Anda di halaman 1dari 27

RANCAN GAN PE NGAJAR AN TAHUNA N 201 7

SEKOLAH KEBANGSAAN DESA PANDAN, KL

SAINS
TAHUN 4
DISEDIAKAN OLEH:
..
(NURR SYAHZREEN BT MOHAMMED KASSIM)
GURU SAINS TAHUN 4
SK DESA PANDAN

DISEMAK OLEH:
..
(PN. MAHIZA CHE SAB)
KETUA PANITIA SAINS
SK DESA PANDAN

DISAHKAN OLEH:
..
(PN. MAHERAN ABD. HALIM)
GURU BESAR
SK DESA PANDAN

PENGENALAN KEPADA
SAINS

MINGG
U
1
(3/1/2017
HINGGA
6/1/2017)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
2. PERATURAN BILIK SAINS
2.1 Mengamalkan
peraturan bilik
sains

2.1.1 Mematuhi peraturan bilik


sains

STANDARD PRESTASI

DIINTERGRASIKAN DALAM PdP

1. KEMAHIRAN SAINTIFIK

1 dan 2

1.1 Memahami
kemahiran
proses sains.

(3/1/2017
HINGGA
6/1/2017)

1.1.1 Memerhati

1.1.2 Mengelas

B3D1E2 - Mengelas
(Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan
mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri
yang sama)

1.1.3 Mengukur dan


menggunakan nombor

B3D1E3 - Mengukur dan menggunakan nombor


(Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan
menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau
alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan)

1.1.4 Membuat inferens

B3D1E4 - Membuat inferens


(Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang
mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian)

DAN
(9/1/2017
HINGGA
13/1/2017
)

PENGENALAN KEPADA
SAINS
MINGGU

STANDARD

B3D1E1 - Memerhati
(Menggunakan deria penglihatan, pendengaran,
sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan
maklumat tentang objek dan fenomena

1.1.5 Meramal
STANDARD PEMBELAJARAN

B3D1E5 - Meramal
(Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa
STANDARD PRESTASI

KANDUNGAN
1 dan 2
(3/1/2017
HINGGA
6/1/2017)

1.1 Memahami
kemahiran
proses sains.

1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7 Menggunakan
perhubungan ruang dan masa

DAN
(9/1/2017

1.1.8 Mentafsir data

HINGGA
13/1/2017
)

1.1.9 Mendefinisi secara operasi

1.1.10 Mengawal pembolehubah

1.1.11 Membuat hipotesis

1.1.12 Mengeksperimen

B3D1E6 - Berkomunikasi
(Menerima, memilih, menyusun dan
mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk
tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model)
B5D1E1 - Menggunakan perhubungan ruang dan masa
(Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi,
arah, bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim dengan
masa)
B6D1E1 - Mentafsir data
(Memberi penerangan yang rasional tentang objek,
peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan)
B5D1E2 - MendefInisi secara operasi
(Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan
menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan)
B4D1E1 - Mengawal pembolehubah
(Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan,
pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah
yang dimalarkan.)
B4D1E2 - Membuat hipotesis
(Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan
antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi
menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. )
B6D1E2 Mengeksperimen
(Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk
menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan
data,mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan
daripada penyiasatan itu).

PENGENALAN KEPADA
SAINS
MINGGU
3
(16/1/201
7
HINGGA
20/1/2017
)

STANDARD
KANDUNGAN
1.2 Memahami
kemahiran
manipulatif

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.1 Mengguna dan
mengendalikan peralatan dan
bahan sains dengan betul
1.2.2 Mengendalikan spesimen
dengan betul dan cermat
1.2.3 Melakar spesimen,
peralatan dan bahan sains
dengan tepat
1.2.4 Membersihkan peralatan
sains dengan cara yang betul
1.2.5 Menyimpan peralatan dan
bahan sains dengan betul dan
selamat.si

STANDARD PRESTASI
B3D2E1
Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan
sains dengan betul
B3D2E2
Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
B4D2E1
Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
tepat
B4D2E2
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
B5D2E1
Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat

