlu memastikan pelajar dapat menguasai dengan baik topik ini
kerana ia sangat penting dalam SPM nanti. Berdasarkan soal jawab dengan beberapa pelajar,
di dapati proses pengajaran dan pembelajaran tentang elektrolisis hanya dijalankan secara
chalk and talk dan guru juga tidak sempat menjalankan amali eksperimen penyaduran paku
besi bersama pelajar. Guru hanya memberikan nota tentang elektrolisis dan penerangan secara
verbal sahaja. Kesan daripada teknik pengajaran secara tradisional ini telah diterjemahkan
dalam keputusan ujian pra yang amat tidak memuaskan.
Maka, guru perlu menyelesaikan masalah ini dengan efektif dan hasil yang optimum.
Kaedah yang baharu dan lebih inovasi perlu dijalankan pada pengajaran dan pembelajaran
yang akan datang.

2.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN


Daripada refleksi di atas, di dapati pelajar tidak dapat menguasai kemahiran proses elektrolisis
dan menjelaskan maksud terminologi sains dengan betul . Pada permulaannya, penerangan tentang
proses elektrolisis dibantu dengan menjalankan eksperimen proses penyaduran paku besi dengan
menggunakan kepingan kuprum.
Jika subtopik elektrolisis ini tidak dapat dikuasai oleh pelajar dengan sempurna, pelajar akan terus
tidak dapat memahami konsep sains pada bab yang seterusnya dan ini akan menjejaskan keputusan
SPM mereka kelak. Ini adalah kerana, fakta- fakta dalam pengajaran sains mempunyai kaitan yang
sangat rapat dengan tajuk-tajuk yang akan datang. Jika pelajar gagal memahaminya, maka pengajaran
fenomena sains yang lebih tinggi akan juga gagal difahami kelak.
Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini guru telah menginovasikan kaedah yang sedia ada kepada
kaedah yang lebih mesra pelajar dan melibatkan komunikasi dua hala yang lebih efektif.

133

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini pada amanya mempunyai dua tujuan utama, iaitu :


III.

Untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengingati terminologi sains.

IV.

Untuk meningkatkan keberkesanan beberapa kaedah

ringkasan

bagi mengatasi

kesukaran pelajar mengingati dan memahami proses elektrolisis.


3.1 PERSOALAN KAJIAN

Antara persoalan kajian yang berkaitan dengan teori pembelajaran dan kajian tindakan yang dilakukan
ialah:
1. Adakah penggunaan bahan bantu mengajar ini dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam
mengingati terminologi sains?

2. Adakah penggunaan kaedah ringkasan ini dapat mengatasi kesukaran pelajar mengingati dan
memahami proses elektrolisis ?

4.0 KUMPULAN SASARAN / SAMPEL

Kajian ini melibatkan 13 orang pelajar Tingkatan 5A SMK Medamit tahun 2015.
5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

Kajian tindakan ini dijalankan mengikut gelung kajian tindakan Kurt Lewin. Menurut Mok Soon
Sang, beliau mengemukakan idea penyelidikan tindakan ini bertujuan supaya pendidik di seluruh
dunia mengkaji masalah-masalah pendidikan dan membaiki keadaan pengajaran dan pembelajaran di
dalam bilik darjah. Sesuatu kitaran kajian tindakan berlingkaran merangkumi empat peringkat :
merancang, bertindak, memerhati dan membuat refleksi.
Melalui panduan di atas, guru telah merancang dan bertindak meenjalankan PdP tentang
elektrolisis dengan menggunakan kaedah tradisional iaitu chalk and talk. Setelah tindkaan dijalankan,
guru membuat refleksi dan juga mendapatkan data pra hasil daripada pembelajaran yang pelajar telah
lalui. Data telah direkodkamn untuk perbandingan dengan PdP pada tahap kedua nanti.
Setelah tindkan kedua dijalankan iaitu dengan melakukan inovasi dan penambahbaikan dalam
proses PdP, data Pasca (post) diamabil dan dibandingkan dengan data sebelum (pra). Data yang
diperoleh dianalisis dan dibincangkan untuk penambahbaikan bagi kajian akan datang.
134

5.1 TINJAUAN MASALAH


i.

Tinjauan Awal Masalah


Bagi menunjukkan perbezaan kesan pengajaran tradisional chalk and talk, guru
memberikan kepada pelajar nota seperti dalam buku teks Sains tingkatan 4 dan
pelajar dikehendaki membaca dan berbincang bersama rakan-rakan mereka dalam
kumpulan. Bagi skop kajian ini, guru telah memilih subtopik elektrolisis sebagai item
kajian. Maka, pelajar diminta untuk mengingat definisi anod, katod, anion, kation dan
elektrolit berpandukan nota yang dibekalkalkan. Setelah ujian pra dijalankan, didapati
semua pelajar gagal mendapat markah minimum lulus dalam ujian tersebut.

ii.

Ujian pra dan pasca yang dijalankan ini melibatkan kemahiran pelajar untuk
mengingat definisi terminologi sains dengan ejaan yang betul. Selain itu, ujian ini
bagi mengenalpasti kemampuan pelajar mengingati terminologi dan fungsi items
dalam eksperimen elektrolisis penyaduran logam besi.

5.2 INSTRUMEN KAJIAN


UJIAN PRA DAN PASCA : ELEKTROLISIS
1. Apakah maksud elektrolit ?
................................................................................................................................................
2. Apakah tujuan penyaduran paku besi?

Soalan 3 hingga 6 berdasarkan rajah di atas.


3. Berikan persamaan perkataan di anod.

4. Di manakah ion kuprum dinyahcaskan?

135

5. Kenapa paku besi mesti disambungkan pada terminal negatif ( katod )?

6. Kenapa arus yang kecil digunakan semasa penyaduran dijalankan ?

7. Apakah yang berlaku pada kepingan kuprum selepas penyaduran selesai?

8. Kenapa paku besi perlu dibersihkan sebelum penyaduran dijalankan?

9. Apakah perubahan warna larutan kuprum (II) sulfat ?

10. Kepingan kuprum digantikan dengan kepingan Argentum, nyatakan elektrolit yang sesuai
bagi proses penyaduran ini ? .
5.3 DATA

Keputusan Ujian Elektrolisis


BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NAMA
ANGELA ANAK GERUNTANG
CANOLIUS BUNDAN anak UMPI
ELWIN TEGAP ANAK BUJIE
GARY NYAMBAR ANAK THADDEUS
JENNIFER TIMBONG ANAK NYAWAI
JENTANG ANAK SIGAN
JUVINIA LIYAH ANAK JUK
RENNISA ANAK JACK
ROBBSON ENTIKA ANAK RENGAN
SAZLIN ANAK RAMBOR
SOPHIA SINGGAL ANAK KEDAI
SUNIA ANAK SIAD
SUSAN KETERINA ANAK LEGAWAN

PRA

POS

3
7
2
2
4
2
1
1
1
3
3
1
2

7
10
10
8
9
8
7
8
8
8
7
8
8

RAJAH 1: PERBANDINGAN KEPUTUSAN UJIAN PRA DAN POS ELEKTROLISIS

136

5.4 ANALISIS DATA

10
8
6
4
2
0
PRA

PRA
POS

6.0 PERBINCANGAN

Secara keseluruhannnya, pelajar dapat menguasai hasil pembelajaran dengan baik setelah beberapa
kaedah baharu diterapkan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran dalam topik elektrolisis.
Sebelum ujian pra dijalankan, pelajar telah diterangkan mengikut nota dalam buku teks secara
chalk and talk sahaja. Hanya nota yang sama seperti dalam buku teks tingkatan 4 telah disalin dan
diterangkan kepada para pelajar (rujuk Rajah 2) . Maka, hasil ujian pra yang lemah dan sangat rendah
membuktikan bahawa kaedah chalk and talk masih tidak mencukupi untuk pelajar menguasai hasil
pembelajaran dengan baik.

Rajah 6.1: Nota Bab Elektrolisis


137

Tambahan itu, ada beberapa kelemahan yang dapat dikesan melalui proses PdP yang lalu,
antaranya ialah kandungan nota dalam buku teks yang tidak lengkap dan perlukan banyak
penambahbaikan lagi. Kedua, silibus topik elektrolisis yang sedikit dan pelajar tidak faham proses
yang berlaku secara terperinci dan mendalam . Hal ini sudah pasti akan menjejaskan proses
pemahamaman guru dan pelajar terutamanya jika soalan KBAT diaplikasi pada kertas sains SPM
pada tahun ini. Selain itu, pelajar juga didapati masih sangat lemah dalam mengingati definisi
terminologi penting seperti anod , katod, dan elektrolit.
Oleh itu, daripada hasil ujian pra tersebut, guru telah menambahkan beberapa kaedah
mengingat fakta dan juga aktiviti pelaksanaan amali dijalankan. Bagi mengingat terminologi anod dan
katod, guru telah memberi contoh pelajar yang tinggi dan rendah. Pelajar yang tinggi itu mewakili
simbol terminal sel kering positif atau dikenali sebagai ANOD. Manakala, pelajar yang rendah
dianalogikan sebagai simbol terminal negatif sel kering iaitu KATOD. Bagi memudahkan pelajar
mengingat ,guru telah membuat perbandingan bunyi yang seakan-akan sama yang mana perkataan
rendah juga dikenali sebagai KEMETOD yang mana bunyi sebutannya

seakan-akan seperti

KATOD.

RAJAH 6.2 : Hubungan fonetik antara katod dan kemetod


Elektrolit pula dapat dingati dengan membahagikan suku kata Elektro dengan Lit yang
mana Elektro merujuk kepada elektron atau arus elektrik manakala Lit dianalaogi sebagai Larutan.
Jadi pelajar akan lebih mudah untuk ingat definisi elektrolit iaitu larutan yang dapat mengalirkan arus
elektrik.
Dengan bantuan gambarajah, guru menerangkan aliran elektron yang mengalir dan
menerangkan lebih mendalam tentang pergerakan ion kuprum dan persamaan kimia yang berlaku
semasa di anod dan katod. Bagi proses pengukuhan, pelajar diminta untuk melakukan aktiviti
mengulang kembali penerangan guru dengan pasangan masing-masing sebnyak 7 kali ulangan proses
138

mendengar dan bercakap fakta yang sama. Hal ini dilihat dapat mengukuhkan lagi tahap penerimaan
input maklumat fakta ke dalam minda sedar mereka.
Tambahan itu, mengikut teori pembelajaran melalui piramid pembelajaran yang aktif, pelajar
perlu melakukan perbincangan dalam kumpulan, melakukan amali dan yang paling tinggi peratusan
bagi mendapatkan ilmu yang paling banyak ialah melalui kemahiran mengajar kawan- kawannya.
Kaedah ini lebih kepada berpusatkan pelajar dan apabila kaedah ini dijalankan, ia jelas dibuktikan
melalui hasil keputusan ujian pasca yang menunjukkan ada pelajar yang mendapat markah penuh
berbanding ujian pra yang semunya gagal.

Rajah 6.3: Piramid Pembelajaran


Kesimpulannya, guru perlulah meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam menjalankan PdP
bersama para pelajar. Manakala proses pengulangan perlu diterangkan dalam proses latih tubi supaya
pelajar akan lebih senang mengingati fakta dengan lebih lama dan kekal.
Kelemahan dan cadangan penambahbaikan
Antara kelemahan yang dapat dikenalpasti daripada kaedah inovasi ini ialah nada suara guru yang
mendatar kurang menarik perhatian pelajar untuk mendengar dengan lebih tumpuan. Selain itu, masa
yang digunakan untuk induksi terlalu panjang sehingga menjejaskan aktiviti penerangan guru selepas
pelajar menjalankan amali. Kekangan masa ini perlu diatasi pada masa akan datang supaya inovasi ini
lebih relevan dan rasional untuk diaplikasikan oleh semua guru sains kelak.

139

7.0 LAMPIRAN

RAJAH 7.1: NOTA CHALK AND TALK

RAJAH 7.2: GURU MEMBERI PENERANGAN PROSEDUR AMALI

140

RAJAH 7.3: AKTIVITI KUMPULAN BERPUSATKAN PELAJAR

8.0 BIBLIOGRAFI

Mok Soon Sang, Penyelidikan dalam Pendidikan: perancangan dan pelaksanaan penyelidikan
pendidikan, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Puchong 2010.
Bethel Maine, Learning Pyramid, National Training, online,. Available :
https://siteresources.worldbank.org/DEVMARKETPLACE/Resources/Handout_TheLearning
Pyramid.pdf

141

BAHASA MELAYU
TINGKATAN EMPAT
BAB/ TAJUK : SINOPSIS KESELURUHAN KOMSAS
TEKNIK DETA
KAJIAN TINDAKAN KOMSAS BM TINGKATAN 4
( Sebuah kajian tentang masalah KOMSAS dalam Bahasa Melayu kertas 2 bahagian soalan nombor
4a, dan 4b. )
MENINGKATKAN LAGI PENGUASAAN DAN KEFAHAMAN MURID MENGENAI
KESELURUHAN CERITA DALAM TEKS NOVEL DI SEBALIK DINARA DENGAN
MENGGUNAKAN TEKNIK DETA DEKLAMASI SAMBIL CERITA.
Oleh: PUAN SUNITA ANAK ITANG

142

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

Abstrak

Penghargaan

1.0 PENGENALAN

2.0 LATAR KAJIAN

3.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

4.0 PENGUMPULAN DATA

5.0 ISU KEPRIHATINAN MURID/

6.0 FOKUS KAJIAN

7.0 OBJEKTIF KAJIAN

8.0 KUMPULAN SASARAN

9.0 METHODOLOGI KAJIAN

10.0 PELAKSANAAN KAJIAN

10

11.0 CONTOH PELAKSANAAN TEKNIK DETA

11

12.0 DAPATAN KAJIAN

17

13.0 REFLEKSI KAJIAN

18

14.0 LAMPIRAN BAHAN DAN GAMBAR AKTIVITI

19

143

ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk membantu murid- murid tingkatan 4 C seramai 27 orang murid
yang terdiri daripada 6 orang lelaki dan 21 orang perempuan. Mereka sangat lemah dalam menguasai
keseluruhan cerita dalam novel Di Sebalik Dinara. Melalui peperiksaan pertengahan tahun yang lepas,
dalam kertas peperiksaan Bahasa Melayu kertas 2 Tingakatan 4, soalan nombor 4 terbahagi kepada
dua iaitu 4a dan 4b, mereka tidak mendapat markah yang banyak. Bermula pada tahun ini, kertas
peperiksaan Bahasa Melayu kertas 2 pada bahagian KOMSAS murid dikehendaki untuk menjawab
mengenai Novel Disebalik Dinara dimana kebiasaannya mengeluarkan soalan dalam bentuk kajian
sastera ( tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, sudut pandangan teknik
plot, teknik penceritaan ). Markah penuh yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 15 markah
daripada 110 markah keseluruhan kertas 2 Bahasa Melayu. Oleh itu, murid dikehendaki mengingat
aspek kajian sastera tersebut. Jadi, mereka haruslah membaca teks novel Di Sebalik Dinara, kemudian
murid-murid hendaklah faham isi keseluruhan cerita terlebih dahulu baharulah mereka dapat
menguasai keseluruhan cerita sekaligus menguasai juga aspek kajian sastera yang lain. Setiap aspek
kajian sastera pula, memerlukan contoh dan huraian yang perlu di ambil daripada cerita novel Di
Sebalik Dinara.
Usaha menyelidiki permasalahan utama buat langkah yang pertama ialah pada hasil
pembelajaran yang lalu, saya menghasilkan beberapa kaji selidik antaranya soal jawab, penyemakan
buku latihan murid, dan meninjau prestasi ujian pertengahan tahun. Kebanyakan keputusan ujian
menunjukkan ramai murid masih tidak memperoleh markah yang tinggi. Dalam erti kata lain, mereka
hanya sekadar menjawab sahaja. Pelbagai sebab yang diberikan murid kepada saya. Akhir sekali, saya
mengambil langkah pertama untuk memastikan murid memahami cerita terlebih dahulu baharulah
seterusnya mengajar mereka aspek-aspek kajian sastera dalam Novel ini. Jadi, saya memilih teknik
DEKON ini untuk membantu murid-murid meningkatkan lagi penguasaan dan kefahaman murid
mengenai keseluruhan cerita dalam teks novel di sebalik dinara sekaligus membantu murid mengingat
jalinan peristiwa-peristiwa penting.
144

PENGHARGAAN

Saya bersyukur kepada Tuhan kerana akhirnya Kajian Tindakan ini telah dapat disiapkan
dengan jayanya. Sesungguhnya, saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat
menjayakan kajian ini sama ada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Ucapan terima kasih
yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Encik Raja Manikam a/l Subramaniam selaku pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit, Limbang yang telah banyak memberikan panduan,
bimbingan dan galakan kepada saya sepanjang Kajian Tindakan ini dijalankan.

Kerjasama yang padu dan tidak berbelah oleh pihak sekolah telah menguatkan lagi semangat
saya untuk menjalankan kajian ini. Oleh itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak
sekolah yang sentiasa memberikan kerjasama dan sokongan kepada saya semasa menjalankan kajian.
Penghargaan ini juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan, murid-murid dan semua warga
SMKM yang sentiasa memberi bantuan dan dorongan sehingga kajian ini selesai. Tidak lupa juga
kepada murid tingkatan 4C yang terlibat, saya amat menghargai kerjasama yang telah anda tunjukkan.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga turut ditujukan khas untuk keluarga tercinta yang
telah banyak berkorban masa dan tenaga sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Galakan dan
sokongan kalian amat dihargai.

Akhir sekali, saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau kelemahan di
dalam Kajian Tindakan ini. Segala bantuan dan kerjasama semua pihak akan tetap dikenang.
Sesungguhnya semua kebaikan yang ditunjukkan sepanjang kajian ini akan dibalas dengan kebaikan
jua.

Sekian terima kasih.

145

1.0

Pengenalan
Sasaran PIPP tahun 2006-2010 pada teras Ke-empat ialah Memartabatkan Profesion
Perguruan melalui strategi pelaksanaan peluasan dan peningkatan R&D dan penambahan
perjawatan dan peluang naik pangkat guru. Selain daripada yang dinyatakan dalam fokus
memantapkan latihan perguruan, ianya juga disebut dalam memantapkan kerjaya guru. Kajian
Tindakan boleh meningkatkan pembudayaan penyelidikan di kalangan guru dan memberi
peluang ke arah peningkatan profesional.
1.1 Definisi kajian tindakan
Menurut Craig (2004) mensifatkan kajian tindakan sebagai research for the sake of
taking action. Selain itu, Kajian tindakan (KT) merupakan satu kajian yang
berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal / guru/ pendidik
dalam situasi sosial mereka sendiri melalui tindakan (intervensi) mereka yang
bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, di
samping meningkatkan pemahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di
mana amalan itu dilakukan. Kajian Tindakan melibatkan proses mereflek,
merancang, melaksana, dan memerhati.

2.0

Latar belakang kajian

2.1 Sekilas pandang rentetan perjalanan pengalaman mengajar.


Pada bulan Jun 2015 yang lalu, saya telah berpindah ke SMK Medamit Limbang dari sekolah
lama saya SMK Katibas Song, Kapit. Tarikh saya mula bertugas di sekolah baru ialah pada 23
Jun 2015. Kemudian saya mendapat jadual seminggu lebih selepas itu, dan saya mendapat
Kelas tingkatan 4C dan 4D Bahasa melayu. Saya terus memerhati dan mula menyelami
situasi ataupun status kebolehan murid-murid kelas saya. Langkah awal saya ialah meninjau
kelemahan diri, kelemahan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dan mencari motivasi
dalam diri sendiri. Mujurlah pada masa yang sama saya dapat berguru dengan barisan rakan
sekerja yang agak hebat dan berpengalaman dalam mengajar Bahasa Melayu. Selepas itu
pula, saya mendapat bimbingan sebanyak dua kali daripada SIPT Bahasa Melayu. Jadi, saya
dapat menyimpulkan refleksi diri sendiri, terlalu banyak aspek-aspek dan kelemahan saya
yang perlu diperbaiki dan dimantapkan lagi.

146

3.0

Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu.


Menurut ( David Frost 1993 ) Selaras dengan tujuan utama Kajian tindakan iaitu mentafsir
kemahiran mengajar sendiri dan mempertingkatkannya. menilai sesuatu strategi pengajaran
dan bahan-bahan pengajaran yang digunakannya. mencuba membina satu penjelasan tentang
murid, interaksi bilik darjah serta proses-proses pembelajaran dan pengajaran, serba sedikit
menjelaskan kepada saya untuk memulakan proses Kajian Tindakan.
3.1 Tinjauan awal masalah
Tarikh dan masa menggunakan teknik DETA
Tarikh pelaksanaan

tingkatan

7 September 2015

4C

28 September 2015

4C

Merujuk kepada tarikh pelaksanaan di atas, saya menggunakan cara begini mengajar Novel
Di sebalik Dinara, memandangkan saya sendiri baru membaca Novel ini dan saya mengambil
alih kelas Bahasa Melayu pada hujung tahun menyebabkan saya beranggapan murid-murid
sudahpun menguasai cerita dalam novel ini. Kelemahan pertama saya ialah mengharapkan
mereka membaca sendiri novel di rumah,
sekurang-kurangnya kerana

mengharapkan mereka membaca sinopsis

guru mata pelajaran mereka sebelum ini telah memberikan

banyak lembaran nota. Ternyata kebanyakan murid saya tidak membaca teks. Saya perlu
muhasabah diri bagi melihat kelemahan amalan kendiri.pengumpulan data di bawah boleh
menjelaskan dengan ebih lanjut masalah pembelajaran dan pengajaran KOMSAS.

147

4.0

Pengumpulan data
4.1 Teknik penyoalan dalam Kelas
Contoh soalan:
1. Siapa yang tahu sinopsis cerita novel Di Sebalik Dinara?
Jawapan yang biasa didengar ialah
Tantang Farisha cikgu
Tentang virus cikgu
Tentang robot cikgu.

2. Mengisahkan mengenai apa?


Ayah dia saintis cikgu

virus cikgu.
robot cikgu.

Kebanyakan jawapan pelajar sangat umum. Soalan penentu:

soalan penentu

jawapan

bil/
hasil dapatan

1. Perna tak kamu membaca


novel ini?

1. tidak pernah

hampir semua

2. sedikit sahaja

3. baca sinopsis

14

4. baca buku rujukan

10

Persoalannya kenapa murid malas hendak membaca ?


1. Banyak perkataan-perkatan yang mereka tidak tahu.
2. Malas nak baca terlalu panjang
3. Membosankan dan mengantuk.

148

4.2 Penyemakan latihan murid


Setiap kali latihan murid kurang mengingat sinopsis cerita. Begitu juga dengan
komponoen-komponen yang membina karya novel ini. Jawapan juga menunjukkan sama
dengan rakan-rakan yang lain. Mereka suka meniru jawapan daripada rakan walaupun
mendapat bimbingan daripada guru mereka masih tidak boleh menjawab kerana guru
meminta mereka mengingat semula cerita dalam Novel ini.
4.3 Refleksi keputusan peperiksaan sebelum pelaksanaan teknik DETA
Analisa keputusan Peperiksaan Pertengahan Penggal Kedua untuk kelas 4C didapati murid
mengalami masalah dan kelemahan dalam subtopik yang sama iaitu bahagian novel. Novel Di
Sebalik Dinara merupakan satu-satunya
komponen sastera dalam

novel Tingkatan 4 dan 5 SPM, merangkumi

mata pelajaran Bahasa Melayu yang memerlukan murid

mengingatkan keseluruhan cerita.


Keputusan peperiksaan pertengahan tahun Bahasa Melayu Kertas 2 bahagian soalan nombor
4a dan 4b.

Tingkatan 4 C
57

DAVIES SENGALANG ANAK MOSES

4C

17

58

ELIANA ANAK AJAP

4C

59

EMIROL SPENCER AK EMPAGA

4C

60

ERRYNNA ALLISSA ANAK ALEX

4C

62

FAITHOLINA AK JENGAN

4C

15

63

FLORIA ENSIMAU ANAK JOSEPH

4C

64

FRANCIS AK NYELANG

4C

GEORGIANA GWYNETH ANAK


65

GEORGE

4C

12

66

JELICA ANAK UKANG

4C

67

JENNIFER PALAGA ANAK JALANIE

4C

10

68

JENNY AK JIMMY

4C

10

69

JESSIA WANTIE LUJI

4C

10

70

JESSY UPAI

4C

71

MACSELLINA AK NYALU

4C

72

MARINIE ANAK SERIT

4C

10

73

MEILIANI AK LABANG

4C

74

MEILISCA ANAK LABANG

4C

15

75

MICLARRY EMPIKAU THOMAS

4C

76

NATALIE JOANNA ANAK JOHN

4C

10

77

NELSON NYARING ANAK MELANJA

4C

12

78

NOR SHILLA REZZA ANAK GELIAN

4C

79

PETRONELLA KULIN ANAK ANGAI

4C

10

80

RICHMOND ALOI ANAK MAMBU

4C

81

ROBIN ANAK LETU

4C

15

82

SERINA PANGO

4C

83

STEPHANIE EVELYN SALAT

4C

10

84

SUZY DUWY ANAK MINGGA

4C

10

149

Petak yang diwarnakan menunjukkan markah bahasa melayu kertas 2 bahagian soalan nombor 4a dan
4b. Walhal markah yang sepatutnya mereka dapat ialah 15 markah penuh. Demi mengukuhkan lagi
bukti bahagian Komsas ini agak susah saya membuat perbandingan kedua-dua buah kelas yang saya
ajar
Tingkatan 4 D
86

DONNA DONNY ANAK DONALD

4D

87

ERIC CARTER ANAK LAT

4D

16

88

FERNANDEZ GEORGE

4D

10

89

GEORGE SIZZER ANAK TUJOH

4D

16

90

IRENE AK IPIN

4D

10

91

LOVLYN VANITY ANAK BONNIE

4D

92

MAZZNIE TINEZ MAT

4D

12

93

MELCLIAH ANAK PETERUS

4D

94

MICHAEL ANAK SUIAL

4D

95

MIECHELLE ANAK NGONG

4D

10

96

RAHUL ENGKUN

4D

16

97

ROLAND AGAL ANAK NYELANG

4D

10

98

SIMMON SAYUN ANAK EMBOL

4D

10

99

STACIEY SARAN PELIMUN

4D

12

100

STEVEN ASAH ANAK AGING

4D

10

101

SUKER ANAK MILLON

4D

102

SYLVESTER UNTING ANAK PASANG

4D

103

VINIDA FIONA ANAK GEORGE AGAU

4D

104

WATSON NYAMBANG ANAK UNYAN

4D

10

105

WATSON NYAMBANG ANAK UNYAN

4D

112

CORNELIUS BELAWING

4D

113

DEXCRON NYULIN ANAK JERMA

4D

10
10

Melalui perbandingan keputusan murid kelas 4C dan kelas 4D menunjukkan murid kelas 4C lebih
banyak yang menjawab bahagian ini. Bagi kelas 4D beberapa orang sahaja yang ada markah tetapi
agak lemah. Kebanyakkan murid 4D mendapat 0 markah. Analisis kedua-dua kelas ini menunjukkan
mereka tidak dapat menjawab soalan KOMSAS dengan baik dan mereka hanya memperolehi markah

150

yang terlalu sedikit. Hal ini sangat membimbangkan saya sebagai guru mata pelajaran mereka, begitu
juga dengan guru-guru yang lain.
Analisis yang didapati daripada pengumpulan data tinjauan masalah yang lalu, Rumusannya, saya
menyarankan langkah membaca bersama-sama di dalam kelas dengan menggunakkan teknik deta.
5.0

Isu Keprihatian/ Fokus Kajian

Murid kebanyakkannya tidak membaca teks, membaca sebahagian sahaja dan ada juga membaca
keseluruhannya tetapi tidak memahami jalan cerita. membantu murid menguasai aspek kajian sastera
dalam teks.
5.1 Permasalahan post mortem.
Antara jawapan yang saya perolehi melalui soal jawab dengan pelajar.

6.0

i.

Tidak faham cerita

ii.

Tidak faham perkataan

iii.

Tidak dapat mengingat nama watak

iv.

Tidak berminat untuk membaca secara perseorangan.

v.

Tiada masa membaca

vi.

Membosankan
Fokus kajian
Merujuk permasalahan di atas, Secara rumusannya, masalah pertama yang saya kenal pasti

disini ialah murid tidak tahu mengemukanan isi huraian dan conth bagi aspek kajian sastera kerana
tidak memahami dan menguasai cerita dalam teks Novel dd ini dengan baik. masalah kedua timbul
daripada masalah pertama iaitu pelajar tidak dapat menjawab soalan aspek kajian sastera.
Justeru saya mengambil langkah pertama bagi murid-murid untuk menjawab aspek-aspek
kajian sastera yang lain ialah memahami cerita kemudian menguasai cerita. Melalui penguasaan cerita
murid akan dapat mengemukana contoh dan huraian setiap isi mengikut kehendak soalan. Kegagalan
mereka dalam mencapai gred yang baik ini sudah tentu akan memberi banyak kesan yang negatif
terutama sekali menjejaskan keputusan peperiksaan.
7.0

Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian murid menjawab soalan KOMSAS dalam kertas
peperiksaan Bahasa melayu kertas dua bahagian soalan nombor 4a dan 4b.

151

7.1 Objektif khusus


i)

Memastikan murid sekurang-kurangnya menjawab bahagian ini.

ii)

Membantu murid memahami cerita

iii)

Membantu murid mengingat semula jalan cerita

iv)

Meningkatkan ppenguasaan dan kemahiran murid dalam mengemukan bukti/huraian


dan contoh dalam petikan teks.

v)

Berkongsi teknik dengan guru-guru bahasa melayu yang lain untuk mengajar
bahagian dengan menggunakan modul yang disediakan.

vi)
8.0

Meningkatkan penapaian keseluruhan dalam mata pelajaran

Kumpulan sasaran
Kajian ini melibatkan 26 orang murid dimana 6 orang lelaki 20 orang perempuan.

9.0

Metodologi kajian
9.1

Semakan lembaran kerja

Semakan latihan dalam lembaran kerja murid secara tidak langsung dapat menilai tahap
pencapaian murid dalam kemahiran berkenaan.
9.2

Pemerhatian dalam p& p

Respon murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajajaran dan pembelajaran
berlangsung.
10.0

Pelaksanaan kajian
10.1

Pengenalan teknik Deta

DETA merupakan singkatan perkataan deklamasi dan cerita. Teknik ini lebih kurang sama
dengan teknik dekon.DEKON membawa maksud deklamasi dan lakonan. Saya memilih deta
kerana lebih mudah dilaksanakan, dan menjimatkan masa untuk mengajar, lagipun saya
mempunyai kesuntukan masa kerana saya mengambil alih kelas ini hujung tahun 23 Jun 2015.
Saya membuat terlebih dahulu bahan yang ingin digunakan semasa sesi pembelajaran dan
pengajaran. Teknik ini juga dilaksanakan secara berperingkat tetapi secara jujur saya belum
sempat melaksanakan atau menghabiskan teknik ini kepada murid tingkatan 4C. Seperti guru
mata pelajaran sebelumnya setiap minggu saya akan mengajar sekali sahaja KOMSAS. Dua
masa yang diperuntukkan itupun tidak mengcukupi kerana bukan hanya novel yang difokuskan
untuk diajar. Jadi pelaksanaan ini hanya dua kali sahaja semasa kelas saya.

152

Sebelum mengajar novel ini, beberapa orang murid akan dipilih sebagai pendeklamasi dan
beberapa orang murid akan dipilih menjadi pencerita. Selama 15 minit dan paling lama pun 20
minit teknik ini dilaksanakan. Saya juga menggunakan sedikit muzik pada percubaan pertama.
Percubaan kali kedua saya menambahkan lagi gambar-gambar tertentu yang dapat membantu
pelajar memahami dan mengetahui sesuatu perkataan seperti cybog, virus, wall, dan
sebagainya. Begitu juga gambar atau bahan rangsangan yang saya pilih iaitu gambar di dalam
pejabat, lapangan terbang, gambar di hospital, rumah dan sebaganya. Untuk memudahkan kerja
saya saya mencari bahan melalui internet sahaja. Novel ini mempunyai 14 bab. Saya Cuma
sempat menghabiskan 6 bab sahaja.
Pada pendapat saya untuk setiap kali sesi pembelajaran bagi Novel ini sangatlah penting untuk
memberi penekanan sinopsis cerita terlebih dahulu. Dengan menggunakan teknik ini, kesemua
murid dapat membaca, mendengar dan melihat bersama-sama di dalam kelas dapatlah
membantu mereka meningkatkan lagi penguasaan cerita ini.
CONTOH PELAKSANAAN TEKNIK DETA
Sebelum sesi pembelajaran dan pengajaran Novel DI sebalik Dinara, bermula teknik DETA perlu
dilaksanakan terlebih dahulu. Untuk hasil yang baik guru hasruslah menghabiskan kesemua 14 bab
tersebut.
Contoh pelaksanaan teknik ini ialah seperti berikut:

BAB 1
Seorang murid akan akan mendeklamasi beberapa patah perkataan sahaja. Contoh perkataan yang
dideklamasi: biasanya saya akan memilih nama lokasi, masa dan situasi watak tertentu untuk memberi
gambaran yang jelas kepada murid, kemudian diiringi muzik yang bersesuaian seperti bunyi kapal
terbang ataupun gambar yang menjelaskan keadaan.
Skrip pendeklamasi : Hari itu Aku keseorangan dalam perjalanan dari Senai Johor Ke Kuala
Lumpur

Skrip pencerita : Farisha seorang gadis yang bertugas sebagai jurutera keselamatan sistem baru
sahaja selesai bermesyuarat di NusaJaya. Semasa berada di Lapangan Terbang Senai, Farisha
berkenalan dengan Aqram dan secara kebetulan mereka duduk bersebelahan di dalam kapalterbang ke
KLIA. Farisha agak teruja melihat jam tangan yang dipakai oleh Aqram yang merupakan pusat
kawalan elektronik peribadinya. Sesampainya di pintu apartmentnya, Farisha terperanjat sekali lagi
apabila melihat pintunya juga telah terpasang retinal scanner. Farisha terpaksa menunggu
Shida kawan serumahnya yang sedang bermain skuasy dengan JUJU sebuah android untuk masuk ke
apartment mereka. Farisha ingin tidur awal kerana besok dia akan menghadiri satu simposium di
153

Hotel Renaissance. Dalam masa yang sama rupa-rupanya Aqram sudah dapat mencuri cawan
minuman Farisha semasa di dalam kapal terbang tadi dan dapat bekerjasama dengan Dr.Maxi untuk
mengkaji DNA Farisha.

BAB 2
Skrip pendeklamasi: semasa perasmian sebuah simposium yang dirasmikan oleh Philip Youngs.

