Anda di halaman 1dari 5

PENGENALAN      

  


Dalam topik ini kita akan membincangkan
Maksudnya: "Dan mereka tidak membawa
tentang Tafsir dan Takwil. kepadamu sesuatu kata-kata
Perbincangan akan tertumpu kepada yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan
definisi dan pengertian tafsir dan Kami bawakan kepadamu
takwil. kebenaran dan penjelasan yang sebaik-
Seterusnya perbahasan diteruskan dengan baiknya (untuk menangkis segala
memfokuskan kepada perbincangan yang mereka katakan itu)"(al-Furqan: 33)
tentang perbezaan yang wujud di antara
(b) Makna Tafsir dari Sudut Istilah
kedua-dua istilah ini. Perbincangan
(i) Imam az-Zarkasyi telah
juga akan tertumpu kepada syarat-syarat mendefinisikan tafsir sebagai berikut:
mufassir dan adab-adabnya. "Ilmu untuk memahami Kitabullah yang
diturunkan
TAFSIR DAN TAKWIL kepada NabiNya Muhammad s.a.w
Pengertian Tafsir menjelaskan maknanya, serta
Al-Quran menyeru umat manusia supaya mengeluarkan hukum hakam dan
meneliti, memahami serta hikmahnya-hikmahnya.”
mentadabbur kitab Allah s.w.t. Firman (ii) Sementara itu, Imam Jalaluddin as-
Allah: Suyuti mendefinisikan tafsir
      
      “Ilmu yang membahas maksud Allah
  Ta’ala sesuai
Maksudnya: “Patutkah mereka (bersikap dengan kadar kemampuan manusia yang
demikian), tidak mahu memikirkan isi mencakup segala sesuatu
al-Quran? Kalaulah al-Quran itu (datangnya) yang berkaitan dengan pemahaman dan
bukan dari sisi Allah, nescaya penjelasan makna.”
mereka akan dapati perselisihan yang banyak
di dalamnya.” (al-Nisa’: 82) (iii) Definisi tafsir lainnya telah
dikemukakan oleh Syeikh Muhammad
(a) Makna Tafsir dari Sudut Bahasa Abdul Azim az-Zarqany:
Dari sudut bahasa, perkataan ‘tafsir’ Ilmu yang membahas perihal al-Quran Al-
adalah mengikut wazan “(taf’il)”. Karim dari
Perkataan ini berasal daripada kata akar al- segi penunjukan dalilnya sesuai dengan
fasr‫ ))الفسر‬yang bererti menjelaskan maksud Allah Ta’ala
(al-tabyin), menerangkan (al-idah), berdasarkan kadar kemampuan manusia.”
menyingkap (al-kasyf) dan
menampakkan (izhar). Sehubungan dengan itu, sebagai
Dari sini, bolehlah dikatakan bahawa kesimpulannya, boleh dikatakan bahawa
tafsir itu bermaksud menjelaskan makna
tafsir itu ayat-ayat al-Quran,
bermaksud menerangkan serta kedudukannya, kisah dan sebab nuzul, susunan
menjelaskan sesuatu. ayat makki dan madani,
Oleh yang demikian, mentafsirkan ayat- muhkam dan mutashabih, nasikh mansukh,
ayat al-Quran adalah dengan khusus dan umum, halal,
menerang atau menjelaskan apa-apa yang haram dan sebagainya dengan menggunakan
terkandung padanya daripada ungkapan yang
menunjukkan kepadanya secara jelas dan
makna-makna, rahsia dan hukum
terang mengikut kadar
hakamnya. kemampuan manusia.
(sila rujuk Pengantar Usul Tafsir, 2001: 5).
Firman Allah: Pengertian Takwil

