Anda di halaman 1dari 5

11/12/2016

HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveAgendaUmatSelanjutnya:MenerapkanSeluruhIsiAlQuranHizbutTahrirIndonesia

HOME TENTANGKAMI FAQ

Search..

Cari

AgendaUmatSelanjutnya:MenerapkanSeluruhIsiAlQuran
December9th,2016

[AlIslamNo.834_9RabialAwwal1438H9Desember2016M]
AksiBelaIslam(ABI)IIIyangdiselenggarakanpadaJumat2Desember2016masihmenjadi
perbincanganhinggakini.Aksimassaterbesaryangpernahdiselenggarakandinegeriini
diperkirakandihadirihingga7jutaorang.Jumlahinisangatluarbiasa!
InilahpotretnegeriMuslimyangtidakrelaalQurandihina.Merekasemuabergerak
mengorbankansegalayangmerekapunyaharta,waktu,tenagadanpikiranuntuk
menunjukkansikappembelaanmerekaterhadapkitabsucinya.
AksilongmarchyangdilakukanolehparasantridariCiamismenujuJakartasemakinmenguatkan
tekadpembelaanumatterhadapalQuran.DemimembelaagamaAllahSWT,merekarela
berjalankakimenempuhjarakpuluhankilometer.Aksijalankakiinimemicughirahperjuangan
umatIslamdidaerahlain.Akhirnya,aksilongmarchpundilakukandariberbagaipenjuruJakarta
dariBogor,Depokdandaerahsekitarnya.
ABIIIIatauAksi212inimembuktikanbahwakeimananlahyangmempersatukandan
menggerakanumat.
Aksi212inijugamenunjukkantentangpentingnyamembangunopiniumumditengahtengah
umat.Opiniumum(rayulm)adalahprasyaratbergeraknyaumat.Denganterbangunnyaopini,
munculkemarahanbersamaterhadapsituasidankondisitertentu.Inilahyangterjadidalam
peristiwapenistaanagamaolehAhokini.

MenerapkanSeluruhIsialQuran
Aksi212menunjukkanbahwaumatbisabersatudanbergerakmembelakitabsucinya.SaatQS
alMaidahayat51dinistakan,umatpahambahwayangdinistakanadalahfirmanAllahSWTyang
merekaimani,yangtidakpernahmerekaragukankebenarannyasedikitpun.Karenaitu,dengan
kesadaranyangsamasemestinyaumatjugadapatbersatudanbergerakuntukmemperjuangkan
https://m.hizbuttahrir.or.id/2016/12/09/agendaumatselanjutnyamenerapkanseluruhisialquran/

1/5

11/12/2016

HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveAgendaUmatSelanjutnya:MenerapkanSeluruhIsiAlQuranHizbutTahrirIndonesia

seluruhisialQuranagardapatditerapkandalamkehidupan.Inilahbentukkeimananhakikiumat
terhadapalQuran.Umattidakbolehmengimanisebagianayatdanmendustakanayatayat
lainnya,sebagaimanafirmanNya:

(

)
ApakahkalianmengimanisebagianalKitabdanmengingkarisebagianlainnya?Tidakada
balasanbagiorangyangberbuatdemikiandiantarakalianmelainkankenistaandalamkehidupan
duniadanpadaHariKiamatmerekaakandikembalikanpadasiksayangsangatberat.Allahtidak
lengahdariapayangkalianperbuat(TQSalBaqarah[2]:85).
AyatSuciLebihTinggiDibandingkandenganAyatKonstitusi
Aksi212jugamestiditindaklanjutidenganmakinmempertegasbahwaayatsuci(alQuran)harus
ditempatkanlebihtinggidibandingkandenganayatkonstitusi.Sebabnya,Islamadalahagama
yangsempurna.TidaklayakumatIslamberpijakpadapahamsekularismeyangsesatdan
menyesatkan,yangtelahmerendahkankedudukanalQurandibawahkonstitusi.AllahSWTtelah
berfirman:
(
)

DialahYangmempunyaikekuasaantertinggidiatassemuahambaNya(TQSalAnam[6]:61).
KarenaituhukumdanaturanAllahSWTpunharusditempatkandiatashukumdanaturanbuatan
manusia.ApalagihukumdanaturanAllahSWTyangsempurnapastimembawakemaslahatan
bagikehidupanmanusiabaikdiduniamaupundiakhirat.Tidakadahukumyanglebihbaik,adil
danbijaksanaselainhukumAllahSWTsemata.Karenaitusaatmanusiajustruberpalingdari
hukumdanaturanAllahSWT,merekadiingatkandenganfirmanNya:
)
(

