Anda di halaman 1dari 32

Sikap Kaunselor (Counselor Attitude)

"To know where you are going, you must understand where you come from."
Kata-kata ini dipetik daripada E.F Sherida iaitu The World of Culture Presiden.
Dari petikan diatas jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya untuk
seseorang kaunselor itu memahami siapakah dirinya sebelum mengenali
kliennya yang berlainan budaya darinya. Sebagai kaunselor yang menjalankan
sesi silang budaya, adalah perlu untuk dia bukan sekara mengetahui malah
memahami asal-usul dia. Perkara seperti agama, etnik, tradisi dan pantang
larang yang berlegar di sekeliling dirinya perlu disedari supay tidak menjejaskan
sesi yang dijalankan. Selain itu, kaunselor perlu menyedari nilai budaya yang
dipegangnya bagaimana dia sendiri melihat sesuatu budaya itu daripada sudut
pandangannya kemudian barulah memahami budaya kliennya. Ini penting jika
kaunselor sendiri gagal menyedari wujudnya perbezaan dan persamaan
budaya dia dengan kliennya, pasti ada halangan dalam menjalankan sesi.
Untuk itu apapun perbezaan yang timbul dari aspek budaya kaunselor harus
bijak menselesakan dirinya semasa menjalankan sesi. Ingat salah satu prinsip
kaunseling adalah percaya yang setiap manusia itu unik dan berpontensi untuk
berkembang. Jadi apa pun budaya yang diamal oleh klien dia harus menerima
tanpa syarat tetapi tidak perlulah memaksa diri jika rasa tidak pasti yang anda
mampu mengendalikan sesi silang budaya.
Pengetahuan Kaunseling (Counseling Knowledge)
Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang kaunselor itu sebenarnya antara
satu faktor yang mempengaruhi perjalanan sesi kaunseling silang budaya dan
apa-apa jenis sesi sekalipun. Pengetahuan kaunseling tidak terhad dalam
memahami teori-teori tertentu sahaj. Ini kerana di dalam kaunseling silang
budaya, kaunselor perlu memperkembangkan lagi pengetahuannya mengenai
budaya-budaya lain. Hal ini akan lebih membantu kaunselor untuk memahami
kliennya. Pengetahuan kaunselor terhadap kliennya juga penting, semasa
penerokaan adalah perlu untuk kaunselor mengetahui sejarah, pengalaman,
alamaln tradisi, nilai kebudayaan yang dipegang oleh kliennya.
Kemahiran Kaunselor (Counselor Skill's)
Dalam kaunseling silang budaya, penekanan terhadap empati adalah penting.
Kaunselor perlu tahu memahami secara lisan dan bukan lisan. Biasanya isu
yang timbul dalam kaunseling silang budaya adalah laras bahasa yang
digunakan dalam sesi. Sekiranya terdapat istilah yang tidak difahami kaunselor,
dia perlu bertanya kepada klien bagi memastikan apa yang difahami tentang
istilah tertenttu adalah menepati dengan apa yang klien ingin sampaikan. Oleh

itu, kemahiran kaunselor bukan sahaja tentang kemahiran kaunseling yang


dikuasai malah ia merangkumi kemahiran berbahasa dan memahami body
language kliennya. Adalah satu kelebihan jika kaunselor dapat menguasai lebih
dari satu bahasa.
Kaunselor & Kepompong Budaya (Culturally Encapsulated Counselor)
Kegagalan kaunselor untuk mengahadi kepelbagaian budaya dalam sesi silang
budaya disebabkan kaunselor terperangkap dalam kepompong budaya.
Kaunselor tidak menyedari akan wujudnya perbezaan nilai dalam budaya
kliennya. Kesannya adakah klien selesa dengan sesi yang dijalankan? Disini,
adalah perlu bagi seseorang kaunselor mengelak steroetaip dengan melihat
kliennya berdasarkan dari mana kelompok asal kliennya. Ini perlu dielakkan,
dan untuk memastikan ini tidak berlaku nilai keterbukaan dan kejujuran perlu
diamalkan oleh seseorang kaunselor itu. Kaunselor perlu bersikap terbuka
dengan apa yang dikongsikan kliennya mengenai budaya atau apa saja.
Kaunselor juga perlu jujur dan bersikap telus dengan apa yang difikirkan. Oleh
itu, dengan cara ini kaunselor dapat mengelak culturally encapsulated yang
membawa kesan negatif kepada perhubungan teraputik antara klien dengan
kaunselor.
Seseorang kaunselor dinilai melalui tahap penguasaan kemahiran
komunikasi interpersonal yang dimilikinya. Tahap ini yang akan menentukan
kejayaan sesuatu sesi bimbingan dan kaunseling yang diadakan. Kemahirankemahiran ini ialah membina perhubungan, memberikan perhatian, mendengar
secara aktif, menggunakan bahasa yang sesuai, memahami pergerakan badan
dan memberi maklum balas yang sesuai.
Kemahiran kedua ialah kemahiran membina hubungan. Kemahiran ini
penting kerana kaunselor dapat memastikan klien sentiasa berterusan memberi
kerjasama dengan lebih yakin dan proses kaunseling lebih lancar. Kemahiran
ini dapat mendorong klien agar berasa lebih tenang dan memberi persepsi yang
positif untuk pertama kali. Kaunselor perlu bijak mewujudkan suasana yang
lebih selesa dengan memastikan kesesuaian peralatan yang digunakan seperti
kerusi dan meja. Suasana terapeutik diwujudkan iaitu suasana aman dan
tenang, menyediakan jarak ruang komunikasi yang sesuai mengikut peringkat
umur, jantina, budaya, latar belakang, agama dan lain-lain.
Kemahiran memberikan perhatian juga perlu dikuasai oleh kaunselor
untuk menyemai kebolehan dan merasai masalah yang timbul melalui
perspektif klien. Kaunselor memberikan perhatian kepada klien melalui sifat
peramah yang dipamerkan dan senyuman yang dilontarkan. Sifat ini akan

mewujudkan suasana mesra dan tumpuan perhatian serta menunjukkan


perasaan autentik untuk kebaikan orang lain. Sikap peramah kaunselor dapat
membantu mencapai komunikasi dengan semua respon klien secara empati,
mewujudkan kesesuaian untuk berkongsi pengalaman dan perasaan klien, dan
dapat membuat penilaian pendapat dan perasaan orang lain. Selain itu
seseorang kaunselor itu perlu memberi perhatian secara jelas dan spesifik dan
mengambil masa untuk membuat refleksi mengenai masalah klien. Perhatian ini
juga difokuskan kepada tindakan, perasaan yang dialami klien dan sikap klien
sendiri. Malah, bertolak ansur dan berusaha mencari jalan penyelesaian yang
memenuhi kehendak klien. Perhatian kaunselor juga boleh difokuskan kepada
mendengar secara aktif perbincangan isu dan masalah yang dihadapi klien. .
Seseorang kaunselor perlu menunjukkan keprihatinan kepada klien untuk
menghilangkan rasa yang tidak selamat dan terancam yang dirasai oleh klien.
Kemahiran seterusnya ialah mendengar secara aktif, iaitu kesediaan
seseorang kaunselor untuk mendengar permasalahan klien, tidak memberi
perhatian kepada fikiran dan masalah orang lain dan cuba memahami maksud
yang hendak disampaikan oleh klien. Kemahiran mendengar secara aktif
memerlukan seseorang kaunselor memerhati mesej yang cuba disampaikan
oleh klien berdasarkan komunikasi verbal dan tingkah laku bukan verbal.
Contohnya apabila berdepan dengan klien yang sedang marah, kaunselor perlu
memberi galakan untuk klien terus bercakap dan meluahkan perasaan marah
tersebut. Kemahiran ini diaplikasikan apabila kaunselor cuba menjalin
hubungan dengan klien yang sedang marah ini dan kaunselor menyampaikan
semula apa yang telah klien ceritakan. Pertanyaan yang pelbagai dan
menunjukkan minat yang mendalam dengan setiap butir penceritaan klien
memerlukan proses mendengar secara aktif. Dalam proses ini juga, kaunselor
perlu memberi respon, mempamerkan bahasa badan yang sesuai agar mesej
ini dapat difahami klien bahawa kaunselor sedang mendengar masalahnya.
Penggunaan bahasa yang sesuai adalah salah satu kemahiran yang perlu
dikuasai oleh seseorang kaunselor. Kaunselor perlu memastikan setiap bahasa
yang digunakan difahami oleh ibu bapa terutamanya dalam menyampaikan
maklumat berkaiatan dengan pencapaian akademik, prestasi dan perancangan
masa depan murid-murid. Bahasa yang disampaikan oleh kaunselor perlu
konsisten atau kongruen dengan segala tindakan. Contohnya kaunselor
menyatakan perasaan gembira dengan pencapaian kliennya, dia sepatutnya
menunjukkan nada suara dan pergerakan badan menyampaikan mesej yang
positif bahawa dia benar-benar gembira. Bahasa dan pergerakan badan yang
sesuai amat penting bagi kaunselor dalam berkomunikasi dengan kliennya.

