Anda di halaman 1dari 20

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PENGAJIAN PASCASISWAZAH (KERJA KURSUS)


PUSAT KOTA KINABALU SEMESTER 3 SESI 2015/2016
FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN
PENGURUSAN PENDIDIKAN

TP60304 KUALITI DALAM PENDIDIKAN


KUMPULAN 1 SECTION 16
PENSYARAH: DR. KHAIRUDDIN @ JERRY ABDULLAH
KEPIMPINAN DISTRIBUTIF

DISEDIAKAN OLEH:
GRACE CHRISTIE HERBERT

820105125322

MP1512033T

ANDREA CHRISTINE ANGGUN

801202125494

MP1512070T

JUDY KHOO YING SZU

881125125636

MP1512118T

ISI KANDUNGAN
BIL

BAHAGIAN

1.0

Pengenalan: Konsep Kepimpinan Dalam Organisasi

2.0

Kepimpinan Distributf : Gaya Kepimpinan Alaf Baharu

2.1 Definisi Kepimpinan Distributif

2.2 Perkembangan Kepimpinan Distributif

Teori Dan Model Dalam Kepimpinan Distributif

3.1 Model Kepimpinan Distributif

3.0

MUKASURAT

3.2 Rangka Kerja Kepimpinan Empat Keupayaan Oleh


Sloan

4.0

5.0

3.2.1

Membuat Pertimbangan

3.2.2

Menghubungkait

3.2.3

Merekacipta

3.2.4

Mempunyai Wawasan

Ciri-Ciri Kepimpinan Distributif

4.1 Tahap Evolusi Gaya Kepimpinan Distributif

Kepimpinan Distributif Dalam Pendidikan : Aplikasi


Amalan Kepimpinan Distributif Di Sekolah

11

6.0

Penutup

16

7.0

Bibliografi

17

1.0 PENGENALAN: KONSEP KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI

Persaingan dalam organisasi bukan sahaja semakin meluas, malah semakin sengit.
Persaingan era ini memerlukan organisasi yang cekap dan efisien dalam memenuhi
keperluan global. Apa yang diperlukan oleh sesebuah organisasi dalam bersaing dan
memenuhi maltamat organisasi adalah pemimpin yang berkualiti dan mampu
menggerakkan organisasi menggunakan pendekatan kepimpinan yang sesuai.
Pemimpin adalah individu penting yang boleh membawa perubahan dan membantu
sekumpulan manusia atau organisasi yang berada di dalam masalah (T. Mohd Radzi,
2016).
Kepimpinan merupakan keperluan dalam sesebuah organisasi bagi mencapai
matlamat organisasi. Yukl (1981) mendefinisikan kepimpinan (dalam organisasi)
sebagai sesuatu yang mempengaruhi proses memudahcara dalam menjalankan
sesuatu tugasan secara kolektif. Pengurus memerlukan pendekatan kepimpinan yang
sesuai untuk menggerakkan kakitangan organisasi. Dengan erti kata lain, kepimpinan
dapat mempengaruhi komitmen pekerja iaitu melaksanakan kerja dengan jayanya
(Rabindarang, 2014).
Dengan kepesatan perkembangan dalam penyelidikan dan pembangunan teori
kepimpinan, para pemimpin organisasi masa kini telah terdedah dengan pelbagai
opsyen gaya kepimpinan. Organisasi sekolah merupakan organisasi yang menerima
kesan secara langsung daripada perkembangan positif ini. Kepimpinan secara
distributif merupakan salah satu pendekatan yang popular di kalangan pemimpin di
sekolah, walaupun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

