Anda di halaman 1dari 253

CRDIT:

TCTICA PRIMER NIVELL

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

CRITERIS DAVALUACI TCTICA NIVELL I


CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL


40%Examen 30 Preguntes test amb
nica resposta, resta el 33% de la
suma total.


50%

40 % Treball desenvolupar
Microcicle Setmanal.

10% AcCvitats de classe (les
acCvitats realitzades al nal de
cada classe sumen 1 totes elles,
noms amb lentrega sobt un
0,5).


10%

AcCtud i Assistncia a les classes.
Nomes hi ha 4 possibles notes (0=
alumnes que molesta el
desenvolupament de la classe. 0.5=
Alumne que ve i te comportament
correcte. 0.75= alumne que ve i
parCcipa en algunes ocasions. 1=
Alumne que ve i parCcipa amb
criteri durant les classes).


Tots les parts shan daprovar amb un 4 per que facin mitja entre elles. La recuperaci es far
nicament de la part que sha susps per sota de 4. LA NOTA DE TCTICA FAR MITJA AMB LA DE
JOC COLLECTIU. SHAN DE SUPERAR AMB 5 LES DOS ASSIGNATURES

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

UD1) APROXIMACIO CONCEPTUAL DE LA TACTICA INDIVIDUAL


1.1 Histria i evoluci de la TcCca
1.2 Concepte i diferncies entre TcCca i Joc col.lecCu
1.3 Criteris a tenir en compte a lhora dentrenar la TcCca Indivudual

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

UD2) SITUACIONS BASIQUES DE LA TACTICA INDIVIDUAL


2.1 Descripci i classicaci de les situacions bsiques de la TcCca Individual
2.2 Situacions bsiques de 1:1
2.3 Situacions bsiques de 2:1
2.4 Situacions bsiques de 1:2

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

UD3) ACCIONS DE LA TACTICA INDIVIDUAL


3.1 Introducci a les accions de la TcCca Individual
3.2 Accions TcCques Ofensives
3.3 Accions TcCques Defensives

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

UD4) ESTRATEGIES METODOLOGIQUES PEL TREBALL DE LA TACTICA


INDIVIDUAL
4.1 Contextualitzaci de la metodologa en la TcCca Individual
4.2 Metodologa Sistmica per treballar la TcCca Individual
4.3 Altres Metodologies per treballar la TcCca Individual
4.4 Eines metodolgiques per treballar la TcCca Individual

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

UD5) PLANIFICACI DE LA TCTICA INDIVIDUAL


5.1 Revisi bibliogrca dels models densenyament-aprenentatge de la TcCca Individual
5.2 El procs de planicaci

CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL
CRDIT:

UD1) APROXIMACI
CONCEPTUAL DE LA
TCTICA INDIVIDUAL
8

CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL
CRDIT:

1.1 HISTORIA I EVOLUCIO DE LA TACTICA


NO ES MATERIA AVALUABLE. ES DONA EL


MATERIAL A LALUMNE

CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL
CRDIT:

10

1.2 CONCEPTES I DIFERENCIESENTRE TACTICA I JOC


COL.LECTIU Sans, A.; Framarola, C. (2009)
Tradicionalment els conceptes de tcCca i de joc collecCu acostumen a

ser uClitzats com a sinnims daspectes collecCus del jocPer presenten diferncies importants que obliguen a treballar-los per
separat

TcJca: Sans, A.; Framarola, C. (2009)


- Conjunt daccions, posicions i desplaaments individuals, de un jugador que
no est en possessi de la pilota, realitzats en relaci a la pilota i a ladversari

- Aspectes simples dexecuci

10

CRDIT: TCTICA PRIMER


RIME NN
IVELL
IVELL

11

TcJca


La tcJca es inteligencia relacional. Fundamenta la abstraccin
que permite crear soluciones acordes a las posibilidades
individuales y contextuales, permiJendo una interaccin ecaz
en la bsqueda de la nalidad colecJva perseguida

Carlos Corbern11

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

12

Joc CollecJu: Sans, A.; Framarola, C. (2009)Conjunt daccions, posicions i desplaaments tant del jugador que est en
possessi de la pilota com del que no, realitzats en relaci a la pilota, al
adversari / adversaris, al company/s i a les formes de joc de lequip (sistema
de joc, esCl de joc, i formes defensives de lequip)

Aspectes decisionals

12

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

13

1.3 CRITERIS A TENIR EN COMPTE A LHORA DE


TREBALLAR LA TCTICA INDIVIDUAL

DISTINGIR aspectes dexecuci dels de decisi:
Sans, A.; Framarola, C. (2009)

1) Quan un jugador rep, t o juga la pilota sense
una oposici directa i perd la possessi ...

s un error dexecuci


13

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

14

2) Quan un jugador rep, t o juga la pilota en la seva demarcaci,


havent-hi ms de 3 jugadors, i almenys 2 son adversaris, i perd la
pilota ...
s un error de decisi


-Els factors despai, temps i oportunitat no permeten conCnuar
jugant en la mateixa zona amb garanCes de mantenir la possessi


> Exemple: si a la zona de progressi shan realitzat 4 tocs o ms en el
mateix carril sense arribar a la zona de nalitzaci sha de realitzar un
canvi dorientaci (directe o indirecte) cap a la zona/carril lliure,
evitant la prdua de la pilota en la primera, segona, tercera... jugada.

14

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

15


En moltes situacions de joc es pot mantenir la possessi de la pilota realitzant
errors dexecuci i sobretot de decisi:


* Baixa qualitat defensiva adversaris

* Alt Nivell de qualitat individual

15

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

16


3)

Quan es troba en una situaci 1:1a> Si t nivell adequat a la categoria, causa de la prdua s ...

s un error dexecuci

16

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

17


b> ... excepte si aquest jugador (o un altre) al jugar la pilota (o abans)
realitza una acci en contra del que aconsellen els factors espai, temps i
oportunitat propis de la SJ en la que es troba. Llavors la causa de la prdua
s ...


s un error de decisi


CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

18

APLICACIO DELS CRITERIS A LENTRENAMENT:Les prdues de pilota per EXECUCI estan relacionades amb
accions individuals: reproduir la mateixa acci dins de la situaci
de joc que ha provocat aquesta acci en lentrenament
Les prdues per DECISIONS estan especialment vinculades amb el
Joc CollecCu: reproduir la situaci de joc en la que sha fet una
mala pressa de decisions, analitzar-la i crear una tasca simuladora
per lentrenament

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

19

BIBLIOGRAFIA:

Buceta, J.M., Girldez, A., Apuntes del Mster Universitario de Preparacin
Fsica en Ftbol Real Federacin Espaola de Ftbol, Universidad CasKlla-La
Mancha(2010), rea de Ciencias Sociales y Comportamentales. Mdulo
1;Concepto y reas de intervencin psicosocial del preparado Xsico.
Castelo, J.F. Ftbol. Estructura y dinmica del juego. Ed. INDE 1 ed.
Barcelona 1999
Sans, A; Framarola, C. Los Fundamentos del Ftbol Programa AT3-. Ed.
MCSports 1 ed. Pontevedra 2009

CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL
CRDIT:

20

UD2) SITUACIONS
BSIQUES DE LA
TCTICA INDIVIDUAL
20

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

21

2.1 DESCRIPCIO I CLASSIFICACIO DE LES SITUACIONS


BASIQUES DE LA TACTICA INDIVIDUAL
Denici: manifestacions del joc real en les que el jugador que no t la
pilota (en atac o en defensa) noms pren les seves decisions en relaci a la
pilota, al company i/o al contrari amb el que es relaciona directament (2
com a molt) Sans, A.; Framarola, C. (2009)

Situacions Bsiques de la TcJca Individual

1:1 2:1 1:2


El jugador/s en vermell son de lequip que t la possessi

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

2.2 SITUACIONS BASIQUES DE 1:1

- 1:1 en atac

- 1:1 en defensa

22

CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL
CRDIT:

23


SITUACIONS 1:1 EN DEFENSA

Accions sense pilota quan lequip contrari t la possessi en relaci al
marcatge de ladversari
Es poden donar les segents situacions segons Sans, A.; Framarola, C.
(2009):
1:1 en defensa quan el nostre adversari t la pilota
1:1 en defensa quan el nostre adversari no t la pilota per est en
disposici de rebre-la
1:1 en defensa quan el nostre adversari no t la pilota i no est en
disposici de rebre-la

CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL
CRDIT:

SITUACIONS 1:1 EN DEFENSA

ObjecJus Bsics:

Recuperar la pilota
Dicultar la progressi en el joc
Evitar el gol
Evitar ser superats en el 1x1

24

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACI


1:1 DEFENSA ADVERSARI AMB PILOTA
ObjecJu: Evitar ser superats en 1:1

Consignes:

- Evitar que el possedor progressi amb la pilota o que jugui de forma
eca
- En el carril central, evitar ser desbordats pel costat de la cama hbil
- Orientar el possedor amb la posici corporal cap a zones allunyades
(bandes)

Tipus de Tasca: conservaci
ParJcipants: Mnim 4
Espai: 12x20
Explicaci:
- Latacant haur dintentar sobrepassar el defensa i entrar conduint
per lespai entre les dues porteries peCtes. Si ho aconsegueix, jugar
amb el company que es troba al costat contrari.
- El defensa haur dintentar orientar a latacant cap a les porteries
laterals. Si roba la pilot , i connecta amb latacant del costat contrari,
sintercanvien els rols.

DIBUIX

25

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACI


1:1 EN DFN CONTRARI ORIENTAT
ObjecJu: Evitar ser superats en 1:1

Consignes:
- Evitar que el contrari rebi la pilota (anCcipaci / interceptaci)
- Realitzar la cobertura del company que marca al possedor
- Veure el contrari i la pilota permanent sense la necessitat de girar el
cap
Tipus de Tasca: ParCt
ParJcipants: 2 contra 2
Espai: 12x12 (porteries 6m)
Explicaci:
- Lequip atacant, per fer gol, haur dentrar conduint a qualsevol de
les 2 porteries a les quals ataquen
- Lequip defensiu, si recupera, pot contraatacar a les dos porteries del
costat contrari.
- Si la pilota surt fora de banda, inicia lequip possedor des de la
porteries que defensen,

DIBUIX

26

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

27

SITUACIONS 1:1 EN ATACNo t la possessi el jugador que est en l 1:1, per s el seu equip
Accions sense pilota en relaci al seu marcador
Es poden donar les segents situacions segons Sans, A.; Framarola, C.
(2009):
1:1 en atac, quan el jugador de 1:1 pot rebre la pilota
directament perqu es troba proper a la pilota
1 : 1 e n a t a c , q u a n e l j u g a d o r d e 1 : 1 N O p o t r e b r e
directament no es troba a la orientaci del joc

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Dibuix realitzat per Sans, A.; Fratarola, C.


28

CRDIT:

ESCOLA
DEL TREBALL

2 9
2 9
CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL E XTENSIU

2.3 SITUACIONS BASIQUES DE 2:1

Situaci en la que es manifesta una superioritat numrica en relaci a


loposici
Es manifesta noms durant uns segon
Es poden donar diferents situacions:
2:1 en atac
2:1 en defensa

CRDIT:

ESCOLA
DEL TREBALL

3 0
3 0
CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL E XTENSIU

fotos

2:1 EN DEFENSA

2:1 EN ATAQUE

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

31

SITUACIONS 2:1 EN ATAC


Amb la incorporaci dun company del possedor a la demarcaci o zona


daquest

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACI


2:1 EN ATAC
ObjecJu: Superar ladversari per poder nalitzar a porteria

Consignes:

- Manifestar lamplitud pCma per evitar que el defensa pugui marcar
els dos atacants a la vegada
- Mantenir-se lleugerament pel darrera del possedor per tal dacatar la
pilota en carrera
Tipus de Tasca: ParCt
ParJcipants: 2:1 + porter
Espai: 12x10
Explicaci:
- Lequip atacant ha de fer gol a la porteria central
- Siniciar el joc a travs duna passada del porter a qualsevol dels 2
atacants. El defensa estar desquenes al porter i no podr sorCr a
pressionar ns que vegi passar la pilota.
- Si el defensa o el porter recuperen la possessi i marquen a qualsevol
de les 2 porteries peCtes, intercanvi de rols

DIBUIX

32

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACI


2:1 EN ATAC
ObjecJu: Superar ladversari per poder nalitzar a porteria

Consignes:
- Manifestar a profunditat pCma per evitar que el defensa pugui
marcar els dos atacants a la vegada
- Manifestar constantment lnia de passada per tal de donar una
soluci al possedor (ubicaci en diagonal)
- Orientar el cos correctament de forma que permeC la posterior
progressi cap porteria
Tipus de Tasca: ParCt
ParJcipants: 2:1 + porter
Espai: 12x10
Explicaci:
- Lequip atacant ha de fer gol a la porteria central
- Siniciar el joc a travs duna passada del porter a latacant lluny. El
defensa estar desquenes al porter i no podr sorCr a pressionar ns
que vegi passar la pilota
- Si el defensa o el porter recuperen la possessi i marquen a qualsevol
de les 2 porteries peCtes, intercanvi de rols

DIBUIX

33

CRDIT: TTCTICA
CTICA P
PRIMER
RIMER N
NIVELL
IVELL
CRDIT:

SITUACIONS 2:1 EN DEFENSA

ObjecJus bsics:

Recuperar la pilota
Dicultar la progressi en el joc
Evitar el gol
Evitar ser superats en el 1x1

34

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

35

SITUACIONS 2:1 EN DEFENSA

Es manifesta habitualment a la nostra zona defensiva. Es poden treballar de


les segents formes segons Sans, A.; Framarola, C. (2009):

En lnia parallela en relaci al contrari possedor tancant les
lnies de passada

En lnia diagonal en relaci al possedor tancant la seva


progressi

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACI


2:1 EN DEFENSA
ObjecJu: Recuperar la possessi de la pilota

Consignes:
- Evitar que el possedor progressi amb la pilota o que jugui de forma
eca
- En el carril central, evitar ser desbordats pel costat de la cama hbil
- Orientar el possedor amb la posici corporal cap a zones allunyades
(bandes)
- Realitzar la cobertura al company que marca al possedor
Tipus de Tasca: ParCt
ParJcipants: Porter + 2 :1 + 2 comodins atacants (6 jugadors)
Espai: 20x15m
Explicaci:
- El jugador atacant ha de fer gol a la porteria central. Es pot recolzar
amb els dos comodins atacants
- Els comodins atacants no poden marcar.
- Siniciar el joc a travs duna passada del porter a latacant. Els
defenses estaran desquenes al porter i no podr sorCr a pressionar
ns que vegin passar la pilota
- Si els defenses o el porter recuperen la possessi, poden marcar a
qualsevol de les 2 porteries peCtes

DIBUIX

36

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

2.4 SITUACIONS BASIQUES DE 1:2


37

Situaci de joc en inferioritat numrica del nostre jugador en relaci a


loposici.

1:2 EN ATAC

1:2 EN DEFENSA

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

SITUACIONS 1:2 EN DEFENSA


Prioritat sobre possedor fent la vigilncia de laltre adversari
ObjecJu: no quedar desbordats per la pilota ni per ladversari

38

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACI


1:2 EN DEFENSA
ObjecJu: Temporitzar lacci per donar temps a rebre lajuda defensiva
dels companys

Consignes:
- Temporitzar al mxim les accions dels atacants per tal de donar
temps a larribada del company
- Realitzar ntes, enganys, etc.
- Tapar la lnia de passada del jugador sense pilota abans de pressionar
al possedor
Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: 1 + 1 contra 2 (4 jugadors)
Espai: 20 x (25 10 10)
Explicaci:
- La tasca comena amb lacci dels 2 atacants. Quan aquests
sobrepassis la primera lnia, el defensor nal podr entrar a defensar.
- En el moment en que el possedor sobrepassi la segona lnia, el
company defensiu podr entrar a ajudar.
- LobjecCu dels atacants ser sobrepassar conduint la lnia nal
senyalitzada amb els dos cons.
- Si els dos defensors roben la possessi, poden contraatacar a les
porteries peCtes. Si aix passa, intercanvi de rols.