SAINS HAYAT
MINGGU

4
(23/1/201
7
HINGGA
27/1/2017
)
28/1/201
7
HINGGA
29/1/201
7
TAHUN
BAHARU
CINA

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
1. PROSES HIDUP MANUSIA
3.1
3.1.1 Menyatakan manusia
Mengaplikasikan
bernafas menggunakan hidung,
pengetahuan
trakea dan peparu melalui
tentang
pemerhatian menerusi pelbagai
proses
media
pernafasan
manusia
3.1.2 Melakar laluan udara
semasa menarik dan
menghembus nafas
3.1.3 Memerihalkan pergerakan
dada dengan meletakkan tangan
di dada semasa menarik dan
menghembus nafas
3.1.4 Mengitlak bahawa kadar
pernafasan bergantung kepada
jenis aktiviti yang dilakukan
melalui pemerhatian pada
pergerakan dada

STANDARD PRESTASI
B1D3E1
Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung,
trakea dan peparu
B3D3E1
Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus
nafas
B4D3E1
Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan
menghembus nafas
B4D3E2
Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada
jenis aktiviti yang dilakukan melalui pemerhatian pada
pergerakan dada

3.1.5 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
5
(31/1/201
7
HINGGA

3.2 Mengetahui
tentang
perkumuhan
dan
penyahtinjaan

3.2.1 Menyatakan maksud


perkumuhan melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
3.2.2 Mengenal pasti organ dan

B1D4E1
Menyatakan maksud perkumuhan
B2D4E1

3/2/2017)

manusia.

1/2/2017
HARI
WILAYAH

MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

hasil perkumuhan iaitu: ginjal


menghasilkan air kencing, kulit
menghasilkan peluh,
peparu menghasilkan karbon
dioksida dan wap air
STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.3 Menyatakan maksud
penyahtinjaan dan hasil nyahtinja
melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media

(31/1/201
7
HINGGA
3/2/2017)

3.2.4 Menyatakan keperluan


manusia menjalani perkumuhan
dan penyahtinjaan

Mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan

STANDARD PRESTASI
B1D4E2
Menyatakan maksud penyahtinjaan dan hasil nyahtinja
B3D4E1
Menyatakan mengapa manusia perlu menjalani
perkumuhan dan penyahtinjaan

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
6
(6/2/2017
HINGGA
10/2/2017
)

3.3 Memahami
manusia
bergerak
balas terhadap

3.3.1 Menyatakan manusia


bergerak balas apabila organ
deria menerima rangsangan
dengan menjalankan aktiviti

B2D5E1
Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria
menerima rangsangan dan memberi contoh dalam
kehidupan harian

3.3.2 Memberi contoh gerak balas


manusia terhadap rangsangan
dalam kehidupan harian

B2D5E1
Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria
menerima rangsangan dan memberi contoh dalam
kehidupan harian

rangsangan

3.3.3 Membuat inferens tentang


kepentingan gerak balas manusia
terhadap rangsangan.

B3D5E1
Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas

SAINS HAYAT

manusia terhadap rangsangan


3.3.4 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

SAINS HAYAT

MINGGU
7
(15/2/201
6
HINGGA
19/2/2016
)

STANDARD
KANDUNGAN
3.4 Memahami
pewarisan
manusia

STANDARD PEMBELAJARAN
3.4.1 Menyatakan anak mewarisi
ciri ibubapa seperti warna kulit,
keadaan rambut, dan rupa
dengan menjalankan aktiviti
3.4.2 Memerihalkan ciri pada
anak boleh diwarisi daripada
keturunan

STANDARD PRESTASI
B2D6E1
Memerihalkan ciri pada anak boleh diwarisi daripada
keturunan

B3D6E1
Menyatakan ciri-ciri ibubapa yang diwarisi oleh anak

3.4.3 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
7 dan 8
(13/2/201
7
HINGGA
17/2/2017
)
DAN

3.5 Memahami
tabiat yang boleh
mengganggu
proses hidup
manusia

3.5.1 Menyatakan tabiat yang


mengganggu proses hidup seperti
:
makan makanan yang tidak
seimbang.
merokok.menghidu gam.
menyalahgunakan dadah.
minum minuman
beralkohol

B2D7E1
Menyatakan tabiat-tabiat yang mengganggu
proses hidup manusia

B3D7E1
Menerangkan kesan tabiat yang mengganggu proses

hidup manusia.

