Anda di halaman 1dari 19

ARSIPSOAL

UJIANNASIONALFISIKA
(BESERAPEMBAHASANNYA)

TAHUN1995

BAGIANKEARSIPAN
SMADWIJAPRAJAPEKALONGAN
JALANSRIWIJAYANO.7TELP(0285)426185)

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

1. Sebuahpitadiukur,ternyatalebarnya12,3mmdanpanjangnya125,5cm,makaluaspita
mempunyaiangkapentingsebanyak....
A.6
D.3
B.5
E. 2
C.4
Jawaban:D

Penyelesaian:
Hasilperkalianmengandungangkapentingyangpalingsedikit.12,3mmx1225mm=3
apx4ap=3ap.
2. Dibawahinitertera5grafikvtpitarekamangeraklurusberubahberaturan. Grafikyang
menunjukkanpercepatanterbesaradalahgrafiknomor....

A.(1)
B.(2)
C.(3)

D.(4)
E. (5)

Jawaban:E

Penyelesaian:
Percepatanadalahpertambahankecepatandarigrafikpertambahankecepatandaridetikke
detikyanglainadalahpadagambar5.
3. Sebuahbendayangberpindahkarenagayatetap,bekerjapadabendamembentuksudut
terhadaparahperpindahan.GrafikantaraWdansepertigambar.Padasebuahbenda
bekerjagayatetapyangmembentuksudutterhadaparahperpindahan. GrafikantaraW
dantampaksepertigambarnomor....

A.(1)
B.(2)
C.(3)
Jawaban:B

Penyelesaian:
W=Fxscos
Wmaxpadasaatnilaicos max
cos maxpadasaat0(cos0=1)

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

D.(4)
E. (5)

4. Gambardibawahinimelukiskanduabuahtabungkacaberisizatcair.Duatabungyang
besarnyalamaberisipenuhzatcair,perbandinganmassajeniszatcairdalamtabung1
denganmassajeniszatcairdalamtabungII=4:5.MakatitikpadatabungIyang
mempunyaitekanansamabesardengantekanantitikPpadatabungIIadalah....

A.K
B.L
C.M

D.N
E. O

Jawaban:C

Penyelesaian:
1 :
2 =4:5
1 h 1 =
II h II
PI =PII

5. Sepotongesmassanya10kgdansuhunya0(padatitikleburnya),kepadaesitu
diberikankalor800Kkal.Bilakalorlebures80Kkal/Kg.Bagaimanakeadaanesitu
setelahmenerimakalor........
A. Seluruhnyameleburmenjadiairdansuhunyalebihdari0
B.Sebagianmeleburmenjadiairdansebagiantetapberupaes,suhuairdanesitu0
C.Sebagianmeleburmenjadiairdansuhulebihbesardari0Cdansebagiantetap
berupaesdengansuhu0C
D. Suhuesakanturunmenjadilebihkecildari0C.
E.Seluruhesmeleburmenjadiairdengansuhutetap0C
Jawaban:E

Penyelesaian:
Kaloryangdiperlukanuntukmeleburkanes:
Q=m.kl
=10.80
=800K.kal
Karenakaloryangdiberikan=kaloryangdiperlukanuntukmeleburkanes,makaseluruh
esmeleburmenjadiair0C.
6. Perhatikanrangkaianlistrikberikutini!
Kuatarusyangmelewatihambatan20ohmadalah....

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

A.0,6A
B.0,9A
C.3,0A
D.10A
E. 15A
Jawaban:C

Penyelesaian:
Arusyangmelaluihambatan20samadenganarusyangmelaluirangkaianitudanterlihat
dariamperemeter.
3,0x1=3.0A
7. Perhatikangambardibawahini!
Kuatarusterkeciladalah....

A.0,1AmelewatiR1
B.0,1AmelewatiR4
C.0,2AmelewatiR1

D.0,2AmelewatiR4
E. 0,3AmelewatiR1 danR4

Jawaban:D

Penyelesaian:
U=U1 =U2
U=U1
6 =I(R1 +R2 +R3)
6 =I(20+20+20)
I =0,6A
U=U2
6 =I(15+15)
I =0,2A
ArusyangmelaluiR1 =R2 =R3 =0,6A
R5 =R4 =0,2A
8. PadapercobaanMeldediperolehgelombangtalisepertitampakpadagambarberikut.

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

Jikapanjangtaliyangdigunakan1,5meter,makapanjanggelombangpadatali
tersebutadalah....

A.0,6A
B.0,8A
C.1,5A

D.2,5A
E. 3,8A

Jawaban:A

Penyelesaian:
Darigambarterbentuk2gelombang

=1,5m

9. Gambardibawahinimerupakanpenjumlahanvektorsecarasegitiga. Gambaryang
resultanvektornyasamadengannoladalah....

A.(1)
B.(2)
C.(3)

D.(4)
E. (5)

Jawaban:E

Penyelesaian:
Vektorresultandidapatdenganmenghubungkanpangkalvektorpertamakeujungvektor
kedua.
Vektornoladalahujungvektorterakhirbertemudenganpangkalvektorpertama.
10. Jikamassabenda2kgdansudutkemiringan30.Sertapercepatangravitasi
(g=9,8ms1)bendatetapakanmeluncur.Nilaikoefisiengesekan maksimumantara
bendadenganbidangmiringadalah........