2.0 KEPIMPINAN DISTRIBUTIF: Gaya Kepimpinan Alaf Baru

2.1 Definisi Kepimpinan Distributif


Kepimpinan distributif merupakan salah satu cabang daripada banyak teori
kepimpinan dalam organisasi. Pendekatan ini dirujuk sebagai 'jenis kepimpinan yang
tidak rasmi, di mana ia menggunakan model yang kurang formal dan peranan
pemimpin hanya dipisahkan dari segi hierarki organisasi. Individu di semua peringkat
dalam organisasi; walaupun mereka yang tidak berjawatan penting dalam hierarki
pengurusan, boleh berperanan sebagai pemimpin ke atas kumpulan tertentu (Bolden,
2003).
Peter Gronn (2000) menggariskan konsep kepimpinan distributif sebagai
penyelesaian berpotensi kepada kecenderungan pemikiran kepimpinan yang
mempunyai dua cabang, iaitu pihak yang menganggap ia sebahagian besarnya adalah
kesan daripada agensi tunggal, dan pihak yang menganggap ianya sebagai hasil
daripada rekabentuk sistem dan peranan struktur (Bolden, 2011).
Kepimpinan yang dikongsi merujuk kepada harta pasukan di mana kepimpinan
dibahagikan antara ahli pasukan dan bukannya tertumpu ke atas seseorang pemimpin
yang dilantik (Carson, 2007). Ancona (2005) pula menyatakan kepimpinan seharusnya
bukan sebagai satu individu, tetapi sebagai satu kumpulan dan perlu diagihkan
(bersifat distributif).

2.2 Perkembangan Kepimpinan Distributif


Spillane (2006) menyatakan perkembangan kajian terhadap kepimpinan distributif
bermula dengan penelitian ke atas hubungan dalam situasi kerja (Rabindarang, 2014).
Jika diperhatikan, teori kepimpinan bermula dengan penekanan kepada sifat peribadi
dan tret, di mana adalah diyakini bahawa tret yang baik akan menghasilkan pemimpin
yang baik dan mampu membawa perubahan yang baik dalam organisasi. Pendekatan
ini menjadi fokus utama kebanyakan kajian sehingga akhir 1940-an (Ancona, 2005).
Kajian yang lebih terkini menunjukkan bahawa pemimpin dikagumi kerana sikap
yang jujur, memmberikan inspirasi, mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan ,mudah
beradaptasi. Namun sifat yang sedemikian belum cukup untuk menjanjikan
keberkesanan kepimpinannya. Oleh itu, fokus penyelidikan beransur-ansur beralih
kepada tingkah laku dan gaya kepimpinan yang diamalkan (Ancona, 2005).
Oduro (2004) mencadangkan Kepimpinan distributif merupakan pendekatan
kepimpinan yang tertua iaitu bermula seawal tahun 1250 sebelum masihi telah
bermula sejak tahun 1250 sebelum masihi (Bolden, 2011). Kepimpinan distributif juga
boleh dilihat pada tahun 20-an atau mungkin lebih awal (Harris, 2009).
Kajian teori kepimpinan bermula 70 tahun yang memberi tanggapan kepimpinan
sebagai pemimpin yang berani dan dianggap besar, melalui teori sifat, teori
behaviourisme, kepimpinan situasi, teori kontingensi dan seterusnya kepimpinan
transaksional dan kepimpinan transformasional (Bolden, 2003).

3.0 TEORI DAN MODEL DALAM KEPIMPINAN DISTRIBUTIF


3.1 Model Kepimpinan Distributif

Spillane (2006) menyatakan bahawa kepimpinan distributif merupakan satu


pemikiran kerangka kerja dalam menganalisis kepimpinan di luar kebiasaan dengan
lebih ramai individu dilibatkan sebagai pemimpin baik secara rasmi, tidak rasmi atau
ad-hoc. Kepimpinan ini berfokus kepada saling interaksi antara tiga elemen utama
iaitu pemimpin, pengikut dan situasi, dengan amalan kepimpinan sebagai nadi kepada
semua aktiviti kepimpinan.

Pendekatan ini memberi pengiktirafan kepada semua

individu yang terlibat tidak hanya pada pemimpin ataupun ketua sahaja tetapi meliputi
pemimpin rasmi, tidak rasmi serta pengikut mereka. Amalan kepimpinan distributif,
disebar luas ke seluruh organisasi secara kolaboratif (collaborated distribution),
kolektif (collective distribution) dan koordinasi (coordinated distribution) (Spillane,
2006).

3.2 Rangka Kerja Kepimpinan Empat (4) Keupayaan oleh Sloan

Model ini dibangunkan dalam tempoh empat tahun oleh Deborah Ancona, Tom
Malone, Wanda Orlikowski, dan Peter Senge di Pusat Kepimpinan MIT. Melalui model
ini, apa yang dapat dilihat ialah organisasi, kumpulan serta masyarakat secara umum
akan lebih efektif jika kita semua memainkan peranan dalam kepimpinan. Model oleh
Sloan ini adalah berlandaskan keupayaan yang perlu wujud dalam individu dan
organisasi. Rangka Kerja Kepimpinan Sloan 4 Keupayaan adalah berasaskan sekitar 4
keupayaan, iaitu keupayaan membuat pertimbangan (sensemaking), kepupayaan
menghubungkait (relating), keupayaan merekacipta (inventing) dan keupayaan
mempunyai wawasan (visioning) (Ancona, 2005).

