Anda di halaman 1dari 40
Director General of Education Malaysia ‘ARAS 8, BLOK E8 Level 8, Block E8 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA, ee PENDIDIKAN MALAYSIA’ Coennencamurracee a Se PENADoRaerauaaN pensexuvuan TL OBSBEASUTT Fedeu Ooaninent stmuneesie one : Fatal Goren {an Web wnton omy KP/KPPM/6 Jid. 2 (23) Tarikh: —_§, November 2016 Semua Ketua Bahagian Semua Pengarah Pendidikan Negeri YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 9 TAHUN 2016 PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT MULAI TAHUN 2017 TUJUAN 1. Surat pekeliling ikhtisas ini bertujuan memaklumkan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) secara berperingkat-peringkat di semua sekolah menengah termasuk pendidikan khas bermula dengan murid Tingkatan 1 pada tahun 2017. LATAR BELAKANG 2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula dengan Tingkatan 1 pada tahun 1989. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 menyarankan KBSM disemak seiring Kurikulum Standard Sekolah Rendah dengan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah, dan kepimpinan untuk membolehkan murid bersaing di peringkat global. PPPM 2013-2025 turut mencadangkan KSSM menggunakan peruntukan masa dalam jam setahun untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP). TAFSIRAN 3. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) merupakan Kurikulum Kebangsaan yang digunakan oleh semua sekolah menengah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan seperti yang diperuntukkan mengikut Seksyen 18 di bawah Akta Pendidikan 1996 [Akta 550]. Pelaksanaan KSSM menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). PELAKSANAAN 4, Pihak sekolah hendaklah menggunakan DSKP bagi semua mata pelajaran KSSM termasuk Pendidikan Khas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). 5. Peruntukan masa untuk pelaksanaan mata pelajaran KSSM perlu merujuk lampiran berikut: 5.1. Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3)— Lampiran 1; 5.2 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Menengah Atas — Lampiran 2; dan 5.3. Mata Pelajaran Elektif dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5)— Lampiran 3. 6. Waktu PdP bagi mata pelajaran KSSM adalah mengikut jam setahun. Sehubungan dengan itu, jadual waktu sedia ada boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun bagi Pendidikan Khas, waktu PdP adalah tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013. 7. Bagi pelaksanaan KBSM Tingkatan 2 hingga Tingkatan 5, jadual transisi peralihan daripada KBSM kepada KSSM adalah seperti di Lampiran 4. Panduan perubahan masa daripada minit kepada jam untuk semua mata pelajaran bagi Kelas Peralihan dan KBSM Tingkatan 2 hingga Tingkatan 5 adalah seperti di Lampiran 5. 8. Pelaksanaan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Asas Sains Komputer (ASK), Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) serta Pendidikan Moral perlu merujuk lampiran berikut 8.1 Pelaksanaan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi atau Asas Sains Komputer - Lampiran 6; 8.2 Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan - Lampiran 7; dan 8.3 Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Moral Peringkat Menengah Rendah - Lampiran 8. 9. Peruntukan masa untuk pelaksanaan mata pelajaran KSSM Sekolah Seni Malaysia perlu merujuk lampiran berikut: 9.1. Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Menengah Rendah Sekolah Seni Malaysia (Tingkatan 1, 2 dan 3) — Lampiran 9; dan 9.2 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Menengah Atas Sekolah Seni Malaysia (Tingkatan 4 dan 5) — Lampiran 10. 10. Pelaksanaan KSSM bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz perlu merujuk lampiran berikut: 10.1. Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun bagi Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3)— Lampiran 11; 11 ae: 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun bagi Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5 — Dini Agama) ~ Lampiran 12; Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun bagi Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5 ~ Dini Sastera) - Lampiran 13; Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun bagi Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5 — Dini Sains) ~ Lampiran 14; Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun bagi Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3)—Lampiran 15; dan Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun bagi Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5) — Lampiran 16; Pelaksanaan KSSM Pendidikan Khas hendaklah merujuk Lampiran 17. Pelaksanaan mata pelajaran di bawah KSSM diperkukuh melalui Elemen Merentas Kurikulum (EMK). EMK merupakan unsur nilai tambah yang boleh diterapkan dalam PdP. Guru boleh memuat turun panduan pelaksanaan EMK melalui laman sesawang http://bpk.moe.gov.my. TARIKH KUAT KUASA 413. Surat Pekeliling Ikhtisas ini berkuat kuasa mulai hari pertama sesi persekolahan tahun 2017. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 14, YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan hendaklah mengambil tindakan memaklumkan kandungan surat pekeliling ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di bahagian KPM, jabatan pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah dan pengetua di bawah pentadbiran YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan Sekian. Terima kasih. “BERKHID| UNTUK NEGARA” (TAN SRI DR. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF) Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan dan Guru merangkap Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sk: YB Menteri Pendidikan Malaysia YB Timbalan Menteri Pendidikan | YB Timbalan Menteri Pendidikan II Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Penasihat Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia Lampiran 1 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 dan 3) Perhimpunan BIL. MATA PELAJARAN TERAS Leeman eae 1.__| Bahasa Melayu 128 2. [Bahasa Inggeris 112 3. Matematik 112 ~4._|Sains 112 5.__| Sejarah 64 6, | Pendidikan Istam 128 - [Pen 64+"32 MATA PELAJARAN WAJIB 7. Pendidikan Jasmani dan 64 . Pendidikan Kesihatan 8.__| Geografi ae 48 Reka Bentuk dan Teknologi “9. 64 ‘Asas Sains Komputer : wig, [Pendidikan Seni Visual ie Pendidikan Muzik = MATA PELAJARAN TAMBAHAN [Bahasa Ibunda ‘Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa |Iban / Bahasa Kadazandusun / Bahasa Semai 64 14, Bahasa Antarabangsa * [Bahasa Perancis / Bahasa Jerman / Bahasa Jepun / Bahasa Korea Bahasa Arab di SMKA7 7s IKAA / SBPI/ SMAP_ 16 Nota: i, * Masa minimum pelaksanaan aktiviti diluar waktu PdP ialah 32 jam setahun. ii. * Dilaksanekan mengikut pilihan murid dengan kelulusan sekolah. ili. Pelaksanaan Bahasa Cina Sekolah Conforming tertakluk kepada surat KP(BS)8502/15/006 (22) bertarikh 16 Novernber 2000. Lampiran 2 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5) MASA MINIMUM SETAHUN — BIL. |MATA PELAJARAN cee AM) 4. | Bahasa Melayu 128 2. | Bahasa Inggeris : 112 3. Matematik 7 112 a Sains — 112 a 5. | Sejarah 64 : Pendidikan Islam 96 . Pendidikan Moral _ 64 - MATA PELAJARAN WAJIB [ 7. Pendidikan Jasmani dan 64 Pendidikan Kesihatan MATA PELAJARAN ELEKTIF ae e480 16 Perhimpunan Lampiran 3 MATA PELAJARAN ELEKTIF DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5) MASA MINIMUM He ELEKTIF BAHASA ‘SETAHUN | ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM (JAM) SETAHUN 7 : ___|- wan) = Pendidikan Al Quran dan Bahasa ne 64 ‘Al Sunnah 96 Bahasa Tamil 64 Pendidikan Syariah Islamiah 96 Bahasa Kadazandusun 64 Tasawwur Islam 96 Bahasa Iban 64 Bahasa Arab 96 Bahasa Semai 64 Bahasa Perancis 64 Bahasa Jepun “64 Bahasa Jerman 6a Bahasa Korea “64 . MASA ELEKTIF KEMANUSIAAN | MASA MINIMUM MINIMUM | DAN SASTERA SETAHUN ELEKTIF STEM SETAHUN IKHTISAS (JAM) : (JAM) Prinsip Perakaunan 796 Fizik 96 Ekonomi 796 Kimia 96 [Perniagaan 796 Biologi _ 96 Pendidikan Seni Visual 64 Matematik Tambahan Pendidikan Muzik 64, Sains Tambahan a Geografi oeeed Grafik Komunikasi Teknikal Kesusasteraan Melayu 64 ‘sas Kelestarian Kesusasteraan Inggeris 64 Pertanian = Kesusasteraan Cina 64 ‘Sains Rumah Tangga Kesusasteraan Tamil eos Reka Cipta Sains Komputer Sains Sukan Nota: i. Polaksanaan KSSM peringkat menengah atas bermula tahun 2020, kecuali mata pelajaran (* ) dilaksanakan bermula di Tingkatan 4 tahun 2017, ii, “*Pelaksanaan Bahasa Cina Sekolah Conforming tertakluk kepada surat KP(BS)8502/15/006 (22) bertarikh 16 November 2000, ili, “*Pelaksanaan menggunakan guru di luar norma Lampiran 4 JADUAL TRANSIS! PERALIHAN DARIPADA KBSM KEPADA KSSM_ Tingkatan | Tingkatan 4 5 KSSM. KSSM Kohort | Tingkatan | Tingkatan | Tingkatan 1 2 3 2017 KSSM 2018 KSsM | KSSM 2019 kSsM | KSSM KSSM 2020 kssM | KSSM kssm KSSM 2021 kssm | KSSM KSSM PANDUAN PERUBAHAN Lampiran 5 MASA DARIPADA MINIT KEPADA JAM UNTUK SEMUA MATA PELAJARAN BAGI KELAS PERALIHAN DAN KBSM TINGKATAN 2 HINGGA TINGKATAN 5. 5.1 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Kelas Peralihan MINIT MINIMUM BIL. MATA PELAJARAN TERAS So MnGeu JAM a ie 0 | SETAHUN | | 1. | Bahasa Melayu 520 278 2. | Bahasa Inggeris 200 108 3. | Bahasa Cina 160 86 4. | Bahasa Tamil 5. | Amalan Bahasa Melayu 440 236 6. | Pendidikan Seni 80 32 7. | Pendidikan Jasmani aon 42 Nota: Mate pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Pekelling Ikhitises Bil.17/1988: Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai Tahun 1989 5.2 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa KBSM Menengah Rendah (Tingkatan 2 dan 3) win | MINIMUM BIL. MATA PELAJARAN TERAS seMINGcU, 2AM o SETAHUN | 1. | Bahasa Melayu 240 | 128 2. | Bahasa Inggeris 200 108 3. | Matematik 200 | 108 | 4. | Sains 200, | 408 5. | Sejarah 120 | 64 6. | Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 60. | a2 Pendidikan Islam 240 128 7 Pendidikan Moral 120 64 MATA PELAJARAN WAJIB 8. | Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 80) | 42 9. | Geografi 120 | 64 10. | Kemahiran Hidup 120 64 Pendidikan Seni Visual “1. -————____———__ 80 32 Pendidikan Muzik MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina / Bahasa Tamil/Bahasa_Iban/ Bahasa Kadazandusun / Bahasa Semai/Bahasa| 120 64 12. | Perancis / Bahasa Jerman / Bahasa Jepun Bahasa Arab di SMKA/ KAA/ SBPI/ SMAP 240 128 IPerhimpunan 05 16 * Dilaksanakan mengikut pilihan murid dengan kelulusan sekolah. Nota: Mata pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Pekeliling Ikhitisas Bil,6/1991: Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas. 12 5.3 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa KBSM Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5) MINIT MINIMUM BIL. | MATA PELAJARAN TERAS SEMINGGU JAM SETAHUN 1. | Bahasa Malaysia 240 128 2. | Bahasa Inggeris 200 108 3._ | Matematik 200 108 4, | Sains 200 108 5. | Sejarah 120 64 6. | Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 80 32 7 Pendidikan Islam 160 86 “| Pendidikan Moral 120 64 | MATA PELAJARAN WAJIB 8. | Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 80 42 Perhimpunan 00 16 Nota: Mata pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Pekeliling Ikhitisas Bil.6/1991: Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas. 13, 5.4 Mata Pelajaran Elektif dan Peruntukan Masa KBSM Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5) MINIT MINIMUM | BIL. ELEKTIF BAHASA SS = SETAHUN | 1 Bahasa Cina | 120 64 | 2. | Bahasa Tamil 120 | 64 3. | Bahasa Kadazandusun 120 64 4. Bahasa Iban 120 64 5. | Bahasa Perancis 120 64 6. Bahasa Jepun 120 64 7. Bahasa Jerman 120 64 Nota: Mata pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Pekeliling Ikhitisas Bil.8/1990: ‘Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. 5.5 Mata Pelajaran Elektif dan Peruntukan Masa KBSM Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5) mint | MINIMUM BIL. ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM seminccu| .JAM = SETAHUN _1._ | Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah 160 86 2._| Pendidikan Syariah Islamiah 160 86 3._| Tasawwur Islam _ 160 86 4,_ | Bahasa Arab 240 128 Nota: Mata pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Pekeliing Ikhitisas Bi.6/1991: ‘Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas. 14, 5.6 Mata Pelajaran Elektif dan Peruntukan Masa KBSM Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5) f ELEKTIF KEMANUSIAAN Min | MINIMUM BIL. DAN SASTERA IKHTISAS semINGcu| _JAM SETAHUN | 1._| Prinsip Perakaunan 160 *86 2. | Ekonomi Rumah Tangga - 160 *86 3._| Ekonomi Asas 120 "64 4. | Perdagangan - 120 *64 5._| Pendidikan Seni Visual . 120 64 6._| Pendidikan Muzik 120 64 7._ | Geografi 120 64 8. | Kesusasteraan Melayu - 120 64 9._| Kesusasteraan Inggeris 120 64 *Pelaksanaan hanya di Tingkatan 5 tahun 2017. Nota: Mata pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Pekeliing Ikhitisas Bil.6/1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas. 5.7 Mata Pelajaran Elektif dan Peruntukan Masa KBSM Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5) win | MINIMUM BIL. ELEKTIF SAINS & TEKNOLOGI semINccu | __2AM SETAHUN 1._| Fizik : 160 86 2._| Kimia : : 160 86 3._| Biologi 160 86 4._| Matematik Tambahan 160 ore 5._| Sains Tambahan 160 86 6. | Lukisan Kejuruteraan e 160 *86 7._ | Teknologi Kejuruteraan 160 *86 8. [Sains Pertanian [eee "86 9. | Reka Cipta - 160 *86 10. | Information and Communication Technology (ICT) 160 *86 MINIT MINIMUM BIL. ELEKTIF SAINS & TEKNOLOGI seminacu| JAM | . SETAHUN 11. | Sains Sukan 160 *86 12. | Pengajian Kejuruteraan Mekanikal 160 86 13, |Pengajian Kejuruteraan Awam 160 86 74._| Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 160 86 (15. | Pengajian Keusahawanan 160 86 *Pelaksanaan hanya di Tingkatan 5 tahun 2017. Nota: Mata pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Pekeliing Ikhitisas Bil,6/1991: Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas, 16 5.8 Mata Pelajaran Vokasional dan Peruntukan Masa KBSM Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5) 22. | Produksi Multimedia : : minir | MINIMUM BIL. Mata Pelajaran Vokasional (MPV) sEMINGcU |. JAM ib ‘SETAHUN Pembinaan Domestik 480 256 Membuat Perabot 480 256 Seni Reka Tanda _ 480 256 Kerja Paip Domestik 480 256 “| Pendawaian Domestik 480 256 Kimpalan Arka dan Gas 480 256 | Menservis Automobil 480 256 Menservis Motosikal 480 256 Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan 480 256 Udara : 10._| Menservis Peralatan Elektrik Domestik 480 256 11. | Rekaan dan Jahitan Pakaian 480 256 | 12. | Katering dan Penyajian a) 256 «| 13._| Pemprosesan Makanan 480 256 14. | Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 480 256 15. | Hiasan Dalaman Asas 480 256 16._| Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 780 256 _—| 17._| Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 480 256 18._| Landskap dan Nurseri 480 256 19. | Akuakultur dan Haiwan Rekreasi_ 480 256 | 20. | Tanaman Makanan q 480 256 21 Grafik Berkomputer 320 172 320 172 Nota: Mata pelajaran dan peruntukan masa dalam minit adalah merujuk Surat Siaran: Penawaran Mata Pelajaran Vokasional (MPV) di Sekolah Menengah Akademik untuk Pelaksanaan Tahun 2004 7 5.9 Mata Pelajaran Dan Peruntukan Masa KBSM Mata Pelajaran Kesenian di Sekolah Seni Malaysia (SSeM) (Tingkatan 2 dan 3) MINIT MINIMUM BIL. MATA PELAJARAN KESENIAN SEMINGGU JAM SETAHUN 1._| Pendidikan Kesenian : 640 342 5.10 Mata Pelajaran Dan Peruntukan Masa KBSM Mata Pelajaran Kesenian di Sekolah Seni Malaysia (SSeM) (Tingkatan 4 dan 5) ee | : SETAHUN 1. | Seni Halus 800 428 2. | Komunikasi Visual = 800 428 3._| Reka Bentuk 600 428 4. | Muzik : 800 428 5. | Tari . 