Skrip pencerita:Pada keesokan harinya Farisha dan Rosman pembantunya menghadiri sebuah
simposium yang

akan dirasmikan

oleh Phillips Young,

Presiden Persatuan Penggodam

Antarabangsa. Bermula daripada pendaftaran, pencetakan bahan, sehingga mengatur kedudukan


dalam simposium tersebut semua diuruskan oleh robot. Sehinggakan Farisha berasa kecewa kerana
Phillips Young menyampaikan ucaptama beliau hanya melalui hologram sahaja. Tanpa diduga
Farisha bertemu lagi dengan Aqram. Dalam pertemuan ini Aqram menyatakan keinginannya
mencari jururunding untuk sebuah projek mini di makmalnya. Dalam pada itu Aqram telah berjaya
menerobos fikiran Farisha menggunakan penetrator berupa sebatang pen berwarna perak. Tetapi
pendinding WALL yang dimiliki oleh Farisha dapat menangkis segala maklumat yang dikumpul
dalam ingatan Aqram. Sebenarnya Aqram sudah sebulan cuba menjejaki Farisha untuk dibawa ke
Soft Lab untuk menyelamatkan Dinara.

BAB 3
Skrip pendeklamasi: aku kebingungan apabila ditawarkan untuk bekerja di Soft lab
Skrip pencerita:Berikutan dengan tawaran Aqram yang ingin mencari jururunding untuk satu projek,
Farisha dan Rosman telah menghubungi Aqram. Aqram bersetuju membincangkan perkara itu di
Puchong, berjumpa dengan Karl. Karl seorang yang pernah menerima anugerah inovasi peringkat
kebangsaan tiga tahun dahulu. Tetapi sebelum berjumpa dengan Karl, Aqram telah memperkenalkan
Farisha dan Rosman kepada Dr.Maxi dan beliau telah menawarkan RM1.5 juta kepada mereka berdua
untuk tugas menggodam tiga kelompok komputer Soft Lab dalam tempoh empat minggu. Farisha
meminta sedikit waktu untuk membuat keputusan. Sebelum pulang Farisha dan Rosman diberi
peluang untuk melihat Karl yang terlantar sakit barah. Projek Dinara yang diteraju oleh Karl terhenti
kerana dia sakit.

154

Contoh Rancangan mengajar harian Bahasa Melayu Tingkatan 4


Tarikh

: 28 September 2015

Hari

: Isnin

Tingkatan

:4C

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Masa

: 11.30-12.50 tengah hari

Tajuk

: Novel Di Sebalik Dinara ( KOMSAS )

Topik

: Teknik penceritaan

Objektif

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:


v)

Murid dapat menceritakan semula jalinan peristiwa dalam novel dengan


menggunakan perkataan sendiri.

vi)

Murid dapat mengenal pasti lima teknik penceritaan secara umum secara
keseluruhan.

vii)

Murid dapat menghuraikan 1 teknik plot dalam perbincangan kumpulan


dengan mengemukakan sekurang-kurangnya 3 contoh untuk setiap plot yang
dikaji.

Fokus utama:

: 10.1 -Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.


Aras 1 ( ii )-mennyatakan semula cerita menggunakan perkataan sendiri.
10.2- Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Aras 2 ( ii )-Mengenal pasti teknik yang digunakan oleh penulis.

Fokus sampingan: 2.3 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan
Aras 1 ( v)-Memberikan keterangan serta merta tentang sesuatu perkara.
Sistem bahasa :Istilah bahasa.
Kemahiran bahasa: Kemahiran menulis, kemahiran bertutur, kemahiran mendengar.

155

Pengisian kurikulum: 1. Ilmu sastera


Nilai: Bekerjasama, keyakinan, keberanian, ketekunan.
Kemahiran bernilai tambah: Konstruktivisme, KBKK, kecerdasan pelbagai,
ISI

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ABM/ KBT/ CATATAN

PELAJARAN
Set induksi

( 5 minit )

Guru mengedarkan sampul surat yang berisi puzzle

ABM

kepada murid.

Permainan Puzzle-

Setiap puzzle mempunyai gambar yang berbeza.

Gambar komputer,

Setiap kumpulan menyelesaikan puzzle masing-masing.

laptop, mouse dan

Guru mengajukan soalan untuk mengaitkan gambar

cybog

dengan topik pelajaran pada hari tersebut.


KBT

KBKK

Kecerdasan Pelbagai

NILAI
Keberanian

langkah 1

AKTIVITI 1: Teknik Deklamasi Dan Cerita DETA

ABM

( 20 minit )

seorang murid akan membaca beberapa

Gambar/ bahan
rangsangan

perkataan mengikut intonasi tertentu.

Contohnya mendeklamasikan nama tempat,

KEMAHIRAN BAHASA

situasi, perasaaan dan sebagainya

Menganalisis

Murid hanya menggunakan bahan yang telah

Meringkas

disediakan oleh guru sahaja.

Menyusun atur

skrip pencerita dan juga skrip pendeklamasi


kedua-duanya sudah disediakan oleh guru.

NILAI

Ketekunan

Keberanian

KBT

156

KBKK

Kecerdasan pelbagai.

langkah 2

AKTIVITI 2 :PENERANGAN GURU MENGENAI DEFINISI

ABM

( 10 minit )

TEKNIK PENCERITAAN SECARA UMUM

Nota edaran

Guru menerangkan definisi teknik penceritaan.

Guru menerangkan 6 jenis teknik penceritaan yang

KEMAHIRAN BAHASA

selalu digunakan dalam sesebuah karya.

Mendengar

NILAI

LANGKAH 3
( 5 MINIT )

AKTIVITI 3 : LATIHAN PENGUKUHAN

Lembaran kerja tentang teknik plot dan contoh setiap

Ketekunan

ABM

Kertas edaran

teknik plot diedarkan kepada murid.

latihan

Murid dikehendaki menyiapkan latihan tersebut secara


individu.

KEMAHIRAN BAHASA

Guru dan murid berbincang sambil menyemak jawapan.

Menulis

Kecerdasan pelbagai

NILAI

LANGKAH 4
( 20 MINIT )

AKTIVITI 4 : AKTIVITI BERKUMPULAN

Ketekunan

Kerjasama

ABM

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan secara

Sampul tugasan

seimbang dan mencampur pelajar yang lemah dengan

Kad tugasan

pelajar yang pandai agar sesi perbincangan lebih lancar.

Kertas majong

Setiap kumpulan terdiri daripada 5 hingga 6 orang .

Pen marker

Murid dikehendaki untuk mencari 1 teknik penceritaan

beserta 3 contoh daripada novel Disebalik Dinara.

KEMAHIRAN BAHASA

Murid akan menulis jawapan dalam bentuk peta minda

Menulis

mengikut kreativiti kumpulan dalam kertas mahjong

yang dibekalkan.

KBT

Secara keseluruhan, dapatan hasil kumpulan ialah 5

Kecerdasan pelbagai

teknik penceritaan.

KBKK

157

NILAI

Ketekunan

Kerjasama

kerajinan

LANGKAH 5

AKTIVITI 5: PEMBENTANGAN HASIL KERJA

KEMAHIRAN BAHASA

( 15 MINIT )

Semua kumpulan membentangkan hasil kerja masing-

Menulis

masing.

Bertutur

Guru menyemak dan mengulas jawapan bersama murid.


NILAI

Keberanian

KBT

PENUTUP

( 3 minit )

Kecerdasan pelbagai

Guru memilih murid untuk merumuskan pelajaran pada hari

KEMAHIRAN BAHASA

tersebut.

Menulis

Bertutur

NILAI

11.0

Keberanian

Dapatan kajian

Selepas dua kali menggunakan teknik deta ini, saya mengharapkan sangat hasil yang positif daripada
keputusan murid. Pada ujian yang lalu,murid banyak mendapat kosong markah dan tidak membuat
langsung bahagian ini, namun dapatan kajian saya menunjukkan murid menjawab bahagian ini.
Sungguhpun murid tidak mendapat markah yang tinggi tetapi mereka berjaya menjawab bahagian ini.
Tetapi masih ada beberapa orang lagi yang tidak menjawab. Analisis markah peperiksaaan akhir
tahun tingkatan 4C

158

55

CLARISA LISING ANAK COSMAS

4C

57

DAVIES SENGALANG ANAK MOSES

4C

58

ELIANA ANAK AJAP

4C

59

EMIROL SPENCER AK EMPAGA

4C

60

ERRYNNA ALLISSA ANAK ALEX

4C

62

FAITHOLINA AK JENGAN

4C

63

FLORIA ENSIMAU ANAK JOSEPH

4C

64

FRANCIS AK NYELANG

4C

65

GEORGIANA GWYNETH ANAK GEORGE

4C

66

JELICA ANAK UKANG

4C

67

JENNIFER PALAGA ANAK JALANIE

4C

68

JENNY AK JIMMY

4C

69

JESSIA WANTIE LUJI

4C

70

JESSY UPAI

4C

71

MACSELLINA AK NYALU

4C

72

MARINIE ANAK SERIT

4C

73

MEILIANI AK LABANG

4C

74

MEILISCA ANAK LABANG

4C

75

MICLARRY EMPIKAU THOMAS

4C

76

NATALIE JOANNA ANAK JOHN

4C

77

NELSON NYARING ANAK MELANJA

4C

78

NOR SHILLA REZZA ANAK GELIAN

4C

79

PETRONELLA KULIN ANAK ANGAI

4C

80

RICHMOND ALOI ANAK MAMBU

4C

81

ROBIN ANAK LETU

4C

82

SERINA PANGO

4C

83

STEPHANIE EVELYN SALAT

4C

84

SUZY DUWY ANAK MINGGA

4C

85

TANIA ANAK AJAN

4C

159

12.0

Refleksi kajian
Peperiksaan akhir tahun yang diadakan amat bermakna sekali buat saya kerana disinilah saya

boleh mengukur sejauh mana keberkesanan teknik deta yang saya jalankan. Keputusan menunjukkan
berlakunya peningkatan yang agak baik pada keputusan peperiksaan dalam bahagian KOMSAS ini.
Pencapaian dalam peperiksaan akhir tahun menunjukkan petanda baik bahawa teknik ini banyak
mempengaruhi tahap pemahaman murid tetapi secara jujurnya saya merasakan teknik ini belum
dilaksanakan sepenuhnya kerana proses pelaksanaan Teknik deta memerlukan masa yang panjang.
Sekiranya dihabiskan untuk setiap bab saya rasa murid kemungkinan mampu memperolehi markah
yang lebih baik berbanding dengan mereka yang tidak membaca langsung cerita ini.
Selain daripada itu teknik ini juga boleh digabungkan sekali dengan teknik dekon. Apabila melibatkan
pembacaan murid sangat cepat bosan jadi teknik ini dapat membantu pelajar membaca dan mendengar
cerita bersama-sama setiap kali sesi pembelajaran dan pengajaran dalam kelas secara bersama
13.0

Gambar aktiviti

160

ACKNOWLEDGEMENTS

Foremost, I would like to praise to god for the blessing, guiding, helping and leading to
the completion of this study. I realize that many helping hands involved in completing this study.
Therefore, I also like to extend my gratitude and appreciation to:
1. The principal, Mr Raja Manikam A/L Subramaniam, all the teachers and staffs from SMK
Medamit for their helping and cooperating given to me during the research.
2. My beloved father, mother and siblings for never ending love and support.
Therefore, I would be very grateful for corrections, comments and criticisms that might
improve this action research.

THE TEACHING OF SIMPLE PAST TENSE THROUGH


TASK-BASED LEARNING

BY
OOI MOOI CHIEN
SMK MEDAMIT, PETI SURAT 341
98700, LIMBANG, SARAWAK.
2015

161

ABSTRACT

This study was conducted to determine the problems faced by students in class 1E in learning
simple past tense. They may have problems in studying simple past tense since English is not their
mother tongue and it has different rules for British grammar. Therefore, in teaching simple past
tense, a teacher needs a good method.
The main problem discussed in this study was to determine whether the use of TaskBased Learning was effective in teaching simple past tense to 1E students. The objective was to
know the students achievement during teaching learning process by using this method. This study
consists of 1 cycle with four steps: planning, acting, observing and reflecting. The study was begun
with a pre-test, cycle 1, a post-test, and questionnaire.
A total of 19 students from 1E, SMK Medamit, Limbang and I involved in the study. The
initial review was done through school-based examination and pre-test.
Action planning focused on techniques to increase the understanding through TaskBased Learning Technique. Students were exposed to this technique for 80 minutes and were
resolved within 2 weeks. Post test results have shown an increase in student achievement, students
remember more, understand and enjoy learning Simple Past Tense by using Task-Based Learning
Technique.

162

CHAPTER I

INTRODUCTION

1.0 REFLECTION OF THE TEACHING AND LEARNING


Through the result of school-based examination for class 1E, I faced with mingled feelings. There is a
sense of disappointment, anger and sadness. All students had failed in the examination. I teach in this
class since February, 2015.
When I mentioned my disappointment at the colleagues, the feedback did not help much.
Among of them said:
- "They are poor, do not want to learn."
- "Do not make yourself tension. You are still young, later may suffer with hypertension.
I am unhappy and feel compelled to change this situation. I had scolded, punished and asked
students from 1E to tell reasons for their failure in English. I had also asked all teachers who are teaching
English for lower form to give their views on 1E students attitudes and achievements. The teachers said
1Es students are low self-motivated, do not serious in study and less exposure to English. Among the
reasons that have been expressed by 1Es students are:
- Do not do revision and preparation for exam.
- Do not read extra books out of curriculum syllabus.
- Not interest in English
- Do not understand the question, vocabulary, text and others.
I conducted this action research because I am determined to ensure that 20% of 1Es students will pass
their English paper in Year End Examination.

163

CHAPTER II
LITERATURE REVIEW
2.0 WHAT IS TASK-BASED LEARNING?
It is based on the belief that students may learn more effectively when their minds are focused on
the task, rather than on the language they are using. The TBL is the reversion of PPP (presentation,
practice, and production) method since TBL takes third element (production) as the starting point.
In PPP, the first thing that students do is listening to the teachers explanation (of one topic), then
the teacher gives the students a practice. Finally, the teacher asks the students to make a production
(of the topic given) by theirselves (Harmer, 2007:50). On the other hands, in the TBL, the students
make a production first (doing task), then gathering information from the task and the final step
is they make a presentation. Task-Based Learning is a method of instruction in the field of
language acquisition. It focuses on the use of authentic language (www.wikipedia.com). Harmer
(2007:51) also defines that Task-Based Learning is a natural extension of communicative
language teaching. It emphasis on the task rather than the language. From the definition above,
I draw a conclusion that Task-Based Learning is a method in teaching language by using a task
as a media to improve students achievement.

2.1 TYPES OF TASK IN TASK-BASED LEARNING


According to Willis, there are six types of task in Task-Based Learning. Each task has an outcome that
should be reached by the students.
1. Listing
A listing is divided into two activities; brainstorming in which the students write their thoughts
as they come to them and fact-finding where the students write facts that they find in their
surrounding. Here, the students are supposed to complete list and draft mind map.

164

2. Ordering and sorting


This task involves four activities: sequencing, ranking, categorizing, and classifying. The
students should be able to set information ordered and sorted according to specified criteria.
3. Comparing
There are three tasks in the comparing type; matching, finding similarities, and finding
differences. The students must be able to do task in the form of items appropriately matched
or assembled, or the identification of similarities and/or differences.
4. Problem solving
Problem solving consists of analyzing real situations, analyzing hypothetical situations,
reasoning, and decision-making. In this type, the students are asked to find solution to the
problem, which can then be evaluated.
5. Sharing personal experience
The type covers narrating, describing, exploring and explaining attitude, opinions, and
reactions. It is suitable for increasing students social value. Then students will take care of
others.
6. Creative tasks
This last task is the compilation of the previous tasks. It consists of brainstorming, fact-finding,
ordering and sorting, comparing, problem solving and many others. The students are supposed
to make an end product that will be appreciated by wider audience.
2.2 ISSUES OF CONCERN / FOCUS
The reasons for choosing this topic are as follow:
1. Students usually have problems in understanding tenses especially simple past tense.
2. I intend to know whether or not the students have mastered the grammar in the area of simple
past tense.
3. I want to know whether or not Task-Based Learning used in the teaching learning process has
effects to the students achievement in English.

165

2.3 STATEMENTS OF THE PROBLEMS


The problems of the study can be stated as follow:
1. How is the students achievement in learning simple past tense through Task-Based Learning?
2. How can the use of Task-Based Learning motivate students in mastering simple past tense?
2.4 OBJECTIVE OF THE RESEARCH
1. To describe the students achievement in mastering simple past tense through Task-Based
Learning.

2.5 SIGNIFICANCES OF THE RESEARCH


The significances of the research are:
(A) for the students:
1. To motivate students to be more careful in understanding English grammar as we know
that English grammar has different rules that make us usually have difficulty in applying it even
in written and spoken.
(B) for the teacher:
2. To motivate teacher in finding a new or good method to teach English grammar. In fact,
English is not our mother tongue. Absolutely, the students will face some problems in
studying English since they study a new language that they have not applied in their daily
conversation. For that reason, the teacher must help their students in finding a new or good
method in teaching learning process that effects students progress in achieving English.
2.6 SAMPLE
In this research, I chose the sampling based on exams result and the sample was a class, therefore 1E
was selected. There are 19 students in 1E (5 female students and 14 male students).

166

CHAPTER III

METHOD OF INVESTIGATION

3.1 METHOD TO CONDUCT THE RESEARCH


In performing this research, I had made four steps in a cycle: planning, acting, observing, and
reflecting. The purpose was to give some activities and observe students progress. The activities that
were carried out are as below:
3.1.1 PRE-TEST
I conducted a pre-test about simple past tense with aimed at knowing the students problem in
mastering simple past tense. The students should answer 15 items in the form of pre-test.
3.1.2 CYCLE
Here are the procedures of cycle :
3.1.2.1 PLANNING
After identifying the students problem, I made some steps to help me in conducting the
teaching learning process. The steps as the following:
1. Choosing the teaching material
2. Arranging lesson plan
3. Preparing test instruments and facilities
3.1.2.2 ACTING
This step was the implementation of planning. The purpose of the step was to give some activities to
the students.
In the cycle, I applied the type of Task-Based Learning method to teach simple past tense to
the students in the form of identifying, recognizing and presenting past verb. In knowing the students
progress, I then gave them post-test.
3.1.2.3 OBSERVING
In this session, I observed the teaching learning process in the cycle. There were some events
that observed by me:
1). The condition of the class.

167

2). The students activity.

3.1.3 POST-TEST
I gave the post-test to the students to know the students progress after teaching and learning
process. The students should answer 15 items in the form of completion test. The test was the
same as pre-test.

3.1.4 QUESTIONNAIRE
In this activity, I distributed questionnaire to the students. There are 4 questions. The students
only answer yes or no for each question.

3.1.5 DATA COLLECTION


In carrying out the classroom action research, I need a data to support my study. In the study,
I used a pre-test, some assessment test, a post-test, and questionnaire. The aims of using these
techniques are to know the students response during the teaching learning activities and to
see their progress and mastery in achieving the lesson given by the teacher.

3.1.6 INSTRUMENTS OF THE RESEARCH


I gathered the data by using pre and post-test and questionnaire.

3.1.6.1 TEST
The tests used in the research were a pre-test, some assessment tests and a post-test. The purpose of
giving the test is to measure students mastery in Simple Past Tense. There would be 15 items of pretest and post-test. The assessment test will be given in the end of the teaching learning process.

3.1.6.2 QUESTIONNAIRE
A questionnaire also distributed to support the primary data. It used to find the students
response during teaching learning process.
The aspect that I wanted to observe were:
168

1. The students interest in using TBL as a method to teach Simple Past Tense.
2. The advantages that the students gained after learning Simple Past Tense through TBL.
3. The students motivation in learning English.
4. The sustainability of the program given.

3.1.7 DATA ANALYSIS


In knowing whether or not the students achievement was developed, I arranged the data by
using the simple formula as follows. The formula was used to know the average mark (Heaton,
196).
The average mark (m) =

x: students mark
N: number of students
fx: students mark times number of the students who got the mark.
By using the formula, the writer then analysed the students achievement from pre and posttest. The discussion and result of those activities will be represented in Chapter IV.

3.1.8 REFLECTING
In the last step, I evaluated the steps of the teaching learning process in which it included:
1. My ability in conducting teaching and learning process.
2. The effectiveness and efficiency of the teaching learning process by using Task-Based
Learning.
3. The students result.

169

CHAPTER IV

DATA ANALYSIS AND DISCUSSION


4.1 RESULT FOR PRE AND POST-TEST
Name of school: SMK Medamit, Peti Surat 341, 98700, Limbang, Sarawak
Class: 1E
Number of respondent: 19
Comparison for students result in pre and post-test is shown as below:
NO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAME:

PRE TEST RESULT:


MARKS:
GRADE:
0
F
0
F
27
F
33
F
7
F
13
F
20
F
20
F
0
F
7
F
7
F
7
F
0
F
0
F
20
F
0
F
0
F
20
F
13
F

AVANTIKA SAMBAI ANAK IRIS


BOB BEZEST ANAK NYALU
CALVIN ANDREAS ANAK MUGO
CAMELEXRIN ANAK JETI
CAVIN ANAK ANGAI
CHENTHIA ROSER ANAK ABOT
DAMEL THOMAS
DAVIDSON ANAK AYING
DEEVIA NICXELLE ANAK DENNIS
DOUGHLAS DUNDANG ANAK MASAM
EVANDER XAVIER ANAK NECHOLAS
JACQUES MALVIN ANAK AMBAU
JELIAN ANAK SANI
JENIFAR SITI ANAK PETER
MICHELLY AARON ANAK MATIU
MOHAMMAD FAIRON BIN ABDULLAH
RIAVANESHA UMMIE ANAK ENTRIE
ROBIN ANAK ROBERT
ROLAND ALBERTO ELVIS ANAK BUJANG

170

POST TEST RESULT:


MARKS:
GRADE:
27
F
40
E
60
C
53
D
13
F
13
F
40
E
47
E
0
F
20
F
7
F
20
F
20
F
0
F
27
F
20
F
27
F
33
F
47
E

4.2 COMPARISON RESULT BETWEEN PRE AND POST-TEST


Pre-test:

Post test:

Question
number:

Number of students
who asnwer correctly
(person):

Percentage of students
who asnwer correctly
(%):

Number of students
who answer correctly
(person):

Percentage of
students who answer
correctly (%):

10.5

21.1

36.8

47.4

5.3

10.5

42.1

10.5

42.1

10

10

52.6

11

15.8

10

52.6

12

47.4

13

36.8

26.3

14

15

36.8

11

57.9

171

4.3 DIFFERENCES / INCREAMENT FOR PRE AND POST-TEST


Question
number:

Increament for number of students who


answer correctly in pre and post test
(person):

Increament for percentage of students


who answer correctly in pre and post
test (%):

10.5

10.5

5.3

42.1

31.6

10

10

52.6

11

36.8

12

47.4

13

-2

-10.5

14

15

26.7

INCREAMENT IN PERSON

PRE AND POST-TEST RESULT


10
8

9
7

4
2

2
0

-2
QUESTION NUMBER

172

4.3

COMPARISON
POST-TEST

FOR

GRADES

AND

AVERAGE

MARKS

Pre-test:

FOR

PRE

AND

Post-test:

Score:

Grade:

Number of students
(person):

Percentage of
students (%):

Number of students
(person):

Percentage of
students (%):

85-100

70-84

60-69

5.3

50-59

5.3

40-49

21.1

01-39

19

100

13

68.3

00

TH

The average mark (m) for PRE-TEST =


=

( )

( )

( )

( )

( )

=
= 10.2%
The average mark (m) for POST-TEST =
=

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

=
= 57.1%
4.4 DISCUSSION FOR PRE AND POST-TEST
The average result for post-test (57.1%) is higher than pre-test (10.2%). The grade for
the students in post-test was also better than pre-test. So, the research was consider successful and
Task-Based Learning did help students to solve and improve their understanding in Simple Past
Tense.
For observation, the teaching learning process was done well and the students achievement
was also improved. The students were also more critical in observing their friends work.

173

For reflecting, the teaching learning process was also done well. From the observation, I
concluded that:
1. The teaching learning process was done well.
2. I applied the steps of TBL and the students mastery in simple past tense was improved.

4.5 ANALYSIS FOR QUESTIONNAIRES

Scale:
Yes (Person):
Number of
question:

Yes (%)

No
(Person):

No (%):

16

84.2

15.8

42.1

11

57.9

16

84.2

15.8

36.8

12

63.2

I distributed the Questionnaire on 5 September 2015 for 19 students. The students should
answer four numbers. They just answered yes or no.
Question number 1 asked about the students interest in the TBL. There are 16 (84.2%)
students answering yes and 3 (15.8 %) students answering no. Based on the analysis, the
majority of the students were interested in the method used in teaching learning process so that
the condition would help them in studying the lesson more comfortable.

Question number 2 tried to find out whether the method improve the students mastery in
Simple Past Tense both before and after teaching learning process. There are 8 (42.1%) students
answering yes and 11 (57.9 %) students answering no. It clears that I chose an partially
appropriate method in myteaching learning process.
Question number 3 asked about whether TBL motivate the students in learning English. There
were 16 (84.2 %) students answering yes and 3 (15.8%) students answering no. It can be
concluded that the method was suitable to be applied to the students.

174

Question number 4 intended to know the students opinion whether or not the program should
be given continually. There are 7 (36.8%) students answering yes and 12 (63.2%) students
answering no. It was obviously that most of the students do not expect that the program should be
given continually.
Based on the result of the questionnaire, I can conclude that:
a. The majority of the students are interested in the method used by me.
b. The students can improve their ability in simple past tense after they have been taught by
using TBL.
c. This method can motivate the students in learning English.
d. The program was effective for the students so that it should be given continually even though
majority of the students did not agree.
CHAPTER V

CONCLUSION AND SUGGESTIONS


5.1 CONCLUSION
Based on the investigation and discussion in the previous chapter, I conclude that there was
significant result on students achievement in mastering simple past tense by using Task-Based
Learning method. The Task-Based Learning method was very useful for the students since it
can help them motivate themselves in mastering simple past tense. Task-Based Learning is a
good method to be regularly and continually applied in teaching learning process.

5.2 SUGGESTIONS FOR FUTURE STUDY


Based on the conclusion above, I would like to offer some suggestions:
1. English teachers can apply this method in their teaching learning process since it was very
useful to motivate and help the students progress in achieving English especially in simple
past tense.
2.

The students must have more practices to improve their achievement in mastering grammar
especially simple past tense so that they can apply it in their daily conversation.

3. We can make this study as reference to conduct other research so that can give contribution in
developing our education.

175

4. The school should provide the facilities to support the teaching learning process so that the
teacher and the students can create a conducive and comfortable situation in teaching learning
process.

BIBLIOGRAPHY

Bowen, Tim. Teaching Approaches: Task-Based Learning. Available at


www.onestopenglish.com. [accessed 8th November 2008]

Harmer, Jeremy.2007.How to Teach English. Boston: Pearson Education Ltd.

Jhonson, D. M. 1989. Approaches to Research in Second Language Learning.


New York: Longman.

Task-Based Learning. Available at www.youthpartnership.net.


[accessed 8th November 2008]

Wikipedia. Action Research. 2001. Available at www.wikipedia.com.


[accessed 8th November 2008]

Willis, Jane. 1996. Task-Based Learning. Available at www.pearsonlongman.com.


[accessed 8th November 2008]

Triprihatmini,

V.

2007.

Task-Based

Language

Teaching

in

Indonesia

(A Study of English Teachers Perception of TBLT in Yogyakarta, Indonesia).


Available at www.v.triprihatmini@staff.usd.ac.id. [accessed 8th November 2008]

176

Context

APPENDICES
APPENDIX 1
THE LIST OF STUDENTS FROM 1E

Number:

Name :

AVANTIKA SAMBAI ANAK ARIS

BOB BEZEST ANAK NYALU

CALVIN ANDREAS ANAK MUGO

CAMELEXRIN ANAK JETI

CAVIN ANAK ANGAI

CHENTHIA ROSER ANAK ABOT

DAMEL THOMAS

DAVIDSON ANAK AYING

DEEVIA NICXELLE ANAK DENNIS

10

DOUGLAS DUNDANG ANAK MASAM

11

EVANDER XAVIER ANAK NECHOLAS

12

JACQUES MALVIN ANAK AMBAU

13

JELIAN ANAK SANI

14

JENIFAR SITI ANAK PETER

15

MICHELLY AARON ANAK MATIU

16

MOHAMMAD FAIRON BIN ABDULLAH

17

RIAVANESHA UMMIE ANAK ENTRIE

18

ROBIN ANAK ROBERT

19

ROLAND ALBERTO ELVIS ANAK BUJANG

177

APPENDIX 2
LESSON PLAN

School: SMK Medamit


Lesson: English
Class: 1E
Learning objectives:

1. Showing patterns for simple past tense in the form of recount


and narrative to interact the students.
2. Showing meaning and rhetoric steps in the form of recount
and narrative.

Learning outcomes:

1. Students should be able to show examples by using Simple Past Tense.


2. Students should be able to identify the pattern of Simple Past Tense.

Skill : Writing
Theme : Simple Past Tense
Kinds of Text : Recount and Narrative text
Duration : 2 x 40 minutes.
Materials of Study:

1. Recount text and Narrative text


2. Simple past tense
3. Worksheet

178

Teaching and learning activities:

a. Induction set:

b. Content

- Greeting
- Asking the students condition

The teacher teaches Simple Past Tense by applying TBL method.


1. Pre-task
-The teacher informs the students about the topic that will be learnt
by the students.
- The teacher explains about Simple Past Tense.
- The teacher explains about the form of the task that will be given
to the students and what should they do to the task in order they
could reach the outcome that is expected by the teacher.
- The teacher gives the example to the students on how to do the
task.

2. Task cycle
- The students do the task given by the teacher individually.
- The students gather the information about simple past tense from
the task.
- The teacher asks the students to come in front of class to present
their findings from the task.

3. Post-test and questionnaires


- The students need to answer the post-test and questionnaires.

c.

Closing

The Source:

The teacher closes the lesson and greets the students.

- Recount text, Narrative text and test.

179

Name:

Class:

Task 1: Identify the sentences whether correct or incorrect. (20 marks)


Give tick ( ) in the True or False column.
Number:
1

Sentences:
My family visit my grandfathers house in Miri last holiday.

It takes six hours from my house to my grandfathers house.

My sisters, Abel, Ana, and I was very happy.

We arrived there in the afternoon.

My grandpa and my grandma were very happy for our coming.

On the next day, we eaten breakfast together.

Then we went to some tourism objects in Miri.

My grandpa did not went with us because he had a cough.

He was at home with his servant.

10

So that, we was not afraid leaving his alone.

11

After visiting many places, we feel very hungry.

12

Fortunately, my mom and my grandma did not forget to bring meal for
lunch.

13

Then, we had lunch together.

14

After that, we went home.

15

My father asked me.

16

Was you happy?

17

I said that I was happy.

18

Did you ever went to those places, Dad?

19

Yes, I did.

20

That was wonderful, Dad.

180

True:

False:

Task 2: Complete the sentences with correct form of verbs. (23 marks)

Snow White
Once upon a time there (1)
(2)

(live) a little girl named Snow White. She

(live) with her Aunt and Uncle because her parents (3)
One day she (4)

castle because they both (5)


(6)

(be)

dead.

(hear) her Uncle and Aunt talking about leaving Snow White in the
(want) to go to America and they did

(have) enough money to take Snow White.


Snow White did not (7)

(want) her Uncle and Aunt do this so she (8)

(decide) it would be best if she (9)

(run) away. The next morning she (10)

(run) away from home when her Aunt and Uncle were having breakfast. She (11)
(run) away into the woods. She (12)

(be)

Then she (13)


(15)

tired

(see) this little cottage. She (14)

(answer), so she (16)

and

hungry.

(knock) but no one

(go) inside and (17)

(fall)

asleep.
Meanwhile, the seven dwarfs were coming home from work. They (18)
There, they (19)
(wake) up. She (21)

(go) inside.

(find) Snow White sleeping. Then Snow White (20)


(see) the dwarfs said, What is your name? Snow White

said, My name is Snow White. Dwarfs said, If you wish, you may live here with us. Snow White said,
Oh could I? Thank you. Then Snow White

(22)

(tell) the dwarfs the whole story and Snow White and the 7 dwarfs

181

(23)

(live) happily.

Task 3 (Pre and Post-test): Change the verbs in the brackets into Simple Past Tense.
(15 marks)
1. I

(borrow) some books from library yesterday.

2.

(be) he at the office this morning?

3. We

(watch) a documentary film on TV last night.

4. She

(not take) the umbrella this morning.

5. I

(hear) a noise outside last night.

6. You

(buy) a new cloth?

7. We

(not spend) all our money.

8. We

(write) a short story today.

9. He

(not come) to class yesterday.

10. You

(go) to the store?

11. My mom

(call) me last night.

12.

(be) you sick yesterday?

13. Our teacher


14.

(explain) the lesson to us.


(be) Sammy at the library yesterday?

15. The students

(play) outside yesterday

QUESTIONNAIRE
Pertanyaan:

Ya:

1. Adakah kamu selesa dengan pengajaran dengan menggunakan


kaedah Task - Based Learning?
2. Adakah dengan kaedah Task Based Learning, kamu dapat
meningkatkan pemahaman kamu terhadap Simple Past Tense?
3. Aakah kaedah ini dapat memotivasi kamu dalam belajar
Bahasa Inggeris?
4. Adakah pengajaran Bahasa Inggeris dengan kaedah ini perlu
dilakukan terus-menerus?

182

Tidak:

1. I am explaining and doing demo to show them on how to carry out the task.

2. Students are answering pre-test.

3. I am prompting the students with some explanations and examples.

183

4. Students write their answer on whiteboard.

5. Students are presenting their outcomes.

6. Students are answering post-test.

184

KAJIAN TINDAKAN

MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELAJAR MENGENAI PRINSIP RUKUN NEGARA


MENGGUNAKAN KAEDAH PEMBENTANGAN PELBAGAI

DISEDIAKAN OLEH :
ABRAHAM IMPIN ANAK TUK

185

ISI KANDUNGAN
PERKARA

HALAMAN

Abstrak

Penghargaan

Pengenalan & Latar Belakang Kajian

Refleksi Pengajaran

Tinjauan Masalah

Pengumpulan Data

Fokus Kajian

Objektif Kajian

Kumpulan Sasaran

Metodologi Kajian

Pelaksanaan Kajian

Dapatan Kajian

12

Refleksi Kajian

14

Lampiran

15

186

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk membantu murid- murid tingkatan 5 B seramai 25 orang murid
yang terdiri daripada 9 orang lelaki dan 16 orang perempuan.