Rangka kerja Kepimpinan 4 keupayaan oleh Sloan

3.2.1 Membuat Pertimbangan


Merujuk kepada Sutcliffe dan Weick (2002) langkah dalam membuat
pertimbangan termasuk mendapatkan pelbagai jenis data dari pelbagai sumber
dan mesti melibatkan orang lain dalam membuat pertimbangan. Seorang
pemimpin juga tidak boleh menggunakan cara kerja sama untuk situasi yang
berbeza (Ancona, 2005).

3.2.2 Menghubungkait
Menghubungkait merujuk kepada keupayaan pemimpin untuk melibatkan diri
dalam inkuiri, memberi sokongan dan membina hubungan. Inkuiri melibatkan
keupayaan pemimpin bukan sahaja mendengar tetapi cuba memahami cara berfikir
dan perasaan anggota yang dipimpin. Pemimpin perlu mempunyai pendirian dan
mampu mempengaruhi dalam membuat keputusan, tetapi dalam masa yang sama
perlu memberi sokongan kepada anggota untuk menyatakan pendapat, serta bersikap
terbuka terhadap pendapat alternatif yang diutarakan. Membina hubungan pula
merujuk kepada keupayaan untuk membina hubungan kerjasama dengan pihak lain
dan untuk mewujudkan pakatan untuk perubahan (Ancona, 2005).

3.2.3 Merekacipta
Apabila organisasi menghadapi cabaran baru dari segi tugas atau perubahan,
pemimpin perlu melihat pelbagai pelbagai sudut dalam menyelesaikan masalah. Ini
termasuk bagaimana tugas tersebut dilaksanakan, siapa yang terlibat, tempoh yang
diperlukan,

kaedah

untuk

melaksanakan;

dan

dalam

masa

yang

sama

menggabungkan proses membuat pertimbangan dan merekacipta (Ancona, 2005).

3.2.4 Mempunyai Wawasan


Wawasan memberikan motivasi kepada sesebuah organisasi untuk menongkah
perubahan. Pemimpin yang berpandangan jauh akan mampu memberi gambaran
kepada anggota organisasi tentang apa yang boleh dicapai. Pemimpin juga perlu
menekankan tentang kepentingan setiap individu dengan pelbagai peranan dan
kemahiran untuk mencapai matlamat organisasi (Ancona, 2005).

4.0 CIRI-CIRI KEPIMPINAN DISTRIBUTIF


Kepimpinan distributif lebih bersifat demokratik apabila dilaksanakan. Seorang
pemimpin akan bertindak sebagai pemimpin instruksional yang mana pemimpin
tersebut lebih menumpukan kepada bidang utama dalam sesebuah jabatan. Dalam
konteks pendidikan, pemimpin sekolah yang merujuk kepada guru besar atau pun
pengetua boleh menumpukan kepada core business iaitu bidang akademik yang
menjadi tunjang kepada pencapaian sesebuah sekolah. Guru besar atau pengetua
memfokuskan lebih banyak masa merancang strategi akademik, mengenal pasti hala
tuju, memantau pengajaran dan pembelajaran serta mengadakan perbincangan
dengan staff mengenai cara meningkatkan keupayaan kurikulum. Ini kerana
Kepimpinan Distributif amat selari dengan kepimpinan Instruksional.
Kepimpinan Distributif juga lebih kepada kepimpinan yang dikongsi bersama

share leadership yang mana pemimpin ( dalam konteks yang dibincangkan adalah
guru besar atau pengetua) dan staf ( guru penolong kanan dan guru) berkongsi tugas
dan tanggungjawab dalam mencapai matlamat. Pemimpin tidak semestinya
menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya dan tugas sewenang-wenangnya kepada
subordinat atau staf bawahan, tetapi memantau dari masa ke semasa serta turut
merancang bersama dan melaksanakan tanggungjawab berpusat kepada hubungan
atau tugas. Melalui kepimpinan ini,

pemimpin perlu mengekalkan hubungan baik

dengan pengikut, mengambil berat kebajikan pengikut, serta menaruh kepercayaan


sepenuhnya kepada subordinat.