800 428 6. | Teater . : 800 428 Lampiran 6 PELAKSANAAN MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI ATAU ASAS SAINS KOMPUTER LATAR BELAKANG KSSM bagi mata pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) dan Asas Sains Komputer (ASK) dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula dengan Tingkatan 1 pada tahun 2017. PELAKSANAAN Sekolah boleh menawarkan kedua-dua mata pelajaran RBT dan ASK. Walau bagaimanapun, murid hanya boleh memilih satu mata pelajaran sahaja. A: Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Mata Pelajaran RBT adalah mata pelajaran yang menggantikan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Pelaksanaan mata pelajaran RBT menggunakan guru, peralatan dan bengkel KHB sedia ada. Dasar sedia ada pelaksanaan KHB juga terpakai dalam pelaksanaan RBT iaitu; i. Guru RBT diperuntukkan satu jam seminggu untuk penyelenggaraan bengkel yang diambil kira sebagai waktu mengajar bagi menjalankan tugas ini. ii, Pelaksanaan jadual PdP digalakkan secara berterusan pada hari yang sama. Mata Pelajaran Asas Sains Komputer ASK adalah penambahbaikan kepada Program Information and Communication Technology Literacy (ICTL). Penawaran mata pelajaran ASK mengikut pilihan murid dan tertakluk kepada kesediaan sekolah. PdP ASK boleh dilaksanakan di makmal komputer, bilik darjah atau bilik yang bersesuaian. Sekolah yang bercadang menawarkan mata pelajaran ASK mesti memenuhi syarat dan kriteria berikut: 19 i. Perkakasan dan Perisian Guru harus menyesuaikan kandungan PdP berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada di sekolah. a. Perkakasan Perkakasan dan perisian yang terdapat di sekolah untuk menyokong pelaksanaan kurikulum ASK adalah seperti berikut: + Komputer (PC)/ Komputer riba guru + Komputer (PC)/ Komputer riba murid * VDI Thin Client! Chromebook * Pelayan + Pengimbas + Mesin Cetak * Mikrofon dan pembesar suara * Projektor LCD b. Perisian ‘Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Sekolah digalakkan memuat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti berikut: * Persian aplikasi Microsoft Office atau StarOffice * Perisian pengaturcaraan Scratch dan Python * Program utilti seperti alat pemain media (Windows Media Player) dan perakam bunyi (Sound Recorder) ii, Guru Guru ASK hendaklah memiliki Diploma/ Ijazah/ Sarjana Sains Komputer! Teknologi Maklumat atau yang setara. iii, © Murid Murid mesti mempunyai asas literasi komputer. Lampiran 7 PELAKSANAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN LATAR BELAKANG Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK), bermula di Tingkatan 1 pada tahun 2017. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan digabungkan menjadi satu mata pelajaran. PJPK terdiri daripada komponen Pendidikan Jasmani dan komponen Pendidikan Kesihatan. PELAKSANAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 4. Peruntukan masa i. Peruntukan masa minimum bagi PJPK adalah 64 jam setahun. ji, Agihan waktu adalah seperti berikut: a. Pendidikan Jasmani (PJ): 48 jam setahun b. Pendidikan Kesihatan (PK): 16 jam setahun iii, Penyusunan Jadual Waktu bagi PJPK adalah seperti yang berikut: a. Peruntukan masa bagi mata pelajaran PJPK adalah 2 jam seminggu bagi sekolah menengah. Berdasarkan kandungan kurikulum dan peruntukan masa, PJ dipelajari 3 jam manakala PK dipelajari 1 jam bagi setiap 2 minggu. Penyusunan peruntukan masa bagi PUPK sekolah menengah adalah seperti dalam Jadual 1. 21 Jadual 1: Contoh Penyusunan Sesi PdP bagi PJPK Sekolah Menengah Minggu Hari | - Tsnin Rabu {| Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani 2 | Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan 1 [3 | Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani [4__| Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan 5 | Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani 6 | Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan 7 | Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani 8___| Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan b. Waktu PJ hendaklah dilaksanakan berselang hari dalam seminggu. Tujuannya adalah supaya murid kerap bergerak aktif melakukan aktiviti fizikal bagi menepati amalan gaya hidup sihat berdasarkan_prinsip kecergasan fizikal. c. Bagi sekolah sesi pagi dan tidak mempunyai gimnasium atau dewan berbumbung, PdP PJ hendaklah diajar sebelum waktu rehat. Manakala sekolah sesi petang pula, mata pelajaran ini hendaklah diajar selepas jam 4 petang. Tujuannya bagi mengelakkan murid terdedah kepada cahaya matahari terik yang boleh menyebabkan kemalangan berpunca dari haba dan suhu persekitaran yang tinggi Guru i. PJPK bagi sesebuah kelas hendaklah diajar oleh guru yang sama. ii, PJPK bagi sesebuah kelas hendaklah diajar oleh guru opsyen dalam mata pelajaran ini atau yang telah mendapat latihan khas. iii, Guru PUPK yang opsyen atau khas hendaklah diberi sekurang-kurangnya 14 waktu PUPK seminggu. Pakaian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan i. Pakaian Guru Memakai kemeja-T berkolar, seluar sukan panjang (Track-Bottom), kasut sukan dan berstoking. 