Seterusnya kemahiran memahami pergerakan badan, apabila seseorang


klien boleh memahami pergerakan atau isyarat badan klien. Contohnya
ekspresi muka dan postur tubuh. Hal ini boleh diperhatikan semasa sesi soal
jawab antara kaunselor dan klien melalui cara pandangan, pandangan keliru,
anggukan kepala, kesilapan dan penegasan suara. Selain itu, cara-cara
komunikasi yang dipamerkan oleh klien juga melalui eye contact, ekspresi
muka, orientasi, sentuhan jarak antara klien. Kaunselor perlu mempamerkan
sikap yang tenang dan lebih kerap menggunakan eye contact dengan klien.
Sekiranya kaunselor mempamerkan muka yang serius dan bosan
menyebabkan klien akan hilang minat untuk terus menyampaikan maklumat.
Kaunselor tidak sepatutnya menunjukkan pergerakan badan yang tidak
senonoh atau kurang bersopan seperti badan bongkok, mengeluarkan bunyi
dengan jari tangan atau kaki, bermain-main dengan rambut. Keadaan ini akan
memberikan pelbagai maklum balas kepada klien seperti mewujudkan suasana
yang tidak selesa kerana klien mungkin beranggapan kaunselor tidak memberi
perhatian atau mendengar secara sambil lewa.
Kemahiran yang terakhir ialah kemahiran memberikan maklum balas
yang sesuai. Maklum balas ini diibaratkan sebagai cermin dalam proses
komunikasi kerana pesanan oleh penghantar telah disampaikan kepada
penerima. Selain itu ia juga merupakan satu keadaan penerima menghantar
balik pesanan kepada penghantar melalui tanggapan yang dibuat. Maklum
balas ini melibatkan komunikasi dua hala dan berlaku dengan pelbagai cara.
Contohnya kaunselor mengulangi apa yang telah diperkatakan untuk
mendapatkan maklum balas dari klien. Pada masa sama klien juga boleh
mengemukakan soalan untuk mendapat maklum balas positif dari kaunselor.
Maklum balas ini penting untuk kaunselor mendapatkan maklumat bagi tujuan
memberikan elaborasi terhadap respon klien. Selain itu ia juga memberi
cadangan atau pilihan mengenai persepsi klien terhadap diri sendiri dan situasi
yang dihadapi sebagai bantuan kepada klien untuk memberi perhatian kepada
perasaan sendiri. Tujuan maklum balas ini juga untuk membuat semakan
persepsi dan ringkasan terhadap apa yang telah dipelopori oleh kaunselor dan
klien.
Pelbagai kemahiran asas yang lain harus juga dikuasai oleh kaunselor
seperti kemahiran memberi perhatian termasuklah pengamatan mengenai caracara menentukan kedudukan klien, relaks secara fizikal dan pemerhatian
segala gerak geri klien, postur badan iaitu kaunselor duduk secara
mencondongkan badan ke hadapan menghadap klien, intonasi suara yang
melambangkan emosi seperti ketinggian atau kelembutan suara, kelajuan
sesuatu sebutan perkataan. Kemahiran ini juga memerlukan kaunselor peka

terhadap suara-suara separa bahasa seperti mengeluh, menangis, tersedusedu dan lain-lain. Perhatian ke atas ekspresi wajah, pandangan atau kontak
mata, senyuman, pergerakan tangan dan kaki.
Kemahiran membalas lisan iaitu penstrukturan berkaitan tentang
penjelasan peranan kaunselor atau guru pembimbing, peranan klien,
penjelasan etika bimbingan dan kaunseling serta tempoh masa yang diambil
ketika sesi kaunseling. Dorongan minimum ialah satu keadaan klien didorong
untuk terus bercerita, kaunselor memberikan perhatian dan klien memahami
penjelasan yang diberikan. Selain itu kemahiran mendengar juga penting untuk
kaunselor atau guru pembimbing menguasai. Kemahiran ini termasuklah
mendengar secara fizikal, psikologi dan melalui perasaan. Seterusnya ialah
kemahiran menyoal mempunyai dua bentuk soalan yang boleh digunakan iaitu
soalan tertutup yang memerlukan jawapan yang khusus, tepat dan tidak perlu
penjelasan. Tujuannya untuk mendapat kepastian. Manakala bagi soalan
terbuka pula perlukan jawapan yang lebih jelas dengan huraian yang panjang
lebar untuk memberi peluang kepada klien meluahkan perasaan, penyampaian
maklumat tanpa rasa defensif, perkara atau hal yang dibincangkan dapat
diterokai dan dikembangkan serta lebih fokus dalam perbincangan.
Kemahiran merefleksi pula terdiri dari refleksi isi iaitu idea atau maklumat
dinyatakan atau diulang semula secara ringkas oleh kaunselor atau guru
bimbingan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh klien. Refleksi
perasaan pula guru bimbingan atau kaunselor mengulang semula pernyataan
perasaan dan sikap seperti yang dinyatakan oleh klien. Refleksi pengalaman
berkaitan dengan guru bimbingan atau kaunselor mengamati sendiri gerak geri
tubuh badan klien ketika menceritakan pengalaman atau luahan perasaan.
Kemahiran yang berikutnya ialah kemahiran memparafrasa iaitu memberikan
respon terhadap ayat pendek setelah mendengar isi atau pengamatan tingkah
laku klien. Parafrasa sesuai digunakan sewaktu peringkat awal sesi kaunseling.
Kemahiran membuat penjelasan pula ialah mendapatkan maklumat yang lebih
mendalam secara jangkauan yang lebih jauh dari topik yang dibincangkan.
Secara tidak langsung ianya akan membantu kaunselor mengetahui masalah
dengan lebih dekat lagi.
Kemahiran asas mengkonfrontasi juga perlu untuk dikuasai ketika situasi
sesuatu hubungan telah berjalan baik. Konfrontasi melibatkan keadaan seperti
wujud percanggahan terhadap apa yang klien katakan dan lakukan sama ada
pada masa tertentu atau pada masa lain. Percanggahan dengan tingkah laku
dengan apa yang klien katakan. Pengalaman yang tidak sama dilalui oleh klien
dengan kaunselor serta pernyataan dari kaunselor tentang tingkah laku klien

yang tidak sesuai. Kemahiran konfrontasi ini dapat membantu klien melihat
pandangan baru dengan melihat dirinya secara mendalam dan mengurangkan
blind spot pada diri. Kemahiran menginterpretasi pula ialah mengenai satu
proses yang aktif oleh guru bimbingan atau kaunselor memperjelaskan semula
apa yang telah difahami melalui cerita dan pengalaman klien. Tujuan
penceritaan semula ini ialah untuk memberi perspektif yang berlainan kepada
klien dan dapat menimbulkan celik akal apabila ada penambahan yang dibuat
berkenaan dengan perkara atau perasaan tersembunyi klien.
Kemahiran merumus diaplikasikan oleh guru bimbingan dengan cara
membuat ulangan semula dan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh
klien. Rumusan ini boleh dilakukan sama ada pada awal sesi atau akhir sesi
rundingan. Rumusan meliputi rumusan kecil iaitu dilakukan beberapa kali bagi
tujuan memberi ingatan kepada klien mengenai perbincangan, semakan
persepsi, fokus perkara dan lain-lain. Bahasa yang disampaikan perlu dalam
bahasa yang mudah difahami klien. Rumusan yang kedua ialah rumusan besar
iaitu apabila ingin menamatkan sesuatu sesi, guru bimbingan atau kaunselor
merumus kembali keseluruhan perkara yang dibincangkan. Rumusan ini perlu
bagi klien mengingat kembali dan memastikan ketepatan maklumat mengikut
fahaman guru bimbingan atau kaunselor. Rumusan ini penting untuk merangka
tindakan selanjutnya dan rumusan besar ini dilakukan dalam satu sesi cuma
sekali sahaja.
KONSEP KELOMPOK SOSIAL BUDAYA
Kelompok sosial budaya adalah lingkungan hidup sosial budaya yang memiliki
bentuk, cara hidup, dan tujuan tertentu. Dalam definisi tersebut, dapat ditulis 4
(empat) unsur utama konsep kelompok sosial budaya, atas dasar mana muncul
beragam tipe kelompok sosial budaya.
Keempat unsur utama tersebut adalah:
1. Lingkungan sosial budaya,
2. Bentuk sosial budaya
3. Cara hidup sosial budaya
4. Tujuan sosial budaya

1. Lingkungan Sosial Budaya


Lingkungan sosial budaya adalah sejumlah manusia yang hidu berkelompok
dan saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama.
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali
dengan budaya. Agar manusia dan budayanya itu dapat berkembang dengan
sempurna, dia harus hidup bersama dengan manusia lain, yang disebut dengan
hidup bermasyarakat (makhluk sosial).