4.1 Tahap evolusi gaya kepimimpinan distributif


Dalam tahap 1, Rangkaian Pergerakan Tradisional Kedudukan Ketua di atas dan
terpisah daripada ahli pasukan.

Dalam tahap 2 , Pengetua akan berasa di tengah-tengah. Kedudukan akan beralih dari
atas ke tengah dalam kumpulan kerja. (Terutama dalam komunikasi) tetapi perbezaan
masih wujud antara apa yang dilakukan oleh ketua dan kumpulan kerja.

Pada

tahap

ke-3,

Perkongsian

Sebahagian

Autoriti

dan

Membuat

Keputusan .Kedudukan ketua di tengah-tengah pasukan tetapi ketua mempunyai


kuasa membuat keputusan melalui perkongsian pandangan. Tanggungjawab ketua
dikongsi bersama ahli-ahli bagi menggalakkan komunikasi, kerjasama (kolaborasi) dan
kerja sepasukan.

Dalam

tahap

keempat,

Perluasan

Perkongsian

Membuat

Keputusan

dan

Autoriti .Ketua/Pemimpin dan ahli pasukan memberi keyakinan dalam membuat


keputusan dan kuasa. Ahli pasukan berkongsi tanggungjawab pemimpin bagi
menggalakkan komunikasi, kerjasama dan kerja sepasukan.

Dalam kepemimpinan Distributif yang tahap ke-5, Pengetua tidak berada di tengahtengah pasukan dan lebih saling bergantung dalam kalangan ahli-ahli pasukan dan
pemimpin. Pemimpin telah menyerahkan/mengupayakan sebahagian tanggungjawab
dalam membuat keputusan dan autoriti ahli telah meningkat.

Dalam tahap Kepemimpinan Distributif tahap tertinggi iaitu ke-6 .Ahli-ahli pasukan
terarah sendiri dan peranan pemimpin telah berganjak kepada isu-isu lain, manakala
arahan-arahan masih disediakan dan bertindak sebagai sumber seperti dikehendaki.
Ahli-ahli telah bersedia untuk memikul tanggungjawab lebih besar. Di bawah
merupakan rajah menunjukkan tahap keenam.

Di samping itu , seseorang pengetua atau pemimpin akan memainkan peranan sebagai
pemantau. Pemantau bermaksud suatu proses mengutip maklumat dengan cara
melihat, atau secara lebih spesifik, pemerhatian terhadap tingkah laku dan membuat
catatan terhadap tingkah laku yang diperhatikan.

10

5.0 KEPIMPINAN DISTRIBUTIF DALAM PENDIDIKAN: Aplikasi Amalan


Kepimpinan Distributif Di Sekolah
Pendidikan merupakan fokus utama dalam semua kerajaan di dunia, tanpa
mengira ideologi politik yang dipegang. Oleh yang demikian, kita dapat melihat bidang
pendidikan mengalami perubahan yang paling banyak dan ketara dalam memastikan
rakyat yang terhasil daripada acuan pendidikan masing-masing, mampu bersaing di
peringkat global. Perubahan bukan sahaja dilihat secara umum dari segi dasar dan
sistem, tetapi juga menjurus kepada faktor-faktor yang lebih spesifik seperti corak
kepimpinan dalam organisasi sekolah.
Kepimpinan distributif semakin mendapat tempat dalam pelaksanaan kepimpinan
dalam organisasi sekolah. Jika sebelum ini, kebanyakan pengurus sekolah, iaitu
pengetua dan penolong-penolong kanan lebih memainkan peranan sebagai autoriti
utama yang memberi arahan. Namun dengan penyerapan pendekatan kepimpinan
distributif dalam organisasi sekolah, guru-guru, sama ada secara individu atau kolektif,
mengambil tanggungjawab kepimpinan sebagai mentor dan menyelia rakan-rakan dan
menyediakan pembangunan profesional (Spillane, 2003).
Terdapat pihak yang menjadikan kepimpinan distributif sebagai indikator dalam
pendekatan kepimpinan di sekolah kerana melibatkan pelbagai peringkat kepimpinan,
manakala pihak yang lain berpendapat bahawa kepimpinan adalah satu kualiti
organisasi, bukannya sifat individu (Spillane, 2008).
Kepimpinan distributif juga dikenali sebagai kepimpinan yang dikongsi, adalah
melibatkan pelbagai pihak seperti pentadbir, guru-guru, kakitangan sokongan, ibu
bapa, dan pelajar sebagai komponen dalam iklim kerja sekolah. Hughes (2003)
mencadangkan empat strategi untuk mencapai kepimpinan secara perkongsian di
sekolah, iaitu perkongsian kuasa yang seimbang, memastikan semua pihak berkongsi
matlamat yang sama, komitmen dalam memikul tanggungjawab bersama serta
membina tanggungjawab dan sikap menghormati. Jika semua pihak yang
berkepentingan di dalam bidang pendidikan dipimpin bersama secara efektif, maka
akan terdapat perubahan besar dari segi cara kita berfikir dan pandangan terhadap
tanggungjawab memimpin secara peribadi mahupun secara bersama di sekolah
(Hughes, 2013).