DIBUIX

39

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

40

SITUACIONS 1:2 EN ATAC


Molt important la protecci de la pilota, si s possible, orientar-la cap a la
zona lliure

Buscar a un company desmarcat, enrederint la pilota si s necessari per
assegurar la seva possessi
Si es pot progressar, fer-ho (depn del talent del jugador)
Buscar a un defensor per converCr la situaci en 1:1
Anar a xar a un jugador esperant lajuda dun company lliure de marca
CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA: SITUACI


1:2 EN ATAC
ObjecJu: Temporitzar lacci per donar temps a rebre lajuda dels
companys

Consignes:
- Atacar a un defensor per converCr la situaci en un 1c1
- Protegir la pilota esperant lajuda dels companys

Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: 1 + 2 contra 2 (5 jugadors)
Espai: 20 x (25 10 10)

Explicaci:
- La tasca comena amb lacci del possedor. Quan aquest sobrepassi
la primera lnia, els dos defensors podran entrar a pressionar-lo
- En el moment en que el possedor sobrepassi la segona lnia, els 2
atacants podran ajudar al possedor.
- LobjecCu dels atacants ser sobrepassar la lnia nal senyalitzada
amb els dos cons.
- Si els dos defensors roben la possessi, poden contraatacar a les
porteries peCtes

DIBUIX

41

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

42

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

43

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

44

ACTIVITAT 1: En grups de 2-3


persones comentar els aspectes
ms rellevants del vdeo

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

45

ACTIVITAT 2: Realitza una tasca per


treballar cadascuna de les tres
situacions bsiques de la TcJca
Individual de forma allada

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

46

ACTIVITAT 3: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

47

Bibliograa

Apunts assignatura de Ftbol INEFC Barcelona

Sans, A; Framarola, C. Los Fundamentos del Ftbol Programa AT3-. Ed.
MCSports 1 ed. Pontevedra 2009

Sans, A; Framarola, C. El entrenamiento en el Ftbol Base Programa
AT1-. Ed. Paidotribo. 5 ed. Barcelona 2008

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

48

UD3) ACCIONS DE LA
TCTICA INDIVIDUAL

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

49

3.1 INTRODUCCIO A LES ACCIONS DE LA TACTICA


INDIVIDUAL

Denici: conjunt de desplaaments, moviments i posicions (en atac i
en defensa) realitzades en les diferents situacions de la TcCca
Individual pels jugadors que no tenen la pilota per superar o
contrarestar les accions de ladversari en funci de la pilota, company
i/o adversari

Modicat de Sans, A.; Framarola, C. (2009)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

50


Cada acci tcJca es manifesta en diverses situacions de joc de forma
contextualitzada o descontextualitzada
Presenten caractersJques diferenciadores que sn claus a lhora de
preparar, controlar i corregir la tasca
Necessitat dincorporar consignes especques a la situaci de joc que es
desitja simular
Aquestes consignes seran el aspectes a desenvolupar i corregir durant
lentrenament

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

51

ACCIONS DE LA TCTICA INDIVIDUAL


ACCIONS OFENSIVES

Amplitud
Profunditat
Desmarcatge

ACCIONS DEFENSIVES

Cobertura
Permuta
Marcatge

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

52

ACCIONS DE LA TCTICA INDIVIDUAL


Linteracci daquestes accions provoca totes les
possibilitats de posicions i desplaaments individuals
de un jugador que no est en possessi de la pilota
realitzats en relaci a la pilota i a ladversari

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

53

TASQUES PER TREBALLAR LES ACCIONS


DE LA TCTICA INDIVIDUAL
EN LES DIFERENTS SITUACIONS BSIQUES

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA:
AMPLITUD DEL PUNTA
Situaci de joc: coordinaci del punta i lextrem en situacions de
nalitzacions

Consignes:
- Manifestar constantment lamplitud pCma que permeC la creaci d
espais lliures
- Provocar un marcatge dun 1:1 en la nostra zona de joc
Tipus de Tasca: Onades
ParJcipants: Comod (Interior esquerre) + extrem esquerre i davanter
centre contra lateral dret + central dret + porter
Espai: 20x30m

Explicaci:
- El porter inicia el joc al passar la pilota a linterior esquerre rival
(comod)
- Lequip atacant, amb lajuda del comod, ha dintentar marcar a la
porteria defensada pel porter
- Si els defenses recuperen poden marcar a qualsevol de les 2 porteries
peCtes
- Es penalitzar el fora de joc.

DIBUIX

54

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA:
PROFUNDITAT DEL PUNTA
Situaci de joc: Coordinaci jugadors de segona lnia amb el punta en
situacions de nalitzacions

Consignes:
- Mantenir constantment una profunditat duns 10-12m
- Progressar si la pilota progressa per tal de mantenir constantment les
distncies
- Oferir-se per rebre la pilota en profunditat (superar la lnia defensiva
rebent a la seva esquena)
- Fixar central lluny per traar la diagonal
Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: Interior dret + pivot + davanter centre contra lateral
esquerre + central dret + porter
Espai: 20x30m
Explicaci:
- El porter inicia el joc al passar la pilota a un dels 2 interiors.
- Lequip atacant ha de marcar a la porteria central
- Si els defenses recuperen, poden marcar a la porteria peCta
(simulaci de passada al mig centre de lequip) o entrar conduint per
la lnia de fons.
- Es penalitzar el fora de joc

DIBUIX

55

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA:
DESMARCATGE DEL PUNTA
Situaci de joc: Coordinaci jugadors de segona lnia amb el punta en
situacions de nalitzacions

Consignes:
- Estar en constant moviment buscant lesquena del nostre marcador.
Evitar que pugui veure pilota i jugador a la vegada.
- Moviments constants de canvis de ritme, ntes, etc, per tal de buscar
la lnia de passada.
Tipus de Tasca: Onades
ParJcipants: CA (MC) + 3 (extrems i DC) c P + 3
Espai: 25x30m
Explicaci:
- El porter inicia el joc al passar la pilota al MC rival (comod)
- Lequip atacant ha dintentar marcar a la porteria central o a
qualsevol de les peCtes
- Abans de perdre la possessi de la pilota, es poden recolzar amb el
comod. Aquest no podr sorCr de la seva zona.
- Si els defenses recuperen, han dintentar portar la pilota ns la lnia
de fons entrant conduint
- Es penalitzar el fora de joc.

DIBUIX

56

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA:
COBERTURA DEL PUNTA
Situaci de joc: SorCda de pilota a travs del central i lateral dret amb la
pressi i cobertura de lextrem esquerra i el punta

Consignes:
- Orientaci del marcatge i la cobertura en diagonal
- Veure sempre contrari/pilota
Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: Porter + central dret + lateral dret contra puntes
Espai: 20x30m
Explicaci:
- El porter inicia el joc al passar la pilota al lateral/central dret. Si
lequip defensiu pressiona als dos homes, el porter pot jugar
directament amb el comod
- LobjecCu de lequip atacant s connectar amb el comod o entrar
conduint a qualsevol de les 2 porteries peCtes. El comod noms es
pot moure entre linterval de les dues porteries
- Lequip defensiu si recupera la pilota pot atacar a la porteria central
amb lajuda del comod.
- Es penalitzar el fora de joc

DIBUIX

57

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA:
PERMUTA DEL PUNTA (NO ES DONA MOLT)
Situaci de joc: SorCda de pilota a travs del central i lateral dret, que
superen la primera lnia de pressi amb les permutes de lextrem
esquerra i el punta

Consignes:
- Al quedar desbordats pel contrari hem de reaccionar desplaant-nos
en direcci a la nostra porteria
- Seguir el desplaament en diagonal ns haver superat lalada de la
pilota

Tipus de Tasca: Onades


ParJcipants: Porter + lateral + central contra extrem + punta
Espai: 20x30m
Explicaci:
- El porter inicia el joc al passar la pilota al lateral/central dret.
- LobjecCu de lequip atacant s marcar a la porteria peCta. Abans han
de traspassar conduint la porteria de cons.
- Lequip defensiu si recupera la pilota pot atacar a la porteria central.
Es penalitzar el fora de joc.

DIBUIX

58

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA:
MARCATGE DEL PUNTA
Situaci de joc: SorCda de pilota a travs dels centrals i lateral dret
contra lextrem esquerre i el punta

Consignes:
- Collocar-se entre la lnia del central lluny i el possedor per tal
deliminar la lnia de passada
- Orientar la sorCda per banda si la pilota est en un lateral
- Orientar la sorCda per la cama no hbil si la pilota est en una posici
centrada
Tipus de Tasca: Onades
ParJcipants: Porter + centrals i lateral contra punta + extrem
Espai: 20x30m
Explicaci:
- El porter inicia el joc al passar la pilota al lateral/centrals.
- LobjecCu de lequip atacant s traspassar conduint la lnia de fons.
- Lequip defensiu si recupera la pilota pot atacar a la porteria central
amb lajuda de la incorporaci del comod.
- Es penalitzar el fora de joc

DIBUIX

59

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

60

ACTIVITAT 4: Observar les diferents


accions tcJques comentades
anteriorment i anotar 5 especicant
lacci i el context on sha donat

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

61

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

62

ACTIVITAT 5: Comentar en grups de


2-3 persones les diferents accions
tcJques que shan anotat en
lacJvitat anterior

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Cada Acci TcJca Cndr una txa on es especicar:


- Imatge
- Denici
- Situacions de Joc
- Consignes
- Digitalitzaci
- Exemples Tasca Contextualitzada
- Exemples Tasca Descontextualitzada63

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

64

SITUACIONS DE JOC
Les diferents formes i maneres en que sexecuta/manifesta una acci

CONSIGNES
Aspectes ha tenir en compte a lhora dexecutar les diferents situacions de
joc. Shan de corregir durant la tasca. CADA TASCA TINDRA/N LES SEVES
CONSIGNES. EN FUNCI DE LES CARACTERSTIQUES JUGADORS NHI HAUR
SOLAMENT UNA O MS DUNA

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

LINTERACCI DE TOTES AQUESTES POSIBILITATS DONARAN

LA TASCA

SITUACI
SITUACI
DE DE JOC 3
JOC 2

CADA SITUACI DE
JOC PRESENTA
CARACTERSTIQUES
DIFERENTS EN FUNCI
DE:
FASE

MOMENT

INTENCI TACTICA
SITUACI DE
JOC 1

PROPIA
NIVELLS
SITUACI DE DE JOC
JOC
65

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

FASE

FASE
OFENSIVA

FUTBOL
FASE
DEFENSIVA

MOMENT

INTENCI TCTICA
(OBJECTIUS)

ORGANITZ
ACI
OFENSIVA

CONSERVAR

PROGRESSAR

FINALITZAR

TRANSICIO
OFENSIVA
ORGANITZ
ACI
DEFENSIV
TRANSICIO
DEFENSIVA

RECUPERAR

ANULAR
PROGRESSIO

PROTEGIR LA
PORTERIA

66

NIVELL

JUGADOR

COORD.
JUGADORS

EQUIP

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

67

FUTBOL
NIVELLS DE
SITUACIONS
JOC
DE JOC
INTENCIONS
MOMENTS
FASES
- CONTEXTUALITZAT

- ESPECIFICITAT

TACTCIQUES

+ CONTEXTUALITZAT
+ ESPECIFICITAT

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

68

TASCA CONTEXTUALITZADA
Simula un context collecCu en concret

Especicaci de la situaci de joc que es vol simular:
Fase Ofensiva, Fase Defensiva, Transici Defensa-Atac o Atac-Defensa
Jugadors que intervenen en la situaci de Joc especicant posicions i
rols
Hi ha un objecCu tcCc principal i tcCcs secundaris

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

69

TASCA CONTEXTUALITZADA
Simula situacions on el jugador es t que reorganitzar constantment
en funci de la situaci de joc
Busca que el jugador entengui una situaci de joc concreta dins dun
context prenent les decisions oportunes per millorar els seu
aprenentatge en aquesta situaci de joc
Les correccions es fan envers la millora de lacci tcCca dins de la
situaci de joc que es vol simular

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

70

Una tarea puede ser denida como una


situacin simuladora del hecho compe22vo que
permite es2mular selec2vamente algn
componente de la prc2ca, incrementando su
grado de exigencia (sobre-esKmulacin) o
reducindolo (simplicacin)

(Espar, 2001; Espar y Gerona, 2004)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

71


La atencin del entrenador debe desKnarse a
mejorar la interpretacin personal que cada sujeto
realiza de los acontecimientos ambientales que les
rodean. El aprendizaje reside en la capacidad de
cada sujeto para analizar las seales del entorno,
iden2car los es>mulos del contexto ms
s i g n i c a 2 v o s p a r a l l e v a r a c a b o l o s
comportamientos motores perseguidos y aplicar
las soluciones motrices que se ajustan a sus
propias necesidades y recursos.
(Seirullo, 1993 a, 1993 b, 1994, 1998b)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

La armacin de
conductas de avaluacin y
autocontrol

72

La idenJcacin de
es}mulos propios y del
entorno

Situaciones de
aprendizaje que
permitan realizar
la prcJca en
El desarrollo de los
procesos de programacin y
ejecucin

El desarrollo de las
estrategias de decisin

Seirullo (1993 a, 1993 b, 1994, 1998b)


CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

EXEMPLE TASCA CONTEXTUALITZADA


ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Situaci de Joc: Incorporaci dun central al mig del camp
Acci tcnica preferencial: conducci per superar
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci per buscar
lnia de passada
- Evitar que el punta pugui marcar als dos centrals
alhora
- Fer la conducci cap lespai lliure
- El punta t que defensar en el lmit del seu espai
Tipus de Tasca: ParCt contextualitzat
ParJcipants: 2 centrals + 3 pivots VS 1 punta + 1 mitja punta + 2
pivots amb 2 Porters
Espai: 20x36 metros amb 3 espais de 12 metres
Explicaci: s un parCt 5:4 + 2 porters. Hi ha tres zones: en la primera
dos centrals contra 1 punta, en la segona 1 pivot contra 1 mitja punta
i en la tercera dos pivots contra dos pivots. Ofensivament solament
pot passar un jugador conduint duna zona a un altre. Defensivament
no es pot canviar de zona. En cas de recuperaci parCt normal

DIBUIX

73

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

EXEMPLE TASCA CONTEXTUALITZADA


ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Situaci de Joc: Incorporaci dun central al mig del camp
Acci tcnica preferencial: conducci per superar
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci per buscar
lnia de passada
- Evitar que el punta pugui marcar als dos centrals
alhora
- Fer la conducci cap lespai lliure
- El punta t que defensar en el lmit del seu espai
Tipus de Tasca: ParCt contextualitzat
ParJcipants: 2 centrals + 1 pivot VS 1 punta + 1 pivot
Espai: 20x25 metros amb 3 espais de 12 metres
Explicaci: s un parCt 3:2. Hi ha dues zones: en la primera dos
centrals contra 1 punta i en la segona 1 pivot contra 1 pivot.
Ofensivament solament pot passar un jugador conduint duna zona a
un altre. Defensivament no es pot canviar de zona. En cas de
recuperaci parCt normal. El gol noms es pot fer des de la zona
propera a la porteria

DIBUIX

74

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

75

ACTIVITAT 6: Realitzar una tasca


contextualitzada per treballar la
sorJda de pilota en la fase dInici
pels centrals contra la pressi dun
punta especicant posicions dels
diferents jugadors i objecJus

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

76

ACTIVITAT 7: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

77

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
Simula un context collecCu sense concretar
No sespecica la situaci de joc que es vol simular
Es treballen la Fase Ofensiva, Fase Defensiva, Transici Defensa-Atac o
Atac-Defensa alhora per es pot donar ms importncia a una fase en
concret
Els Jugadors que intervenen en la situaci de joc no tenen que fer-ho en
les seves posicions especques per es recomana

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

78

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
Tenen com objecCu tcCc la manifestaci de totes les accions tcCques
que es poden donar en aquell context collecCu que es vol simular

Son situacions on el jugador es t que reorganitzar en funci dun context
amb menys incertesa
Les correccions es fan envers la millora de les accions tcCques sense un
context collecCu

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

EXEMPLE TASCA
DESCONTEXTUALITZADA
ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Acci tcnica preferencial: passada per mantenir
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci per buscar
lnia de passada
- Evitar que un adversari pugui marcar a dos
Tipus de Tasca: Conservaci descontextualitzada
ParJcipants: 4 contra 4
Espai: 20x30 metros amb 4 rectangles
Explicaci: en cada rectangle noms pot haver-hi un defensor per
poden haver-hi dos atacants

DIBUIX

79

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

EXEMPLE TASCA
DESCONTEXTUALITZADA
ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Acci tcnica preferencial: passada per mantenir
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci per buscar
lnia de passada
- Evitar que un adversari pugui marcar a dos
Tipus de Tasca: Conservaci descontextualitzada
ParJcipants: 3 contra 2
Espai: 20x30 metros amb 2 rectangles
Explicaci: en cada rectangle solament pot haver un defensor per
pot haver-hi dos atacants

DIBUIX

80

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

81

ASPECTES METODOLGICS GENERALS PER TREBALLAR


LA TCTICA INDIVIDUAL
Realitzar les diferents situacions en un context de joc collecCu (mxim 5:5 +
2 Porters)
Si la complexitat de la tasca impedeix laprenentatge dels jugadors
baixar la dicultat (5:4 + 2P, 5:3 + 2P, 5:3, 4:3+ 2P, 4:3, 4:2.... 2:2)
Allar situacions 1:1, 2:1 i 1:2 per realitzar-les de manera especca en
funci de les necessitats del jugador
Realitzar situacions de joc descontextualitzades que provoquin la realitzaci
de les diferents accions tcCques
Tasques realitzades en les diferents fases ofensives, defensives i transicions

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

82

Especicacions per zona i demarcaci en les tasques contextualitzadesVariar la tasca per millorar laprenentatge (espai, temps, adversaris,
limitacions, zones, objecCu, consignes, context...)
El jugador ha dexperimentar les diferents accions en les diferents zones i
posicions del camp dintre de les diferents situacions de joc

Reorganitzar-se en funci de company/s, adversari/s i pilota, zones i fases
Adaptar-se a la situaci uClitzant lacci tcCca que es vol treballar (acci
principal) amb les altres accions (accions secundries)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

83

ACTIVITAT 8: Realitzar una tasca


descontextualitzada per treballar la
en la fase dInici les possibilitats a
lhora de sorJr la pilota mitjanant
una conservaci

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

84

ACTIVITAT 9: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

CONCEPTES
TCTICS
OFENSIUS

85

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

86

El defensor no pot veure atacant i pilota alhora

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Lnia de passada


Lnia de passada lateral amb
progressi

87

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

3.2 ACCIONS TCTIQUES


OFENSIVES

88

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Amplitud

89

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
DEFINICI

SITUACIONS DE JOC
CONSIGNES

90

AMPLITUD
Acci realitzada en relaci a lamplada del camp per eixamplar la zona datac, possibilitant
lexistncia despais ms grans. No solament a les bandes sin tamb a les zones centrals on
linterval despai entre els jugador es prioritari
Situacions bsiques de 2:1 en un context col.lecCu en fase dinici, progressi i nalitzaci
modicant la zona, els companys i els adversaris
1) Manifestar la distancia pCma en cada situaci de joc en funci de pilota, company/s i
adversari/s creant una relaci espai/temps favorable a latacant reduint les possibilitats de
prdua de la pilota

2) Una vegada sest en amplitud buscar lnia de passada

3) Dicultar el marcatge evitant que un adversari marqui a 2 jugadors

4) Facilitar els canvis dorientaci mitjanant lamplitut quan es rep pressi en una zona

5) El jugador de la mateixa lnia on est la pilota i que no est en lorentaci del joc es mant en
amplitut per endarrerint la seva possici respecte la lnia per ajudar en cas de prdua de la
pilota

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

91

AMPLITUD
CONSIGNES:

Acci
en relaci
a lamplada
del camp
er
Manifestar
la distancia
pCma
en pcada
eixamplar
zona datac,
ossibilitant
una de les la situacions
de pjoc
en funci de
lexistncia
despais ms grans entre
pilota, company/s i adversari/s creant una

jugadors.

relaci espai/temps
favorable a latacant
reduint les possibilitats de prdua de la
pilota.

