Anda di halaman 1dari 72

CRDIT:

JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

UD1)
CONTEXTUALITZACI
DEL JOC COLLECTIU

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CONCEPTES DEL JOC COLLECTIU ADAPTAT O MODIFICATSans, A; Fra+arola, C. (2009)


-Talent
-Ritme de Joc
-Jugar a 1 o 2 tocs tc@cs
-Intelligncia espor@va
-Canvis de ritme en el Joc Collec@u
-Contraatac
-Atac rpid
-Atac posicional
-Replegament
-Canvis dOrientaci en el J. C.
-Estar o NO Estar en la orientaci del joc/pilota
-Sub-fases del joc ofensiu per latac posicional
(inici-progressi-nalitzaci)

-Sub-fases del joc defensiu


-Jugar a i des de la zona
-Tipus de control en el Joc Collec@u
-Concepte doportunitat (moment idoni)
-Conceptes de rendiment
-Factors espai i temps
-Zones de Joc

-Es@ls de joc ofensiu


-Es@ls de joc defensiu
-SISTEMES DE JOC
-Errors manifestats en el joc
-Tipus derrades que provoquen la
prdua de la pilota en atac
-Tipus derrades en defensa
-Factors que impedeixin una presa de
decisions correcta
-Control de par@t en Unitats de
Compe@ci en la fase ofensiva (dades
estads7ques)
-Nivells de Joc
-Aspectes bsics per accedir al nivell A de
Joc
-TRANSICI defensa-atac
-TRANSICI atac-defensa

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

TALENT

Dos @pus de talent: Sans, A; Fra+arola, C. (2009)


> Talent manifest:
Predisposici gen@ca i/o desenvolupada, inherent a les caracters@ques
de lindividu, que li permeten manifestar de manera excepcional alguns
dels aspectes o de les capacitats fonamentals pel futbol


> Talent daprenentatge:

Predisposici gen@ca i/o desenvolupada, inherent a les caracters@ques de
lindividu, que li permeten dassimilar, aprendre i desenvolupar fcilment els
aspectes plantejats en els entrenaments i en la compe@ci.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

INTELIGNCIA ESPORTIVA faltan cosas


Capacitat dun espor@sta per comprendre rpidament les accions i evolucions


dun determinat esport, que el permet reaccionar davant una situaci
imprevista i decidir la resposta ms eca.

CANVIS DE RITME EN EL JOC COLLECTIUEs manifesten durant la fase ofensiva dun equip, quan alternen el joc de control
en horitzontal (canvis directes/indirectes de joc), amb el joc de progressi en
profunditat (relaci entre lnies).
CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CONTRAATAC

Acci collec@va que es realitza quan lequip que defn recupera la pilota,
controlant-la de manera que sarribi a la zona de nalitzaci abans que
ladversari organitzi el seu joc defensiu.


ATAC RPIT
Atac / Joc directeCRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

ATAC POSICIONAL

Atac realitzat mitjanant :
Passades curtes (15-20 m) (*)
Constants recolzaments
El control de la pilota i del joc, manifestant les 3 fases ofensives:
- Inici - Progressi - Finalitzaci

(*) > 20 metres s lespai mxim de recorregut de la pilota que no

permet al contrari disposar del temps necessari per interceptar-la.

> 15 metres. s lespai mnim que no permet que un sol contrari pugui
anular lespai de joc de dos jugadors (possedor i el que el recolza)

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

REPLEGAMENT

Accions que realitzen els jugadors dun equip, quan perden la possessi de la
pilota (en la 2 sub-fase defensiva), cap a unes determinades zones del terreny
de joc establertes prviament per lentrenador.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CANVIS DORIENTACI EN EL JOC COL.LECTIUEs manifesten quan un equip en fase ofensiva modica la seva orientaci del
joc/pilota, cap a diferents carrils.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CANVIS ESTAR O NO ESTAR EN LORENTACIO DEL JOC/


PILOTA
ESTEM EN LORIENTACI DEL JOC/PILOTA quan el jugador pot par@cipar/rebre
la pilota daquell que la t de manera directa, o incidint directament en el joc
dun company (creant un espai lliure...)

