Anda di halaman 1dari 1

SOAL KIMIA MID SEMESTER SMA N 1 ULUBELU

KELAS : XI IPA
1.

2.

3.

4.

Asam cuka (CH3COOH) termasuk senyawa


asam. Menurut Arhenius, asam cuka
mempunyai sifat asam karena
A.
memiliki atom hidrogen
B.
dalam air melepaskan ion H+
C.
dalam air melepaskan ion OH
D.
dapat menerima pasangan elektron
E.
dapat memberi proton kepada molekul
air
Data percobaan pengenalan asam-basa
sebagai berikut:
Lar. Lakmus
Lakmus biru
merah
I
biru
tetap
II
tetap
merah
III
biru
tetap
IV
tetap
merah
V
tetap
tetap
Yang termasuk larutan asam adalah
A.
I dan II
B.
II dan III
C.
II dan IV
D.
III dan IV
E.
III dan V
Diketahui trayek pH indikator.
Indikator Trayek pH Perubahan
warna
Metil
4,2 6,3 Merah kuning
merah
Tak
berwarnaFenolftalin 8,3 10
merah
Suatu larutan berwarna kuning jika ditetesi
indikator metil merah dan tidak berwarna
jika ditetesi fenolftalin, maka pH larutan
tersebut adalah
A.
kurang dari 4,2
B.
antara 4,2 6,3
C.
antara 6,3 8,3
D.
antara 8,3 10
E.
antara 4,2 10
Untuk konsentrasi yang sama di antara
senyawa asam berikut yang sifat asamnya
paling kuat adalah
A.
H2SO4
B.
HCl
C.
H 2S
D.
CH3COOH
E.
HF

5.

6.

7.

Dari reaksi:
H2CO3 + H2O H3O+ + HCO3
Yang merupakan pasangan asam basa
konyugasi adalah
A.
H2CO3 dan H2O
B.
H2CO3 dan H3O+
C.
H2CO3 dan HCO3
D.
H2O dan HCO3
E.
H3O+ dan HCO3
Larutan H2SO4 0,02 M mempunyai harga
pH sebesar
A.
2
B.
2 log 2
C.
2 log 4
D.
4 log 2
E.
4
Perubahan pH pada titrasi asam kuat dengan
basa lemah digambarkan oleh kurva
A.
D.
7

B.

E.
7

C.

8.

9.

10.

pH larutan CH3COOH (asam asetat) 0,2 M


(Ka = 2 x 10-5) adalah
a. 11 log 2
b. 11 log 2
c. 3 log 2
d. 2 log 3
e. 2 log 3
Basa konjugasi dari HSO4- adalah
a. H2SO4
b. SO42c. H2O
d. OHe. H3O+
Besar pH Ca(OH)2 0.0005 M adalah
a. 11

b. 10

c. 9

d. 4

e. 3