Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KANGAR

Gpfiu
OEdt

orcrDrtr ardran;i Frfi1i?fiuotorf

g,*r0 Gp,f"l 2414 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

BAHASA MELAYU TAHUN 2 (PENULISAN)


NAMA MURID:

A)

SUSUf;

pefk*f**f'3pefkSfA#f, f i t,3tr,',3ti

S'iifJ(tttr;,,r;*,'i.,,*e.,'' i3!jf :'

1'g,;.,,1

L^&."!

ibun'yt:

{l', L:':-'i;';,

T
\

B) Botu pefikan di bawak,

kemudian iawab soaian-saafan berikufny*

n4sniom pergi ke sekolah. Dia berjclon kaki. Moniam tarjumpc sebuah


dcmpef di tepi jclan. &lsniom rnembukc dompet itu dsn di dslarn.dompet
itu ade banyok duit.

Apabilo sampai di sekolah, fiAsniqm menyerchkcn dcmpet itu kepoda


6ui"u Besar. Guru Besar mendcpcti di dalcm dompef itu ads lesen
memondu dcn kod pengenalan Cikgu rtr&srie. Guru Beser pu!'t meryiillcngkon
semula dompet itu kepada Cikgu iAaria.
eikgu Mario sangct gembira. Dia mengucapkan terimo kasih kepoda
Maniom. Guru Besar don Cikgu fvlaris memuji sikap jujur fdaniam.

' 6

Bogaimonokah ffroniom pergi ke sekalah?

Apakah yang dijumpoi oleh A4aniom?

Kepada siapckoh dompet

bornpet itu kePr-rnyaon sioPa?

itu diserohkcn aleh

to'

Apokoh

tl&cniem?

/..

sifcf ynng dimiliki oleh A^oniam?

(10 markah)

7. ' ,)
,/t

Soqlqn

t hinggo 5 berdasqrkan petikcn di bqwoh.

Tunku Abdui Rchmon odoiah suc?u nqmc Uong memong


terkencl di negcr-c kiTc. Beliou iolah Perdcno f\tienieri Mclogsic
Uong perf"onncr. Belicu dilahirkcn pcdc 8 Februori tg0g.
Agchondonua berncmc Sultan A.bcJiii Holim Shah. Bondongc
bernomo Menjel*'c dan berketuruilcn Sicrrr" Tunku Abdul Ral.lnrc;n
dibesarkan di istono Kota Lcmc.
Tunku Abdul Rohmcn mendcpct pendidikoi"r c.nrctl di sekorah
Inggeris Alor setar. Kemudion. beliar-; telch meianjutkan petajfiFfin
ke Englcnd pada iahun IqzA"
Podc tchun 1q56, Tunku Abdui Rchrnon mengetuai rornbongan
kemerdekaon ke London. oleh itu, kenieroekccn negorc dic':pci
pcdo 3l Ogos 1957,
Tunku Abdui Rchmon digelcrr 'Bc$c Kemerdekosnl. BeJiau
bersorc podc tshun lq7A" Tunku A.i-;riui Rclhmcn meninggcl dunicr
padc tahun lgg0

li. Sicpakoh Perdqna Menteri r$alaysio yong perfama ?


Perdono r$,enteri rltolaysia yong pertania iclsh
1,2. Bilakoh Tunku Abdul Rohmon dilahirkon ?
Beliau dilohirkon pada
f

3. Siopakoh

ncmo bondq Tunku Abdul Rohman ?

Bondo beliqu bennamc

14. Bilskoh kemerdekoan negono diccpoi ?


Kenrerdekqon negqra dicopoi podc

15" Tunku Abdul Rchmon digelor sebogoi apa?

D)

Soolqn t6 hingga 2A.


Jowapon soolan pemohomon berikut dengon mengisi tempot kosong

Sagc tinggol dl Siesen Senti.ci!


Kuolo Lumpur. Bodon souo ponjong dcn ccc bongcl< i'odc. Di dc,ir-:n
bodon souo terdopol bongok kerusi. Sogo dapct berjclc;.- di ctcs.
londoson sohojo.
Sago dipcndu oleh Encik Rozoli Sogc okcn membnwo
penumpong dcri Kuolo Lumpur ke ,iohor Bohru podc wfikiu ncg-i
Setiop hulung minggu, souc okon dibcsuh dan dibersilrkcr: Sriui;
beroso
'\-.__ bonggo dcpct berkhidmot kepcdcr orong rcnrcr
NomCI sctuo Ekspres Sinoron.

16.

Siopokoh 'soyo'dolom petikon di otos

-t

'Soyo'dolom petikon di otos iqloh

17.

Di msnakch 'scyc' tinggal

'Scyo'tinggol di

18.

Bilakoh'soyc' membswo PentJffipcnE ke Johor Bohru

'Sayc' menrbawc penumPang ke Johor Bahru

19.

Siopokah yonE memandu 'scYc' ?

'Soyo'dipandu oleh

20.

Mengopokoh'scyc' bercso bangga?


'Scyo' berasc bongga kerqnc doPef
(r:o rnorkoh)

E)

Tondokon (J) podo ejoon yong betu!, monqkalc (X) bogi ejoon yang saloh.
PERKATAAN

It.

BETUL (J)

PERKATAAN

Jl.

Moloysio
bodminten

23.

olohrogouon

Moloisia
bodminton
olahroqawon

)9.

merdeko
piyola

'mendeke
piolc

lg'.

SAI-AH (x)

(lo morkch)

Tuiis kara*gan berpanduka* gsmbar dare rc*gkei kata ycng


diberikan.
t'iberikan. Fanjang karangen tic*k kurang d*rip*da s& potatt
perkafaen.

&*
WwP
-

iksn ernas
ikam hiasen
worns eanfik
dipeliharc
dcism akurium
diberi makanan
dipuji adc kau*en
bermqin berscma
terkurung ingin bebos beruntunq
tuam yang baik

Seye Seekon Ekem

(2O markahi

KERTAS SCAI,AN

TAFYAT