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

A.

D.

B.

E. 1/6

C.
Jawaban:B

Penyelesaian:
F=0
Ffg=0
fg=F
gmgcos =mgsin

11. Dalamsuatupraktikumuntukmenentukankonstantapegasdiperolehdatasebagai
berikut.JikaFadalahgayadan Lpertambahanpanjang.Konstantapegasyang
digunakanadalah....

A.100Nm1
B.200Nm1
C.300Nm1
Jawaban:E

Penyelesaian:

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

D.400Nm1
E. 500Nm1

12. Duabuahbendamassanyasama,masingmasing2kg.Benda1bergerakdengan
kecepatansebesar10ms1 menumbukbendaIIyangdalamkeadaandiam.Setelah
tumbukankeduanyamenjadisatu.Kecepatankeduabendasetelahtumbukanadalah..
..
A.2,5ms1
D.10,0ms1
1
B.5,0ms
E. 12,5ms1
1
C.7,5ms
Jawaban:B

Penyelesaian:
mA vA +mB vB =m A v A'+mB vB'
2.10+2.0=(mA +mB)v'
20=(2+2)v'
v'=5ms1
13. Bendadilemparkankeatasdengankecepatanawal40ms1 dansudutelevasi600
terhadaphorizontal.Besarkecepatanbendasaatberadadititiktertinggiadalah..........
A.40ms1
D. 10 ms1
1
B. 20 ms
E. 0ms1
C.20ms1
Jawaban:C

Penyelesaian:
DipuncakVy=0

14. Tigabuahrodadihubungkansepertitampakpadagambar.AdanBmenyatudan
sepusatBdanCdihubungkandenganban.JikaRA =4cm,RB =2cmdanRC =10cm,
makaperbandingankecepatansudutrodaCadalah...

A.1:5
B.2:1
C.2:5
Jawaban:D

Penyelesaian:
Ebtanas/Fisika/Tahun1995

D.5:1
E. 5:2

AdanBsepusat
A
BdanCdihubungkantaliVB =VC
B R B =
C R C

B :

C =5:1

15. Berikutiniadalahpersamaansimpangangelombangberjalany=10sin(0,4t 10,5x)


Periodegelombangnyaadalah....
A.1:1
D.3:1
B.1:3
E. 9:1
C.1:9
Jawaban:B

Penyelesaian:

Y=10sin(0,4 t 0,5x )

16. Dibawahiniadalahgrafikkekuatanlensa(P)terhadapjarakfokus(f).Grafikyang
menyatakanhubunganPdanfadalahnomor.........

A.(1)
B.(2)
C.(3)

D.(4)
E. (5)

Jawaban:D

Penyelesaian:
P=1/f(grafiksesuaigambar4)
17. Dibawahiniadalahpolainterferensipadacelahgandabiladigunakancahaya
monokromatisdenganpanjang gelombang.Jarakantaraduatitikterangyang
berurutandaridiagraminterferensicahayapadacelahgandaadalah....

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

A.

D.

B.

E. P=

Ld

C.
Jawaban:A

Penyelesaian:
Interferensipadacelahgandaberlaku

18. Seorangkakekdapatmembacabilaobyekditempatkanpadajarak50cmdidepan
matanya.Iaakandapatmembacanormalbilamemakaikacamatayangukurannya........
A.6dioptri
D.1,5dioptri
B.2,5dioptri
E. 0,6dioptri
C.2dioptri
Jawaban:C

Penyelesaian:
S1 =50cm=0,5m
S0 =25cm=0,25m

19. Sebuahkonduktorbermuatanlistriksepertigambar.Kuatmedanlistriksamadengan

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

nolterletakpadatitik......

A.P
B.Q
C.R

D.S
E. D

Jawaban:E

Penyelesaian:
E=0terletakpadatitikyangberjaraklebihkecildarijarijaribolaataudidalambola.
20. Sebuahbendadigantungdenganduautastaliterlihatsepertipadagambardibawah
ini.Kesamaanyangmemenuhisyaratkesetimbanganhorizontaladalah....