Mereka sangat

lemah dalam

menghayati dan memahami aspek Rukun Negara. Melalui peperiksaan pertengahan yang lepas, dalam
kertas peperiksaan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingakatan 5, mereka tidak mendapat
markah yang banyak. Jadi, mereka haruslah tahu bagaimana hendak mengingati, menghayati dan
mempraktikkan Rukun Negara.
Usaha menyelidiki permasalahan utama buat langkah yang pertama ialah pada hasil
pembelajaran yang lalu, saya menghasilkan beberapa kaji selidik antaranya soal jawab, penyemakan
buku latihan murid, dan meninjau prestasi ujian pertengahan tahun. Kebanyakan keputusan ujian
menunjukkan ramai murid masih tidak memperoleh markah yang tinggi. Dalam erti kata lain, mereka
hanya sekadar menjawab sahaja. Pelbagai sebab yang diberikan murid kepada saya. Akhir sekali, saya
mengambil langkah pertama untuk memastikan murid memahami rukun negara secara ringkas
terlebih dahulu baharulah seterusnya mengajar mereka untuk meningkatkan lagi penguasaan dan
kefahaman murid mengenai Rukun Negara.

187

PENGHARGAAN

Bersyukur kepada Tuhan kerana akhirnya kajian tindakan ini telah dapat disiapkan dengan
jayanya. Sesungguhnya, saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan
kajian ini sama ada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Ucapan terima kasih juga saya
ucapkan kepada Encik Raja Manikam a/l Subramaniam selaku pengetua Sekolah Menengah
Kebangsaan Medamit, Limbang yang telah banyak memberikan panduan, bimbingan dan galakan
kepada saya sepanjang Kajian Tindakan ini dijalankan.

Kerjasama yang padu dan tidak berbelah oleh pihak sekolah telah menguatkan lagi semangat
saya untuk menjalankan kajian ini. Oleh itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak
sekolah yang sentiasa memberikan kerjasama dan sokongan kepada saya semasa menjalankan kajian.
Penghargaan ini juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan, murid-murid dan semua warga
SMKM yang sentiasa memberi bantuan dan dorongan sehingga kajian ini selesai. Tidak lupa juga
kepada murid tingkatan 5B yang terlibat, saya amat menghargai kerjasama yang telah anda tunjukkan.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga turut ditujukan khas untuk keluarga tercinta yang
telah banyak berkorban masa dan tenaga sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Galakan dan
sokongan kalian amat dihargai.

Akhir sekali, saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau kelemahan di
dalam Kajian Tindakan ini. Segala bantuan dan kerjasama semua pihak akan tetap dikenang.
Sesungguhnya semua kebaikan yang ditunjukkan sepanjang kajian ini akan dibalas dengan kebaikan
jua.

Sekian terima kasih.

188

2.0

Pengenalan
Sasaran PIPP tahun 2006-2010 pada teras Ke-empat ialah Memartabatkan Profesion
Perguruan melalui strategi pelaksanaan peluasan dan peningkatan R&D dan penambahan
perjawatan dan peluang naik pangkat guru. Selain daripada yang dinyatakan dalam fokus
memantapkan latihan perguruan, ianya juga disebut dalam memantapkan kerjaya guru. Kajian
Tindakan boleh meningkatkan pembudayaan penyelidikan di kalangan guru dan memberi
peluang ke arah peningkatan profesional.
2.1 Definisi kajian tindakan
Menurut Craig (2004) mensifatkan kajian tindakan sebagai research for the sake of
taking action. Selain itu, Kajian tindakan (KT) merupakan satu kajian yang
berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal / guru/ pendidik
dalam situasi sosial mereka sendiri melalui tindakan (intervensi) mereka yang
bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, di
samping meningkatkan pemahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di
mana amalan itu dilakukan. Kajian Tindakan melibatkan proses mereflek,
merancang, melaksana, dan memerhati.

2.0

Latar belakang kajian

2.1 Sekilas pandang rentetan perjalanan pengalaman mengajar.


Pada bulan Mac 2013 yang lalu, saya telah mendapat tawaran penempatan interim di SMK
Medamit Limbang sebelum mendapat penempatan yang sebenar di sekolah ini pada Julai
2013. Kini hampir tahun ketiga saya telah mengajar di sekolah ini dan apa yang nampak
dalam mata pelajaran yang saya ajar iaitu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, pelajar
kerap kali menganggap subjek ini sebagai subjek yang remeh. Pada fikiran saya yang pertama
seharusnya saya mengubah cara mereka berfikir. Saya tidak mahu para pelajar terus menerus
menganggap bahawa mata pelajaran ini remeh. Langkah awal saya ialah meninjau kelemahan
diri, kelemahan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dan mencari motivasi dalam diri
sendiri. Mujurlah pada masa yang sama saya dapat berguru dengan barisan rakan sekerja yang
agak hebat dan berpengalaman dalam mengajar Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
Selepas itu pula, saya mendapat bimbingan daripada KP PSK. Jadi, saya dapat menyimpulkan
refleksi diri sendiri, terlalu banyak aspek-aspek dan kelemahan saya yang perlu diperbaiki dan
dimantapkan lagi.

189

3.0

Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu.


Menurut ( David Frost 1993 ) Selaras dengan tujuan utama Kajian tindakan iaitu mentafsir
kemahiran mengajar sendiri dan mempertingkatkannya. menilai sesuatu strategi pengajaran
dan bahan-bahan pengajaran yang digunakannya. mencuba membina satu penjelasan tentang
murid, interaksi bilik darjah serta proses-proses pembelajaran dan pengajaran, serba sedikit
menjelaskan kepada saya untuk memulakan proses Kajian Tindakan.
3.1 Tinjauan awal masalah
Saya menggunakan cara santai mengajar PSK terutama dalam tema 5 aktiviti 7 A iaitu
mengamalkan rukun negara. Kelemahan pertama saya ialah mengharapkan mereka membaca
sendiri buku teks di rumah, mengharapkan mereka membaca sedikit sebanyak sekurangkurangnya kerana

guru mata pelajaran mereka sebelum ini telah memberikan banyak

lembaran nota. Ternyata kebanyakan murid saya tidak membaca teks. Saya perlu muhasabah
diri bagi melihat kelemahan amalan kendiri.pengumpulan data di bawah boleh menjelaskan
dengan lebih lanjut masalah pembelajaran dan pengajaran.
4.0

Pengumpulan data
4.1 Teknik penyoalan dalam Kelas
Contoh soalan:
3. Apakah rukun negara yang ketiga?
Jawapan yang biasa didengar ialah
Tidak pasti cikgu.
Tentang keamanan cikgu
Tentang perpaduan cikgu.

4. Intipati rukun negara?


Tentang perpaduan negara cikgu

Tidak pasti cikgu.

Kebanyakan jawapan pelajar sangat umum. Soalan penentu:

soalan penentu

jawapan

bil/
hasil dapatan

190

2. Pernah

tak

kamu

membaca tema ini?

5. tidak pernah

hampir semua

6. sedikit sahaja

7. baca sepintas lalu

8. baca buku rujukan

Persoalannya kenapa murid malas hendak membaca ?


4. Banyak berkaitan dengan sejarah.
5. Malas nak baca terlalu panjang
6. Membosankan dan mengantuk.

4.2 Penyemakan latihan murid


Mereka suka meniru jawapan daripada rakan walaupun mendapat bimbingan daripada
guru mereka masih tidak boleh menjawab kerana guru meminta mereka mengingati setiap
maksud di dalam rukun negara.
Rumusannya, saya menyarankan langkah aktiviti pembentangan dalam meningkatkan lagi
pemahaman pelajar mengenai Rukun Negara.
6.0 Isu Keprihatian/ Fokus Kajian
Murid kebanyakkannya tidak membaca buku teks, membaca sebahagian sahaja dan ada juga
membaca keseluruhannya tetapi tidak peka.
Permasalahan post mortem.
Antara jawapan yang saya perolehi melalui soal jawab dengan pelajar.
vii.

Tidak faham sejarah

viii.

Tidak faham intipati rukun negara

ix.

Tidak dapat mengingat setiap rukun negara

x.

Tidak berminat untuk membaca.

xi.

Tiada masa membaca

xii.

Membosankan

191

6.0

Fokus kajian
Merujuk permasalahan di atas, Secara rumusannya, masalah pertama yang saya kenal pasti

disini ialah murid tidak berminat untuk mengambil tahu mengenai rukun negara. masalah kedua
timbul daripada masalah pertama iaitu pelajar tidak dapat menjawab soalan sejarah rukun negara.
Justeru saya mengambil langkah pertama bagi murid-murid untuk menjawab aspek-aspek
rukun negara ialah memahami sejarah kemudian menguasai tema. Melalui penguasaan tema murid
akan dapat mengemukan contoh dan huraian setiap isi mengikut kehendak soalan. Kegagalan mereka
dalam mencapai gred yang baik ini sudah tentu akan memberi banyak kesan yang negatif terutama
sekali menjejaskan keputusan peperiksaan.
8.0

Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai rukun negara sekali gus
menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada negara.
8.1 Objektif khusus

8.0

vii)

Memastikan murid dapat menjelaskan sejarah kewujudan rukun negara.

viii)

Membantu menjelaskan prinsip-prinsip rukun negara

ix)

Membantu murid mengamalkan rukun negara

Kumpulan sasaran
Kajian ini melibatkan 25 orang murid dimana 9 orang lelaki 16 orang perempuan.

9.0

Metodologi kajian
9.1

Semakan lembaran kerja

Semakan latihan dalam lembaran kerja murid secara tidak langsung dapat menilai tahap
pencapaian murid dalam kemahiran berkenaan.
9.2

Pemerhatian dalam p& p

Respon murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajajaran dan pembelajaran
berlangsung.

192

10.0

Pelaksanaan kajian
10.1

Pengenalan teknik pembentangan pelbagai

Teknik pembentangan merupakan teknik yang memerlukan kerjasama antara semua pelajar.
Lazimnya para pelajar akan dibahagikan ke dalam kumpulan. Saya memilih teknik ini kerana
lebih mudah dilaksanakan. Saya membuat terlebih dahulu bahan yang ingin digunakan semasa
sesi pembelajaran dan pengajaran. Teknik ini juga dilaksanakan secara berperingkat. Seperti
guru mata pelajaran sebelumnya setiap minggu saya akan mengajar sekali sahaja subjek PSK.
Sebelum mengajar tema ini, beberapa orang murid akan dipilih sebagai ahli dalam kumpulan
kecil. Selama 15 minit dan paling lama pun 20 minit teknik ini dilaksanakan. Saya juga
menggunakan sedikit permainan pada percubaan pertama. Percubaan kali kedua saya
menambahkan lagi gambar-gambar tertentu yang dapat membantu pelajar memahami dan
mengetahui prinsip rukun negara seperti bendera Malaysia, rakyat berbilang kaum dan mercu
tanda di Malaysia. Untuk memudahkan kerja saya saya mencari bahan melalui internet sahaja.
Pada pendapat saya untuk setiap kali sesi pembelajaran, amat penting bagi seorang guru
menyediakan set induksi yang mampu menarik perhatian pelajar. Dengan menggunakan teknik ini,
kesemua murid dapat membaca, mendengar dan melihat bersama-sama di dalam kelas dapatlah
membantu mereka meningkatkan lagi penguasaan dalam tema ini.
CONTOH PELAKSANAAN TEKNIK PEMBENTANGAN
Sebelum sesi pembelajaran dan pengajaran tema, pelajar seharusnya membaca dan mengetahui serba
sedikit mengenai bab ini.
Contoh pelaksanaan teknik ini ialah seperti berikut:

Aktiviti 7 A : MENGAMALKAN RUKUN NEGARA

Seorang murid akan akan memberikan contoh satu prinsip rukun negara. Contoh prinsip rukun negara
: Kepercayaan Kepada Tuhan.
Saya akan memilih kumpulan secara rawak. Dan kemudian bincangkan maksud prinsip rukun negara,
Kepercayaan Kepada Tuhan.

Contoh Rancangan mengajar harian Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan.


Tarikh

: 28 September 2015

Hari

: Isnin

Tingkatan

:5B

193

Mata pelajaran : PSK


Masa

: 11.30-12.50 tengah hari

Tajuk

: Malaysia negara berdaulat

Topik

: Mengamalkan rukun negara

Objektif

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:


viii)

Murid dapat menjelaskan sejarah kewujudan rukun negara

ix)

Murid dapat menjelaskan prinsip-prinsip rukun negara.

x)

Murid dapat mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara.


Nilai: Bekerjasama, keyakinan, keberanian, ketekunan.
Kemahiran bernilai tambah: Konstruktivisme, KBKK, kecerdasan pelbagai,

ISI

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ABM/ KBT/ CATATAN

PELAJARAN
Set induksi

( 5 minit )

Guru menunjukkan kad bergambar pelajar membaca

ABM

ikrar.

Kad bergambar

Pelajar ditanya secara rawak mengenai pengetahuan


umum mengenai rukun negara.

KBT

KBKK

Kecerdasan Pelbagai

NILAI
Keberanian

langkah 1

AKTIVITI 1:

ABM

( 20 minit )

Pelajar akan dibahagikan kepada 5 kumpulan.

Setiap kumpulan akan mengambil satu prinsip

Gambar/ bahan
rangsangan

rukun negara untuk dibincangkan maksud serta

KEMAHIRAN

intipatinya.

Menganalisis

Meringkas

Menyusun atur

NILAI

194

Ketekunan

Keberanian

KBT

KBKK

Kecerdasan pelbagai.

langkah 2

AKTIVITI 2 :PENERANGAN GURU MENGENAI DEFINISI

ABM

( 10 minit )

RUKUN NEGARA

Guru menerangkan definisi konsep rukun negara.

Guru menerangkan 5 prinsip rukun negara.

Buku teks

KEMAHIRAN

Mendengar

NILAI

LANGKAH 3
( 5 MINIT )

AKTIVITI 3 : LATIHAN PENGUKUHAN

Lembaran kerja diedarkan

Murid dikehendaki menyiapkan latihan tersebut

Guru dan murid berbincang sambil menyemak jawapan.

Ketekunan

ABM

Kertas edaran
latihan

KEMAHIRAN

Menulis

Kecerdasan pelbagai

NILAI

LANGKAH 4
( 20 MINIT )

AKTIVITI 4 : AKTIVITI BERKUMPULAN

Ketekunan

Kerjasama

ABM

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan secara

Sampul tugasan

seimbang dan mencampur pelajar yang lemah dengan

Kad tugasan

pelajar yang pandai agar sesi perbincangan lebih lancar.

Kertas majong

Setiap kumpulan terdiri daripada 3 dan 4 orang.

Pen marker

Murid dikehendaki untuk memilih sampul beracun. Di


dalam sampul ini terdapat pelbagai teknik

KEMAHIRAN

pembentangan. Antaranya lakonan, nyanyian sajak dan

195

Menulis

pantun.

Murid akan menulis jawapan dalam bentuk peta minda

KBT

mengikut kreativiti kumpulan dalam kertas mahjong

Kecerdasan pelbagai

yang dibekalkan.

KBKK

NILAI

Ketekunan

Kerjasama

kerajinan

LANGKAH 5

AKTIVITI 5: PEMBENTANGAN HASIL KERJA

KEMAHIRAN

( 15 MINIT )

Semua kumpulan membentangkan hasil kerja masing-

Menulis

masing.

Bertutur

Guru mengulas jawapan bersama murid.


NILAI

Keberanian

KBT

PENUTUP
( 3 minit )

Kecerdasan pelbagai

Guru memilih murid untuk merumuskan pelajaran pada hari

KEMAHIRAN

tersebut.

Menulis

Bertutur

NILAI

196

Keberanian

11.0

Dapatan kajian
Jadual : Perbandingan Skor Ujian Pra dan Ujian Pasca
Bil

Nama

Ujian Pra

Ujian Pasca

ANGELIANA AK SANG

ANNIE AK HASSAN

BIBIEYANTY AK ENGGU

BONIFACE KAMPIT AK JANTING

CAROLINE CRISY AK GERINANG

DANNY DILKA DANIEL

DIANA ANAK MANCHA

DONNY DAUD

EDWARD RENTAP AJO

10

10

FATHIRA ALICIA LAPAN

10

11

GEORGIA GORETY GEORGE

10

12

GRACE SUNTA AK LINGGI

13

HANDERSYEAN AK BANGKONG

14

IDIKLAEN SUZAEN AK JONATHAN

15

JAMUEL JENNY AK NUI

16

JEMIMAH TENNY AK ASSIN

17

JUSTIN JAWAN AK TUPONG

18

MADELINE AK BILONG

19

MARY AK USIN

20

NELSON LINGGIE AK DELANG

21

PUSTER ENGKANG AK MAMBAK

10

22

RABAI ANAK RADIN

23

ROZIANA DARIE AK EDWIN

24

VELLERIE LEMENUN AK JEFFERY

25

VORENICKSON AK SULONG

Berdasarkan jadual di atas, tingkat pemahaman pelajar telah meningkat. Pelajar ternyata
menyukai teknik pembentangan pelbagai di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian
mendapati pelajar mampu menghuraikan setiap prinsip rukun negara dan menyatakan maksud
setiap prinsip tersebut.

197

Semasa aktiviti pembentangan pelbagai dilakukan oleh pelajar, respon yang diberikan amatamat menggalakkan serta postif. Boleh saya rumuskan disini bahawa, teknik pembelajaran ini
amat sesuai kerana ia melibatkan semua pelajar dan mampu menarik perhatian pelajar. Selain itu,
kadar pemahaman pelajar juga meningkat kerana teknik ini telah melibatkan semua pelajar secara
khususnya.
Dalam sesi refleksi, didapati pelajar amat menggemari teknik pembentangan pelbagai di mana
setiap kumpulan pelajar akan memilih satu sampul secara rawak dan di dalam sampul tersebut
terdapat pelbagai teknik pembentangan samada lakonan, nyanyian, pantun, membuat lirik lagu
dan pelbagai lagi. Ini sekaligus dapat menimbulkan minat pelajar dan pelajar dapat memahami
aktiviti 7 A iaitu mengamalkan rukun negara.

12.0

Refleksi kajian
Dapatan akhir yang diadakan amat bermakna sekali buat saya kerana disinilah saya boleh

mengukur sejauh mana keberkesanan teknik pembentangan pelbagai yang saya jalankan. Keputusan
menunjukkan berlakunya peningkatan yang agak baik pada akhir refleksi ini.
Dapatan kajian menunjukkan petanda baik bahawa teknik ini banyak mempengaruhi tahap
pemahaman murid terhadap konsep ataupun prinsip rukun negara. Dapatan kajian juga menunjukkan
murid lebih memahami dan lebih seronok belajar melalui kaedah pembentangan pelbagai. Ini kerana
semua murid terlibat secara langsung.
Kajian ini berjaya meningkatkan pemahaman pelajar serta meningkatkan motivasi pelajar di
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Walaupun begitu, setiap pengajaran dan pembelajaran
sebenarnya adalah berasal daripada motivasi guru itu sendiri. Tanpa guru yang bermotivasi, maka
pelajar pun tidak bermotivasi. Namun andai guru tersebut seorang yang positif, maka percayalah
bahawa pelajar yang dilahirkan kelak adalah seorang pelajar yang hebat.

198

Lampiran
UJIAN PRA
Nama : ____________________________

Tingkatan : ________

BIL

SOALAN

Apakah yang anda faham mengenai rukun


negara?

Apakah 5 prinsip rukun negara?

Jelaskan setiap maksud rukun negara?

Di dalam prinsip rukun negara, terdapat prinsip


kesopanan dan kesusilaan, apakah kaitan prinsip
tersebut dalam kehidupan seharian anda?

UJIAN PASCA
Nama : ___________________________

Tingkatan : __________

Bil

Soalan

Jelaskan sejarah kewujudan rukun negara?

Terangkan maksud setiap prinsip rukun negara?

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk


menghayati rukun negara?

Bagaimanakah anda boleh menunjukkan sikap bangga


dan taat kepada negara?

Rukun Negara diisytiharkan untuk?

199

KAJIAN TINDAKAN

MENINGKATKAN KEBERKESANAN MENJAWAB SOALAN KBAT SEJARAH


DENGAN KAEDAH SISTEM PES.

Oleh;
KIRANJIT SINGH A/L GURCHARAN SINGH
800507-08-5513

200

PENGHARGAAN

Saya bersyukur kepada Tuhan kerana akhirnya Kajian Tindakan ini telah dapat disiapkan
dengan jayanya. Sesungguhnya, saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat
menjayakan kajian ini sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ucapan terima kasih
yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Encik Raja Manikam a/l Subramaniam selaku pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit, Limbang yang telah banyak memberikan panduan,
bimbingan dan galakan kepada saya sepanjang Kajian Tindakan ini dijalankan.

Kerjasama yang padu dan tidak berbelah oleh pihak sekolah telah menguatkan lagi semangat
saya untuk menjalankan kajian ini. Oleh itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak
sekolah yang sentiasa memberikan kerjasama dan sokongan kepada saya semasa menjalankan kajian.
Penghargaan ini juga ditujukan kepada rakan-rakan, pelajar-pelajar dan semua warga SMKM yang
sentiasa memberi bantuan dan dorongan sehingga kajian ini selesai. Kepada pelajar yang terlibat, saya
amat menghargai kerjasama yang telah anda tunjukkan.

Akhir sekali, saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau kelemahan di
dalam Kajian Tindakan ini. Segala bantuan dan kerjasama semua pihak akan tetap dikenang.
Sesungguhnya semua kebaikan yang ditunjukkan sepanjang kajian ini akan dibalas dengan kebaikan
jua.

Sekian terima kasih.

201

ABSTRAK

Sejarah ialah satu mata pelajaran teras dalam kurikulum sekolah menengah di Malaysia dan menjadi
mata pelajaran wajib lulus dalam peperiksaan SPM sejak tahun 2013. Bermula dari tahun 2013 mata
pelajarn sejarah terutamanya dalam kertas 2 dan kertas 3 menggunakan soalan-soalan KBAT.
Soalan KBAT ini membawa markah yang banyak dan bilangannya telah bertambah sejak tahun 2013
hingga sekarang. Kumpulan pelajar daripada kelas 5A sering menghadapi masalah dalam
memahami dan menjawab soalan-soalan KBAT ini. Majoriti pelajar dalam kelompok ini tidak dapat
menjawab soalan ini dengan berkesan .Bahkan ada yang tidak mendapat sebarang markah daripada
soalan-soalan ini yang sekaligus menyumbang kepada kegagalan mendapat markah yang baik dalam
peperiksaan. Oleh itu Sistem PES telah dicipta bagi membolehkan para pelajar memahami serta
dapat menjawab soalan-soalan KBAT dan baik dan mendapat markah yang tinggi. Kaedahsistem
PEStelah membawa perubahan kepada kelompak pelajar yang menghadapi masalah ini. Setelah
pendekatan ini digunakan kelompok pelajar yang menghadapi masalah menjawab soalan ini telah
Berjaya memahami bagaimanacara mengolah jawapan bagi soalan sebegini. Keadaan ini sekaligus
telah meningkatkan keyakinan dalam diri mereka untuk menjawab soalan dalam ujian dan latihan
yang diberikan.

202

1.0

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Dalam kajian ini, masalah yang dikenal pasti adalah pelajar lemah dalam menjawab soalan-soalan
peperiksaan terutamanya soalan-soalan KBAT.Masalah ini dikenal pasti dengan menggunakan
analisis SWOT dan pencapaian pelajar dalam peperiksaan.Minat kelas 5A terhadap matapelajarn
Sejarah didapati mula meningkat dan ini dapat membantu dalam meningkatkan pencapaian calon
untuk mendapat gred yang tinggi. Berikut ialah analisis peperiksaan dan sistem Headcount Macs yang
digunakan bagi menetapkan target dan sasaran bagi setiap pelajar. Sasaran dan target ini boleh dicapai
melalui kajian tindakan dan program inovasi yang akan dijalankan bermula pada bulan Jun hingga
Oktober 2015.
Jadual 1
Pencapaian Pelajar PRETEST DAN POSTTEST
PRE
BIL

NAMA

TEST

POST
TEST

AR2

AR3

AR 4

APRIL

ANGELA ANAK GERUNTANG

36

52

56

65

67

AUGUSTINE ANAK KUMBANG

40

52

58

60

74

CANOLIUS BUNDAN ANAK UMPI

41

42

50

52

67

CAROL FOLLORIN ANAK BUSTIN

31

48

66

75

77

ELWIN TEGAP ANAK BUJIE

38

58

58

71

66

GARY NYAMBAR ANAK THADDEUS

40

43

48

67

73

JENNIFER TIMBONG ANAK NYAWAI

48

58

62

64

69

JENTANG ANAK SIGAN

27

45

58

61

56

JUVINIA LIYAH ANAK JUK

46

50

67

72

79

10

MELIASA NORILLA ANAK ASSAN

38

65

64

67

78

11

RENNISA ANAK JACK

40

50

65

67

75

12

ROBBSON ENTIKA ANAK RENGAN

38

40

43

54

56

13

SAZLIN ANAK RAMBOR

47

44

57

50

51

14

SOPHIA SINGGAL ANAK KEDAI

41

51

64

72

81

15

SUNIA ANAK SIAD

33

58

68

68

76

16

SUSAN KETERINA ANAK LEGAWAN

33

50

63

50

69

17

SUTAI AK CHALI

45

58

63

65

81

203

2.0 FOKUS KAJIAN/ISU KEPRIHATINAN


Fokus kajian tindakan ini adalah dengan merancang strategi. Perkara ini dilakukan dengan para
pelajar membuat perancangan dan mengatur strategi dengan menggunakan teknik analisis SWOT.
Analisis SWOT ini diadakan bagi melihat kekuatan dan kelemahan para pelajar dalam menjawab
soalan-soalan KBAT.Saya telah mendapat maklumat penting dari analisis ini dan membuat satu
inovasi bagi membantu para pelajar dalam menjawab soalan KBAT dengan mudah serta
berfokus.Seterusnya Sistem PES telah diperkenalkan kepada para pelajar.
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
3.1 ObjektifUmum
3.1.1 Meningkatkan pencapaian lulus dalam peperiksaan SPM.
3.1.2 Mewujudkan rasa seronok untuk belajar Sejarah kerana mampu menjawab soalan yang
Disoal dengan pendekatan yang betul.
3.2 ObjektifKhusus
3.2.1 Membantu para pelajar menjawab soalan-soalan KBAT dengan berkesan.
3.2.2Meningkatkan pencapaian para pelajar dalam ujian atau peperiksaan SPM supaya sekurangkurangnya mampu lulus dengan gred yang tinggi.
4.0 KUMPULAN SASARAN (RESPONDEN)
Kajian ini melibatkan para pelajar dari kelas 5A. Terdiri daripada 17 orang pelajar dari kelas 5A,
SMK Medamit, Limbang, Sarawak. Tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi tahap pencapaian
dalam pepriksaan awal tahun. Analisis ini dapat menunjukkan para pelajar ini mempunyai potensi
untuk mencapai gred A dalam SPM 2015.
Jadual 2

GRED
AB+
C+
C
JUMLAH
4.1 PELAKSANAAN KAJIAN

204

BIL
1
4
7
5
17

SISTEM PES UNTUK KBAT

P - POLITIK

E-EKONOMI

S-SOSIAL

5.1 Setiap paksi menunjukkan satu bidang penting iaitu Politik, Ekonomi dan Sosial.

Aspek politik merangkumi perkara-perkara seperti Dasar-dasar kerajaan, transformasi


kerajaan (contoh BRIM), kejayaan negara dan lain-lain.

Aspek Ekonomi pula merangkumi perkara-perkara seperti pencapaian ekonomi Negara,


sektor-sektor utama seperti Petroleum, Pembinaan, Perkhidmatan dan lain-lain.

Aspek Sosial pula merangkumi tentang Perpaduan, Semangat Petriotisme, malalah-masalah


sosial, masyarakat dan sebagainya.

Semua aspek ini akan dihuraikan dalam peringkat seterusnya.

Segi tiga digunakan kerana, tiga paksi bercantum antara satu sama lain, ini membawa kepada konsep
saling gabungan antara aspek Politik, Ekonomi dan Sosial. Sekiranya salah satu paksi ini tidak
berfungsi atau menghadapi masalah, Negara tidak akan mencapai kejayaan. Oleh itu, apabila pelajar
menjawab soalan KBAT menggunakan PES sistem ini, mereka akan melukis dahulu segi tiga dan
melebelkan dengan 3 aspek ini. Perkara ini membolehkan para pelajar sentiasa berfokus kepada
aspek-aspek penting ini. Berikut ialah perkara-perkara yang terkandung dalam setiap aspek.
5.2 Aspek-aspek penting di dalam Sistem PES yang menjadi sebagai panduan dan rujukan rujukan
dalam menjawab soalan KBAT.
205

ASPEK POLITIK
CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIEMEN
Perlembagaan
Raja berperlembagaan
Parlimen
Pilihan Raya
Kuasa Pemerintah
DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI (USAHA KERAJAAN)
Dasar Pertanian Negara 12 Jan 1984
Dasar Pensyarikatan Malaysia 25 Feb 1983
Dasar Penswastaan Mac 1983
Dasar Hala Tuju Cara Baru
Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN)
Dasar Kependudukan Negara (Sasaran 70 Juta Menjelang Tahun 2100)
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
KOMANWEL, PBB, NAM, NEGARA-NEGARA SELATAN, OIC
MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU
ASEAN
LAMBANG-LAMBANG NEGARA
Jata Negara
Bendera Kebangsaan
Lagu Kebangsaan
PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN BANGSA
Rukun Negara
Dasar Pendidikan Dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sukan Untuk Perpaduan
Wawasan 2020
KEPIMPINAN
Memilih pemimpin yang layak
Memilih pemimpin berwibawa
Memilih pemimpin yang jujur/amanah
Memilih pemimpin cemerlang
Hargai/hormati pemimpin
Mencontohi pemimpin Negara
Menghormati pemimpin Negara
Menolak pemimpin rasuah
Memimpin melaui taladan
Memilih pemimpin berwawasan

KEAMANAN
Mengekalkan keamanan Negara
Mengelak isi-isu sensetif
Menghormati hak asasi
Menghormati agama lain
Menghormati budaya lain
Mematuhi undang-undang Negara
206

Menolak sebarang bentuk keganasan


Mengamalkan konsep 1 Malaysia
Mengelakkan campur tangan asing
Menghormati amalan demokrasi
Menghargai keamanan
Tidak bersikap fanatik
Menegakkan undang-undang adil
Menghormati prinsip demokrasi
Menghormati suara rakyat
Mewujudkan perpaduan kaum
Menolak politik perkauman
Mengamalkan nilai murni sejagat
Mengamalkan perundingan
Menyokong kempen anti-keganasan
Menghargai nyawa dan kehidupan
Pelancongan eratkan hubungan
Persefahaman antara Negara
Pemimpin dunia cintakan keamanan
Mengambil ikhtibar dari peristiwa sejarah
HUBUNGAN LUAR
Mengamalkan hubungan bilaterial dan multilateral
Mengamalkan hubungan serantau seperti ASEAN
Mengamalkan hubungan antarabangsa seperti Komanwel, PBB, NAM, OIC
Bersahabat dengan semua Negara
Menghormati Negara lain
Menghapuskan diskriminasi
Bersama menentang gejala negatif
Tidak mencampuri urusan Negara lain
Mengelakkan peperangan
Elakkan campur tangan asing
Membantu Negara lain
Adil kepada semua Negara
Menyokong usaha-usaha keamanan
Mengelak perlumbaan senjata
Berpegang kepada nilai sejagat
Menentang senjata nuclear
Menjalankan hubungan diplomatic
Menyokong keputusan PBB
KEMAJUAN,KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN NEGARA
TEKNOLOGI:
MSC
MEASAT
EKONOMI:
Pengeluar bahan mentah.
Petrokimia (PETRONAS)
Industri pelancongan.
Hab halal.
Pengeluar kereta nasional Proton dan Perodua.
PENGANGKUTAN:
Jambatan pulau pinang ke dua
207

Jaringan jalan raya dan lebuh raya yang baik


Pengangkutan keretapi, KTM komuter, LRT, Monoreal.
Pengangkutan udara seperti MAS, Air Asia, Malindo, Mas wings dan Fire
Fly.
BANGUNAN DAN SENI BINA:
KLIA
Litar Sepang
Banguan Sultan Abdul Samad
Putrajaya
Cyberjaya
KLCC
Menara KL
SUKAN:
SUKAN BERBASIKAL
FORMULA F1
ATLET BERTARAF DUNIA: PANDALELA RINONG, DATUK LEE
CHONG WEI, DATUK NICOL DAVID.
ASPEK EKONOMI
KEMAJUAN EKONOMI
Menggunakan semua sumber Negara
Meneruskan kecemerlangan sedia ada
Bekerja kuat memajukan ekonomi
Menumpukan kemahiran tinggi
Menambah bilangan pekerja mahir
Membina pusat latihan/kemahiran
Mengurangkan karenah birokrasi
Berusaha dan produktif
Mengekalkan kestabilan ekonomi
Memajukan industry kecil dan sederhana
Memajukan industry asas tani
Pertanian ialah perniagaan
Memajukan perdagangan antarabangsa
Menghasilkan produk berkualiti
Memberi bantuan mesin
Memberi bantuan teknikal/nasihat
MENCARI PELUANG BARU
Mencari peluang ekonomi baru
Meluaskan pasaran
Meningkatkan kajian/pembangunan
Kemajuan sains dan teknologi
Melakukan penyelidikan dan inovasi
Menyediakan kemudahan asas
Idea bertaraf dunia
Mempu mereka cipta
Menarik pelabur asing
Barani mengambil risiko
Mengantarbangsakan produk Negara
Menyediakan pelbagai insentif
Menumpukan kepada k-ekonomi
Pertukaran teknologi antara Negara
208

Mencontohi teknoogi Negara luar


Menyertai pameran antarabansa

ASPEK SOSIAL
AKHLAK DIRI
Mematuhi ajaran agama
Manjauhi larangan agama
Amanah dalam perbuatan
Jujur dalam perbuatan
Bertanggungjawab dalam perbuatan
Menghindari budaya negatif
Kuat beribadah
Taat kepada tuhan
Sentiasa muhasabah diri
Sentiasa bersyukur
Rajin belajar dan mengulang kaji pelajaran
Amalkan pendidikan sepanjang hayat
Menguasai kemahiran ilmu dan ICT

SIFAT POSITIF DIRI


Menguasai teknologi
Menguasai pelbagai bahasa
Gigih dan kuat berusaha
Tidak putus asa
Bersikap berdikari
Kreatif dan inivatif
Berani mencuba
Tidak mementingkan diri sendiri
Sanggup berkorban untuk kebaikan
Mengamalkan disiplin diri
Mempunyai ciri kepimpinan
Memelihara jati diri
Berani menegakkan kebenaran
Tegas mempertahankan idea
Bijak bertindak
Bijak menilai
Bijak merancang untuk masa depan
Bersemangat kental/waja
Berbudi bahasa
Menghormati ibubapa dan orang tua
Bersikap matang
Tidak bersikap emosi
Tabah/sabar menghadapi cabaran
Bertanggungjawab dalam tindakan
Berhemah dalam tindakan

PATRIOTISME
Cinta akan Negara
Setia kepada Negara
Menjaga nama baik Negara
209

Sanggup berkorban untuk Negara


Berani berjuang
Bersemangat kental
Sanggup mempertahankan maruah Negara
Bijak merancang strategi
Mengekalkan kedaulatan Negara
Mengambil ikhtibar peristiwa lalu
Negara kita tanggungjawab kita
Menghargai kemerdekaan Negara kita
Sepakat dalam perjuangan
Ketabahan menghadapi cabaran
Mempertahankan hak bangsa Malaysia
Bersyukur dengan kemerdekaan Malaysia
Berbangga sebagai rakyat Malaysia
Berbangga dengan aset Negara
Berpegang teguh kepada nilai sejagat
Menyokong perubahan kea rah kebaikan
Menghormati keluhuran perlembagaan
Menghormati kedaulatan undang-undang
Mengamalkan prinsip-prinsip rukun Negara
Bangga dengan kejayaan Negara
Bangga dengan keunikan Negara dari segi flora dan fauna
Bangga sebagai rakyat Malaysia
Bangga dengan kepelbagaian bahasa dan budaya
Menyanjung warisan bangsa
Memertabatkan bahasa kebangsaan
Bersemangat kekitaan
Menghormati lambing-lambang Negara
Kekayaan Negara dinikmati bersama
Menghargai perjuangan tokoh Negara
Menghormati raja dan pemimpin Negara
Sedia berubah ke arah kemajuan
Menyokong dasar-dasar kerajaan
Menolak amalan rasuah
Sedia berunding menyelesaikan masalah
Bersifat terbuka
Menerima perubahan secara terbuka
Sedia bekorban untuk Negara
Menjaga imej Negara
Mengelak isu-isu sensetif
Amalkan perpaduan kaum sepanjang masa
HUBUNGAN KAUM
Menekankan kepentingan pendidikan
Menambah peruntukan pendidikan
Melaksanakan dasar pendidikan wajib
Memperbanyakkan institusi pendidikan awam dan swasta
Menghargai para ilmuan
Menggalakkan kajian dan penyelidikan
Pendidikan sepanjang hayat
Memberi biasiswa
Membudayakan ilmu
Memperbanyakkan perpustakaan
210

Menambah bilangan penuntut PHD


Menghargai system pendidikan
Meluaskan capaian internet
Meningkatkan perpaduan kaum
Bersedia bekerjasama
Saling hormat menghormati
Saling menghargai antara satu sama lain
Menghormati pegangan agama lain
Semangat kejiranan, berteleransi, dan mengamalkan nilai-nilai murni
ALAM SEKITAR
Sentiasa bersenam
Mengamalkan gaya hidup sihat
Sentiasa membuat pemeriksaan kesihatan
Menyokong kempen kesihatan
Tidak merokok dan amalkan pemakanan seimbang
Menghindari penyalahgunaan dadah
Menyokong pemulihan alam
Menyertai kempen alam sekitar
Menjaga kebersihan
Menyokong teknoligi hijau
Mengelak pencemaran udara
Menjimat tenaga serta menyokong penggunaan tenaga solar
Menyokong program kitar semula
Mengelakkan pembakaran terbuka
Membantu menanam semula pokok
Mengelak pencemaran sungai

6.0 Pelaksanaan Sistem PES

Selepas pdp sesuatu tajuk, guru akan memberikan soalan KBAT untuk dijawab oleh para
pelajar.
Contoh soalan :Negara Malaysia berada pada landasan menjadi Negara maju menjelang
wawasan 2020, apakah peranan anda dalam merealisasikan Malaysia menjadi Negara
maju menjelang 2020?
Langkah pertama pelajar ialah melukis segi tiga dan melabelkannya dengan PES.
Langkah kedua ialah merujuk kepada bahan panduan Sistem PES untuk menjawab soalan
KBAT.
Langkah ketiga ialah menulis jawapan dalam bentuk esei berdasarkan markah yang
diperuntukkan dengan pengguaan penanda wacana.
Contoh Jawapan:
Peranan saya dari aspek politik ialah menyokong semua dasar-dasar yang dibuat oleh
pihak kerajaan. Selain itu, saya juga akan menghormati pemimpin yang jujur, amanah dan
tidak mengamalkan rasuah. Dari segi ekonomi pula, saya akan berkerja kuat demi memjukan
ekonomi Negara. Sementara itu, saya akan belajar dengan rajin supaya mendapat keputusan
peperiksaan yang cemerlang seterusnya dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.
Saya juga akan mempunyai nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, berusaha serta
disiplin yang tinggi. (jawapan ini telah ditaip semula hasil jawapan pelajar kelas 5A)

Contoh-contoh soalan KBAT terdapat di bahagian lampiran.