Hidup bermasyarakat merupakan cara memfungsikan budaya dengan


berinteraksi secara teratur antara sesamanya, sehingga kepentingan bersama
dapat terpenuhi secara wajar dan sempurna. Keteraturan ini tercipta karena
masing-masing dari mereka mempunyai persepsi penilaian yang sama
terhadap diri dan kebutuhan yang mereka kehendaki. Dengan demikian,
mereka mempunyai nilai kemanusiaan yang sama dan saling menghargai.
2. Bentuk Sosial Budaya
Bentuk sosial budaya maksudnya setiap kelompok sosial budaya mempunyai
batas- batas yang telah ditentukan berdasarkan tipe kelompok, yang
membedakannya dengan kelompok yang lain. Tipe kelompok tradisional
alamiah dan paling modern. Tipe kelompok tradisional alamiah didasarkan pada
kesatuan geografis, ikatan perkawinan dan hubungan darah, sedangkan tipe
kelompok modern didasarkan pada kepentingan yang sama dan keahlian
profesional.
Dengan demikian ada 4 (empat) macam tipe kelompok sosial budaya:
1. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kesatuan geografis, seperti
desa, kota daerah aliran sungai, daerah pantai dan daerah pegunungan.
2. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan ikatan perkawinan dan
hubungan darah, seperti keluarga dan keluarga besar.
3. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan kepentingan yang sama seperti
Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan.
4. Tipe kelompok sosial budaya berdasarkan keahlian profesional, seperti
kelompok profesi dan kelompok pengusaha.

Tipe kelompok sosial budaya modern yang berdasarkan kepentingan yang


sama dan berdasarkan keahlian profesional berhimpun dalam organisasi
kemasyarakatan yang dibentuk dengan Anggaran Dasar, diketahui dan/atau
diakui oleh masyarakat luas atau pemerintah. Dalam Anggaran Dasar
ditetapkan asas, tujuan, dan jenis kegiatan organisasi mereka.
Tipe kelompok sosial budaya tradisional alamiah, seperti desa/kampung,
Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah pantai, darah pegunungan, keluarga, dan
keluarga besar, tidak memerlukan Anggaran Dasar karena tipe kelompok sosial
budaya tersebut telah mementingkan kehidupan atas dasar kesatuan tempat
dan ikatan alamiah. Tempat dan ikatan alamiah yang sama itulah yang
menyatukan mereka.
3. Cara Hidup Sosial Budaya
Cara hidup sosial budaya artinya sikap, perbuatan dan tujuan, serta cara
pencapaiannya sudah dipolakan oleh organisasi kelompok dalam seperangkat
tuntunan/pedoman tertulis yang disebut Anggaran Dasar dan Kode Etik. Syarat
dan prosedur melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan mereka wajib dipatuhi
dan disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Kode Etik. Semua anggota yang
terikat pada organisasi mereka wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Kode Etik
mereka. Dalam ISBD, Kode Etik merupakan pandangan hidup kelompok sosial
yang bersangkutan. Namun pada kelompok sosial budaya alamiah, pandangan
hidup tidak dibuat dalam bentuk tertulis seperti Kode Etik, tetapi hidup dan
berkembang secara alamiah dalam alam pikiran yang disebut sistem nilai
budaya.
Sistem nilai budaya kemudian diwujudkan dalam bentuk gagasan dan
perbuatan nyata yang sudah berpola. Gagasan dapat berupa rencana atau
rancangan untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, sedangkan perbuatan
nyata berupa kegiatan untuk menghasilkan suatu ciptaan atau produk budaya.
Pola ciptaan atau produk budaya tersebut, bergantung pada keadaan di mana
kelompok sosial itu hidup.
4. Tujuan Sosial Budaya
Setiap kelompok sosial budaya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut
telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Kode Etik kelompok sosial budaya.
Pada kelompok sosial budaya tradisional alamiah, tujuan dapat diketahui
melalui pola hidup mereka, antara lain pola hidup keluarga, pola hidup desa
petani, nelayan dan Daerah Aliran Sungai. Tujuan setiap kelompok sosial
budaya berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan tipe kelompok
sosial budaya masing-masing.

Atas dasar tersebut, maka tujuan sosial budaya pada dasarnya dapat
dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut.
Membentuk dan memelihara persatuan dan kesatuan bersama secara
tertib dan damai serta sejahtera dalam wadah kesatuan geografis, seperti
komunitas desa, komunitas kota, dan komunitas Daerah Aliran Sungai.
Membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga bahagia lahir dan
batin dalam wadah ikatan perkawinan dan hubungan darah, seperti
keluarga dan keluarga besar.
Mewujudkan kesejahteraan umum serta menghapuskan kemiskinan,
membasmi penyakit masyarakat, dan mencegah tindakan tidak
manusiawi dalam wadah kepentingan yang sama, seperti Koperasi,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Yayasan.
Melayani kepentingan klien atau konsumen berdasarkan keahlian
profesional dalam wadah organisasi profesi, seperti kelompok profesi
iptek dan kelompok pengusaha.
Kamus Dewan : Masyarakat (society) dapat didefinisikan sebagai kumpulan
individu yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara
tertentu.
Jaringan perhubungan antara individu dalam sesebuah masyarakat khususnya
melalui hubungan bersemuka yang berulangkali akan membina kesepaduan
masyarakat sebagai satu unit sosial.
Seterusnya perhubungan yang erat tersebut akan membentuk sistem sosial
seperti berkongsi kebudayaan, adat, nilai, undang-undang dan sebagainya,
contoh : budaya gotong royong, nilai ziarah menziarahi, sama-sama merayakan
hari kebesaran dan sebagainya.
Jelasnya, masyarakat adalah sekumpulan insan yang berkongsi budaya,
memduduki satu-satu kawasan dan kewujudan mereka adalah sebagai satu
entiti yang bersatu padu.
Dari keterangan di atas dapatlah dikatakan bahawa Malaysia adalah sebuah
negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa atau masyarakat
majmuk.

Masyarakat Majmuk
Istilah masyarakat majmuk dipelopori oleh J.S Furnivall menerusi kajiannya
mengenai masyarakat Indonesia dan Myanmar.
Menurut beliau masyarakat majmuk ialah masyarakat yang terdiri dari pelbagai
etnik. Masing-masing mempunyai agama, kebudayaan, bahasa dan adat
resam. Walau pun mereka hidup di bawah satu sistem politik, namun mereka
menjalani kehidupan secara berasingan. Interaksi di antara mereka adalah
amat sedikit dan amat terbatas. Interaksi wujud hanya dalam bidang ekonomi
seumpama ketika proses jual beli di pasar sahaja. Seterusnya pemisahan
tersebut berlarutan sehingga di bidang pekerjaan, di mana bidang pekerjaan
adalah mengikut etnik atau kaum tertentu.
Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk.
Penduduknya terdiri dari pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Kadazan,
Bajau, Iban dan sebagainya. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia
adalah disebabkan oleh perkembangan industri bijih timah dan getah yang
pesat di sekitar abad ke 19.
Walau pun etnik ini tinggal di dalam sebuah negara dan di bawah satu sistem
politik (pemerintahan penjajah British), namun masing-masing tetap dengan
tradisi, identiti, adat resam, budaya, agama mereka. Senarion ini dapat dilihat
dalam sambutan hari kebesaran etnik masing-masing hari ini.
Ciri-Ciri Masyarakat
Berkelompok
Masyarakat tidak akan wujud tanpa kehidupan secara berkelompok. Adalah
mustahil seseorang individu mampu menyediakan keperluan hidupnya tanpa
bergantung pada individu lain. Oleh itu kehidupan berkelompok membolehkan
satu anggota masyarakat berinteraksi dengan anggota yang lain dan
bergantung hidup dengan anggota masyarakat yang lain.
Berbudaya
Interaksi antara anggota masyarakat akan melahirkan budaya, umpamanya
budaya makan dengan tangan bagi orang Melayu. Budaya ini akan
diperturunkan dari satu generasi kepada satu generasi.

Berinteraksi
Syarat utama wujudnya sesebuah masyarakat ialah terdapatnya perhubungan,
interaksi dan bekerjasama di antara anggota masyarakat. Perhubungan,
interaksi dan bekerjasama ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.
Mengalami perubahan
Sesebuah masyarakat adalah tidak statik dan pasti mengalami perubahan.
Perubahan tersebut belaku disebabkan faktor-faktor yang berasal dari
masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh penemuan ubat-ubatan moden kini telah
merubah kepercayaan dan amalan masyarakat Melayu dari perubatan
tradisional kepada perubatan moden.
Mempunyai kepimpinan
Setiap masyarakat mesti wujud sistem politik dan kepimpinan. Ia wujud di
pelbagai peringkat sama ada kepimpinan peringkat rendah, sederhana
mahupun tinggi. Sebagai contoh bapa adalah pemimpin keluarga, penghulu
adalah pemimpin kampung dan Perdana Menteri pemimpin negara.
Mempunyai aturan sosial
Setiap masyarakat mesti mempunyai aturan sosial yang berupa peraturan dan
undang-undang. Ia berfungsi menunjuk ajar dan mengawal pergerakan anggota
masyarakat.
1.2.2 Budaya
Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah, yang
merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi, yang bermaksud budi pekerti
atau akal) secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal
manusia. Di dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang
dibawa atau dikerjakan oleh manusia, berlawanan dengan "perkara semula
jadi"' yang bukan diciptakan atau boleh diubah oleh manusia.
Kamus Dewan (2005) Budaya adalah kemajuan fikiran, akal budi (cara
berfikir), berkelakuan dan sebagainya (Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005).
Menurut Edward B. Taylor, budaya adalah satu konsep menyeluruh yang
mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undangundang, adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi
oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Jelasnya di sini budaya adalah suatu cara hidup yang diamalkan oleh satu-satu
kumpulan insan. Ia merangkumi sistem politik, ekonomi, sosial, kepercayaan,
adat, nilai dan sebagainya.

