Anda di halaman 1dari 9

GROUP: S

NAMA: NURUL FAROZZE BINTI MOHD ALWI

UNIT
9

NO. MATRIK: D20151069866

REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


ii.
iii.

Menerangkan pola & orientasi reka bentuk kurikulum.


Mengkategorikan 5 prinsip penyusunan kurikulum.
Menganalisis model reka bentuk kurikulum Tyler

TUGASAN: Berdasarkan perkara- perkara berikut, huraikan prinsip reka bentuk


kurikulum kebangsaan di Malaysia.
a)
reka bentuk
b) model
c) pola
d) orientasi

9.0

Pemetaan Ringkasan Kandungan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

i.

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


9.1

Pengertian Reka Bentuk, Model dan Teori Kurikulum


i.

Pengertian reka bentuk kurikulum.

Pengertian Reka Bentuk Kurikulum


Kurikulum yang telah dibentuk dan didokumentasikan kemudiannya
Penyata Razak
disebarkan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Agenis
(1956)
yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas penyebaran ini ialah
Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Dedah. Para pegawai di
peringkat ini akan memastikan sebarang maklumat berkaitan kurikulum
yang dibentuk mesti sampai dalam keadaan sempurna tanpa sebarang
masalah dan keraguan kepada guru-guru di sekolah-sekolah. Ketirisan
maklumat ketika proses penyebaran ini akan menyebabkan gangguan
untuk mencapai matlamat yang disasarkan.
Rumusan anda tentang pengertian reka bentuk kurikulum:
Apa yang diajar oleh tenaga pengajar bukan sekadar diterima pakai tetapi dikongsikan
bersama dari suatu masa ke suatu masa yang lain kerana ilmu tidak akan habis.
ii.

Pengertian model kurikulum

Tokoh

Pengertian Model Kurikulum

Ralph Tyler (1949)

Model Tyler atau Model Objektif-Rasional dianggap sebagai mdoel yang


klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan kurikulum.
Menurut Tyler, apabila mereka bentuk kurikulum, terdapat empat soalan asas
yang perlu dijawab. Empat soalan tersebut yang lebih dikenali sebagai Tylers
Rationale tersebut adalah:
1. What educational purposes should the school seek to attain?
2. What educational experiences can be provided that are likely to attain these
purposes?
3. How can these educational experiences be effectively organized?
4. How can we determine whether these purposes are being attained?

Rumusan anda tentang model kurikulum:


Tokoh merealisasikan segala objektifnya dimana ingin semua pelajar berjaya mendapat input
yang diajar oleh tenaga pengajar.

iii.

Pengertian teori kurikulum

Tokoh
Beauchamp (1965)

Pengertian Model Kurikulum


Ia mengidentifikasi adanya enam komponen kurikulum sebagai bidang
studi, iaitu: landasan kurikulum, isi kurilulum, design kurikulum,
rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Tokoh

Rumusan anda tentang model kurikulum:


Fungsi kurikulum dilukiskan sebagai proses bagaimana memelihara dan mengembangkan
strukturnya.

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


9.2

Analisis Orientasi & Pola Reka Bentuk Kurikulum.


i.

Orientasi reka bentuk kurikulum.

iv) Eklektik
ii. Pusatan
Masyarakat/
Masalah

Orientasi Reka
Bentuk Kurikulum

i. Kurikulum
berorientasi
pelajar

ii. kurikulum
berorientasi
masyarakat/
masalah.

iii. Pusatan
Akademik

Penjelasan
Ciri-ciri:
- Fokus kepada individu potensi.
- Pengajaran mengikut minat pelajar.
- Organisasi kurikulum (minat, keperluan dan
tujuan pelajar)
- Berorientasikan aktiviti & membina
pengalaman.
- Humanistik pembinaan insan.
- Bersifat terbuka kepada pelajar untuk turut
sama dalam mereka bentuk kurikulum yang
hendak mereka pelajari.
Ciri-ciri:
- Berdasarkan kepada kesejahteraan masyarakat.
- Berasaskan pemikiran bahwa manusia sebagai
makhluk sosial yang perlu hidup bersama &
ada konflik.
- Isi kurikulum berupa masalah-masalah
sosial/persekitaran:
Mendatar: merentas pelbagai disiplin ilmu.
Menegak: keupayaan selesaikan masalah.
- Kurikulum mengintegrasikan antara subjek
dengan masalah kehidupan sosial & alam
sekitar.
- Pengajaran menggunakan pendekatan
penyelesaian masalah (PBL).

Contoh
Menggunakan
multimedia dalam
pembelajaran untuk
menarik perhatian.

Mengadakan aktiviti
pembelajaran yang
melibatkan
masyarakat.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

i. Pusatan
Pelajar

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia


- Mengintegrasikan beberapa mata pelajaran.
- Lingkungan masalah dalam kehidupan &

iv. Kurikulum
eklektik

ii.

mengadakan lawatan
sambal belajar di
tempat-tempat yang
tertumpu kepada ilmu
pengetahuan.