22 ji, Pakaian Murid Memakai kemeja-T berkolar atau tidak berkolar, seluar sukan panjang (Track-Bottom), kasut sukan dan berstoking, iii, Kelonggaran diberi kepada guru dan murid yang melaksanakan mata pelajaran PJPK memakai pakaian di para i dan ii sepanjang hari berkenaan termasuk semasa waktu perhimpunan. 4, Langkah keselamatan Langkah keselamatan murid semasa PdP PJPK di bawah tanggungjawab guru PPK adalah seperti berikut - Menjaga keselamatan murid semasa PdP PJPK di dalam dan di luar bilik darjah - Bertanggungjawab mengeluar, mengguna dan menyimpan peralatan sukan walaupun boleh dibantu oleh murid, - Kawasan PdP PJPK hendaklah dalam keadaan yang baik dan terurus. Bagi tujuan PdP PJPK juga, pihak sekolah hendaklah merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5 Tahun 2016 bertarikh 24 Ogos 2016. 5. Peruntukan Geran Per Kapita PJPK merupakan mata pelajaran yang mempunyai dua disiplin ilmu. Oleh yang demikian, mata pelajaran ini adalah menggunakan peruntukan PJ dan peruntukan PK bagi memenuhi keperluan kedua-dua disiplin tersebut. 23 Lampiran 8 PELAKSANAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL PERINGKAT MENENGAH RENDAH LATAR BELAKANG Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Moral, bermula di Tingkatan 1 pada tahun 2017. PELAKSANAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL PERINGKAT MENENGAH RENDAH Peruntukan masa Peruntukan masa minimum bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah 96 jam setahun. Agihan masa minimum adalah seperti yang berikut: a. Pengajaran dan pembelajaran (PdP) - 64 jam setahun b. Aktiviti di luar waktu PdP - 32 jam setahun Pelaksanaan aktiviti di luar waktu PdP merujuk kepada aktiviti pembelajaran berasaskan projek dan khidmat masyarakat serta pelbagai aktiviti lain yang sesuai dan selaras dengan kehendak DSKP mata pelajaran Pendidikan Moral. Aktiviti di luar waktu PdP yang dijalankan hendaklah dirancang dan direkodkan dalam Buku Rekod Mengajar dan dikira sebagai waktu mengajar. Antara cadangan aktiviti di luar waktu PdP adalah seperti dalam Jadual 1, 2 dan 3. 24 Jadual 1: Cadangan Aktiviti di Luar Waktu PdP bagi Mata Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1 Bil. Standard Cadangan Aktiviti Masa yang Kandungan Dicadangkan 1. | Kenali PotensiDiri |» Mereka cipta bahan setelah 3 jam mengenal pasti potensi diri seperti | lukisan, hasil kraf dan sebagainya. | (2. | Hubungan + Merancang projek untuk 3 jam Kekeluargaan mengadakan program kekeluargaan. 3. | Hubungan * Mengadakan forum bertema 2jam persahabatan ‘Persahabatan Tanpa Mengabaikan Hubungan Kekeluargaan’ 4. | Kesejahteraan dalam |* Mengadakan permainan atau 3 jam Kalangan Warga sukaneka bagi warga sekolah Scholes pelbagai kaum. 5. | Keselamatan * Membina model kediamandengan| 3jam Kawasan Kediaman ciri-ciri keselamatan secara kreatif Tanggungjawab dan inovatif. Bersama 6. | Sayangi © Mengadakan lawatan ke taman 3 jam | | Alam Sekitar botani sekolah atau taman-taman botani di luar kawasan sekolah dan menulis refieksi. * Mereka bentuk model atau 3 jam landskap Hutan Bandar. ‘© Melibatkan diri dalam gotong- 3jam royong di sekolah atau di luar a sekolah. _ _ 7. | Etiket di Rumah * Mengadakan aktivitijelajah imu 2 jam (Gallery walk) berkaitan pelbagai_ | etiket di rumah. | 8. | Ketaginan Membawa | « Mengadakan pameran mini 3 jam Mudarat tentang perbuatan ketagihan yang membawa mudarat. 9. | Rasuah Musuh © Mengadakan lawatan ke 4 jam | Negara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Jumlah Jam 32 jam 25 Jadual 2: Cadangan Aktiviti di Luar Waktu PdP bagi Mata Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 2 Bil. Standard Cadangan Aktiviti Masa Yang Kandungan Dicadangkan 1. | Agama atau * Mengadakan aktiviti Jelajah Minda 2 jam Kepercayaan berkaitan kesan jika tiada Membentuk pegangan agama atau Keperibadian Diri kepercayaan dalam membentuk = _keperibadian dir 2. | Tanggungjawab Dil | Mengadakan projek lawatan ke 4 jam dalam Keluarga rumah orang tua atau rumah kebajikan masyarakat 3. | Adab Persahabatan |e Mengadakan perbahasan bertajuk 2 jam ‘Persahabatan Realiti Lebih Bermanfaat daripada Persahabatan Maya’. 4. | Hidup Berjiran * Melaksanakan projek Hari 3jam Kejiranan. 5. | Masyarakat © Menjalankan aktiviti mengumpul 2jam Penyayang sumbangan untuk individu yang ditimpa musibah. 6. | Perkhidmatan Awam | Menganjurkan lawatan sambil 4 jam Menjamin belajar ke mahkamah, penjara, Kesejahteraan Hidup | pejabat pos atau balai polis. + Mengadakan projek pameran perkhidmatan awam seperti 2jam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. 