(20/2/201
7
HINGGA
24/2/2017
)

3.6 Menyayangi diri


sendiri dengan
amalan budaya
hidup sihat

SAINS HAYAT

MINGGU

3.5.2 Menerangkan kesan tabiat


yang mengganggu proses hidup
seperti:
memudaratkan kesihatan.
mengganggu tumbesaran.
melambatkan gerak balas
terhadap rangsangan
3.5.3 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

DIINTERGRASIKAN DALAM PdP

3.6.1 Mempraktikkan budaya


hidup sihat dalam kehidupan
seharian.

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
2. PROSES HIDUP HAIWAN

STANDARD PRESTASI

9
(27/2/201
7
HINGGA
3/3/2017)

4.1 Mengetahui
organ pernafasan
haiwan

4.1.1.Mengenal pasti organ


pernafasan bagi haiwan melalui
pemerhatian haiwan sebenar
atau pelbagai media iaitu:
paru-paru contoh kucing,
burung, buaya, katak, paus
insang contoh ikan,
berudu, ketam, udang
kulit lembap contoh katak,
cacing
spirakel contoh lipas,
belalang, rama-rama,
beluncas

B2D8E1
Mengenal pasti organ-organ pernafasan bagi haiwan

B2D8E2
Menyatakan haiwan yang mempunyai lebih dari satu
organ pernafasan

4.1.2 Menyatakan terdapat


haiwan yang mempunyai lebih
dari satu organ pernafasan
seperti katak
4.1.3 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

10 dan
11
(6/3/2017
HINGGA
10/3/2017
)
DAN
(13/3/201

3. PROSES HIDUP TUMBUHAN


5.1 Mengetahui
5.1.1 Mengenal pasti bahagian
bahagian
tumbuhan yang bergerak balas
tumbuhan
terhadap rangsangan dengan
yang
menjalankan penyiasatan iaitu:
bergerak
akar bergerak balas
balas terhadap
terhadap air
akar bergerak balas
rangsangan
terhadap graviti.
pucuk, daun dan bunga
bergerak balas terhadap

B4D9E1
Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerak balas
terhadap rangsangannya

7
HINGGA
17/3/2017
)

MINGGU
12
(27/3/201
7
HINGGA
31/3/2017
)

STANDARD
KANDUNGAN
5.2 Menganalisis
pengetahuan
tentang proses
fotosintesis

cahaya
daun bergerak balas
terhadap sentuhan.

STANDARD PEMBELAJARAN
5.2.1.Menyatakan tumbuhan
membuat makanan sendiri
dengan menjalankan proses
fotosintesis melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media
5.2.2 Menyatakan proses
fotosintesis memerlukan karbon
dioksida, air, cahaya matahari
dan klorofil melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media
5.2.3 Menyatakan proses
fotosintesis menghasilkan kanji
dan oksigen

13
(3/4/2017
HINGGA
7/4/2017)

5.2 Menganalisis
pengetahuan
tentang proses
fotosintesis

STANDARD PRESTASI
B1D10E1
Menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri
melalui proses fotosintesis
B2D10E1
Menyatakan apa yang diperlukan oleh tumbuhan bagi
proses fotosintesis
B2D10E2
Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan kanji dan
oksigen

5.2.4 Membuat inferens tentang


kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan lain

B4D10E1
Membuat inferens tentang kepentingan fotosintesis
terhadap hidupan lain

5.2.5 Menaakul mengapa


tumbuhan tidak perlu bergerak
seperti haiwan

B4D10E2
Menaakul mengapa tumbuhan tidak bergerak seperti
haiwan

5.2.6 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

SAINS
FIZIKAL
MINGGU

14 dan
15
(10/4/201
7
HINGGA
14/4/2017
)

