Anda di halaman 1dari 4

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama
Tempat / Tgl Lahir
Alamat
NIK
Pekerjaan
No. Telp

: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................

Memberi kuasa kepada ;


Nama
Tempat / Tgl Lahir
Alamat
NIK
Pekerjaan
No. Telp

: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................

Untuk menjual atas sebidang tanah dengan luas

dengan No.

........................................................ yang terletak di Jalan ......................................................


Dengan adanya surat kuasa ini, tidak ada seorang pun yang berhak memasarkan tanah
tersebut atau menjual selain Bapak ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, selaku (PENERIMA KUASA).
Apabila tanah tersebut terjual, maka Bapak ........................... selaku (PENERIMA
KUASA) akan mendapatkan persentase 4% dari harga penawaran tanah dengan luas
.
Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan
dari pihak manapun. Kemudian segala bentuk pelanggaran hukum baik dari Pemberi
ataupun Penerima Kuasa akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di
Negara Indonesia.
........,............................ 2017
Penerima Kuasa

(.................................)

Pemberi Kuasa

(.................................)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama
Tempat / Tgl Lahir
Alamat
NIK
Pekerjaan
No. Telp

: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, memberikan kuasa kepada ;


Nama
Tempat / Tgl Lahir
Alamat
NIK
Pekerjaan
No. Telp

: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, untuk menjual atas sebidang tanah dengan
luas

dengan No. ........................................................ yang terletak di Jalan

......................................................
Apabila tanah tersebut terjual, maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan persentase 4%
dari harga penawaran tanah dengan luas .
Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari
pihak manapun. Kemudian segala bentuk pelanggaran hukum baik dari PIHAK
PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang
berlaku di Negara Indonesia.
........,............................ 2017
Penerima Kuasa

(.................................)

Pemberi Kuasa

(.................................)

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Tempat / Tgl Lahir
Alamat
NIK
Pekerjaan
No. Telp

: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, memberikan kuasa kepada ;


Nama
Tempat / Tgl Lahir
Alamat
NIK
Pekerjaan
No. Telp

: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................
: .............................................................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, Untuk mengurus proses jual beli tanah
kepada pihak terkait dengan harga dan syarat - syarat yang telah ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. ..........................................
dengan

luas

yang

terletak

di

Desa

..............................

Jalan

............................................................
Dengan adanya surat kuasa ini, tidak ada seorang pun yang berhak memasarkan tanah
tersebut atau menjual selain Bapak ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, selaku (PIHAK KEDUA).
Apabila tanah tersebut terjual, maka Bapak ........................... selaku (PIHAK KEDUA)
akan mendapatkan persentase 4% dari harga penawaran tanah dengan luas .
Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari
pihak manapun.

Segala bentuk pelanggaran hukum baik dari Pemberi ataupun Penerima Kuasa akan

dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.


........,............................ 2017
Penerima Kuasa

(.................................)

Pemberi Kuasa

(.................................)

Anda mungkin juga menyukai