11

Sekolah dan pengurusan adalah dua faktor utama yang memerlukan seorang
pengurus yang bukan sahaja boleh mengurus tetapi juga memimpin orang
bawahannya untuk mengurus sesebuah sekolah dengan cekap dan berkesan.
Personaliti seorang pemimpin dilihat dapat mempengaruhi pemimpin bawahan dan
subordinat bagi memimpin sekolah. Lantaran itu, melalui kepimpinan distributif,
perubahan boleh terjadi daripada sikap pemimpin yang kaku atau vaccum kepada
perubahan mengamalkan pengkongsian kepimpinan, pengagihan tugas kepada
subordinat seterusnya penurunan kuasa kepada pemimpin bawahan dan subordinat.
Pengagihan dan pengkongsian boleh diaplikasikan mengikut kepakaran, kemahiran
dan kesesuaian tugas seseorang subordinat.
Aplikasi kepimpinan Distributif boleh dilihat di dalam situasi sekolah di mana guru
besar ataupun pengetua sebagai pemimpin mengagih-agihkan tugas-tugas kurikulum
kepada guru penolong kanan kurikulumn dan pentadbiran dari aspek pengkongsian
tugas. Guru Penolong Kanan kurikulum pula akan membuat perancangan kurikulum
bersama ketua bidang, ketua panitia dan jawatan kuasa bagi peningkatan kurikulum
dalam bilik darjah. Guru Penolong Kanan kurikulum hanya perlu memikirkan
pelaksanaan, strategi pengukuhan atau sokongan kepada pengurusan kurikulum
semata-mata. Dari segi pelaksanaan, guru-guru akan membantu Guru Penolong Kanan
Kurikulum dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Guru besar ataupun pengetua
sebagai pemimpin sekolah akan memikirkan tentang strategi utama dalam kurikulum,
perbelanjaan, serta perancangan peringkat tertinggi seperti dalam jawatan kuasa exco
sekolah. Begitu juga dalam pengurusan Hal Ehwal Murid dan Ko-Kurikulum. Dapat
dilihat melalui aplikasi kepimpinan distributif, para guru bekerjasama secara kolektif
dan kolaboratif mengikut kepakaran masing-masing mengikut tingkat organisasi dan
seterusnya membuat keputusan secara bersama dalam mencorakkan budaya serta
matlamat yang hendak dicapai.
Sebagai seorang ketua dan pemimpin tertinggi di sekolah, guru besar dan
pengetua hanya akan memantau dan meyumbang idea dalam pembangunan sekolah.
Kuasa dan kepercayaan diberikan secara total kepada Penolong-penolong kanan untuk
melaksanakan segala perancangan yang telah ditetapkan.
Peranan guru besar dan pengetua sebagai seorang pemimpin juga meliputi tugas
sebagai pemantau seperti meneliti, menilai, mengukur pelaksanaan mahupun hasil
sesuatu program atau aktiviti; yang dijalankan secara konsisten, berfokus dengan