7. | Gaya Hidup Sihat |» Mengadakan pameran mini 2 jam | dan Selamat berkaitan pengurusan stress. + Menyertai sesi senamrobik. 1 jam 8. | Adab di Tempat + Mengadakan perbahasan 2 jam Awam bertemakan pertentangan adab dan budaya generasi lama dan - baharu. 9. | Etika dan © Projek membina laman web atau 2 jam Undang-undang blog sendiri dengan mematuhi Siber undang-undang siber. 26 reduce, rethink and repair) untuk Bumi Hijau di sekolah. Bil. Standard Cadangan Aktiviti Masa Yang Kandungan Dicadangkan 10. Keselamatan Jalan | Mengadakan lawatan ke akademi 2 jam Raya __|___memandu. oe = 11.| Lindungi Hak * Mengadakan Teater Forum 2 jam Wanita, tentang Hak Asasi Manusia. Hak Pengguna, Hak Orang Kurang | * Menghasilkan risalah yang 2 jam Upaya dan Hak mengandungi makiumat tentang Pekerja demi ‘Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Kesejahteraan Bersama Jumlah Jam 32 jam Jadual 3: Cadangan Aktiviti di Luar Waktu PdP bagi Mata Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 3 Bil. ‘Standard ‘Cadangan Aktiviti Masa Yang Kandungan Dicadangkan 4. | Anugerah Alam * Mengadakan pameran kesan 3jam | CiptaanTuhan mengenai mangsa peperangan. ‘+ Teater forum tentang kesan 2jam | pemusnahan flora dan fauna tethadap kehidupan manusia 2. | Mengekalkan Amalan |e Menyertai forum bertajuk ‘Adat 2 jam Tradisi Kekeluargaan | dan Pantang Larang Kaya dengan dalam Sesuatu Kaum | Nilai Muri’. 2jam + Pertandingan pakaian tradisional. 3. | Hidup Bersatupadu |e Melaksanakan projek lawatan “4 jam dalam Kepelbagaian muhibah ke rumah anak yatim Agama, Bangsa, pelbagai kaum. Budaya dan Bahasa 4. | Perkhidmatan Awam | Menghasilkan brosur tentang 2 jam Kebaikan Bersama prosedur perkhidmatan oleh pelbagai agensi awam. 5. | 5R (recycle, reuse, * Melaksanakan projek kitar semula 2jam 27 Bil. Standard Cadangan Aktiviti Masa Yang Kandungan Dicadangkan 6. | Tanggungjawab Mengutip derma untuk membantu 1 jam Sosial mangsa malapetaka. 7. | Hindari Jenayah Menganjurkan lawatan sambil 4jam Juvenil belajar ke pusat pemulihan akhlak atau penjara. 8. | Kebebasan Bersuara Berpidato tentang tajuk 2 jam ‘Kebebasan bersuara dengan batasan sebagai asas keharmonian negara’. 9. | Pelihara Tradisi Menganjurkan jamuan muhibah 3jam dalam Masyarakat peringkat kelas berteraskan Majmuk tradisi. : 40.| Undang-undang Mengadakan pameran berkaitan 2jam Kemanusiaan mangsa pengabaian/pencabulan Antarabangsa undang-undang antarabangsa. 3 jam Membuat projek membantu mangsa pencabulan undang- undang kemanusiaan antarabangsa, Jumlah Jam 32 jam 28 Lampiran 9 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM MENENGAH RENDAH SEKOLAH SENI MALAYSIA (TINGKATAN 4, 2 dan 3) TaATA PELAIARANTERAS MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 1, | Bahasa Melayu 128 2. | Bahasa Inggeris 96 3. | Matematik 96 4. | Sains 96 5. | Sejarah 64 Pendidikan Islam 96 6 oe Pendidikan Moral 64+*32 MATA PELAJARAN WAJIB 7. | Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 64 MATA PELAJARAN KESENIAN 8. | Seni Visual 96 9. | Seni Muzik 96 10. | Seni Tari 96 11. | Seni Teater 96 | MATA PELAJARAN TAMBAHAN = Bahasa Ibunda Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Iban / Bahasa Kadazandusun / Bahasa Semai 12. | Bahasa Antarabangsa 64 Bahasa Arab / Bahasa Perancis / Bahasa Jerman / Bahasa Jepun / Bahasa Korea | Nota: i, Murid mempelajari kesemua mata pelajaran teras, wajib, mata pelajaran kesenian dan memilin SATU mata pelajaran tambahan ii, * Masa minimum pelaksanaan aktiviti di lar waktu PdP ialah 32 jam setahun. 29 Lampiran 10 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN KSSM MENENGAH ATAS SEKOLAH SENI MALAYSIA (TINGKATAN 4 dan 5) @ hingga "1 12. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematix ‘Sains Sejarah Pendidikan isiam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Lukisan Sejarah & Pengurusan Seni Pengkhususan Reka Bentuk Kraf Reka Bentuk Reka Bentuk Indust Lukisan Sejarah & Pengurusan Seni Pengkhususan ‘Seni Halus 2D Seni Halus ‘Seni Halus 3D Lukisan ‘Sejarah & Pengurusan Seni Pengkhususan Reka Bentuk Grafik Komunikasi Visual ‘Multimedia Kreatif ‘Aural & Teori Muzik ‘Alat Muzik Utara Pengkhususan ‘Muzik Komputer ‘Seni Muzik Produksi Seni Persembahan. Tarian Koreografi Tari Pengkhususan resiasi Tari Seni Tar Produksi Seni Persembahan Lakonan ‘Sinografi Pengkhususan Penulisan Sk Produksi Seni Persembahan. Bahasa Ibunda Bahasa Cina / Bahasa Tamil Bahasa Antarabangsa Bahasa Arab / Bahasa Perancis / Bahasa Jerman / Bahasa Jepun / Bahasa Korea eisjelsiais|s g '8|8|8|8/8|8|8/8) Nota: Murid periu memilin SATU bidang pengkhususan kesenian dan SATU mata pelajaran elektif. 