DAN
(17/4/201
7
HINGGA
21/4/2017
)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
6. PENGUKURAN
6.1 Memahami
6.1.1 Menyatakan panjang ialah
ukuran panjang
ukuran jarak antara dua titik
6.1.2 Mengukur panjang dengan
menggunakan alat yang tidak
piawai seperti:
jengkal, hasta, depa dan tapak
kaki,
klip kertas, pensel, kapur tulis,
penyedut minuman, benang, tali
dan anak mancis
6.1.3 Menyatakan panjang boleh
diukur dengan menggunakan alat
piawai seperti pembaris, pita
pengukur dan benang serta
pembaris dengan menjalankan
aktiviti
6.1.4 Menyatakan unit piawai
ukuran panjang dalam sistem
metrik iaitu millimeter (mm),
sentimeter (cm), meter (m) atau
kilometer (km)

STANDARD PRESTASI
B1D11E1
Menyatakan maksud panjang dan unit piawai bagi luas
B3D11E1
Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang tidak
piawai

B3D11E2
Menyatakan panjang boleh diukur dengan menggunakan
alat piawai

B1D11E1
Menyatakan maksud panjang dan unit piawai bagi luas

B5D11E1
Mengukur panjang dengan menggunakan alat dan unit
piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul

6.1.5 Mengukur panjang dengan


menggunakan alat dan unit
piawai yang sesuai dengan
kaedah yang betul.
6.1.6 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

SAINS
FIZIKAL
MINGGU
16 dan
17
(24/4/201
7
HINGGA
28/4/2017
)
24/4/201
7
ISRA
MIKRAJ
DAN
(1/5/2017
HINGGA
5/5/2017)
1/5/2017

STANDARD
KANDUNGAN
6.2
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang luas

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

6.2.1 Menyatakan luas ialah


besarnya sesuatu permukaan

B1D12E1
Menyatakan maksud luas dan unit piawai bagi luas

6.2.2 Mengukur luas permukaan satu


objek menggunakan alat pengukur
piawai seperti kertas petak
berukuran 1cm x 1cm

B3D12E1
Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan
alat pengukur piawai

6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi


luas dalam sistem metrik iaitu
milimeter persegi (mm2), sentimeter
persegi (cm2), meter persegi (m2)
dan kilometer persegi (km2)
6.2.4 Mengira luas permukaan
segiempat tepat dan segiempat
sama menggunakan rumus:

B1D12E1
Menyatakan maksud luas dan unit piawai bagi luas

B3D12E2
Mengira luas permukaan segiempat tepat dan
segiempat sama menggunakan rumus

Luas = panjang x lebar


6.2.5 Menganggarkan luas

B4D12E1
Menganggarkan luas permukaan bentuk tidak sekata

permukaan bentuk tidak sekata


dengan menggunakan kertas petak
1cm x 1 cm

HARI
PEKERJA

18

6.2.6 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan

(8/5/2017
HINGGA
12/5/20
17

SAINS FIZIKAL
MINGGU
19 dan
20
(15/5/201
7
HINGGA
19/5/2017
)

DAN
(22/5/201
7
HINGGA
26/5/2017
)

STANDARD
KANDUNGAN
6.3
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang isipadu
objek

STANDARD PEMBELAJARAN
6.3.1 Menyatakan isi padu ialah
besarnya sesuatu ruang
6.3.2 Mengukur isi padu satu kotak
lohong dengan menggunakan alat
pengukur piawai seperti kubus
berukuran 1cm x 1cm x 1cm

STANDARD PRESTASI
B1D13E1
Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi
padu
B3D13E1
Mengukur isi padu satu kotak lohong dengan
menggunakan alat pengukur piawai

6.3.3 Menyatakan bahawa unit isi


padu dalam sistem metrik ialah
milimeter padu (mm3), sentimeter
padu (cm3) dan meter padu (m3)

B1D13E1
Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi
padu

6.3.4 Mengira isi padu kubus dan


kuboid menggunakan rumus :