Ciri-ciri budaya:
Boleh dipelajari
Ia tidak lahir dengan sendiri, oleh itu mesti dipelajari. Ibu bapa mengajar
anaknya bagaimana cara makan, minum, berkomunikasi dengan orang yang
lebih tua dan sebagainya.
Boleh diwarisi
Ia boleh diperturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Budaya
rakyat Malaysia (Melayu, Cina dan India) hari ini merupakan warisan dari nenek
moyang mereka dahulu.
Boleh dikongsi
Ia bukan dihadkan kepada satu-satu etnik sahaja, tetapi boleh diamalkan juga
oleh etnik lain. Umpamanya makan nasi lemak, roti canai, nasi ayam yang
sudah menjadi budaya rakyat Malaysia.
Boleh berubah-ubah
Budaya adalah tidak statik, tetapi berubah-ubah mengikut kesesuaian zaman,
masa dan tempat. Sebagai contoh sebelum merdeka kebanyakan rumah
beratap nipah, dan berubah kepada atap genting dewasa ini. Dulu ekonomi
masyarakat Malaysia kebanyakannya berteras ekonomi sara diri dan telah
berubah kepada ekonomi kapitalis.
Bersifat sejagat
Ia wujud dalam semua kelompok manusia, umpamanya budaya menghormati
alam sekitar. Walau bagaimana pun budaya ini berbeza antara satu etnik
dengan etnik lain disebabkan oleh nilai setempat, pengaruh luar, agama dan
sebagainya
Mempunyai unsur simbolik
Unsur-unsur berupa imej (bendera, warna, logo, lambang dan sebagainya),
bunyi (siulan, bunyian alat muzik ), isyarat, ( isyarat tangan, muka dan
sebagainya) mempunyai makna tertentu kepada anggota masyarakatnya.
1.2.3 Etnik
Etnik : kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam.
Ini termasuk adat resam, kegiatan ekonomi, bahasa dan pakaian.
Ras : ras adalah merujuk kepada kelompok manusia yang mempunyai ciri
persamaan dari segi fizikal seperti warna kulit dan sifat-sifat biologi.

Pengkaji barat, Carl von Linne mengkategorikan manusia kepada:


a) Caucasoid (putih)
b) Negroid (hitam)
c) American (merah)
d) Mongoloid (kuning)
1.2.4 Bangsa
Bangsa : Merujuk kepada kelompok manusia yang mempunyai asal usul atau
keturunan yang sama.
Biasanya konsep bangsa digunakan untuk menggambarkan bilangan anggota
etnik yang besar dalam satu-satu kelompok. i.e. bangsa Cina, Melayu, India
dan lain-lain.
Pada peringkat lebih tinggi dalam konteks Malaysia, bangsa menggambarkan
anggota etnik yang lebih besar yang mana di bawahnya terdapat kelompok
etnik. i.e Melayu, Cina, India dsb.
Sistem Nilai Yang Lahir Dari Konsep Asas Hubungan Etnik
Etnisiti : Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik. Sejarah, nilai, sikap dan
tingkah laku yang sama yang menyatukan mereka.
Etnosentrisme : Kepercayaan dan kebanggaan yang wujud di kalangan
anggota sesebuah kelompok bahawa kehebatan cara hidup, budaya warisan
serta etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dari kelompok lain.
Kepercayaan begini akan membawa beberapa implikasi:
a) Menolak apa-apa yang baik yang terdapat dalam budaya lain
b) Mencetuskan persengketaan senyap kerana budaya etnik lain dianggap
mengganggu dan meruntuhkan martabat manusia
c) Sukar untuk mewujudkan persefahaman antara etnik kerana sikap ego dan
kebanggaan yang melulu
d) Menjadikan cara hidup dan kebudayaan sendiri sebagai piawai untuk
mengukur cara hidup dan budaya etnik lain
e) Enggan mengetahui cara hidup dan budaya etnik lain sehingga menjadikan
mereka seperti katak di bawah tempurung.
Rasisme : Pandangan pemikiran dan kepercayaan negatif sesuatu kelompok
terhadap kelompok lain berdasarkan fizikal atau biologi.

Diskriminasi : Perbuatan membezakan seseorang individu atau kelompok


berasaskan ciri-ciri etnik.
Prejudis : Pandangan negatif terhadap kelompok lain. Ianya dibuat berdasarkan
generalisasi dan prasangka sahaja.
Dalam konteks hubungan etnik ianya berlaku apabila satu etnik memandang
rendah terhadap etnik lain. Kesan prejudis dapat dilihat bilamana satu etnik
berlumba untuk mendapat sesuatu yang terhad baik dari segi politik, ekonomi,
sosial dan sebagainya.
Streotaip : Ia terbentuk daripada sikap prejudis terhadap etnik-etnik lain. Walau
pun sesuatu perlakuan itu dilakukan oleh sekumpulan kecil etnik, tetapi kerana
sikap prejudisnya maka ia dianggap seluruh etnik tersebut mempunyai
perlakuan yang sama.
Oleh itu stereotaip bolehlah didefinisikan sebagai gambaran berlebih-lebihan
tentang perlakuan samada ianya positif mahupun negatif terhadap satu-satu
kumpulan.
Contohnya penulis barat mengatakan: kekayaan yang dimiliki oleh orang Cina
kerana kerjas keras mereka, manakala kemiskinan orang Melayu adalah
kerana sikap malas dan boros mereka. Pandangan streotaip orang Melayu
terhadap orang Cina: Orang Cina adalah pengotor,
1.2 Konsep perpaduan dan integrasi.
Definisi integrasi: Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di
kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial,
ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik.
Integrasi sosial adalah proses menyatu padukan berbagai kelompok dalam
masyarakat melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan
identiti masing-masing.
Jelasnya bahawa integrasi akan wujud dalam sesebuah masyarakat apabila
ahlinya menerima ciri ahli yang lain tanpa merujuk kepada identiti dan asal usul
ras mereka. Ianya akan melenyapkan sikap prasangka, diskriminasi terhadap
satu sama lain.
Istilah integrasi sosial ini adalah cetusan idea seorang ahli sosiologi British
David Lockwood di dekad 1950an dalam usaha beliau mencari formula

keamanan dan keharmonian bagi sesebuah masyarakat yang berbilang etnik.


Menurut Shamsul Amri integrasi etnik dapat diklasifikasikan kepada beberapa
Jenis, antaranya:
a) Integrasi wilayah : Mengurangkan jurang perbezaan antara wilayah dalam
konteks ekonomi, politik, sosial dsb.
b) Integrasi ekonomi : Mengurangkan jurang ekonomi antara kumpulan etnik
c) Integrasi kebudayaan : Usaha menyatukan budaya pelbagai etnik sehingga
menjadi budaya kebangsaan.
d) Integrasi sosial : Usaha menyatupadukan rakyat melalui program-program
sosial.
e) Integrasi pendidikan : Usaha menyatupadukan rakyat melalui programprogram pendidikan.
f) Integrasi politik : Usaha menyatupadukan rakyat melalui kerjasama politik
dan melalui konsep pembahagian kuasa.
g) Perpaduan : Satu proses menyatupadukan seluruh anggota masyarakat
dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat
membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga
akan tanah air.
Jelasnya perpaduan adalah melibatkan penyatuan masyarakat dalam semua
aspek kehidupan baik fizikal, ekonomi, politik dan sosial.
Perpaduan adalah penting bagi mewujudkan kestabilan politik yang mana akan
merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.
1.3 Kepelbagaian etnik di Malaysia.
1.3.1 Pendahuluan
Masyarakat merupakan kelompok manusia yang mempunyai budaya dikongsi
bersama dan berbeza dengan budaya lain serta mempunyai kawasan geografi
tersendiri, bersepadu sebagai satu kelompok dan melihat diri mereka berbeza
berbanding orang lain. Umumnya, masyarakat saling berinteraksi dan berkongsi
wilayah sama serta terlibat atau mengamalkan budaya yang sama. Terdapat
tiga kumpulan etnik utama di Malaysia iaitu Melayu (pribumi Semenanjung
Malaysia, Sabah dan Sarawak), Cina dan India.
1.3.2 Masyarakat Pribumi (Melayu, Sabah dan Sarawak)
Konsep pribumi secara umum merujuk kepada kumpulan etnik yang naif/naive
(setia) kepada wilayah dituntut dan dipertahankan sepenuhnya oleh sesebuah
negara. Konsep pribumi secara khusus pula merujuk kepada penduduk asal
Malaysia yang terdiri daripada orang melayu dan orang asli di Semenanjung
Malaysia serta kumpulan etnik pribumi di Sabah dan Sarawak. Pada tahun