Una
vegada sest en amplitud buscar lnia
de passada
Dicultar el marcatge evitant que un
adversari marqui a 2 jugadors
Facilitar els canvis dorientaci mitjanant
lamplitut quan es rep pressi en una zona
Jugador de la lnia on est pilota i no est
en lorentaci del joc es mant en
amplitud per endarrerint la seva posici

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA AMPLITUD


ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Situaci de Joc: SorCda de pilota pels centrals en fase dinici amb
pressi dun punta
Acci tcnica preferencial: recepci per progressar/superar
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci
- Buscar lnia de passada
- Evitar que el punta pugui marcar als dos centrals
alhora
- El punta t que defensar en el lmit del seu espai
Tipus de Tasca: ParCt amb porteries grans
ParJcipants: 2 centrals + 2 pivots VS 1 punta + 2 pivots + 2 Porters
Espai: 3 rectangles de 25x15
Explicaci: en el primer rectangle dos centrals contra un punta. Un
central t que progressar amb pilota a laltre rectangle per fer
superioritat numrica. El punta no pot entrar al segon rectangle ni els
dos jugadors que van amb els centrals poden entrar al primer
rectangle. Una vegada sarriba al segon rectangle acabar rpidament
la jugada aprotant el 3:2. En cas de prdua de la pilota en qualsevol
dels rectangles situaci real de joc. Sempre sinicia lacci amb la
passada del porter a un dels centrals

DIBUIX

92

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA AMPLITUD


ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Situaci de Joc: SorCda de pilota pels centrals en fase dinici amb
pressi dun punta
Acci tcnica preferencial: recepci per progressar/superar
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci
- Buscar lnia de passada
- Evitar que el punta pugui marcar als dos centrals
alhora
- El punta t que defensar en el lmit del seu espai
Tipus de Tasca: ParCt amb porteries peCtes i grans
ParJcipants: 2 centrals + 2 pivots + 1 Porter VS 1 punta + 2 pivots
Espai: 2 rectangles de 25x15
Explicaci: en el primer rectangle dos centrals contra un punta. Un
central t que progressar amb pilota a laltre rectangle per fer
superioritat numrica. El punta no pot entrar al segon rectangle ni els
dos jugadors que van amb els centrals poden entrar al primer
rectangle. Una vegada sarriba al segon rectangle acabar rpidament
la jugada en qualsevol de les tres porteries (conducci) aprotant el
3:2. En cas de prdua de la pilota en qualsevol dels rectangles
situaci real de joc. Sempre sinicia lacci amb la passada del porter
a un dels centrals.

DIBUIX

93

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
AMPLITUD
ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Acci tcnica preferencial: passada per mantenir
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci
- Buscar lnia de passada
- Evitar que un jugador marqui a dos alhora

Tipus de Tasca: Conservaci descontextualitzada
ParJcipants: 4 contra 3
Espai: 35x20
Explicaci: hi ha tres zones. Lequip de 4 jugadors ha de mantenir
lestructura que es veu al dibuix mantenint constantment una bona
amplitud envers al possedor, adversari i pilota. Lequip de tres es pot
moure defensivament com vulguin. En cas de recuperar la pilota
lequip de ha dintentar realitzar ms de 8 passades, lequip de
quatre es pot moure lliurement per lespai

DIBUIX

94

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
AMPLITUD
ConJngut TACTIC: AMPLITUD
Acci tcnica preferencial: passada per mantenir
Consignes:
- Manifestar lamplitud pCma en aquesta situaci
- Buscar lnia de passada
- Evitar que un jugador marqui a dos alhora
Tipus de Tasca: Conservaci descontextualitzada
ParJcipants: 4 contra 3
Espai: 35x20
Explicaci: hi ha quatre zones. Lequip de 4 jugadors ha de mantenir
lestructura que es veu al dibuix (cadascun en una zona) mantenint
constantment una bona amplitud envers al possedor, adversari i
pilota. Lequip de tres es pot moure defensivament com vulgui. En
cas de recuperar la pilota lequip de tres han dintentar realitzar ms
de 8 passades, lequip de quatre es poden moure lliurement per
lespai en aquest cas.

DIBUIX

95

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

96

CONSIDERACIONS METODOLOGIQUES PER


LENTRENAMENT DE LAMPLITUD EN TASQUES
CONTEXTUALITZADES I DESCONTEXTUALITZADES:

Crear tasques simuladores de la compeCci uClitzant diferents nalitats i
accions tcniques en cada una de les situacions de joc mitjanant
lamplitud
Adaptar la distancia pCma en funci de ledat, nivell, categoria i
dimensions del camp

Tenir en compte la demarcaci, la zona, la fase ofensiva i els adversaris.


Entendre lespecicitat de la tasca millora la comprensi de lacci en el
seu context compeCCu (tasques contextualitzades)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

97


Provocar que la tasca sigui dinmica per produir diferents presses de
decisions en quant a lamplitud en les diferents situacions de joc El
jugador t que adaptar la seva amplitud constantment a la pilota,
company/s, adversari/s i a la fase ofensiva dins de cada situaci de joc
Vivenciar *diferents situacions d'amplitud dins del joc, a ms experincies
millor aprenentatge
* Nombre de jugadors, espai, objecCus, intensi, Cpus de pressi i marcatge,
Cpus datac, zones del camp, dicultat, prioritzar diferents accions
tcniques... VARIAR LA TASCA PER A QUE EL JUGADOR REALITZI LES
MXIMES POSSIBILITATS QUE ES PODEN DONAR

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

98

ACTIVITAT 10: Realitzar una tasca


contextualitzada i un altre
descontextualitzada per treballar
lamplitud

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

99

ACTIVITAT 11: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

100

Profunditat

Profunditat del pivot respecte


el lateral

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL


101

ACCI

PROFUNDITAT

DEFINICI

Posici o desplaament dun jugador sense pilota. Realitzats per davant o per darrera de la pilota
mantenint o apareixent a una distncia adient envers la pilota

SITUACIONS DE JOC

Respecte a la lnea on est la pilota i respecte a la lnea on no est la pilota en les diferents fases i
zones del camp

CONSIGNES


1) Manifestar la distancia pCma en cada una de les situacions de joc depenent de pilota,
company/s i adversari/s creant una relaci espai/temps favorable a latacant reduint les
possibilitats de prdua de la pilota

2) Una vegada sest en profunditat buscar lnia de passada intentant rebre darrera lesquena de
ladversari per superar una lnia

3) Col.locar-se en diagonal en relaci al possedor de la lnia anterior/posterior evitant que el
defensor pugui veure pilota i atacant alhora

4) Progressar si la pilota progressa mantenint un bon equilibri entre les lnies

5) Solament sapropar per rebre la pilota quan el possedor no Cngui un altre opci i desprs de
realitzar un canvi de ritme

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

102

PROFUNDITAT
CONSIGNES:

Posici
Manifestar
o desplaament
la distancia dpCma
un jugador
en cada
sense
una de
plilota.
es situacions
Realitzats
de pjer
oc ddavant
epenent
o per
de
darrera
pilota, cd
ompany/s
e la pilota i m
adversari/s
antenint oc reant una
apareixent
relaci espai/temps
a una distncia
favorable
adient
a latacant
envers la
pilota.
reduint les possibilitats de prdua.

Una
vegada sest en profunditat buscar
lnia de passada intentant rebre darrera l
esquena de ladversari per superar lnia.

Col.locar-se
en diagonal en relaci al
possedor de la lnia anterior/posterior
evitant que el defensor pugui veure pilota
i atacant alhora.
P rogressar si la pilota progressa
mantenint un bon equilibri entre les lnies
Noms apropar-se per rebre pilota quan
possedor no Cngui una altra opci i
desprs de realitzar un canvi de ritme

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL


103

TASCA CONTEXTUALITZADA
PROFUNDITAT
ConJngut TCTIC: Profunditat
Situaci de Joc: Coordinaci lnia de mitjos amb puntes en l fase de
progressi
Acci tcnica preferencial: conducci per progressar/superar
Consignes:
- Adaptar la profunditat en funci de pilota, adversari i company (la
mxima que es pugui)
- Donar lnia de passada des de la profunditat

Tipus de Tasca: ParCt amb dos porteries i amb una porteria gran amb
porter
ParJcipants: Interior + pivot + punta contra central + lateral +
interior
Espai: 50X20
Explicaci: Son dos tasques. En cada tasca nhi han dos zones, per
passar de la primera a la segona es pot fer en conducci o jugant
directament amb el jugador de laltre zona. Linterior que est
defensant la primera zona no pot entrar en la segona ns que la
pilota hi sigui. Els jugadors de la segona zona no poden entrar en la
primer. Si es perd la pilota situaci real. La profunditat del punta
permetr Cndre ms espai a lhora de fer el 2x1 o des de la
profunditat anar a rebre (Potenciar ms la primera)

DIBUIX

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL


104

TASCA CONTEXTUALITZADA
PROFUNDITAT

ConJngut TCTIC: Profunditat
Situaci de Joc: Coordinaci lnia de mitjos amb puntes en l fase de
progressi
Acci tcnica preferencial: conducci per progressar/superar
Consignes:
- Adaptar la profunditat en funci de pilota, adversari i company (la
mxima que es pugui)
- Donar lnia de passada des de la profunditat
Tipus de Tasca: ParCt amb quatre porteries
ParJcipants: 2 pivots i 1 punta contra 1 pivot i 1 central
Espai: 20x15
Explicaci: Situaci de parCt on lequip blau ha de fer gol a qualsevol
de les dues porteries del costat oposat sense porter i defensar les
seves. Per poder anar a fer gol han de connectar primer amb el punta
a la zona 2 o conduir. Una vegada realitzat aquesta passada o al
conduir la situaci de joc es real. En cas de prdua situaci real de
joc. En cas de prdua situaci de joc real

DIBUIX

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL


105

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
PROFUNDITAT
ConJngut TCTIC: profunditat
Acci tcnica preferencial: passada per progressar/superar
Consignes:
- Adaptar la profunditat en funci de pilota, adversari i company (la
mxima que es pugui)
- Donar lnia de passada des de la profunditat
- Els defensors tenen que tallar les possibles lnies de passada

Tipus de Tasca: Conservaci
ParJcipants: 5 contra 4
Espai: 30x35
Explicaci: Hi han tres zones. Els jugadors blaus tenen que jugar
sempre a les seva zones ofensivament, si es perd la pilota poden
sorCr de la seva zona. En la zona del mig sempre tenen que haver
tres jugadors de lequip de 4 quan estan defensant i un jugador anar
a pressionar a la zona on est la pilota. Els jugadors blaus tenen que
buscar connuament lnia de passada mitjanant la seva profunditat.
Quan lequip de quatre Cngui la possessi intenta mantenir-la per tot
lespai disponible.

DIBUIX

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL


106

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
PROFUNDITAT
ConJngut TCTIC: PROFUNDITAT
Acci tcnica preferencial: passada per progressar/superar
Consignes:
- Adaptar la profunditat en funci de pilota, adversari i company (la
mxima que es pugui)
- Donar lnia de passada des de la profunditat

Tipus de Tasca: Conservaci


ParJcipants: 5 contra 4
Espai: 30x35
Explicaci: Hi han dos zones. Els blaus tenen que estar sempre en
aquesta disposici. Laltre equip que est en inferioritat es pot
moure com vulgui. Quan lequip de quatre Cngui la possessi intenta
mantenir-la per tot lespai disponible i els blaus es poden moure
lliurament, una vegada es recuperi la pilota tornen a les seves
posicions. Les posicions no son xes, desprs de la recuperaci i en
funci de la situaci es poden canviar.

DIBUIX

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

85

CONSIDERACIONS METODOLGIQUES PER


LENTRENAMENT DE LA PROFUNDITAT EN TASQUES
CONTEXTUALITZADES I DESCONTEXTUALITZADES:

Crear tasques simuladores de la compeCci uClitzant diferents nalitats i
accions tcniques en cada una de les situacions de joc mitjanant la
profunditat

Adaptar la distancia pCma en funci de ledat, nivell, categoria i dimensions
del camp

Tenir en compte la demarcaci, la zona, la fase ofensiva i els adversaris.


Entendre lespecicitat de la tasca millora la comprensi de lacci en el seu
context compeCCu (tasques contextualitzades)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

86

Provocar que la tasca sigui dinmica per produr diferents presses de


decisions en quant a la profunditat en les diferents situacions de joc
El jugador t que adaptar la seva profunditat constantment a la pilota,
company/s, adversari/s i a la fase ofenciva dins de cada situaci de joc
Vivenciar *diferents situacions de profunditat dins del joc, a ms
experiencies millor aprenentatge. Sha de moure buscant lesquena de
ladversari sense estar en fora de joc
* Nombre de jugadors, espai, objecCus, intensi, Cpus de pressi i marcatge,
Cpus datac, zones del camp, dicultat, prioritzar diferents accions
tcniques... VARIAR LA TASCA PER A QUE EL JUGADOR REALITZI LES
MXIMES POSSIBILITATS QUE ES PODEN DONAR

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

109

ACTIVITAT 12: Realitzar una tasca


contextualitzada i un altre
descontextualitzada per treballar
la profunditat

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

110

ACTIVITAT 13: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Desmarcatge en profunditat

111

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

112

Desmarcatge en recolzament

Exemple dun recolzament lateral

IVELL
CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
DEFINICI
SITUACIONS DE JOC
CONSIGNES

113

DESMARCATGE
acci dallunyar-se de ladversari que ens marca individualment per rebre la pilota del possedor
amb avantatge
Situacions individuals dins dun context dol.lecCu en fase dinici, progressi i nalitzaci
modicant la zona, els companys, els adversaris i lespai disponible

1) Moviments curts i explosius amb canvis de direcci i amb ntes per buscar lnia de passada.
Pot ser cap endavant o endarrere

2) Mantenir contacte visual amb la marca evitant que pugui veure la pilota i a nosaltres alhora

3) Mantenir latenci constant sobre el possedor i la seva marca per desmarcar-se en el moment
oport

4) Diferenciar quan sest o no en la orientaci del joc

5) Quan lobjecCu no s rebre, arrossegar al marcador

6) Conixer les carctersriques defensives dels adversaris

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

114

DESMARCATGE
CONSIGNES:

Mantenir
contacte vdisual
amb la mqarca
Acci dallunyar-se
e ladversari
ue ens
evitant
ue pugui veure
la rpebre
ilota la
i ap ilota
marca iqndividualment
per
nosaltres
alhora.
del possedor
amb avantatge.
Mantenir latenci constant sobre el
possedor i la seva marca per desmarcar-
se en el moment oport.

Diferenciar
quan sest o no en la
orientaci del joc.

Moviments curts i explosius amb canvis


de direcci i amb ntes per buscar lnia de
passada. Pot ser endavant o enrere.
Quan lobjecCu no s rebre, arrossegar al
marcador.
Conixer les caractersCques defensives
dels adversaris.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

115

ACCI

DESMARCATGE (ANTICIPACI)

CONSIGNES


SITUACIONS ANTICIPACI OFENSIVA:

- En una situaci de 1:1 per rebre la pilota del possedor

- Per realitzar el remat en la zona de nalitzaci

- Estant en carrera per rebre la pilota (Realitzant canvis de ritme i de direcci per si sest marcat)

1) Fixar-se en el possedor per anCcipar-se i realixar-la decididament.

2) Diferenciar lanCcipaci de la precipitaci

3) Diferenciar quan es fa lanCcipaci per rebre o per arrossegar


CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
CONSIGNES

116

DESMARCATGE EN RECOLZAMENT

1) La posici dinici del desmarcatge nesessita duna bona profunditat rebent la pilota a
lesquena del defensor del possedor tant lluny com sigui possible

2) UClitzar la mxima amplitut i profunditat possible

3) Crear superioritat numrica 2:1

4) Buscar lnia de passada en funci de la situaci de joc: lateral, en progressi, en profunditat, en
diagonal o demergncia. Prioritzar la progressi/profunditat

5) Diferenciar quan el recolzament es fa desde la mateixa lnia, desde la lnia del davant o desde la
lnia de darrera

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCIO
CONSIGNES

117

D. RECOLZAMENT DESDE LA MATEIXA LINIA1) Mxima amplitut possible

2) Buscar la progressi per si fa falta retrasar la posici

3) Si es rep progressar rpidament

4) En la zona de nalitzaci fer un creuament buscant aprotar lespai lliure o creant un espai

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

118

DESMARCATGE EN RECOLZAMENT (MATEIXA LNIA)


1) Mxima amplitud possible.
2) Buscar la progressi per si fa falta
endarrerir la posici.
3) Si es rep, progressar rpidament.