NO ESTEM EN LORIENTACI DEL JOC/PILOTA quan el jugador es troba en la


zona contraria o llunyana a la disposici del joc del possedor, fet que no li
permet par@cipar en el joc directament o de segona jugada.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

ESTAR en la orientacin del juego

NO ESTAR en la orientacin del juego

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

SUB-FASES DEL JOC OFENSIU PER LATAC POSICIONAL
1
INICI

2
PROGRESSI

3
FINALITZACI

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

INICI

Sub-FASES del
J. OFENSIU

OBJECTIU

CARACTERSTIQUES

Superioritat numrica en
relaci a la lnia datac contrria

Realitzar canvis dorientaci
Fer arribar la pilota directes o indirectes ns que es
a la zona de
manifes@ loportunitat dassolir
progressi
lobjec@u

Enllaar amb la lnia de mitjos i/
o atac mitjanant un canvi de
ritme en el Joc Collec@u

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

PROGRESSI

Sub-FASES del
J. OFENSIU

OBJECTIU

CARACTERSTIQUES

Grans espais que shan


daprotar per progressar sense
perdre la possessi de la pilota (*).
Fer arribar la pilota

a la zona de
Si no saconsegueix arribar a la
nalitzaci en menys
zona de nalitzaci sha de
de 4/5 tocs
reorientar el joc immediatament
amb un canvi dorientaci directe
o indirecte.

(*) Sembla lgic pensar que quatre mitjos de lequip defensor no poden cobrir tot lample
del camp (aproximadament 60 metres) amb possibilitats reals devitar el control i la
progressi dun equip ben estructurat

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

FINALIZACI

Sub-FASES del
OBJECTIU
J. OFENSIU

CARACTERSTIQUES

Absncia despais i de temps (excepci contraatac)


per la superioritat numrica de ladversari

Les dimensions de la porteria i que aquesta es@gui
defensada per un especialista augmenta dicultat

Aconseguir
Prioritzar la rapidesa sobre la precisi.
rematar a

porteria
El joc ha de desenvolupar-se a una gran velocitat,
gaireb com una estratgia amb moviments i
accions previstos

Diferenciar moviments i accions en la zona de
nalitzaci pels extrems o pel centre

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELLSUB-FASES
DEL JOC DEFENSIU


Per valorar lxit o fracs de la fase defensiva del equip sha de prendre com a
referncia el seu objec@u:-Recuperar la pilota abans que sigui rematada

Si es fracassa en aquest objec@u sha danalitzar les diferents situacions de
joc que shan manifestat durant aquesta fase i detectar els error comesos

Tenir prviament determinats (per lentrenador) els objec@us especcs de
cada lnia i de cada demarcaci en cada una de les 4 sub-fases defensives

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL


La concreci del treball a realitzar dependr en gran mesura de diferents
aspectes que plantegi en la seva fase ofensiva el contrari

El sistema de joc u@litzat

El nombre de jugadors a cada lnia, en relaci a les nostres lnies en
defensa

El seu es@l de joc:
De control / en curt
En llarg / en profunditat
Amb canvis dorientaci / ritme

El seu nivell tcnic individual i collec@u

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Si el treball defensiu (de lequip, de cada lnia i de cada demarcaci) en cada sub-fase sn
adients, i si sexecuten correctament, han de provocar lxit en relaci als objec@us
previstos

Si les formes objec@ves establertes sn coherents i permeten lxit defensiu, podem


valorar objec@vament:

Lxit de cada una de les Sub-Fases del joc defensiu analitzades vindr provocat per
la correcta realitzaci (decisi/execuci) de les accions defensives en relaci als
objec@us defensius de lequip, de cada lnia i de cada demarcaci
El fracs en les Sub-Fases del joc defensiu analitzades permetr detectar els errors
(decisi/execuci) que es puguin haver coms en cada una de les accions defensives
en relaci als objec@us defensius

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL


Exemple del procs de denici dels objec_us defensius per lnies i per
demarcaci per a el sistema 1-4-4-2 en funci de cada sub-fase del joc
defensiu:

>Sub-fase 0: Lequip es troba en la seva fase ofensiva (en tasques atacants)

- Els jugadors que no estan en la orientaci del joc i/o no intervenen directa o
indirectament en el joc ofensiu, estaran ms tancats i enrederits en relaci a la
seva lnia.

- Aquests jugadors hauran de realitzar vigilncia ofensiva per poder intervenir


amb avantatge en cas de prdua de pilota tal com estableixen els fonaments:

>Els jugadors de la LD en cap cas jugaran per davant de la pilota

>Els jugadors de la LM mai esperant la pilota per davant de la seva lnia

Podran intervenir amb avantatge en relaci a latac rpid o al


contraatac que pugui iniciar el contrariCRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