2000, penduduk Pribumi meliputi 65 peratus daripada jumlah penduduk


Malaysia dan dianggarkan sebanyak 14.35 juta mengikut komposisi penduduk
Malaysia. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Pribumi telah bertambah kepada
65.9 peratus daripada jumlah penduduk Malaysia dan dianggarkan sebanyak
16.06 juta.
1.3.3 Masyarakat Pribumi Semenanjung Malaysia
Masyarakat Pribumi di Semenanjung Malaysia meliputi orang Melayu dan orang
asli. Orang asli terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu Negrito, Senoi dan
Melayu Asli atau Melayu-Proto. Kumpulan Negrito terdiri daripada suku bangsa
Kinsui, Kintak, Lanoh, Jahai, Mendrig dan Bateq. Kumpulan Senoi terdiri
daripada suku bangsa Temiar, Semai, Semoq Beri, Che Wong, Jah Hut dan
Mahmeri. Kumpulan Melayu Asli dan Melayu-Proto terdiri daripada suku bangsa
Temuan, Semelai, Jakun, Orang Kanaq, Orang Kuala, Orang Seletar dan Orang
Laut.
1.3.4 Masyarakat Pribumi di Sabah
Masyarakat di Sabah terdiri daripada empat kelompok utama seperti Kadazan
Dusun mewakili 24.8 peratus daripada jumlah populasi masyarakat Sabah
diikuti kategori pribumi lain sebanyak 20.6 peratus, Bajau 18.5 peratus dan
Melayu 18.5 peratus. Masyarakat Pribumi di Sabah dikatakan berasal daripada
Tanah Besar Asia yang bertutur dalam kelompok bahasa Austronesia.
Masyarakat Pribumi di Sabah adalah Kadazan / Dusun, Murut, Lun Dayeh,
Bisaya, Bajau, Kedayan, Orang Sungei, Melayu Brunei, Iranun dan Suluk.
1.3.5 Masyarakat Pribumi di Sarawak
Di Sarawak etnik Dayak, Melayu dan Melanau berjumlah 73.2 peratus daripada
2.181 juta orang penduduk Sarawak. Etnik Dayak mewakili 44.3 peratus
daripada jumlah penduduk diikut oleh etnik Melayu sebanyak 23.2 peratus dan
Melanau sebanyak 5.7 peratus. Masyarakat Pribumi di Sarawak adalah
Bidayuh, Iban, Melayu, Kayan, Kenyah, Kelabit, Murut dan Lun Bawang,
Punan, Penan, Melanau, Kedayan dan Bisayah.
1.3.6 Masyarakat Cina
Menurut sejarah, Masyarakat Cina mula bertapak di Malaysia pada zaman
Keagungan kerajaan kerajaan Melayu Melaka. Petempatan awal orang Cina
adalah di Melaka. Pada tahun 1403, Laksamana Yin Ching mengetuai
rombongan di Melaka membawa permintaan Parameswara kepada Maharaja
China memohon untuk bernaung di bawah perlindungan negara China. Pada
tahun 1405, utusan dari China diketuai Laksamana Cheng Ho membawa
perutusan pengiktirafan Parameswara sebagai pemerintah kerajaan Melaka

oleh maharaja China. Melaka terus berkembang sebagai pusat perdagangan


yang masyhur.
Kegemilangan Melaka menyebabkan maharaja China menghantar puterinya
iaitu Puteri Hang Li Po untuk dikahwinkan dengan sultan Melaka iaitu Sultan
Mansur Syah. Puteri Hang Li Po bersama pengikutnya kira-kira 500 orang telah
disambut baik oleh sultan Melaka dan kesemuanya memeluk agama Islam.
Dipercayai Puteri Hang Li Po dan pengikutnya menetap di suatu tempat dalam
daerah Melaka yang dihadiahkan oleh sultan. Kawasan petempatan dinamakan
Bukit Cina. Perkahwinan sekufu dan silang budaya masyarakat Cina telah
meningkatkan hubungan diplomatik di antara negara China dengan Melaka
serta mewujudkan masyarakat Cina terawal di Melaka khasnya dan di negara
ini amnya.
Mengikut catatan sejarah, masyarakat Cina di Malaysia berasal dari China
Selatan iaitu dari wilayah Fukien, Kwangtung dan Kwangsi. Kelompok utama
etnik Cina adalah Hokien, Kantonis, Hakka, Teochew dan Hailam. Kemasukan
etnik Cina di Malaysia dipercayai melalui sistem Kontrak yang diperkenalkan
sejak tahun 1848 hingga 1914. Selepas tahun 1914, majoriti kemasukan orangorang Cina adalah secara persendirian. Etnik Cina aktif sebagai pekerja
lombong (di kawasan Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, Ampang, Seremban dan
lain-lain) dan membuka kedai runcit.
1.3.7 Masyarakat India
Mengikut catatan sejarah, masyarakat India di Malaysia berasal dari India
Selatan (Tamil Nadu). Kelompok utama etnik India adalah Tamil, Malayani,
Telugu dan Sikh. Kemasukan etnik India di Malaysia dipercayai melalui sistem
Kontrak yang diperkenalkan sejak tahun 1880an hingga 1910. Pada tahun
1891, terdapat 75,000 orang India di Tanah Melayu dan jumlah ini telah
meningkat kepada 471,536 orang pada tahun 1921. Etnik India aktif sebagai
buruh ladang getah dan pekerja kemudahan asas (buruh pembinaan) seperti
membina jalanraya dan keretapi.
1.4

Pluraliti menurut perspektif Islam.

Menurut Islam, manusia walaupun berlainan bangsa, kulit, bahasa dan agama
adalah berasal dari keturunan yang sama iaitu Adam a.s. Dalam Islam, Islam
juga tidak membezakan antara seseorang dengan seseorang yang lain
berdasarkan warna kulit, etnik dan sebagainya. Sabda Rasulullah saw:

Tidak ada kelebihan bangsa Arab ke atas bangsa Ajam dan tidak ada
kelebihan bangsa Ajam ke atas bangsa Arab.
Sehubungan dengan itu Rasulullah pernah memarahi Abu Zarr apabila Abu Zarr
menghina Bilal dengan mengatakan wahai anak hitam. Sabda Rasulullah saw
Apakah engkau menghinanya kerana ibunya?, sesungguhnya pada diri mu itu
terdapat sifat-sifat jahiliyah (Sahih Bukhari)
.10 Unsur-Unsur Tradisi Perlembagaan dan Kontrak Sosial.
1. Bahasa Melayu.
Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah dimaktubkan
dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Ia mestilah dugunakan untuk
maksud-maksud rasmi seperti dalam Majlis Mesyuarat Raja-Raja Melayu,
Majlis Mesyuarat Kerja Kerajaan Negeri dsb. Walau bagaimana pun Perkara
152 (1) menyatakan penggunaan bahasa lain dalam pertuturan, pengajaran
dan pembelajaran adalah tidak dilarang.
Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan status Bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsan juga tidak boleh dipersoalkan. Sekiranya wujud pihak
tertentu menggunakan isu bahasa i.e untuk meraih undi, maka ia boleh dituduh
melakukan kesalahan di bawah Akta Hasutan 1984, sebagaimana yang
diperuntukkan oleh Ordinan (kuasa-kuasa perlu) Darurat Nombor 45, 1970.
Kesan dari jaminan Perlembagaan Persekutuan dan dari usaha untuk
memertabatkan Bahasa Melayu telah melahirkan Dasar Pelajaran kebangsaan
dan juga penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970.
2. Agama Islam
Dimaktubkan dalam Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan di mana Islam
merupakan agama bagi Persekutuan, iaitu agama rasmi negara. Walau
bagaimana pun Perlembagaan tetap memberi kebebasan terhadap agama lain
iaitu agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana
bahagian Persekutuan (Perlembagaan Persekutuan 1995; Perkara 3(1).
Jaminan kebebasan beragama ini dinyatakan dalam Perlembagaan(Perkara 11)
:
1. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya, dan
tertakluk kepada fasal (4), mengembangkan agamanya.
2. Tiada siapa pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai jika pendapatan
dari cukai itu adalah diperuntukkan khas samada kesemuanya atau

