Anda di halaman 1dari 2

Contoh Rancangan Pelajaran di Pusat

Kreativiti dan Kraf


Tarikh : 7-18 Mac 2016 (2 minggu)
Masa
:
60minit/slot
Jumlah murid: Mengikut kesesuaian pusat pembelajaran
Standard
Pembelajaran
KE 3.2.2 Memilih
media yang sesuai
dalam penghasilan
karya seni

Objektif
Pada akhir
pembelajar
an murid
dapat:

KE 3.3.1
1. Menggunak
Menghasilkan warna
an alatan
sekunder dan
/bahan
mengeksplorasi
yang
warna asas
disediakan
untuk
KE 3.3.2
menghasilk
Menghasilkan karya
an karya
kreatif melalui
seni
aktiviti
mengikut
menggambar
kreativiti.
2. Berkongsi
KE 3.3.4 Membuat
alatan
corak dan rekaan
/bahan
mengikut kreativiti
semasa
sendiri
menjalanka
n aktiviti
KK 1.1.9
3. Mengamalk
Mengamalkan
an
kebersihan di :(i)
kebersihan
kelas
di kelas
semasa
KD 3.2.1
menjalanka
Mengamalkan etika
n aktiviti.
sosial dalam
4. Mengamalk
perhubungan
an etika
sosial dan
KD 3.2.2 Berkongsi
meghormat
alat dan bahan
i hak orang
dengan orang lain
lain semasa
semasa
menjalanka
melaksanakan
n aktiviti.
aktiviti

Cadangan
Aktiviti
1. Membuat
aktiviti
menggambar
2. Membuat corak
dan rekaan
3. Membuat buku
skrap

Alatan / Bahan
1. Pensil, krayon,
warna air,
brush, art
block, dan
lain-lain
2. Doh, tanah liat
3. Alat jahit, kain
terpakai, baju
lama, butang,
bean dan lainlain.
4. Bahan
terpakai
(recycle)
contoh: kotak,
pelbagai saiz
botol plastic,
surat khabar
lama, majalah
lama, egg tray
dan lain-lain

KD 3.2.4
Menghormati hak
milik orang lain