SUB-FASE 1
EQUIP
LNIA QUE
PERD LA
PILOTA
LNIA DATAC

LNIA
DEFENSIVA

El nostre equip perd el control de la pilota mitjanant una


recuperaci rival estant la pilota en joc
Objec_u: Evitar el control de la pilota per part del rival
Acci: Canvi dac@tud i situaci ofensiva / defensiva
Objec_u: Evitar el joc eca del contrari que ha recuperat pilota
Acci: Pressi possedor eliminant lnies de passada als companys de lnia
Objec_u: Evitar que jugadors ms endarrerits o el porter, rebin la pilota
Acci: Tancar lnies de passada cap al porter i els contraris ms endarrerits
Objec_u: Evitar la recepci dels puntes adversaris i evitar ser desbordats en
una pilota en profunditat
Acci: Replegament a la zona determinada, vigilncia als puntes avanats i
retrocs per realitzar una gran cobertura per part del central especialista

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

SUB-FASE 2
EQUIP

LNIA DATAC

LNIA DE
MITJOS

LNIA
DEFENSIVA

El contrari controla la pilota al seu camp


Objec_u: Evitar que el contrari controli la pilota al nostre camp
Acci: Replegament de lequip a la lnia de mig camp / -Vigilncia defensiva
Objec_u: Evitar lincorporaci dun contrari de LD amb pilota o desmarcat al
nostre camp
Acci: Gran cobertura i vigilncia sobre els dos adversaris que corresponen a
la seva zona
Objec_u: Evitar que els jugadors de la LM contraria controlin la pilota de
forma eca al nostre camp
Acci: Marcatge zonal, pressionant al jugador que rep desquenes, i eliminant
lnies de passada al mig camp contrari que es troba a la nostra esquena
Objec_u: Evitar que els jugadors de la LA i de la LM contraris que es trobin en
la seva zona controlin la pilota de forma eca
Acci: Pressionar al jugador que rep desquenes, replegament intensiu de la
lnia i gran cobertura al central especialista

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

SUB-FASE 3

El contrari controla la pilota al nostre camp


Objec_u: Evitar el control eca del contrari a la zona de nalitzaci

EQUIP

LNIA DATAC

Acci: Replegament intensiu a la frontal de lrea -recuperaci de la pilota -


Aplicar les formes de marcatge establertes
Objec_u: Vigilar i marcar al defensor que sincorpora a latac, i manifestar una
correcta Disposici Ofensiva (DO)
Acci: Jugador que recolza en curt davant una recuperaci de pilota segueix
al jugador de la LD contraria que sincorpora a latac (laltre punta: DO)
Objec_u: Evitar ser desbordats

LNIA DE
MITJOS

LNIA
DEFENSIVA

Acci: Marcatge amb orientaci i distncies adequades per no quedar


desbordats ni per la pilota ni pel contrari, redunt la distncia sobre el contrari
a mesura que aquest saproxima a la nostra zona defensiva
Objec_u: Evitar que un jugador contrari rebi la pilota dins la nostra zona
defensiva
Acci: Defensar zonalment en diagonal amb cobertures i vigilncia a la nostra
zona de rematada

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

SUB-FASE 4

EQUIP

LNIA DATAC
LNIA DE
MITJOS
DEFENSIVA
LNIA
DEFENSIVA

El contrari controla la pilota de manera eca dins la nostra zona


defensiva
Objec_u: Evitar la centrada i/o rematada eca del contrari a la zona de
nalitzaci
Acci: -Replegament intens a la zona frontal de lrea pressi intensa
Eliminaci despais
Objec_u: Vigilar i marcar al defensor que sincorpora a latac, i manifestar una
correcta Disposici Ofensiva (DO) en cas de recuperaci o rebuig
Acci: Jugador que recolza en curt en cas duna recuperaci segueix al
jugador de la LD contraria que sincorpora a latac (laltre punta: DO)
Objec_u: Evitar centrada / rematada eca del contrari a zona de nalitzaci
Acci: Marcatge intens al contrari que es troba a la nostra zona, mantenint
superioritat numrica de la nostra LD dins la nostra zona de rematada
Objec_u: Evitar que un jugador contrari rebi la pilota dins la zona defensiva
Acci: Defensar zonalment en diagonal amb cobertures i vigilncia a la nostra
zona de rematada

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

JUGAR A I DESDE LA ZONA (FORA DELLA)Cada sistema determina, en relaci als factors espai/temps i de loportunitat,
uns moviments que el jugador ha de dominar i realitzar en diferents situacions
de joc

Aquests moviments poden ser classicats en:


Moviments curts a realitzar dins de la prpia zona / demarcaci
Per mantenir lequilibri en la lnia
Per mantenir lequilibri entre lnies
Per cercar constantment la lnia de passada
Per estar ubicat en diagonal entre lnies.
Per rebre la pilota amb avantatge (Pique)

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Moviments llargsper sor@r de la prpia zona / demarcaci de joc:

Moviments per crear superioritat numrica en la zona del


possedor

Moviments per aprotar els espais lliures creats o existents

Recuperar pilotes dividides

Condur / progressar

Permutar / desdoblar

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

TIPUS DE CONTROL EN EL JOC COL.LECTIU


Conceptes referents al control que exerceix un equip mitjanant el seu joc:Control del par_t: es manifesta en la fase defensiva, de manera que no
sofereixin opcions clares de control de la pilota, ni de nalitzaci, a lequip
contrari
Control de la pilota: Es manifesta durant la fase ofensiva, de manera que
lequip no perdi la possessi de la pilota ns lacci prvia a la rematada
en la zona de nalitzaci
Control del joc: Es refereix al domini per part de lequip de les fases
ofensives i defensives, cometent el mnim nombre derrors possibles en
els aspectes descrits

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Aquests conceptes tenen un comportament genric i global,


diferenciant-se daquesta manera del concepte de la possessi de la
pilota, que t un sen@t estrictament individual
El 3 conceptes sn especialment importants quan parles de les@l de joc
en curt, ja que en qualsevol dels altres 2 es@ls la seva importncia es veu
reduda de manera considerable

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

DEFINICI CONCEPTE MOMENT IDONI/OPORTUNITAT


Loportunitat s el moment precs en el que laplicaci de la resposta p@ma


permet resoldre la situaci de joc

Aquest moment idoni est condicionat per:
Ubicaci de la pilota
Ubicaci del jugador en relaci a la pilota
Joc orientat o no- cap a la posici / demarcaci del jugador sense pilota
Disponibilitat per jugar la pilota per part del possedor
Que el jugador es@gui marcat o no
La ubicaci de ladversari (aspectes espai/temps de la situaci de joc)

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

El jugador ha daprendre a detectar i a aprotar aquest moment per:


Aplicar la Consigna que resol la situaci de joc (Principi)
Manifestar una resposta de talent/improvisaci diferent de la consigna
Aquesta s la manera de possibilitar el desenvolupament i la potenciaci dels
factors dimprovisaci i talent

El jugador no ha de manifestar una acci improvisada perqu s, sin que
la realitzar desprs de reconixer la situaci de joc, conixer quina s la
consigna, i desprs determinar que es donen les circumstncies precises
(oportunitat) per a executar una acci de talent/improvisaci

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CONCEPTES DE RENDIMENT

ALT RENDIMENT ESPORTIU
Fase de capacitaci i preparaci a llarg termini per desenvolupar el mxim de
capacitats del jugador
RENDIMENT
Etapa que pertany a la Fase dAlt Rendiment Espor@u en la que es pretn
aconseguir la mxima eccia de les capacitats individuals dun jugador
MXIM RENDIMENT
Procs en el que es pretn obtenir a curt termini la mxima eccia dun
equip, amb lnic de guanyar la compe@ci

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CONCEPTES DESPAI I TEMPSESPAI:
Aquella part del terreny de joc (zona/demarcaci) en la que desenvolupa
lac@vitat el jugador possedor o del jugador que pot rebre la pilota per
manipular-la amb eccia (mantenir la seva possessi i progressar) sense
o amb una mnima oposici

TEMPS:
La durada en la que es manifesta lacci en lespai

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Aquests dos factors sn lelement bsic per determinar les formes de joc
p@mes. Segons exposa a Ftbol Estructura y dinmica del Juego. Jorge
F.F.Castelo (1999):

-... el @empo ... Est estrictamente ligado al espacio...; esto signica que son
interdependientes, pues cuando ms tenemos de uno ms tenemos del otro.


-... Esta asercin, segn Cunha (1987) tendr pleno sen@do si tenemos presente
que todas las acciones realizadas colec@vamente permi@rn, ganando espacio,
que cualquier jugador en cualquier momento tenga @empo para jugar. Cuanto
ms @empo tenga para jugar es posible un mayor margen de error por parte del
jugador ...

- ... Grehaige (1992) aade que ... Por ejemplo, la situacin ms favorable para
un equipo atacante es cuando el baln y uno de sus jugadores llegan
simultneamente a un espacio libre

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

-... Todava en este contexto, Queiroz (1983) citando a Helmut Schon,


reere que <<el rendimiento de un jugador est directamente
relacionado con el factor @empo y con el factor espacio; esto es, la
ecacia tcnica depende de un complejo de variables tcnicas y tc@cas
desarrolladas en el juego que pueden, o no, perturbar al jugador cuando
se le presiona con el @empo, o se le priva de espacio>>.