12

menggunakan instrumen yang sistematik. Ini adalah bertujuan untuk memastikan


pelaksanaan program atau aktiviti berada pada landasan yan betul (SKPM 3, halaman
5).
Pengetua boleh mengagih-agihkan tugas-tugas kurikulum kepada guru penolong
kanan kurikulum secara pengkongsian tugas. GPK kurikulum membuat perancangan
kurikum bersama ketua bidang, ketua panitia dan jawatan kuasa bagi peningkatan
kurikulum dalam bilik darjah. GPK kurikulum perlu memikirkan pelaksanaan, strategi
pengukuhan atau sokongan kepada pengurusan kurikulum. Manakala pihak pemimpin
sekolah memikirkan tentang strategi utama dalam kurikulum, perbelanjaan, serta
perancangan peringkat tertinggi seperti dalam jawatan kuasa exco sekolah. Begitu
juga dalam pengurusan Hal Ehwal Murid dan Ko-Kurikulum. Guru besar sebagai
pemantau juga menyumbang idea dalam merencanakan pembangunan di sekolah.
Penglibatan ibubapa boleh digerakkan. Pengkongsian yang berbentuk permuafakatan
ini boleh dilaksanakan oleh pemimpin sekolah dengan Persatuan Ibu bapa dan Guru.
Sebagai contoh dalam memantapkan pencapaian akademik, ibubapa boleh diberi
tanggungjawab menguruskan kelas tambahan dengan menggunakan tenaga dan
kemahiran ibu bapa menjalankan kelas bimbingan, tuisyen atau motivasi.
Peringkat komuniti setempat seperti Lembaga Pengurusan Sekolah boleh digembleng
dengan pengkongsian tanggungjawab seperti mencari dana untuk menampung
perbelanjaan menjalankan program sekolah seperti motivasi, kem cuti sekolah, kelas
tiusyen berbayar dan pelbagai program tambahan.
Dalam dunia globalisasi yang memerlukan perubahan , seseorang pengetua dan guru
besar mempunyai banyak tugas termasuk kepada ibu bapa dan komuniti koloborasi
dengan agensi yang menyokong sekolah. Maka dari itu perlu adanya participatory

leadership, de-centered leadership bagi mewujudkan konsep kepimpinan yang


berubah mengikut konsep kepimpinan berkesan.
Dalam mengaplikasikan kepimpinan ini di sekolah pemimpin perlu memberikan
kebebasan kepada pemimpin di bawah dan subordinat membuat perubahan namun
pemantauan itu amat diperlukan dalam mempastikan kepimpinan ini berfungsi
sebagaimana sepatutnya. Pemimpin pada masa ini tidak boleh memimpin secara
koservertif yang memegang semua tampuk kuasa dan semua arahan datang dari satu
pihak sahaja. Seseorang pemimpin yang berketerampilan perlu menurunkan sedikit
sebanyak tugas dan kuasa. Sebagai contoh Guru Kanan Hal Ehwal Murid dibenarkan
13

menjalankan pentadbiran HEM dengan membuat perancangan tahunan dan, membuat


kertas kerja , mengendalikan mesyuarat dan menjalankan pogram. Namun begitu guru
besar perlu diberitahu, berunding, bermesyuarat dan memantau program . Guru besar
sebagai pemimpin teratas pula perlu mengawal dari segi peruntukan kewangan dan
perbelanjaan. Kemudian Guru Kanan HEM berkongsi tugas dengan ahli dalam Jawatan
Kuasa Perancangan HEM seperti menyerahkan tugas SPBT (Skim Pinjaman Buku Teks)
dan guru berkaitan boleh memproses borang pinjaman dan murid-murid yang layak
menerima buku teks mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.
Demikianlah Kepimpinan Distributif boleh dilaksanakan. Namun seseorang pemimpin
perlu memantau, menyelia dan tidak menyerahkan bulat-bulat yang diberikan kepada
subordinat.
Pendidikan di Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
gelombang kedua (2016 hingga 2020) telah menyatakan salah satu anjakan yang
disasarkan adalah untuk memartabatkan profesion keguruan dan menganjak ke arah
kepimpinan distributif. Kementerian Pendidikan Malaysia akan meningkatkan
kepimpinan berkualiti dalam setiap peringkat organisasi di sekolah selaras dengan
amalan terbaik pada peringkat antarabangsa (PPPM, 2012).
Menurut Husein Mahood pada tahun 1993 bahawa kejayaan dan kegagalan
sekolah bergantung kepada kepimpinan guru besar yang menjadi pembolehubah
penting mempengaruhi kuantiti dan kualiti hasil sekolah. Sekolah yang berjaya
mempunyai pemimpin sekolah yang kompeten, sekolah yang tidak berjaya mempunyai
pemimpin yang tidak kompeten. Dalam teras utama kepimpinan distributif adalah
bermaksud kepercayaan dan hubungan interpersonal antara pemimpin atasan dengan
semua pemimpin di setiap peringkat dalam organisasi mereka dengan memberi
kebebasan kepada para pemimpin bawahan melengkapkan visi organisasi yang telah
diamanahkan.
Sesebuah sekolah yang pemimpinnya mengamalkan kepimpinan distributif akan
melatih semua orang supaya boleh memimpin. Kepimpinan tidak perlu datang dari
pemimpin teratas mengikut hierarki organisasi sekolah. Kepimpinan distributif adalah
untuk menggantikan model kepimpinan instruksional.