1
Para ahli tafsir telah berbeza pendapat Justeru, perkataan takwil di sini bererti
dalam memberikan definisi takwil. Ulama memalingkan ayat pada satu
terdahulu (mutaqaddimin) berpendapat makna yang terkandung di dalam
bahawasanya takwil merupakan
pengertian ayat yang mungkin
sinonim dengan tafsir. Manakala takwil
menurut ulama kontemporari mempunyai beberapa pengertian.
Rumusan yang dapat dinyatakan bahawa
(mutaakhkhirin) adalah memalingkan
menghimpunkan makna takwil
serta menentukan beberapa makna dan tafsir lebih baik daripada
yang memisahkannya. Justeru kedua-duanya
mungkin terkandung di dalam ayat memberi makna yang sama.
al-Quran yang mempunyai pelbagai (c) Syarat-syarat Takwil
makna. Para ulama usul telah menetapkan syarat-
(Sila rujuk al-Tibyan fi ÂUlum al-Quran syarat takwil agar takwil yang
1985: 66). dihasilkan dapat diterima (maqbul) dan
sahih.
(a) Makna Takwil dari Sudut Bahasa Terdapat empat syarat bagi takwil iaitu:
Dari segi bahasa, perkataan takwil berasal
(i) Takwil yang dihasilkan harus sesuai
daripada perkataan “al-Aul”
dengan makna bahasa Arab,
yang bererti kembali, iaitu para makna syariat, atau makna ‘urf (makna
mufassir mengembalikan ayat kebiasaan orang Arab).
kepada Sebagai contohnya ialah, takwil perkataan
maknanya. Sebahagian ulama quru’ dalam surah al-
menyatakan bahawa takwil itu sinonim Baqarah ayat 228 dengan maksud haid
dengan tafsir, sehinggakan al-Fairuzabadiy atau suci merupakan takwil
dalam kamusnya telah yang sahih, kerana ia sesuai dengan makna
menyatakan bahawa: bahasa Arab.
“Seseorang mentakwilkan ucapan dengan Maksudnya: “Dan isteri-isteri yang
suatu takwilan, diceraikan itu hendaklah
ertinya ia merenungkan, memperkirakan menunggu dengan menahan diri mereka (dari
berkahwin) selama tiga
dan mentafsirkannya”
kali suci/haid” (al-Baqarah: 228)
Antara firman Allah s.w.t yang
mengemukakan perkataan takwil dengan (ii) Takwil hendaklah berdasarkan dalil
makna tafsir adalah: yang sahih dan rajih (kuat).
“Adapun orang yang dalam hatinya condong (iii) Sesuatu yang memang boleh ditakwil
kepada (qabil li at-ta’wil).
kesesatan, maka mereka mengikuti Misalnya, perkataannya adalah kata umum
sebahagian ayat-ayat yang yang dapat ditakhsis,
mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan atau kata mutlak yang dapat diberi taqyid,
untuk mencari-cari atau kata hakiki yang
takwilnya”. (Ali ‘Imran: 7). dapat diertikan secara makna majazi
(b) Makna Takwil dari Sudut Istilah (metafora), dan sebagainya.
Selain itu, perkataan takwil juga membawa (iv) Orang yang mentakwil memiliki
maksud memalingkan, kemampuan keilmuan untuk
sebagaimana yang terkandung pada kata- melakukan takwil.
kata berikut: Oleh kerana itu, takwil yang dilakukan
“Aku telah memalingkannya, maka ia orang yang jahil dalam bahasa
berpaling” Arab atau ilmu-ilmu syariat tidak dapat
diterima. Sehubungan