30 Lampiran 11 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAG! KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD) MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 dan 3) MASA MINIMUM SETAHUN MATA PELAJARAN TERAS (JAM) Ting. 2 Ting. 3 1 | Bahasa Melayu 128 128 2 | Bahasa Inggeris 80 80 80 3. | Matematik 80 80 80 4 | Sains 80 80 80 5. | Sejarah 32 Soe] e2 MATA PELAJARAN WAJIB Pendidikan Jasmani dan © | Pendidikan Kesihatan 46 48 4 7 | Geografi 32 32 32 Reka Bentuk dan Teknologi | 8 }-— 32 32 32 Asas Sains Komputer Pendidikan Seni Visual 9 — 32 32 32 Pendidikan Muzik MATA PELAJARAN DINI 40 | Usul al-Din 64 96 128 11 | AL-syariah 80 80 112 12 | Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu'asirah 304 272 208 Perhimpunan 16 16 16 31 Lampiran 12 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD) MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5 - DINI AGAMA) eealee ae 2 MASA MINIMUM SETAHUN Bil. MATA PELAJARAN TERAS (JAM) Ting. 4 Ting. 5 . a: Bahasa Melayu 96 96 2 | Bahasa Inggeris a 80 80 3 Matematik 80 . 80 4 Sains 80 . ~ 80. 5 | Sejarah 48 48 MATA PELAJARAN WAJIB- | Eetaan carat 2 2 = MATA PELAJARAN ELEKTIF feat caer es osama | eee MATA PELAJARAN DINI 9 Usul al-Din 128 | 128 10 | Al-Syariah 128 128 11 | Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu’asirah 128 : 128 12 | Manahij al-"Ulum al-Islamiyah 48 48 13 | Al-Adab wa al-Balaghah 80 80, Perhimpunan 16 16 32 Lampiran 13 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD) MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5 - DINI SASTERA) MASA MINIMUM SETAHUN Bil. MATA PELAJARAN TERAS Ting. 4 Ting. 5 1 | Bahasa Melayu 96 96 2. | Bahasa Inggeris 80 80 3. | Matematik 80 80 4 [sans . oa 80 5 | Sejarah 48 48 MATA PELAJARAN WAJIB Gri lel # 2 MATA PELAJARAN ELEKTIF 7.40 | Peljara let Soper dl Lamgtan 3 et | oe MATA PELAJARAN DINI 14, | Usul al-Din 128 128 12. | AbSyariah 128 128 13. | AlLughah al-’Arabiah al-Mu’asirah 128 128 Perhimpunan 16 16 Lampiran 14 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI KURIKULUM BERSEPADU DINI (KBD) MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5 - DINI SAINS) MASA MINIMUM SETAHUN Bil. MATA PELAJARAN TERAS (JAM) Ting. 4 Ting. 5 1 | Bahasa Melayu 96 96 2 | Bahasa Inggeris “80 80 3 Matematik 80 80 | 4 Sejarah 48 48 MATA PELAJARAN WAJIB- oe 2 | MATA PELAJARAN ELEKTIF | 69 | pasjarn Sektt STEM seper'di Lampiran 3 96-984 | 98-284 MATA PELAJARAN DINI 10 | Usul al-Din 128 128 11 ‘| Al-Syariah 128 128 12 ‘AkLughah ak Arabiah akMu‘asirah a EB 128 128 [Pethimpunan hh Lampiran 15 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ (KBT) MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 dan 3) MASA MINIMUM SETAHUN Bil, | MATA PELAJARAN TERAS (JAM) L Ting. 1 | Ting.2 | Ting.3 1 | Bahasa Melayu 128 128 128 [2 | Bahasa Inggeris 80 80 80 3_ | Matematik oo 80 80 80 4. | Sains — co: | 0 5 _| Sejarah — 32 32 32 6 _| Pendidikan Islam 96 96 = o0 MATA PELAJARAN WAJIB 7 | Pendistan Kesmatan ‘8 aie 8 | Geografi 32 32 32 Reka Bentuk danTeknologi 9 32 32 32 ‘Asas Sains Komputer Pendidikan Seni Visual | 10 32 32 32 Pendidikan Muzik 11 | Bahasa Arab 96 96 96 MATA PELAJARAN TAHFIZ 12 | *Hifz al-Quran 320 320 320 13. | Maharat al-Quran 64 64 64 Perhimpunan 16 | 16 16 Nota: i. *Pelaksanaan mata pelajaran Hifz al-Quran dicadangkan seperti berikut: a. Tahdhir - 6.30 pagi hingga 7.00 pagi b. Tasmik/ Murajaah/Figh Ayat ~ 7.30 pagi hingga 9.30 pagi ¢. Tahriri Hafazan/ Hafazan Baharu — 7.00 malam hingga 9.00 malam 35 Lampiran 16 MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA MINIMUM JAM SETAHUN BAGI KURIKULUM BERSEPADU TAHFIZ (KBT) MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 dan 5) MASA MINIMUM SETAHUN Bil. MATA PELAJARAN TERAS Ting. 4 Ting. 5 1 | Bahasa Melayu 96 96 2 | Bahasa Inggeris 80 80 3 | Matematik 80 80 | 4 | Sains 80 80 5 | Sejarah 48 48 8 _| Pendidikan Islam 96 96 MATA PELAJARAN WAJIB “7 _ | Pendidikan Jasmani dan 7 _| Pendidikan Kesihatan 2 MATA PELAJARAN ELEKTIF Maksimum mana-mana lima mata pelajaran e 8-12 | alexi seperti di Lampiran 3 ee eee MATA PELAJARAN TAHFIZ 413° | *Hifz al-Quran 320 320 14 | Maharat al-Quran 80 80 Perhimpunan 16 16 NG . i. *Pelaksanaan mata pelajaran Hifz al-Quran dicadangkan seperti berikut: a. Tahdhir - 6.30 pagi hingga 7.00 pagi b. Tasmik/ Murajaah/Figh Ayat — 7.30 pagi hingga 9.30 pagi c. Tahriri Hafazan/ Hafazan Baharu — 7.00 malam hingga 9.00 malam Lampiran 17 PELAKSANAAN KSSM PENDIDIKAN KHAS. LATAR BELAKANG KSSM Pendidikan Khas, dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula dengan Tingkatan 1 pada tahun 2017. KSSM Pendidikan Khas ini diguna pakai oleh semua murid berkeperluan khas (MBK) yang berada di tahap kefungsian sederhana dan rendah. MBK berkefungsian tinggi yang berada di Program Inklusif akan mengikuti KSSM. Walau bagaimanapun, MBK berkefungsian tinggi boleh juga dibenarkan memilih untuk mengikuti KSSM Pendidikan Khas. 1. TAHAP KEFUNGSIAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS (MBK) i, Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK) Berkefungsian Tinggi MBK Berkefungsian Tinggi bermaksud MBK yang berpotensi dan mampu mengikuti kurikulum arus perdana di sekolah pendidikan khas dan sekolah harian biasa. ii, Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK) Berkefungsian Sederhana MBK Berkefungsian Sederhana bermaksud MBK yang berupaya menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi dan berupaya dari segi bahasa dan komunikasi, sosio emosi, tingkah laku, dan psikomotor. iii, Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK) Berkefungsian Rendah MBK Berkefungsian Rendah bermaksud MBK yang mempunyai kombinasi ketidakupayaan kognitif dan, satu atau lebih ketidakupayaan yang melibatkan bahasa dan komunikasi, sosio emosi, tingkah laku, dan psikomotor. 2. MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA. i. Mata pelajaran dan peruntukan masa MBK tahap kefungsian sederhana seperti di Jadual 1 Jadual 1: Mata Pelajaran Dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM. Pendidikan Khas bagi MBK Tahap Kefungsian Sederhana (Tingkatan 1 hingga 5)_ MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) BIL MATA PELAJARAN TERAS Ting. Ting ting [Tings] Tina: ie et kl Le el 1_| Bahasa Melayu Komunikasi 48_| 48 | 48 | 48 | 48 2 English for Communication 32 32 32 32 32 3 | Matematik uaz (saz) son nsos| a2 [-4 | Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar a2 |azielmoau|eia2a)| a2 Pendidikan Islam 5 | Pendidikan Moral fe [ene [see | ee 6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 | 48 48 48 7 [Pendidikan Seni Visual 7 | Pendidikan Muzik — te | eeee lee 8 | Pengurusan Di 64 5 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN "9 | Asas Masakan sas Jahitan Asas Tanaman lida ‘Asas Akuakultur Asas | 384 Vokasional 7 Asas Multimedia, (KAV) ‘Asas Refleksologi Asas Pembuatan Perabot ***10|_Penyediaan dan Pembuatan Makanan| | Pembuatan Roti Pembuatan Pastri Servis Makanan dan Minuman Kemahiran Pembuatan Pakaian Wanita Vokasional Tanaman Speci | — | 448 | 448 | 448 | 448 | Akuakultur (KvS) | [Multimedia Visual fefleksologi Kaki, Tangan dan eaataingd Pembuatan Perabot : 17 | Perhimpunan — ie | 76 | te | 6 | 16 768 | 768 | 768 | 768 | 768 Nota: i. *Dilaksanakan mengikut piihan murid dengan kelulusan sekolah ii, *Murid mempelajari mata pelajaran KAV di Tingkatan 1 Sekolah boleh menawarkan dua mata pelajaran KAV. Murid hanya memiih satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan dan peri meneruskan bidang kemahiran yang sama bermula di Tingkatan 2 hingga Tingkatan 5. ili, *** Murid mempelajari mata pelajaran KVS di Tingkatan 2 hingga 5. Sekolah boleh menawarkan dua ‘mata pelajaran KVS. Murid hanya memilin satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan. Murid yang lulus dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) akan menerima ijl Kemahiran Malaysia (SKM). 38 ji, Mata pelajaran dan peruntukan masa MBK tahap kefungsian rendah seperti di Jadual 2. Jadual 2: Mata Pelajaran Dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Pendidikan Khas bagi MBK Tahap Kefungsian Rendah (Tingkatan 1 hingga 5) | MASA MINIMUM BIL| MATA PELAJARAN TERAS SETAHUN (JAM) 1_| *Pengurusan Kehidupan 22a 2 | =Komunikasi_ | 3_| **Pendidikan Sahsiah = 80 4_| ***Pendidikan Seni dan Kesejahteraan 96 * MATA PELAJARAN KEMAHIRAN 5_| Asas Masakan 6_| Asas Jahitan 7_| Kraf - Seni Kraf Anyaman 8 | Kraf - Seni Kraf Batik 9 | Kraf- Seni Kraf Manik 10 | Asas Pertanian - Perkebunan oan 11 | Asas Pertanian - Pemeliharaan Haiwan 12 | Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Pembungkusan 13 | Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Mendobi 14 | Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Mencuci kenderaan 45 | Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Pencetakan 46 | Perkhidmatan dan Penyelenggaraan - Pengemasan _ Perhimpunan 16 | JUMLAH z 768 Nota: i, * Pengurusan Kehidupan mengandungi komponen Kemahiran Manipulatif dan Pengurusan Diri ji. **Komunikasi mengandungi komponen Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik ji ***Pendidikan Sahsiah mengandungi komponen Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral iv. ***Pendidikan Seni dan Kesejahteraan mengandungi komponen Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni Visual v. Sekolah boleh menawarkan tiga kemahiran daripada senarai mata pelajaran kemahiran di atas. Murid memilih sekurang-kurangnya satu mata pelajaran yang ditawarkan [tertakluk kepada Peraturan-Peraturan (Pendidikan Khas) 2013}. 39 3. KAEDAH PELAKSANAAN ii, KSSM Pendidikan Khas dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan perjawatan guru, peralatan dan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu sedia ada. Bilangan maksimum MBK tahap kefungsian sederhana bagi setiap kelas adalah seramai 8 orang. Sekiranya terdapat lebin permintaan, pihak sekolah dibenarkan untuk membuka lebih daripada satu kelas. Bagi MBK tahap kefungsian rendah, bilangan murid bagi setiap kelas bergantung kepada norma perjawatan yang ditetapkan. Kaedah pentaksiran bagi mata pelajaran teras dan kemahiran adalah seperti berikut: Kaedah Pentaksiran/Mata Pelajaran Kategori : : : Kefungsian Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Kemahiran MBK Ting.1 Ting.2-5 Ting.1 Ting.2-5 Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran Sijil ‘Sekolah Sekolah ‘Sekolah Kemahiran Sedethana Malaysia (SKM) Rendah Pentaksiran Sekolah Penilaian bagi Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) hanya akan bermula di Tingkatan 2 hingga 5 untuk mendapatkan pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). 40