Anda di halaman 1dari 6

UNIT 9: REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA

SOALAN PERBINCANGAN
i.
Nyatakan konsep dan pengertian reka bentuk dan model kurikulum.
ii.
Analisiskan pola & orientasi reka bentuk kurikulum.
iii. Hubungkaitkan prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum dimensi vertikal dan
dimensi horizontal.
iv. Huraikan prinsip reka bentuk kurikulum kebangsaan di Malaysia.
9.1

Nyatakan konsep dan pengertian reka bentuk dan model kurikulum

Tokoh
Smith et al
(1957)

Pengertian Reka Bentuk Kurikulum


Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah
bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalm cara berfikir dan bertindak secara
kumpulan .
Berkumentasi panduan
Tumpuan dan kaedah penyampaian
Program pengajian yang merujukkepada mata pelajaran
Konsep yang tersirat

Rumusan anda tentang pengertian reka bentuk kurikulum:


Kurikulum merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri
setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang
dinamik dalam semua aspek kehidupan.

(a)

Konsep & pengertian model kurikulum

Tokoh
Tyler

Pengertian Model Kurikulum


Suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain (designing),
menerapkan (impelementation), dan mengevaluasi (evaliatoon) suatu
kurikulum.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

a) Konsep & pengertian reka bentuk kurikulum.

Rumusan anda tentang model kurikulum:


Model kurikulum tersebut sangat efektif dan bagus di mana ianya penting melahirkan pelajar
yang aktif dan proaktif dalam kemahiran masing-masing.

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.2

Analisiskan pola & orientasi reka bentuk kurikulum.

PROSES

OBJEKTIF

Rajah 9.1: Pola & orientasi reka bentuk kurikulum


a)

Pola reka bentuk kurikulum

Pola Reka Bentuk


Kurikulum

Kurikulum sebagai
perancangan

Penjelasan
Kurikulum adalah rancangan untuk pembelajaran.
Semua rancangan mengandungi visi yang
mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang
diterjemahkan ke dalam pengalaman.

i. Kurikulum
sebagai proses

Melibatkan kajian mengenai proses pelaksanaan


seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
kemudahan bilik kuliah, kemudahan sokongan
dan sebagainya

ii. Kurikulum
sebagai
objektif

Sebagai panduan untuk mencapai objektif yang


telah di sasarkan terhadap para pelajar.

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

PERANCANGAN

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


Orientasi reka bentuk kurikulum

Orientasi Reka
Bentuk Kurikulum
i.

Kurikulum
Berorientasi
Pelajar

Penjelasan
-

Pengajaran mengikut minat pelajar.


Organisasi kurikulum (minat,
keperluan dan tujuan pelajar).

Berorientasikan aktiviti & membina


pengalaman
Bersifat terbuka kepada pelajar untuk
turut sama dalam mereka bentu
kurikulum yang hendak mereka
pelajari.

ii. Kurikulum
Berorientasi
Masyarakat/
Masalah

Berdasarkan kepada kesejahteraan


masyarakat
Berasaskan pemikiran bahwa manusia
sebagai mahluk sosial yang perlu
hidup bersama & ada konflik.

Kurikulum mengintegrasikan antara


subjek dengan masalah kehidupan
sosial & alam sekitar

iii. Kurikulum
Berorientasi
Nilai

menerapkan nilai-nilai murni kepada


pelajar melalui pengajaran/pendidikan
yang di berikan
pembelajaran yang mempunyai unsurunsur pembentukan modal insan yg
cemerlang

iv. Kurikulum
Eklektik

Gabungan lebih dari satu pola & orientasi


kurikulum.

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

b)

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.3

Hubungkaitkan prinsip organisasi/penyusunan reka bentuk kurikulum dimensi


vertikal dan dimensi horizontal.