Membentuk individu
yang aktif.

Pola reka bentuk kurikulum

iv. HASIL

KURIKULUM
iii. PROSES

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

ii. Kurikulum
berorientasi nilai.

masyarakat.
- Masalah membentuk intipati kurikulum.
- Pelajar mempelajari kurikulum untuk
mengenalpasti, memahami, menganalisis dan
menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan.
Ciri-ciri:
- Menekankan pengetahuan, nilai dan warisan
budaya.
- Berorientasi kepada subjek dan pengetahuan.
- Fokus kepada pengetahuan bagi
membangunkan intelek.
- Kurikulum berpusat isi kandungan (apa yang
akan diajarkan). Pengajaran melibatkan proses
mengingat & memahami. Diajarkan secara
terpisah-pisah (mengikut bab/topik).
- Tersusun:
Menegak: ikut tahap kesukaran, mudah
sukar.
Mendatar: antara disiplin ilmu.
- Gabungan lebih dari satu pola & orientasi
kurikulum.
- Pusatan akademik: berilmu & berketrampilan.
- Pusatan pelajar: kembangkan potensi individu
sebagai satu usaha berterusan.
- Pusatan masalah: menangani masalah
kehidupan.

ii. OBJEKTIF

i. PERANCANGAN

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

Pola Reka Bentuk


Penjelasan
Kurikulum
i. Kurikulum
Merancang dan menyediakan kurikulum.
sebagai
perancangan

Contoh

ii. Kurikulum
sebagai
objektif

Melaksanakan kurikulum melalui proses


pengajaran dan pembelajaran.

Melaksanakan aktiviti
yang telah dirancang.

iii. Kurikulum
sebagai proses

Menilai keberkesanan kurikulum.

Mengadakan refleksi
pengajaran dan
pembelajaran.

iv. Kurikulum
hasil/ out come

Hasil yang telah dicapai oleh perserta didik.

Terdiri daripada
pelbagai domain,
seperti pengetahuan,
keterampilan, sikap
dan nilai-nilai.

9.3

Prinsip Organisasi/Penyusunan Kurikulum


Dimensi Menegak

i. Kesinambungan (turutan)

ii. prinsip ketertiban


Dimensi Mendatar
iii. Integrasi
Prinsip
i. Kesinambungan
(turutan)

iv.prinsip litupan

v. prinsip imbangan

Keterangan
Suatu kurikulum yang sempurna mempunyai
kesinambungan yang lancer dengan dimulai
peringkat paling asas dan seterusnya membolehkan
pelajar mengaplikasikannya untuk meneroka pada
tahap yang lebih tinggi. Oleh itu, objektif atau
kandungan yang penting hendaklah sentiasa diulang
dan didedahkan secara berterusan dengan berbagaibagai kaedah dan cara bagi menentukan ia dipelajari
dengan menyeluruh.

Contoh
-

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Merancang dan
menyediakan jadual
aktiviti.

Keselarian
Kesepaduan

ii. Ketertiban

iii. Integrasi

iv. Litupan

v. Imbangan

9.4.

Prinsip ketertiban bermaksud jumlah timbun-tambah


ilmu, kemahiran dan nilai yang dibina menerusi
pembelajaran yang dilaksanakan merentas waktu.
Prinsip ini menyarankan pembelajaran hendaklah
berterusan dan berturutan dengan berdasarkan
pengalaman lalu, supaya pelajar berpeluang
mempelajari sesuaut dengan lebih luas dan
mendalam

Berterusan dan
berturutan
berdasarkan
pengalaman lalu.

Prinsip
kesepaduan
menetapkan
agar
pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan
antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih
bermakna dan menyeluruh.
Prinsip litupan kandunan berkaitan dengan
keluasan dan kedalam kandungan yang perlu
dimuatkan dalam sesuatu kurikulum dan
pengajaran. Garapan keluasan dan kedalaman
kandungan ini berkaitan dengan tahap
pendidikan yang membolehkan setia pelajar
menguasai kandungan mengikut tahap-tahap
pendidikan dan kognitif.
Prinsip Imbangan kandungan merujuk kepada
kadar
agihan,
kepadatan
muatan
dan
kesecocokan
kandungan
dengan
masa
pembelajaran yang diperuntukkan kepada
pelajar-pelajar untuk menguasainya.

- Aktiviti
kemahiran hidup.

Muatan
Skop ilmu

Agihan
Kepadatan
muatan

Model Kurikulum Rasional oleh Tyler (1949)


i.

4 langkah/ persoalan

a) Menentukan matlamat dan objektif.

Komponen
OBJEKTIF

b) memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan


bagi mencapai matlamat dan objektif.

KANDUNGAN

c) pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran


perlu disusun secara sistematik.