211

7.0 REFLEKSI KAJIAN

Hasil daripada tindakan yang telah dilaksanakan ternyata menampakkan perubahan


peningkatan pencapaian pelajar khususnya responden yang dipilih. Responden ternyata lebih
mudah untuk menulis jawapan bagi soalan-soalan KBAT setelah mempraktikkan kaedah
sistem PES yang digabung dengan perkara-perkara penting dalam setiap aspek. Ini telah
menimbulkan keyakinan dalam mengolah jawapan esei mereka dan sekali gus telah
mengubah persepsi mereka yang selama ini menganggap sangat sukar bagi mereka untuk
menjawab soalan KBAT. Setelah memerhati pendekatan ini mampu meningkatkan keyakinan
dan pencapaian responden, saya telah memperkenalkan pendekatan ini kepada pelajar lain
dengan menjadikan responden kajian ini sebagai fasilitator kepada rakan-rakan yang
seterusnya dapat menjayakan program bimbingan rakan sebaya.Ini telah membawa kepada
keseronokan dan tertanam keyakinan yang baik bagi mereka untuk menghadapi peperiksaan.
Saya juga amat berkeyakinan mereka bukan sahaja mampu lulus tetapi boleh mendapat
markah yang baik serta gred yang baik dalam peperiksaan akan datang. Keyakinan ini adalah
berdasarkan kepada peningkatan markah yang didapati setelah pendekatan ini digunakan
dalam tempoh 6 bulan.
Walau bagaimanapun kajian ini sebenarnya hanya terbatas dalam lingkungan SMK
Medamit, Limbang, Sarawak. Tidak dapat dipastikan keberkesanannya di sekolah-sekolah
yang lain.
8.0CADANGAN / SYOR
Setelah mengjalankan kajian tindakan bagi mengatasi masalah kesukaran pelajar untuk
menjawab soalan KBAT sejarah. Saya berhasrat untuk mencuba pendekatan-pendekatan lain
bagi mengatasi masalah-masalah yang timbul di kalangan pelajar kerana yakin setiap masalah
pasti ada penyelesaiannya.
Kaedah ini akan lebih berkesan jika dapat diaplikasikan secara bersama dengan kemahiran
belajar serta kaedah-kaedah mengingat fakta. Pendekatan pokok, dahan dan ranting tidak akan
berkesan sekiranya tidak diselarikan dengan kemahiran membuat nota berkesan dan kaedah
mengingat seperti akronim dan mnemonic.
Selepas ini saya berhasrat untuk membuat satu kajian bagaimana mengatasi masalah
kebosanan dalam belajar sejarah.
Saya juga sanggup berkongsi pengalaman dengan pengkaji-pengkaji lain khususnya di
kalangan guru-guru dalam usaha penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran agar
menjadi lebih menarik dan efetif.

212

RUJUKAN
Ramlah Adam dll, (2003). Sejarah Tingkatan 5 ( Buku Teks). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dll, (2002), Sejarah Tingkatan 4 ( Buku Teks).
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Manual Kajian Tindakan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Rujukan Internet : Laman Web Kajian Tindakan Sejarah

LAMPIRAN

213

KAJIAN TINDAKAN

TEKNIK PUISIDRA AKULAH BUMI UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN


PELAJAR TINGKATAN 1C DALAM MEMBEZAKAN KONSEP SERTA KESAN-KESAN
PUTARAN BUMI DAN PEREDARAN BUMI.

DISEDIAKAN OLEH :
RICHIE BINTANG ANAK UJAN
850111-13-5428
P.44712

214

PENGHARGAAN

Saya bersyukur kepada Tuhan kerana akhirnya Kajian Tindakan ini telah dapat disiapkan
dengan jayanya. Sesungguhnya, saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat
menjayakan kajian ini sama ada secara langsung atau pun secara tidak langsung. Ucapan terima kasih
yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Encik Raja Manikam a/l Subramaniam selaku pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit, Limbang yang telah banyak memberikan panduan,
bimbingan dan galakan kepada saya sepanjang Kajian Tindakan ini dijalankan.

Kerjasama yang padu dan tidak berbelah oleh pihak sekolah telah menguatkan lagi semangat
saya untuk menjalankan kajian ini. Oleh itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak
sekolah yang sentiasa memberikan kerjasama dan sokongan kepada saya semasa menjalankan kajian.
Penghargaan ini juga ditujukan kepada rakan-rakan, pelajar-pelajar dan semua warga SMKM yang
sentiasa memberi bantuan dan dorongan sehingga kajian ini selesai. Kepada pelajar yang terlibat, saya
amat menghargai kerjasama yang telah anda tunjukkan.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga turut ditujukan khas untuk suami tercinta, Leserus
Kalup dan anak-anak yang telah banyak berkorban masa dan tenaga sepanjang tempoh kajian ini
dijalankan. Galakan dan sokongan kalian amat dihargai.

Akhir sekali, saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau kelemahan di
dalam Kajian Tindakan ini. Segala bantuan dan kerjasama semua pihak akan tetap dikenang.
Sesungguhnya semua kebaikan yang ditunjukkan sepanjang kajian ini akan dibalas dengan kebaikan
jua.

Sekian terima kasih.

215

ISI KANDUNGAN
PERKARA

MUKA SURAT

1.0

PENGENALAN

2.0

LATAR BELAKANG KAJIAN

3.0

OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif Umum


3.2 Objektif Khusus

4.0

METHODOLOGI KAJIAN

4.1 Tinjauan Masalah


4.2 Ujian Pra dan Analisis
4.3 Pelaksanaan Program
4.4 Ujian Pasca dan Analisis

5.0

PERLAKSANAAN KAJIAN

8 - 11

5.1 Tinjauan Masalah


5.2 Ujian Pra dan Analisis
5.3 Perlaksanaan Program
5.3.1 Aktiviti 1
5.3.2 Aktiviti 2
5.3.3 Aktiviti 3
5.3.4 Aktiviti 4
5.4 Ujian Pasca dan Analisis

6.0

DAPATAN KAJIAN

12 - 18

6.1 Analisis Data Perbualan dan Pemerhatian


6.2 Ujian Pra
6.3 Ujian Pasca
6.4 Analisis Perbandingan

7.0

KESIMPULAN

19

8.0

CADANGAN

20

216

1.0

PENGENALAN
Mata pelajaran Geografi di peringkat sekolah menengah merupakan kesinambungan bagi

mata pelajaran kajian tempatan di sekolah rendah. Sungguhpun begitu, topik Bab 9 iaitu Pergerakan
Bumi di dalam Sistem Suria ( Tema 2 : Cuaca dan Iklim ) bagi Geografi tingkatan Satu agak sukar
untuk difahami kerana mengandungi konsep-konsep abstrak yang sukar untuk diterangkan.

Secara asasnya, pergerakan bumi terbahagi kepada dua iaitu putaran bumi dan peredaran
bumi. Kedua-duanya mempunyai konsep yang sukar untuk digambarkan serta mengelirukan.
Pemahaman tentang konsep dan kesan putaran dan peredaran bumi inilah yang perlu diberi perhatian
kerana ia agak sukar untuk diterangkan dan difahami. Penggunaan kaedah, teknik atau contoh-contoh
bahan yang dimanipulasi mungkin dapat menjelaskan konsep-konsep putaran dan peredaran bumi
berbanding buku teks.

Sebagai pelajar yang baru mengenal subjek geografi, minat dan motivasi pelajar terhadap
subjek ini sangat penting untuk menarik perhatian pelajar mendalami subjek geografi. Justeru selain
buku teks, bahan pembelajaran dan pengajaran kreatif telah digunakan untuk menerangkan konsepkonsep abstrak yang berlaku di dalam kehidupan seharian.
Berikut adalah contoh paparan berkaitan rajah putaran dan peredaran bumi

Rajah 1 : Rajah Pergerakan Bumi dan Kesannya.

217

2.0

LATAR BELAKANG KAJIAN

Pengkaji mendapati bahawa para pelajar berprestasi rendah sering menghadapi masalah
untuk menjawab soalan berkaitan dengan tajuk ini. Hal ini dapat dikesan semasa Pentaksiran
Berasaskan Sekolah yang diadakan sebaik sahaja tamat tajuk ini. Kebanyakan pelajar gagal
membezakan konsep dan keliru memberikan kesan-kesan putaran bumi dan peredaran bumi.
Melalui pemerhatian dan soal jawab dengan pelajar secara rawak, pengkaji mendapati bahawa
mereka tidak dapat membandingkan konsep dan kesan yang berkaitan dengan tajuk ini. Situasi ini
menyebabkan mereka gagal menjawab soalan yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Hal ini jika
dibiarkan sudah pasti memberikan impak negatif terhadap pencapaian mereka kerana soalan yang
berkaitan tajuk ini menentukan band mereka dalam PBS.
Malah, sudah

tiba masanya untuk

menggantikan amalan guru sebelum ini membuat

penerangan disertai gambar rajah yang tidak berkesan merangsang pelajar untuk menguasai konsep
serta kesn-kesan putaran bumi dan peredaran bumi. Siapapun tidak mahu menyangkal bahawa
pengalaman itu tidak boleh dicipta tetapi perlu dilalui. Kerana hakikat ini, guru perlu menyediakan
satu landasan pengalaman untuk pelajar lalui. Pengalaman inilah yang menjadi antara pendidikan
terbaik kepada pelajar.
Pengkaji telah memilih Teknik Puisidra Akulah Bumi yang menggabungkan deklamasi
sajak dan kaedah demonstrasi oleh pelajar. Pelajar menghayati sajak sambil melihat demonstrasi yang
dilakukan oleh rakan sekelas yang lebih mahir topik ini.

Dengan kaedah ini,

amatlah sesuai

membawa pelajar kepada hidup lebih berealiti.

3.0

OBJEKTIF KAJIAN:

3.1 Objektif Umum

Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk membantu para pelajar menguasai dan mengingati fakta
tentang konsep serta kesan-kesan putaran bumi dan peredaran bumi.

3.2 Objektif Khusus

Kajian ini secara spesifiknya membolehkan pelajar:


3.2.1 Menyatakan konsep putaran bumi dan peredaran bumi.
3.2.2 Menyenaraikan fakta yang tepat tentang kesan-kesan putaran bumi dan
peredaran bumi mengelilingi matahari.
3.2.3 Membuat penambahbaikan terhadap amalan guru semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
218

4.0

METHODOLOGI KAJIAN

Kajian ini berfokuskan methodologi berikut:


4.1 Tinjauan Masalah

Pemerhatian

Perbualan antara guru dan pelajar

4.2 Ujian Pra dan analisis

Data yang dikumpul melalui ujian ini dianalisis sebagai asas landasan untuk tindakan
selanjutnya.

4.3 Perlaksanaan Program

Mengaplikasikan

Teknik

Puisidra

Akulah

Bumi

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran.
4.4 Ujian Pasca

Data yang dikumpulkan melalui ujian ini dianalisis untuk melihat kesan positif
setelah kaedah tersebut diaplikasikan.

5.0

PERLAKSANAAN KAJIAN

5.1 Tinjauan Masalah


Langkah ini dilaksanakan pada peringkat pertama bagi membolehkan saya mengenal pasti
masalah sebenar yang dihadapi oleh para pelajar ketika menjawab soalan yang berkaitan tajuk ini.

Selain itu, saya juga cuba mendapatkan maklumat daripada guru-guru Geografi yang lain
tentang aras kesukaran bagi tajuk ini. Daripada respons sama ada pelajar atau guru, didapati bahawa
tajuk ini memang dianggap sukar untuk difahami dan diingati oleh para pelajar. Sebagai alternatifnya,
kaedah ini telah saya perkenalkan.

5.2 Ujian Pra


Ujian Pra telah diberikan kepada 24 orang pelajar dari Tingkatan 1C untuk mengesan sejauh
manakah kefahaman dan daya ingatan mereka berkaitan tajuk ini. Satu set soalan objektif sebanyak 7
soalan telah diberikan kepada setiap pelajar. Pencapaian pelajar yang didapati selepas ujian ini adalah
tidak memberangsangkan. Keadaan ini telah menambahkan keyakinan saya untuk melaksanakan
kajian tersebut.

219

Rajah 2 : Semua pelajar menjalani Ujian Pra ( Pentaksiran Berasaskan Sekolah Band 2 )

5.3 Perlaksanaan Program


Tindakan ini telah mengambil kira keupayaan pelajar dari Tingkatan 1C yang majoritinya
berprestasi rendah. Aktiviti yang telah dilaksanakan adalah mengikut kronologi seperti berikut:

5.3.1 Aktiviti 1
Dua orang pelajar yang berkemahiran dipanggil ke hadapan kelas dan diberikan peranan
masing-masing sebagai bumi dan matahari. Sebelum itu, pelajar diberikan penerangan arahan dan
langkah-langkah tentang peranan masing-masing. Dua orang pelajar lelaki dan perempuan juga
dipanggil untuk mendeklamasikan sajak berdasarkan lirik yang diberikan. Sekumpulan pelajar lain
melakonkannya. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan. Pelajar
yang lain perlu mendengar dan memerhatikan aktiviti ini.

220

Rajah 3 : Dua orang pelajar mendeklamasikan sajak manakala dua orang lagi melakonkan watak
matahari dan bumi.
Maklumat Tambahan : Untuk melihat dengan lebih jelas lagi, rakaman video telah diambil.
( Sila rujuk rakaman video Teknik Puisidra )
5.3.2 Aktiviti 2
Sambil mendengar deklamasi sajak rakan-rakan pelajar itu, seorang pelajar yang memegang
watak bumi melakukan putaran di sebelah rakan yang memegang watak sebagai matahari. Selepas
melakukan putaran, pelajar tersebut menunjukkan kad imbasan yang mengandungi keterangan
tentang konsep dan kesan-kesan putaran bumi.

221

Rajah 4 : Pelajar berperanan sebagai bumi membuat putaran di sebelah pelajar yang berperanan
sebagai matahari.
5.3.3 Aktiviti 3
Kemudian, pelajar yang melakonkan watak sebagai bumi tadi melakukan pusingan pula
mengelilingi matahari. Selepas membuat pusingan, pelajar tersebut menunjukkan kad imbasan yang
mengandungi keterangan konsep dan kesan-kesan peredaran bumi. Pergerakan ini seiring dengan
deklamasi sajak daripada rakan-rakan tadi.

Rajah 5 : Pelajar berperanan sebagai bumi mengeliling pelajar yang berperanan sebagai matahari.

222

5.3.4 Aktiviti 4
Guru berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelajar dengan menyoal pelajar. Guru
memberikan ulasan dan rumusan hasil daripada aktiviti tersebut.
5.3 Ujian Pasca
Soalan Ujian Pasca adalah menggunakan set yang berbeza daripada set soalan Ujian Pra. Hal
ini adalah bertujuan untuk menilai keupayaan pelajar mengingati fakta tentang tajuk ini selepas
Teknik Puisidra Akulah Bumidipraktikkan. Di samping itu, ujian ini juga berfungsi untuk menilai
keberkesanan tindakan yang telah dilakukan.

Rajah 6 : Semua pelajar menjalani Ujian Pasca ( Pentaksiran Berasaskan Sekolah Band 2 )
6.0 DAPATAN KAJIAN
6.1 Analisis Data Perbualan dan Pemerhatian
Hasil daripada perbualan dengan para pelajar dan guru, didapati hampir keseluruhan mereka
menganggap tajuk ini sukar untuk difahami dan diingati. Pemerhatian yang secara keseluruhannya
berfokuskan kepada pelajar juga mendapati mereka sering gagal menjawab soalan ini jika
dikemukakan dalam ujian.
6.2 Ujian Pra
Ujian Pra yang dibuat oleh pelajar jelas menunjukkan pencapaian mereka sebelum kaedah ini
diperkenalkan adalah sangat rendah. Hasil daripada analisis yang dibuat adalah seperti berikut:

223

Jadual 1 :Bilangan dan Peratus Gred Pelajar Tingkatan 1C dalam Ujian Pra
Gred

Bilangan

Peratus

A (85-100)

B(70-84)

21

C(60-69)

D(50-59)

10

41

E(40-49)

13

F(0-39)

21

Jumlah

24

100

Jadual 2 : Markah pelajar Tingkatan 1C dalam Ujian Pra.


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama Pelajar
Agong Anak Sam Sun
Albert Jelwing Anak Jimmy
Alessa Nessa Nawee
Amanda Octavia Anak Nixon
Angelynn Anak Ramlee
Carolnisa Vanessa Anak Gerinang
Catherine Selidit Anak Sanging
Charlie Anak Kong
Cindy Nana Anak Rosly
Dismond Nyantau Anak Moses
Gabriel Jamba Anak Thomas
Harry Liyom Anak Unal
Jackson Rantau Anak Mandi
Jacqves Lious Anak Junetta
Jael Langub
Jareth Nathaniel Anak John
Joshua Anak Johnny
Kyniesha Safira Reman
Mark Leviticus Manscite
Nyassip Rivoldo Anak Layang
Roland Felixs Anak Fredy
Sartika Tujoh
Shara Ardilla David
Valentine Anak Maja

Gred
28
57
71
42
57
71
42
71
71
85
57
57
57
28
42
57
28
57
57
28
28
57
28
71

224

Peratus
F
D
B
E
D
B
E
B
B
A
D
D
D
F
E
D
F
D
D
F
F
D
F
B

6.3 Ujian Pasca


Hasil daripada Ujian Pasca didapati bahawa pencapaian pelajar adalah sangat memberangsangkan.
Hasil daripada analisis yang dibuat adalah seperti berikut:
Jadual 3 : Bilangan dan Peratus Gred Pelajar Tingkatan 1C dalam Ujian Pasca.
Gred

Bilangan

Peratus

A (85-100)

33

B(70-84)

13

54

C(60-69)

13

D(50-59)

E(40-49)

F(0-39)

Jumlah

24

100

Jadual 4 : Markah pelajar Tingkatan 1C dalam Ujian Pasca


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama Pelajar
Agong Anak Sam Sun
Albert Jelwing Anak Jimmy
Alessa Nessa Nawee
Amanda Octavia Anak Nixon
Angelynn Anak Ramlee
Carolnisa Vanessa Anak Gerinang
Catherine Selidit Anak Sanging
Charlie Anak Kong
Cindy Nana Anak Rosly
Dismond Nyantau Anak Moses
Gabriel Jamba Anak Thomas
Harry Liyom Anak Unal
Jackson Rantau Anak Mandi
Jacqves Lious Anak Junetta
Jael Langub
Jareth Nathaniel Anak John
Joshua Anak Johnny
Kyniesha Safira Reman
Mark Leviticus Manscite
Nyassip Rivoldo Anak Layang
Roland Felixs Anak Fredy
Sartika Tujoh
Shara Ardilla David
Valentine Anak Maja

Peratus
75
63
100
75
75
63
100
75
75
88
75
63
75
100
75
75
100
75
75
75
100
100
75
100

225

Gred
B
C
A
B
B
C
A
B
B
A
B
C
B
A
B
B
A
B
B
B
A
A
B
A

6.4 Analisis Perbandingan Ujian Pra dengan Ujian Pasca


Jadual 5 : Analisis Gred dan Peratus Terkumpul Ujian Pra dengan Ujian Pasca.
Gred

Ujian Pra

Ujian Pasca

A (85-100)

B(70-84)

14

C(60-69)

D(50-59)

10

E(40-49)

F(0-39)

Jumlah

24

24

16
14
12
10
Ujian Pra

Ujian Pasca

6
4
2
0
A

226

Jadual 6 : Perbandingan Markah Pelajar dalam Pra ujian dengan Pasca Ujian.
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama Pelajar
Agong Anak Sam Sun
Albert Jelwing Anak Jimmy
Alessa Nessa Nawee
Amanda Octavia Anak Nixon
Angelynn Anak Ramlee
Carolnisa Vanessa Anak Gerinang
Catherine Selidit Anak Sanging
Charlie Anak Kong
Cindy Nana Anak Rosly
Dismond Nyantau Anak Moses
Gabriel Jamba Anak Thomas
Harry Liyom Anak Unal
Jackson Rantau Anak Mandi
Jacqves Lious Anak Junetta
Jael Langub
Jareth Nathaniel Anak John
Joshua Anak Johnny
Kyniesha Safira Reman
Mark Leviticus Manscite
Nyassip Rivoldo Anak Layang
Roland Felixs Anak Fredy
Sartika Tujoh
Shara Ardilla David
Valentine Anak Maja

Ujian Pra
28
57
71
42
57
71
42
71
71
85
57
57
57
28
42
57
28
57
57
28
28
57
28
71

Ujian Pasca
75
63
100
75
75
63
100
75
75
88
75
63
75
100
75
75
100
75
75
75
100
100
75
100

120
100
80
60
Ujian Pra
Ujian Pasca

40
20
0

227

7.0 KESIMPULAN
Teknik Puisidra

yang disampaikan dalam bentuk simulasi atau demonstrasi yang

menyeronokkan ini sebenarnya telah berjaya mengubah persepsi pelajar dan guru yang selama ini
menganggap tajuk ini adalah sukar. Kaedah ini membawa pelajar kepada realiti sebenar untuk
merasai dan melalui apa yang dipelajari. Apa yang dilalui ini akan menjadi pengalaman yang begitu
mendidik pelajar supaya mampu diaplikasikan apa yang dipelajari dalam lapangan masyarakat.
Pelajar lebih mudah mengingati fakta kerana mereka dapat menghayati suasana tersebut seperti dalam
kehidupan seharian. Oleh itu, hasil yang saya peroleh selepas menjalankan kajian ini amatlah
membanggakan. Saya akan terus melaksanakan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran pada
masa akan datang.
8.0 CADANGAN
Kejayaaan sesuatu pembelajaran adalah sangat dipengaruhi oleh pengetahuan guru tentang
bagaimana mengendalikan sesuatu kaedah pengajaran supaya hasil yang diperolehi menepati
kehendak objektif pengajaran dan menjadi pengalaman yang berguna kepada pelajar. Pelajar harus
didedahkan dengan teknik dan kaedah pembelajaran yang berlainan dan kreatif supaya dapat menarik
perhatian pelajar. Di samping itu juga, pelajar tidak akan berasa bosan sekiranya sesi pembelajaran
dan pengajaran itu sentiasa aktif dan menarik perhatian. Oleh itu, guru harus merancang dengan teliti,
mempraktikkan kaedah, memastikan

setiap pelajar mendengar dan memerhatikan

kaedah,

menanyakan soalan serta merancang tindakan susulan.

Hasil daripada kajian ini, saya mencadangkan agar guru-guru dapat mempraktikkan pelbagai
kaedah dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar walaupun mereka mempunyai tahap
pencapaian yang rendah. Hal ini adalah kerana kejayaan pelajar adalah manifestasi daripada
kejayaan guru.

228

LAMPIRAN
SAJAK : AKULAH BUMI

Akulah bumi,
Bergerak melalui dua cara dalam sistem suria,
Itulah keistimewaanku

Aku berputar dari barat ke timur,


24 jam tanpa henti dan lelah,
Maka,
Berlakunya siang dan malam,
Air pasang dan surut silih berganti,
Pembiasan angin lazim dan arus lautan,
Begitulah hebatnya putaran bumi.

Aku juga setia mengelilingi kanda matahari yang bersinar terang,


365 hari dalam setahun dengan sabar dan tabah,
Akhirnya terjadilah,
Kejadian empat musim dalam setahun,
Musim sejuk, panas, luruh dan bunga,
Siang dan malam tidak sama panjang,
Kedudukan matahari tengah hari berbeza di sesuatu tempat,
Sungguh indahnya peredaran bumi,
Oh, berkuasa benar ciptaanmu Tuhan,
Terima kasih Tuhan ...
Nukilan : Kryzchie Bintang, 2015

229

Nama :

Tarikh :

Tingkatan :
UJIAN PRA
Bab 9 : Pergerakan Bumi dalam Sistem Suria
1. Bumi berputar di atas paksinya selama ..........................
a. 12 jam
b. 24 jam
c. 30 jam
d. 360 hari
2. Bumi beredar mengelilingi matahari mengambil masa selama ...............
a. 360 hari
b. 24 jam
c. 3651/4 hari
d. 365 hari
3. Kesan putaran bumi ialah.........
a. Siang dan malam
b. Siang dan malam tidak sama panjang
c. Musim sejuk
d. Kedudukan matahari waktu tengah hari
4. Kesan peredaran bumi ialah ......
a. Air pasang surut
b. Kejadian 4 musim dalam setahun
c. Siang dan malam
d. Pembiasan angin lazim
5. Berikut merupakan kesan putaran bumi kecuali...
a. Air pasang surut
b. Pembiasan angin lazim
c. Kejadian musim
d. Siang dan malam
6. Pernyataan di bawah adalah benar tentang peredaran bumi kecuali ..
a. Kejadian 4 musim
b. Kedudukan matahari waktu tengah hari berbeza di sesuatu tempat
c. Siang dan malam tidak sama panjang di sesuatu tempat
d. Air pasang surut
7. Bumi berputar mengikut arah lawan jam...
a. Dari utara ke selatan
b. Dari barat ke timur
c. Dari timur ke barat
d. Dari selatan ke utara
230

Nama:

Tarikh :

Ting:
UJIAN PASCA
Bab 9 Pergerakan Bumi dalam Sistem Suria

Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang tepat.

PUTARAN BUMI

PEREDARAN BUMI

Konsep

Konsep

Bumi berputar di atas paksinya dari timur ke

Bumi mengelilingi matahari ikut arah lawan

barat selama .

jam mengambil masa selama

Kesan-kesan

Kesan-kesan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

231

SAINS
TINGKATAN EMPAT
BAB/TAJUK : CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN ( PENAMBAHAN DAN
PENOLAKAN CAHAYA BERWARNA )
TEKNIK MAMEKU PUTIH BERSIH
[ SATU TEKNIK INGAT CARA KREATIF SEGITIGA PENAMBAHAN CAHAYA
BERWARNA ]

OLEH
RAJIMAH BINTI ZAMAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MEDAMIT


98708 LIMBANG, SARAWAK
2015

232

ISI KANDUNGAN
TAJUK
MUKASURAT
ABSTRAK

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN


(PERNYATAAN MASALAH )

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

3.1 OBJEKTIF UMUM


3.2 OBJEKTIF KHUSUS

2
2

4.0

KUMPULAN SASARAN
4.1
LATAR BELAKANG MURID

5.0

PELAKSANAAN KAJIAN

6.0

DAPATAN KAJIAN

7.0

KESIMPULAN

10

8.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

10

9.0

SENARAI RUJUKAN

11

10.0

LAMPIRAN

12

233

PENGHARGAAN
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana berkatnya saya
mampu menyempurnakan kajian tindakan dan Inovasi ini dalam masa yang ditetapkan.
Terima kasih diucapkan kepada En.Raja Manikam A/L Subramaniam , Pengetua Sekolah
Menengah Kebangsaan Medamit

dan kepada pihak pentadbir keseluruhannya atas

sokongan dan bimbingan serta penduan mengenai kajian tindakan dan inovasi yang
diberikan kepada kami guru SMK Medamit .
Tidak dilupakan juga kerjasama dan sokongan rakan guru yang turut membantu dengan
memberi pendapat, panduan serta berkongsi idea sepanjang tempoh kajian ini dijalankan
Akhir kata, sekalung terima kasih buat semua yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung dalam membantu menjayakan kajian tindakan ini.

234

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar
Tingkatan 4D di dalam subtopik Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna. Seramai 23 orang
pelajar 4D, SMK Medamit dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah
dilaksanakan melalui ujian Topikal/Ujian Bulanan, peperiksaan penggal dan ujian pra. Hasil tinjauan
menunjukkan pelajar tidak mengingati proses penambahan dan penolakan cahaya berwarna. Pelajar
juga tidak dapat mengingat konsep asas bagi cahaya iaitu warna primer dan warna sekunder.
Sekiranya pelajar tidak mengingat warna primer dan warna sekunder pelajar sudah tentu tidak dapat
memahami dengan lebih mendalam subtajuk penambahan dan penolakan cahaya berwarna. Pelajar
juga tidak dapat membezakan penambahan cahaya berwarna dan penambahan pigmen warna.
Daripada pengalaman sebagai seorang guru Sains, saya mendapati antara punca kegagalan untuk
mencapai kecemerlangan adalah disebabkan oleh kegagalan murid mengingat istilah dan konsep asas
Sains bagi setiap subtopik. Ini juga adalah ekoran daripada kegagalan guru itu sendiri untuk memberi
penekanan terhadap penggunaan kaedah ingat cara kreatif semasa pengajaran dan pembelajaran
dilaksanakan. Dalam konteks ini, saya mendapati menggunakan kaedah ingat cara kreatif
berkeupayaan untuk menarik perhatian murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Berasaskan kepada pengamatan terhadap potensi penggunaan kaedah ini terhadap pencapaian murid,
saya mengambil keputusan untuk membuat satu kajian tindakan ke atas kaedah tersebut.

235

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Analisa keputusan Ujian Topikal untuk kelas 4D didapati pelajar 4D mengulangi kesilapan yang sama
dalam subtopik yang sama iaitu Penambahan dan penolakan cahaya berwarna. Tajuk cahaya, warna
dan penglihatan merupakan salah satu daripada banyak tajuk dalam mata pelajaran Sains yang
memerlukan murid mengingat banyak fakta. Berdasarkan kepada Hasil Pembelajaran tajuk
berkenaan, murid perlu tahu konsep asas warna iaitu warna primer dan warna sekunder. Sekiranya
murid tidak mengetahui konsep asas ini, mereka tidak akan dapat menjawab soalan penambahan dan
penolakan cahaya dengan baik.
Saya mengajar di kelas 4D bagi mata pelajaran Sains bermula pada bulan April 2015. Masalah utama bagi
pelajar saya ialah sukar mengingati konsep asas iaitu warna primer dan warna sekunder bagi cahaya
berwarna. Sekiranya pelajar tidak ingat warna primer dan warna sekunder bagi cahaya berwarna,
pelajar tidak akan dapat menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna. Pelajar juga
akan semakin keliru apabila belajar subtopik yang seterusnya iaitu pencampuran pigmen.
Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku pelajar yang terpaksa diulang ulang
penerangan tentang percampuran cahaya berwarna yang berlaku selain latihan yang diberi tidak dapat
dijawab dengan baik dalam kelas semasa saya mengajar. Ada juga pelajar yang boleh menjawab
soalan yang diberi dengan baik semasa di dalam kelas tetapi setelah beberapa minggu pengajaran
berlalu mereka terlupa dan tidak dapat menjawab dengan betul semasa peperiksaan diadakan.