B3D13E2
Mengira isi padu kubus dan kuboid menggunakan
rumus

Isipadu = panjang x lebar x tinggi

6.3.5 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan

SAINS
FIZIKAL
MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

21
(12/6/201
7
HINGGA
16/6/2017
)

6.4 Memahami
ukuran isi
padu
cecair

6.4.1 Menyukat isi padu cecair dalam


satu bekas menggunakan alat
penyukat isi padu tidak piawai
seperti sudu, gelas, cawan,
mangkuk, jag dan botol
6.4.2 Menyukat isi padu cecair
menggunakan alat penyukat isi padu
piawai seperti silinder penyukat,
bikar, kelalang dan bekas bersenggat

B3D13E3
Menyukat isi padu cecair dalam satu bekas
menggunakan alat penyukat isi padu tidak piawai
B4D13E1
Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat
piawai

6.4.3 Menyatakan unit piawai isi


padu cecair dalam sistem metrik
ialah mililiter(ml) atau sentimeter
padu(cm3), liter(l) dan meter
padu(m3)

B1D13E1
Menyatakan maksud isi padu dan unit piawai bagi isi
padu

6.4.4 Menyukat isi padu cecair


dengan menggunakan alat dan unit
piawai yang sesuai dengan kaedah
yang betul

B5D13E1
Menyukat isi padu cecair dengan menggunakan alat
dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang
betul

6.4.5 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan

SAINS
FIZIKAL
MINGGU
22
(19/6/201
7
HINGGA
23/6/2017
)

STANDARD
KANDUNGAN
6.5
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang isi padu
pepejal

STANDARD PEMBELAJARAN
6.5.1 Mengira isi padu pepejal
berbentuk sekata seperti kubus
menggunakan kaedah sesaran air
dan menggunakan rumus
6.5.2 Mengira isi padu pepejal
berbentuk tidak sekata
menggunakan kaedah sesaran air

STANDARD PRESTASI
B5D13E2
Mengira isi padu pepejal berbentuk sekata
menggunakan kaedah sesaran air dan menggunakan
rumus
B4D13E2
Mengira isi padu pepejal berbentuk tidak sekata
menggunakan kaedah sesaran air

6.5.3 Menjelaskan pemerhatian


melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan
23
(26/6/201
7
HINGGA
30/6/2017
)

6.6 Memahami
ukuran jisim

6.6.1 Menyatakan jisim ialah


kuantiti jirim dalam sesuatu objek

B1D14E1
Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan
mengenal pasti alat pengukur jisim

6.6.2 Mengenal pasti alat


pengukur jisim seperti neraca
tuas atau neraca tiga alur

B1D14E1
Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan
mengenal pasti alat pengukur jisim

6.6.3 Menyatakan unit piawai


jisim dalam sistem metrik ialah
miligram (mg), gram(g) dan
kilogram(kg)
6.6.4 Mengukur jisim objek
dengan menggunakan alat dan
unit piawai yang sesuai dengan
kaedah yang betul
6.6.5 Menjelaskan pemerhatian

B1D14E1
Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan
mengenal pasti alat pengukur jisim
B5D14E1
Mengukur jisim objek dengan menggunakan alat dan
unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul.

SAINS
FIZIKAL
MINGGU
24 dan
25
(3/7/2017
HINGGA
7/7/2017)

DAN
(10/7/201
7
HINGGA
14/7/2017
)

melalui lakaran, TMK, penulisan


atau lisan
STANDARD
KANDUNGAN
6.7 Memahami
ukuran masa

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

6.7.1 Menyatakan masa ialah


tempoh antara dua ketika

B1D15E1
Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan
mengenal pasti alat pengukur jisim

6.7.2 Menyatakan masa boleh


diukur berasaskan peristiwa yang
berulang secara seragam seperti
titisan air, ayunan bandul dan
denyutan nadi

B2D15E1
Menyatakan masa boleh diukur berasaskan peristiwa
yang berulang secara seragam