Dimensi Menegak

b) Prinsip Ketertiban
Dimensi Mendatar
e) Prinsip Integrasi

d) Prinsip Litupan

c)Prinsip Imbangan

Rajah 9.2: Penyusunan kurikulum


Prinsip

a)
Prinsip
Kesinambungan
Kandungan

b) Prinsip Ketertiban
(turutan) Kandungan

c) Prinsip Kesepaduan
Kandungan
d) Prinsip Litupan (Skop)
Kandungan

Keterangan
Pemeringkatan ilmu, kemahiran dan nilai yang
perlu dikuasai oleh murid-murid sejajar dengan
pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental
seiring dengan peningkatan usia mereka. Suatu
kurikulum
yang
sempurna
mempunyai
kesinambungan yang lancar dengan dimulai
peringkat
paling
asas
dan
seterusnya
membolehkan pelajar mengaplikasikannya untuk
meneroka pada tahap yang lebih tinggi
Timbun-tambah ilmu, kemahiran dan nilai yang
dibina menerusi pembelajaran yang dilaksanakan
merentas waktu. Prinsip ini menyarankan
pembelajaran
hendaklah
berterusan
dan
berturutan dengan berdasarkan pengalaman lalu,
supaya pelajar berpeluang mempelajari sesuatu
dengan lebih luas dan mendalam.
Menetapkan agar pengalaman pembelajaran
dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya
pembelajaran
lebih
bermakna
dan
menyeluruh.

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

a) Prinsip kesinambungan

Berkaitan dengan keluasan dan kedalam


kandungan yang perlu dimuatkan dalam
seseuatu kurikulum dan pengajaran. Garapan
keluasan dan kedalaman kandungan ini

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


berkaitan dengan tahap pendidikan yang
membolehkan setiap pelajar menguasai
kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan
dan kognitif.

9.4.

Lengkapkan pernyataan Model Kurikulum Rasional oleh Tyler (1949)


i.

Menentukan matlamat dan objektif.

OBJEKTIF

ii. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan


pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif.

iii. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran perlu


disusun secara sistematik.

iv. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi


menentukan pencapaian objektif.

KANDUNGAN

PENYUSUNAN
PENGALAMAN

PENILAIAN

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

e) Prinsip Imbangan
Kandungan

Merujuk kepada kadar agihan, kepadatan muatan


dan kesecocokan kandungan dengan masa
pembelajaran yang diperuntukkan kepada pelajarpelajar untuk menguasainya.

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


Huraikan kurikulum kebangsaan berasaskan prinsip organisasi kurikulum yang
dilakarkan dalam Rajah 9.3 di bawah.
PERANCANGAN
KURIKULUM
Menetapkan
Falsafah, Visi dan
Misi.
Menentukan
matlamat dan
objektif .
Mengorganisasikan
kurikulum.

PELAKSANAAN
KURIKULUM

PENILAIAN
KURIKULUM

Peringkat Pusat.
Peringkat Negeri.
Peringkat Daerah.
Peringkat Sekolah
Peringkat Bilik
Darjah

Menilai keberkesanan
kurikulum yang dilaksana.

Mereka bentuk semula.

Maklumbalas

Penambahbaikan

Rajah 9.3: Proses mereka bentuk kurikulum di Malaysia


Proses mereka bentuk kurikulum di Malaysia ialah objektif pembelajaran , kandungan, penyusunan
pengalaman dan penilaian. Mengikut prinsip dan model Tyler terdapat 4 langkah berikut: objektif
kandungan-

kaedah

dan

penilaian.

Prinsip

penyusunan

kandungan

dalam

reka

bentuk

kurikulum Tyler bertujuan menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. Untuk ini,
prinsip berikut dicadangkan iaitu prinsip kesinambungan kandungan, ketertiban (turutan) kandungan
dan kesepaduan kandungan. Kemudian dua prinsip lagi ditambah iaitu prinsip litupan(skop)
kandungan dan imbangan kandungan. Seterusnya penilaian dibahagi kepada penilaian formatif
(berterusan) dan sumatif (peringkat akhir sahaja). Kelemahan model Tyler adalah terlalu tertakluk
kepada objektif, terlalu linear dan terlalu terbuka
Pengkelasan reka bentuk kurikulum berpusatkan akademik, pelajar dan masalah. Pengaruh perspektif
terhadap ilmu reka bentuk kurikulum terdapat dua jenis iaitu, perspektif objektivis dan konstruktivis.
Dua aliran yang kuat dan berbeza tentang pengajaran dan pembelajaran. Aliran objektivis melihat
ilmu sebagai satu produk dan guru sebagai penyampai manakala aliran konstruktivis pula melihat
ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya. Kedua-dua aliran ini
menghasilkan output yang berbeza.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

9.5