Analisis yang didapati daripada soal jawab murid ialah mereka tidak dapat mengingat warna primer
dan warna sekunder menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan penambahan dan penolakan
cahaya berwarna dengan baik.

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN


Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan /menguasai kemahiran

(a)Mengenalpasti warna primer dan warna sekunder bagi cahaya berwarna


(b)Menerangkan percampuran warna primer menghasil kan warna sekunder
(c)Menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna

Jika perkara ini tidak ditangani ia akan menjadi lebih teruk, murid tidak dapat menerangkan proses
penolakan cahaya oleh objek berwarna dan seterusnya murid akan keliru semasa belajar subtopic yang
seterusnya iaitu pencampuran pigmen.

236

Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah dalam kertas 2 SPM kerana topik ini
salah satu topik yang selalu keluar dalam kertas 2.

Bagi mengatasi masalah ini, saya akan mencuba menggunakan teknik mengingat menggunakan
kaedah yang mudah dan menarik. Kajian ini difokuskan untuk subtopik Penambahan dan Penolakan
cahaya berwarna sahaja.
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
8.1 OBJEKTIF AM
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar terhadap Subtopik
Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna.
3.1 OBJEKTIF KHUSUS
8.1.1

Meningkatkan daya ingatan pelajar dalam mengenalpasti warna primer


dan warna sekunder.

8.1.2

Meningkatkan kemahiran pelajar menerangkan hasil penambahan warnawarna primer untuk menghasilkan warna-warna sekunder.

3.2.3.

Menarik minat pelajar untuk mempelajari dan menguasai subtopik


Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna.

4.0 KUMPULAN SASARAN


Kajian ini melibatkan 23 orang pelajar daripada kelas 4D.
BILANGAN PELAJAR LELAKI
17

BILANGAN PELAJAR PEREMPUAN


6

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

Kajian tindakan ini telah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit, Limbang, Sarawak
selama dua minggu berdasarkan model kajian tindakan Kurt Lewin seperti berikut :

237

1.1 Mengenal pasti Isu dan Masalah Kajian


Berasaskan pemerhatian, didapati guru menghadapi masalah untuk memahamkan pelajar
tentang penambahan dan penolakan cahaya berwarna. Didapati juga bahawa majoriti pelajar
boleh mengenal pasti konsep asas sains iaitu warna primer dan warna skunder bagi
penambahan cahaya berwarna dengan merujuk buku teks tetapi apabila tiada bahan rujukan
mereka tidak dapat menjawab soalan dengan baik walau pun mereka telah memahami tajuk
tersebut semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

1.2 Menganalisis Masalah


Punca masalah dan cara menangani permasalahan cuba diteliti dengan memberikan ujian pra
kepada kelas 4D. Kelas 4D merupakan kelas yang agak lemah. Tujuan ujian dilakukan adalah
untuk mengenal pasti aras kesukaran soalan yang berkaitan dengan topik cahaya, warna dan
penglihatan.

1.3 Konseptualisasi Masalah


Hasil analisis dikonseptualisasikan untuk memudahkan pemahaman tentang isu dan
permasalahan. Hasil daripada ujian Pra tersebut di dapati 5% pelajar boleh menjawab soalan
dengan betul. Keadaan ini telah menambahkan keyakinan saya untuk melaksanakan kajian
tersebut.

1.4 Pembentukan Pelan Tindakan dan Penetapan Alat Kajian/ Kaedah Penilaian
Pelan tindakan merupakan perancangan dan strategi untuk menyelesaikan masalah. Kaedah
ini di ambil kerana telah mengambil kira keupayaan pelajar dari kelas 4D yang majoritinya
berprestasi rendah. Aktiviti yang telah dilaksanakan adalah mengikut kronologi seperti
berikut:

238

Aktiviti 1:
Penyedian Teknik MaMeKu Putih BerSiH

Perkakasan:
1. Sekeping kertas A4
2. Pensil
Cara penyedian Teknik MameKu Putih BerSiH
( Masa penyediaan Teknik MameKu Putih BerSiH adalah kurang daripada 1 minit )

1. Dengan menggunakan pensil/pen, lukiskan 3 bulatan seperti dalam Rajah.

239

2. Kemudian lukis lagi 3 bulatan dan satu bulatan di tengah-tengah.

3. Akhir sekali tulis perkataan MaMeKu Putih BerSiH di dalam setiap bulatan.

240

Me

Ku

Ma
Putih

Ber

Si

Aktiviti 2:
Penggunaan Teknik MaMeKu Putih BerSiH
1. Pelajar perlu memahami penggunaan perkataan
kepada istilah berikut:
Ma Magenta
Me Merah
Ku Kuning
Putih Putih
Ber Biru
Si Sian
H Hijau

241

MaMeKu Putih BerSiH merujuk

6.0 DAPATAN KAJIAN

Hasil daripada kajian, keputusan pelajar sebelum dan selepas penggunaan kaedah ini adalah
seperti berikut:
Hasil Ujian Pra sebelum penggunaan Teknik Segitiga MaMeKu Putih BerSiH
Kelas 4D Tahun 2015

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nama Pelajar
Cornelius Belawing
Dexcron Nyulin Anak Jerma
Donna Donny Anak Donald
Eric Carter Anak Lat
Fernandez George
George Sizzer Anak Tujoh
Harley Chua
Lovlyn Vanity Anak Bonnie
Mazznie Tinez Mat
Melcliah Anak Peterus
Michael Anak Suial
Miechelle Anak Nging
Rahul Engkun
Rechman Tandang Anak Maja
Roland Agal Anak Nyelang
Rudhis Anak Jenau
Simmon Sayun Anak Embol
Staciey Saran Pelimun
Steven Asah Anak Aging
Suker Anak Millon
Sylvester Unting Anak Pasang
Vinida Fiona Anak George Agau
Watson Nyambang Anak Unyan

242

Jantina

Markah

L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
L
P
L
L
L
L
L
P
L
L
L
P
L

75
25
83
75
8
42
42
0
67
58
0
67
42
8
8
0
42
83
8
42
16
42
8

Hasil Ujian Pos selepas penggunaan Teknik Segitiga MaMeKu Putih BerSiH
Kelas 4D Tahun 2015

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nama Pelajar
Cornelius Belawing
Dexcron Nyulin Anak Jerma
Donna Donny Anak Donald
Eric Carter Anak Lat
Fernandez George
George Sizzer Anak Tujoh
Harley Chua
Lovlyn Vanity Anak Bonnie
Mazznie Tinez Mat
Melcliah Anak Peterus
Michael Anak Suial
Miechelle Anak Nging
Rahul Engkun
Rechman Tandang Anak Maja
Roland Agal Anak Nyelang
Rudhis Anak Jenau
Simmon Sayun Anak Embol
Staciey Saran Pelimun
Steven Asah Anak Aging
Suker Anak Millon
Sylvester Unting Anak Pasang
Vinida Fiona Anak George Agau
Watson Nyambang Anak Unyan

Jantina

Markah

L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
L
P
L
L
L
L
L
P
L
L
L
P
L

100
100
100
92
100
100
100
83
100
92
100
92
100
100
100
83
83
92
83
100
100
92
100

Berdasarkan pemerhatian saya aktiviti menggunakan teknik ingat cara kreatif berjaya
membantu pelajar meningkatkan pencapaian di dalam subtopik penambahan dan penolakan cahaya
berwarna. Pelajar berlumba lumba hendak menjawab soalan guru, lebih berkeyakinan dan mendapat
skor yang baik semasa menjawab soalan peperiksaan dan koleksi soalan-soalan SPM dari tahun-tahun
lepas. Saya berasa lebih seronok, dan puas dengan peningkatan yang ditunjukkan oleh pelajar 4D.

243

7.0 KESIMPULAN
Pembelajaran menggunakan kaedah ingat cara kreatif pada keseluruhannya berkesan dalam
subjek sains dari aspek peningkatan prestasi dan motivasi murid dilokasi kajian. Kajian ini boleh
diaplikasikan dalam tajuk-tajuk lain dalam sains yang memerlukan daya ingatan pelajar. Pemahaman
konsep sains yang diasaskan dari teori-teori yang pelbagai memerlukan pengajaran dan pembelajaran
disampaikan dalam pelbagai aktiviti, kaedah dan strategi. Guru-guru sains perlu menyesuaikan kaedah
pengajaran mengikut perkembangan semasa agar mereka tidak menjadi guru yang terpinggir dan
kaku. Guru sains seharusnya mempunyai keyakinan untuk mencuba pelbagai kaedah, strategi atau
model dalam pengajaran bagi meningkatkan outcomes dan keberkesanan pengajaran. Kepelbagaian
pembelajaran murid dalam satu kelas juga perlu diambil kira oleh para pendidik. Oleh itu kaedah ini
perupakan salah satu alternatif yang boleh diaplikasikan.

8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Kajian ini perlu diteruskan untuk Subtopik seterusnya iaitu kesan pencampuran pigmen. Ini
kerana kaedah ingat cara kreatif ini dapat membantu kefahaman pelajar mengenai proses penambahan
dan penolakan cahaya berwarna. Saya cukup berpuas hati menggunakan kaedah ini kerana ia
membantu menambahbaik kelemahan pelajar. Untuk penambahbaikan guru perlu mencari kaedah
yang lebih baik untuk membantu pelajar lebih faham dan ingat dengan mudah pencampuran pigmen.
Oleh sebab itu, suatu Inovasi PdP untuk Topik ini telah dibuat dan ingin dilaksanakan semasa PdP.

9.0 RUJUKAN

5. Atan Bin Long (1976). Psikologi Pendidikan. Penerbit Adabi Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
6. Abdul Rahman Abdul Majid Khan (2008). Guru Sebagai Penyelidik. PTS Professional
Publishing.
7. Bhashah bin Abu Bakar (2007). Kaedah Menjalankan Kajian Tindakan di Sekolah.Edisi
Pertama. Syarikat Miharja Sdn. Bhd.
8. Keogh.B., Simon. S., Naylor. S., Maloney. J & Downing. B. (2008). Puppets and
Engagement In Science. International Journal of Science Education .Jld 30,1229-1244.

244

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAJAR MELUKIS CATAN DENGAN GABUNGAN


BERUS BAGI PELAJAR TINGKATAN 4E SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
MEDAMIT, LIMBANG, SARAWAK.

NAMA AHLI KUMPULAN :


(1) EN. ZAINAL BIN HASHIM
(2) EN. SAZAID BIN CHE BUNSU
(3) PN. AZWANI BINTI ABDULLAH
(4) MONICA ANAK DOMINIC MADAI

245

ISI KANDUNGAN
BIL

ISI KANDUNGAN

M/S

ABSTRAK

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG

LEPAS
3

LATAR BELAKANG KAJIAN

3-5

TUJUAN KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

FOKUS KAJIAN

PERSOALAN KAJIAN

KAEDAH KAJIAN

HASIL DAPATAN UJIAN PRA DAN UJIAN PASCA

7-8

10

DAPATAN KAJIAN

11

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI KAJIAN

10

12

KESIMPULAN

10

13

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

10

14

LAMPIRAN

11

246

ABSTRAK
Kajian tindakan ini dijalankan bagi meningkatkan kemahiran pelajar melukis catan dengan gabungan
berus. Objektif umum bagi kajian ini adalah meningkatkan kemahiran melukis catan dalam sesuatu
sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji
telah menggabungkan berus yang pelbagai saiz. Kajian ini telah dilaksanakan ke atas 17 orang pelajar
tingkatan 4E, Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit. Pengkaji telah menggunakan tiga instrument
utama dalam menganalisis dapatan kajian iaitu pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Hasil analisis
dapatan kajian, pengkaji mendapati berlaku peningkatan yang ketara selepas intervensi dijalankan.
Dapatan kajian menunjukkan kaedah ini dapat meningkatkan minat, kemahiran pelajar melukis catan
dan merangsang imaginasi serta tahap kreativiti dalam penjanaan idea untuk melukis imej dengan
kemas dan teratur. Justeru disarankan semua pihak yang bertanggungjawab menjalankan sesi
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual menggunakan kaedah ini.
1.0

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LEPAS

Pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu pengkaji telah mengajar pelajar-pelajar tingkatan 4E
dalam bidang menggambar yang bertajuk pemandangan sawah padi dengan menggunakan media
catan air. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pengkaji tidak berpuas hati terhadap hasil
karya yang telah dihasilkan oleh pelajar. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut
berlangsung, pengkaji mendapati pelajar mempunyai masalah untuk menghasilkan imej padi.
Terdapat pelajar yang tidak dapat melukis padi dengan baik.
Semasa menghasilkan karya, pengkaji dapat memerhatikan bahawa, pelajar tidak mahir melukis padi
dan garisan yang dihasilkan tidak kemas dan teratur. Selain daripada itu, pelajar juga tidak sempat
menyiapkan catan pemandangan sawah padi dengan kemas dan mencapai tahap yang diinginkan.
Pengkaji pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lepas telah menunjukkan gambar pemandangan
sawah padi tersebut. Namun begitu, murid masih lagi tidak dapat melukis catan padi tersebut. Hasil
dapatan daripada pemerhatian pengkaji, didapati murid kurang didedahkan dengan aktiviti catan atau
pemandangan sebenar.

247

2.0

LATAR BELAKANG KAJIAN

Kajian ini melibatkan 17 orang peserta kajian pelajar tingkatan 4E. Sebilangan besar pelajar
mempunyai tahap pencapaian yang cemerlang, sederhana dan lemah. Melalui kajian ini, 17 orang
peserta kajian telah dinilai melalui sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran pendidikan
seni visual dengan menggunakan instrument berbentuk ujian Pra dan Pasca, pemerhatian, temu bual
dan soal selidik oleh pengkaji. Hasil dapatan kajian, kami telah membuat perkaitan antara persoalan
kajian dan objektif kajian yang ingin dicapai.
Kami menggunakan kaedah kualitatif dalam mengumpul data bagi kajian ini. Dalam kajian kualitatif,
data dikutip melalui teknik pemerhatian, temubual dan analisis dokumen. Kaedah pengumpulan data
merupakan aspek paling penting dalam menentukan keberkesanan kajian yang dijalankan. Kaedah ini
perlu dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang tepat dan sesuai mengikut jenis kajian yang
dijalankan supaya maklumat mudah diperoleh dan dikumpul.
Pengkajian mengenai sesuatu tindakan merupakan suatu bentuk pengkajian yang mempunyai ciri-ciri
empirikal, sistematik, kesahan dan kebolehpercayaan menurut McNiff dan Whitehead dalam pasukan
pengkaji (2013). Mengumpul data memerlukan penjelasan yang terperinci tentang kaedah
pengumpulan data yang dipilih, instrumen yang diguna dan cara data dianalisis. Prosedur
pengumpulan data harus berkait dengan pembelajaran serta dapat menjawab objektif dan persoalan
kajian.
Ujian ini dijalankan ke atas 17 orang pelajar bagi mengesan perbezaan hasil seni yang menggunakan
gabungan berus dan tidak menggunakan gabungan berus. Perbezaan juga penting untuk menjawab
persoalan kajian.
Pemerhatian adalah proses penilaian guru secara aktif. Guru memerhati, membuat interpretasi dan
menilai aspek-aspek yang diperhatikan. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan pemerhatian
berstruktur yang dijalankan melalui penilaian dapatan ke atas proses dan hasil kerja murid.
Instrumen pemerhatian dapat dilaksanakan dengan tiga cara iaitu pemerhatian proses, pemerhatian
hasil kerja, dan juga pemerhatian secara afektif. Dalam kajian yang dijalankan ini, pengkaji akan
menjalankan pemerhatian terhadap 10 aspek.
Instrument temu bual juga merupakan salah satu cara pengkaji untuk mendapatkan data maklumat
melalui lisan dan interaksi dengan murid. Temu bual dijalankan terhadap 17 orang pelajar yang telah
dipilih. Data-data temubual dianalisis berdasarkan persoalan kajian dengan tema-tema yang telah
diringkaskan mengikut persoalan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji.

248

Akhir sekali,instrument soal selidik juga digunakan semasa kajian ini dijalankan. Instrument ini
berperanan untuk mengumpul maklumat secara lebih terperinci mengenai gabungan berus dalam
membantu pelajar melukis catan padi dengan betul. Melalui hasil data yang diperoleh daripada
instrumen soal selidik ini, pengkaji dapat menilai sejauh mana alat tersebut memberi impak kepada
kemahiran pelajar dalam melukis catan padi dengan betul. Segala maklumat yang direkodkan di
dalam borang tersebut akan diambil kira untuk dianalisis.
3.0

TUJUAN KAJIAN

Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kemahiran murid supaya dapat
melukis catan padi dengan betul dengan menggunakan gabungan berus.
4.0

OBJEKTIF KAJIAN

Meningkatkan kemahiran melukis padi dengan betul dan tersusun.


5.0

FOKUS KAJIAN

Pengkaji telah mereka satu kaedah yang mampu membantu pelajar dalam melukis catan pemandangan
sawah padi. Kaedah tersebut dinamakan Gabungan Berus. Kaedah ini merupakan satu alat bantu
mengajar yang dihasilkan daripada pelbagai saiz berus, dan pita pelekat. Penggunaan kaedah ini
bertujuan membantu pelajar melukis imej padi. Kaedah ini dapat memudahkan pelajar untuk melukis
catan imej padi dalam masa yang singkat dan memberikan perhatian semasa menggunakan kaedah ini.
Hal ini dapat dilihat apabila pelajar dapat menyiapkan hasil karya dan dapat membuat kemasan serta
penambahbaikan pada hasil karya.

Kaedah Gabungan Berus

249

6.0

PERSOALAN KAJIAN

Bagaimana penggunaan Kaedah Gabungan berus ini dapat membantu pelajar meningkatkan
kemahiran melukis catan padi dengan betul?
7.0

KAEDAH KAJIAN

Dalam kajian ini, kami menggunakan tiga kaedah pengutipan data iaitu :
a) Soal selidik
Kami menyediakan dua set soalan ujian yang diberikan kepada murid-murid dalam kelas
yang dikaji, iaitu untuk ujian pra dan ujuan pasca. Set pertama mengandungi ujian pra
bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tahap pencapaian dan pengetahuan muridmurid terhadap aspek kemahiran melukis catan padi. Manakala set kedua, iaitu ujian pasca
menggambarkan pencapaian murid terhadap masalah yang dikaji setelah rawatan dan
penggunaan amalan dan kaedah pengajaran yang disarankan. Ujian pasca adalah penunjuk
kepada prestasi peningkatan murid.
b) Temu bual (interview)
Temu bual dijalankan dengan murid yang menghadapi masalah yang ketara bagi
mendapatkan maklumat dan maklum balas tentang pengajaran guru dan kesulitan-kesulitan
yang dihadapi. Soalan temu bual adalah lebih berfokus kepada kelemahan pelajar dalam
menghasilkan catan dan bentuk bantuan yang bagaimana yang diperlukan oleh pelajar.
c) Pemerhatian
Kami juga melakukan kaedah pemerhatian di dalam kelas bertujuan memerhati tingkah laku
murid ketika sesi pengajaran oleh guru dilaksanakan. Kaedah ini juga dapat mengenal pasti
sikap serta respon murid terhadap pengajaran guru. Pemerhatian juga ditujukan terhadap
amalan pengajaran guru dalam aktiviti pembelajaran murid.
8.0

HASIL DAPATAN UJIAN PRA

Gambar di bawah merupakan hasil lukisan para pelajar sebelum intervensi yang menunjukkan
kelemahan untuk menghasilkan imej padi dalam catan. Imej padi tidak kelihatan seperti garisangarisan selari sebaliknya hanya sapuan warna yang sekata dihasilkan oleh Cressna Mia ak Spail.
Permukaan kertas lukisan yang koyak di bahagian kanan jelas menunjukkan Cressna Mia ak Spail
bersikap sambil lewa, kurang minat untuk menghasilkan lukisan dengan baik.

250

9.0

HASIL DAPATAN UJIAN PASCA

Rajah 3 pula menunjukkan hasil karya selepas menggunakan Gabungan Berus. Para pelajar boleh
menghasilkan imej padi dengan jelas di mana kelihatan garisan-garisan selari dalam lukisan. Hasil
karya juga dilukis dengan baik berbanding dengan sebelumnya. Permukaan kertas tidak lagi koyak
dan kemasan akhir dapat dilakukan oleh para pelajar.

251

10.0

DAPATAN KAJIAN

Bahagian ini membincangkan hasil analisis data dan dapatan kajian yang telah dijalankan secara
keseluruhan. Perbincangan dalam bab ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberkesanan
penggunaan gabungan berus sebagai kaedah untuk menghasilkan lukisan catan padi. Perbincangan
dapatan kajian adalah hasil daripada analisis karya ujian pra dan ujian pasca, pemerhatian dan
transkripsi temu bual.
Analisis data pemerhatian terhadap para pelajar sebelum intervensi mendapati para pelajar
memperoleh markah sebanyak 19% sehingga 29% iaitu berada pada tahap pencapaian lemah di mana
hasil lukisan pelajar tingkatan 4E menunjukkan kelemahan kemahiran dan teknik penghasilan yang
lemah. Penghasilan karya pelajar terdapat banyak perkara yang perlu diperbaiki. Pelajar-pelajar tidak
dapat menghasilkan imej padi dalam catan. Imej padi tidak kelihatan seperti garisan-garisan selari
sebaliknyer hanya sapuan warna yang sekata dihasilkan.
Manakala analisis data pemerhatian terhadap para pelajar selepas intervensi, didapati pelajar-pelajar
ini berjaya memperoleh markah sebanyak 30% sehingga 40% iaitu pada tahap baik. Hal ini kerana
pelajar sudah menampakkan kemahiran dan penggunaan teknik yang betul serta mempunyai
kekemasan yang baik. Selepas menggunakan kaedah ini, para pelajar boleh menghasilkan imej padi
yang jelas di mana kelihatan garisan-garisan selari dalam lukisan. Hasil karya juga dilukis dengan
baik berbanding sebelumnya. Permukaan kertas tidak lagi koyak dan kemasan akhir dapat dilakukan
dengan baik.
Hasil dapatan temubual dan soal selidik juga menunjukkan para pelajar memberikan jawapan yang
positif secara keseluruhannya. Perbincangan dapatan kajian menunjukkan keberkesanan kaedah ini
sebagai alat bantu kepada pelajar untuk menghasilkan imej padi dalam catan. Data-data yang
dikumpul menunjukkan para pelajar boleh menghasilkan imej padi dalam catan dengan menggunakan
kaedah ini. Penggunaan kaedah gabungan berus secara umumnya dapat diterima oleh pelajar sebagai
salah satu alat yang dapat meningkatkan kemahiran melukis mereka. Di samping, kos untuk
menyediakan kaedah itu tidak membebankan para pelaajr. Dapatan kajian secara keseluruhannya juga
menunjukkan perubahan yang positif berlaku terhadap tingkah laku pelajar dan pelajar semakin
berminat untuk menghasilkan karya catan. Hal ini menunjukkan penggunaan kaedah gabungan berus
ini, dapat menarik minat dan perhatian pelajar untuk membentuk tingkah laku yang positif.

252

11.0

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI KAJIAN

Bil

Aktiviti

Tarikh

Mesyuarat Jawatankuasa membentangkan cadangan

4.1.2015

Mesyuarat Perancangan pembentukan ujian Pra, Pasca

5.1.2015

Pelaksanaan Ujian Pra

9.1.2015

Memproses Data Ujian Pra

10.2.2015 - 11.2.2015

Mesyuarat perancangan untuk temu bual dan pemerhati

13.3.2015

Melaksanakan aktiviti P&P (bertindak)

15.4.2015 - 17.4.2015

Analisis data ujian, temu bual, pemerhati

19.5.2015 - 23.5.2015

Melaksanakan teknik rawatan

23.7.2015 - 25.7.2015

Pelaksanaan ujian pasca/ renungan dan penilaian kendiri

28.8.2015

10

Penulisan Laporan Penyelidikan

26.9.2015 - 28.9.2015

11

Pemurnian Laporan Kajian Tindakan

29.9.2015 - 30.9.2015

12.0

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kajian ini dapat dijalankan dengan baik. Kajian ini berjaya meningkatkan
mutu dan kemahiran pelajar melukis catan padi dengan betul dan tersusun. Melalui kajian ini, kami
berjaya meningkatkan tumpuan murid terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek
Pendidikan Seni Visual secara amnya terutama bagi tajuk catan padi ini. Hasil kerjasama dari ahli
kumpulan, kami berjaya mengenal pasti permasalahan pelajar sehingga terciptalah kaedah ini. Kajian
yang dijalankan oleh kami mengenai keberkesanan penggunaan gabungan berus dalam penghasilan
catan pemandangan sawah padi. Dengan menggunakan gabungan berus ini kajian telah berjaya
dilaksanakan dengan jayanya dan hasil dapatan menunjukkan keberkesanan kaedah yang digunakan
memberikan impak terhadap hasil kerja pelajar dan meningkatkan kefahaman mereka.
13.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kemahiran murid melukis catan padi dengan baik
menggunakan kaedah Gabungan Berus. Kajian lanjutan diperlukan bagi membaik pulih pengajaran
dan kaedah yang sedia ada. Selain itu kajian lanjutan diperlukan untuk mencapai objektif-objektif
yang lain.

253

14.0

LAMPIRAN

254

KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

MOHD FARID NAZMI BIN CHE ADAM

PENGHARGAAN
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdullillah bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya saya dapat
menyiapkan Laporan Kajian Tindakan saya ini.

Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada pembimbing saya Tuan
Pengetua diatas kerjasama yang sepenuhnya. Segala bimbingan dan bantuan beliau dalam proses saya
menyiapkan Kajian Tindakan ini.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang membantu dan memberikan dorongan dalam
bersama-sama menyelesaikan Kajian Tindakan ini dan semua yang memberi sokongan.

Sekian, terima kasih semua.

255

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN / ISI KANDUNGAN

2-3

ABSTRAK

TAJUK KAJIAN

REFLEKSI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LEPAS

5-6

FOKUS KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN DAN KUMPULAN SASARAN

PELAKSANAAN TINDAKAN

TINDAKAN YANG AKAN DAN TELAH DIAMBIL

CADANGAN SETERUSNYA

10

LAMPIRAN

11

256

ABSTRAK

Tujan kajian ini dibuat adalah untuk melihat permasalahan yang dialami oleh guru pendidikan
jasmani dan kesihatan semasa mengajar pada waktu pengajaran dan pembelajaran. Permasalahan yang
seringkali dilihat adalah pelajar yang tidak memakai pakaian sukan yang bersesuaian atau lansung
tidak membawa pakaian.ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Punca kedua yang dilihat
menjadikan masalah kepada guru pendidikan jasmani dan kesihatan adalah pelajar yang tidak tepat
masa dan seringkali lewat semasa sesi pertukaran waktu pembelajaran kelas. Faktor lain juga
melibatkan sebilangan pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas didalam sukan dan permainan
menyebabkan guru sukar untuk mengajar sesuatu pembelajaran kerana pada peringkat asasnya masih
lemah. Kajian ini juga melihat pada jumlah pembahagian pelajar yang tidak seimbang serta jantina
yang berlainan menyukarkan proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan seterusnya dengan guru
mengenakan tindakan yang bersesuaian kepada pelajar agar pengajaran dan pembelajaran dapat
dijalankan dengan lancar.

257

KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI


KAJIAN TINDAKAN

TAJUK KAJIAN
Permasalahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Pendidikan Jasmani

REFLEKSI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LEPAS

Sepanjang tempoh enam bulan mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani, terutama tingkatan 4 dan
5, saya dapati ada beberapa masalah utama yang menjadi kekangan dalam kelancaran proses
pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah utama ialah sesetengah pelajar tidak memakai atau
tidak mempunyai pakaian sukan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, tidak menepati masa, agihan
pelajar mengikut jantina yang bercampuran serta tidak sama rata dan tidak menguasai kemahiran asas
dengan baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah antara punca utama dalam kegagalan melaksanakan


proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan dan efektif. Akibatnya, saya mendapati sukar
untuk melaksanakan pengajaran sesuai dengan perancangan harian sebagaimana peruntukan masa
diberi, kehendak sukatan pelajaran, mengikut kemahiran asas dan jantina pelajar - pelajar tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diberikan perhatian yang serius, memandangkan ianya


boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran dan mengakibatkan kegagalan dalam
menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam sukan dan permainan. Ianya secara tidak lansung akan
menyukarkan penyampaian maklumat dan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarutan begitu sahaja, ianya bukan
sahaja menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi turut menjejaskan kredibiliti guruguru Pendidikan Jasmani dalam menjalankan tugas. Oleh yang demikian, kajian perlu dibuat bagi
mengenalpasti cara bagaimana mengatasinya.

Untuk tujuan tersebut, saya menyarankan agar beberapa langkah diambil dan dilaksanakan segera
supaya permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi duri dalam daging yang akhirnya
merugikan pelajar sendiri. Beberapa langkah sesuai telah dikenalpasti dan perbincangan bersama
antara pengurusan dan tenaga pengajar perlu dibuat segera.

258

FOKUS KAJIAN
Melalui perhatian yang dibuat, adalah didapati pelajar tingkatan 4 dan 5 sama ada lelaki atau
perempuan sering melanggar peraturan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan berikut;

Tidak memakai pakaian sukan yang bersesuaian atau lansung tidak membawa pakaian.

Tidak tepat masa dan seringkali lewat

Tidak menguasai kemahiran asas sukan dan permainan.

Jumlah pembahagian pelajar yang tidak seimbang serta jantina berlainan.

Saya berkeyakinan sekiranya permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi, maka proses


pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, mencapai objektif yang
dirancang sesuai rancangan yang dirancang mengikut sukatan pelajaran bagi melahirkan pelajar yang
lebih berdaya saing dan seimbang dari aspek mental dan fizikal.

OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian permasalahan ini dibuat dan langkah-langkah pro aktif diambil, objektif berikut
diharap dapat dicapai;

a)

Objektif Am
Permasalahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dapat
dilaksanakan dengan lebih efektif dan mampu menguasai kemahiran asas yang diajar.

b)

Objektif Khusus

Pelajar mempunyai baju sukan yang sesuai mengikut peraturan sekolah.

Pelajar menepati masa dan mempunyai cukup waktu untuk belajar.

Pelajar dapat menguasai kemahiran asas dalam sukan dan permainan.

Jumlah pelajar yang sama rata serta sama jantina akan memudahkan
penyampaiandan pelaksanaan aktiviti.

259

KUMPULAN SASARAN

Kajian ini melibatkan pelajar Tingkatan 4 dan 5 yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan.

PELAKSANAAN TINDAKAN

Hasil Pemerhatian

Hasil pemerhatian selama enam bulan pertama melaksanakan pengajaran matapelajaran Pendidikan
Jasmani, didapati majoriti pelajar sama ada lelaki atau perempuan yang tidak memakai atau membawa
pakaian sukan. Pelajar juga lebih cenderung memakai baju T dan berseluar sekolah. Oleh itu, pelbagai
aktiviti tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana pelajar tidak memakai pakaian yang
sesuai.

Kelewatan pelajar hadir waktu matapelajaran Pendidikan Jasmani menyebabkan kesuntukan masa
untuk menghabiskan rancangan harian yang telah dirancang. Pelbagai alasan diberikan oleh pelajar.
Waktu yang diambil untuk sampai ke padang memakan masa lama memandangkan jarak kelas yang
jauh serta masa pembelajaran tidak cukup panjang.

Kegagalan pelajar menguasai kemahiran asas sukan dan permainan di sekolah rendah menyukarkan
sedikit proses pengajaran dan pembelajaran kerana aras kemahiran di peringkat menengah lebih
komplek dan pemahaman terhadap lakuan dan kesan adalah amat diperlukan.

Pembahagian pelajar yang tidak sama rata turut menimbulkan masalah terutama sewaktu pengajaran
sukan dan permainan yang melibatkan pasukan. Ketidakseimbangan ini juga perlu diberikan perhatian
serius kerana ia juga boleh menyebabkan kesukaran mengajar terutama pada jumlah yang sangat kecil
dan sebaliknya. Kelainan jantina juga menjadi satu faktor kepada pelajar untuk melakukan aktiviti
kerana kebiasaan kaum lelaki terlebih aktif dipadang serta kaum wanita hanya melihat keaktifan
pelajar lalaki kerana takut mengalami kecederaan. Selain itu juga sifat malu wanita menjadi
penyumbang utama proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Didalam aktiviti
yang melibatkan pergerakan yang berbeza seperti gimnastik pelajar wanita akan malu untuk
melakukan aktiviti itu serta contoh permaianan bola sepak pelajar wanita tidak mahu melakukan
aktiviti itu kerana bagi kaum wanita bola sepak bukanlah sukan yang sesuai untuk merek

260

TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIAMBIL

Memandangkan masalah ini tidak boleh diabaikan begitu sahaja, beberapa langkah dirasakan perlu
diambil dan akan diambil, antaranya termasuklah;

Guru telah mengenakan denda dan amaran lisan bagi memastikan pelajar hadir dengan
pakaian yang sesuai dan lengkap. Namun, didapati masih gagal mematuhi arahan. Guru
mencadangkan agar seorang pelajar mempunyai dua helai pakain sukan yang dibenarkan
oleh pihak sekolah agar tiada alasan tiada baju bersih untuk dipakai .

Akan berbincang dengan pihak pengurusan tentang penggabungan waktu agar lebih masa
untuk menguruskan kelas. Selain berbincang tentang pergerakan pelajar keluar dan masuk
ke kelas, bagi mengelakkan masalah timbul semasa pergerakan pelajar.

Mengenalpasti guru-guru yang mengajar mempunyai kemahiran dan dihantar


menghadiri kursus profesionalisme yang berkaitan agar menguasai kemahiran asas sukan
dan permainan. Ini akan menambahkan keyakinan dan minat guru terhadap pengajaran,
sekaligus akan menarik minat pelajar.

Mengimbangkan bilangan murid akan dapat memudahkan proses pengajaran dan


pembelajaran serta pengabungan antara dua kelas dan dibahagikan antara jantina
berlainan agar tahap kemampuan yang ada pada kaum wanita dan lelaki dapat diasingkan,
keseimbangan ini memudahkan guru menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancang.
Bagaimanapun pembahagian tersebut akan mengambil masa yang lama.

Adalah menjadi harapan agar pendekatan yang lebih positif diambil bagi menangani permasalahanpermasalahan tersebut agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih
sempurna.