IVELL
CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCIO


CONSIGNES

119

D. RECOLZAMENT DESDE LA LINIA ANTERIOR1) Incorporar-se aprotant la mxima amplitut quan el possedor esCgui a punt de fer la passada

2) Si es rep progressar rpidament

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

120

DESMARCATGE EN RECOLZAMENT (LNIA ANTERIOR)


1) Incorporar-se aprotant la mxima
amplitud quan el possedor esCgui a punt
de fer la passada.
2) Si es rep, progressar rpidament.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI

CONSIGNES

121

D. RECOLZAMENT DESDE LA LNIA POSTERIOR1) Estar en diagonal respecte al possedor realitzar un dessmarcatge verCcal

2) Estar perlat en direcci cap a la porteria on es fa gol
3) Donar-se la volta si es possible

4) Si es rep amb pressi i es pot girar fer-ho

5) Si la pressi no permet girar-se cambiar la direcci a poder ser al primer toc. Si no es possible
manCndre la possessi

6) Si es crea un espai perqu ladversari el segueix, unaltre jugador de la la lnia posterior o un
jugador de la lnia on est la pilota t que aprotar lespai creat

7) Si el possedor progressa tamb ha de fer-ho el jugador que ha fet el desmarcatge

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

122

DESMARCATGE EN RECOLZAMENT (LNIA POSTERIOR)

1) Estant en diagonal respecte al possedor


realitzar un desmarcatge verCcal .
2) Estar perlat en direcci a porteria
contrria.
3) Si es crea un espai perqu ladversari el
segueix, un altre jugador lha daprotar.
*En cas de rebre desquenes a porteria:

4) Si s possible, girar-se.
5) Si es rep amb pressi, per es pot girar,
fer-ho.
6) Si la pressi no permet girar-se, canviar
la direcci (1r toc). Si no s possible,
mantenir la possessi.
7) Progressar en cas que ho faci el
possedor.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI

CONSIGNES

123

DESMARCATGE EN PROFUNDITAT

1) No estar en fora de joc al buscar lesquena de ladversari
2) Adaptar la velocitat a la situaci de joc. No sempre sha de fer a la mxima velocitat

3) Realitzar el desmarcatge en el moment oport coordinat-se amb el possedor tenint sempre
lnia de passada

4) Si el marcador el segueix conCnuar el desmarcatge. El possedor decidir si fer la passada,
progressar o fer una passada a unaltre jugador que hagi ocupat lespai lliure

5) Si el marcador no el segueix, mantenir lnia de passada amb el possedor

6) Adaptar el desmarcatge a la situaci defensiva del marcador i de la lnia

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

124

DESMARCATGE EN PROFUNDITAT

1) No estar en fora de joc al buscar


lesquena de ladversari.

2) Adaptar la velocitat a la situaci de joc.


No sempre sha de fer a la mxima
velocitat.
3) Adaptar el desmarcatge a la situaci
defensiva del marcador i de la lnia.
4) Realitzar el desmarcatge en el moment
oport coordinant-se amb el possedor
tenint sempre lnia de passada.
5) Si el marcador no el segueix, mantenir
lnia de passada amb el possedor.
6) Si el marcador segueix conCnuar el
desmarcatge. El possedor decidir si fer
la passada, progressar o fer una passada a
un altre jugador que hagi ocupat lespai.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

T. CONTEXTUALITZADA DESMARCATGE
EN RECOLZAMENT
ConJngut TCTIC: Desmarcatge en recolzament del trivot
Situaci de Joc: SorCda de pilota a parCr de la sacada de meta amb la
pressi de dos puntes + 2 pivots
Acci tcnica preferencial: passada per mantenir
Consignes:
- La posici dinici del desmarcatge nesessita duna bona
profunditat
- UClitzar la mxima amplitud i profunditat possible
- Crear superioritat numrica
- Buscar lnia de passada per progressar
- Si pot progressar amb la pilota fer-ho
- Quan la pilota passi a la segent zona recuperar la seva possici
Tipus de Tasca: Onada datac en una Unitat de CompeCci
ParJcipants: Lnia de 4 + 3 pivots contra 2 puntes + lnia de 4 mitjos
Espai: Lamplada de lrea ns passat el cercle de mig camp
Explicaci: Posa la pilota en moviment el porter. La disposici
ofensiva de lequip que treu es la que es veu en el dibuix. El pivot
defensiu t que vindre a la zona on estan els centrals per produir
superioritat numrica. Una vegada es connecta amb el pivot o amb
un central, lobjecCu s progressar per acabar el gol. En cas de
prdua situaci real de joc

DIBUIX

125

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

T. CONTEXTEXTUALITZADA
DESMARCATGE EN RECOLZAMENT
ConJngut TCTIC: Desmarcatge en recolzament dels pivots
Situaci de Joc: SorCda de pilota amb pilota controlada per un dels
centrals amb la pressi de dos puntes + dos pivots
Acci tcnica preferencial: control/conducci per progressar
Consignes:
- La posici dinici del desmarcatge des de profunditat
- UClitzar la mxima amplitud i profunditat possible
- Crear superioritat numrica
- Buscar lnia de passada per progressar
- Si pot progressar amb la pilota fer-ho
- Quan la pilota passi a la segent zona recuperar la seva possici

DIBUIX
ZONA ANOTACI

Tipus de Tasca: Joc de possessi/ : Joc de possessi especca


ParJcipants: 2 centrals + 2 pivots contra 2 puntes + 2 pivots
Espai: Zona central de mig camp (30x45)
Explicaci: La disposici dels equips s la que es veu en el dibuix.
Tots els jugadors han de mantenir-se dins la seva zona, excepte un
dels atacants, que pot recolzar a laltra zona; per exemple, un pivot
de blaus pot accedir a la zona 1 per recolzar als centrals. Una vegada
es connecta amb el pivot o amb un central, cal progressar. LobjecCu
s fer punt fent arribar la pilota a la zona danotaci mitjanant
passada o conducci. Solament es pot passar de la primera zona amb
conducci

ZONA ANOTACI

126

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DESMARCATGE EN RECOLZAMENT
ConJngut TCTIC: Desmarcatge en recolzament
Acci tcnica preferencial: passada per mantenir
Consignes:
- Moviments curts i explosius amb canvis de direcci i amb ntes
per buscar lnia de passada
- Mantenir contacte visual amb la marca evitant que pugui veure
la pilota i a nosaltres alhora
- Mantenir latenci constant sobre el possedor i la seva marca per
desmarcar-se en el moment oport
- Diferenciar quan sest o no en la orientaci del joc
- Quan lobjecCu no s rebre, arrossegar al marcador
Tipus de Tasca: ParCt amb 6 porteries
ParJcipants: 5 contra 5 ( 2+3 contra 2+3)
Espai: 35x20
Explicaci: Dos rectangles. Per passar del primer al segon sha de
realitzar amb conducci. Quan sarriba al segon rectangle lobjecCu
s fer gol. En cas de prdua joc real.

DIBUIX

127

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DESMARCATGE EN RECOLZAMENT
ConJngut TCTIC: Desmarcatge en recolzament
Acci tcnica preferencial: passada per mantenir
Consignes:
- Moviments curts i explosius amb canvis de direcci i amb ntes
per buscar lnia de passada
- Mantenir contacte visual amb la marca evitant que pugui veure
la pilota i a nosaltres alhora
- Mantenir latenci constant sobre el possedor i la seva marca per
desmarcar-se en el moment oport
- Diferenciar quan sest o no en la orientaci del joc
- Quan lobjecCu no s rebre, arrossegar al marcador
Tipus de Tasca: Conservaci
ParJcipants: 4 contra 3
Espai: 25x35
Explicaci: Lespai es divideix en dues zones i els atacants (blaus) es
distribueixen com en el dibuix. Ofensivament un jugador pot canviar
de quadrat. Lequip defensor ha de tenir dos jugadors a la zona on es
troba la pilota. Atacants han de fer 10 tocs per aconseguir punt, si
defensors roben nhan de fer 6 (en aquest cas conservaci lliure).

DIBUIX

128

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA
DESMARCATGE EN PROFUNDITAT
ConJngut TCTIC: Desmarcatge en profunditat del Puntes
Situaci de Joc: Defensar una saque de porta a la zona de progressi
Acci tcnica preferencial: passada per progressar i superar
Consignes:
- No estar en fora de joc al buscar lesquena de ladversari
- Realitzar el desmarcatge en el moment oport coordinant-se amb
el possedor tenint sempre lnia de passada
- Si el marcador el segueix conCnuar el desmarcatge.
- Adaptar el desmarcatge a la situaci defensiva
Tipus de Tasca: Onada dAtac
ParJcipants: Laterals + pivots ofensius + 3 puntes contra 2 pivots + 4
defenses + 1 comod
Espai: Mig camp
Explicaci: sinicia lonada (per esquerre i per dreta alhora) amb la el
porter per buscar la lluita al mig camp. El davanter centre i el comod
poden decidir a quina part van a jugar (no tenen perqu anar a la
mateixa). Si guanya la pilota lequip blau ataca porteria gran, si
guanya laltre equip t que fer gol a una de les dos porteries peCtes.
Lequip blau per poder atacar tenen que passar de la primera zona
amb una pilota a lesquena dels defensors. Quan la pilota surC fora o
es faci gol sinicia de nou amb les mateixes posicions

DIBUIX

129

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA
DESMARCATGE EN PROFUNDITAT
ConJngut TCTIC: Desmarcatge en profunditat del Puntes
Situaci de Joc: Pilota controlada en la zona de progressi amb espai
a lesquena de la lnia de defensa
Acci tcnica preferencial: passada per progressar i superar
Consignes:
- No estar en fora de joc al buscar lesquena de ladversari
- Realitzar el desmarcatge en el moment oport coordinant-se amb
el possedor tenint sempre lnia de passada
- Si el marcador el segueix conCnuar el desmarcatge. El possedor
decidir
- Si el marcador no el segueix, mantenir lnia de passada
- Adaptar el desmarcatge a la situaci defensiva

Espai: 25x40
Explicaci: LobjecCu s fer gol desprs de que el punta (blaus) o el
pivot (verds) hagi rebut la pilota dins la zona nalitzaci. En atac, un
blau pot passar de zona 1 a zona 2 (de zona 2 a 1 en cas de verds).
Noms es pot entrar a zona de nalitzaci realitzant un desmarcatge
per rebre la pilota i en aquest cas un defensor tamb podr entrar-hi
un cop latacant hagi rebut.

DIBUIX

Tipus de Tasca: ParCt amb 4 porteries


ParJcipants: 2 pivots + 1 punta contra 2 centrals + 1 pivot

130

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DESMARCATGE
ConJngut TCTIC: desmarcatge en profunditat
Acci tcnica preferencial: passada per superar
Consignes:
- La posici dinici del desmarcatge nesessita duna bona
profunditat
- UClitzar la mxima amplitut i profunditat possible
- Crear superioritat numrica
- Buscar lnia de passada per progressar
- No estar en fora de joc al buscar lel desmarcatge
- Realitzar el desmarcatge en el moment oport coordinant-se amb
el possedor tenint sempre lnia de passada
Tipus de Tasca: Conservaci amb una zona a conquerir
ParJcipants: 5 contra 5
Espai: 30x45
Explicaci: Hi ha tres zones. Es juga en la del mig. Per aconseguir
puntuar sha de rebre una pilota en una de les zones on no es juga
previ desmarcatge. No espot entrar en aquestes zones si no es per
rebre la pilota. Cada vegada que es fa s un punt i treu laltre equip

DIBUIX

131

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
DESMARCATGE
ConJngut TCTIC:
Acci tcnica preferencial: passada per superar
Consignes:
- La posici dinici del desmarcatge nesessita duna bona
profunditat
- UClitzar la mxima amplitut i profunditat possible
- Crear superioritat numrica
- Buscar lnia de passada per progressar
- No estar en fora de joc al buscar lel desmarcatge
- Realitzar el desmarcatge en el moment oport coordinant-se amb
el possedor tenint sempre lnia de passada
Tipus de Tasca: Conservaci amb una zona a conquerir
ParJcipants: 5 contra 5
Espai: 30x45
Explicaci: Hi ha tres zones. Es juga en la del mig. Per aconseguir
puntuar sha de rebre una pilota en una de les zones on no es juga
previ desmarcatge. No es pot entrar en aquestes zones si no es per
rebre la pilota. Cada vegada que es fa s un punt i treu laltre equip

DIBUIX

132

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

100

CONSIDERACIONS METODOLGIQUES PER


LENTRENAMENT DEL DESMARCATGE EN TASQUES
CONTEXTUALITZADES I DESCONTEXTUALITZADES:
Crear tasques simuladores de la compeCci uClitzant diferents nalitats i
accions tcniques, especialment la passada i la recepci en cada una de les
situacions de joc mitjanant el desmarcatge
Tenir en compte la demarcaci, la zona, la fase ofensiva i els adversaris.
Entendre lespecicitat de la tasca millora la comprensi de lacci en el seu
context compeCCu (tasques contextualitzades)
Modicar lespai i el Jpus de defensa tant individualment com
collecJvament per modicar els desmarcatges

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

101

Provocar que la tasca sigui dinmica per produr diferents presses de


decisions en quant als desmarcatges en les diferents situacions de joc
E l j u g a d o r t q u e a d a p t a r - s e c o n s t a n t m e n t a l a p i l o t a ,
company/s, adversari/s i a la fase ofenciva dins de cada situaci de joc
realitzant els desmarcatges
Vivenciar *diferents situacions de desmarcatges dins del joc, a ms
experiencies millor aprenentatge
Crear tasques per potenciar els desmarcatges en profunditat, de
recolzament i tots dos alhora
* Nombre de jugadors, espai, objecCus, intensi, Cpus de pressi i marcatge,
Cpus datac, zones del camp, dicultat, prioritzar diferents accions
tcniques... VARIAR LA TASCA PER A QUE EL JUGADOR REALITZI LES
MXIMES POSSIBILITATS QUE ES PODEN DONAR

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

135

ACTIVITAT 14: Realitzar una tasca


contextualitzada i un altre
descontextualitzada per treballar
el desmarcatge en recolzament

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

136

ACTIVITAT 15: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

137

ACTIVITAT 16: Realitzar una tasca


contextualitzada i un altre
descontextualitzada per treballar
el desmarcatge en profunditat

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

138

ACTIVITAT 17: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

CONCEPTES
TCTICS
DEFENSIUS

139

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

AnJcipaci

140

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Temporitzaci individual

141

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

142

Entrada
Entrada des de darrera de
forma lateral

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

143

Pressi individual
Pressi individual del pivot
en ajuda defensiva

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Visi simultnia

144

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Vigilncia defensiva

145

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

AcJtud defensiva

146

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

3.3 ACCIONS TCTIQUES


DEFENSIVES

147

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Cobertura


Cobertura del punta evitant
passada interior

148

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

149

ACCIO

COBERTURA

DEFINICI

acci de situar-se entre la prpia porteria i el company que marca o entra al possedor de la pilota,
de manera que pugui actuar si el seu company s desbordat

SITUACIONS DE JOC


CONSIGNES

Qualsevol situaci de joc de 2:1 en defensa quan el que realitza la cobertura est per darrere

Situacions que es poden donar:

- En superitat numrica (2:3 1:2) el jugador lliure estar en cobertura

- En igualtat numrica (2:2...) cobertura i vigilancia amb orientaci diagonal

- En inferioritat numrica (3:2), cobertura, vigilancia i temporitzaci amb orientaci diagonal

1) Especial atenci a las distncies i orientacions del marcatge. En funci rival, company i situaci
de joc

2) Tindre present el fora de joc

- Treballar la cobertura en superioritat, en igualtat o en inferioritat fent les variacions necessries
en cada situaci de joc per cambiar la situaci de joc en el context establert

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

150

COBERTURA
Acci de situar-se entre la prpia porteria i
CONSIGNES:
el company que marca o entra al
- possedor
En superioritat
2:3 - 1d:2):
ugador
lliure
de la p(ilota,
e mjanera
que
en
cobertura.
pugui
actuar si el seu company s
- desbordat.
En igualtat (2:2): cobertura i vigilncia
amb orientaci diagonal.
- En inferioritat (3:2): cobertura, vigilncia
i temporitzaci amb orientaci diagonal.
*Especial atenci a las distncies i
orientacions del marcatge. En funci rival,
company i situaci de joc.

