Anda di halaman 1dari 22

bahasa : tempat keluar huruf.

Istilah :
‫ص ْو ِتا ُّلن ْط ِق‬ َ ُ‫ف َّل ِذى َي ْن َق ِط ُع ِع ْندَ ه‬‫َم َح ُّل ُخ ر ُْو ِج ا ْل َحرْ ِ ا‬
ْ َ ‫فف َت َم َّي ُز ِب ِه‬
ِ ‫عن َغي ِْره‬ َ ِ ْ‫ ِب ا ل َحر‬.
“tempat keluar huruf hijaiyyah yang
menyebabkan perbezaan bunyi antara satu
huruf dengan huruf yang lainnya”
1. Rongga mulut‫))اَ ْل َج ْو ُف‬
Dari tempat ini keluar tiga huruf mad: ‫ي‬,‫و‬,‫ا‬
yang bersukun.

a. Alif sukun sebelumnya didahului huruf


berharakat fathah. Contoh:‫ال َق ا َ ل‬,ً ‫َما‬

b. Ya sukun sebelumnya didahului huruf


berharakat kasrah. Contoh: ٌ ‫ي َر ِحيْم‬
, ‫ْس‬
َ ‫ِعي‬

c. Waw sukun sebelumnya didahului huruf


berharakat dhammah. Contoh: ‫ ُك ْو ُن ْوا‬,‫قُ ْوم ُْوا‬
2. Kerongkong‫))اَ ْل َح ْل ُق‬
Terdapat tiga makhraj iaitu:

َ ‫أَ ْق‬
. ِ ‫صىا ْل َح ْل‬
a. pangkal lerongkong‫ق ء هـ‬

ُ ْ‫َوس‬
. ِ ‫ط ْا ل َح ْل‬
b. tengah kerongkong ‫ق ع ح‬

. ِ ‫أَ ْد َنيا ْل َح ْل‬


c. hujung kerongkong ‫ق خ غ‬
َ ‫))اَ ِّل‬
3. Lidah‫لس ُان‬
Terbahagi kepada 5 makhraj. Ke lima makhraj
al-lisan tersebut adalah:
َ ‫) أَ ْق‬
َ ‫صيا ّ ِل‬
a. pangkal lidah (‫لس ِان‬
Dan pangkal lidah ini terbahagi kepada dua :

i. pangkal lidah (paling belakang) dengan


mengangkat ke atas langit-langit mulut bagian
belakang. ‫ ق‬.
ii. pangkal lidah (sedikit ke depan) bertemu
dengan langit-langit bagian atas dan
menurunkan pangkal lidah. ‫ك‬
ُ ‫)) َو َس‬
b. Tengah lidah‫ط ا ّلِ َس ِان‬
Tengah lidah berhadapan dengan langit-langit
tengah. ‫ج ش ي‬.
c. Dua sisi lidah‫))ح ا َف َتا ا ِّل َس ِان‬
َ
Dua sisi lidah bersentuhan dengan
geraham kanan atau kiri, bahagian atas.
huruf ‫ض‬.

َ ‫)أَ ْد َنىا ِّل‬


d. Lidah terdekat (‫لس ِان‬
Dari makhraj ini keluar 3 huruf, yaitu
• lidah terdekat bertemu dengan langit-
langit depan ‫ل‬
• lidah terdekat setelah lam ‫ن‬
• lidah terdekat setelah nun dengan
memasukkan punggung lidah ‫ر‬
e. Hujung lidah‫ف ِّل َس ِان‬ َ
‫))طرْ ُ ا‬
Pada makhraj ini terbahagi kepada 3 bagian
yaitu:
i. hujung lidah atas iaitu hujung lidah
menempel dengan gusi dua gigi seri atas. ‫ت‬
‫ دط‬.
ii. hujung lidah tengah iaitu hujung lidah
bertemu dengan dua gigi seri atas. ‫ث ذظ‬.
iii. hujung lidah bawah iaitu hujung lidah
bertemu dengan hujung gigi seri bawah. ‫ز س‬
‫ص‬.
4.Dua bibir (‫)اَ ل َّش َف َت ِان‬
Huruf yang keluar dari makhraj ini ada
empat huruf, iaitu:

1.merapatkan dua bibir: ‫ب م‬


2.mengumpulkan dua bibir: ‫و‬
3.bibir bawah bahagian dalam bertemu
dengan ujung dua gigi seri atas: ‫ف‬
ُ ‫))اَ ْل َخ ْي‬
5.Rongga hidung ‫ش ْو ِم‬
Dari makhraj ini keluar ghunnah (sengau atau
dengung). Setidaknya ada empat tempat yang
padanya terjadi bunyi sengau, iaitu:

a. Pada bacaan ghunnah (‫ ّم‬dan ّ‫)ن‬


b. Pada bacaan Idgham bila ghunnah.
c. Pada bacaan ikhfa.
d. Pada bacaan iqlab.
1. alif: seperti membaca huruf  ’a', ‘i’, ‘u’ biasa.

2. ba: cara membaca huruf ini sama seperti


huruf ‘b’.