PENYUSUNAN
PENGALAMAN

d) hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi


menentukan pencapaian objektif.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

PENILAIAN

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

Komponen

Penjelasan Model Kurikulum Tyler


Penjelasan

Objektif

Setiap kegiatan harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut
harus boleh diukur, harus spesifik, tujuannya harus jelas. Tujuan adalah yang
paling diutamakan dalam teori Tyler. Dengan memiliki tujuan yang jelas,
sebuah sekolah tidak akan meraba-raba apa yang akan dicapai dari sekolah
tersebut.

Kandungan

Apa-apa yang harus dipersiapkan dalam setiap kegiatan. Kegiatan yang


dialami siswa untuk mencapai tujuan, kegiatan itu hari konsisten dan stabil.
Sekolah wajib memberikan sebuah pengalaman belajar kepada siswa kerana
dengan pengalaman-pengalaman tersebut siswa akan lebih mudak memahami
mengenai isi yang diajarkan guru. Pengalaman belajar tersebut juga berguna
untuk kehidupannya saat terjun langsung di dalam lingkungan masyarakat.

Kaedah/
Penyusunan
Pengalaman

Hal-hal yang harus didahulukan atau terorganisasinya suatu kegiatan.


Pengalaman organisasi itu harus teratur sehingga menjadi sebuah keterpaduan.
Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sekolah harus membuat urutanurutan mengenai kegiatan apa yang harus didahulukan. Dengan melakukan
kegiatan yang terorganisasi, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan, dan
tidak membingunkan untuk pelajar dan guru.

Penilaian

Penilaian dari semua kegiatan. Menilai ketercapaian tujuan yang sudah


dirumuskan. Setelah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung untuk
mencapai sebuah tujuan, kegiatan yang harus dilakukak adalah menilai dari
semua kegiatan yang dilakukan. Dengan melakukan penilaian, sekolah akan
mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan di awal boleh dicapai atau tidak.

9.5

Pengalaman Pembelajaran Menurut Tyler

i.

Apakah pengertian pengalaman pembelajaran?


Pengalaman pembelajaran adalah interaksi antara pelajar dan keadaan persekitaran,
melalui proses ini, pembelajaran berlaku. Pengalaman pembelajaran boleh diberi
melalui pendengaran, penglihatan, perbuatan, kombinasi pendengaran dan
penglihatan, penglibatan dan perbuatan atau pendengaran, penglihatan dan perkataan
sama sekali.

ii.

Apakah ciri-ciri pengalaman pembelajaran?


Mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman pelajar dalam
rangka membetuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan mahupun
dengan potensi pelajar.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

ii.

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

Bagaimanakah pelaksanaan pengalaman pembelajaran?


Pengalaman pembelajaran perlu mengambil kira pengalaman lampau dna pandangan
pelajar berhubung perkara yang dipelajari atau situasi yang dialami. Pengalaman
pembelajaran dipilih berdasarkan pandangan berhubung proses pembelajaran dan
perkembangan atau pembangunan insan.

iv.

9.6

Apakah kesan pelaksanaan pengalaman pembelajaran?


Dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi dan kerjasama dalam kelompok
sehingga akan menerapkan nilai-nilai demokrasi dan kerjasama dalam kelompok
sehingga akan terbentuk kemampuan sosial dalam pengalaman belajar.

Huraian Kurikulum Kebangsaan Berasaskan Prinsip Organisasi


Kurikulum

PERANCANGAN
KURIKULUM
Menetapkan
Falsafah, Visi dan
Misi.
Menentukan
matlamat dan
objektif.
Mengorganisasikan
kurikulum.

PELAKSANAAN
KURIKULUM

PENILAIAN
KURIKULUM

Peringkat Pusat.
Peringkat Negeri.
Peringkat Daerah.
Peringkat Sekolah
Peringkat Bilik Darjah

Menilai keberkesanan
kurikulum yang dilaksana.

Maklumbalas

Reka bentuk semula.


Penambahbaikan

Transformasi Kurkikulum Kebangsaan Politik bertitik tolak daripada keputusan


masyarakat susulan. Satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan
negara terutamanya di peringkat sekolah rendah perlu dilaksanakan supaya
kurikulum persekolahan memenuhi keperluan dan cabaran semasa serta akan
datang. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah
melaksanakan satu kajian dan mendapati wujudnya keperluan untuk melakukan
transformasi kurikulum sekolah.
Transformasi kurikulum sekolah merupakan penyusunan semula dan
penambahbaikan kurikulum persekolahan sedia ada. Tujuannya adalah untuk
memastikan murid diletakkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran adab ke-21,
fokusnya adalah kepada kemahuran membaca, menulis, mengira dan menaakul
(4M), sebaliknya mengambil kira kemahiran penaakulan, kreativiti dan inovasi.
Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) serta elemen keusahawanan.
Di samping itu, KPM turut mendapatkan input daripada pelbagai pihak
berkepentingan seperti Pertubuhan Bukan Kerajaan, industri, akademik dan ibu
bapa. Berdasarkan kepada input-input tersebut makan konsep kurikulum

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iii.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

Anda mungkin juga menyukai