6.7.3 Mengenal pasti alat


pengukur masa seperti jam
matahari, jam pasir, jam air,
nyalaan lilin, jam randik dan jam
digital
6.7.4 Menyatakan unit piawai
masa ialah saat (s), minit (min),
jam (j), hari, bulan dan tahun
6.7.5 Mengukur masa dengan
menggunakan alat dan unit
piawai yang sesuai dengan
kaedah yang betul
6.7.6 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan

B1D15E1
Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan
mengenal pasti alat pengukur jisim
B1D15E1
Menyatakan maksud jisim, unit piawai jisim dan
mengenal pasti alat pengukur jisim
B5D15E1
Mengukur masa dengan menggunakan alat dan unit
piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul

SAINS FIZIKAL
MINGGU
26
(18/7/201
6
HINGGA
22/7/2016
)

27
(25/7/201
6
HINGGA
29/7/2016
)

STANDARD
KANDUNGAN
6.8 Mereka cipta
alat mengukur
masa

6.9 Menganalisis
pengetahuan
tentang
pengukuran
menggunakan unit,
alat dan kaedah
yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

6.8.1 Mencipta alat untuk


mengukur masa

B6D15E1
Mencipta alat dan memerihalkan ciptaan mengukur
masa

6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang


dihasilkan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

B6D15E1
Mencipta alat dan memerihalkan ciptaan mengukur
masa

6.9.1 Membanding dan


membezakan ukuran yang dibuat
menggunakan alat piawai dan
tidak piawai dengan menjalankan
aktiviti

B4D16E1
Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat
menggunakan alat piawai dan tidak piawai

6.9.2 Menaakul kepentingan


mengukur menggunakan alat
pengukur dengan kaedah yang
betul

B5D16E1
Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat
pengukur dengan kaedah yang betul

SAINS
BAHAN
MINGGU

28
(1/8/2016
HINGGA
5/8/2016)

STANDARD
KANDUNGAN
7. SIFAT BAHAN
7.1 Memahami
sumber asas
bagi bahan
untuk
menghasilkan
sesuatu
objek

STANDARD PEMBELAJARAN
7.1.1 Mengenal pasti sumber asas bagi
bahan yang digunakan untuk membuat
objek
Sumber
asas
Tumbuhan

Haiwan

Batuan

Bahan
Kayu
Kapas

Baju

Getah

Tayar

Kulit

Beg tangan

Bulu

Baju sejuk

Sutera

Selendang

Logam
Tanih

Petroleum

Contoh
Objek
Meja

Plastik

Paku
Cermin kaca
Baldi

Kain sintetik Payung

STANDARD PRESTASI
B2D17E1
Mengenal pasti sumber asas bagi bahan yang
digunakan untuk membuat objek

7.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan


sumber asasnya.

SAINS BAHAN
MINGGU
29 dan
30
(8/8/2016
HINGGA
12/8/2016
)

DAN
(15/8/201
6
HINGGA
19/8/2016
)

STANDARD
KANDUNGAN
7.2 Memahami
sifat-sifat
bahan

B3D17E1
Mengelaskan objek berdasarkan sumber
asasnya

7.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan
STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

7.2.1 Mengenal pasti bahan dari segi


kebolehan menyerap air sama ada
menyerap atau kalis air dengan
menjalankan aktiviti

B3D18E1
Mengenal pasti bahan dari segi kebolehan
menyerap air

7.2.2 Mengenal pasti bahan dari segi


kebolehan terapung di atas permukaan air
dengan menjalankan aktiviti

B3D18E2
Mengenal pasti bahan dari segi kebolehan
terapung di atas permukaan air

7.2.3 Mengenal pasti sifat bahan dari segi


kekenyalan dengan menjalankan aktiviti

B3D18E3
Mengenal pasti sifat bahan dari segi kekenyalan

7.2.4 Mengenal pasti sifat bahan dari segi


kebolehan mengalirkan arus elektrik iaitu
konduktor atau penebat elektrik dengan
menjalankan aktiviti

B3D18E4
Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan
mengalirkan arus elektrik

