Anda di halaman 1dari 4

Teori Gordon Allport

Prinsip & Konsep Asas


1. Sifat Semula Jadi Personaliti
Personaliti merupakan organisasi yang dinamik dlm sistem psikofizikal
ind. yg menentukan tingkah laku dan pemikiran yg mempunyai ciri-ciri
Dinamik: personaliti sentiasa berubah dan berkembang dengan cara
yang berstruktur
Psikofizikal: Personaliti terdiri daripada minda dan tubuh badan yang
berfungsi bersama sebagai satu unit
Menentukan: Semua aspek personaliti mengaktifkan / mendorong
tingkah laku & pemikiran spesifik
Mempunyai ciri-ciri: Pemikiran dan tingkah laku mempunyai ciri-ciri dan
bersifat tipikal bagi setiap orang (unik)
2. Keturunan dan Persekitaran
Manusia menunjukkan kedua-dua keturunan dan persekitaran
Keturunan atau baka membekalkan personaliti dengan bahan mentah
(seperti badan, kecerdasan, dan perangai) yang mungkin dibentuk,
dibesarkan atau dihadkan oleh keadaan dalam persekitaran
Walau
bagaimanapun,
latar
belakang
genetik
memainkan
tanggungjawab utama dalam menentukan keunikan manusia
Hasil interaksi antara asas genetik dengan persekitaran sosial
menentukan personaliti yang unik
3. Personaliti Berbeza
Personaliti adalah berasingan dan tidak berterusan bukan sahaja
antara seorang dengan seorang lain tetapi juga terpakai terhadap diri
seseorang yang lalu dan semasa
Personaliti tidak ada kontinum antara zaman kanak-kanak dengan
dewasa
Tingkah laku bayi didorong oleh refleks biologikal; Orang dewasa
berfungsi secara psikologikal Manusia memiliki 2 jenis personaliti:
Personaliti semasa kanak-kanak & personaliti semasa dewasa
Allport menekankan kesedaran melebihi ketidaksedaran, menekankan
semasa dan masa depan melebihi lepas, menekankan keunikan

personaliti melebihi persamaan dan keluasan bagi kelompok yang


besar serta mengkaji individu normal daripada abnormal
4. Tret Personaliti
Kecenderungan untuk bertindak balas dengan cara yang sama
terhadap rangsangan yang berbeza
Tret adalah benar dan wujud dalam manusia bukan konstruk teori /
label yang dibina
Tret menentukan atau menyebabkan tingkah laku, dan bukan dijana
untuk memberi respons terhadap rangsangan tertentu
Tret memotivasikan kita untuk mencari rangsangan yang sesuai dan
berinteraksi dengan persekitaran dalam melahirkan tingkah laku
Tret boleh ditonjolkan secara empirikal. Tingkah laku manusia dapat
diperhatikan sepanjang masa untuk membuat kesimpulan bahawa
wujudnya konsistensi dalam cara bertindak balas terhadap rangsangan
yang sama
Tret adalah saling berkaitan dan bertindihan walaupun mereka mungkin
mewakili ciri-ciri yang berbeza Contoh: Agresif dan kebencian
Tret berbeza mengikut situasi
2 jenis tret personaliti:
Tret Umum
(Common Traits)
Dikongsi bersama
sebilangan manusia
seperti ahli bagi
sesuatu budaya di
mana individu yang
berlainan
budaya
membawa tret yang

berbeza
Tret umum akan
berubah mengikut
masa apabila nilai
dan standard sosial

berubah

Tret Peribadi (Personal Dispositions)


Ciri-ciri individu yang unik
Sifat peribadi bagi setiap orang tidak
mempunyai intensiti & kepentingan yang
sama
Ia terdiri drpd:
Tret Kardinal (Cardinal Trait)
Tret yang begitu berleluasa dan
berpengaruh serta menyentuh setiap
aspek hidup individu
Sebagai
kuasa
semangat
yang
mendominasikan tingkah laku
Bukan semua orang memiliki kuasa