CADANGAN KAJIAN TERUSNYA


1. Cadangan untuk kajian seterusnya adalah pihak sekolah perlulah menetapkan jenis pakain
yang berlainan semasa kelas pendidikan jasmani agar senang diagihkan mengikutkumpulan
2. Ruang masa untuk setiap pertukaran mata pelajaran perlu dibuat sekurang kurangnya 5 minit
3. Pemilihan pelajar yang mempunyai kemahiran asas sukan dan permainan yang sekata.
4. Pembahagian pelajar perlu dibuat pada awal tahun untuk mendapat jumlah pelajar yang
seimbang dan juga perlu memisahkan pelajar lelaki dan perempuan semasa aktiviti kerana
jantina yang berlainan menyebabkan kaun wanita tidak berminat untuk melakukan aktiviti.

261

KAJIAN TINDAKAN

MENINGKATKAN PENGUASAAN GAYA BAHASA DALAM KARYA


SASTERA DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH NYANYIAN

DISEDIAKAN OLEH:
MOHAMAD ALI BIN TIMBANG
CHE YUSRINA BINTI CHE SOH
MENINGKATKAN PENGUASAAN GAYA BAHASA DALAM KARYA SASTERA
DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH NYANYIAN
Disediakan Oleh:
Mohamad Ali @ Joni Bin Timbang
Che Yusrina Binti Che Soh
SMK MEDAMIT LIMBANG,
98700 LIMBANG, SARAWAK.

262

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar yang lemah dalam mengenal pasti gaya
bahasa dalam karya sastera untuk menjawab soalan dalam mata pelajaran Kesusasteraan
Melayu SPM. Sampel kajian melibatkan seramai 15 orang pelajar Tingkatan 4C yang
mengambil mata pelajaran elektif Kesusasteraan Melayu. Saya memfokuskan kepada gaya
bahasa. Tinjauan awal telah dibuat melalui ujian pra yang menunjukkan murid lemah
mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera. Oleh itu, pengajaran gaya bahasa
menggunakan kaedah nyanyian diperkenalkan kepada pelajar sebagai satu cara untuk
mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi pelajar terutama dalam mengenal gaya
bahasa yang terdapat dalam karya sastera. Kajian juga telah menjalankan pelan tindakan
berdasarkan pendekatan yang diperkenalkan dan mendapati penguasaan kemahiran pelajar
dalam mengenal pasti gaya

bahasa semakin memuaskan jika dibandingkan dengan

sebelumnya. Pelajar tersebut lebih menunjukkan sikap positif dengan menunjukkan


pembelajaran aktif untuk menguasai kemahiran mengenal pasti gaya bahasa dan
mempunyai keyakinan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas bagi
mencapai keputusan yang cemerlang dalam Kesusasteraan Melayu di peringkat SPM.

263

Bahagian 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Kajian
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu merupakan mata pelajaran elektif pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM). Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu peringkat SPM mempunyai dua
bahagian soalan iaitu Bahagian Satu dan Bahagian Dua. Bahagian Satu merupakan bahagian
soalan struktur yang membawa markah 40 markah manakala Bahagian Dua merupakan bahagian
soalan esei yang membawa sebanyak 60 markah. Satu instrumen pentaksiran yang terdapat dalam
mata pelajaran Kesusasteraan Melayu ialah gaya bahasa. Instrumen berkaitan gaya bahasa ini
selalu ditanya dalam kedua dua bahagian kertas soalan Kesusasteraan Melayu iaitu pada
bahagian soalan struktur dan soalan esei.
Mutu pendidikan berkualiti amat dituntut dalam menghadapi cabaran alaf baru, cabaran dunia
siber dan semuanya boleh dirangkumkan sebagai cabaran menghadapi dunia yang tidak menentu
perkembangannya kesan ledakan maklumat merentasi sempadan. Lantaran itu, iklim
pembelajaran pelajar yang berkesan dan harmoni perlu difikirkan bagi mencapai kecemerlangan
pendidikan. Namun demikian, perkara membimbangkan ialah berlaku kemerosotan kualiti
pembelajaran pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar ketika mengikuti
pendidikan formal dalam kelas berdasarkan pencapaian pelajar dalam menjawab soalan sehingga
menjejaskan pencapaian pelajar dalam Kesusasteraan Melayu. Fenomena ini perlu ditinjau secara
teliti dan mendalam bagi mencari formulasi berkesan dalam menangani isu pembelajaran pelajar
dalam kelas khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Kesusasteraan Melayu untuk
menghadapi peperiksaan SPM.
Kemahiran mengenal gaya bahasa dalam karya sastera perlu dikuasai oleh pelajar supaya
tidak berlaku kesilapan yang mengakibatkan pelajar kerugian markah pada soalan tersebut.
Tambahan lagi, jika soalan tersebut soalan dalam bahagian esei yang membolehkan pelajar
mendapat markah mudah dengan menyenaraikan jenis dan contoh gaya bahasa yang terdapat
dalam karya sastera yang dikaji sama ada puisi atau prosa.

264

Untuk melengkapkan kajian ini, pengkaji telah melaksanakan ujian pra terlebih dahulu untuk
membuat penilaian tentang tahap kemampuan murid menguasai penggunaan gaya bahasa dalam
puisi tradisional dan prosa. Kebanyakan latihan berdasarkan buku Antologi Kubentang Sehelai
Peta yang juga merupakan buku teks Kesusasteraan Melayu yang baharu. Setelah pengkaji
meneliti masalah pembelajaran serta amalan pengajaran guru berdasarkan item-item yang
ditentukan pengkaji telah membuat suatu rumusan bahawa pengajaran dan pembelajaran
konvensional telah menyebabkan mereka tidak menguasai kemahiran estetika ini dengan baik.
Terdapat pelajar yang keliru dengan penyampaian guru dan melakukan kesilapan menjawab ujian
pra serta gagal dalam menguasai gaya bahasa ini. Oleh itu, perancangan tindakan untuk kajian ini
akan berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran guru dengan menggunakan kaedah nyanyian
dengan penekanan terhadap kemahiran bahasa estetika bergabung jalin dengan kemahiran
membaca dan menulis.

1.2 Pernyataan Masalah


Dalam kelas, murid yang boleh dikategorikan kepada pelbagai tahap mengikut
kebolehan,iaitu cemerlang,sederhana dan lemah. Dalam peperiksaan yang dijalankan dapat dilihat
sebilangan murid tidak menjawab soalan gaya bahasa yang ditanyakan. Ada sesetengah pula
yang hanya dapat mengenal pasti sebilangan kecil sahaja gaya bahasa yang terdapat dalam karya
sastera yang diberikan.

Masalah ini merupakan masalah yang dihadapi oleh para guru setiap

tahun. Murid mengalami kesukaran untuk mengenal pasti gaya bahasa yang terdapat karya sastera
dalam soalan latihan dan peperiksaan. Ramai yang gagal mengenal pasti contoh dalam karya dan
mengingati istilah gaya bahasa yang tepat.
Persekitaran rumah - Tahap penguasaan bahasa Melayu dipengaruhi oleh tahap sosioekonomi
dan perkerjaan ibu bapa. Peranan guru - Guru yang tidak kreatif, tiada pengetahuan tentang teori,
pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang bersesuaian dengan tahap pencapaian, motivasi
dan kefahaman pelajar serta menyampaikan pengajaran secara mendatar juga menjadikan
pengajaran Kesusasteraan Melayu kurang diminati oleh pelajar.

265

1.3 Tujuan dan Objektif Kajian


Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauh peningkatan penguasaan murid terutama untuk
mengenal pasti gaya bahasa bagi murid tingkatan empat. Diharap dengan adanya kajian sebegini
akan dapat membantu meningkatkan penguasaan gaya bahasa di sekolah pada masa hadapan.
Selain itu, kaedah nyanyian yang digunakan juga bertujuan untuk mewujudkan suasana
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif bagi menimbulkan minat dalam mata pelajaran
Kesusasteraan

Melayu terutamanya dari aspek gaya bahasa. Tambahan lagi, murid juga

mendapat pengalaman muzik yang memadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakat
mereka dalam seni muzik.
Kaedah nyanyian ini juga akan menjadikan mata pelajaran meresap ke dalam minda murid
kerana lagu yang disukai akan mereka nyanyikan berulang-ulang dengan kemahuan mereka
sendiri. Kebanyakan guru menggunakan kaedah pengajaran secara kuliah. Hal ini akan
membuatkan

pelajar

menjadi

jemu

dan

hilang

tumpuan.

Muzik merupakan medium yang bertindak sebagai terapi untuk mengurangkan tekanan pelajar,
meluahkan perasaan, fikiran dan imaginasi dalam usaha membina kreativiti pelajar.
Seterusnya, memberi peluang murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang
menggembirakan

serta

memberi

pengetahuan

dan

pengalaman

dengan

berkesan.

Sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui
perubahan dengan menggalakkan guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri dan
menjadi lebih kritis tentang amalan dan bersedia untuk mengubahnya.
Membuat kajian ke atas satu amalan sosial yang dilihat sebagai satu tindakan yang paling
strategik yang sentiasa boleh diaplikasikan.
Mengetahui minat murid tentang kaedah sesuai dengan kemampuan dan kebolehan murid.
i.

Mengenal pasti tahap keberkesanan pengajaran konvensional terhadap gaya bahasa dalam
kalangan murid Tingkatan 4.

ii.

Mengenal pasti kaedah nyanyian terhadap penguasaan gaya bahasa dalam kalangan murid
Tingkatan 4.

266

iii.

Menilai keberkesanan

kaedah nyanyian terhadap penguasaan gaya bahasa dalam

kalangan murid Tingkatan 4.

1.4 Rasional Kajian


Penguasaan dalam mengenal pasti gaya bahasa merupakan tapak bagi memudahkan muridmurid melalui proses pembelajaran. Tapak ini merupakan asas yang dibina. Asas yang dibina
perlulah kukuh agar objektif pengajaran dan pembelajaran itu tercapai dengan jitu, berkesan dan
mantap.
Terdapat beberapa sebab murid tidak dapat mencapai tahap penguasaan dalam mengenal pasti
gaya bahasa antaranya ialah tidak dapat mengenal jenis gaya bahasa dan contoh di dalam karya
sastera yang dikaji. Murid sering keliru dengan jenis gaya bahasa kerana pengetahuan asas
tentang gaya bahasa itu sendiri tidak kukuh dalam ingatan mereka. Ketika pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas, murid dapat menyebut jenis-jenis gaya bahasa tetapi apabila diminta
untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang sesuatu gaya bahasa itu serta memberikan contoh
mereka gagal. Hanya sebilangan kecil sahaja dapat memberikan penerangan secara ringkas
tentang sesuatu gaya bahasa.

1.5 Batasan Kajian


Kajian ini memberi penekanan kepada keberkesanan kaedah nyanyian dalam aspek gaya
bahasa Kesusasteraan Melayu dalan kalangan murid tingkatan empat. Kaedah nyanyian digunakan
kerana kaedah ini dilihat dapat menarik minat murid untuk mempelajari sesuatu aspek yang diajar.
Kaedah nyanyian ini juga memudahkan murid untuk memahami dan mengingati sesuatu. Kajian ini
menggunakan kaedah eksperimental satu kumpulan eksperimen. Kumpulan eksperimen ini
ditadbirkan dua jenis ujian iaitu ujian pra dan ujian pasca bagi membandingkan tahap penguasaan
murid terhadap aspek gaya bahasa. Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri daripada 15 orang murid
Tingkatan 4C di Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit, Limbang di Sarawak.

267

1.6 Kaedah Nyanyian


Perkataan kaedah mengikut Kamus Dewan (1993: 513) bermaksud cara atau aturan membuat
sesuatu. Selain itu, kaedah merupakan cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuantujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh satu-satu kaedah itu (Arbak
Othman, 1989:13). Kaedah juga membawa maksud langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang
diatur untuk mengajar sesuatu bahasa atau bahagiannya, sesuai dengan pendekatan yang dipegang
(Abdullah Hassan, 1996:114).
Kaedah

Karaoke adalah hiburan interaktif yang dinyanyikan mengikut lagu yang

dirakamkan. Selalunya lirik sesuatu lagu ditayangkan pada skrin. Dalam kajian ini, pengkaji akan
menggunakan sedutan lagu-lagu bahasa Melayu semasa sesi P&P.
Nyanyian adalah sebutan bersuara yang dinyatakan dalam bentuk lagu dan irama. Dalam
kajian ini, pengkaji akan mengajar pelajar tentang huruf vokal, konsonan dan pola-pola vokal dengan
kaedah nyanyian.
1.7 Rumusan
Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan, jelaslah bahawa strategi pengajaran dan
pembelajaran menggunakan kaedah naynyian mendatangkan kesan yang positif sewaktu sesi
pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami
perubahan menerusi pembelajaran menggunakan kaedah tersebut. Mereka melibatkan diri secara aktif
dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana seronok dengan kaedah pembelajaran yang
digunakan. Oleh itu, pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran aspek gaya bahasa menggunakan
kaedah nyanyian juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada
pelajar.

268

1.8 Instrumen
Pelbagai instrumen kajian telah digunakan dalam kajian ini. Dalam kajian ini ada dua jenis
soalan ujian iaitu ujian pra dan ujian pos. Borang kaji selidik juga merupakan salah satu insrtrumen
dalam kajian ini. Lembaran kerja yang dibuat untuk mendapatkan maklamat tentang kefahaman murid
sebelum dan selepas pembelajaran dilakukan.
Kajian yang telah dijalankan ini menggunakan beberapa instrumen kajian untuk mengumpul
data supaya pengkaji dapat menilai keberkesanan kajian yang dijalankan.

Kajian menumpukan

kepada pencapaian murid-murid menguasai kemahiran menulis karangan.


Pemerhatian akan ditumpukan kepada perubahan tingkah laku murid-murid terhadap
pembelajaran untuk menguasai kemahiran menulis karangan yang baik. Pemerhatian juga ditumpukan
kepada perubahan tingkah laku guru-guru yang menyampaikan pengajaran.
Temubual dijalankan sebelum penggunaan pengajaran menggunakan kaedah nyanyian dalam
pengajaran, sedang menggunakan kaedah nyanyian dalam pengajaran, dan selepas menggunakan
kaedah nyanyian dalam pengajaran - guru ditemubual dengan persoalan mengenai kelebihan dan
kelemahan menggunakan kaedah nyanyian dalam pengajaran gaya bahasa terutamanya. Responden
juga ditemubual untuk memberikan pandangan mereka terhadap pengajaran gaya bahasa yang
menggunakan kaedah nyanyian.
Instrumen kajian ini ialah dua set soalan ujian menganalisis gaya bahasa dalam karya sastera.
Pra ujian dan pasca ujian digunakan untuk mengukur kebolehan murid dalam mengenal pasti berapa
banyak jenis dan contoh gaya bahasa yang terdapat dalam karya sastera yang dikaji sewaktu
pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Setiap soalan esei membawa markah 10. Ujian ini dibina
sendiri oleh pengkaji berdasarkan teks antologi yang dipelajari. Kedua-dua ujian ini ditadbir dengan
soalan ujian yang sama. Tujuan pra ujian diadakan adalah untuk menilai kebolehan mengarang murid
sebelum rawatan dijalankan. Tujuan diadakan pasca ujian adalah untuk melihat pencapaian murid
dalam mengenal pasti aspek gaya bahasa dalam karya sastera setelah mereka didedahkan dengan
pengajaran menggunakan kaedah nyanyian.
269

2.0 Kajian rintis


Ujian rintis ialah satu ujian yang diberikan kepada kumpulan murid yang tidak terlibat dalam
kajian untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaannya. Kajian rintis merupakan pra-ujian untuk
mencuba instrumen yang khusus. Menurut Mohd. Najib (1996), sebelum melakukan kajian sebenar,
kajian rintis perlu dilakukan dengan menggunakan sampel yang mempunyai ciri-ciri yang sama
dengan populasi yang hendak diuji. Dalam mini kajian tindakan, pengkaji telah membuat tinjauan
terhadap hasil kajian lepas supaya dapat memperoleh maklumat atau penjelasan terperinci terhadap
bidang kajian dan asas data kajian.
3.0 Populasi / Sampel Kajian
Sampel kajian ini terdiri daripada lima belas orang murid Tingkatan 4C daripada Sekolah
Menengah Kebangsaan Medamit Limbang, Sarawak. Kumpulan ini akan diajar tentang gaya bahasa
yang sama oleh guru yang sama dengan kaedah yang berbeza bagi setiap sesi pembelajaran. Sampel
yang dipilih adalah berdasarkan pencapaian prestasi dalam Kesusasteraan Melayu yang agak setara.
Walau bagaimanapun keputusan kajian ini tidak boleh digunakan sebagai satu generalisasi kerana ia
merupakan satu kajian kes sahaja.
4.0 Perancangan tindakan / intervensi
Langkah pertama yang dilakukan oleh pengkaji ialah membuat pemerhatian terhadap kertas
jawapan pelajar pelajar dalam Peperiksaan Kendalian Sekolah (PKS) terutamanya soalan berkenaan
gaya bahasa. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti prestasi pelajar mengenal gaya bahasa yang
terdapat dalam karya sastera dalam kalangan murid tingkatan 4C. Seterusnya, guru telah
menggunakan pendekatan konvensional dalam pengajaran puisi dan murid diminta menjawab satu
soalan berkenaan gaya bahasa berdasarkan karya yang dipelajari. Pengkaji kemudian mengadakan
ujian pra untuk mengukur prestasi murid selepas mengikuti pengajaran konvensional. Tajuk yang
dipilih adalah mengenal pasti seberapa banyak gaya bahasa yang terdapat dalam karya. Pengkaji
kemudian menanda jawapan yang ditulis untuk menentukan kemampuan murid dalam mengenal pasti
gaya bahasa dalam karya.
270

Berdasarkan semakan tersebut maka pengkaji membuat keputusan untuk mengajar cara
mengenal gaya bahasa menggunakan kaedah nyanyian. Seterusnya, guru telah memberikan satu lagi
latihan mengenal pasti seberapa banyak gaya bahasa dalam karya sebelum menanda latihan tersebut.
Hasilnya lebih memberangsangkan jika dibandingkan dengan pengajaran konvensional. Pengkaji
kemudian mengadakan ujian pasca untuk mengukur tahap prestasi murid dalam mengenal pasti gaya
bahasa dalam karya.
5.0 Pelaksanaan Perancangan Tindakan
Pengkaji menggunakan kaedah nyanyian untuk meningkatkan penguasaan mengenal gaya
bahasa dalam karya sastera.
Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil, saya telah meninjau masalah-masalah
yang menyebabkan kegagalan murid dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera.
Melakukan tinjauan awal terhadap kumpulan sasaran mengikut kelas yang diajar dan
memerhatikan keadaan fizikal murid. Mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang pertama
menggunakan kaedah konvesional. Seterusnya pengkaji membuat pemerhatian terhadap keadaan
murid dan membuat refleksi selepas sesi pembelajaran. Dengan menganalisis refleksi pengajaran
awal. Pengkaji dapat mengenal pasti permasalahan yang wujud dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta menetapkan masalah yang hendak dijadikan subjek kajian.
Pengkaji mendapatkan maklumat murid untuk membuat kajian. Pengkaji merancang proses
pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah nyanyian. Pengkaji menyediakan rancangan
pengajaran yang baharu. Pengkaji melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan
mengaplikasikan kaedah nyanyian. Pengkaji membuat pemerhatian semasa proses pembelajaran dan
mengadakan ujian selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, pengkaji melakukan
refleksi pengajaran. Pengkaji menganalisis keputusan ujian, pemerhatian dan soal selidik. Pengkaji
membuat perbandingan terhadap keputusan ujian, pemerhatian dan soal selidik dengan pembelajaran
terdahulu.

271

Pengkaji menggunakan 15 orang murid Tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran


Kesusasteraan Melayu sebagai mata pelajaran elektif sebagai sampel kajian yang terdiri daripada
murid kelas sederhana. Pengkaji memberikan satu soalan menganalisis gaya bahasa yang terdapat
dalam karya yang dikaji. Murid dikehendaki mengenal pasti seberapa banyak gaya bahasa yang
terdapat dalam karya yang diberikan. Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan, jelaslah
bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah nyanyian mendatangkan kesan
yang positif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. Sikap dan perlakuan
mereka didapati mengalami perubahan menerusi kaedah yang digunakan. Mereka melibatkan diri
secara aktif dalam segala aktiviti yang dilaksanakan dan dalam masa yang sama nmurid juga dapat
melaksanakan tugasan yang diberikan dengan lebih baik berbanding sebelumnya. Oleh itu, pengkaji
berpendapat bahawa pengajaran gaya bahasa menggunakan kaedah nyanyian juga sesuai digunakan
dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar.
Setelah segala data atau maklumat telah diperolehi pengkaji akan melaksanakan beberapa siri
ujian, iaitu ujian pra dan ujian pasca, seterusnya membuat perbandingan dengan menggunakan ujian t
untuk melihat keberkesanan pendekatan ini.
6.0 Prosedur Pengumpulan Data
Kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah pemerhatian. Pemerhatian
merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan.
Kaedah ini merupakan salah satu alternatif dalam pengumpulan maklumat atau data selain soal selidik
dan temu duga. Pemerhatian terbahagi kepada dua iaitu Pemerhatian Bukan Peserta (Pemerhatian
Penuh) dan Pemerhatian Peserta (Peserta sebagai Pemerhati). Pemerhatian bukan peserta memerlukan
pemerhati memilih tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian dalam memastikan membuat
pemerhatian secara teliti terhadap gerak-geri ahli kumpulan. Pemerhati peserta pula ialah pemerhati
menjadi seorang daripada ahli dalam kumpulan yang hendak diperhati.

272

Menurut Sidek Mohd Noah (2002) pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan ang
digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelididkan. Melalui pemerhatian seseorang penyelidik
dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah
dikenalpasti. Jenis pemerhatian yang digunakan di dalam kajian ini adalah pemerhatian peserta.
Pemerhatian jenis ini melibatkan pemerhatian atau pengkaji menjadi salah seorang daripada ahli
kumpulan yang hendak dikaji dan dalam masa yang sama bertindak sebagai pemerhatian. Kebaikan
kaedah pemerhatian ini ialah penyelidik dapat mengalami sendiri aktiviti yang dirancang dan ini
menjadikan dapat pemerhatian menjadi lebih sah dan boleh dipercayai.
Menurut Mohamad Najib Abd Ghafar (1999) sesebuah penyelidikan yang berdasarkan
prestasi memerlukan penyelidik menyediakan ujian yang mana proses tersebut dinamakan pengujian.
Menurutnya lagi, pengukuran yang menggunakan teknik ujian menghasilkan skor. Skor atau markah
mengikut skala tetentu adalah data kuantitatif yang selalu digunakan dalam analisis. Skor-skor ini
diperolehi daripada jawapan subjek berdasarkan soalan yang disediakan oleh penyelidik.
Reka bentuk ujian yang telah digunakan dalam kajian ini adalah reka bentuk ujian pasca.
Menurut Chua Yan Piaw (2006) ujian pasca merupakan reka bentuk eksperimental benar yang paling
ringkas tetapi ia mempunyai kesahan dalaman yang tinggi.Dalam reka bentuk ini, murid-murid
diagihkan ke dalam dua kumpulan secara rawak, dan variebel bersandar hanya diukur sekali sahaja,
iaitu melalui ujian pasca.
7.0 Dapatan Kajian
7.1 Dapatan kajian dan interpretasi daripada keputusan analisis data
Ini merupakan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan Kaedah Nyanyian dalam
pengajaran aspek gaya bahasa dalam kalangan murid di sekolah menengah. Selain itu, dapatan kajian
bertujuan

untuk

menjawab

persoalan

kajian

yang

Soalan kajian tersebut dinyatakan seperti berikut:


Sejauhmanakah tahap pencapaian mengenal pasti gaya bahasa dalam pra ujian?

273

dikemukakan.

Sejauhmanakah

tahap

pencapaian

mengenal

pasti

gaya

bahasa

dalam

pasca

ujian?

Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian mengenal gaya bahasa antara ujian pra
dengan ujian pasca?
Jadual menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina.
Jantina

Sampel

Peratus (%)

Lelaki

27

Perempuan

11

73

JUMLAH

15

100

Jadual menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Sampel kajian terdiri daripada 4 orang
atau 27% murid lelaki dan 11 orang atau 73% murid perempuan. Ini menunjukkan bahawa sampel
murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki.
Berikut merupakan huraian dapatan berdasarkan persoalan kajian.
Persoalan Kajian 1:
Sejauhmanakah pencapaian mengenal pasti gaya bahasa dalam pra ujian?
Jadual berikut merupakan taburan markah ujian pra mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera.
Markah

Taburan

Peratus ( % )

11

73.3

20.0

0.7

JUMLAH

15

100

Jadual menunjukkan taburan markah pra ujian mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera.
Satu soalan mengenal pasti gaya bahasa yang membawa markah 10 telah diberi kepada murid 4C.
Berdasarkan soalan pra tersebut, didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 2 markah

274

dan markah maksimum ialah 4 markah. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 2 markah iaitu
markah minimum dengan 11orang murid atau sebanyak 73.3 peratus.
Persoalan kajian 2 :
Sejauhmanakah tahap pencapaian mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera dalam
pasca ujian?
Untuk menjawab persoalan ini jadual berikut merupakan taburan markah uijian pasca mengenal pasti
gaya bahasa dalam karya sastera.
Markah

Taburan

Peratus (%)

13.3

26.7

40.0

20.0

JUMLAH

15

100

Jadual di atas menunjukkan taburan markah ujian pasca mengenal pasti gaya bahasa dalam karya
sastera. Markah minimum yang diperoleh murid ialah 4 markah dan markah maksimum ialah 7 markah.
Pencapaian murid semasa ujian pasca mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera kerap mendapat
6 markah iaitu seramai 6 orang murid atau sebanyak 40.0 peratus. Markah kedua yang kerap diperoleh
murid ialah 5 markah iaitu seramai 4 orang murid atau sebanyak 26.7 peratus. Perbezaan kekerapan
antara markah yang kerap dan kedua kerap yang diperoleh murid ialah dua orang murid atau 13.3
peratus sahaja.
Adakah terdapat perbezaan yang ketara antara markah ujian pra dengan ujian pasca?
Berdasarkan dapatan yang diperolehi, jelas menunjukkan terdapat perbezaan antara pembelajaran
yang menggunakan kaedah konvensional dengan kaedah nyanyian dalam sesi pengajaran yang
dijalankan. Walaupun perbezaan tersebut tidaklah terlalu ketara tetapi terdapat pemeringkatan dalam
prestasi mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera.
275

Ujian Pra

Ujian Pasca

Markah

Taburan

Peratus (%)

Markah

Taburan

Peratus (%)

11

73.3

13.3

20.0

26.7

0.7

40.0

20.0

JUMLAH

15

100

JUMLAH

15

100

Berdasarkan data yang diperolehi daripada ujian pra dan ujian pasca, dapat dilihat bahawa terdapat
peningkatan dalam prestasi pencapaian murid dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera.
Markah minimum juga telah meningkat daripada 2 markah kepada 4 markah. Selain itu, markah
maksimum juga meningkat iaitu 4 markah daripada ujian pra meningkat kepada 7 markah dalam ujian
pasca.
7.2 Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pengkaji bagi menyelesaikan masalah yang dikaji hasil
daripada aktiviti atau intervensi.
Di dalam bab ini kaitan antara tiga elemen utama dalam kajian ini akan dihuraikan iaitu persoalan
kajian dan analisis instrument kajian.
Persoalan 1 : Adakah kaedah nyanyian dapat meningkatkan kemahiran mengenal pasti gaya
bahasa dalam karya sastera oleh murid ?
Berdasarkan keputusan analisis ujian yang dilakukan, dapat dirumuskan bahawa markah murid
telah dapat dipertingkatkan dengan penggunaan kaedah nyanyian dalam proses pengajaran dan
pembelajaran gaya bahasa.
Keadaan ini bertepatan dengan kajian yang dijalankan oleh Nor Ella Fadzillah Binti Kamilan
yang bertajuk Sing It. Penyelidikan yang dilakukan oleh beliau tersebut berkaitan kaedah nyanyian

276

dalam menyelesaikan murid lemah dalam kemahiran mengecam nombor. Berdasarkan ujian yang
dilakukan, telah mengenal pasti kaitan penggunaan kaedah nyanyian dapat meningkatan prestasi
murid terhadap tajuk pelajaran yang diajarkan.
Bertepatan dengan penyelidikan tersebut, kajian yang saya lakukan ini juga dapat
meningkatkan sedikit pencapaian murid dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera.
Penggunaan lagu-lagu terkini adalah antara kaedah yang dapat membantu murid untuk mengingat
jenis gaya bahasa dan sekaligus mengingati contoh gaya bahasa. Kaedah ini dilihat boleh menjadi satu
cara yang efektif untuk membantu murid mempelajari aspek gaya bahasa dalam karya sastera..
Persoalan 2 : Adakah pengajaran menggunakan kaedah nyanyian dapat meningkatkan
kemahiran murid dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera?
Persoalan kajian kedua yang perlu dijawab melalui kajian ini ialah, adakah kaedah nyanyian
dapat meningkatkan perhatian murid. Bagi menjawab persoalan kajian ini, suatu pemerhatian telah
dilakukan ke atas peserta yang telah dipilih. Aspek-aspek pemerhatian telah ditetapkan terlebih
dahulu seperti adakah murid dapat menjawab soalan yang diberi oleh guru dan murid dapat
menyenaraikan isi pelajaran dari proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang telah diterangkan
di dalam bab cara pengumpulan data, kesemua aspek yang diperhatikan ini mempunyai kaitan dengan
perhatian.
Keadaan yang sama juga berlaku ke atas kajian ini di mana hasil pemerhatian yang dilakukan
ke atas peserta melalui dua sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu pengajaran menggunakan kaedah
konvensional dan pengajaran menggunakan kaedah nyanyian dalam pengajaran gaya bahasa.
Didapati, sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah nyanyian menunjukkan murid dapat
mengenal pasti lebih banyak gaya bahasa dalam karya sastera yang dikaji berdasarkan aspek
pemerhatian yang telah ditetapkan.
Hasil dapatan dari pemerhatian ini telah dapat membuktikan bahawa berlaku peningkatan
tahap perhatian murid terhadap pengajaran dan pembelajaran guru dengan penggunaan kaedah
nyanyian.
277

Persoalan 3: Adakah kaedah nyanyian berkesan dalam meningkatkan kemahiran murid


dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera?
Bagi menilai tahap kefahaman dan perhatian murid, saya telah menjalankan soal selidik ke
atas peserta yang menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah nyanyian.
Penggunaan kaedah ini dilihat dapat membantu murid untuk mengenal pasti gaya bahasa. Pemilihan
lagu bukan sahaja lagu-lagu lama tetapi turut diselitkan dengan lagu-lagu terkini untuk menarik
perhatian murid disamping untuk memudahkan murid mengingat contoh gaya bahasa yang terdapat
dalam lagu tersebut dan seterusnya mengaplikasinya ketika mengenal pasti gaya bahasa dalam karya
sastera yang dikaji. Walaupun peningkatan tidaklah terlalu ketara tetapi masih lagi dapat dikesan
terdapat sedikit peningkatan jika dibandingkan antara kedua-dua ujian yang dijalankan selepas elemen
estetika yang dimasukkan dalam pengajaran sebelum ujian pasca dijalankan.
8.0 Kesimpulan
Rumusannya, dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan kaedah nyanyian dalam
meningkatkan kemahiran murid dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam karya sastera yang dikaji.
Murid- murid yang berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini.
Walau bagaimanapun, terdapat kekuatan dan kelemahan dalam penggunaan kaedah nyanyian dalam
mempelajari aspek gaya bahasa. Kekuatannya kaedah ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan
keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Aktiviti yang
dilaksanakan

membolehkan mereka mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana

pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru dan akan dijadikan kewajipan dalam sesi
seterusnya.

278

Bagi murid yang kurang mampu dalam mengenal gaya bahasa dan mengingati istilahnya, kaedah ini
sekurang-kurangnya dapat meningkatkan keupayaan mereka selepas dimasukkan elemen lagu terkini
yang sering dinyanyikan dan diketahui oleh mereka dan sekaligus memudahkan mereka untuk
mengaplikasikan ketika menjawab soalan ujian yang diberikan.

Namun demikian, guru pelu sentiasa

membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif terutamanya ketika sesi
pembelajranyangdijalankan.
Walau bagaimanapun, penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. Semasa pengajaran dan
pembelajaran menggunakan kaedah nyanyian ini telah menyebabkan murid terlalu leka dengan nyanyian
yang diperdengarkan hingga mereka mengabaikan arahan guru supaya mengenal gaya bahasa yang
terdapat dalam lagu yang diperdengarkan. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak
dikawal dengan baik oleh guru. Justeru, guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta
memastikan pembelajaran berlaku setiap masa mengikut apa yang telah dirancangkan sebelum masuk ke
kelasdanmengajar.
Kelemahan kaedah ini juga ialah dari segi audio. Kadangkala bunyi kurang jelas dan tidak dapat
ditafsirkan oleh murid ketika lagu tersebut diperdengarkan. Apabila murid gagal mendengar dengan jelas
maka murid tidak dapat mengenal pasti gaya bahasa yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan yang
seterusnya menyebabkan objektif pembelajaran pada hari tersebut gagal dicapai sepenuhnya. Selain itu,
pengkaji juga menghadapi kesukaran untuk mendapatkan lagu-lagu terkini yang mempunyai unsur gaya
bahasa dalam liriknya. Lagu-lagu terkini terkini perlu dalam kajian ini kerana murid lebih dekat dengan
lagu tersebut dan ini akan memudahkan murid untuk lebih memahami perkara yang ingin disampaikan
dalam pengajaran. Walaupun begitu, kelemahan kecil ini dapat diatasi dengan adanya bantuan teknikal
pada masa hadapan.

279

9.0 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya.


Saya berharap kajian yang saya lakuakan ini dapat digunakan oleh guru-guru lain. Guru boleh
mengubah suai kajian ini agar bersesuaian dengan situasi pembelajaran pelajar. Melalui kajian yang
dilakukan ini, terdapat penambahbaikan yang boleh dilakukan seterusnya sebagai kesinambungan
kajian ini.
Sebagai lanjutan daripada kajian ini, saya bercadang untuk menjalankan kajian yang
seterusnya iaitu kaedah nyanyian dalam mencipta gaya bahasa dalam menghasilkan karya sastera
seperti lagu puisi. Saya akan cuba menambahkan lagi aktiviti menarik menggunakan kaedah nyanyian
yang telah saya aplikasikan dalam kajian ini.

