Anda di halaman 1dari 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang telah dikaruniakan
kepada penyusun, sehingga Buku Pedoman Pelayanan Unit Radiologi Rumah Sakit Kertha
Usada ini dapat selesai disusun.
Buku Pedoman Pelayanan Unit Radiologi Rumah Sakit Kertha Usada ini disusun
untuk lebih memantapkan organisasi Unit Radiologi, tata laksana Pelayanan Unit Radiologi,
keselamatan pasien dan keselamatan kerja, serta meningkatkan mutu pelayanan yang efektif
Dan efisien
Dalam Buku Pedoman Pelayanan ini diuraikan Standar Ketenagaan, Standar Fasilitas,
Tata Laksana Pelayanan Di Unit Radiologi, Logistik, Keselamatan Pasien, Keselamatan
Kerja, dan Pengendalian Mutu.
Tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan
semua pihak dalam menyelesaikan Buku Pedoman Pelayanan Unit Radiologi Rumah Sakit
Kertha Usada.

Singaraja, September 2015

Penyusun

DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar..................................................................................................................
Daftar Isi............................................................................................................................
Daftar Gambar...................................................................................................................
Daftar Tabel.......................................................................................................................

i
ii
iii
iv

BAB I

1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
6
6
6
9
19
20
23
25
28

Pendahuluan.................................................................................................
A. Latar Belakang...........................................................................................
B. Tujuan Pedoman........................................................................................
C. Ruang Lingkup Pelayanan.........................................................................
D. Batasan Operasional..................................................................................
E. Landasan Hukum.......................................................................................
BAB II
Standar Ketenagaan.....................................................................................
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia............................................................
B. Distribusi Ketenagaan................................................................................
C. Pengaturan Jaga.........................................................................................
BAB III Standar Fasilitas...........................................................................................
A. Denah Ruangan ........................................................................................
B. Standar Fasilitas.........................................................................................
BAB IV Tata Laksana Pelayanan..............................................................................
BAB V
Logistik..........................................................................................................
BAB VI Keselamatan Pasien .....................................................................................
BAB VII Keselamatan Kerja.......................................................................................
BAB VIII Pengendalian Mutu......................................................................................
BAB IX Penutup..........................................................................................................

DAFTAR GAMBAR
ii

Halaman
Gambar 3.1

Denah Ruangan Unit Radiologi Rumah Sakit Kertha Usada.....................

DAFTAR TABEL
iii

Halaman
Tabel 2.1 Pola Ketenagaan Unit Radiologi Rumah Sakit Kertha Usada ......................
Tabel 3.1 Daftar Inventaris alat-alat di Unit Radiologi.................................................

iv

4
7