Anda di halaman 1dari 39

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

kurikulum bersepadu dini

Al-Syariah
Dokumen Standard Kurikulum

Tingkatan 3
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Mei 2015

Terbitan 2015
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii

iii

11

iv

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan

potensi

individu

secara

menyeluruh

dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari


segi

intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk


melahirkan

warganegara

berketerampilan,
berkeupayaan
sumbangan

Malaysia

berakhlak
mencapai

terhadap

yang

mulia,

kesejahteraan

keharmonian

dan

berilmu

pengetahuan,

bertanggungjawab
diri

serta

dan

memberikan

kemakmuran

keluarga,

masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR
Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu

pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian

Tahfiz

diharapkan guru-guru dapat menggunakan dokumen

adalah

dilaksanakan di

kurikulum

Agama

Islam

yang

Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

standard ini semaksimum mungkin

supaya matlamat

Kementerian

pelaksanaan KBDKBT untuk melahirkan modal insan

Pendidikan Malaysia. Matlamat menjadikan Kurikulum

yang menguasai asas ilmu Agama dan bahasa Arab

Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz sebagai

sebagai

kurikulum kebangsaan adalah untuk melahirkan generasi

berpengetahuan tinggi dan luas akan tercapai.

(SABK)

yang

berdaftar

di

bawah

ulama dan cendekiawan Islam pada masa akan datang.

Akhir

persediaan

sekali

untuk

Bahagian

menjadi

ulama

Pembangunan

yang

Kurikulum

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima


Dokumen Standard Kurikulum Bersepadu Dini dan
Kurikulum Bersepadu Tahfiz merupakan transisi kepada
pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM)

kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan


kepakaran dan tenaga untuk menghasilkan Kurikulum
Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz.

yang akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2017.


Oleh itu kurikulum ini digubal dalam bentuk pernyataan
standard. Pernyataan Standard terdiri daripada standard
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu
dicapai oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan.

Dokumen Standard Kurikulum ini juga merupakan


sumber rujukan

kepada guru dalam melaksanakan

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
vii

10

11

12

i
ii
iii
13

14

15

.i
.ii
16

.iii

i
ii
iii
17

i
ii
iii
iv

i
ii
iii
18

iv

i
ii
iii

i
ii
iii

19

20

21

22

23

24

25

2627

28


29