sebahagiannya bagi maksud-maksud suatu agama yang lain daripada


agamanya sendiri.
3. Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak:
1. Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri;
2. Menubuh dan menyelenggara yayasan-yayasan bagi maksud-maksud
agama atau khairat; dan
3. Memperolehi dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya
mengikut undang-undang (Perlembagaan Persekutuan 1995; Perkara 11:8)
Namun (Perkara 11) juga menyatakan limitasinya iaitu:
o Ia perlulah memelihara ketenteraman dan keharmonian masyarakat awam,
kesihatan awam dan akhlak atau tingkah laku.
o Seseorang tidak boleh dipaksa membayar apa-apa cukai atau bayaran untuk
tujuan bukan agamanya.
o Hak seseorang untuk mengembangkan agama boleh disekat oleh undangundang negeri, atau undang-undang Persekutuan dalam kes wilayah
Persekutuan, jika penyebaran agama itu dibuat di kalangan mereka yang sudah
menganut agama Islam.
* Disamping menjelaskan status agama Islam sebagai agama Persekutuan,
Perlembagaan juga menyatakan bahawa mazhab yang diiktiraf iaitu mazhab
Shafei dari Ahli Sunnah Waljamaah
* Natijah daripada pengiktirafan Islam sebagai agama persekutuan, maka
kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri mempunyai kuasa dan kebebasan
untuk menubuh, menyelenggara institusi-insitusi Islam serta mengeluarkan
perbelanjaan untuk tujuan perkembangan Islam (Perkara 12).
* Dalam konteks ketua agama Islam, maka perlembagaan menyatakan Sultan
adalah ketua agama di negerinya masing-masing. YDPA adalah ketua agama
bagi Wilayah Persekutuan, Melaka, P.Pinang, Sabah dan Sarawak.
3. Hak istimewa Orang Melayu
Perkara 160 (2) Perlembagaan Persekutuan mentakrifkan Orang Melayu
sebagai:
>Beragama Islam
>Bertutur bahasa Melayu
>Mengamalkan adat istiadat Melayu
* Perkara berkaitan dengan Hak istimewa Orang Melayu dan Bumiputera
Sabah dan Sarawak ialah:

1. Perkhidmatan awam
-Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tanggungjawab
YDPA atas nasihat Jemaah Menteri merizabkan untuk orang Melayu dan
bumiputera Sabah Sarawak suatu kadar bilangan jawatan yang berpatutan
dalam perkhidmatan awam memandangkan sebelum ini amat kurang golongan
tersebut memegang jawatan perkhidmatan awam.
2. Ekonomi
-Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan Hak istimewa Orang
Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dalam bidang ekonomi.
-Jika sesuatu permit atau lessen yang dikehendaki bagi menjalankan
perniagaan atau perdagangan, YDPA hendaklah mengeluarkan arahan kepada
pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi mengeluarkan permit atau lessen
tersebut. Ini bagi menolong golongan tersebut melibatkan diri dalam perniagaan
memandangkan tidak ramai dari kalangan mereka yang terlibat dalam sector
tersebut semasa penjajahan.
3. Pendidikan.
-Fasal 2 Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan YDPA
bertanggungjawab menentukan perizaban kepada orang Melayu dan
Bumiputera Sabah dan Sarawak seumpama biasiswa, bantuan dan
keistimewaan-keistimewaan pelajaran yang diadakan oleh kerajaan
persekutuan.
-Namun YDPA tidak boleh memberhentikan apa-apa biasiswa, bantuan kepada
kaum-kaum lain.
4. Tanah Rizab Melayu (Perkara 89 dan 90).
-Tanah yang dirizabkan untuk orang Melayu dan tidak boleh ditukar milik dan
diselenggarakan kepada bukan Melayu.
-Menurut Mohd Salleh Abbas, ianya dijelaskan dalam Perkara 86 dan 90
berhubung dengan tanah rizab orang Melayu, yang mana memberi kuatkuasa
undang-undang perlembagaan kepada undang-undang yang sedia ada
berkenaan perkara melindungi tanah rizab orang Melayu dari diselenggarakan
oleh orang bukan Melayu.
-Walau bagaimana pun menurut beliau lagi, pada amamalannya banyak tanah
rizab Melayu telah dipindahkanke tangan orang bukan Melayu.
v. Pemerintahan Beraja
-Institusi Raja terus dikekalkan mana sistem pemerintahan Malaysia dikenali
sebagai pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan.
3.11 Rasional Perkara 153

1. Pengorbanan orang Melayu dalam masalah kewarganegaraan.


-Semasa proses penggubalan Perlembagaan dilakukan semangat toleransi di
antara orang melayu dan bukan Melayu ini dapat dilihat di mana orang Melayu
sanggup berkorban dengan memberi kerakyatan kepada bukan Melayu. Orang
Melayu menerima prinsip jus soli iaitu pengecualian mengetahui bahasa Melayu
kepada bukan Melayu. Ini membawa kepada pemberian kerakyatan kepada
800, 000 kepada orang Cina.
2. Perkhidmatan awam.
-Semasa pemerintahan British, jawatn tinggi dipegang oleh British dan jawatan
bawahan pula dipegang oleh orang India dan Sri Lanka yang boleh bertutur
bahasa Inggeris. Orang Melayu yang kebanyakannya tinggal di kampong
hanyalah sebagai petani sahaja.

1. Ekonomi.
-Peruntukan ini adalah untuk menolong orang Melayu melibatkan diri dalam
dunia perniagaan memandangkan amat sedikit orang Melayu terlibat dalam
bidang tersebut sebelum merdeka.
-Kerajaan juga ingin menghapuskan dominasi dan pengenalan satu-satu etnik
mengikut pekerjaan. Oleh itu kerajaan lancarkan DEB.
2. Pendidikan
-Keistimewaan dalam bidang pendidikan ini adalah untuk mengelak orang
Melayu ketinggalan dalam bidang ekonomi. Ini adalah kerana maju mundurnya
ekonomi orang Melayu adalah bergantung kepada pendidikan yang mereka
terima.
3.12 ISLAM DAN PERLEMBAGAAN
-Konsep negara berperlembagaan diperkenalkan oleh Rasulullah melalui
penggubalan Perlembagaan Madinah (Sahifah Madinah). S. Madinah
mengandungi 47 fasal.
-Ianya merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia.
Prinsip-prinsip penting Sahifah Madinah dapat diringkaskan:
-Penggantian ikatan kesukuan atau keetnikan digantikan dengan ikatan
keislaman.
Fasal ke2 menyatakan Sesungguhnya umat Islam di Yathrib dan Quraisy
adalah satu umat.. Kesatuan umat Yathrib tidak berdasarkan asal usul dan
suku kaum, tetapi beradasarkan ikatan agama.Fasal ke25 kemudiannya pula

menyebut bahawa orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah segolongan


dengan orang-orang mukmin. Ini bermakna Yahudi juga dikira sebahagian dari
umat Madinah.
-Pengiktirafan semua etnik terhadap Rasulullah sebagai ketua negara Madinah.
Fasal ke23 menyebut Sekiranya berlaku perselisihan faham antara kabilah
atau etnik dalam satu-satu perkara, maka ianya hendaklah diselesaikan
mengikut agama Islam dan dirujukkan kepada Rasulullah. Ini akan memberi
keadilan kepada semua kabilah atau etnik tanpa mengira asal usul mereka.
Penekanan kepada prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang
tanpa diskriminasi.
Fasal ke 15 dengan jelas menyatakan bahawa orang-orang yang beriman,
orang-orang yang lemah akan diberi perlindungan supaya menjadi kuat.
Perlindungan ini tanpa mengira kabilah atau puak.
Fasal ke 16 Orang-orang Yahudi yang mengikuti langkah kami, akan
memperoleh pertolongan dan hak yang sama. Mereka tidak akan dianayai dan
dimusuhi.
-Kebebasan di dalam mengamalkan adat tradisi masing-masing.
Setiap etnik dibenar meneruskan adat tradisi yang mereka warisi dari nenek
moyang meraka. Ini dinyatakan dalam Fasal ke3 Kaum Mahajirin bebas
melaksanakan kebiasaan mereka. Mereka menerima atau membayar tebusan
darah antara mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil.
Begitu juga fasal ke4 Suku Bani Auf bebas melaksanakan kebiasaan
mereka, akan menerima dan membayar tebusan darah serta menebus tawanan
mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil, di antara orang-orang yang
beriman
-Memerangi kemungkaran adalah tanggungjawab semua kabilah atau etnik.
Fasal ke13 menyatakan : Orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah
harus melawan orang-orang yang melakukan kejahatan, dosa, rasuah,
meskipun yang melakukan itu adalah anak atau kabilahnya sendiri.
* Dilarang bantu membantu dalam kejahatan.
Fasal ke 14 Orang-orang beriman tidak boleh membunuh sesama orang
beriman untuk kepentingan orang kafir. Orang-orang beriman juga tidak boleh
membantu orang kafir memusuhi orang beriman.
Kelompok merupakan salah satu konsep penting dalam sosiologi, namun
belum ada suatu kesepakatan mengenai definisi suatu kelompok. Tapi ada
suatu definisi kelompok yang lebih disenangi oleh para sosiolog yang
mengartikan istilah kelompok itu adalah kumpulan orang yang memiliki
kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi (Paul B