280

PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI 2015


APLIKASI KAEDAH MNEMONIK DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN
PENCAPAIAN PENDIDIKAN MORAL PELAJAR TINGKATAN LIMA

Disediakan oleh :
Mohd Riduan Bin Masri

281

ISI KANDUNGAN

Isi Kandungan................................................................................................. 1
Penghargaan.................................................................................................... 2
Tajuk dan Abstrak......................................................................................... 3
1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran................................................. 4
2.0 Isu Keprihatinan / Fokus Kajian............................................................ 5
3.0 Objektif Kajian, Soalan Kajian dan Kumpulan Sasaran.................... 6
4.0 Merancang Tindakan / Metodologi Kajian........................................... 7
a. Reka Bentuk Kajian........................................................................ 7
b. Instrumen Kajian............................................................................ 8
c. Metod Analisis.................................................................................. 8
5.0 Dapatan Kajian........................................................................................ 9
6.0 Cadangan Kajian Seterusnya................................................................. 11
7.0 Senarai Rujukan...................................................................................... 12
8.0 Lampiran.................................................................................................. 13

282

Penghargaan

Kajian Tindakan ini menjelaskan strategi pengajaran yang telah diuji dalam kelas. Kajian Tindakan
ini juga disiapkan bertujuan untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan Moral
para pelajar Tingkatan 5. Besarlah harapan agar Kajian Tindakan ini dapat membantu guru-guru
Pendidikan Moral untuk membimbing para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) bagi mata pelajaran 1225/1 Pendidikan Moral Kertas 1.
Sekalung penghargaan diucapkan kepada Encik Raja Manikam A/L Subramaniam, Pengetua
SMK Medamit kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk menyiapkan Kajian Tindakan
ini. Penghargaan khas ditujukan kepada semua penerbit buku dan ilmuwan yang telah bertungkuslumus menghasilkan bahan rujukan berkualiti dalam membantu saya menyiapkan Kajian Tindakan
ini.
Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa saya, ahli
keluarga, rakan-rakan guru, para pelajar SMK Medamit dan semua pihak yang terlibat secara
langsung mahupun tidak langsung dalam mendorong saya menyiapkan Kajian Tindakan ini.
Segala kesilapan dan kekurangan dalam pelaporan Kajian Tindakan ini berrpunca daripada
kelemahan saya. Justeru, jika terdapat kesilapan dan kekurangan harap dimaafkan.

Mohamad Riduan Masri


Pendidik SMK Medamit, Limbang

283

Abstrak
Kaedah mnemonik dicipta adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat individu. Menurut Mok
(2002) melalui Teori Pemprosesan Maklumat R.M Gagne mengatakan bahawa rangsanganrangsangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia.
Maklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka
panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Menurut beliau,
pengalaman-pengalaman yang disimpan di dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi
manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses
pembelajaran baru berlaku.
Kaedah mnemonik adalah kaedah yang boleh mengukuhkan ingatan untuk suatu jangka masa
yang panjang bersesuaian dengan teori yang dikeluarkan oleh Gagne. Kajian ini dijalankan
menggunakan kaedah ini. Kaedah mnemonik yang dipilih dalam Kajian Tindakan ini ialah Akronim.
Kajian telah dilakukan terhadap tujuh belas orang pelajar Tingkatan 5A di Sekolah Menengah
Kebangsaan Medamit, Limbang, Sarawak.
Sebelum perancangan untuk tindakan dilakukan, markah Peperiksaan Kendalian Sekolah 2
(PKS 2) pelajar telah direkod. Seterusnya, kertas jawapan pelajar dianalisis. Hasil analisis itu, pelajar
didapati gagal menghuraikan definisi nilai secara tepat kerana tidak berupaya mengingat definisi nilainilai tertentu dengan baik. Setelah strategi pengajaran Kaedah Mnemonik ini dijalankan kepada
pelajar terlibat, pelajar dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam Peperiksaan Kendalian
Sekolah 3 (PKS 3). Minat dan kesungguhan pelajar juga meningkat. Kajian ini diharapkan dapat
membantu saya dan guru-guru Pendidikan Moral lain untuk membimbing para pelajar untuk
mencapai keputusan yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.

284

1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Selama saya membimbing pelajar-pelajar Tingkatan 5A, mereka berupaya memadankan nilai-nilai
dengan soalan yang dikemukakan dalam Peperiksaan. Sungguhpun demikian, tidak semua nilai yang
dinyatakan dapat dihuraikan definisinya. Terdapat 36 nilai yang wajib diingat oleh para pelajar untuk
menjawab Kertas 1 Pendidikan Moral. Sungguhpun demikian, amat mustahil untuk mendapatkan
pelajar yang mengingat kesemua definisi 36 nilai berkenaan.
Rentetan masalah para pelajar dalam mengingat definisi nilai yang sesuai, maka tiada markah
definisi nilai iaitu sebanyak dua hingga enam markah bagi setiap soalan. Hal ini mengurangkan
markah keseluruhan pelajar dan menurunkan gred mereka. Justeru, saya cuba mengetengahkan kajian
ini bagi membantu pelajar-pelajar dalam memberikan nilai dan definisi nilai yang mudah diingat dan
boleh digunakan untuk setiap soalan. Saya memikirkan bahawa kajian ini penting untuk dilaksanakan
agar strategi pengajaran guru menjadi lebih berkesan dalam usaha membantu pelajar-pelajar
meningkatkan markah Pendidikan Moral mereka.

2.0 Isu Keprihatinan / Fokus Kajian

Kajian yang dijalankan ini berfokus pada aspek strategi pengajaran guru. Di samping itu, kajian ini
juga dapat membantu pelajar dalam menguasai kemahiran mengingat nilai. Rasional kajian ini
dijalankan memandangkan kumpulan sasaran dalam kajian ini selalu kehilangan markah kerana gagal
menghuraikan definisi nilai. Kumpulan sasaran dalam kajian ini akan memperoleh markah yang lebih
tinggi, malah cemerlang dalam peperiksaan sekiranya masalah ini dapat diatasi. Masalah yang
dihadapi oleh pelajar ini perlu diatasi untuk membantu mereka mencapai matlamat itu. Tambahan
pula, Pendidikan Moral sangat strict atau tegas dalam pemarkahannya.
3.0 Objektif Kajian, Soalan Kajian dan Kumpulan Sasaran

Objektif Am
Meningkatkan keberkesanan strategi pengajaran guru dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran
Pendidikan Moral Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

285

Objektif Khusus
a. Pada akhir kajian, semua pelajar boleh mengingat nilai dan definisi nilai dengan baik dan lancar.
b. Pada akhir kajian, semua pelajar boleh memadankan nilai yang bersesuaian dengan mana-mana
soalan peperiksaan yang dikemukakan.
c. Meningkatkan markah pelajar dalam peperiksaan.
d. Mengubah persepsi pelajar terhadap keupayaan diri, meningkatkan minat dan rasa tanggungjawab
terhadap diri sendiri.
e. Mewujudkan interaksi mesra guru dengan pelajar, pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar.
Soalan Kajian
a. Adakah semua pelajar dapat mengingat nilai dan definisi nilai dalam kajian?
b. Adakah semua pelajar boleh memadankan nilai yang bersesuaian dengan mana-mana soalan
peperiksaan yang dikemukakan?
c. Adakah markah pelajar dalam peperiksaan dapat ditingkatkan?
d. Adakah persepsi pelajar berubah terhadap keupayaan diri, minat dan rasa tanggungjawab terhadap
diri sendiri dapat ditingkatkan?
e. Adakah wujud interaksi mesra guru dengan pelajar, pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar?
Kumpulan Sasaran
Kumpulan sasaran kajian saya terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 5A seramai tujuh belas
orang, lima orang lelaki dan dua belas orang perempuan. Mereka berumur tujuh belas tahun.

286

4.0 Merancang Tindakan / Metodologi Kajian

a. Reka Bentuk Kajian


Kajian ini dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian tindakan seperti berikut :
Langkah 1 - Pengenalpastian Isu dan Masalah
Isu dan masalah dikenal pasti berdasarkan analisis markah Peperiksaan Kendalian Sekolah
2 ( PKS 2).
Langkah 2 - Perancangan Tindakan
Merancang sesi pengajaran iaitu Aplikasi Kaedah Mnemonik Akronim (BRiM). Kaedah
tersebut diperkenalkan dan diajarkan kepada kumpulan sasaran.
B - Nilai Bertanggungjawab
Definisi nilai Bertanggungjawab- Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.
R - Nilai Rasional
Definisi nilai Rasional - Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat
mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.
M - Nilai Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Definisi nilai mematuhi Peraturan dan Undang-undang - Menerima dan mematuhi
peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana
seseorang itu berada.
Ketiga-tiga nilai ini dipilih dalam kajian ini kerana ketiga-tiga nilai ini sangat popular
dalam Peperiksaan Pendidikan Moral Sebenar Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) selain boleh
diterima dalam apa-apa situasi soalan peperiksaan yang dikemukakan.
Langkah 3 - Pelaksanaan Tindakan
Selepas sesi pengajaran selesai, kumpulan sasaran dikehendaki mengingat 3 nilai dan
definisi BRiM tersebut. Latihan diberikan sebagai pengukuhan untuk kumpulan sasaran
memadankan nilai BRiM dengan soalan yang dikemukakan. Mereka dikehendaki
mempraktikkannya dalam kelas dan mengaplikasikannya dalam Peperiksaan Kendalian

287

Sekolah 3 (PKS 3). Selain itu, sepanjang sesi pengajaran, tingkah laku para pelajar
diperhatikan.
Langkah 4 - Pemerhatian dan Menganalisis Data
Pemerhatian dan analisis markah Peperiksaan Kendalian Sekolah 3 (PKS 3) dibuat.
Langkah 5 - Refleksi dan Penilaian
Mereflek dan menilai tindakan semula.
b. Instrumen Kajian
Dalam kajian ini, dua kaedah pengumpulan data digunakan iaitu :
i. Soalan-soalan Peperiksaan - Dua set soalan iaitu Peperiksaan Kendalian Sekolah 2 (PKS
2) dan Peperiksaan Kendalian Sekolah 3 (PKS 3). Tujuannya ialah untuk menganalisis
markah yang diperoleh oleh pelajar dalam kedua-dua peperiksaan ini. Berdasarkan
perbandingan yang dibuat, prestasi pelajar diketahui sama ada berkesan atau tidak
aplikasi Kaedah Mnemoik dalam pengajaran Pendidikan Moral.
ii. Pemerhatian - Pemerhatian dilakukan oleh guru Pendidikan Moral terhadap tingkah laku
pembelajaran pelajar-pelajar di dalam kelas semasa pengajaran dilaksanakan.
Tujuannya adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap keupayaan diri,
minat, rasa tanggungjawab dan interaksi mesra guru dengan pelajar, pelajar dengan
guru serta pelajar dengan pelajar.
c. Metod Analisis
i. Peperiksaan Kendalian Sekolah 2 (PKS 2) dan Peperiksaan Kendalian Sekolah 3 (PKS
3) - Analisis markah pencapaian pelajar.
ii. Pemerhatian - Analisis secara perbincangan tentang tindak balas pelajar semasa
pengajaran.
5.0 Dapatan Kajian
Analisis Data Pemerhatian ( Peperiksaan Kendalian Sekolah 3 )
Analisis skor pelajar bagi Peperiksaan Kendalian Sekolah 2 (PKS 2) dan Peperiksaan Kendalian
Sekolah 3 (PKS 3) dijalankan dengan membandingkan skor pelajar bagi kedua-dua peperiksaan
tersebut menunjukkan bahawa terdapat peningkatan prestasi pelajar selepas sesi pengajaran yang

288

menggunakan Kaedah Mnemonik Akronim yang dijalankan. Jadual I dan Graf I menunjukkan
peningkatan skor yang terdapat dalam keputusan skor Peperiksaan Kendalian Sekolah 3 (PKS 3).
Jadual I Taburan Frekuensi Keputusan PKS 2 dan PKS 3
Skor

PKS

0-

20-

30-

40-

50-

60-

70-

80-

90-

Jum.

19

29

39

49

59

69

79

89

100

Lulus

Gagal

Pelajar

100

17

15

100

17

2
PKS
3

Graf I Perbandingan Skor PKS 2 dan PKS 3


16
14
12
10
PKS 2

PKS 3

6
4
2
0
0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

Pemerhatian
Tujuan pemerhatian guru adalah untuk mengumpul maklumat berkaitan persepsi pelajar terhadap
keupayaan diri, minat dan interaksi mesra guru dengan pelajar, pelajar dengan guru serta pelajar
dengan pelajar. Berdasarkan pemerhatian guru sepanjang sesi pengajaran, didapati bahawa :
i. Persepsi pelajar berubah terhadap keupayaan diri mereka. Mereka boleh mengingat nilai
walaupun pada pemikiran mereka sebelum ini agak sukar untuk melakukannya.
ii. Semua pelajar semakin menampakkan minat terhadap pengajaran guru.

289

iii. Semua pelajar rasa bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk mengingat nilai dan
definisi nilai.
iv. Interaksi mesra guru dengan pelajar, pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar
meningkat melalui aktiviti berkumpulan dan latih tubi yang dijalankan sepanjang sesi
pengajaran di dalam kelas.
6.0 Cadangan Kajian Seterusnya
Memandangkan kajian yang dijalankan dapat meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 5A
dalam prestasi mata pelajaran Pendidikan Moral, maka saya bercadang untuk menjalankan lagi
kajian yang sama terhadap pelajar-pelajar Tingkatan 4 pula. Hal ini demikian kerana, masalah
yang dikenal pasti daripada para pelajar harus ditangani sejak mereka di Tingkatan 4 lagi. Selain
itu, saya juga akan meningkatkan motivasi diri para pelajar dengan memberikan ganjaran kepada
individu dan ahli kumpulan yang memperoleh markah penglibatan dan pencapaian tertinggi. Hal
yang demikian membolehkan persaingan sihat terbina dalam diri setiap pelajar di samping
menjadikan mereka sentiasa memperoleh markah cemerlang dalam apa-apa peperiksaan.
7.0 Senarai Rujukan
Kaladevi Arumugam, Chang Keng Ling dan Napisah Muhammad. 2010. Buku Teks Pendidikan
Moral Tingkatan 5. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Majdan Paharal Radzi. 2013. Pendekatan Kaedah Mnemonik dalam Pembelajaran Bahasa Arab (JQaf). http://www. unisza.du.my [ 11 September 2015]
Othman Lebar (2011). Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan
Idris, Tanjung Malim.

290

8.0 Lampiran 1

Sesi pengajaran guru tentang Kaedah Mnemonik Akronim BRiM


Lampiran 2 (a)

Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 sedang mengingat nilai dan definisi nilai BriM
Lampiran 2 (b)

Kumpulan 3 dan Kumpulan 4 sedang mengingat nilai dan definisi nilai BriM

291

Lampiran 3 (a)

Guru membimbing Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 untuk melaksanakan aktiviti kumpulan


Lampiran 3 (b)

Guru membimbing Kumpulan 3 dan Kumpulan 4 untuk melaksanakan aktiviti kumpulan


Lampiran 4 (a)

Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 sedang melaksanakan aktiviti kumpulan

292

Lampiran 4 (b)

Kumpulan 3 dan Kumpulan 4 sedang melaksanakan aktiviti kumpulan


Lampiran 5

Pelajar sedang menjawab latih tubi di hadapan kelas setelah perbincangan dilakukan. Guru
membuat pemerhatian sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

293

Lampiran 6
BIL

NAMA PELAJAR

TING.

MARKAH

MARKAH

PKS 2

PKS 3

ANGELA ANAK GERUNTANG

5A

87

84

AUGUSTINE ANAK KUMBANG

5A

67

84

CANOLIUS BUNDAN ANAK UMPI

5A

59

80

CAROL FOLLORIN ANAK BUSTIN

5A

69

85

5A

54

83

79

85

61

81

ELWIN TEGAP ANAK BUJIE


GARY NYAMBAR ANAK
THADDEUS
JENNIFER TIMBONG ANAK
NYAWAI
JENTANG ANAK SIGAN

5A

79

80

JUVINIA LIYAH ANAK JUK

5A

45

80

10

MELIASA NORILLA ANAK ASSAN

5A

79

85

11

RENNISA ANAK JACK

5A

74

82

12

ROBBSON ENTIKA ANAK RENGAN

5A

41

73

13

SAZLIN ANAK RAMBOR

5A

62

82

14

SOPHIA SINGGAL ANAK KEDAI

5A

70

68

15

SUNIA ANAK SIAD


SUSAN KETERINA ANAK
LEGAWAN
SUTAI AK CHALI

5A

75

81

74

81

79

82

6
7

16
17

5A
5A

5A
5A

294

PENGGUNAAN KAEDAH Puzzle Shirt BAGI MENINGKATKAN PEMAHAMAN


PELAJAR ERT

Di sediakan oleh :
NAMA PENGKAJI: NURUL HUDA BT DARMAWI
NAMA SEKOLAH: SMK MEDAMIT

295

1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

1. Mata pelajaran Ekonomi Rumah Tangga merupakan salah satu mata pelajaran di bawah
bidang Vokasional dan Teknologi yang ditawarkan di sekolah. Apabila memperkatakan
berkaitan mata pelajaran ini, kebanyakan pelajar dan juga guru akan membayangkan latihan
amali menjahit dan memasak sahaja yang akan dipelajari oleh pelajar. Namun, topik
Pencernaan dan Penyerapan merupakan salah satu topik yang tidak terfikir perlu dipelajari
oleh pelajar ini. Topik tersebut merupakan lanjutan daripada topik pemakanan di mana pelajar
perlu mempelajari beberapa istilah sains dan proses pencernaan yang berlaku ketika makanan
dicernakan oleh tubuh kepada unit yang paling ringkas hingga tubuh mampu menyerap
nutrien yang terkandung di dalam makanan tersebut. Dalam topik ini, pelajar perlu mampu
menamakan organ pencernaan, enzim pencernaan dan rembesan. Pelajar juga perlu mampu
melakar dan melabelkan gambar rajah system pencernaan. Rasionalnya topik ini perlu
dikuasai oleh pelajar adalah kerana ia boleh diaplikasikan di dalam kehidupan seharian.
Pelajar perlu memahami bahawa setiap makanan yang diambil mempunyai nutren tertentu
yang mampu memberi kesihatan kepada tubuh badan sama ada semasa sihat, atau ammpu
menyihatkan tubuh yang sakit.

1.1 PERNYATAAN MASALAH

Tajuk ataupun topic pencernaan dan penyerapan merupakan salah satu tajuk di dalam mata pelajaran
Ekonomi Rumah Tangga (ERT). Tajuk ini dianggap tajuk yang paling sukar kerana pelajar terpaksa
mengingat organ pencernaan dan jenis-jenis enzim yang terkandung di dlam setiap organ. Tajuk
Pencernaan dan Penyerapan merupakan salah satu antara soalan favourite di dalam peperiksaan
SPM dan melalui analisis soalan SPM, tajuk ini telah digubal sebanyak 6 kali antara tahun 2004
hingga 2014. Sungguhpun kekerapan soalan ini keluar dalam peperiksaan SPM adalah tinggi, tajuk ini
bukanlah tajuk pilihan pelajar kerana dianggap susah. Hasil daripada keputusan AR2 yang lalu, hanya
seorang pelajar mampu mencapai sasaran 8 markah minimum. Kebanyakan pelajar mengelak untuk
menjawab soalan ini dan ada diantaranya mendapat markah sifar. Oleh itu, kaedah Puzzle shirt
dicipta supaya pelajar akan dapat lebih memahami tajuk ini dan berminat untuk mempelajarinya.
Puzzle shirt merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik visual
dimana pelajar akan menyusun jenis-jenis organ mengikut susunan yang betul. Pelajar perlu
membayangkan kedudukan organ tersebut di dalam badan masing-masing dan melekatkannya pada
kertas berbentuk baju. Seterusnya, pembentangan di dalam kelas dijalankan di mana pelajar perlu
berupaya

menerangkan

jenis

enzim

yang

296

terkandung

di

dalam

organ

tersebut.

Dalam Taksonomi Bloom, soalan bagi topik ini merupakan soalan mensitesis di mana pelajar perlu
berupaya untuk mengenalpasti, menyusun atur dan menganalisis bagaimanakah proses pencernaan
dan penyerapan berlaku. Oleh itu, langkah awal dalam membentuk pemahaman pelajar adalah dengan
memastikan pelajar faham perkara asas iaitu kedudukan organ dan jenis enzim.

2.0 OBJEKTIF KAJIAN

1.

Objektif Umum
Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar mengenalpasti
kedudukan organ pencernaan dan berupaya menjelaskan enzim yang terkandung di dalam
organ tersebut. Memandangkan pelajar yang mengambil ERT terdiri daripada pelajar
kelas pertengahan, satu mekanisme pengajaran berbentuk visual di pilih bagi memberi
penguasaan yang lebih berkesan dalam kalangan pelajar.

2. Objektif Khusus
Kajian ini secara khususnya adalah untuk:
1) Meningkatkan penguasaan murid terhadap topik Pencernaan dan Penyerapan
menggunakan puzzle shirt.
2) Meningkatkan kemahiran murid dalam menamakan organ pencernaan dan
kedudukannya.
3) Meningkatkan minat pelajar melalui penggunaan visual dalam pengajaran dan
pembelajaran.

2.1 TEORI PEDAGOGI

Gaya pembelajaran boleh didefinisikan sebagai minat yang mendorong seseorang apabila memproses
sesuatu maklumat atau pengalaman yang baharu. Menurut Kenneth & Dunn (1984), setiap orang
mempunyai gaya pembelajaran dan kekuatan yang tersendiri.

Dalam kajian tindakan ini, kaedah pengajaran berbentuk visual dipilih. Menurut Ahmad Nazir
Muhammad Ali (2006), penggunaan visual dalah merupakan salah satu strategi yang amat berkesan
bagi membantu dan meningkatkan proses pembelajaran. Cara ini dijalankan dengan berpandukan
pelbagai jenis bahan-bahan visual bergerak ataupun tak bergerak.

297

Gaya pembelajaran berdasarkan aspek visual bermaksud pelajar belajar dengan melihat dan
mengamati, menggunakan asosiasi visual yang kuat. Jika cara belajar adalah secara bersungguhsungguh, pelajar mungkin seringkali mencuba menggambarkan dalam pemikirannya apa yang sedang
dipelajari. Dalam hal ini, pelajar akan lebih mengingat jika pelajar terlibat secara langsung dengan
proses pembelajaran dan akan mudah mengingat gambar rajah.

2.2 PERSOALAN KAJIAN

Antara persoalan kajian yang berkaitan dengan teoi pembelajaran dan kajian tindakan yang dilakukan
ialah:

3. Adakah penggunaan bahan bantu mengajar visual ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar?

4. Adakah bahan bantu mengajar visual ini dapat meningkatkan minat pelajar terhadap topik
pencernaan dan penyerapan?
5. Apakah kebaikan dan keburukan penggunaan bahan visual puzzle shirt dalam pengajaran
topik pencernaan dan penyerapan?

3.0 METODOLOGI KAJIAN

Kajian tindakan ini dijalankan mengikut gelung kajian tindakan Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan
pelopor kepada kajian tindakan yang dijalankan oleh guru di seluruh dunia. Menurut Othman Bin
Lebar (2009) beliau dikatakan sebagai orang yang mula-mula menggunakan perkataan action
research kira-kira dalam tahun 1934.

Terdapat 7 langkah pelaksanaan kajian tindakan mengikut model ini iaitu

1. mengenal pasti isu dan masalah kajian,


2. menganalisis masalah,
3. konseptualisasi kajian,
4. pembentukan pelan tindakan dan penetapan alat kajian/ kaedah penilaian,
5. pelaksanaan tindakan,
6. mengutip dan menganalisis data
7. refleksi dan penilaian.
298

Kajian ini berlangsung daripada bulan Jun hingga Julai iaitu selama satu bulan.

Mengenal pasti isu dan Masalah


Kajian

Refleksi dan
Penilaian

Menganalisis
masalah

Mengutip &
Menganalisis
Data

Konseptualisasi
masalah

Pembentukan
Pelan Tindakan
& Penetapan
Alat Kajian/
Kaedah
Penilaian

Pelaksanaan
Tindakan

Rajah 1: Model Kajian Tindakan Kurt Lewin

299

3.1

Subjek kajian

Subjek kajian ini adalah pelajar ERT tingkatan 5. Hanya dua buah kelas yang tingkatan 5
yang di beri pilihan elektif ERT iaitu kelas 5C dan kelas 5D. Pelajar dalam kedua-dua
kelas di dapati lemah dalam penguasaan topik Pencernaan dan Penyerapan. Ini dapat
dilihat berdasarkan pemerhatian dalam kelas di mana pelajar kurang memberi respon
terhadap pertanyaan guru. Selain itu, melalui latihan yang diberikan kepada pelajar juga
didapati pelajar lemah menjawab topik tersebut.

3.2

Instrumen kajian

Instrumen kajian ini menggunakan 4 kaedah iaitu pemerhatian, soal selidik, ujian dan
penilaian pengajaran.

3.2.1

Pemerhatian
Pemerhatian dijalankan dengan mengambil gambar dan video. Pemerhatian
dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Penilaian
mendapati bahawa pelajar lebih memberi respon melalui aktiviti melibatkan
penggunaan visual seperti video, gambarajah dan lakaran.

3.2.2

Ujian
Ujian yang telah disediakan adalah dalam bentuk format formal iaitu soalansoalan akan disediakan terlebih dahulu. Ujian pra diberikan kepada pelajar
sebelum pembelajaran visual dijalankan. Tujuan ujian ini dijalankan adalah
untuk menguji tahap dan pencapaian pelajar dalam topik Pencernaan dan
Penyerapan. Ujian ini terbahagi kepada 3 soalan. Soalan pertama, pelajar di
minta untuk melabelkan jenis-jenis organ pencernaan. Soalan kedua pula,
pelajar diminta untuk menyatakan enzim yang terlibat dalam organ tersebut
dan soalan ke tiga, pelajar diminta untuk menghuraikan proses pencernaan
yang berlaku pada salah satu organ pencernaan yang di labelkan. Peruntukan
markah kesemua soalan adalah 13 markah.

300

3.2.3 Penilaian pengajaran


Penilaian pengajaran telah dijalankan oleh Ketua Panitia ERT yang telah mencerap sewaktu
pelaksanaan Peer Coaching. Pelaksanaan Peer Coaching telah dilaksanakan bagi menilai sejauh
mana keberkesanan kaedah ini diaplikasikan dalam kelas 5D. Seterusnya, kaedah ini diteruskan
pula kepada kelas 5C dengan menggunakan kaedah pengajaran, bahan dan soalan yang sama.

4.0 PELAKSANAAN KAJIAN

Kajian tindakan ini telah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit, Limbang
Sarawak. Tempoh masa pelaksanaan kajian adalah selama satu bulan di mana pelaksanaannya
adalah berdasarkan model kajian tindakan Kurt Lewin.

4.1 Mengenal pasti isu dan masalah kajian


Kajian tindakan ini dijalankan kerana pelajar menghadapi masalah dalam mengenalpasti
dan memahami tajuk pencernaan dan penyerapan. Melalui pemerhatian di dalam kelas
didapati, pelajar kurang memberi respon terhadap pengajaran yang diberi dan tidak
mampu menjawab soalan latihan dengan baik. Pelajar yang terdiri daripada pelajar kelas
5D pula menghadapi masalah yang lebih besar dalam memahamkan objektif
pembelajaran dalam tajuk ini kerana terlalu banyak fakta yang perlu diingati.

4.2 Menganalisis Masalah


Pelajar diberi ujian pra selepas tajuk ini selesai di ajar kepada pelajar. Instrumen ujian
bagi kedua-dua kelas adalah sama bagi mengenalpasti tahap pemahaman kedua-dua kelas.

4.3 Konseptualisasi Masalah


Hasil analisis dikonseptualisasikan bagi meningkatkan pemahaman berkaitan masalah
yang dihadapi oleh pelajar. Melalui ujian pra yang dijalankan, markah tertinggi adalah
31% daripada 3 seoalan yang diberi. Penguasaan pelajar adalah sangat lemah dan kaedah
pengajaran yang baru perlu diberi bagi meningkatkan kefahaman pelajar.

4.4 Pembentukan Pelan Tindakan dan Penetapan Alat Kajian/ Kaedah Penilaian
Pelan tindakan dibentuk berdasarkan permasalahan kajian yang ingin dikaji. Kaedah yang
dipilih perlu perlu mengambil kira keupayaan pelajar mengatasi kelemahan dalam proses
pembelajaran. Memandangkan 12 daripada 21 orang pelajar yang mengambil ERT terdiri
daripada kelas 5D maka, kedah penyelesaian perlulah mampu menarik minat dan
keupayaan kognitif pelajar. Dalam kajian tindakan ini, teori pembelajaran dalam aktiviti
yang dijalankan adalah seperti berikut.
301

Bahan bantu mengajar


Kertas mahjung putih
Pensel warna
Gambarajah pencernaan
Gam
Gunting

Aktiviti
1. Pelajar diberi penerangan oleh guru.

Gambarajah 1
Guru menunjukkan kesemua bahan bantu belajar yang akan digunakan oleh pelajar.
Gambarajah pencernaan, kertas mahjung, gam dan pensel warna.
2. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil.

Gambarajah 2

302

3. Pelajar mewarnakan gambarajah organ pencernaan. Ini bagi menjadikan gambarajah


tersebut lebih menarik dan memudahkan pelajar mengingat kedudukan organ
tersebut.

Gambarajah 3

4. Pelajar membentuk baju daripada kertas mahjung

Gambarajah 4

303

5. Pelajar menggunting gambarajah organ pencernaan

Gambarajah 5

6. Pelajar menampal gambarajah organ mengikut kedudukan yang betul

Gambarajah 6
7. Wakil kumpulan memakai puzzle shirt

Gambarajah 7

304

8. Ahli kumpulan yang lain menerangkan kedudukan organ pencernaan serta enzim
yang terlibat.

Gambarajah 8

9. Pelajar menjawab soalan ujian post.

Gambarajah 9
4.5 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan kajian mengambil masa selama satu bulan. Ini kerana, pelaksanaan kajian ini
juga dilibatkan di dalam program Peer Coaching diantara Ketua Panitia ERT dan GMP
ERT. Melalui pelaksanaan peer coaching, mentor dan guru terlibat akan berbincang
berkenaan pelan pengajaran yang bersesuaian dengan pelaksaan inovasi di dalam
pembelajaran. Rancangan Pengajaran Harian yang telah dibincangkan adalah seperti
berikut:

305

Ma ta pelajaran

Ekonomi Rumah Tangga

Tingkatan

5D

Tarikh

24 Jun 2015

Masa

7.00-8.20

Bil Pelajar

12

Tema/Tajuk

Pencernaan dan Penyerapan

Sub tajuk

Sistem Pencernaan

Hasil
Pembelajaran

Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat:


1. Menamakan organ pencernaan dan enzim pencernaan
2. Melakar dan melabel sistem pencernaan
3. Menghurai proses pencernaan

Strategi. Aktiviti

Berpusat kepada guru dan pelajar


Guru memberi penerangan kepada pelajar
Pelajar mencatat nota-nota penting
Kaedah penyoalan untuk menguji kefahaman pelajar

Pengetahuan lalu

Alat bantu

Pelajar telah mempelajari tajuk yang sama dalam mata pelajaran Sains Tingatan 2.
Sekurang-kurangnya, pelajar mempunyai pengetahuan dalam mengenalpasti organ
pernafasan dan pencernaan.
Buku teks gambar rajah, baju kertas

Penerapan nilai

Kerjasama, keberanian, keyakinan

306

Langkah/
Masa

Isi Kandungan/
Kemahiran

Set Induksi

Pengenalan kepada
tajuk pengajaran dan
pembelajaran.

7.00-7.05
( 5 minit)

Langkah 1

Aktiviti
Dan
Aktiviti Guru
Guru bertanya kepada pelajar apakah
sarapan yang diambil oleh pelajar.

Pengajaran
Pembelajaran
Aktiviti Pelajar
Pelajar menjawab soalan yang
diberikan oleh guru.

Guru bersoal jawab dengan pelajar


berkenaan kepenting pengambilan
makanan pada setiap hari.
Merangsang minda pelajar

Organ pencernaan

7.05- 7.15
(10 minit)

Enzim pencernaan

7.15-7.30
(15 minit)

Strategi:
Berpusatkan pelajar
Kaedah:
Sumbangsaran
KBKK:
Menjana idea

Guu menunjukkan gambar rajah


organ serta menerangkan jenis-jenis
enzim.

Pelajar menumpukan perhatian


kepada penerangan guru

Strategi:
Berpusatkan pelajar

Pelajar di uji dengan menamakan


jenis organ pencernaan.

Menjawab secara lisan

Kaedah:
Soal jawab
KBKK:
Melabel

Memberi respon kepada jawapan


pelajar
Langkah 2

Sumber/ Nilai

Guru menerangkan tiga jenis enzim


bagi karbohidrat, protein dan lemak

Pelajar menumpukan perhatian


kepada penerangan guru

Guru menunjukkan cara mudah


mengenalpasti perbezaan bagi setiap
enzim

Strategi:
Berpusatkan pelajar
Kaedah:
Soal jawab
KBKK:
Melabel

Pelajar di soal secara lisan


Menjawab secara lisan

Langkah 3

Proses pencernaan

7.30- 7.40
(10 minit)

Guru menerangkan proses pencernaan


yang berlaku bermula dari saat
makanna masuk ke dalam mulut
sehingga di serap ke dalam tubuh.

Pelajar menumpukan perhatian


kepada penerangan guru

Pelajar di soal secara lisan

Langkah 4

Aktiviti berkumpulan

7.40- 8.00
(20 minit)

Guru membahagikan pelajar kepada 3


kumpulan.(karbohidrat, lemak,
protein)
Pelajar diminta melukis organ
pencernaan manusia di atas baju
kertas dan melabelkan setiap organ
tersebut.

Langkah 5
8.00-8.15
( 15 minit)

Pembentangan

Pelajar di minta menerangkan proses


pencernaan yang berlaku dan enzim
yang terlibat

BBM:
Lembaran Gambar rajah
Strategi:
Berpusatkan pelajar
Kaedah:
Soal jawab

Menjawab secara lisan

KBKK:
mengklasifikasi

Pelajar mengikut arahan guru dan


membentuk kumpulan sendiri

BBM:
Lembaran Gambar rajah
Strategi:
Berpusatkan pelajar
Kaedah:
Soal jawab

Pelajar menjalankan aktiviti


KBKK:
Menghurai dan menganalisis

Pelajar menerangkan hasil kerja


kumpulan

BBM:
Baju kertas
Strategi:
Berpusatkan pelajar
Kaedah:
Soal jawab

Guru menilai hasil kumpulan


KBKK:
Menghurai dan menganalisis

Penutup
8.15-8.20
(5 minit)

Guru merumuskan isi pembelajaran


pada hari tersebut dan menekankan
sekali lagi kepada pelajar berkaitan isi
pelajaran yang perlu dikuasai pelajar

Pelajar mencatat isi pelajaran apa


yang perlu ditekankan supaya
pelajaran mereka berfokus.