-...Segn Teissie (1970) <<en juego, las acciones transcurren teniendo
en cuenta el valor y la accin individual de los jugadores sobre los cuales
se ar@cula la ecacia de los sistema de fuerzas, subordinando las
adaptaciones de espacio (repar@cin por zonas) y del @empo (momentos
favorables) y de la portera ...>>

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Qualsevol acci, situaci de la tc@ca individual o manifestaci del Joc Collec@u


en atac, afavoreixen laparici daquests dos factors, que sn assumibles si
tenim en compte:
Els grans espais disponibles de joc
2.700 m2 per lequip
400 m2 per demarcaci/zona de joc
La superior velocitat de desplaament que t la pilota respecte del jugador
La possibilitat defectuar desplaaments ecaos de pilota de 40-50 metres.
La possibilitat de jugar amb un alt nivell dexecuci (1-2 tocs)
La reducci del temps dactuaci (decisi i execuci) per part del jugador al
aplicar els fonaments del futbol
La ocupaci total i de forma coherent del terreny de joc

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Sentido del ataque

11

10

Manifestaci aspectes dESPAI i TEMPS SENSE OPOSICI- No condiciona les accions, els desplaaments ni les
ubicacions del jugadors per tractar de nalitzar

- Lespai del que disposen els jugadors s el reglamentari,
ja que no existeix cap adversari que pugui ocupar (i per
tant limitar) cap espai en el que vulguem desenvolupar el
nostre joc

- No est condicionat el temps dactuaci ja que cap
contrari podr limitar aquest aspecte

- No hi ha necessitat de que els jugadors ges@onin els
aspectes despai i temps per realitzar el seu joc

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Sentido del ataque

11

10

Manifestaci dels aspectes dESPAI i TEMPS davant una


MNIMA OPOSICI

- Lexistncia dun adversari per lnia implica la necessitat
de ges_onar mnimament lespai, ja que pot limitar
lacci per lespai que decideixi ocupar

- La ges@ de lespai tractar daugmentar el nombre
despais @ls de joc de manera que ladversari no
pugui arribar a actuar en tots ells

- Aquesta ges@ de lespai provocar una disponibilitat de
temps molt elevada per realitzar el joc de lequip (si la
pilota arriba als espais on no pot arribar ladversari),
mo@u pel qual no es necessita una ges@ especica del
factor temps

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Manifestaci aspectes dESPAI i TEMPS davant


OPOSICI REAL

Sentido del ataque

11

10

4
1


-Factor ESPAI: la ges@ provoca que es manifes@n:
Situacions de 1:1 en cada demarcaci (400m2)
Espais lliures, si els adversaris manifesten
superioritat numrica en la zona del possedor

-Factor TEMPS: ges@onar el temps de cada situaci
mitjanant el joc de la pilota a 2 tocs tc_cs, rebent
la pilota en el espai lliure abans que el contrari pugui
rec@car la seva posici
Aquest avantatge noms estar disponible durant 1
o 2 segons, necessitat dalta velocitat al joc (shan
de conixer els fonaments col.lec@us)per aprotar
el desequilibri defensiu momentani que presenta
lequip adversari amb eccia

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

ZONES
DE JOC


de joc determinat que afecta a la posici / demarcaci de joc dun,
Espai
de d os o de cap jugador, si el sistema aix ho estableix

El lloc a on es troba la pilota afecta de manera directa tant a la situaci de
joc com a la consigna per resoldre-la. Per aix sha classicar els espais
del terreny en diferents zones/demarcacions, per poder concretar la
consigna de cadascuna de les situacions

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

RITME DE JOC

Durant la fase ofensiva de cada Unitat de Compe@ci apareixen 2 ritmes


de joc:

A les Sub-Fases dinici i progressi es manifesta un ritme controlat,
mitjanant un joc horitzontal, que permet organitzar i buscar el
moment adequat per enllaar amb les sub-fases de progressi/
nalitzaci

A les Sub-Fases de progressi/nalitzaci sha de manifestar un ritme
rpid, mitjanant un joc ver@cal, que ha de permetre vncer la
superioritat numrica de la que disposa ladversari

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

JUGAR A DOS TOCS TCTICSLacci tcnica del jugador que rep la pilota ha dajustar-se a la situaci
de joc que es manifesta en cada moment. La velocitat dexecuci del
possedor facilitar el control del joc/pilota de lequip que la posseeix, i
dicultar en gran manera lacci defensiva de lequip adversari

s aconsellable, per tant, el joc de la pilota a 1 o 2 tocs sempre que:
El possedor pugui fer-ho a nivell dexecuci
Els companys ho possibili@n

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

En determinades ocasions el possedor ha de determinar:Realitzar una conducci (si t espai lliure de progressi i no hi ha un
recolzament p@m en profunditat)

La conducci provoca una xaci / basculaci dels adversaris cap a la
seva zona, creant espais lliures en les zones daltres companys

