Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Petunjuk Praktik Kerja
Lapangan untuk mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Buku Petunjuk
Praktik Kerja Lapangan ini disusun agar para mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja
lapangan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan
kerja praktik, sehingga dapat memperoleh dan menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas
secara optimum di lapangan dengan alokasi waktu pelaksanaan yang ada. Pada kesempatan ini
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
pemikiran serta saran yang sangat bermanfaat, sehingga penyusunan buku petunjuk ini dapat
terselesaikan.
Kami menyadari bahwa buku petunjuk ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu
demi kesempurnaan buku petunjuk ini saran serta kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Penyusun

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................................i
DAFTAR ISI..........................................................................................................................ii
BAB I :

PENDAHULUAN..............................................................................................1
A. Meninjau Perusahaan/ Tempat PKL. 1
1. Tinjauan Umum Perusahaan ..................................................................1
2. Tinjauan Khusus Mengenai Perusaan / Tempat PKL.............................2
B. Tujuan Melaksanakan PKL.. 4
C. Manfaat Melaksanakan PKL.... 5
D. Ruang Lingkup .... 5

BAB II :

PELAKSANAAN PKL......................................................................................6
A. Metode Penulangan Balok, Kolom dan Plat Lantai ...............................6
1. Syarat-Syarat Penulangan Berdasarkan SNI 07-2052-2002 ...
..................................................................................................................6

2. Syarat Syarat Penyaluran Tegangan ......................................................7


B. Penulangan Pelat Lantai .......9
1. Pelaksanaan Penulangan Pelat Lantai ......................................................11
2. Perhitungan Kebutuhan Tulangan Pelat Lantai ........................................13
C. Penulangan Kolom .................................................................................14
1. Pelaksanaan Penulangan Kolom...............................................................15
2. Perhitungan Kebutuhan Tulangan Kolom ................................................18
D. Penulangan Balok ..................................................................................21
1. Pelaksanaan Penulangan Balok ...........................................................22
2. Perhitungan Kebutuhan Tulangan Balok .........................................24

BAB III : PENUTUP .........................................................................................................30


A.
B.
C.
D.
E.

Simpulan ................................................................................................30
Saran .......................................................................................................30
Kesesuaian Dan Ketidaksesuaian Dengan Teori Di Kampus ........................30
Kelemahan Yang Ditemui ..........................................................................30
Kekhususan / Kelebihan Yang Ditemui .......................................................30

BAB IV : LAMPIRAN..........................................................................................................31