Anda di halaman 1dari 1

Kekuatan (S)

S1- Guru sentiasa bersedia melaksanakan


program yang dirancang.
S2- Prasarana di sekolah yang mencukupi dan
kondusif untuk menjalani aktiviti
Pembelajaran abad ke 21.
S3- Guru yang mencukupi.
S4- Prasarana di sekolah yang mencukupi dan
kondusif untuk menjalani aktiviti
Pembelajaran abad ke 21.
S5- Sumber rujukan dan bahan pembelajaran
yang mencukupi.

Peluang (O)
STRATEGI (O)
O1- Fizikal bilik darjah yang kondusif dan S1,S2,O1,S4,S5
selesa untuk belajar.
- Aktiviti Pembelajaran abad ke 21 boleh
O2- Terdapat sebuah bilik komputer
dijalankan dengan kemudahan
yang dilengkapi dengan
smartboard dan visualizer.
kemudahan smartboard dan
- Mengadakan LDP pelaksanaan Program
visualizer.
Pembelajaran Abad ke 21 kepada guru
O3- Memperkaya sumber ilmu dan
sekolah.
rujukan kendiri kepada pelajar dan - Memperbanyakkan maklumat tentang
guru.
Program Pembelajaran Abad ke 21 dari
semua sumber.

Kelemahan (W)
W1- Guru belum didedahkan
sepenuhnya berkaitan
Program Pembelajaran Abad
ke 21.
W2- Pelajar belum mendapat
pendedahan sepenuhnya
mengenai Program
Pembelajaran Abad ke 21 .
W3- Kekangan masa dalam
melaksanakan program yang
dirancang.
W4- Sebilangan pelajar terutama
murid Pendidikan Khas belum
bersedia mengikuti Program
Pembelajaran Abad ke 21.
STRATEGI W-O
W1,W2,O3,W4
- Kaedah pengajaran yang lebih
menarik minat murid.
- Meningkatkan pendedahan
kaedah dan pedagogi guru
dalam Program Pembelajaran
Abad ke 21 dengan mengadakan
LDP atau PLC.
- Pertandingan kelas aktif i-THINK.
- Suasana kelas menjadi aktif.

Ancaman (T)
ST
WT
T1- Masih terdapat guru yang kurang
- Pendedahan kepada guru dan murid
T2,W1
pendedahan dalam Program
- Guru memberi latihan atau
tentang kepentingan Program
Pembelajaran Abad ke 21
Pembelajaran Abad ke 21.
kemahiran bekerja dalam
T2- Tahap kesedaran murid terhadap
- Mencari inisiatif untuk menambahbaikan
kumpulan, mengguna ikhtiar,
kepentingan Program Pembelajaran
menyelesai masalah dan kreatif.
masalah kelakuan murid.
Abad ke 21 masih rendah.
- Murid perlu diberi peluang
- Strategi PLC perlu dirancang oleh
T3- Masalah kelakuan murid telah
terlibat secara aktif menjadi
sekolah bagi memastikan Program
mempengaruhi Program
mentor dan pembimbing kepada
Pembelajaran Abad 21 dapat
Pembelajaran Abad ke 21 di sekolah.
rakan sebaya.
dilaksanakan dengan berkesan.

PELAN STRATEGIK PROGRAM PEMBELAJARAN ABAD KE 21


SJK(C) SHIH CHUNG PUSAT

Anda mungkin juga menyukai