Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMA NEGERI 3 POLEWALI


Alamat : Jl. K.H.AgussalimTelp. 0428.22031 E-Mail : sman3polewali@yahoo.co.id
POLEWALI
kodePos 91315

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 411/288/SMA.03/XI/2016
SUSUNAN MAJELISPEMBIMBING OSIS (MPO), MUSYAWARAH PERWAKILAN KELAS (MPK).
PENGURUS ORGANISASI INTRA SEKOLAH (OSIS)
Kepala SMA Negeri 3 Polewali
Menimbang

: a. Bahwa OSIS
merupakansalahsatuwadahPembinaangenerasimudakhususnyasiswadalammelaksanakankegi
atanekstrakurikuler yang menunjangkegiatankurikulum.
b. Bahwauntukterjaminterlaksananyakegiatantersebut, makadipandangperlumenetapkandan
mengesahkansusunanMPO, MPK, danPengurus OSIS Periode 2016-2017.

Mengingat

: 1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003; TentangSistemPendidikanNasional.


2. Kep. Mendikbud Nomor 0461/U/1984; Tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Kep. Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/O/1992; Tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan

Memperhatikan:a. Hasil pemilihan Ketua OSIS yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016
b. Hasil rapat OSIS, tanggal 2September 2016 tentang susunan Pengurus OSIS T.P 2016-2017
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama

: Memberhentikan dengan hormat pengurus lama dengan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya atas pengabdiannya selama ini.

Kedua

: Mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus MPO, MPK, dan Pengurus OSIS masa bakti T.P
2016-2017sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Ketiga

: Segala biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika terdapat
kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada Tanggal : 3 September 2016

Kepala Sekolah,

BurhanuddinBohari, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 197109221994121001
Tembusan :
1. Dirjen Diknasmen di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sul Bar
3. Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kab. PolewaliMandar
4. Yang Bersangkutanuntukdilaksanakan
5. Arsip

Lampiran III,Surat Keputusan Nomor: 411/288/SMA.03/2016

SUSUNAN PENGURUS OSIS SMA NEGERI 3 POLEWALI


PERIODE 2016-2017
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Sekretaris
Wakil Sekretaris I
Wakil Sekretaris II
Bendahara
Wakil Bendahara I
Wakil Bendahara II

: Muh Pajrul Syawal


: Nur LutfiaA.Baso
: Alfian Mubaraq
: Nur Syahrul Ramadhan NR
: Muhammad Imran Rusadi
: Nurfadillah G.
(XI IPA 3)
:Anatasya Febiola Gr.
: Ria Indri Lestari
: Zulfawati

(XI IPA 1)
(XIIPA 2)
(XI IPA 3)
(XI IPA 5)
(XI IPA 2)
(XI IPA 4)
(XI IPA 3)
(XI IPA 1)

PARTEMEN DEPARTEMEN

I.

II.

III.

Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa


Kordinator
:Nur Mayasari
Anggota
:Dandi Ardianus
Rizki Amalia A.
Patrik Alfonsus Raga
Salvatika Rosare
Meilani

(XI IPA 3)
(XI IPA 4)
(X IPA 2)
(X IPA 3)
(X IPA 4)
(X IPA 3)

Kehidupan berbangsa dan bernegara


Kordinator
:St. Nurfahira
Anggota
:Muhammad Najib
Asti Nurgrayanti
Muhammad faruq M.M
Neylin Arruan
Abdul Majid

(XIIPA 1)
(X IPA 3)
(X IPA 3)
(X IPA 4)
(X IPA 4)
(X IPA 2)

Pendidikan dan Pendahuluan Bela Negara


Kordinator
: Sri MelniBanneArruanKapatolan
Anggota
: Ananda Chantika
Nurfauziah Azzahrah
M. FadhilAsriadi
Galy Rakaziwi
Asti Ramadhani

