Anda di halaman 1dari 4

KISI-KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL

TINGKAT MADRASAH ALIYAH PROVINSI JAWA BARAT


TAHUN PELAJARAN 2016-2017

MATA PELAJARAN

: AQIDAH AKHLAK

KELAS/PROGRAM

: XII/MIA/IIS/IIB/IIK

NAMA GURU

: NUROSIDAH,S.Ag

ASAL MADRASAH

: MAN 2 GARUT

KELOMPOK KERJA MADRASAH MADRASAH ALIYAH


(KKM-MA)
PROVINSI JAWA BARAT

KISI-KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2016-2017
Mata Pelajaran

: Aqidah Akhlak

Bentuk Penilaian : Tertulis

Kelas/Program

: XII/MIA/IIS/IIB/IIK

Jumlah Soal

Nama Guru

: Nurosidah,S.Ag

Bentuk Soal

: 50 Butir
: Pilihan Ganda

NO
1

Kompetensi Dasar

Materi

Meyakini sifat-sifat

Nilai nilai

Allah yang

Mulia Al-Asma

terkandung dalam

Al-Husna

tujuh Al-Asma Al-

Indikator Soal

Mnyebutkan arti al-

Ghaffar
Menunjukan ayat yang
berkaitan dengan al-

Razzaq, al-Malik, al-

Asma al-husna Al-

Hasib, al-Hadi, al-

Malik Q,S Al-Mukminun

perilaku orang yang

positif yang

meneladani sifat al-

terkandung dalam

Hasib
Menjelaskan

kandungan ayat yang

Husna: Al-Gaffar, al-

Khaliq, dan al-Hakim


3.1Memahami makna

Razzaq, al-Malik, al-

meneladani sifat al

Hadi
Menyebutkan arti dari
al-Asma al-Husna al-

Hasib, al-Hadi, alKhaliq, dan al-Hakim


4.1Melafalkan dan

al-Rozak
Menunjukan contoh
perilaku orang yang

tujuh Al-Asma AlHusna: Al-Gaffar, al-

Soal

Ranah

Kesukar
an

C1

Mudah

C2

Sedang

C3

Sedang

C4

Sukar

C3

Sedang

C1

Mudah

C2

Sedang

berhubungan dengan

Razzaq, al-Malik, alHasib, al-Hadi, al-

Soal

Tingkat

:116
Menunjukan contoh

menerapkan nilai

tujuh Al-Asma Al-

Bobot

Asma al-Husna al-

Husna: Al-Gaffar, al-

Khaliq, dan al-Hakim


2.1Terbiasa

Nomor

Hakim
Mengidentifakasi ciri-

GARUT, 08 SEPTEMBER 2016


MENGETAHUI
KEPALA MADRASAH

PENYUSUN

DRA. HJ.IDA PARIDA,MA

NUROSIDAH,S.Ag

NIP: 196412251991032001
NIP:197701302007012019