Realitzar un regat en una situaci d1:1 quan el contrari no permet la


passada. Aquesta acci provocar un desequilibri collec@u en lacci
defensiva del contrari

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

ESTILS DE JOC DEFENSIU/OFENSIUEl joc a desenvolupar per un equip ve determinat pels es@ls de joc ofensiu i
defensiu que u@litza:
ESTILS de JOC OFENSIU:
Es_l en curt / de control:
Tocs curts i rpid principalment u@litzant el joc ras(15-20 m)
Recolzament constant al possedor de la pilota (triangulacions)
Equilibri i relaci en i entre lnies.
Tindre clar que fer en les tres fases del joc ofensiu (inici, progressi i
nalitzaci)

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Alex i cesar: Entenem que les@l de joc en curt s el ms adient per un procs
de formaci correcte, tot i les dicultats que comporta.

Fins que no saconsegueix un alt domini i precisi de tots els aspecte del joc
en curt, no es comena a obtenir bons resultats, aspecte que condiciona les
ac@tuds de lentorn (pares en el cas del futbol base-, direc7us, els propis
jugadors, etc.)

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

-Es_l en llarg / de profunditat / directe:

Desplaaments llargs de la pilota


Recerca directa de la zona de nalitzaci
Inici del joc ofensiu directament traient de porteria o del porter en llarg
Accions datac molt rpides, realitzades amb pocs tocs i amb gran sen@t de
profunditat, nalitzant en rematada o no


-Es_l de curt per a llarg:
Aspectes caracters@cs dels es@ls de joc en curt i en llarg, combinant-se les accions
curtes amb desplaaments llargs, controlats, per aprotar els espais lliures creats,
en les zones oposades a la ubicaci de la pilota.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

ESTILS DE JOC DEFENSIU:Per establir les caracters@ques de les@l de joc defensiu es realitzar un breu
Aanlisis dels tres grans @pus de marcatge:
Eliminar al jugador contrari Marcatge a lhome en situacions de 1:1
El seu objec@u principal s eliminar el joc del jugador contrari
s les@l defensiu ms simple, implica un desgast zsic i psicolgic molt
gran
Requereix jugadors amb caracters@ques molt especques
T riscs molt elevats en el cas de que un defensor es@gui desbordat.
Propicia la realitzaci de nombroses faltes (amb el perill que les
estratgies comporten en el futbol actual)
Resulta poc efec@u per realitzar una rpida i eca transici defensa/
atac.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Impossibilitar les evolucions de la pilota. Pressi sobre la pilota:


Marcatge de pressi a la zona sobre la pilota.
Objec@u principal s impossibilitar les evolucions de la pilota en la zona
prxima a aquesta
De fcil superaci mitjanant canvis dorientaci (directes o indirectes),
ns i tot quan el contrari ha basculat de manera intensa, ja que a par@r
del segon o tercer canvi dorientaci s prc@cament impossible que
sarribi a la posici de la pilota per exercir pressi

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Eliminar espais de joc:


Marcatge per zones
Objec@u s eliminar els espai de joc
Lexistncia duna superzcie de 2700-3000 m2 @ls per desenvolupar el joc
datac del contrari fa molt dizcil, per no dir impossible, eliminar
completament els espais de joc existents per el contrari

Sembla ser les_l de joc defensiu ms adient per contrarestar a un equip
dalt nivell de joc. shan de tenir en compte els segents punts:
El defensor que es troba en la zona del possedor ha devitar la progressi
Evitar en la zona de la pilota una situaci de 1:2 (inferioritat numrica)
Crear pressi, eliminar espais lliures i provocar situacions de superioritat
numrica en la nostra zona defensiva quan la pilota es trobi en ella

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Sembla ser les_l de joc defensiu ms adient per contrarestar a un equip


dalt nivell de joc. shan de tenir en compte els segents punts:

El defensor del possedor ha devitar la progressi tancant-li les possibles
lnies de passada
Evitar en la zona de la pilota una situaci de 1:2 (inferioritat numrica)
Crear pressi, eliminar espais lliures i provocar situacions de superioritat
numrica en la nostra zona defensiva on est la pilota
Basculaci de lequip defensor cap el carril / zona en la que es troba la
pilota, eliminant espais de joc i realitzant cobertures i vigilncies en
diagonal en les zones oposades per contrarestar elscanvis dorientaci
Els jugadors es mantenen en les seves respec@ves zones, a prop dels seus
contraris eliminant la lnia de passada

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

SISTEMES DE JOC

Disposici/ubicaci dels jugadors en relaci a les diferents demarcacions per el


joc ofensiu, de manera que socupi de forma eca el 50% del terreny de joc
El sistema de joc u_litzat implica diferents consideracions:
Lexistncia en una demarcaci de un o dos jugadors
Lexistncia duna demarcaci sense cap jugador
Lexistncia dalgun jugador que enllaci dos lnies de joc
La intenci de jugar amb ms o menys defenses, mitjos o davanters