*Tenir present el fora de joc.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA COBERTURA


ConJngut TCTIC: Cobertures al marcador del possedor
Situaci de Joc: Treball defensiu en el nostre propi camp
Acci tcnica preferencial: entrada, intercepci o robo
Consignes:
- Especial atenci a las distncies i orientacions del marcatge. En
funci rival, company i situaci de joc
- Tindre present el fora de joc
- ManCndre una bona estructura defensiva
- Ajudes permanents potenciant el 2:1 defensiu
- Vigilancies
Tipus de Tasca: 2 Cpus de parCts
ParJcipants: Lnia de mig camp + 2 puntes contra 2 Pivots + 4
Defenses + 2 pivots (Dividits en dos tasques)
Espai:1/3 de camp
Explicaci: Son dos tasques alhora. En cada tasca ni ha dos zones. Per
passar de la primera zona a la segona sha de fer en conducci. El
que esta defensant la primera zona podr passar quan passi la pilota.
Un dels defensor Cndr que sorCr a defensar a lhome pilota i laltre
fer-li la cobertura corresponent i la vigilncia sobre el punta. En cas
de prdua joc real

DIBUIX

151

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA COBERTURA

ParJcipants: 2 centrals + 1 pivot contra 2 puntes

Espai: Zona central mig camp (dibuix)


Explicaci: Es juga entre la zona drea i mig camp, lespai es divideix
en dues zones. Sempre inicia el porter dels atacants. LobjecCu dels
atacants s fer gol desprs dhaver passat a la zona 1 a travs de
conducci (1 punt) o a travs duna passada al punta (3 punts). Si
defensa recupera fa gol a la porteria normal.

DIBUIX

ConJngut TCTIC: Cobertures al marcador del possedor


Situaci de Joc: Treball defensiu en el nostre propi camp
Acci tcnica preferencial: entrada, intercepci o robo
Consignes:
- Especial atenci a las distncies i orientacions del marcatge. En
funci rival, company i situaci de joc
- Tindre present el fora de joc
- ManCndre una bona estructura defensiva
- Ajudes permanents potenciant el 2:1 defensiu

Tipus de Tasca: Onada

152

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
COBERTURA
ConJngut TCTIC: Cobertura
Acci tcnica preferencial: entrada, intercepci o robo
Consignes:
- Especial atenci a las distncies i orientacions del marcatge. En
funci rival, company i situaci de joc
- Gran movilitat en funci de companys, adversaris i pilota
Tipus de Tasca: Conservaci
ParJcipants: 5 contra 5
Espai: 35x20
Explicaci: Conservaci amb 6 quadrats. Solament pot haver-hi un
atacant en cada quadrat. Defensivament sempre hi tenen que haver-
hi dos.

DIBUIX

153

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
COBERTURA
ConJngut TCTIC: Cobertura
Acci tcnica preferencial: entrada, intercepci o robo
Consignes:
- Especial atenci a las distncies i orientacions del marcatge. En
funci rival, company i situaci de joc
- Gran movilitat en funci de companys, adversaris i pilota
Tipus de Tasca: Conservaci
ParJcipants: 4 contra 2
Espai: 25x30
Explicaci: Lespai es divideix en dues zones i tenim dos atacants en
cada zona. Els atacants cada cop que passen la pilota entre els dos
cons blaus i un company la rep a laltre costat sumen 3 punts. Els
defensors cal que pressionin al possedor (si recupera 1 punt) i
realitzin cobertura tapant la porteria (si intercepta 2 punts).

DIBUIX

154

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

155

CONSIDERACIONS METODOLGIQUES PER


LENTRENAMENT DE LA COBERTURA EN TASQUES
CONTEXTUALITZADES I DESCONTEXTUALITZADES:

Crear tasques simuladores de la compeCci en cada una de les situacions


de joc on es donen cobertures
Tenir en compte la demarcaci, la zona, la fase ofensiva dels adversaris,
la fase defensiva i el Jpus de defensa. Entendre lespecicitat de la tasca
millora la comprensi de lacci en el seu context compeCCu (tasques
contextualitzades)
Provocar que la tasca sigui dinmica per produir diferents presses de
decisions en quant a la realitzacions de cobertures en les diferents
situacions de joc

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

156

El jugador t que adaptar-se constantment en funci de la pilota,


company/s, adversari/s, a la fase ofensiva i defensiva dins de cada situaci
de joc per realitzar les cobertures
Vivenciar *diferents situacions on es manifesten les cobertures dins del
joc. A ms experincies millor aprenentatge
* Nombre de jugadors, espai, objecCus, intensi, Cpus de pressi i marcatge,
Cpus datac, zones del camp, dicultat, prioritzar diferents accions
tcniques... VARIAR LA TASCA PER A QUE EL JUGADOR REALITZI LES
MXIMES POSSIBILITATS QUE ES PODEN DONAR

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

157

ACTIVITAT 18: Realitzar una tasca


contextualitzada i un altre
descontextualitzada per treballar
la cobertura

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

158

ACTIVITAT 19: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL


Permuta

159

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

SITUACIONS DE JOC
CONSIGNES

160

PERMUTA

ACCI
DEFINICI

acci docupar la zona o de realitzar el marcatge dun company que ens ha ajudat en el moment
que hem estat desbordats pel nostre adversari
Lateral al central que li feia la cobertura

1) Canvi de ritme per anar a fer la cobertura del jugador que a sorCt a tapar a ladversari que lha
superat

2) No seguir al contrari

3) Modicar la posici ns superar la posici de la pilota i veure company, adversari i pilota

4) Desplaaments habitualment en diagonal cap a la porteria per ajudar al jugador defensor i a
tota la lnia

- Es pot realitzar una permuta ofensiva ocupant la zona defensiva que deixa un company que
sincorpora al atac

CRDIT:

PERMUTA

Acci
docupar la zona o de realitzar el
CONSIGNES:
marcatge dun company que ens ha ajudat
1) eCanvi
de ritme
a d
fer
la
en
l moment
que pher
em anar
estat
esbordats
pel ncobertura
ostre adversari.
del jugador que ha sorCt a
tapar a ladversari que lha superat.
2) No seguir al contrari.
3) Modicar la posici ns superar la
posici de la pilota i veure company,
adversari i pilota.
4) Desplaaments habitualment en
diagonal cap a la porteria per ajudar al
jugador defensor i a tota la lnia.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA PERMUTA


ConJngut TACTIC: Permuta
Situaci de Joc: Defensa amb espai a lesquena en el propi camp
Acci tcnica preferencial: entrada, intercepci o robo
Consignes:
- Canvi de ritme per anar a fer la cobertura del jugador que a sorCt
a tapar a ladversari que lha superat sense seguir a ladversari
- Modicar la posici ns superar la posici de la pilota i veure
company, adversari i pilota. Desplaaments en diagonal
Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: 4 mitjos + 2 Puntes contra 2 Pivots i 4 Defenses
Espai: Mig camp
Explicaci: Lonada la comena un dels dos porters que protegeixen
les porteries de mig camp. Si la t la de lesquerra la posici t que
ser la mateixa que la del dibuix. Far una passada a lespai que ha
deixat lliure el lateral aix anir el lateral a fer la cobertura i el lateral
far la permuta amb el central. Una vegada la pilota esCgui a banda
el joc es real.

DIBUIX

162

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA PERMUTA


ConJngut TCTIC: Permuta
Situaci de Joc:
Acci tcnica preferencial: passada per buscar lespai lliure
Consignes:
- Canvi de ritme per anar a fer la cobertura del jugador que a sorCt
a tapar a ladversari que lha superat sense seguir a ladversari
- Modicar la posici ns superar la posici de la pilota i veure
company, adversari i pilota. Desplaaments en diagonal
Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: 1 interior, 1 pivot i 1 punta contra 1 central, 1 lateral i 1
pivot
Espai: Un quart de camp
Explicaci: Lespai es divideix tal com es veu en el dibuix. Els atacants
es mouen lliurement. Pivot de lequip defensor pressiona a interior i
pivot rival, i central i lateral sencarreguen de la seva zona i la de la
seva esquena. A la zona del lateral dret noms pot ser-hi aquest
jugador, no pot entrar cap altre defensor. Obligaci de fer la jugada
per la banda. Atac fa gol a porteria normal , defensa si roba ha de fer
gol a porteria peCta, joc real.

DIBUIX

163

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

164


CONSIDERACIONS METODOLGIQUES PER
LENTRENAMENT DE LA PERMUTA EN TASQUES
CONTEXTUALITZADES I DESCONTEXTUALITZADES:

Crear tasques simuladores de la compeCci en cada una de les situacions


de joc realitzant cobertures
Tenir en compte la demarcaci, la zona, la fase ofensiva dels adversaris i la
fase defensiva. Entendre lespecicitat de la tasca millora la comprensi
de lacci en el seu context compeCCu
Provocar que la tasca sigui dinmica per produir diferents presses de
decisions en quant a les realitzacions de permutes en les diferents
situacions de joc

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

165

El jugador t que adaptar-se constantment en funci de la pilota,


company/s, adversari/s, a la fase ofensiva i defensiva dins de cada situaci
de joc per realitzar permutes
Vivenciar *diferents situacions dins del joc on es realitzin permutes, a ms
experincies millor aprenentatge

* Nombre de jugadors, espai, objecCus, intensi, Cpus de pressi i marcatge,
Cpus datac, zones del camp, dicultat, prioritzar diferents accions
tcniques... VARIAR LA TASCA PER A QUE EL JUGADOR REALITZI LES
MXIMES POSSIBILITATS QUE ES PODEN DONAR

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACTIVITAT 20: Realitzar una


tasca contextualitzada per
treballar la permuta

166

IVELL
CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

167

ACTIVITAT 21: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Marcatge

168

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

169

ACCI

MARCATGE

DEFINICI

Acci que realitza el jugador de lequip que no t la pilota cap un adversari amb lobjecCu devitar
que pugui rebre, evitar que pugui fer un bon s o treure-li la pilota

SITUACIONS DE JOC

Diferents Cpus de marcatge en cada une de les fases defensives, zones del camp i demarcaci en
inferioritat, igualtat i superioritat

OBJECTIUS

- Reduir el temps i lespai que es disposa per jugar la pilota


- Obligar a fer un mal s de la pilota
- Desposseir
- ObjecCus secundaris: evitar la superaci del jugador amb pilota i evitar la superaci de la pilota
sense jugador

CONSIGNES

Condicions previes al marcatge:1) Situaci: lnia imaginaria entre atcant i porteria

2) Possici: t que permetre reaccionar rpidament (semiexionada, orientada i amb les cames
lateralitzades)

3) La distncia dependr de les carctersCques de ladversari i del defensor. Normalment entre 1
i 2 metres

4) AcCtut defensiva

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
CONSIGNES

170

FASES DEL MARCATGE


1 Fase dAPROXIMACI:

1) Regulaci de la distancia entre defensor i possedor

2) Determinada per les caractersCques del defensor-atacant i la situaci de joc

2 Fase de TEMPORITZACI:

1)Regulaci de la distancia i del temps dactuaci en relaci a ladversari per evitar ser superats
2) Dicultar la progressi en el joc

3) Donar temps a lorganitzaci defensiva i a les ajudes sense fer entrades precipitades

4) Estudiar les caractersCques del rival, adecuar-se a ell per condicionar-li lacci

5) UClitzar la temporitzaci quan:
- Ladversari avana amb velocitat amb pilota controlada, en una situaci dinferioritat
i ladversari vol trure rpidament una acci a pilota parada
3 Fase de RECUPERACIO de la pilota: es veur a TECNICA

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

171

FASES DEL MARCATGE


1. APROXIMACI
2.
1) TDEMPORITZACI
eterminada per les caractersCques del
defensor-atacant
i la situaci dd
e el
joc.
1)
Estudiar les caractersCques
rival,
adecuar-se
a ell p(er
ondicionar-li lacci.
3.
RECUPERACI
a tccnica)
2) RRegulaci
egulaci dde
e lla
a ddistncia
istncia ie dntre
defensor
2)
el temps
d
i possedor
actuaci
en . relaci a ladversari per evitar
ser superats.
3) Dicultar la progressi en el joc.
4) UClitzar la temporitzaci quan:
ladversari avana en velocitat amb pilota
controlada, en una situaci dinferioritat
i ladversari vol treure rpidament una
acci a pilota parada.
4) Donar temps a lorganitzaci defensiva i
a les ajudes sense fer entrades
precipitades.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

172

ACCI

FONAMENTS POSICIONALS MARCATGE

CONSIGNES


1) Colocar-se entre adversari, pilota i porteria. Tindre visi sobre pilota i adversari alhora

2) Reajustar la posici en funci de pilota, adversari i situaci de joc

3) Si ladversari es col.loca darrera tenir-ho controlat. Fer servir el contacte sic

4) Si es perd una de les dos referncies intentar recuperar-la

5) Si es centra latenci en ladversari: col.locaci entre ell i porteria per evitar ser desbordats amb
un canvi de ritme

6) Si es centra latenci en la pilota col.locaci entre adversari, pilota i propia porteria per evitar
que pugui guanyar lesquena.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

173

MARCATGE
Acci que realitza
el jugador
dun equip
CONSIGNES
(FONAMENTS
POSICIONALS):
que no t la pilota sobre ladversari, amb
1) Collocar-se entre adversari, pilota i
lobjecCu devitar que aquest entri en
porteria. Tenir visi sobre pilota i
possessi de la pilota, o desposseir-lo de
adversari alhora.
la pilota si la tenia en el seu poder.
2) Reajustar la posici en funci de pilota,
adversari i situaci.
3) Si ladversari es colloca darrere tenir-lo
controlat. Fer servir contacte sic.
4) Si es perd una de les dues referncies
intentar recuperar-la.
5) Si es centra latenci en ladversari:
collocaci entre ell i porteria per evitar
ser desbordats amb un canvi de ritme.
6) Si es centra latenci en la pilota:
collocaci entre adversari, pilota i
porteria.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCIO
CONSIGNES

174

DURANT EL MARCATGE

1) Adaptar-se a les carctersCques de ladversari, les propies i a la situaci amb agressivitat,
tensi i atenci

2) Desplazaments rpids de cames i temporitzaci si es fa lentrada

3) Mirar sempre la pilota

4) UClitzaci de ntes dentrades i del contacte sic

5) Pressionar i orientar latacant a lespai que interessi al defensor sense donar-li lesquena

6) Controlar la velocitat daproximaci

7) No seguir la pilota si latacant fa una passada i es desmarca

8) Si ladversari arriba en velocitat frontalment, evitar ser xats

9) Si ladversari rep desquenes reduir la distancia i evitar que es doni la volta

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

175

ACCI

MARCATGE (ANTICIPACI)

CONSIGNES

ANTICIPACI: acci defensiva que realitza un jugador adelantant-se a lacci de ladversari abans
de que rebi amb lintenci dimpedir la parCcipaci de ladversari en el joc ofensiu i si es recupera
la pilota iniciar la fase ofensiva.

Tipus deANTICIPACIONS:

1) Sobre un adversari

2) Sobre dos o ms adversaris

3) Curtes: entre 5-15 metre, Mitges entre 15-25 metres i Llargues + de 25 metres

Formes dANTICIPACIONS:

1) A pilotes frontals

2) A pilotes laterals
3) A pilotes posteriors

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

176

MARCATGE (ANTICIPACI)
Acci defensiva que realitza un jugador
avanant-se a lacci de ladversari abans
de que rebi amb la intenci dimpedir la
parCcipaci daquest en el joc ofensiu i, si
es recupera, iniciar la fase ofensiva.

*Realitzada en lespai lliure sobre la


trajectria de la pilota, entre el passador i
el receptor.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
CONSIGNES

MARCATGE (ANTICIPACI)

CarctersJcas GENERALS per fer lANTICIPACI:

1) Orientaci

2) Visi de joc (sapiguer on est ladversari)

3) Timming

4) Rapidessa i senCt de la distanciade desplazament

5) Velocitat de reacci

6) Visi perifrica

177

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCIO
CONSIGNES

178

MARCATGE (ANTICIPACI)

Quan realitzar-la:

1) Quan latacant va a controlar la pilota

2) Quan latacant va a rematar

3) Quan latacant s molt habilids o molt tpid


On relitzar-la:

1) En lespai lliure sobre la trayectoria de la pilota, entre el passador i el receptor


CaractersCcas Psquiques per fer una ANTICIPACI:

1)CONCENTRACI, AGRESSIVITAT I CONFIANA

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
CONSIGNES

179

MARCATGE (ANTICIPACI)

Situacions que es poden donar desprs de la anJcipaci: shan de treballar cada una delles

- Es recupera la pilota i no es t pressi de ladversari

- Es recupera la pilota per amb pressi de ladversari

- No es recupera la pilota per ho fa un jugador del nostre equip

- No es recupera la pilota per ho fa un jugador laltre equip

- La pilota surt fora mantenint la possessi lequip contrari

- La pilota surt fora per hem recuperat la possessi

- El jugador que fa lanCcipaci fa falta

- El jugador que fa lanCcipaci rep falta

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

180

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
CONSIGNES

181

MARCATGE A LAVERSARI QUE NO POT REBRE LA


PILOTA (VIGILNCIA)

1) Que no pugui rebre en profunCtat i no quedar desbordats per ell

2) Mirar pilota i adversari alhora

3) Prioritzar les ajudes i cobertures al company prxim pilota veient sempre la seva esquena

4) Aproximar-se a ladversari quan se li apropi la pilota no abans

5) Colocar-se en la lnia entre adversari i el centre de prpia porteria

6) Si ladversari est en nalitzaci es far marcatje presionant

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

182

MARCATGE DE LADVERSARI QUE NO POT REBRE


1) Mirar pilota i advsersari alhora.
PILOTA

2) Prioritzar les ajudes i cobertures al


company prxim pilota veient sempre la
seva esquena.
3) Collocar-se en la lnia entre adversari i
el centre de prpia porteria.