Tret umum tertakluk


kepada pengaruh
sosial, persekitaran,
dan budaya

tersebut malah orang yang ada tidak


semestinya mempamerkannya dalam
setiap situasi
Tret Utama/Pusat (Central Traits)
5-10 tema yang menggambarkan
tingkah laku seseorang dengan tepat
Ciri-ciri yang akan disebut semasa
membincangkan personaliti seseorg
Kurang mengawal tingkah laku tetapi
penting
Tret Sekunder (Secondary Traits)
Wujud
dengan
kurang
konsisten
berbanding dengan tret kardinal dan
pusat
Susah untuk dinampak atau lemah
sehingga hanya orang terdekat yang
melihat kesannya
Seperti kegemaran minor terhadap
makanan atau muzik

5. Tabiat dan Sikap (Habits and Attitudes)


Tret & sifat personal adalah berbeza dengan tabiat dan sikap walaupun
kedua-dua sifat ini juga mampu mendorong tingkah laku
Tabiat memberi impak yang terhad kerana ia adalah kurang fleksibel
secara relatifnya dan melibatkan respons yang spesifik terhadap
rangsangan yang spesifik
Tret pula lebih luas kerana dibentuk daripada integrasi beberapa tabiat
yang berkongsi beberapa fungsi adaptif
Kombinasi tabiat akan membentuk tret
Sikap mempunyai objek khusus sebagai rujukan, manakala tret tidak
mengarahkan mana-mana objek atau kategori objek
Sikap berbentuk positif/negatif terhadap sesuatu yang memimpin
manusia untuk suka/benci, terima/tolak dan mendekati/mengelak
Sikap melibatkan pertimbangan & penilaian
6. Motivasi

Apa yang berlaku pada masa dulu telah lepas dan ia tidak lagi aktif dan
tidak menjelaskan tingkah laku semasa kecuali wujudnya sesuatu
kuasa motivasi
Proses kognitif sebagai niat dan perancangan yang sedar merupakan
aspek yang penting dalam personaliti
Niat yang disengajakan adalah bahagian penting dalam personaliti
Apa yang kita nak & kita kejarkan ialah kunci untuk memahami t/laku

7. Autonomi Berfungsi atas Motif (Functional Autonomy of Motives)


Motif orang dewasa yang matang tidak berkaitan secara berfungsi
dengan pengalaman dulunya
Kuasa yang memotivasikan kita pada awal kehidupan menjadi
autonomi dan berdikari daripad keadaan asal
Manusia yang matang akan berdikari daripada ibu bapa walaupun kita
masih berkaitan dgn mereka ttp tdk lagi berfungsi dgn kebergantungan
Tingkah laku yang berasal daripada pengalaman dulu juga tidak
mengarah ke matlamat yang sama seperti dulu dan motif itu telah
menjadi bebas daripada punca asalnya
Motif asal telah ditransformasikan kepada sesuatu yang autonomi
Orang dewasa tidak dapat difahami dengan menerokai zaman kanakkanaknya
Autonomi Berfungsi dibahagikan kepada 2 tahap:
Autonomi Berfungsi Secara
Autonomi Berfungsi Proprium
Berkekalan
(Propriate Functional Autonomy)
(Perseverative FA)
Tahap yang lebih asas
Lebih penting untuk memahami
mengenai tingkah laku
motivasi pada orang dewasa
Motif Proprium (Propriate motive)
yang merupakan
adalah unik bagi setiap individu di
ketagihan & pengulangan
mana kita mengekalkan motif yang
aksi fizikal seperti kaedah
akan meningkatkan harga diri dan
pelaksanaan kerja secara
imej diri
rutin
Tingkah
laku
ini Ego yang menentukan motif mana
yang akan dikekalkan dan mana
berkekalan secara dirinya
yang akan dibuang
tanpa ganjaran luaran