Hari di mana seorang pengetua sebagai pemimpin instruksional secara bersendirian


telah berakhir. Kita tidak lagi percaya bahawa seorang pentadbir boleh berkhidmat

14

sebagai pemimpin instruksional untuk seluruh sekolah tanpa penglibatan yang kuat
dan teguh dari para pendidik lain (Lambert et.al.,1995)
Corak kepimpinan pendidikan masa kini melihat
besar

peranan pengetua atau guru

bukan hanya berfokus kepada keupayaan, kemahiran dan bakat individu,

tetapi lebih tertumpu kepada bagaimana beliau dapat menghasilkan satu budaya
saling bertanggungjawab dan perkongsian budaya dalam membangunkan sekolah
(Harris, 2002).

15

6.0 PENUTUP
Tidak kira apa pendekatan kepimpinan yang digunapakai dalam sesebuah
organisasi, semua objektif tidak akan tercapai tanpa komitmen yang tinggi dari setiap
anggota organisasi. Kepimpinan Distributif memerlukan setiap anggota untuk
mempunyai prestasi yang baik dan akhlak yang terpuji. Senario organisasi sekolah
yang terdiri daripada guru-guru, kakitangan sokongan, pelajar, ibu bapa, pentadbir
dan pengetua mampu mengamalkan corak kepimpinan distributif dengan bersamasama memainkan peranan tersendiri dalam membentuk pasukan kepimpinan yang
sangat berkesan.
Bidang pendidikan sedang mengalami anjakan yang besar dengan pelbagai
perubahan dan penambahbaikan sistem diperkenalkan. Bidang pendidikan di Malaysia
mengalami perubahan yang ketara apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
diperkenalkan. Sememangnya banyak cabaran yang perlu diatasi apabila ingin
berubah dan mencapai matlamat yang lebih jauh. Semua cabaran ini tidak akan dapat
ditempuhi oleh hanya seorang pemimpin yang hebat. Kepimpinan dalam pendidikan
memerlukan lebih ramai individu, dengan pelbagai kemahiran dan pelbagai kedudukan,
yang boleh memimpin dengan pelbagai cara. Oleh yang demikian, berbanding model
kepimpinan

tradisional,

kepimpinan

distributif

dilihat

mampu

menggerakkan

pendidikan Malaysia mencapai matlamat yang disasarkan dengan lebih baik .

16

BIBLIOGRAFI

Ancona, D. 2005. Leadership in an Age of Uncertainty. MIT Center for eBusiness.


Volume VI Number 1.

Harris, A. 2009. Distributed


Science+Business Media B.V.

Leadership

Different

Perspective.

Springer

Bolden, R. 2011. Distributed Leadership in Organizations: A Review of Theory and


Research. International Journal of Management Reviews, Vol. 13, 251269.

Bolden R. et. al. 2003. A Review of Leadership Theory and Competency Frameworks.
University of Exeter.

Gronn, P. 2000. Distributed Properties: A New Architecture for Leadership. Educational


Management Administration Leadership 2000; 28; 317.

Siva A/L/Rabindarang. 2014. Kepimpinan Distributif, Komitmen Organisasi dan


Tekanan Kerja di Kolej Vokasional, Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Senge, P.M. 1996. Leading Learning Organizations: The Bold, the Powerful, and the
Invisible. Jossey Bass, Inc.

Spillane, J.P. et.al. 2003. Leading Instruction: The Distribution of Leadership for
Instruction. Journal of Curriculum Studies.

Spillane, J.P. 2005. Distributed Leadership. The Educational Forum, 69:2, 143-150.

Timperley, H. et.al. 2007. Teacher Professional: Learning and Development. University


of Auckland.

Yukl, G. 2001. Leadership In Organizations (5th Edition).

Hughes W. dan Pickeral,T. 2013. School Climate and Shared Leadership. National
School Climate Center (NSCC).
17

Rajoo Arokiasamy.2013. Pengaruh Kepimpinan Distributif Sebagai Moderator

Terhadap Hubungan Antara Penglibatan Guru Dalam Membuat Keputusan Dan Efikasi
Kendiri Guru. Universiti Sains Malaysia

18

Anda mungkin juga menyukai