HendaklahkamumemutuskanperkaraditengahtengahmerekamenurutapayangtelahAllah
turunkandanjanganlahkamumengikutihawanafsumereka(TQSalMaidah[5]:49).
AyatdiatasmenjelaskanbahwakaumMuslimharustundukdanridhaterhadapsyariahAllah
SWT.MerekaharusselalumerujukpadahukumyangterdapatdalamalQurandanalHadis
dalammenyelesaikanberbagaipersoalankehidupanmereka.Merekatidaklayakberpalingdari
ketetapanAllahSWTdanRasulNya,sebagaimanafirmanNya:

)

(


TidaklahpantasseoranglelakiMukminmaupunperempuanMukmin,jikaAllahdanRasulNya
telahmenetapkansuatuperkara,memilikipilihanlaindalamurusanmereka.Siapasajayang
mendurhakaiAllahdanRasulNya,sungguhdiatelahtersesatdengankesesatanyangamat
nyata(TQSalAhzab[33]:36).
AllahSWTadalahZatYangpalingmengetahuikeputusanhukumyangpalingbaikdanadilbagi
manusia.KarenaituAllahSWTpunmempertanyakanmerekayangmasihmencaricarihukum
laindalammenyelesaikanmasalahkehidupanmereka,sebagaimanafirmanNya:
https://m.hizbuttahrir.or.id/2016/12/09/agendaumatselanjutnyamenerapkanseluruhisialquran/

2/5

11/12/2016

HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveAgendaUmatSelanjutnya:MenerapkanSeluruhIsiAlQuranHizbutTahrirIndonesia

(
)
ApakahhukumJahiliahyangmerekakehendaki?Hukumsiapakahyanglebihbaikdaripada
hukumAllahbagikaumyangyakin?(TQSalMaidah[5]:50).
LaluketikaAllahSWTmempertanyakansepertiitu,apakahlayakbagikitasebagaihambaNya
memilihhukumselainhukumNya?Apakahpantaskitamengatakanbahwaayatkontitusilebih
tinggidaripadaayatsuci?
AkibatMeninggalkanKitabSuci
TindakanmeninggalkankitabsucialQurantelahdengannyatamelahirkanberbagaikerusakandi
negeriini.BerbagaipahambuatanmanusiayangmerusaktelahmenggantikantatananalQuran
yangsemestinyamenjadipijakanrakyatnegeriini.Sekularismetelahmenjadipondasikehidupan
masyarakat.Neoliberalismedanneoimperialismejugatelahsecarakasatmatamerusakberbagai
sendikehidupanmasyarakat.
Penyakitsosialsemacamseksbebas,peredarannarkobayangmerajalela,korupsidanlainlain
seolahtelahmenjadibudayabarudinegeriyangkatanyamerupakannegeriMuslimterbesardi
dunia.Initentusangatironis.Pasalnya,meskikaumMuslimadalahpendudukmayoritasdinegeri
ini,nyatanyaIslamtidakhadirdalamkehidupankeseharianmereka.
SudahlamaalQurandilupakan,bahkandilecehkankedudukannya.Padahalorangorangyang
melupakanataumengabaikanalQurandiduniaakanAllahabaikanbaikdiduniaapalagidi
akhiratkelak.

)

(
Allahberfirman,Demikianlah,dulutelahdatangkepadakalianayatayatKami,tetapikalian
mengabaikannya.Begitupulapadahariinikaliandiabaikan.(TQSThaha[20]:126).
PentingnyaPenegakanSyariahdanKhilafah
KarenaituuntukmeningkatkanlevelAksi212,penegakankembalialQuransecarasempurna
mutlakdilakukan.HukumAllahSWTharusditerapkansecarasempurnadanparipurna(symil[an]
wakmil[an]).HalinihanyamungkindilakukandalaminstitusiKhilafahIslamiyah.AllahSWT
melaluifirmanNyadalamalQurantelahmewajibkankitauntukberhukumdenganapayang
diturunkanolehAllahSWT(QSalMaidah[5]:48,49).BanyakayatayatalQuranyang
mewajibkanberbagaihukumsepertiqishshbagipembunuh(QSalBaqarah[2]:178),hukum
potongtanganbagipencuri(QSalMaidah[5]:38),hukumcambukbagipezinabukanmuhshan
(QSanNur[24]:2),hukumhukumjihaddanpolitikluarnegeri,perintahtaatkepadaulilamri(QS
anNisa[4]:59),dansebagainya.Semuaperintah,hukumdankewajibantersebuttidakmungkin
terlaksanasecarasempurnatanpaadaseorangimamataukhalifahyangdiangkat.Karenaitu
penegakanKhilafahIslamiyahadalahwajibkarenamenjadikuncibagipelaksanaanseluruh
syariahIslamdalamkehidupan.
WahaiKaumMuslim:
KewajibanmenegakkanKhilafahmerupakanfardhukifayahyangtelahdibebankanataspundak
kitasemua.Namun,karenaKhilafahIslamiyahhinggakinibelumterwujud,makakewajiban
https://m.hizbuttahrir.or.id/2016/12/09/agendaumatselanjutnyamenerapkanseluruhisialquran/