4) Apropar-se a ladversari quan se li


apropi la pilota, no abans.
5) Que no pugui rebre en profunCtat i no
quedar desbordats per ell.
6) Si ladversari est en nalitzaci es far
marcatge pressionant.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

ACCI
CONSIGNES

183

MARCATGE A LADVERSARI QUE POT REBRE LA PILOTA1) Evitar que li passin la pilota eliminant lnies de passada

2) Evitar que ladversari rebi la pilota (anCcipaci / Interceptaci)

3) Provocar un mal control per la pressi, si la controla conCnuar la pressi de forma ms intensa

4) Realitzar cobertura al company que marca al possedor

5) Visi de pilota i adversari alhora donant prioritat a latenci sobre ladversari en el cas que no
es pugui veure pilota i adversari.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

184

MARCATGE DE LADVERSARI QUE POT REBRE PILOTA


1) Visi de pilota i adversari alhora donant
prioritat a latenci sobre ladversari en el
cas que no es pugui veure pilota i
adversari.
2) Realitzar cobertura al company que
marca al possedor
3) Evitar que li passin la pilota eliminant
lnies de passada.
4) Provocar un mal control per la pressi,
si la controla conCnuar la pressi de forma
ms intensa.
5) Evitar que ladversari rebi la pilota
(anCcipaci / Interceptaci).

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

185

ACCI

MARCATGE POSSEDOR

CONSIGNES

1) En una paret seguir el desplazament de ladversari, el company que marca a laltre contrari
sencarregar del qui rep la paret i al ser possible anCciparse
2) Evitar que ladversari progressi amb pilota e intentar recuperar la pilota

3) Si el possedor est desquenes no es pot girar, si es gira evitar ser desbordats

4) Dicultar el joc del possedor, no deixar que pensi

5) En pilotes centrades dins la zona de nalitzaci saltar sempre amb ladversi

6) Fora de nalitzaci, especialment si no est en ventatja, ntar el salt i guanyar la prolongaci

7) Quan el possedor vagi a golpejar la pilota intentar interceptar la pilota, no donar-li lesquena
i apropar-nos tant com es pugui per aumentar la pressi i la dicultat de lacci.

8) Abans de recuperar la pilota sapiguer que es far en funci dels adversaris, dels companys i de
la zona i de la fase.

9) Ante un contraatac del contrari s preferible fer falta (al ser possible que no sigui tarjeta) lo
ms lluny de la zona de nalitzaci abans darriesgar-se a ser desbordats.


CRDIT:
TCTICA PRIMER NIVELL

186

MARCATGE AL POSSEDOR
1) Dicultar el joc del possedor, no deixar
que pensi.
2) Si el possedor est desquenes evitar
que es giri i si ho fa evitar ser desbordats.
3) Evitar que ladversari progressi amb la
pilota i intentar recuperar-la.
4) En una paret seguir el desplaament de
ladversari, el company que marca a laltre
contrari sencarregar del que rep la paret
i si s possible sanCcipar.


CRDIT:
TCTICA PRIMER NIVELL

187

MARCATGE AL POSSEDOR
5) En pilotes centrades dins la zona de
nalitzaci saltar sempre amb ladversi.
6) Fora de nalitzaci, especialment si no
est en avantatge, ntar el salt i guanyar
la prolongaci.
7) En cas de contraatac, s preferible fer
falta lluny de la zona de nalitzaci abans
que arriscar-se a ser desbordats.
8) Quan el possedor vagi a golpejar: no
donar-li lesquena, apropar-nos tant com
es pugui per augmentar la pressi i la
dicultat de lacci i intentar interceptar la
pilota.
9) Abans de recuperar, saber qu es far
amb la pilota en funci dadversaris,
companys, zona i fase.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA MARCATGE


ConJngut TACTIC: Marcatge
Situaci de Joc: Defensa duna centrada des de banda contra dos
puntes i amb la incorporaci de dos jugadors dels mig del camp
Acci tcnica preferencial: centrada-rematada/rebuig
Consignes:
- Mirar sempre la pilota sense donar lesquena a ladversari
protegint la porteria (realitzant contacte sic)
- No seguir la pilota si latacant fa una passada i es desmarca
- Si ladversari rep desquenes reduir la distancia i evitar que es doni
la volta
- Evitar que ladversari rebi la pilota (anCcipaci / Interceptaci)
- Provocar un mal control, si la controla pressi ms intensa
- Realitzar cobertura al company que marca al possedor
Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: 3 Puntes + 2 Pivots contra 3 defenses + 2 Pivots
Espai: Mig camp
Explicaci: Treu el porter de la porteria gran, lequip atacant controla
la pilota i t que anar a nalitzar a la porteria gran. Si els defensors
recuperen la pilota tenen que fer gol conduint per una de les dos
porteries que hi ha en el mig camp. No es pot passar de la zona 1 a la
2 si no es fa amb una passada a lespai. A les zones laterals solament
pot defensar un jugador

DIBUIX

188

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA CONTEXTUALITZADA MARCATGE


ConJngut TACTIC: Marcatge
Situaci de Joc: Defensa duna centrada des de banda contra dos
puntes i amb la incorporaci de dos jugadors dels mig del camp
Acci tcnica preferencial: centrada-rematada/rebuig
Consignes:
- Mirar sempre la pilota sense donar lesquena a ladversari
protegint la porteria (realitzant contacte sic)
- No seguir la pilota si latacant fa una passada i es desmarca
- Si ladversari rep desquenes reduir la distancia i evitar que es doni
la volta
- Evitar que ladversari rebi la pilota (anCcipaci / Interceptaci)
- Provocar un mal control, si la controla pressi ms intensa
- Realitzar cobertura al company que marca al possedor
Tipus de Tasca: Onada
ParJcipants: 1 central + 1 lateral + 1 pivot + 1 interior contra 1 punta
+ 1 interior + 1 pivot i un comod de suport
Espai: Mig camp (dibuix) / conservaci: 25x20
Explicaci: Blaus inicien una conservaci en espai redut, quan equip
defensor roba ha de passar pilota a comod i entrar al remat amb
lobjecCu de fer gol. En aquest moment, lobjecCu de lequip que
inicialment conservava s rebutjar la pilota a parCr del marcatge dels
atacants que entren al remat.

DIBUIX

189

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
MARCATGE
ConJngut TACTIC: Marcatge
Acci tcnica preferencial: entrada, robo i intercepci
Consignes:
- Agressivitat, tensi i atenci
- Desplazaments rpids de cames i temporitzaci si es fa lentrada
- Mirar sempre la pilota
- UClitzaci de ntes dentrades i del contacte sic
- Pressionar i orientar latacant a lespai que interessi al defensor
sense donar-li lesquena
- Controlar la velocitat daproximaci
- No seguir la pilota si latacant fa una passada i es desmarca
- Si ladversari rep desquenes reduir la distancia i evitar que es doni
la volta
Tipus de Tasca: Conservaci
ParJcipants: 4 contra 4 + 2comodins
Espai: 20x35
Explicaci: Hi han 4 quadrats. Cada jugador estar en un quadrat i no
podr sorCr dell. El jugador que sigui possedor t que estar
pressionat.

DIBUIX

190

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

TASCA DESCONTEXTUALITZADA
MARCATGE
ConJngut TACTIC: Marcatge
Acci tcnica preferencial: entrada, robo i intercepci
Consignes:
- Agressivitat, tensi i atenci
- Desplazaments rpids de cames i temporitzaci si es fa lentrada
- Mirar sempre la pilota
- UClitzaci de ntes dentrades i del contacte sic
- Pressionar i orientar latacant a lespai que interessi al defensor
sense donar-li lesquena
- Controlar la velocitat daproximaci
- No seguir la pilota si latacant fa una passada i es desmarca
- Si ladversari rep desquenes reduir la distancia i evitar que es doni
la volta
Tipus de Tasca: Conservaci
ParJcipants: 3 contra 3 + 4comodins
Espai: 20x35
Explicaci: LobjecCu s fer deu passades (punt) amb el suport dels
comodins. Els comodins no poden passar-se la pilota entre ells.

DIBUIX

191

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

192

CONSIDERACIONS METODOLGIQUES PER


LENTRENAMENT DEL MARCATGE EN TASQUES
CONTEXTUALITZADES I DESCONTEXTUALITZADES:

Crear tasques simuladores de la compeCci en cada una de les situacions


de joc on es donen les diferents manifestacions del marcatge
Tenir en compte la demarcaci, la zona, la fase ofensiva dels adversaris,
la fase defensiva i el Jpus de defensa. Entendre lespecicitat de la tasca
millora la comprensi de lacci en el seu context compeCCu (tasques
contextualitzades)
Provocar que la tasca sigui dinmica per produir diferents presses de
decisions en quant a la realitzacions del marcatge en les diferents
situacions de joc

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

193

El jugador t que adaptar-se constantment en funci de la pilota,


company/s, adversari/s, a la fase ofensiva i defensiva dins de cada situaci
de joc per realitzar el marcatge
Vivenciar *diferents situacions on es manifesten les cobertures dins del
joc. A ms experincies millor aprenentatge
* Nombre de jugadors, espai, objecCus, intensi, Cpus de pressi i marcatge,
Cpus datac, zones del camp, dicultat, prioritzar diferents accions
tcniques... VARIAR LA TASCA PER A QUE EL JUGADOR REALITZI LES
MXIMES POSSIBILITATS QUE ES PODEN DONAR

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

194

ACTIVITAT 22: Realitzar una tasca


contextualitzada i un altre
descontextualitzada per treballar
el marcatge

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

195

ACTIVITAT 23: Presentaci de una


tasca en la pissarra i discussi.
Desprs en grups de 2-3 persones
comentar les tasques realitzades

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

196

ACTIVITAT 24: Tornar a observar les


diferents accions tcJques i anotar 5
accions tcJques especicant lacci
i el context on sha donat

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

197

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

198

ACTIVITAT 25: Comentar en grups


de 2-3 persones les diferents
accions tcJques que shan anotat
en lacJvitat anterior

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

199

Bibliograa

Apunts assignatura de Ftbol INEFC Barcelona
Espar, X. (2001). Balonmano, Barcelona. Marnez Roca
Espar y Gerona (2004). Elementos para el diseo de tareas de
entrenamiento en los deportes de equipo, Master Profesional en Alto
Rendimiento en Deportes de Equipo. rea CoordinaCva, Barcelona.
Byomedic-F.C.Barcelona
Sans, A; Framarola, C. Los Fundamenntos del Ftbol Programa AT3-. Ed.
MCSports 1 ed. Pontevedra 2009

Sans, A; Framarola, C. El entrenamiento en el Ftbol Base Programa AT1-.
Ed. Paidotribo. 5 ed. Barcelona 2008
de Ftbol INEFC Barcelona

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

200

Seirul-lo, F. (1993a). Planicacin del entrenamiento en deportes de


equipo, Master en Alto Rendimiento DeporCvo, Mdulo 2.1.7., Madrid.
C.O.E.- Universidad Autnoma de Madrid
Seirul-lo, F. (1993b). Preparacin sica aplicada a los deportes de equipo.
Coleccin Cuadernos Tcnicos-Pedagxicos do INEF de Galicia, A Corua.
Centro Galego de Documentacin e Edicins DeporCvas
Seirul-lo, F. (1994). Preparacin sica aplicada s deportes colecCvos.
Balonm., SanCago de Compostela. Lea
Seirul-lo, F. (1998b). Valores educaCvos del deporte en D. Blzquez (ed). La
iniciacin deporCva y el deporte escolar (2 edicin), pp 61-75, Barcelona.
INDE

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

UD4) ESTRATGIES
METODOLOGIQUES
PER LA TCTICA
INDIVIDUAL

201

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

202

4.1 Contextualitzaci de la
Metodologia en la TcJca Individual

a lhora de dissenyar una tasca

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

203

ASPECTES METODOLOGICS GENERALS PER TREBALLAR


LA TACTICA INDIVIDUAL
Realitzar les diferents situacions en un context de joc collecCu (mxim 5:5 +
2 Porters)
Si la complexitat de la tasca impedeix laprenentatge dels jugadors
baixar la dicultat (5:4 + 2P, 5:3 + 2P, 5:3, 4:3+ 2P, 4:3, 4:2.... 2:2)
Allar situacions 1:1, 2:1 i 1:2 per realitzar-les de manera especca en
funci de les necessitats del jugador
Realitzar situacions de joc descontextualitzades que provoquin la realitzaci
de les diferents accions tcCques
Tasques realitzades en les diferents fases ofensives, defensives i transicions

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

204

Especicacions per zona i demarcaci en les tasques contextualitzadesVariar la tasca per millorar laprenentatge (espai, temps, adversaris,
limitacions, zones, objecCu, consignes, context...)
El jugador ha dexperimentar les diferents accions en les diferents zones i
posicions del camp dintre de les diferents situacions de joc

Reorganitzar-se en funci de company/s, adversari/s i pilota, zones i fases
Adaptar-se a la situaci uClitzant lacci tcCca que es vol treballar (acci
principal) amb les altres accions (accions secundries)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

205

Casis, L; Domnguez, E; Lago, C. (2009)

ACCION TECNICO-TACTICA
Qu?
OBJETIVO

Cundo?
MOMENTO

Dnde?
ESPACIO

R E S U L T A D O

Cmo?
FORMA

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

206

Para Pacheco (2004): algunos entrenadores


estn percibiendo que la enseanza del juego
enfocada exclusivamente hacia los aspectos
tcnicos por medio de situaciones estrictamente
controladas y previsibles, impide que muchos
jvenes tengan una comprensin global del
juego en sus aspectos bsicos como su ubicacin
en el terreno de juego, la lectura del juego, la
capacidad de anKcipacin, su compenetracin
con los compaeros del equipo en la defensa y en
ataque o en la toma de decisiones correcta

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

207

4.2 Metodologa Sistmica per treballar la TcJca


Individual
CaractersCques:
Aprenentatge de tcnica en funci de la tcCca
Comprensi dels mecanismes i principis del joc
Intel.ligncia tcCca i creaCvitat en les accions
Ms temps dedicat a lensenyana del joc que a la tcnica
Bon nivell de moCvaci i de rendiment en les tasques
Gran incidencia sobre els mecanismes perceptors i de decisi mitjanant
situacions imprevisibles
Pacheco (2004)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

208

Rols, intencions i accions tcnico-tcJques en


el joc individual
TACTICA INDIVIDUAL
ROL
ACB

DACB

Intencin tcnico-tcJca

Accin tcnico-tcJca

Conservar la posesin de la pelota Recepcin,


Progresar haca portera
conduccin,
Finalizar la accin ofensiva
Proteccin, pase i Cro
Recuperar la posesin del baln
Impedir la progresin del
atacante
Proteger la portera

Robo, disuasin,
interceptacin, desvo,
despeje y entrada
Casis, L; Domnguez, E; Lago, C. (2009)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

4.3 Altres Metodologies per treballar la TcJca


Individual

ASSIGNATURA DE METODOLOGIA
FER UN PETIT REPS

209

IVELL
CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

210


4.4 Eines metodolgiques per treballar la TcJca Individual

Proposta dels criteris metodolgics a seguir en la construcci de


les tasques :

Variacions que esJmulin les capacitats condicionals

Variacions que esJmulin el component motor de la execuci

Variacions que esJmulin la pressa de decisions en lexecuciVariacions del propi joc

Espar, 1998; Famose y Temprado 19999; Harre, 1987; Manno, 1991; Marn Acero, ;
Massafret, 1998; Meinel y Schnabel, 1987; Morino, 1995; Seirul.lo, 1993 a, 1993 b,
1994, 1998)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

211

Bibliograa

Casis, L.; Domnguez, E; Lago, C. Ftbol Base. El entrenamiento en
categoras de formacin. MCSports 1 ed. 2009
Espar, X. (1998). Preparacin sica en deportes de equipo, Curso de
Postgrado en Preparacin Fsica, A Corua, indito
Harre, D. (1987). Teora del entrenamiento deporCvo, Buenos Aires. Stadium
Manno, R. (1991). Fundamentos del entrenamiento deporCvo. Barcelona.
Paidotribo
MarCn Acero, R. (1998). El entrenamiento de la velocidad y la resistencia en
los deportes de equipo a travs del juego. I Congreso de Educacin Fsica y
Deporte de Alto Rendimiento, Las Palmas de Gran Canaria

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

212


Massafret, M. (1998). Preparacin sica en deportes de equipo, Curso de
Postgrado en preparacin Fsic., A Corua, indito

Meinel, K.; y Schnabel, G. (1987). Teora del movimiento. Sntesis de una
teora de la motricidad deporCva bajo el aspecto pedaggico. Buenos Aires
Stadium
Morino, C. (1985). Alcuni problemi del giochi sporCvi. SDS, Rivista di cultura
sporCva, 1, pp 54-58
Pacheco, R. (2004). Ftbol. La enseanza y el entrenamiento del ftbol 7.
Barcelona. Paidotribo
Seirul-lo, F. (1993a). Planicacin del entrenamiento en deportes de equipo,
Master en Alto Rendimiento DeporCvo, Mdulo 2.1.7., Madrid. C.O.E.-
Universidad Autnoma de Madrid

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

213


Seirul-lo, F. (1993b). Preparacin sica aplicada a los deportes de equipo.
Coleccin Cuadernos Tcnicos-Pedagxicos do INEF de Galicia, A Corua.
Centro Galego de Documentacin e Edicins DeporCvas
Seirul-lo, F. (1994). Preparacin sica aplicada s deportes colecCvos.
Balonm., SanCago de Compostela. Lea
Seirul-lo, F. (1998b). Valores educaCvos del deporte en D. Blzquez (ed). La
iniciacin deporCva y el deporte escolar (2 edicin), pp 61-75, Barcelona.
INDE
Temprado, J.J.; Famose, J. P. (1999). Anlisis de la dicultad en el
entrenamiento de informacin y descripcin de las tareas motrices. En J.P.
Famose (dir). Cognicin y rendimiento motor, pp 177-195, Barcelona. INDE