3. ta: huruf ini dibaca sedikit berbeda dengan


huruf ‘t’ karena ketika huruf ini dibaca ada
nafas yang keluar atau sedikit terdengar seperti
gabungan huruf ‘tc’.huruf ini keluar dari
pertemuan ujung lidah dengan gigi seri atas.
4. tsa: tempat keluar huruf ini adalah ujung lidah
dengan keempat gigi seri (gigi atas bawah
dirapatkan). huruf ini juga ada nafas yang keluar.
(lupa bahasa aslinya apa)

5. ja: cara membacanya seperti huruf ‘j’ biasa.

6. ha(tipis): huruf ha setelah ‘ja’ ini berasal dari


tenggorokan bagian tengah. jadi huruf ini
dibaca tipis seperti orang yang sedang asma.
7. kha: huruf ini bersumber dari tenggorokan
bahagian teratas atau sekitar pangkal lidah.

8. da: huruf hijaiyah ini dibaca seperti huruf  ’d’


pada huruf latin.

9. dza: tempat keluar huruf ini adalah hujung


lidah bertemu dengan gigi seri bahagian atas
dengan sedikit penekanan.Tapi penekanan di
sini tidak memantul.
10. ra: cara baca yang sama seperti huruf ‘r’ biasa.

11. za: huruf ‘z’, seperti huruf latin inilah hijaiyah ini
dibaca.
12. sa: huruf latin yang dipakai untuk huruf ini
adalah huruf ’s’.

13. sya: tempat keluar huruf ini adalah pada


bahagian tengah dari lidah dan menempel pada
langit-langit lidah.Jadi ketika huruf hijaiyah ini
dibaca akan terasa ada huruf ‘y’ latin.
14. sha: sumber dari huruf ini adalah lidah
bahagian tengah bertemu dengan langit-
langit mulut dan seperti tulisannya ada
huruf ‘h’, maka ada rasa sedikit ‘h’ ketika
membaca huruf ini. kalau saya rasakan,
huruf ini ketika dibaca, hujung lidah akan
menempel pada hujung gigi seri bawah.
15. Dha: asal dari bunyi huruf yang bentuknya
sama seperti sha ini berasal dari pertemuan
gigi geraham (kanan atau kiri) dengan lidah
bahagian samping. huruf ini dibaca ringan tidak
ditekan.Ramai orang salah dalam membaca
huruf ini ketika ‘mati’, terdapat pantulan atau
hukum qalqalah, padahal huruf ini tidak
memiliki hukum itu.
16.tha: huruf yang memiliki hukum qalqalah
ini dibaca dengan cara mempertemukan
ujung lidah dengan pangkal gigi seri (dekat
dengan gusi).
17. dzha: cara membaca huruf ini sama
seperti dza, hanya terdapat perbedaan
pada penekanan hurufnya saja.
18. ‘ain: huruf hijaiyah yang seperti angka 3 (tiga)
terbalik ini berasal dari ujung tenggorokan. guru
saya pernah mengajarkan cara membacanya
dengan menutup hidung, jika tidak terdengar
suara huruf ‘ain maka belum disebut berhasil.
19. ghain: huruf ini sebenarnya tidak memiliki hukum
qalqalah tapi sayangnya banyak orang yang
membacanya dengan cara qalqalah ketika huruf ini ada
di akhir kalimat. cara membacanya, huruf ‘g’ biasa
dengan sedikit rasa ‘h’. sumbernya berasal dari pangkal
lidah bertemu dengan langit-langit di mulut.
20. fa: cara membaca yang sama seperti huruf ‘f’.
merapatkan gigi seri bagian atas dengan bibir
bawah.

21.qa: huruf ini juga memiliki hukum qalqalah, sama


seperti ba, ja, da, dan tha. berbeda dengan ‘q’ pada
huruf latin, qa pada huruf hijaiyah sangat berbeda
dengan huruf ka. tidak boleh ada nafas keluar (hams).
sumber bunyinya ada di pangkal lidah dengan langit-
langit mulut.

22. ka: cara baca seperti pada ‘k’ latin. hanya saja,
terdapat sedikit perbedaan pada saat pengucapannya.
huruf ini sedikit mengeluarkan nafas (hams).
23. La: ingat huruf ‘L’ latin.

24. Ma: dibaca seperti huruf ‘m’ biasa.

25. na : huruf ‘n’ latin adalah patokan membaca


huruf hijaiyah ini.

26. wa: huruf ‘w’.

27. ha: bunyi huruf ini berasal dari pangkal


tenggorokan. yang perlu diingat, huruf ini bukan
berasal dari dada. seperti suara orang dengan
vokal ‘bass’ (suaranya berat dan dalam)
28. hamzah: huruf yang dibaca seperti huruf alif.
tapi ketika huruf ini ada dibagian penutup
kalimat, maka kita akan menemukan sedikit
penekanan.

29.ya: huruf terakhir ini dibaca sama seperti


huruf ‘y’ yang ada pada huruf latin.
tamat

Anda mungkin juga menyukai