BBM:
Baju kertas
Strategi:
Berpusatkan pelajar
Kaedah:
Soal jawab
Nilai:
keyakinan

307

4.6 Mengutip dan Menganalisis Data Kajian Tindakan


Data kajian tindakan dikutip melalui ujian pra dan ujian post yang dijalankan. Ujian
dijalankan menggunakan soalan yang sama bagi kedua-dua tingkatan.

Berikut merupakan keputusan ujian pra dan ujian post yang telah dijalankan.

Jadual 1: Keputusan Ujian Pra

soalan 1

PRE
TEST
soalan 2

soalan 3

Markah (%)

Angellyna Octavia

Catherine Lawie

15

Clarence Datu

Feronica

Galvin Hernandez

Jenny Maling

15

Jerami Dain

Marchella Senaie

Moyang Mon

31

Ajaslan

15

Carls Judie

Jassica Kangam

15

Jeffrey Jalong

15

Jennefer Ann

23

Julia John

15

Livita Sembam

Monica Seliun

15

Patini Karin

15

Priscilla Leonard

31

Vivian Suang

23

Vivianti

15

Senarai pelajar

308

Jadual 2: Keputusan Ujian Post


POST
TEST
Senarai pelajar

soalan 1

soalan 2

soalan 3

Markah ( %)

Angellyna Octavia

100

Catherine Lawie

92

Clarence Datu

92

Feronica

77

Galvin Hernandez

77

Jenny Maling

92

Jerami Dain

92

Marchella senaie

92

Moyang Mon

85

Ajaslan

100

Carls Judie

100

Jassica Kangam

92

Jeffrey Jalong

85

Jennefer Ann

100

Julia John

92

Livita Sembam

100

Monica Seliun

92

Patini Karin

85

Priscilla Leonard

100

Vivian Suang

92

Vivianti

92

4.7 Refleksi dan Penilaian


Keputusan yang diperolehi menunjukkan pelajar boleh menerima kaedah visual yang
diperkenalkan. Strategi pengajaran dalah berjaya berdasarkan peningkatan keputusan ujian
yang dijalankan.

5.0 DAPATAN KAJIAN

5.1 Analisis Data Ujian Pra dan Post dan Pemerhatian

Menerusi keputusan data ujian pra dan ujian post, terdapat peningkatan yang ketara
terhadap keseluruhan pelajar. Jadual 3 dibawah menunjukkan analisis bagi keputusan
tersebut.
309

Jadual 3: Peratus kenaikan Ujian Pra dan Ujian Post


Markah Ujian Pra
(%)

Markah Ujian Post


(%)

% Kenaikan

Angellyna Octavia

100

92

Catherine Lawie

15

92

77

Clarence Datu

92

85

Feronica

77

69

Galvin Hernandez

77

69

Jenny Maling

15

92

77

Jerami Dain

92

85

Marchella senaie

92

85

Moyang Mon

23

85

62

Ajaslan

15

100

85

Carls Judie

100

92

Jassica Kangam

15

92

77

Jeffrey Jalong

15

85

69

Jennefer Ann

23

100

77

Julia John

15

92

77

Livita Sembam

100

92

Monica Seliun

15

92

77

Patini Karin

15

85

69

Priscilla Leonard

31

100

69

Vivian Suang

23

92

69

Vivianti

15

92

77

Senarai pelajar

Menerusi pemerhatian yang dijalankan pula mendapati pelajar lebih aktif berinteraksi
bersama guru sewaktu sesi pdp dijalankan. Penerangan hanya diberikan sekali dan pelajar
mampu melaksanakan aktiviti di dalam kumpulan bersama-sama rakan yang lain di bawah
pengawasan minimum guru. Ini bermaksud, pelajar boleh bekerjasama dan berbincang
sesama mereka dalam menyelesaikan aktiviti yang diberi.
5.2 Konseptualisasi Masalah dan Pelaksanaan Pelan Tindakan
Kesukaran pelajar memahami topik ini telah mendorong pengkaji untuk mencari
penyelesaian kaedah pengajaran yang boleh menarik minat pelajar dan seterusnya mampu
memahamkan mereka. Topik yang dipilih merupakan perkara asas sebelum pelajar
melangkah ke aras yang lebih sukar. Namun, sekiranya penguasan aras rendah tidak mampu
dikuasai, pelajar tidak akan mampu untuk menguasai aras yang lebih sukar. Pemahaman
terhadap konsep dan juga proses pencernaan akan mnemudahkan pelajar memahami jenisjenis enzim yang terlibat dalam setiap organ pencernaan.
310

5.3 Hasil Pelaksanaan Pelan Tindakan


Melalui dapatan kajian yang diperolehi, pengkaji berjaya mencapai objektif kajian ini.
Persoalan kajian sama ada kaedah yang diguna pakai boleh diterima atau tidak juga
menunjukkan dapatan yang positif di mana pelajar dapat meningkatkan kefahaman dan
minat mereka terhadap topik ini. Selaian itu, pengkaji juga mendapati bahawa kaedah visual
merupakan kaedah yang sesuai digunakan bagi mengajar topik yang melibatkan gambar
rajah. Kaedah pengajaran juga perlu melibatkan pelajar sepenuhnya dan guru hanyalah
sebagai pemudah cara. Sekiranya kaedah visual digunakan namun penglibatan pelajar
hanya pada tahap minimum, pelajar tidak akan mendapat 100% pengalaman semasa sesi
pdp.
Keadaan di dalam kelas juga adalah terkawal di mana pelajar menjalankan aktivit di dalam
kumpulan masing-masing dan dapatan pemerhatian mendapati, setiap kumpulan saling
bersaing untuk menghasilkan puzzle shirt yang lebih kemas dan cantik berbanding
kumpulan lain. Pada peringkat pra penggunaan kaedah ini, pelajar kurang menunjukkan
minat untuk lebih mendalami topic ini. Gambarajah di dalam buku teks sahaja membuatkan
pelajar mempunyai persepsi topik ini adalah sukar. Tanggapan awal pelajar menjadikan
keadaan di dalam kelas agak pasif dan pelajar kurang berminat untuk bertanyakan soalan
dan hanya menjawab faham apabila di soal. Namun, apabila pelajar diberikan ujian pra,
ternyata apa yang dijangka oleh pengkaji adalah benar di mana majoriti pelajar tidak
mampu menjawab dengan tepat.

Setelah kaedah ini diajar kepada pelajar, keputusan pelajar meningkat mendadak seperti
yang ditunjukkan di dalam jadual 3. Ini menunjukkan bahawa kaedah ini membawa
perubahan positif kepada pelajar dan diharapkan mampu meningkatkan lagi penguasaan
pelajar dalam topik-topik lain selepas ini.

311

6.0 KESIMPULAN

Kajian tindakan yang dilakukan ini adalah satu langkah berterusan oleh pengkaji untuk menilai dan
mengesan keberkesanan kaedah yang telah dipilih. Melalui langkah-langkah mengenal pasti
masalah yang telah dijalankan, objektif kajian diwujudkan sebagai satu usaha menyelesaikan
masalah yang dihadapi semasa mengajar topik pencernaan dan penyerapan ini. Ini adalah sebagai
satu langkah mengubah amalan pengajaran sedia ada supaya keberkesanan amalan pengajaran
dipertingkatkan.

Kajian ini juga menyarankan agar guru mengubah amalan mengajar. Jika sebelum ini
amalan mengajar lebih berpusatkan kepada guru, ianya agak sukar untuk mengenalpasti tahap
kefahaman pelajar. Pelajar dikekang dari terlibat secara aktif dalam proses pdp kerana tempoh masa
pengajaran dan waktu peperiksaan yang agak rapat. Amalan ini akan menyebabkan objektif
pengajaran bagi memahamkan pelajar tidak akan tercapai. Perubahan kaedah pengajaran
berpusatkan pelajar seperti aktiviti puzzle shirt ini dilihat menjadi pemangkin kepada lebih banyak
aktiviti yang boleh merangsang penglibatan pelajar secara aktif. Perubahan yang disarankan ialah
dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berdasarkan kutipan data yang diperoleh.

Pelajar menghadapi pelbagai masalah dalam pembelajaran di sekolah. Oleh itu, kajian tindakan ini
dijalankan bagi mengatasi masalah itu. Maka, amalan menyelidik menggunakan kaedah Kajian
Tindakan wajar dilakukan secara berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang dihadapi
oleh pelajar dapat diatasi.

7.0 CADANGAN

Topik Pencernaan dan Penyerapan bukan hanya dipelajari melalui mata pelajaran Ekonomi Rumah
Tangga sahaja. Topik ini juga dipelajari melalui mata pelajaran Sains menengah rendah. Oleh itu,
kaedah puzzle shirt ini di anggap sesuai sebagai aktiviti tambahan sebagai meningkatkan
kefahaman pelajar ataupun sebagai salah satu nilai tambah dalam memantapkan amalan nilai
bekerjasama dalam kalangan pelajar. Sebagai pengkaji, saya akan menggunakan kaedah
pembelajaran secara visual ini di dalam mata pelajaran lain yang di ajar terutamanya mata pelajaran
yang melibatkan peringkat menengah rendah. Pada kajian yang akan datang, tempoh masa akan
dipanjangkan supaya hasil kajian yang dijalankan lebih berkualiti dan mampu memberi impak yang
lebih baik terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelajar.

312

8.0 KOS

1) Kos keseluruhan kajian


BIL

JENIS BARANG

HARGA SEUNIT
(RM)

KUANTITI

JUMLAH HARGA (RM)

Kertas A4

1 Rim

12.00

Ink printer

70.00

70.00

Gam

1.20

4.80

Gunting

2.50

10.00

Kertas mahjong

1.50

9.00

Pensel warna

3.50

14.00

JUMLAH

313

119.8

KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


KETAKSAMAAN KUADRATIK MELALUI KAEDAH BOM

DISEDIAKAN OLEH:

CHOW MEI LING ( 830614-13-5739 )

314

ISI KANDUNGAN

Bil

Kandungan

Halaman

1.

Penghargaan

2.

Tajuk dan Abstrak

3.

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

4.

Isu Keperihatinan / Fokus Kajian

5.

Objektif Kajian, Soalan Kajian dan Kumpulan Sasaran

6.

Merancang Tindakan

7.

Dapatan Kajian

22

8.

Cadangan Kajian Seterusnya

24

9.

Kesimpulan

25

10.

Kos

26

11.

Senarai Rujukan

27

12.

Lampiran

28

315

PENGHARGAAN

Salam Sejahtera dan Salam Satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin melafazkan syukur kepada Tuhan
kerana dapat menyiapkan kajian tindakan mengikut masa yang telah ditetapkan. Semoga hasilan kajian
tindakan ini menjadi titik tolak kepada saya untuk melaksanakan lebih kajian tindakan bagi
menyelesaikan masalah yang dihadapi sewaktu P&P khususnya.
Pendidikan adalah sebahagian agenda penting Negara. Khususnya dalam usaha menjana pembangunan,
meningkatkan martabat dan maruah Negara, mewujudkan keadilan sosial serta menentukan hala tuju
generasi akan datang. Untuk merealisasikan objektif tersebut, sewajarnyalah guru bergerak cergas
dalam mencari maklumat dan menyelesaikan masalah sewaktu P&P dengan mengadakan kajian
tindakan.
Dalam menghadapi alaf baru dan merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara, guru seharusnya sentiasa
ingat tentang matlamat melahirkan pelajar yang seimbang serta harmonis. Tujuan pendidikan di
Malaysia juga adalah untuk menerapkan nilai moral dan rohani ke arah pembentukan individu yang
menyeluruh. Oleh itu, guru perlu melibatkan murid secara aktif dan memainkan peranan penting dalam
semua aktiviti sekolah kearah melahirkan modal insan cemerlang yang menjadi aspirasi Negara.
Semoga dengan kajian tindakan ini hala tuju pendidikan kea rah mencapai kegemilangan pendidikan
bertaraf dunia dapat dijayakan.

316

ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah kefahaman pelajar Tingkatan 5A terhadap penyelesaian
masalah Ketaksamaan Kuadratik dalam Matematik Tambahan. Seramai 4 orang pelajar Tingkatan 5A,
SMK Medamit, Limbang dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan
melalui ujian peperiksaan penggal, latihan harian dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid tidak
mengingati cara untuk menyelesaikan masalah Ketaksamaan Kuadratik dalam Matematik Tambahan.
Perancangan tindakan difokuskan kepada teknik menyelesaikan masalah Ketaksamaan Kuadratik
melalui kaedah BOM. Pelajar telah didedahkan kepada Teknik BOM 80 minit dan kajian ini telah
diselesaikan dalam tempoh 4 minggu. Keputusan ujian pasca telah menunjukkan peningkatan prestasi
pelajar yang telah menunjukkan pelajar lebih mengingati dan dapat menyelesaikan masalah
Ketaksamaan Kuadratik melalui kaedah BOM.

317

1.0

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Sepanjang menjadi guru mata pelajaran Matematik Tambahan, saya mendapati masalah utama pelajar
tidak dapat markah penuh dalam soalan Ketaksamaan Kuadratik untuk Matematik Tambahan Kertas 1
adalah pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan lengkap atau jawapan akhir yang
ditulis sentiasa salah.
Selain itu, pelajar juga keliru dengan tanda ketaksamaan yang terdapat pada soalan dan tanda yang
sepatutnya ditulis pada jawapan akhir. Pelbagai teknik iaitu kaedah melalui pengaplikasian graf serta
garis nombor juga telah diperkenalkan kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi
pelajar masih tidak dapat memperolehi markah untuk soalan tersebut. Di samping itu, kaedah
penghafalan juga telah digunakan oleh pelajar untuk menulis tanda bagi jawapan akhir tetapi pelajar
masih tidak dapat memperolehi markah penuh.
Berdasarkan beberapa faktor di atas, suatu Kajian Tindakan perlu dilaksanakan untuk membantu pelajar
menjawab soalan Ketaksamaan Kuadratik dengan betul dalam peperiksaan SPM. Kajian Tindakan yang
dilaksanakan dinamakan sebagai kaedah BOM.

2.0
I.
II.
III.

ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN


Pelajar yang sering tidak menjawab langsung soalan.
Pelajar yang sering menjawab tetapi tidak betul.
Pelajar yang kurang keyakinan diri semasa menjawab soalan peperiksaan.

Kajian tindakan yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada cara mengingati cara menulis tanda
ketaksamaan pada jawapan akhir untuk soalan mencari julat untuk Ketaksamaan Kuadratik. Kajian ini
penting bagi menggalakkan pelajar menjawab soalan Ketaksamaan Kuadratik agar sentiasa
berkeyakinan tinggi dan seterusnya mendapat markah penuh untuk soalan tersebut.

3.0

OBJEKTIF KAJIAN, SOALAN KAJIAN DAN KUMPULAN SASARAN

3.1

Objektif Umum

Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk membantu pelajar untuk mengingati cara untuk
menentukan julat nilai x yang memenuhi sesuatu ketaksamaan kuadratik dengan betul. Selain itu, kajian
ini juga dapat meningkatkan pemahaman pelajar berkaitan dengan konsep ketaksamaan kuadratik serta
akan membantu pelajar dalam menjawab soalan persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik. Ini secara
tidak langsung akan membantu pelajar menguasai cara penyelesaian persamaan kuadratik untuk mata
pelajaran Matematik dan Matematik Tambahan.
318

3.2

Objektif Khusus

Kajian ini spesifiknya untuk :


1.

Mengkaji kesan penggunaan kaedah BOM dalam menyelesaikan semua jenis soalan yang

berkaitan dengan julat Ketaksamaan Kuadratik tanpa melukis graf kuadratik atau graf garis.
2.

Memudahkan pelajar untuk mengingati cara menulis jawapan julat nilai x bagi Ketaksamaan

Kuadratik dengan tepat.


3.

Mempermudahkan pengajaran Ketaksamaan Kuadratik bagi guru.

4.

Meningkatkan minat pelajar untuk menyelesaikan soalan Ketaksamaan Kuadratik

3.3

Soalan Kajian

Solan kajian ini adalah berdasarkan objektif khusus kajian.


1.

Adakah penggunaan kaedah BOM dapat menyelesaikan semua jenis soalan

yang berkaitan dengan julat Ketaksamaan Kuadratik tanpa melukis graf kuadratik atau graf garis?
2.

Adakah pelajar dapat mengingati cara menulis jawapan julat nilai x bagi Ketaksamaan

Kuadratik dengan tepat menggunakan kaedah BOM?


3.

Adakah pengajaran Ketaksamaan Kuadratik bagi guru dapat dipermudahkan?

4.

Adakah kaedah BOM: dapat meningkatkan minat pelajar untuk menyelesaikan soalan

Ketaksamaan Kuadratik?
3.4

Kumpulan Sasaran

Kajian tindakan ini berfokus kepada seorang guru Matematik Tambahan yang mengajar Tingkatan 5
serta 4 orang pelajar aliran Sains Tulen Tingkatan lima. Kajian tindakan yang dijalankan bertujuan
untuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar yang sukar untuk menentukan julat nilai
x yang memenuhi ketaksamaan kuadratik dengan betul. Rasional pelajar Tingkatan 5 dipilih adalah
kerana mereka bakal menghadapi SPM pada bulan November ini dan soalan menentukan julat nilai x
yang memenuhi ketaksamaan kuadratik adalah soalan popular kertas 1 Matematik Tambahan setiap
tahun. Keberkesanan kaedah BOM dapat dibuktikan dengan cara penulisan jawapan pelajar yang
betul setelah guru menggunakan kaedah pengajaran tersebut.

319

4.0

MERANCANG TINDAKAN
Kajian tindakan ini telah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Medamit, Limbang,

Sarawak selama satu bulan berdasarkan model kajian tindakan Somekh (1989) seperti berikut :

320

4.1

Mengenal pasti Masalah

Berasaskan pemerhatian, didapati bahawa pelajar tidak dapat menentukan julat bagi nilai x untuk
ketaksamaan kuadratik dengan tepat. Pelajar tidak dapat mengingati cara serta tersalah guna cara untuk
menentukan nilai julat x untuk ketaksamaan kuadratik. Ini dapat dibuktikan dengan markah soalan
ketaksamaan kuadratik yang diperolehi oleh pelajar dalam ujian PKS1 pada bulan Mac dan PKS2 pada
bulan Mei.

Analisis yang diperolehi adalah seperti ditunjukkan dalam jadual berikut:


NAMA

KELAS

PKS1

PKS2

AUGUSTINE ANAK KUMBANG

5A

CAROL FOLLORIN ANAK BUSTIN

5A

MELIASA NORILLA ANAK ASSAN

5A

SUTAI AK CHALI

5A

4.2

Mengumpul Data

Dalam kajian ini, instrumen kajian pertama yang telah saya gunakan ialah pemerhatian terhadap
pengajaran dan pembelajaran menentukan julat nilai x yang memenuhi Ketaksamaan Kuadratik di
dalam kelas semasa Tingkatan Lima semasa pembetulan kertas soalan serta waktu ulangkaji.
Instrumen kajian kedua yang saya gunakan dalam kajian tindakan ini adalah ujian pra dan ujian pasca.
Saya telah mengemukakan 4 soalan bagi ujian pra dan 5 soalan bagi ujian pasca. Soalan yang diberikan
adalah serupa dengan menggunakan konsep yang sama. Perbezaan ujian pra dan pasca adalah ujian pra
tiada soalan KBAT manakala ujian pasca mempunyai satu soalan KBAT. ( Rujuk bahagian Lampiran 1
&2)
Masa ujian pra dan ujian pasca adalah 30 minit dan pelajar diberitahu sehari sebelum ujian tersebut.
Pelajar mengambil ujian pra dan pasca dalam kelas semasa waktu PdP.
Punca masalah dan cara penyelesaian telah dilaksanakan dengan memberi ujian pra kepada 4 orang
pelajar Tingkatan 5 Aliran Sains. Tujuan ujian adalah untuk mengenal pasti masalah pelajar dalam
menentukan julat nilai x untuk ketaksamaan kuadratik.

321

4.3

Menganalisis Data

Kesalahan pelajar dalam ujian pra ditelitikan dan analisis dibuat secara individu. Markah ujian pra
pelajar direkod. Hasil daripada ujian Pra tersebut di dapati bahawa pelajar tidak boleh menjawab soalan
dengan betul dan tepat walaupun nilai x dapat dicari dengan betul.

Analisis yang diperolehi adalah seperti ditunjukkan dalam jadual berikut:


NAMA
AUGUSTINE ANAK KUMBANG
CAROL FOLLORIN ANAK BUSTIN
MELIASA NORILLA ANAK ASSAN
SUTAI AK CHALI
4.4

S1
3m
1
0
2
1

KELAS
5A
5A
5A
5A

S2
3m
1
2
0
0

S3
3m
0
2
2
0

S4
3m
1
2
2
1

Jum
12m
3
6
6
2

Merancang Pelan Tindakan

Pelan tindakan merupakan perancangan dan strategi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
pelajar. Kaedah ini digunakan adalah berdasarkan keupayaan dan prestasi 4 orang pelajar Tingkatan 5
Aliran Sains. Aktiviti yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut:

Kaedah BOM
Kaedah

Aktiviti

Buku Catatan

Orang
Lidi

PerMainan

Tujuan

Pengingatan

Pengaplikasian

Pengukuhan

Aktiviti 1 :
B = Buku Catatan
Penghasilan Buku Catatan ( Mengingati Cara Melukis Orang Lidi )
Cara penghasilan Buku Catatan
1.

Lipat kertas warna kepada empat bahagian dan digunting sebanyak 50 keping.

2.

Lukis 4 corak dan digunting.

3.

Seterusnya, plastik dan kertas warna ditebuk lubang dan dijadikan buku catatan.

4.

Orang Lidi dilukis pada permukaan depan dan juga pada setiap muka surat buku catatan.

5.

Buku catatan yang lengkap dihasilkan.

322

Aktiviti 2 :
O = Orang Lidi
Pengaplikasian Orang Lidi ( Mengaplikasikan konsep Orang Lidi dalam penyelesaian masalah
menentukan julai nilai x yang memenuhi Ketaksamaan Kuadratik )

1.

Untuk ketaksamaan kuadratik

atau

dan nilai a, Julat

persamaan ketaksamaan dan nilai a dinyatakan seperti dalam jadual berikut. Tangan Orang
Lidi adalah nilai ketaksamaan kuadratik dan nilai a manakala kaki Orang Lidi adalah tanda
jawapan akhir.
Ketaksamaan Kuadratik

Julat

Nilai a

Orang Lidi

Jawapan Akhir

persamaan

<

>

NK < x < NB

<

<

x < NK, x > NB

>

>

x < NK, x > NB

>

<

NK < x < NB

[ Jika soalan ketaksamaan adalah

2.

atau , maka tanda jawapan juga mesti

atau

Maka, pelajar disuruh untuk mencari julat nilai x untuk ketaksamaan dengan menggunakan cara
Orang Lidi pada papan putih.

Aktiviti 3 :
M = perMainan

323

Permainan Angry Bird ( Mengukuhan penguasaan penggunaan Orang Lidi bagi menentukan
julai nilai x yang memenuhi Ketaksamaan Kuadratik )

Tapak Permaianan

Petunjuk

Dadu Angry Bird

Cara Bermain :
1.

Pelajar akan melambung dadu dan mengerakkan kad kecil Angry Bird.

2.

Jika kad Angry Bird terletak pada gambar yang ada soalan tanda soal, maksudnya pelajar akan
membuka satu kad warna kuning (soalan biasa) dan semua akan menjawab soalan tersebut
sama-sama. Sesiapa yang betul akan bergerak mengikut nombor kad tersebut.

3.

Jika kad Angry Bird terletak pada gambar yang ada soalan seruan, maksudnya pelajar akan
membuka satu kad warna biru (soalan KBAT yang bertahap sederhana) dan semua akan
menjawab soalan tersebut sama-sama. Sesiapa yang betul akan bergerak dua kali ganda
mengikut nombor kad tersebut.

4.

Pelajar yang menang adalah kad pelajar sampai pada ruangan penamat.
324

4.5

Melaksana Pelan Tindakan


Dalam kajian ini, tindakan dilaksanakan selama empat minggu iaitu dari 4 Ogos 2015 hingga 25

Ogos 2015. Tindakan yang dilaksanakan adalah mengikut strategi yang digariskan dalam pelan
tindakan.
Bil

Perkara

Melaksanakan Pra ujian

Penghasilan Buku Catatan

Mengaplikasikan Orang Lidi

Melaksanakan Permainan Angry Bird

Melaksanakan Pasca Ujian

Gambar gambar berikut merupakan aktiviti yang dijalankan.

Pra Ujian

Pelajar mengambil pra ujian dalam kelas


Proses Penghasilan Buku Catatan

325

Empat bentuk corak dilukis dan digunting

plastik dan kertas warna ditebuk lubang

326

Orang Lidi dilukis pada permukaan depan

Orang Lidi dilukis pada setiap muka surat buku catatan

327

Buku catatan yang lengkap dihasilkan.

Mengaplikasikan Orang Lidi

328

Pelajar menggunakan Orang Lidi untuk menjawab soalan pada papan putih

Permainan Angry Bird

Pelajar bermain permainan Angry bird dalam kelas

329

Pasca Ujian

Pelajar mengambil pasca ujian dalam kelas

330

4.6

Mengumpul Data untuk Mengesan Perubahan

Data yang dikumpul semasa pelaksanaan tindakan akan dianalisis untuk mengusulkan kesimpulan yang
relevan.

Hasil daripada kajian, keputusan pelajar dalam ujian pasca adalah seperti berikut:
NAMA

KLS

S1

S2

S3

S4

S5

Jum

3m

3m

3m

3m

3m

12m

AUGUSTINE ANAK KUMBANG

5A

12

CAROL FOLLORIN ANAK BUSTIN

5A

11

MELIASA NORILLA ANAK ASSAN

5A

11

SUTAI AK CHALI

5A

14

(Pelajar yang mendapat 0 markah adalah kecuaian sendiri semasa mengembangan persamaan kuadratik)

Perbandingan keputusan pra ujian dan pasca ujian adalah seperti berikut:
NAMA

KELAS

Pra Ujian

Pasca Ujian

AUGUSTINE ANAK KUMBANG

5A

12

CAROL FOLLORIN ANAK BUSTIN

5A

11

MELIASA NORILLA ANAK ASSAN

5A

11

SUTAI AK CHALI

5A

14

Markah untuk soalan mencari julat bagi ketaksamaan kuadratik bagi empat pelajar yang menggunakan
kaedah BOM dalam ujian Gerak Gempur SPM:
NAMA

KELAS

Markah penuh
3M

AUGUSTINE ANAK KUMBANG

5A

CAROL FOLLORIN ANAK BUSTIN

5A

MELIASA NORILLA ANAK ASSAN

5A

SUTAI AK CHALI

5A

( Pelajar yang mendapat 2 markah adalah kecuaian menulis jawapan terakhir )

331

4.7

Menganalisis dan Menilai g

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis data dalam proses pelaksanaan kajian tindakan
akan dinilai semula untuk menentukan keberkesanan pelan tindakan yang telah dilaksanakan. Jika
strategi yang digunakan kurang berkesan, strategi baru akan difikirkan untuk menambahbaik
pendekatan tersebut.
Selepas kaedah ini diperkenalkan dalam kajian saya, didapati bahawa markah pelajar telah
meningkat kecuali kecuaian pelajar. Maka, telah terbukti bahawa penggunaan kaedah BOM telah
memudahkan pengajaran dan pembelajaran sub-topik Ketaksamaan Kuadratik.
5.0

DAPATAN KAJIAN

5.1

Analisis Data Perbualan dan Pemerhatian

Jadual 1 : Tahap Keberkesanan Pembelajaran Sub-topik Ketaksamaan Kuadratik Sebelum Penggunaan


Kaedah BOM diperkenalkan.
Kategori

Pengajaran dan pembelajaran

Pengajaran dan Pembelajaran

berkesan

kurang berkesan

Pelajar

JUMLAH

4
Jadual 1

Pemerhatian yang dibuat terhadap keberkesanan pembelajaran sub topik Ketaksamaan kuadratik
sebelum kaedah BOM menunjukkan bahawa pelajar langsung tidak memahami sub topik tersebut
walaupun banyak usaha telah dilaksanakan seperti latihan tubi dan penerangan berbeza menggunakan
kaedah. Kaedah yang pernah digunakan adalah dengan menggunakan kaedah melukis graf kuadratik
dan graf garis, tetapi pelajar masih tidak memahami sub topik tersebut.
5.2

Konseptualisasi Masalah dan Pelaksanaan Pelan Tindakan


Kesukaran pelajar dalam memahami sub topik ini telah mendorong pengkaji untuk memikirkan

apakah punca sebenar yang menyebabkan usaha itu kurang berkesan. Pengkaji telah mengusulkan
andaian asas bahawa seandainya pelajar keliru dengan cara penulisan jawapan maka pelajar tidak akan
berjaya menjawab soalan berkaitan dengannya.

332

Gambarajah 1 : Konseptualisasi Masalah dan Pelan Tindakan


Berpandukan gambarajah 1,didapati bahawa kejayaan sesuatu pembelajaran bergantung sepenuhnya
kepada pemahaman pelajar dalam memahami sesuatu pembelajaran. Kaedah BOM ternyata telah
membantu pelajar dalam memahami sub topik ketaksamaan kuadratik dengan lebih senang dan ringkas.
5.3

Hasil Pelaksanaan Pelan Tindakan

Persoalan yang difikirkan dalam proses melaksanakan pelan tindakan adalah bagaimana memudahkan
pelajar mengingati cara dalam menyelesaikan soalan berkaitan dengan sub topik ketaksamaan kuadratik.
Bagi pengkaji, pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan dengan lebih mudah jika guru berjaya
membuatkan pelajar faham tentang apa yang diajar.
Kaji selidik pada peringkat pasca penggunaan kaedah BOM juga memperlihatkan 100% responden
bersetuju bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran sub topik Ketaksamaan Kuadratik adalah jauh lebih
mudah daripada yang sebelumnya.

Jadual 2 : Tahap Keberkesanan Pembelajaran Sub Topik Ketaksamaan Kuadratik Selepas Kaedah
BOM diperkenalkan.
Kategori

Pengajaran dan

Pengajaran dan Pembelajaran

pembelajaran berkesan

kurang berkesan

Pelajar

JUMLAH

0
Jadual 2

333

6.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Berdasarkan kajian ini, fokus program ini adalah untuk membantu pelajar memperolehi markah penuh
untuk mencari julat bagi soalan Ketaksamaan Kuadratik dan ini turut membantu meningkatkan markah
bagi mata pelajaran Matematik Tambahan. Secara keseluruhannya, didapati bahawa penggunaan kaedah
BOM dapat membantu pelajar dalam penyelesaian soalan Ketaksamaan Kuadratik dengan betul.
Aspek pemasalahan yang lain adalah merangkumi kemahiran mengembangkan persamaan kuadratik
yang merupakan kecuaian pelajar yang mengakibatkan jawapan yang tetap tidak dapat diperolehi.
Kemahiran ini harus ditekankan dan diberi masa yang lebih lama untuk menjalankan aktiviti tersebut.
Untuk menjalankan aktiviti ini dengan lebih berkesan dicadangkan diadakan semasa Tingkatan 4
sebelum sub-topik ini diajar dalam kelas.
Selain itu, tapak permainan Angry Bird juga boleh diaplikasikan dalam mata pelajaran Matematik untuk
topik seperti Matriks, Persamaan Kuadratik dan Persamaan Serentak dengan hanya menukarkan kad
soalan yang perlu dijawab sebagai suatu ABM dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.
Diharapkan pengaplikasian permainan dalam Matematik akan meningkatkan minat pelajar terhadap
mata pelajaran tersebut dengan hanya memerlukan kos yang rendah.
7.0

KESIMPULAN

Penyelesaian soalan berkaitan dengan topik Ketaksamaan kuadratik adalah amat keliru jika tiada usaha
untuk menyelesaikannya. Berdasarkan analisis dan konseptualisasi masalah, dipercayai bahawa
penggunaan BOM merupakan suatu cara penyelesaian yang konstruktif. Kaedah BOM dapat dibuat
dengan cara yang sangat mudah serta menjimatkan masa dan kos.
Dalam kajian ini, pengimplementasian amalan penggunaan BOM dijadikan indikator penilaian untuk
mengukur tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sub topik Ketaksamaan Kuadratik. Hasil
kajian ini telah membuktikan bahawa penggunaan kaedah BOM telah berjaya memberi kesan positif
kepada pengajaran dan pembelajaran sub topik Ketaksamaan Kuadratik. Hal ini terbukti apabila semua
pelajar yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan telah menunjukkan peningkatan dalam
ujian pasca.

334

8.0

KOS

Kos keseluruhan kajian


Bil

Jenis Barang

Harga seunit

Kuantiti

( RM )

( RM )

Kertas warna

1 rim

20.00

Kad tebal

2.00

2.00

Ink printer

15.00

15.00

Marker hitam

3.00

12.00

Sticker Angry Bird

1.50

6.00

Plastik depan

1.00

2.00

Binding ring

1.50

3.00

Plastik laminate

1.00

2.00

Jumlah harga keseluruhan

9.0

Jumlah Harga

RM 62.00

RUJUKAN

Dorothy Anak Denis Gasan. 2011. Pembelajaran dan pengajaran topik penjelmaan melalui L
Shape, SMK Bakun.
Fauziah Binti Mat. ( n.d ). Kajian Tindakan. Diambil pada Ogos 1, 2015, dari http://pomiziresearch.blogspot.my/p/models.html
Faizal Sulaiman. ( n.d ). Contoh proposal kajian tindakan. Diambil pada Ogos 23, 2015, dari
http://www.academia.edu/5540749/Contoh_proposal_kajian_tindakan
Pegawai SI Partner + Negeri Sembilan. 2015. Panduan penulisan laporan kajian tindakan. Diambil
pada September 5, 2015, dari http://documents.tips/documents/penulisan-laporan-kajian-tindakan.html

335

LAMPIRAN
Lampiran 1
Nama : _______________________

Tingkatan : __________

Ujian Pra
Fungsi Kuadratik ( Ketaksamaan )

1. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan

)
[ 3 markah ]

2. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan (

)
[ 3 markah ]

3. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan (

)(

)
[ 3 markah ]

4. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan


[ 3 markah ]

336

Lampiran 2
Nama : ___________________________

Tingkatan : __________

Ujian Pasca
Fungsi Kuadratik ( Ketaksamaan )

1. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan (

)
[ 3 markah ]

2. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan (

)
[ 3 markah ]

3. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan (

)(

)
[ 3 markah ]

4. Cari julat bagi nilai x untuk persamaan


[ 3 markah ]

5. Diberi bahawa panjang dan lebar sebuah segiempat ialah (x + 12)cm dan (x - 3)cm. Cari julat nilai x
jika luas segiempat tersebut adalah kurang daripada 100cm2.
[ 3 markah ]

Lukis 4 Orang Lidi yang Popular :

337