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

214

UD5) PLANIFICACI DE
LA TCTICA
INDIVIDUAL

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

215

5.1 REVISI BIBLIOGRFICA DELS MODELS


DENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA TI

a) Models que es basen, de forma general, en les etapes del procs de
formaci del futbol

b) Models que es basen en lestructuraci dobjecCus, conCnguts i medis
dentrenament

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

216


a) Models que es basen, de forma general, en les etapes del procs de formaci

Per Seirul.lo (2004) la iniciaci a la prcCca en esports collecCus consta de les
segents fases:
A1: Fase de la prcCca regular inespecca (5-7 anys)
A2: Fase de formaci genrica polivalent (8-10 anys)
A3: Fase de la preparaci mulClateral orientada (11-13 anys)
A4: Fase de la iniciaci especca (14-16 anys)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

217

b) Models que es basen en lestructuraci dobjecJus, conJnguts i medis


dentrenament

Per Fradua (2005) a parCr de la proposta de Garganta y Pinto (1997) proposa:
1. Construir la relaci del nen amb el seu entorn: Motricitat
2. Construir la relaci amb la pilota: Entrenament Tcnic-TcCc Individual
3. Construir el joc amb companys i contra adversaris: Entrenament Tcnic-
TcCc Grupal
4. Desenvolupar les nocions espai-temps relacionades amb el joc dequip:
Entrenament Tcnic-TcCc dEquip

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

218

5.2 EL PROCS DE PLANIFICACISha datendre les necessitats de:

La lgica interna del Ftbol (es veur dins les fases del procs de planicaci)
Del jugador
De la coordinaci de varis jugadors (grupal)
De lequip
Aquestes 4 necessitats a nivell tcCc han destar presents en la planicaci dels
conCnguts tcCcs variant el percentatge d'importncia en funci de ledat del
jugador, el nivell, la categoria i model de joc.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

219

Aix provoca que:En la enseanza del Ftbol se hace necesaria la existencia de referencias
que posibiliten la seleccin de los medios y mtodos ms adecuados para
alcanzar los objeJvos pretendidos. El proceso de intervencin slo podr ser
ecaz si se circunscribe a un cuadro de ideas y principios (modelos) que
recojan los aspectos determinantes del juego y que orienten la tarea de
quien ensea y la accin de quien aprende

Garganta y Pinto (1997)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

220


5.2.1 PLANIFICACIO DELS CONTINGUTS DE LA TI I EL JUGADOR

Es la estructura de juego individual por excelencia en el ftbol, en la que se
demuestran los niveles de ecacia de un jugador en los comportamientos de
oposicin. Supone la lucha entre el jugador atacante y el defensor y en ella se
dene la prestacin de cada jugador en la compeCcin, incidiendo
directamente en el rendimiento colecCvo del equipo
Hohman y Brack (1983)

El jugador ha de tenir el domini de les accions bsiques de la TcCca Individual
tant ofensivament com defensivament per poguer superar al seu adversari i
desprs realitzar la planicaci necessaria per assolir els objecCus

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

221

5.2.2 PLANIFICACIO DELS CONTINGUTS DE LA TI I LA COORDINACIO DE JUGADORS


(GRUPAL)


Como principio general, tanto en ataque y/o defensa, todo el equipo debe
procurar crear situaciones de superioridad numrica, evitar las situaciones de
igualdad y no permiCr las situaciones de inferioridad, fundamentalmente en
defensa (Queiroz, 1983; Garganta y Pinto, 1999)

Hi ha diferents possibilitats de col.laboraci-oposici determinades pel context,
situaci de joc i jugadors.
TcCcament el jugador t que dominar les diferentes accions tcCquess en
funci de les diferents possibilitats comentades perqu sino ser ms dicil
superar aquesta situaci col.lecCva (Joc Col.lecCu)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

222

5.2.3 PLANIFICACIO DELS CONTINGUTS DE LA TCTICA INDIVIDUAL I LEQUIP


Fa referncia a les confrontacions entre dos equips
Esta relacin de adversidad se maniesta tanto en las acciones individuales
como en las colecCvas, especcas y congruentes con los objeCvos y las
nalidades en cada momento del juego. Teodrescu (1984)
Hi ha innitats de possibilitats de col.laboraci-oposici determinades pel
context, situaci de joc i jugadors
TcCcament el jugador t que realitzar les accions tcCques envers el Joc
Col.lecCu de lequip

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

223

5.2.4 LES FASES DEL PROCS DE PLANIFICACI


Planicar consisteix en realitzar una previsi dactuacions a llarg termini de tot el
procs global dentrenament. LobjecCu s aconseguir les millors prestacions en el
moment desitjat. Inclou les 7 fases segents:

1.ANLISI DE LESPORT

2.DIAGNSTIC DEL NIVELL

3.FIXACI DELS OBJECTIUS
4. PERIODITZACI
5. PROGRAMACI
6. REALITZACI
7. CONTROL

Joan Sol, 2006

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

FASE 1: LNALISI DE LESPORT LA LGICA INTERNA DEL FUTBOL

224

Aquesta fase consisteix en conixer les caractersCques, condicionants i perl dexigncies


tcniques, tcCques, siques i psicolgiques que requereix la nostra disciplina esporCva

s un esport de collaboraci-oposici
SidenCquen 2 grans fases:
Ofensiva:
ObjecCus Ofensius: Bayer (1992)
Conservar la pilota
Progressar cap a porteria
Marcar gol
Cal diferenciar entre els dos moments que es donen:
Quan es t la possessi de la pilota
Quan es recupera la possessi
Hi ha sub-fases que modiquen lobjecCu ofensiu:
Fase dInici
Fase de Progressi
Fase de Finalitzaci

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Defensiva:
ObjecCus Ofensius: Bayer (1992)
Recuperar la pilota
Anular la progressi
Protegir la porteria
Cal diferenciar entre els dos moments que es donen:
Quan no es t la possessi de la pilota
Quan es perd la possessi
Nhi ha sub-fases que modiquen lobjecCu defensiu:
Sub-fase 1
Sub-fase 2
Sub-fase 3
Sub-fase 4

225

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

FASE

FASE
OFENSIVA

FUTBOL
FASE
DEFENSIV
A

MOMENT

INTENCI TCTICA
(OBJECTIUS)

ORGANITZ
ACI
OFENSIVA

CONSERVAR

PROGRESSAR

FINALITZAR

TRANSICIO
OFENSIVA
ORGANITZ
ACI
DEFENSIV
TRANSICIO
DEFENSIVA

RECUPERAR

ANULAR
PROGRESSIO

PROTEGIR LA
PORTERIA

226

NIVELL

JUGADOR

COORD.
JUGADORS

EQUIP

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

227

Consideracions de latac

En la fase de ataque, en la que el equipo Cene el baln y la iniciaCva sobre la
nalidad del juego, intenta crear situaciones de nalizacin y marcar un tanto,
aunque muchas veces se no sea su objeCvo inmediato
(Castelo, 1994, 1996, 1999; Garganta, 1997; Grehaigne, 2001; Queiroz,
1983, 1986)

En funci de les circumstncies que es donen, es pot parlar de diferents esCls
de joc (es veur en Joc Col.lecCu)

Sha de tenir en compte la lgica interna en la Fase Ofensiva a lhora de
simular el context i crear les diferents situacions de joc que es puguin treballar
Sha de treballar la TI Ofensiva en els diferents nivells de joc: jugador,
coordinaci jugadors i equip

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

228

Consideracions de la defensa
En la fase de defensa, en la que el equipo no Cene el baln, el equipo lucha
por lograr la posesin del mismo, sin olvidar la proteccin del espacio
defensivo y de la portera para que el contrario no logre su objeCvo, marcar
gol (Castelo, 1994, 1996, 1999; Garganta, 1997; Grehaigne, 2001; Queiroz,
1983, 1986)

LobjecCu bsic es restringir el temps i lespai disponible pels atacants possant
en dicultat la seva progressi cap a portera
Sha de Cndre en compte la lgica interna en la Fase Ofensiva per poder
simular el context i crear les diferents situacions de joc que es puguin treballar
i desprs realitzar la planicaci necessaria per assolir els objecCus
Sha de treballar la TI Defensiva en els diferents nivells de joc: jugador,
coordinaci jugadors i equip

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

229

FASE 2: EL DIAGNSTIC DEL NIVELL

- Perl de rendiment a nivell tcnic, tcCc, sic i psicolgic. Elaborar


tests

- Trajectria de lequip

- CaractersCques del club i recursos
dels quals es disposa

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

DIAGNSTIC DEL NIVELL:


ACCI TCTICA DE LEXTREM DESMARCADA

230

DIBUIX

Data del diagnsJc: 23/12/13


Situaci de joc: Moviments del davanter centre i els dos extrems per a la
realitzaci de la lCma passada en la zona de nalitzaci.
Tipus de Tasca: Onades
ParJcipants: Comod atacant + 3 c P + 3
Espai: 25x30m
Explicaci de la tasca:
- El porter inicia el joc al passar la pilota al MC rival (comod)
- Lequip atacant ha dintentar marcar a la porteria central o a qualsevol de
les peCtes. Hi ha fora de joc.
- Abans de perdre la possessi de la pilota, es poden recolzar amb el
comod. Aquest no podr sorCr de la seva zona.
- Si els defenses recuperen, han dintentar portar la pilota ns la lnia de
fons entrant conduint


CRITERUS DAVALUACI DE LA SITUACI DE JOC (variables i
especcs en funci de les necessitats)

MAI

POQUES
VEGADES

1. Davant una desmarcada del punta (recolzament/ruptura), ocupa lespai deixat pel
primer?

SOVINT

2. Quan est orientat en el joc, el jugador manifesta constants canvis de ritme,


ntes, et per tal de buscar lnia de passada?
3. Realitza els moviments en el moment oport?

A
VEGADES

x
x

SEMPRE

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL 231

ACTIVITAT 26: Elaborar un test


per a una acci tcJca individual
vista durant lassignatura

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

232

FASE 3: PROPOSTA PRACTICA DE FIXACI DELS OBJECTIUS-CONTINGUTS DE LA


TCTICA INDIVIDUAL


- Intenci tcJca = objecJus (verb)

- Accions tcJques = conJnguts (inniJu)
- s una proposta oberta, no una veritat absoluta

- La distribuci dels conCnguts es fan en base a la capacitat cogniCva i
coordinaCva del jugador atenent a les seves necessitats evoluCves

- Shan adaptar a les necessitats de lequip i del jugador

PROPOSTA OBJECTIUS/CONTINGUTS TI MODIFICAT DE Casis, Dominguez i Lago (2009)


CRDIT: TCTICA
PRIMER NIVELL


PRE-BENJAMI
BENJAMI
BENJAMI
Segon any
Primer any
Segon any

CATEGORIA

PRE-BENJAMI
Primer any

FASE

OFENSIVA

OFENSIVA

OFENSIVA


ORGANITZ.
OFENSIVA


ORGANITZ.
OFENSIVA


ORGANITZ.
OFENSIVA

MOMENTS

INTENCIONS
TACTIQUES
OFENSIVES

Progressar
Finalitzar

Progressar
Finalitzar

PROGRESSAR
FINALITZAR

ALEVI


Primer any

ALEVI
201
Segon any

OFENSIVA/
Defensiva

OFENSIVA/
Defensiva

OFENSIVA/
DEFENSIVA

ORGANITZ.
OFENSIVA I
defensiva

ORGANITZ.
OFENSIVA I
Defensiva
Transicions

ORGANITZ.
OFENSIVA I
DEFENSIVA
Transicions

PROGRESSAR
FINALITZAR
Conservar

PROGRESSAR
FINALITZAR
Conservar

PROGRESSAR
FINALITZAR
CONSERVAR
RECUPERAR
PROGRESSIO
Protegir la
Porteria

INTENCIONS
TACTIQUES
DEFENSIVES

Recuperar

Recuperar

Recuperar
A. Progressi

RECUPERAR
A. Progressi

RECUPERAR
A. Progressi
Protegir la
Porteria

A. TACTIQUES
OFENSIVES

Amplitud
Profunditat

Amplitud
Profunditat

Amplitud
Profunditat

A + P +
Desmarcatge

A + P +
Desmarcatge

A + P +
DESMARCATGE

A. TACTIQUES
DEFENSIVES

Marcatge

Marcatge

Marcatge

MARCATGE
Cobertura

MARCATGE
Cobertura

MARCATGE
COBERTURA

NIVELLS DE JOC

JUGADOR

JUGADOR

JUGADOR
C. Jugadors

JUGADOR
C. Jugadors

JUGADOR
C.JUGADORS

JUGADOR
C.JUGADORS

SITUACIONS DE
JOC

1:1,1:2 i 2:1

1:1,1:2 i 2:1

1:1,1:2 i 2:1

1:1,1:2 i 2:1

1:1,1:2 i 2:1

1:1,1:2 i 2:1

COMPLEXITAT

BAIXA

BAIXA

BAIXA-MITJA

BAIXA-MITJA

MITJA

MITJA

PROPOSTA OBJECTIUS/CONTINGUTS TI MODIFICAT DE Casis, Dominguez i Lago (2009)


CATEGORIA
FASE

INFANTIL
Primer any

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL
INFANTIL
CADET
CADET
Segon any
Primer any
Segon any
JUVENIL
Primer any

201
JUVENIL
Segon any

OFENS/DEFENS OFENS/DEFENS OFENS/DEFENS OFENS/DEFENS OFENS/DEFENS OFENS/DEFENS

MOMENTS

ORGANITZ.
OFENSIVA I
DEFENSIVA
Transicions

ORGANITZ.
OFENSIVA I
DEFENSIVA
TRANSICIONS

ORGANITZ.
OFENSIVA I
DEFENSIVA
TRANSICIONS

I.T. OFENSIVES

C + P + F

C + P + F

C + P + F

C + P + F EN FUNCI DEL MODEL DE JOC

I.T. DEFENS

R + AP + PP

R + AP + PP

R + AP + PP

R + AP + PP EN FUNCI DEL MODEL DE JOC

A + P
DESMARCATGE

AMPLITUD + PROFUNDITAT + DESMARCATGE


EN FUNCI DEL MODEL DE JOC

A. TACTIQUES
OFENSIVES

A + P
A + P
DESMARCATGE DESMARCATGE

ORGANITZ.
OFENSIVA I
DEFENSIVA
TRANSICIONS

ORGANITZ.
OFENSIVA I
DEFENSIVA
TRANSICIONS

ORGANITZ.
OFENSIVA I
DEFENSIVA
TRANSICIONS

(RECOLZAMENT)

(PROFUNDITAT)

A. TACTIQUES
DEFENSIVES

COBERTURA
Permuta
MARCATGE

COBERTURA
Permuta
MARCATGE

COBERTURA
PERMUTA
MARCATGE

COBERTURA + PERMUTA + MARCATGE


EN FUNCI DEL MODEL DE JOC

NIVELLS DE
JOC

JUGADOR
C.JUGADORS
Equip

JUGADOR
C.JUGADORS
Equip

Jugador
C.JUGADORS
EQUIP

JUGADOR, COORDINACI JUGADORS I EQUIP


EN FUNCI DEL MODEL DE JOC

SITUACIONS
DE JOC

1:1,1:2 i 2:1

1:1,1:2 i 2:1

1:1,1:2 i 2:1

1:1, 1:2 I 2:1


EN FUNCI DEL MODEL DE JOC

COMPLEXITAT

MITJA-ALTA

MITJA- ALTA

ALTA

ALTA

MXIMA

MXIMA

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

235

FASE 4 I 5: LA PERIODITZACI I LA PROGRAMACI


- La perioditzaci consisteix en relacionar els aprenentatges (objecCus i
conCnguts) amb el calendari compeCCu

- La programaci est composta per estructures temporals de planicaci ms
peCtes (microcicle) que sencarreguen de lorganitzaci dels objecCus-
conCnguts, dels mtodes i dels mitjans dentrenament

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

236

EXEMPLE DE PROGRAMACI EN ETAPA DE BENJAM 2n ANY


SETMANA 1

SETMANA 2

DIA 1

DIA 2

DIA 1

DIA 2

-FASE: Ofensiva

- M O M E N T : O r g a n i t z a c i
ofensiva

-INTENCI TCTICA OFENSIVA:
Progressar

-ACCI TCTICA OFENSIVA:
Amplitud

-NIVELLS DE JOC: Jugador

-SITUACIONS DE JOC: 2c1

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx. 3-3.

-COMPLEXITAT: Baixa-Mitja

-FASE: Ofensiva

- M O M E N T : O r g a n i t z a c i
ofensiva

-INTENCI TCTICA OFENSIVA:
Progressar

-ACCI TCTICA OFENSIVA:
Profunditat

-NIVELLS DE JOC: Jugador

-SITUACIONS DE JOC: 2c1

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx. 3-3.

-COMPLEXITAT: Baixa-Mitja

-FASE: Ofensiva

- M O M E N T : O r g a n i t z a c i
defensiva

-INTENCI TCTICA DEFENSIVA:
Recuperar

-ACCI TCTICA DEFENSIVA:
Marcatge

-NIVELLS DE JOC: Jugador

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx. 3-3.