IV. Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur


Kordinator
: Muh. Reza Aziz H.
Anggota
: Rahmat
Sri Mitha NurAisyah
Wenkey Mangera
Sherina Cahya Utira
Friskila Ningrum
Muhammad Syahid
V. Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan
Kordinator
: Andi Putra Jaya
Anggota
: Wahyudi
Heru Kusnadi
Muhaimin

(XI IPA 4)
(X IPA 1)
(X IPA 1)
(X IPA 3)
(X IPA 1)
(X IPA 4)
(X IPA 1)
(X IPS2)
(X IPA 1)
(X IPA 4)
(X IPA 5)
(X IPA 5)
(X IPA 1)
(XI IPA 1)
(XI IPA 4)
(X IPA 3)
(X IPA 3)

Yosina Banne A
Malida
Mutmainna Putri

(X IPA 5)
(X IPA5)
(X IPS 3)

VI.Keterampilan dan Kewirausahaan


Kordinator
: Michelle A. Winerungan
Anggota
: JuliantoTandiTolan
Nurfitria
St. Rahma
Fauzia Andini
Riky Oktavianus
Muh. Wajdi

(XI IPA 5)
(XI IPS 4)
(X IPA 1)
(X IPA 2)
(X IPA 2)
(X IPA 2)
(X IPA 5)

VII. Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi


Kordinator
: Nurhalis Fatwa
Anggota
: Minika Kristina
Nurisma
Muh. Faudzil B.
Nurlia
Ambarwati
Mutiara Cahyani

(XI IPA 1)
(XI IPA 4)
(X IPA 1)
(X IPA 2)
(X IPA 3)
(X IPA 5)
(X IPS 3)

VIII. Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni Kordinator


: Jumriani Ulling
Anggota
:Julianto
Zulfikram
Dorismawati
Arinda
Parhan Adam
Marnice

(XI IPA3)
(XI IPS 4)
(X IPA 5)
(X IPA 2)
(X IPA1)
(X IPA 1)
(X IPA 5)

Mengetahui
Kepala Sekolah,

BurhanuddinBohari, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 197109221994121001

Lampiran II, SuratKeputusan, Nomor :411/288/SMA.03/2015

PENGURUS MPK
Ketua
Wakil Ketua
Sekertaris
Wakil Sekertaris
Bendahara
Wakil Bendahara

:Muhammad Fadhil
:Andi Fuji Anugrah
:Ritik Ronald Nimrut
:Muh. Iman
:Andi Khofifah Asri
:Siti Sahra

Komisi A
MenanganiDepartemen 1 4
Departemen 1
Koordinator:Putri Nur Hafifa(XI IPA 2)
:Ananda Mardiansyah(XI IPA 2)
:Rifaldy Setiawan
(XIPS 4)
Departemen 2
Koordinator:Sri Suharningsi (XI IPA 1)
:Nur Afifah
(X IPA 3)
:Tri Wibawa
(X IPS 1)
Departemen 3
Koordinator:Vivin
(X IPA 3)
:Muh. Alif
(X IPS 1)
:Nurfauziah Azzahri (X IPA 1)
Departemen 4
Koordinator:Sherina Cahya Uhira (X IPA 5)
:Asti Ramadhani S. (X IPA 4)
:Dissa Noviani
(X IPA 4)

(X IPS 2)
(X IPS 3)
(X IPA 2)
(X IPS 4)
(X IPA 2)
(X IPA 2)
Komisi B
MenanganiDepartemen 5 8
Departemen 5
Koordinator:Helda
(XI IPS 2)
:Nur Annisa
(XI IPS 1)
:Nur Hidayah
(XI IPS 2)
Departemen 6
Koordinator:Nur Padila
(XI Bahasa)
:Juniana
(XI IPS 4)
:Febrian
(X Bahasa)
Departemen 7
Koordinator:Wiwik Milestari (XI IPS 4)
:Hijrana
(XI IPS 1)
:Renaldi S.
(X IPS 3)
Departemen 8
Koordinator : Masling
(X Bahasa)
: RikiOktovianus
(X IPA 2 )

Kepala Sekolah,

BurhanuddinBohari, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 197109221994121001

Anda mungkin juga menyukai