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Les caracters@ques ofensives o defensives dels jugadors s el que nalment


donar una orientaci ms ofensiva o defensiva a lequip
-El sistema de joc ha de permetre manifestar:

Espais lliures per aprotar (demarcacions sense jugadors)
Superioritat numrica en determinades demarcacions
La relaci de joc en la lnia i entre diferents lnies

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Els sistemes de joc bsic en el futbol-7 sn:


P.2.3.1
P.3.2.1
P.3.1.2
U_litzarem una estructura o una altra en relaci a:
Les caracters@ques dels nostres jugadors
Les caracters@ques del contrari
El @pus de joc que es manifes@ en la compe@ci en la que par@cipem
Excepcionalment per les necessitats a assolir a la compe@ci
En qualsevol cas el sistema que en major mesura ens equilibra i permet una
adaptaci ms rpida i lgica cap el F-11 s el P.2.3.1

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Els Sistemes de Joc bsics en el futbol-11 sn:


P.4.4.2
P.4.3.3
P.3.4.3
A par@r daquets sistemes es poden plantejar diferents variants ofensives i
defensives
- Aquestes variants del sistema sn modicacions daquests moviments i/o
posicions especcs, i poden obeir a:

Un canvi de jugadors en relaci a les seves caracters@ques (ms o menys


defensives/ofensives, lesions, sancions, etc.)

Una modicaci del nombre de jugadors que componen una de les lnies
de joc.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

ANLISI DE LES ERRADES COMESES EN UN PARTIT:CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL


Els interrogants exposats en lesquema sn els principis. Lanlisi de lerror
coms en una situaci de joc en la que sha decidit de manera incorrecte ser
lobjec@u a millorar

Lanlisi de les fases ofensiva i defensiva de cada una de les UC del par@t,
seguir els segents esquemes:

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

FASE OFENSIVA: Objec_u nal: Realitzar un remat

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

FASE DEFENSIVA. Objec_u nal: Recuperar la pilota o Evitar el


remat eca del contrari

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

FACTORS QUE IMPEDEIXEN LA PRESA DE DECISIONS CORRECTANivell de pressi de ladversari
Falta despais en determinades situacions de joc
El poc temps que t el jugador per prendre la millor decisi entre totes les possibles
Lestrs propi de la compe@ci
Situacions de joc altament complexes degut a la interacci de diverses variables
(pilota, company/s adversari/s, ...)
Hbits de joc incorrectes adquirits durant lentrenament
Tot aix provoca una situaci en la que resulta impossible que ns i tot un jugador
de talent pugui decidir quines sn les opcions de joc ms adients

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Donada aquesta impossibilitat shan de trobar noves propostes


daprenentatge que perme_n:

Respectar els aspectes que caracteritzen lespecicitat del futbol situacions
de joc real). Evitar lextrema complexitat que apareix quan es respecta
aquesta especicitat
La soluci s reduir la incidncia dels aspectes de la presa de decisions
mitjanant la disminuci dels elements a analitzar.
Per aconseguir aquest aspecte par@m de la idea que per a cada situaci de
joc hi ha unes consignes que permeten solucionar-la. Per tant sha de
disposar dun llistat tancat de situacions de joc.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Sha de _ndre en compte ml_ples combinacions possibles de factors, que


componen una situaci de joc:
Espai
Demarcaci
Temps
Concepte doportunitat
Presncia de companys i dadversaris
Ubicaci i la procedncia de la pilota

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Es busca:
Determinar els aspectes concrets que es manifesten en cada una de les
situacions de joc (reconeixement de la situaci de joc)
Concretar les accions (consignes) que permeten resoldre cada una
daquestes situacions especques del Futbol
Comprovar que un cop resoltes sassegura el desenvolupament dun alt
nivell de joc en qualsevol situaci de compe@ci
El jugador t que aprendre aprengui a relacionar cadascuna de les
situacions de joc amb les consignes que les resolen:
Reduir el procs danlisi propi del mecanisme de percepci i decisi
La possibilitat que es produeixi la prdua de la pilota
Assegurar el desenvolupament dun joc encertat
Reduir temps que el jugador necessitar pera a executar qualsevol
acci.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

DADES ESTADSTIQUES del CONTROL de PARTITS en UNITATS de


COMPETICI en la FASE OFENSIVA-

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

NIVELLS DE JOC:

Nivell-A: Equips que manifesten en la compe_ci, de manera
evident i estable els aspectes fundamentals del joc

Nivell-B: Equips que NO manifesten en la compe_ci, de manera
evident i estable els aspectes fundamentals del joc

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

La manifestaci dun joc amuntegat en una zona/demarcaci del terreny de joc,


fet que provoca:
Una absncia extrema despais
La impossibilitat de trobar lnies de passada
La impossibilitat de buscar altres solucions mitjanant canvis dorientaci,
triangularitzacions, ...
Nivell dexecuci decient (accions tcniques, manifestaci de la por al
contacte, ...)