-SITUACIONS DE JOC: 1c1

-COMPLEXITAT: Baixa-Mitja

-FASE: Ofensiva

- M O M E N T : O r g a n i t z a c i
ofensiva

-INTENCI TCTICA OFENSIVA:
Progressar

-ACCI TCTICA OFENSIVA:
Amplitud i Profunditat

-NIVELLS DE JOC: Jugador

-SITUACIONS DE JOC: 2c1

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx. 3-3.

-COMPLEXITAT: Mitja

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL 237

ACTIVITAT 27: Realitzar en grups de


2-3 persones una sessi per a un
equip benjam amb els conJnguts/
objecJus dun dels dies del quadre
anterior. Desprs comentar en la
pissarra

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

238

EXEMPLE PROGRAMACI EN ETAPA DINFANTIL DE 1r ANY


SETMANA 1
DILLUNS

DIMECRES

DIVENDRES

-FASE: Ofensiva

-MOMENT: Es t la pilota

-INTENCI TCTICA OFENSIVA: Conservar

-ACCI TCTICA OFENSIVA: Recolzament

-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors

-SITUACIONS DE JOC:

-ESTRATGIES METODOLGIQUES:
Onades, parCts i conservacions. Mx. 3-3.

-COMPLEXITAT: Mitja - Alta

-FASE: Defensiva

-MOMENT: Es t la pilota

-INTENCI TCTICA DEFENSIVA:
Recuperar

-ACCI TCTICA DEFENSIVA: Cobertura

-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors

-SITUACIONS DE JOC:

-ESTRATGIES METODOLGIQUES:
Onades, parCts i conservacions. Mx. 3-3.

-COMPLEXITAT: Mitja - Alta

-FASE: Ofensiva

-MOMENT: Es t la pilota

-INTENCI TCTICA OFENSIVA: Finalitzar

-ACCI TCTICA OFENSIVA: Desmarcatge

-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors

-SITUACIONS DE JOC:

-ESTRATGIES METODOLGIQUES:
Onades, parCts i conservacions. Mx. 3-3.

-COMPLEXITAT: Mitja - Alta

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

239

EXEMPLE DE PROGRAMACI EN ETAPA DE JUVENIL DE 1r ANY


SETMANA 1
Dilluns

Dimecres

Dijous

Divendres

-FASE: Ofensiva

-MOMENT: Es t la pilota

-INTENCI TCTICA OFENSIVA:
Conservar

-ACCI TCTICA OFENSIVA: En
funci

-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors

-SITUACIONS DE JOC:

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx.
3-3.

-COMPLEXITAT: Mxima

-FASE: Defensiva

-MOMENT: No es t la pilota

-INTENCI TCTICA OFENSIVA:
Recuperar

-ACCI TCTICA OFENSIVA: En
funci

-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors

-SITUACIONS DE JOC:

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx.
3-3.

-COMPLEXITAT: Mxima

-FASE: Ofensiva

-MOMENT: Es t la pilota

-INTENCI TCTICA OFENSIVA:
Progressar

-ACCI TCTICA OFENSIVA: En
funci

-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors

-SITUACIONS DE JOC:

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx.
3-3.

-COMPLEXITAT: Mxima

-FASE: Defensiva

-MOMENT: No es t la pilota

-INTENCI TCTICA OFENSIVA:
Protegir

-ACCI TCTICA OFENSIVA: En
funci

-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors

-SITUACIONS DE JOC:

- E S T R A T G I E S
METODOLGIQUES: Onades,
parCts i conservacions. Mx.
3-3.

-COMPLEXITAT: Mxima

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL 240

ACTIVITAT 28: Realitzar en grups de


2-3 persones una sessi per a un
equip benjam amb els conJnguts/
objecJus dun dels dies del quadre
anterior. Desprs comentar en la
pissarra

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

241

FASE 6: EL DISSENY I LA REALITZACI


- Consisteix en lelaboraci, organitzaci i aplicaci de les estructures de
planicaci ms peCtes. s la sessi dentrenament
- A CONTINUACI ES VEUR 3 EXEMPLIFICACIONS (BENJAM, INFANTIL I
JUVENIL)

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

242

FITXA DE SESSI
EQUIP: BENJAM 2N ANY (veure exemple de programaci de la fase
anterior)
DATA: Dijous 12
DURADA DE LA SESSI: 1h 30
N SETMANA: 1
N DIA: 1
MATERIAL: Pilotes, cons, pitralls, porteries peCtes

FASE: Ofensiva
MOMENT: Organitzaci ofensiva
INTENCI TCTICA PREFERENCIAL: Progressar
ACCI TCTICA PREFERENCIAL: Amplitud
NIVELLS DE JOC: Jugador
SITUACI DE JOC: 2c1
ESTRATGIES METODOLGIQUES: Onades, parCts i conservacions.
Mx. 3-3.
COMPLEXITAT: Baixa-Mitja

Fase dactivaci - PROGRESSAR / AMPLITUD


Consignes:
- Intenci de progressar sempre que es disposi despai per fer-ho
- Mantenir lamplitud entre els jugadors laterals
- Evitar que un sol jugador pugui marcar 2 jugadors a la vegada

Tipus de Tasca: Conservaci descontextualitzada
ParJcipants: 4 c 2 +1
Espai: 15x15m (cada quadrat)
Explicaci:
- LobjecCu s traspassar conduint la lnia del mig camp, per desprs
connectar amb el jugador atacant del costat contrari
- Noms poden entrar al quadrat a defensar dos jugadors. El 3r
jugador defensiu ha de defensar la lnia i el jugador atacant que es
troba en ella
- El jugador causant de la prdua, entra a defensar

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL


Fase dassoliment dobjectius Tasca 1 PROGRESSAR / AMPLITUD
Consignes:
- Intenci de progressar sempre que es disposi despai per fer-ho
- Mantenir lamplitud entre els jugadors laterals
- Evitar que un sol jugador pugui marcar 2 jugadors a la vegada
Tipus de Tasca: Contextualitzada. Onades
Situaci de joc: SorCda de pilota del central. Sistema 2.3.1
ParJcipants: P.2 c 1 + 1
Espai: 10x15
Explicaci:
- Lequip atacant ha dintentar marcar a qualsevol de les 3 porteries peCtes
(simulaci de passada a la lnia de mitjos). Abans ha de traspassar conduint la
lnia del mig camp.
- Si lequip defensiu recupera la pilota, pot contraatacar. En cas de que
saconsegueixi gol, canvi de rols.

Fase dassoliment dobjectius Tasca 2 - PROGRESSAR / AMPLITUD


Consignes: Mateixes que la tasca anterior
Tipus de Tasca: Descontextualitzada. ParCt
ParJcipants: P.2 + 1 CA c P.2
Espai: 25 x 36 (8-15-8)
Explicaci:
- Lequip atacant ha dintentar atacar a la porteria central defensada pel porter.
- Si el gol ve precedit duna progressi a qualsevol de les dues porteries laterals,
val doble.
- El comod va amb lequip que t la possessi de la pilota
- Es sanciona el fora de joc

243

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

FITXA DE SESSI
EQUIP: EQUIP: INFANTIL1r ANY (veure exemple de programaci de
la fase anterior)
DATA: DIMECRES
DURADA DE LA SESSI: 1h 30
N SETMANA: 1
MATERIAL: Pilotes, cons, pitralls, porteries peCtes

FASE: DEFENSIVA
MOMENT: Organitzaci defensiva
INTENCI TCTICA PREFERENCIAL: RECUPERAR
ACCI TCTICA PREFERENCIAL: COBERTURA
NIVELLS DE JOC: C.Jugador
SITUACI DE JOC:
ESTRATGIES METODOLGIQUES: Onades, parCts i
conservacions. Mx. 3-3.
COMPLEXITAT: Mitja-Alta

Fase dactivaci RECUPERAR / COBERTURA


Consignes:
- Especial atenci a las distncies i orientacions del marcatge. En
funci rival, company i situaci de joc
- Gran mobilitat en funci de companys, adversaris i pilota

Tipus de Tasca: Conservaci
ParJcipants: 4 c 2
Espai: 15x15m (cada quadrat)
Explicaci:
- Espai dividit en dues zones amb dos atacants en cada una delles
- Els atacants cada cop que passen la pilota entre els dos cons blaus i
un company la rep a laltre costat sumen 3 punts.
- Els defensors cal que pressionin al possedor (si recupera 1 punt) i
realitzin cobertura tapant la porteria (si intercepta 2 punts).

244

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

245

Fase dassoliment dobjectius Tasca 1 - RECUPERAR / COBERTURA

Fase dassoliment dobjectius Tasca 2 - RECUPERAR / COBERTURA


Consignes:
- Especial atenci a las distncies i orientacions del marcatge. En funci rival,
company i situaci de joc
- Gran movilitat en funci de companys, adversaris i pilota
Tipus de Tasca: Descontextualitzada. Conservaci
ParJcipants: 5c5
Espai: 35 x 20
Explicaci:
Conservaci amb 6 quadrats. Solament pot haver-hi un atacant en cada
quadrat. Defensivament sempre hi tenen que haver-hi dos.

Consignes: Veure sempre contrari pilota/orientaci del marcatge i cobertura en


diagonal
Tipus de Tasca: Descontextualitzada. ParCt
ParJcipants: P.2 c 2 + 1 CA
Espai: 20x30
Explicaci:
El porter inicia el joc al passar la pilota als 2 atacants. Si lequip defensiu
pressiona als dos homes, el porter pot jugar directament amb el comod.
LobjecCu de lequip atacant s connectar amb el comod o entrar conduint a
qualsevol de les 2 porteries peCtes. El comod noms es pot moure entre
linterval de les dues porteries. Lequip defensiu si recupera la pilota pot atacar
a la porteria central amb lajuda del comod. Es penalitzar el fora de joc.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

246

FITXA DE SESSI
EQUIP: JUVENIL 1r ANY (veure exemple de programaci de la fase
anterior)
DATA: Divendres
DURADA DE LA SESSI: 1h 30
N SETMANA: 1
MATERIAL: Pilotes, cons, pitralls, porteries peCtes

-FASE: Defensiva
-MOMENT: No es t la pilota
-INTENCI TCTICA OFENSIVA: Protegir porteria
-ACCI TCTICA OFENSIVA: En funci
-NIVELLS DE JOC: C. Jugadors
-SITUACIONS DE JOC: 5c5
-ESTRATGIES METODOLGIQUES: Onades, parCts i
conservacions. Mx. 3-3.
-COMPLEXITAT: Mxima

Fase dactivaci - PROTEGIR / MARCATGE


ConJngut TACTIC: Marcatge
Acci tcnica preferencial: passada
Consignes:
- Agressivitat, tensi i atenci
- Desplaaments rpids de cames i temporitzaci si es fa lentrada
- UClitzaci de ntes dentrades i del contacte sic
- Controlar la velocitat daproximaci
- No seguir la pilota si latacant fa una passada i es desmarca
- Si ladversari rep desquenes reduir la distancia i evitar que es doni
la volta
Tipus de Tasca: Conservaci descontextualitzada
ParJcipants: 3 c 3 + 4 comodins
Espai: 20x35
Explicaci: LobjecCu s fer deu passades (punt) amb el suport dels
comodins. Els comodins no poden passar-se la pilota entre ells.

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

Fase dassoliment dobjectius Tasca 1 PROTEGIR / MARCATGE


Consignes:
- Mirar sempre la pilota sense donar lesquena a ladversari protegint la porteria
- Si ladversari rep desquenes, evitar que es doni la volta
- Evitar que ladversari rebi la pilota (anCcipaci / Interceptaci)
- Realitzar cobertura al company que marca al possedor
Tipus de Tasca: Onada. Contextualitzada
Situaci de joc: Defensa duna centrada des de banda contra dos puntes i amb la
incorporaci de dos jugadors dels mig del camp
ParJcipants: 1 central + 1 lateral + 1 pivot + 1 interior contra 1 punta + 1 interior + 1 pivot
i un comod de suport
Espai: Mig camp (dibuix) / conservaci: 25x20
Explicaci: Blaus inicien una conservaci en espai redut, quan equip defensor roba ha de
passar pilota a comod i entrar al remat amb lobjecCu de fer gol. En aquest moment,
lobjecCu de lequip que inicialment conservava s rebutjar la pilota a parCr del marcatge
dels atacants que entren al remat.
Fase dassoliment dobjectius Tasca 2 - PROTEGIR / MARCATGE
Consignes: Mateixes que lanterior
Tipus de Tasca: Contextualitzada. Onada duna Unitat de CompeCci
Situaci de joc: Defensa duna centrada des de banda contra dos puntes i amb la
incorporaci de dos jugadors dels mig del camp
ParJcipants: ParJcipants: 3 Puntes + 3 Pivots contra 4 defenses + 2 Pivots
Espai: Mig camp
Explicaci: Treu el porter de la porteria gran. Lequip atacant controla la pilota, ha danar
a nalitzar a la porteria gran. Si els defensors recuperen la pilota han de fer gol conduint
per una de les dos porteries. No es pot passar de la zona 1 a la 2 si no es fa amb una
passada a lespai. A les zones laterals noms pot defensar un jugador.

247

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

FASE 7: EL CONTROL

- Consisteix en avaluar el nivell dadaptaci i rendiment que ha generat la
realitzaci de lentrenament.

- Els protocols de control han de ser especcs i iguals als de la fase del
diagnsCc inicial

248

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

DIAGNSTIC DEL NIVELL:


ACCI TCTICA DE LEXTREM DESMARCADA

249

DIBUIX

Data del diagnsJc: 23/12/13


Situaci de joc: Moviments del davanter centre i els dos extrems per a la
realitzaci de la lCma passada en la zona de nalitzaci.
Tipus de Tasca: Onades
ParJcipants: Comod atacant + 3 c P + 3
Espai: 25x30m
Explicaci de la tasca:
- El porter inicia el joc al passar la pilota al MC rival (comod)
- Lequip atacant ha dintentar marcar a la porteria central o a qualsevol de
les peCtes. Hi ha fora de joc.
- Abans de perdre la possessi de la pilota, es poden recolzar amb el
comod. Aquest no podr sorCr de la seva zona.
- Si els defenses recuperen, han dintentar portar la pilota ns la lnia de
fons entrant conduint


CRITERUS DAVALUACI DE LA SITUACI DE JOC (variables i
especcs en funci de les necessitats)

MAI

POQUES
VEGADES

1. Davant una desmarcada del punta (recolzament/ruptura), ocupa lespai deixat pel
primer?

SOVINT

2. Quan est orientat en el joc, el jugador manifesta constants canvis de ritme,


ntes, et per tal de buscar lnia de passada?
3. Realitza els moviments en el moment oport?

A
VEGADES

x
x

SEMPRE

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

250

Bibliograa

Bayer, C. (1992). La enseanza de los juegos deporCvos colecCvos, Barcelona.
Hispano-Europea
Casis, L.; Domnguez, E; Lago, C. Ftbol Base. El entrenamiento en categoras
de formacin. MCSports 1 ed. 2009
Castelo, J. (1994). Ftebol. Modelo tcnico-tcCco de jog., Lisboa. Edioes FMH
Castelo, J. (1996). Ftebol. A organizaao de jogo. Lisboa. Ediao do autor
Castelo, J. (1996). Ftebol. Estructura y dinmica del juego. Barcelona. Inde

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

251

Fradua, L. (2005). El entrenamiento con jvenes jugadores en las escuelas de


ftbol. Mster Universitario de Preparacin Fsica en Ftbol. Madrid: RFEF-
UCLM
Garganta, J. (1997). Para una teora de los juegos deporCvos colecCvos. En A.
Graa y J. Oliveira (eds). La enseanza de los juegos deporCvos, pp 9-23,
Barcelona. Paidotribo
Garganta, J. (1997). Modelaao tcCca do jogo de futebol. Estudo da
organizaao da fase ofensiva em equipas de alto rendimiento, Tesis doctoral
no publicada, Porto. Universidade de Porto
Garganta, J.; Pinto, J. (1997). La enseanza del ftbol. En A. Graa y J. Oliveira
(eds). La enseanza de los juegos deporCvos, pp 97-138, Barcelona. Paidotribo


CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

252

Grhaigne, J.F. (2001). La organizacin del juego en el ftbol, Barcelona. INDE


Hohman, A.; Brack, R. (1983). Giochi sporCvi e diagnosi della prestaziones,
SDS, Rivista di cultura sporCva, Anno 3, N.3, pp. 36-41
Queiroz, C. (1983). Para uma teoria do ensino/treino do futebol, Ludens. Vol.
8, N. 1, pp 23-44
Queiroz, C. (1986). Estructura e organizaao dos exercicios de treino en
futebol., Lisboa. Federaao Portuguesa de Futebol
Sans, A; Framarola, C. Los Fundamenntos del Ftbol Programa AT3-. Ed.
MCSports 1 ed. Pontevedra 2009

CRDIT: TCTICA PRIMER NIVELL

253


Sans, A; Framarola, C. El entrenamiento en el Ftbol Base Programa AT1-.
Ed. Paidotribo. 5 ed. Barcelona 2008
Seirul-lo, F. (2004). Estructura socioafecCva, Master Profesional en Alto
Rendimiento en Deportes de equipo. rea CoordinaCva Barcelona: Byomedic-
Fundaci F.C.Barcelona
Sol, J. Planicacin del entrenamiento deporCvo. SicropatSport 2006

Theodorescu, L. (1984). Problemas de teora e metodologa nos desportos
colecCvos. Livros Horizonte