7.2.5 Mengenal pasti sifat bahan dari segi


kebolehan mengalirkan haba iaitu
konduktor atau penebat haba dengan
menjalankan aktiviti
7.2.6 Mengenal pasti sifat bahan dari segi
kebolehan penembusan cahaya iaitu legap,
lut cahaya dan lut sinar dengan
menjalankan aktiviti

B3D18E5
Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan
mengalirkan haba
B3D18E6
Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan
penembusan cahaya

7.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan

SAINS BAHAN
MINGGU
31
(22/8/201
6
HINGGA
26/8/2016
)

32 dan
33
(29/8/201
6
HINGGA
2/9/2016)

DAN
(5/9/2016
HINGGA

STANDARD
KANDUNGAN
7.3 Mereka
cipta
objek
berdasarkan
pengetahuan
tentang sifat
bahan

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

7.3.1 Mencipta objek dengan


menggunakan pengetahuan tentang sifat
bahan

B6D18E1
Mencipta objek dan menaakul jenis bahan yang
dipilih berdasarkan sifat bahan

7.3.2 Menaakul pemilihan jenis bahan yang


digunakan dalam mereka cipta objek

B6D18E1
Mencipta objek dan menaakul jenis bahan yang
dipilih berdasarkan sifat bahan

8. PENGARATAN BAHAN
8.1.1 Mengenal pasti objek berkarat dan
8.1 Mensintesis
tidak berkarat dengan membuat
pengetahuan
pemerhatian terhadap objek di
tentang
persekitaran
pengaratan
bahan
8.1.2 Mengitlak objek berkarat diperbuat
daripada besi

B1D19E1
Mengenal pasti objek berkarat dan tidak berkarat
B2D19E1
Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi

8.1.3 Mengeksperimen bagi menentukan


faktor yang menyebabkan pengaratan

B6D19E1
Mengeksperimen bagi menentukan faktor yang
menyebabkan pengaratan

8.1.4 Menyatakan cara mencegah

B2D19E2
Menyatakan cara mencegah pengaratan

pengaratan seperti mengecat, menyalut,


menyadur dan menyapu minyak atau gris

9/9/2016)

8.1.5 Menaakul kepentingan mencegah


pengaratan.

B5D19E1
Menaakul kepentingan mencegah pengaratan

8.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan

BUMI DAN SAINS


ANGKASA
MINGGU

34
(19/9/201
6
HINGGA
23/9/2016
)

35

STANDARD
KANDUNGAN
9. SISTEM SURIA

9.1 Menganalisis
pengetahuan
tentang
Sistem
Suria

9.2 Mengetahui

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

9.1.1 Memerihalkan ahli dalam Sistem


Suria iaitu Matahari, planet, satelit semula
jadi, asteroid, meteor, komet melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media

B2D20E1
Memerihalkan ahli-ahli dalam Sistem Suria

9.1.2 Membuat urutan planet dalam Sistem


Suria dengan menjalankan aktiviti

B4D20E1
Membuat urutan planet dalam Sistem Suria

9.1.3 Menyatakan bahawa planet berputar


pada paksinya dan pada masa yang sama
beredar mengelilingi Matahari mengikut
orbitnya melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media

B2D20E2
Menyatakan bahawa planet berputar pada
paksinya dan pada masa yang sama beredar
mengelilingi Matahari mengikut orbitnya

9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan
9.2.1 Menyatakan anggaran saiz relatif
Bumi berbanding dengan Matahari

B3D21E1
Menyatakan anggaran saiz relatif :

(26/9/201
6
HINGGA
30/9/2016
)

saiz relatif antara


Bumi, Bulan dan
Matahari

35
(26/9/201
6
HINGGA
30/9/2016
)

Bumi dengan Matahari,


Bulan dengan Matahari dan
Bulan dengan Bumi

9.2.3 Menyatakan anggaran saiz relatif


Bulan berbanding dengan Bum

BUMI DAN SAINS


ANGKASA
MINGGU

9.2.2 Menyatakan anggaran saiz relatif


Bulan berbanding dengan Matahari

STANDARD
KANDUNGAN
9.3
Memahami
perbandingan
jarak relatif
antara Bumi,
Bulan dan
Matahari