3/5

11/12/2016

HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveAgendaUmatSelanjutnya:MenerapkanSeluruhIsiAlQuranHizbutTahrirIndonesia

menegakkanKhilafahIslamiyahmenjadikewajibansetiapMuslim.KarenaitusetiapMuslim
sejatinyawajibberjuangmewujudkanpenegakanKhilafahIslamiyahinisesuaikemampuan
masingmasing.MarilahkitasambutjanjiAllahSWT:


(

)

Allahtelahberjanjikepadakaumyangberimandanmengerjakanamalamalshalihdiantara
kalian,bahwaDiabenarbenarakanmenjadikanmerekaberkuasadibumisebagaimanaAllah
puntelahmemberikankekuasaankepadaorangorangsebelummereka,akanmengokohkan
untukmerekaagamamerekayangtelahDiaridhaiuntukmerekadanakanmenggantikeadaan
merekasetelahsebelumnyadiliputidenganrasatakutdengankeadaanamansentosa(TQS
anNur[24]:55).
MarilahkitapunmenyambutberitagembiradariRasulullahsaw.:SelanjutnyaakandatangkembalimasaKhilafahdiatasmetodekenabian(HRAhmad).[]

KomentaralIslam:
Jokowi:KursRupiahDiukurYuanCinaLebihRelevanDibandingDolarAS(Republika.co.id,
6/12/2016).
1.Apapunpatokannyatidakakanmengangkatperekonomiannegeriini.
2.Pasalnya,persoalanutamanyabukanlahDolaratauYuanyangjadipatokan,tetapi
penerapansistemmatauangkertas(fiatmoney)sebagaiikutandaripenerapansistem
ekonomikapitalismeyangnyatanyatarusak.
3.Karenaitusolusimendasarnya:Terapkansistemmatauangdinardirham(emasperak)
dansistemekonomiIslam,tentudalaminstitusipemerintahanIslam(Khilafah).

Relatedposts:
1.MenerapkanAlQuranWujudKetakwaan
2.UstadzYasinMuthahhar:MenerapkanAlQuranWujudKetakwaan
3.#IndonesiaMilikAllah|MeraihBerkahDenganMempedomaniAlQurandanMenerapkan
Syariahnya
4.MenerapkanAlQurandanasSunnahMewujudkanKemerdekaanHakiki

Leaveacomment
Name(required)

https://m.hizbuttahrir.or.id/2016/12/09/agendaumatselanjutnyamenerapkanseluruhisialquran/

4/5

11/12/2016

HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveAgendaUmatSelanjutnya:MenerapkanSeluruhIsiAlQuranHizbutTahrirIndonesia

Mail(required,butnotpublished)

Website

http://
Comment

Submitcomment

51=

HEADLINE DALAMNEGERI LUARNEGERI KANTORJUBIR EDITORIAL ANALISIS TSAQOFAH


AGENDADAKWAH NAFSIYAH MUSLIMAH FOTO VIDEO EKONOMI SYARIAH KHILAFAH
HIZBUTTAHRIR ALWAIE ALISLAM SOALJAWAB
DEKSTOPVERSION|ANDROIDLAUNCHER

KantorPusatHizbutTahrirIndonesia:
CrownPalaceA25
JlProf.SoepomoNo.231,JakartaSelatan12390
Telp/Fax:(6221)83787370/83787372
Email:info@hizbuttahrir.or.id

https://m.hizbuttahrir.or.id/2016/12/09/agendaumatselanjutnyamenerapkanseluruhisialquran/

5/5