2
dengan itu, orang yang hendak melakukan Kitab dan al-Sunnah, iaitu dengan cara
takwil hendaklah mengeluarkan hukum-hukum dan
mempunyai kelayakan seorang mujtahid hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya
yang memiliki ilmu-ilmu (istinbat). Manakala tafsir pula
bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat yang
melibatkan perbahasan tentang
tinggi.
asbab nuzul, keadaan dan kisah yang
Perbezaan Tafsir dan Takwil melatarbelakangi sesuatu ayat.
Ulama berselisih pendapat mengenai Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan
perbezaan antara kalimah tafsir dan takwil. bahawa tafsir adalah merupakan
Abu Ubaidah berpendapat tafsir dan takwil makna zahir yang terkandung di dalam
memberi makna yang sama. Al- sesuatu ayat al-Quran yang jelas
menunjukkan makna yang dikehendaki
Maturidi pula menganggap tafsir
Allah, manakala takwil pula ialah
adalah memutuskan dengan apa makna-makna yang tersembunyi yang
yang diistinbatkan daripada ayat-ayat al-Quran
dikehendaki Allah, sedangkan takwil melalui proses tafakur dan istinbat.
kembali kepada beberapa andaian. Contoh tafsir dan takwil, firman Allah:
Menurut al-Raghib al-Ashfahany, Maksudnya: “….tidak ada sebarang
keraguan padanya” (al-Baqarah: 2)
tafsir lebih umum daripada takwil. ّ ‫َش‬
Sekiranya ayat ini diertikan sebagai ‫ك)َ فِ ْي ِه‬
Tafsir lebih
‫(ال‬, "tidak ada kebimbangan di
banyak digunakan pada lafaz, sedangkan
Dalamnya", maka ia adalah tafsir.
takwil digunakan pada makna, seperti
takwil mimpi. Takwil kebanyakannya Manakala jika diertikan, "tidak ada
dipakai dalam kitab-kitab wahyu ilahi, keraguan
sedangkan tafsir di samping dipakai dalam dalam kalangan kaum yang
kitab-kitab tersebut juga dalam hal beriman" maka ia adalah takwil.
lainnya. Contoh lain, firman Allah:
Menurut Abu Talib al-Tsa’aliby, tafsir    
bererti menjelaskan asal peletakan dari Maksudnya: "Sesungguhnya Tuhanmu tetap
sebuah lafaz baik bersifat hakiki atau mengawas." (al-Fajr: 14)
majazi, seperti mentafsirkan lafaz al-Sirat Sekiranya ayat di atas diertikan sebagai
dengan al-Tariq, al-Soyb dengan al-Matar. "Allah benar-benar mengawasi segala
Manakala takwil pula mentafsirkan perilaku para hamba-Nya", maka itu
dengan lebih mendalam tentang sesuatu adalah tafsir. Manakala sekiranya ia
lafaz. Takwil menerangkan tentang dimaksudkan sebagai "Allah
maksud yang sebenarnya (haqiqat al- memperingatkan para hambaNya yang
murad) sedangkan tafsir menerangkan telah
tentang dalil dari maksud tersebut. meremehkan dan melalaikan perintah
Al-Baghawy pula menyatakan bahawa Allah", maka ini adalah takwil.
takwil adalah mengarahkan ayat
pada SYARAT DAN ADAB PENTAFSIR
Syarat-syarat Pentafsir
makna yang paling memungkinkan Para ulama banyak membahaskan syarat-
daripada beberapa makna yang syarat tafsir al-Quran sebelum
sesuai ditafsirkannya seperti al-Suyuti melalui
dengan ayat sebelumnya dan kitabnya, al-Itqan Fi Ulum al-Quran,
sesudahnya serta tidak bertentangan Syeikh Ibn Taimiyah dalam Mukadimah Fi
dengan al- Usul al-Tafsir, Ibn al-Qayyim dalam

3
al-Tibyan Fi Aqsam al-Quran, al-Zarkasyi • Isytiqâq (derivasi) kerana sesuatu nama
dalam al-Burhan, al-Zurqani dalam apabila isytiqâqnya
anahil al-Irfan dan ramai lagi ulama. berasal daripada dua subjek yang berbeza,
(a) Akidah yang benar. Syarat ini maka ertinya pun
sangat penting bagi menjamin mufassir juga pasti berbeza.
tidak • Al-Ma’âni kerana dengannya dapat
melakukan penyelewengan terhadap ayat- diketahui kekhususan tarkîb
ayat al-Quran. Selain itu, mereka (komposisi) suatu kalimat dari segi
juga tidak terdorong kepada mazhab- manfaat suatu makna.
mazhab yang menyeleweng dengan • Al-Bayân kerana dengannya dapat
mengemukakan pentakwilan yang diketahui kekhususan tarkîb
bertentangan dengan akidah yang (komposisi) suatu kalimat dari segi
benar. perbezaannya sesuai dengan
(b) Bersih daripada hawa nafsu. Hal jelas atau tidaknya sesuatu makna.
ini kerana hawa nafsu akan mendorong • Al-Badî’ kerana dengannya dapat
diri seseorang itu untuk membela dan diketahui kekhususan tarkîb
menegakkan kepentingan (komposisi) suatu kalimat dari segi
mazhabnya semata-mata. keindahan suatu kalimat.
Ketiga-tiga ilmu di atas (al-Ma’ani, al-
(c) Mempunyai keahlian dalam
Bayan dan al-Badi’)
bidang hadis, riwayah dan dirayah, disebut sebagai ilmu balaghah yang
kerana merupakan ilmu yang perlu
hadis-hadis Nabi merupakan penjelasan dikuasai dan diperhatikan oleh seseorang
dalam mentafsirkan ayat-ayat mufassir agar peka
mujmal dan mubham dan seterusnya terhadap keindahan bahasa (I’jâz) al-
hadis-hadis Rasulullah akan Quran.
membantu pentafsir menerangkan segala (ii) Ilmu qirâ’ah kerana dengannya dapat
kemusykilan yang timbul diketahui cara mengucapkan
berhubung dengan perkara ini. al-Quran dan kuat tidaknya model bacaan
(d) Mempunyai ilmu yang luas dalam yang disampaikan antara
pelbagai bidang seperti: satu qâri’ dengan qâri’ lainnya.
(i) Ilmu bahasa Arab. Oleh kerana (iii) Mendalami ilmu Usuluddin dan ilmu
pentingnya penguasaan terhadap tauhid kerana dengannya
ilmu bahasa Arab dalam menafsirkan al- seseorang mufassir dapat mentafsirkan
Quran terutamanya yang ayat-ayat al-Quran yang
berkaitan dengan tatabahasa dan i‫ط‬rab berkaitan dengan ketuhanan dan hak-hak
perkataan, maka Mujahid telah Allah dengan betul serta
mengatakan: tidak mentakwilkannya dengan sewenang-
Maksudnya: "Tidak halal bagi seseorang wenangnya atau dengan
yang beriman kepada Allah secara melampaui batas.
dan hari Akhirat berbicara mengenai sesuatu (iv) Berpengetahuan dalam Usul Fiqh
yang terdapat dalam kerana ia dapat membantu mufassir
Kitabullah apabila dia tidak mengetahui
membuat kesimpulan dari ayat-ayat al-
bahasa Arab."
Quran dan berdalil
Selain itu, ilmu bahasa Arab juga
dengannya. Juga dengannya dapat
merangkumi ilmu-ilmu berikut:
diketahui wajh al-istidlâl (segi
• Ilmu Tasrîf (sorof) kerana dengannya
penunjukan dalil) terhadap hukum dan
dapat diketahui binâ’
istinbât.
(struktur) dan sîghah (kata kerja) sesuatu
(v) Berpengetahuan luas dalam ilmu
kata.
ÂUlum al-Quran seperti:

4
• Asbâbun Nuzûl (sebab-sebab turunnya kepada keberkatan. Pepatah Arab telah
ayat) kerana dengannya menyatakan: “Ilmu tanpa amalan
dapat diketahui maksud ayat sesuai dengan bagai pohon yang tidak berbuah.”
peristiwa (d) Bersikap Tawaduk dan Merendah Diri
diturunkannya Kesombongan yang wujud akan menjadi
• An-Nâsikh wa al-Mansûkh agar hijab daripada ilmu tersebut
diketahui mana ayat yang dimanfaatkan.
muhkam (ditetapkan hukumnya) dari ayat (e) Tegas dalam Menyampaikan
selainnya Kebenaran
• Mengetahui tentang Makki dan Madani Rasulullah telah menyatakan bahawa:
(vi) Mengetahui ilmu-ilmu lain seperti “Sebaik-baik jihad ialah perkataan
sosiologi, antropologi, zoologi, yang benar di hadapan pemerintah yang
ilmu sejarah, geografi, psikologi serta ilmu zalim.”
semasa seperti ekonomi,
politik, sosial dan sebagainya bagi Hak milik abadi :
membantu mufassir untuk ‫نور دايان بنت سيف البحري‬
menafsirkan al-Quran.
(e) Memulakan tafsir al-Quran dengan al- PPISMP PA/BI/BA 2
Quran itu sendiri. 2009092310225
(f) Mentafsirkan al-Quran dengan al-
Sunnah.
123024
(g) Merujuk kepada pandangan dan ijtihad Usul Tafsir ; Perkembangan Tafsir.
para sahabat.
(h) Merujuk kepada pendapat Tabi’in jika
tidak terdapat tafsiran para sahabat.
(i) Ilmu mauhibah, iaitu ilmu yang Allah
taÂala anugerahkan kepada orang
yang mengamalkan ilmunya.
Adab-adab Pentafsir
(a) Niat dan Tujuan yang Baik
Nabi s.a.w bersabda dalam sebuah hadis
yang sahih bermaksud: “Setiap
amalan adalah berdasarkan kepada niatnya.”
Justeru, untuk berkhidmat
kepada al-Quran, perlulah memiliki niat
yang baik agar tidak terjerumus ke
dalam usaha yang melibatkan keduniaan
dan seumpamanya.
(b) Berakhlak Mulia
Seorang mufassir akan dijadikan contoh
teladan oleh orang lain. Oleh yang
demikian, dia hendaklah mempunyai
akhlak dan budi pekerti yang mulia
sesuai dengan ajaran al-Quran itu sendiri.
(c) Beramal dengan Isi Kandungan Al-
Quran
Ilmu yang dipraktikkan akan lebih mudah
diterima berbanding ilmu yang
tidak diamalkan. Selain itu, ilmu yang
diamalkan juga akan membawa

Anda mungkin juga menyukai