9.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan
STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

9.3.1 Menyatakan anggaran jarak relatif


Bumi ke Matahari berbanding jarak Bumi
ke Bulan

B3D22E1
Menyatakan anggaran jarak relatif Bumi ke
Matahari dengan jarak Bumi ke Bulan

9.3.2 Meramalkan keadaan di Bumi jika


jaraknya lebih dekat dengan Matahari

B3D22E2
Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih
dekat dan jika lebih jauh dengan Matahari

9.3.3 Meramalkan keadaan di Bumi jika


jaraknya lebih jauh dengan Matahari

B3D22E2
Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih
dekat dan jika lebih jauh dengan Matahari

9.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN


STANDARD
LESTARI
MINGGU
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
10.
TEKNOLOGI

STANDARD PRESTASI

10.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang mampu


10.1
dilakukan dan tidak mampu dilakukan oleh
Menganalisis
otak, deria dan anggota badan dengan
(3/10/201
pengetahuan
menjalankan aktiviti
6
tentang
HINGGA
kepentingan
10.1.2 Mengitlak manusia mempunyai had
7/10/2016
teknologi
keupayaan dalam melakukan aktiviti
)
dalam
kehidupan
harian
10.1.3 Menjelaskan melalui contoh alat
TEKNOLOGI
DAN KEHIDUPAN
manusia
yang digunakan untuk mengatasi had
keupayaan manusia melalui pemerhatian
LESTARI
menerusi pelbagai media
36

10.1.4 Menyatakan teknologi merupakan


salah satu aplikasi pengetahuan sains
untuk mengatasi had keupayaan manusia.

B3D23E1
Mengenal pasti aktiviti yang mampu dan tidak
mampu dilakukan oleh otak, deria dan anggota
badan
B4D23E1
Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan
dalam melakukan aktiviti
B2D23E1
Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan
untuk mengatasi had keupayaan manusia
B2D23E2
Menyatakan teknologi merupakan salah satu
aplikasi pengetahuan sains untuk mengatasi had
keupayaan manusia

10.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan
36
(3/10/201
6
HINGGA
7/10/2016
)

10.2 Memahami
perkembangan
teknologi

10.2.1 Memerihalkan perkembangan


teknologi dalam bidang :
Pertanian
Pengangkutan
Pembinaan
Komunikasi
Perubatan

B4D24E1
Memerihalkan perkembangan teknologi dalam
bidang pertanian, pengangkutan,
pembinaan,komunikasi dan perubatan

10.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan
37

10.3

10.3.1 Menjana idea kebaikan dan

B3D25E1

(10/10/20
16
HINGGA
14/10/201
6)

Menganalisis
pengetahuan
tentang
sumbangan
teknologi kepada
manusia

keburukan teknologi melalui pemerhatian


menerusi pelbagai media

Menjana idea kebaikan dan keburukan teknologi

10.3.2 Memerihalkan keperluan penciptaan


teknologi baru dalam meneruskan
kesejahteraan kehidupan manusia sejagat

B4D25E1
Memerihalkan keperluan penciptaan teknologi
baru dalam meneruskan kesejahteraan
kehidupan manusia sejagat

10.3.3 Menaakul kepentingan


menggunakan bahan secara berhemah
dalam penghasilan teknologi

B5D25E1
Menaakul kepentingan menggunakan bahan
secara berhemah dalam penghasilan teknologi

10.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan
38
(17/10/20
16
HINGGA
21/10/201
6)

PERBINCANGAN

39
(24/10/20
16
HINGGA
28/10/201
6)

40
(31/10/20
16
HINGGA
4/11/2016
)
41
(7/11/201
6
HINGGA
11/11/201

PERBINCANGAN

6)

42
(16/11/20
16
HINGGA
20/11/201
6)

43
(21/11/20
16
HINGGA
25/11/201
6)

PERBINCANGAN