Anda di halaman 1dari 1

PENTAKSIRAN DALAM KAUNSELING

Proses yang berterusan


Mendapat dan mengumpul maklumat
Aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, dan menginterpretasi maklumat tentang
masalah sebenar klien
2 jenis : teknik ujian dan bukan ujian
Ujian untuk mengukur tret seseorang individu : ujian personaliti, ujian minat, ujian
kecerdasan, ujian bakat, dan ujian pencapaian
Pentaksiran bukan ujian : pemerhatian, temu bual, soal selidik, dan senarai semak
Menghasilkan sumber yang relevan, tepat dan maklumat yang boleh dipercayai
tentang seseorang
Fungsi
memperoleh dan mengumpul maklumat klien dengan lebih perinci
memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kebolehan klien
mengenal pasti atau mendiagnos masalah
menganalisis kekuatan dan kelemahan klien
membuatan keputusan mengenai satu tindakan
membantu meningkatkan keberkesanan kepada klien
mengawasi perkembangan klien dan membuat penilaian hasilnya
menilai aktiviti yang dijalankan semasa sesi kaunseling berlaku
ujian personaliti untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang seseorang
klien

Anda mungkin juga menyukai