8. Propriate Functioning
Propriate functioning merupakan proses mengekalkan rasa diri yang
menentukan bagaimana kita melihat dunia, apa yang diingati daripada
pengalaman, dan bagaimana pemikiran kita diarah
Proses kognitif dan persepsi ini memilih rangsangan daripada
persekitaran yang relevan dengan minat dan nilai kita
Proses organisasi ini ditadbir oleh 3 prinsip:
Mengorganisasikan Tahap Tenaga
Cara kita mendapatkan motif baharu untuk mengambil alih tenaga
yang berlebihan yang mungkin disalahgunakan dalam cara ekspresi
yang bahaya atau destruktif
Masteri dan Kompetensi
Kita memilih untuk memuaskan motif
Dewasa yang matang akan dimotivasikan untuk mempersembahkan
sesuatu dengan lebih baik dan berkesan setelah menguasai
kemahiran baharu dan mempertingkatkan kompetensi
Propriate Patterning
Mengejar untuk konsistensi dan integrasi personaliti
Propriate motive bergantung pada struktur dan corak kendiri
Proses Perkembangan & Pembentukan Personaliti
1. Perkembangan Proprium
Proprium (Kendiri) membawa maksud suatu rasa yang khusus tentang
diri kita di mana merangkumi semua aspek personaliti yang membina
kesatuan dalaman kita

Proprium berkembang sejak kelahiran sehingga kematian dan bergerak


melalui satu siri peringkat:

The Bodily Self

Wujudnya hubungan yang langsung


antara minat dengan kebolehan
manusia berasa minat dan seronok
terhadap perkara yang boleh dibuat
dengan baik
Motif asal untuk sesuatu t/l mungkin
tdk berkaitan dgn minat ttp ia
diteruskan sehingga t/l itu menjadi
keperluan utk membina imej kendiri

Self-Identity

Aksi yang digerakkan


untuk tujuan tertentu
tetapi tidak lagi untuk
begitu berada di tahap
yang
terlalu
rendah
sehingga
tidak
layak
diambil
kira
sebagai
bahagian personaliti yang
penting

Self-Esteem

0-1 tahun
Bayi menerima maklumat sensori secara berterusan melalui
organ, otot, sendi, dan tendon
Sensasi tersebut menjadi meruncing apabila bayi berasa
lapar, kecewa, dan bertemu dengan sesuatu
Bayi akan sedar tentang limitasi tubuh badannya
Dalam proses perkembangan pada peringkat yang
seterusnya, kita mengalami sensasi daripada pertubuhan
badan
1-2 tahun
Menyedari tentang konsistensi, pengekalan, dan persamaan
dalam identiti diri
Melihat diri dengan cara yang sama walaupun tubuh badan
dan kebolehannya berubah dalam kehidupan
2-3 tahun
Melihat diri sebagai individu yang berbeza dengna orang lain
Menjadi semakin biasa dengan persekitaran dan mengalami
kebanggaan apabila menguasai tugas yang ada, dan
mengalami penghinaan ketika gagal
Cuba melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
cadangan ibu bapa
Kecenderungan yang berlawan ini timbul semula pada masa
akil baligh

Striving Propriate Rational-Coper

The Self-as

Self-Image

4-6 tahun
Bersifat egosentrik
Menyedari objek dan manusia di persekitaran yang
dipunyainya merupakan sebahagian dalam dunia mereka
Setelah mendewasa, individu akan lebih mengambil berat
terhadap kebajikan orang lain atas prinsip moral
Manusia akan menunjukkan kesetiaan terhadap keluarga,
agama, tanah air, dan pekerjaan yang dikatakan dipunyai
olehnya
Berkaitan dengan cara kanak-kanak melihat dan ingin melihat
dirinya
Imej diri yang ideal & sebenar dibentuk daripada interaksi
antara kanak-kanak dengan ibu bapa sama ada kanak-kanak
mampu memenuhi jangkaan dan harapan ibu bapa
Melakukan perkara yang diharapkan oleh orang lain, dan
mengelakkan tingkah laku yang tidak dibenarkan

6-12 tahun
Mula mengaplikasikan pemikiran logik untuk menyelesaikan
masalah seharian
Mencari strategi untuk mengatasi masalah & menguji
kemahiran intelektual mereka

Akil baligh
Mula membuat perancangan dan menentukan matlamat
untuk masa depan
Secara sengaja meningkat dan mengekalkan ketegangan
untuk mencapai matlamat yang penting
Proprium masih belum dilengkapi sebelum mereka berbuat
demikian

Knower The Self-as-

Extension Self-

Zaman Dewasa
Mengintegrasikan semua aspek proprium untuk menjadi
keseluruhan yang bersepadu

Anda mungkin juga menyukai