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

66

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

DOMINI PREVI dels ASPECTES BSICS DEL JOC, per accedir al NIVELL A de JOC

TCNICS

TCTICS

Control orientat de
la pilota per jugar a 2
tocs tc@cs

1:1 en atac sense


pilota

JOC COLLECTIU
PE 2) Equilibri entre lnies

Passada realitzada
amb potncia

1:1 en defensa davant


un contrari amb pilota

Protecci de la pilota
durant tot el temps
de possessi

1:1 en defensa davant


contrari sense pilota

PE 5) Estructura Bsica de lequip en Atac

Joc de cap
Decidir correctament
entre passar o
progressar

Nivell bsic de
FORA

2:1 en defensa
1:2 en atac
1:2 en defensa

Concentraci

PE 4) Sor@r de la prpia zona de joc


Nivell bsic de
RESISTNCIA

PE 8) Els Canvis dOrientaci


PE 10) Prioritats en el joc del possedor

2:1 en atac

PSICOLGICS

PE 1) Equilibri en la lnia

PE 3) Jugar en la prpia zona de joc

Saber prviament a
lexecuci de la
recepci lacci que
es realitzar desprs

FSICS

PE 13) Joc a la Zona de Finalitzaci

Determinaci
Nivell bsic de
VELOCITAT

PE 14) La Vigilncia Ofensiva


PE 17) Marcatge a lhome que est a la nostra zona
PE 19) Estructura Bsica de lequip en defensa
PE 20) La Disposici Ofensiva

Desenvolupament
p@m de la
Coordinaci

Ac@vaci

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Quan no es manifes_n aquests aspectes bsics:No existeixen UCs en sen@t estricte, ja que es manifesten unes prdues de
pilota constants, per part dambds equips, que impossibilita que qualsevol
dells arribi a controlar-la mnimament
No existeix ni control de la pilota ni control del joc.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL-Per tant no iniciarem el treball de millora dels fonaments mentre no existeixi una
manifestaci correcta daquests aspectes bsics del joc, establint-se daquesta
manera 2 nivells de futbol:

- Nivell-A: Equips que manifesten en la compe_ci, de manera evident i
estable, aquests aspectes.

- Nivell-B: Equips que NO manifesten en la compe_ci, de manera evident i
estable, aquests aspectes.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

TRANSICI DEFENSA-ATAC:

Evolucions individuals i/o collec_ves que es realitzen en un breu espai de temps quan
lequip que defensa recupera la pilota mantenint-se aquesta en joc.

-Lobjec@u prioritari s aconseguir el control de la pilota per:

> Realitzar un atac rpid


> Realitzar un contraatac
> Iniciar una atac posicional

-Lacci immediata que ha de realitzar el jugador que recupera la pilota estar


relacionada amb:

>La zona on la recupera

>Els espais que es manifesten entre ell i la porteria contraria.


>El/s recolzament/s que rebi dels companys en D.O. O dels que es troben
ms enrederits i lliures de marcatge.

-Si el jugador que la recupera NO pot iniciar directament un atac rpid o un

contraatac haur dassegurar la pilota jugant-la al company lliure que es@gui fora de la
zona de recuperaci.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

TRANSICI ATAC-DEFENSA:

-Evolucions individuals i/o collec_ves que es realitzen en un breu espai de temps


quan lequip que ataca perd la pilota con_nuant aquests en joc i controlada per un
jugador contrari.

-En aquest cas treballarem el que hem exposat en la sub-fase defensiva -1.
-Si la pilota es perd durant el joc en la nostra zona dinici, la disposici dels

jugadors que no estan en la orientaci del joc han de solucionar el problema


evitant el joc rpid i eca del contrari (pressi intensa, replegament cap a la nostra

porteria, falta tc@ca, ...)


-Si la pilota es perd en un tret directe de porter o de porteria, ser el que es@gui

previst en lestratgia el que ens permetr neutralitzar la situaci i la


posterior recuperaci de la pilota.

CRDIT: JOC COLLECTIU PRIMER NIVELL

Bibliograa


- Sans, A; Fra+arola, C. Los Fundamentos del Ftbol Programa AT3-. Ed. MCSports 1
ed. Pontevedra 2009