Horton) maka bila ada 2 orang yang antri di toilet tidak bisa disebut suatu
kelompok, tetapi bila orang tersebut melakukan suatu interaksi dalam bentuk
apapun, maka bisa disebut sebagai kelompok.Karena manusia itu memang
spesial tidak seperti makhluk Tuhan lainnya,misalnya saja bayi tidak bisa hidup
tanpa bantuan orang tuanya,karena manusia itu mempunyai suatu akal , pikiran
, naluri , perasaan , hasrat , dan juga nafsu , tidak seperti burung yang
terkurung dalam sangkar.
Dalam berhubungan antar manusia,manusia memiliki suatu hasrat yaitu hasrat
untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (masyarakat) dan juga
dengan lingkungan di sekitarnya,maka untuk menghadapi dan menyesuaikan
diri dengan kedua lingkungan tersebut manusia membutuhkan suatu pikiran,
perasaan dan kehindak. Jadi pada dasarnya pengertian dari kelompok itu
adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan
keanggotaanya dan saling berinteraksi. Maka dari semua itu menimbulkan
kelompok-kelompok sosial/social group, sehingga untuk terbentuknya suatu
kelompok tersebut diperlukannya beberapa persyaratan, yaitu:
Adanya kesadaran sebagai dari suatu kelompok
Memiliki suatu struktur,kaidah serta pola perilaku yang sama
Mempunyai norma-norma yang mengatur hubungan di antara anggotanya
Mempunyai kepentingan bersama
Adanya interaksi dan komunikasi diantara anggotanya
A. konsep kelompok sosial budaya
Realitas social budaya mengandung arti kenyataan-kenyataan social
budaya di sekitar lingkungan masyarakat tertentu. Misalkan di jalan raya kamu
melihat orang berlalu-lalang, baik yang mengendarai kendaraan bermotor atau
para pejalan kaki. Contoh tersebut dikenal sebagai realitas social di
masyarakat. Sebagai kumpulan mahluk yang dinamis, kita senantiasa
menemukan realitas social dalam masyarakat. Masyarakat terbentuk karena
manusia menggunakan pikiran, perasaan dan keinginannya dalam memberikan
reaksi terhadap lingkungannya. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai dua
kinginan pokok yaitu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya
dan keinginan untuk menyatu dengan lingkungan alamnya.
Menurut Soerjono Soekanto, merumuskan beberapa ciri masyarakat sebagai
berikut:
Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Tingkatan hidup
bersama ini bisa dalam dimulai dari kelompok

Hidup bersama untuk waktu yang cukup lama. Dalam hidup bersama ini
akan terjadi interaksi. Interaksi yang berlangsung terus menerus akan
melahirkan sistem interaksi yang akan nampak dalam peraturanperaturan yang mengatur hubungan antara manusia.
Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
Mereka merupakan satu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan
bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok
merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.
1.

Masyarakat sebagai system social

System Sosial
Adalah suatu system yang terdiri dari elemen-elemen social yang terdiri
dari ; tindakan social yang dilakukan individu yang berinteraksi satu dengan
lainnya dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial.
Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam
kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak
masyarakat tersebut.
Struktur Sosial
Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di
dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur
interaksi antar status dan peran sosial. Didalam struktur sosial terdapat
unsur-unsur sosial, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial.
Unsur-unsur sosial terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu
dalam masyarakat melalui proses sosial. Proses sosial adalah hubungan
timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat dan
memahami norma-norma yang berlaku.
2.

Organisasi Sosial

Organisasi sosial adalah cara-cara perilaku masyarakat yang terorganisir


secara sosial. Dengan kata lain, organisasi sosial merupakan jaringan
hubungan antar warga masyarakat yang bersangkutan di dalam suatu tempat
dan dalam waktu yang relatif lama. Di dalam organisasi sosial terdapat unsurunsur seperti kelompok dan perkumpulan, lembaga sosal, peranan dan kelaskelas sosial.
Kelompok sosial adalah kumplan orang yang memiliki kesadaran bersama akan
keanggotaan dan saling berinteraksi.

Klasifikasi kelompok sosial menurut Robert Bierstedt :


A. kelompok sosial yang teratur :
1. in-group dan out-group
In-group adalah kelompok sosial dimana individu mengidentifikasi dirinya
dalam kelompok tersebut, biasa disebut dengan kita. Sifat in-group
biasanya didasarkan pada faktkor simpati dan kedekatan dengan
anggota kelompok. Out-group adalah kelompok yang diartikan oleh
individu sebagai lawan in-groupnya, biasanya dikenal dengan mereka.
2. kelompok primer dan sekunder
Menurut Cooley kelompok primer adalah kelompok kecil yang
anggotanya memiliki hubungan dekat, personal, dan langgeng,
contohnya keluarga. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok
yang lebih besar, bersifat sementara, dibentuk untuk tujuan tertentu dan
hubungan antar anggota bersifat impersonal sehingga biasanya tidak
langgeng, misalnya, kesebelasan sepak bola.
3. paguyuban (gemeinschaft) dan patembayan (gesselschaft)
Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya terikat
oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah serta kekal.
Hubungannya didasari oleh rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang
telah ditakdirkan. Bentuk ini dapat ditemui dalam keluarga, kelompok
kekerabatan. Paguyuban mempunyai ciri-ciri hubungan akrab, bersifat
pribadi dan eklusif.
Menurut Ferdinand Tonnies, di masyarakat selalu dijumpai salah satu dari tiga
tipe paguyuban, yaitu :
a. Paguyuban karena ikatan darah, seperti keluarga, kekerabatan,
kesukuan,dan lain- lain.
b. Paguyuban karena tempat, seperti rukun tetangga, rukun warga, dan lainlain.
c. Paguyuban karena pikiran/ideologi, seperti pergerakan mahasiswa, parta
politik, dan lain-lain.

Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya hanya untuk
jangka waktu yang pendek. Patembayan bersifat sebagai suatu bentuk yang
ada dalam pikiran belaka,misalnya, ikatan antar pedagang,
4. kelompok formal dan informal
Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan
sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar
sesamanya. Contohnya, birokrasi, perusahaan, negara.
Informal group adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur yang
pasti, terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang sehingga terjadi
pertemuan kepentingan dan pengalaman. Contohnya, klik (ikatan
kelompok terdekat atau pertemanan).
5. Membership group dan Reference group
Membership group adalah suatu kelompok dimana setiap orang secara
fisik menjadi anggotanya.
Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi
seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilakunya.
Kelompok sosial yang tidak teratur yaitu, kerumunan dan publik.
Kerumunan (crowd) adalah individu-individu yang berkumpul secara
kebetulan di suatu tempat dan pada waktu yang bersamaan.
Publik adalah orang-orang yang berkumpul yang mempunyai kesamaan
kepentingan.
Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai
dengan kedudukannya.
3.

Dinamika Sosial

Dinamika sosial adalah penelaahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi


didalam fakta-fakta sosial yang saling berhubungan satu dengan lainnya,
meliputi pengendalian sosial, penyimpangan sosial, mobilitas sosial, dan
perubahan sosial.
4.

Masalah Sosial

Masalah sosial adalah gejala atau fenomena sosial yang tidak sesuai antara
apa yang dikehendaki masyarakat dengan apa yang terjadi. Beberapa masalah
sosial penting yang sering muncul dalam kehidupan di masyarakat diantaranya;

kemiskinan, kejahatan, disorganisas keluarga, masalah remaja, masalah


kelainan seksual.
B.

Ragam tipe kelompok sosial budaya

Setiap kelompok masyarakat punya tradisi dan kebudayaan tersendiri, yang


tentu saja berbeda satu sama lainnya. Kebudayaan-kebudayaan yang lebih
sempurna dari suatu masyarakat yang nantinya akan dapat menjadi sebuah
peradaban. Namun, walaupun masing-masing mempunyai keunikan tersendiri,
budaya terdiri dari unsur-unsur dan mempunyai fungsi-fungsi tersendiri bagi
masyarakatnya.
Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar
maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang
bersifat kesatuan. Misal dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur
besar seperti umpamanya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat di samping
adanya unsur-unsur kecil, seperti sisir, kancing, baju, peniti, dan lain-lainnya
yang dijual di pinggir jalan. Marville J. Herskovits mengajukan 4 unsur pokok
kebudayaan, yaitu :
1.

alat-alat teknologi,

2.

sistem ekonomi,

3.

keluarga, dan

4.

kekuasaan polotik.

Sementara Bronislaw Malinowski yang terkenal sebagai salah seorang pelopor


teori fungsional dalam anthropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan
sebagai berikut
1.
2.
3.
4.

system norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota


masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya,
organisasi ekonomi,
alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan; perlu diingat bahwa
keluarga merupakan pendidikan yang utama, dan
organisasi kekuatan.

Pada intinya para ahli menunjuk pada adanya 7 unsur kebudayaan yang
dianggap sebagai cultural universals, yaitu:

1.

Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alatalat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan
sebagainya).

2.

Mata pencaharian hidup dan system-sistem ekonomi (pertanian,


peternakan, system produksi, system distribusi dan sebagainya).

3.

Sistem kemasyarakatan (system kekerabatan organisasi politik, system


hokum, system perkawinan).

4.

Bahasa (lisan maupun tertulis).

5.

Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).

6.

Sistem pengetahuan dan pendidikan.

7.

Religi (system kepercayaan).

Cultural-universals tersebut di muka, dapat dijabarkan lagi ke dalam unsurunsur yang lebih kecil. Ralph Linton menyebutnya kegiatan-kegiatan
kebudayaan atau cultural activity. Sebagai contoh, cultural universals
pencaharian hidup dan ekonomi, antara lain mencakup kegiatan-kegiatan
seperti pertanian, peternakan, system produksi, system distribusi, dan lain-lain.
Kesenian misalnya, meliputi kegiatan-kegiatan seperti seni tari, seni rupa, seni
suara, dan lain-lain. Selanjutnya Ralph Linton merinci kegiatan-kegiatan
kebudayaan tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi yang disebutnya
trait-complex. Misalnya, kegiatan pertanian menetap meliputi unsur-unsur
irigasi, system mengolah tanah dengan bajak system hak milik atas tanah dan
lain sebagainya. Selanjutnya trait-complex mengolah tanah dengan bajak, akan
dapat dipecah-pecah ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil lagi, umpamanya
hewan-hewan yang menarik bajak, teknik mengendalikan bajak dan
seterusnya. Akhirnya sebagai unsur kebudayaan terkecil yang membentuk
traits, adalah items.
Kebudayaan, selain memiliki unsur-unsur pokok, juga mempunyai sifat hakikat.
Sifat hakikat kebudayaan ini berlaku umum bagi semua kebudayaan di
manapun juga, walaupun kebudayaan setiap masyarakat berbeda satu dengan
lainnya. Sifat hakikat kebudayaan tersebut ialah sebagai berikut
1.
2.

Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.


Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi
tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang
bersangkutan.

3.
Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkahlakunya.
4.

Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajibankewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan
yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

C.

Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial

Tipe kelompok sosial ini dapat di klasifikasikan melalui beberapa sudut


pandang,seperti George Simmel sosiolog asal Jerman yang mengambil ukuran
dari besar kecilnya jumlah anggota kelompok, tetapi ada juga yang mengambil
atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok tersebut,kemudian ada juga
yang mengklasifikasikan dari pola interaksi suatu kelompok, tetapi ukuran ini
dikembangkan lagi oleh Stuart Chapain dengan penambahan tentang tinggi
rendahnya derajat kelekatan hubungan anggota-anggota kelompok sosial
tersebut
Ukuran lainnya adalah menurut kepentingan dan wilayah,misalnya saja
suatu masyarakat yang tinggal di tempat dengan letak geografis yang sama,
akan senangtiasa saling berinteraksi dan juga berhubungan untuk selalu
memenehui kebutuhan mereka karena mereka mempunyai suatu kesamaan.
Tetapi berlangsungnya suatu kepentingan merupakan ukuran lain dari tipe-tipe
sosial, misalnya saja suatu kerumunan merupakan suatu kelompok yang yang
waktunya sebentar saja karena kepentingannya pun tidak berlangsung
lama,berbeda dengan kelas atau komuniti mereka memiliki kepentingan yang
bersifat permanen. Tetapi harus diperhatikan juga kelompok sosial ini bukan
ditimbulkan oleh naluri manusia untuk hidup dengan seksama, tetapi kelompok
merupakan suatu bentuk nyata yang di dalamnya adalah suatu kebutuhan dari
manusia.
Klasifikasi Tipe-tipe Kelompok Sosial, dari sudut kriteria :
a. besar kecilnya jumlah anggota,
b. derajat interaksi sosial,
c. kepentingan dn wilayah,
d. berlangsungnya suatu kepentingan,
e. derajat organisasi,
f. kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan.

g. tipe-tipe umum yang terdapat dalam kelompok sosial yaitu ;


- kategori statistic ; pengelompokan atas dasar cirri tertentu yang sama,
seperti kelompok umur.
- kategori sosial ; kelompok individu yang sadar akan cirri-ciri yang dimiliki
bersama. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia.
- kelompok sosial seperti misalnya keluarga batih.
- kelompok tidak teratur ; yakni berkumpulnya orang-orang di satu tempat
pada waktu yang sama, karena pusat perhatian yang sama. Misalnya,
sekumpulan orang yang sedang anti karcis kereta api.
- organisasi formal ; setiap kelompok yang sengaja dibentuk untuk
mencapai tujuan tertentu, dan telah ditentukan lebih dahulu. Contohnya,
birokrasi.
D.
a.

BENTUK-BENTUK KELOMPOK SOSIAL


Kerja Sama (cooperation) = berusaha bersama antara orang
perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk kerja sama :


1. Kerja sama spontan = kerjasama secara serata-merta
2. Kerja sama langsung = kerjasama sebagai hasil dari perintah atasan
kepada bawahan
3. Kerja sama kontrak=kerjasama atas dasar syarat-syarat yang disepakati
bersama
4. Kerja sama tradisional= kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari
sistem social
b.

Akomodasi (Acomodation) = adanya keseimbangan interaksi social


dalam kaitannya dengan norma dan nilai yg ada didalam masyarakat.
Dibedakan menjadi :

1.

Koersi = akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak


tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah

2.

Kompromi

3.

Arbitrasi = akomodasi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup


mencapai kompromi sendiri.

4. Mediasi = akomodasi yang hamper sama dengan arbitrasi.namun,pihak


ketiga yang bertindak sebagai penengah atau juru damai tidak mempunyai
wewenang memberi keputusankeputusan penyelesaian antara kedua
belah pihak
5.
6.

Konsiliasi = akomodasi untuk mempertemukankeinginan-keinginan dari


pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama.
Toleransi

7.
Stalemate = komodasi pada saat kelompok terlibat pertentangan
mempunyai kekuatan seimbang.
8.

Ajudikasi = penyelesaian masalah melalui pengadilan atau jalur hokum

c.

Asimilasi. menyesuaikan kemauannya dengan kemauan

Syarat asimilasi :
1. Terdapat jumlah kelompok yang berbeda kebudayaannya
2. Terjadi pergaulan antar individu atau kelompok
3. Kebudayaan masing-masing kelompok saling berubah dan menyesuaikan
diri
d.
Akulturasi. = proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur
kebudayaan asing menjadi bagian kebudayaan suatu kelompok tanpa
menghilangkan kepribadian kebudayaannya asli.
Bentuk-bentuk kelompok sosial menurut para ahli
1. In Group dan Out Group
Summer membedakan antara in group dan out group. In Group merupakan
kelompok social yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk
mengidentifikasikan dirinya. Out Group merupakan kelompok sosial yang oleh
individunya diartikan sebagai lawan in Group. Contoh: Istilah kita atau kami
menunjukkan adanya artikulasi in group, sedangkan mereka berartikulasi out
group.

2. Kelompok primer dan sekunder


Charles Horton Cooley mengemukakan tentang kelompok primer yang ditandai
dengan ciri-ciri saling mengenal antara anggota-anggotanya, kerja sama yang
erat dan bersifat pribadi,interaksi sosial dilakukan secara tatap muka (face to
face). Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terdiri dari banyak
orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara
pribadi dan juga sifatnya tidak begitu langgeng.
3.
Gemainschaft dan gesellschaft
Ferdinand Tonnies mengemukakan tentang hubungan antara individu-individu
dalam kelompok sosial sebagai Gemainschaft (paguyuban) dan gesellschaft
(patembayan). Gemainschaft merupakan bentuk-bentuk kehidupan yang di
mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat
ilmiah, dan kekal. Contoh: keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dll.
Gesellschaft (patembayan) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk
jangka waktu tertentu (yang pendek) atau bersifat kontraktual. Contoh:
hubungan perjanjian perdagangan, organisasi formal, organisasi suatu
perusahaan, dll.
4. Kelompok Formal dan Informal
J.A.A. Van Doorn membedakan kelomok Formal dan Informal. Kelompok
Formal mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh para
anggotanya untuk mengatur hubungan mereka, misalnya pemerintah memilih
ketua, iuran anggota, dll. Kelompok Informal tidak mempunyai struktur atau
organisasi tertentu . Kelompok ini terbentuk karena pertemuan berulang-ulang,
misal kelompok dalam belajar.
5. Membership group dan reference group
Robert K. Merton membedakan kelompok membership dengan kelompok
reference. Kelompok membership merupakan kelompok yang para anggotanya
tercatat secara fisik sebagai anggota, sedangkan kelompok reference
merupakan kelompok sosial yang dijadikan acuan atau rujukan oleh individuindividu yang tidak tercatat dalam anggota kelompok tersebut untuk membentuk
atau mengembangkan kepribadiannya atau dalam berperilaku.

Anda mungkin juga menyukai