A.T 1 =T 2 cos
B.T 1 cos =W
C.T 2 cos =T 2

D.T 1 sin =T 2
E. T 2 =Wsin

Jawaban:A

Penyelesaian:

Kesetimbanganhorisontal
T 1 =T 2 cos
Kesetimbanganvertikal
W=T 2 sin
21. Padagambardisampingini,kawatLpadabidangXOYsejajarsumbuXdanberarus

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

listriki.Arahinduksimagnetdititik0searahsumbu...
A.X(+)
D.X()
B.Y(+)
E. Z()
C.Z(+)
Jawaban:E

Penyelesaian:

Untukmenentukanarahinduksipadakawatberarusdengangenggamantangankanan.
Ibujarimenunjukkanaraharus.
Empatjarimenunjukkankuatmedan.
22. Darisebuahsolenoidedisajikantabeldatasepertidibawahini.KeadaanPerbandingan
induksimagnetikdipusatsumbusolenoidepadakeadaan(1)denganpadakeadaan(2)
adalah...

A.1:2
B.1:4
C.2:1

D.4:1
E. 8:1

Jawaban:A

Penyelesaian:

23. JikakawatPQsejajarkawatRSi1 =6Aa=20cm0 =4 .107 WbA1 m1


menghasilkangayatolaksebesar4,8.105 Nm1.Kuatarusi2 danarahnyaadalah......
A.8AdariSkeR
D.6AdariRkeS
B.8AdariRkeS
E. 2AdariRkeS
C.6AdariSkeR
Jawaban:A

Penyelesaian:

24. Aruspusardigunakanpadaalat........
A.tungkumagnetikdaninduktorRhumkorf

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

B.transformatordanremmagnetik
C.tungkumagnetikdanremmagnetik
D.tungkumagnetikdantransformator
E. tungkumagnetik,transformator,danremmagnetik
Jawaban:B

Penyelesaian:
Dengankaidahtangankiri:
IbujariarahI
TelunjukarahB
JaritengaharahV
25. Perhatikanrangkaianpercobaanpengukurantegangandanaruslistrikberikut!

Polayangbenaryangditunjukkanolehgalvanometerdanosiloskopadalahpolapada
nomor........
A.(1)
D.(4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)
Jawaban:D

Penyelesaian:
Jikaosiloskopdipakaiuntukmengukurarusbolakbalik.Gambarnya~sedangkanarus
danteganganyangditunjukkangalvanometermerupakanhargaefektifnyabukanharga
max.
26. Padapercobaandengankumparankumparanyangdiputardidalammedanmagnet
homogendiperolehdata(dalamdatasistemsatuaninternasional)sebagaiberikutYang
menghasilkangayageraklistrik(GGL)maksimumadalahpercobaanke........

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

A.(1)
B.(2)
C.(3)

D.(4)
E. (5)

Jawaban:D

Penyelesaian:
Emax=NBA.
Emax1=x.y.z=xyz
Emax2=3x y2z=3xyz
Emax3=x2y2z=4xyz
Emax4=2xy3z=6xyz
Emax5=4xyz
27. Limabuahdiagramvektorberikutinimenunjukkanhubunganantarakuatarusdan
teganganpadakapasitoryangdihubungkankesumberteganganAC. Diagramyang
benaradalahnomor....

A.(1)
B. (2)
C. (3)

D.(4)
E. (5)

Jawaban:A

Penyelesaian:
FasorialahsuatumetodepenggambarantegangandanaruspadasuaturangkaianAC
secaravektor.Teganganpadakapasitor(Vc)lebihlambat90dibandingkandengan
arus.
28. Perbandinganjumlahenergiradiasikaloryangdipancarkantiapdetiktiapsatusatuan
luaspermukaandariduabendahitamsempurnayangmasingmasingbersuhu47C
dan367Cadalah......

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

A.1:2
B.1:4
C.1:16

D.2:1
E. 16:1

Jawaban:C

Penyelesaian:
29. Salahsatusinarkatoda.........
A.dibelokkanolehmedanmagnetdanmedanlistrik
B.dapatmenembuskayu,kertas,danlogam
C.arahsinarnyabergantungpadaletakanoda
D.merupakangelombanglongitudinal
E. terdiridaripartikelbermuatanpositif
Jawaban:A

Penyelesaian:
Sifatsinarkatoda:
1.merambatmenurutgarislurus
2.memendarkansulfidatimahdanbariumplatinacianida
3.keluartegaklurusdaripermukaankatoda
4.menghasilkanpanas
5.dapatmengadakantekanan
6.menghitamkanpelatfilm
7.dapatmemberimuatannegatifpadapenghantarlain,
8.dibelokkanolehmedanmagnetdanmedanlistrik
30. JikaelektronyangmasukkekulitL,berasaldarikulitMakanmemancarkansinarX,
makaspektrumgarisyangterbentukdisebut....
A.L
D. M
B. L
E. K
C. M
Jawaban:C

Penyelesaian:
JikaelektronyangmasukkekulitKberasaldari:
KulitLgarisspektrumyangterjadiK
KulitMgarisspektrumyangterjadiK
KulitNgarisspektrumyangterjadiK
JikaelektronyangmasukkekulitLberasaldaridari:
KulitMgarisspektrumyangterjadiM
KulitNspektrumyangterjadiM
KulitOgarisspektrumyangterjadiM
31. Tabeldibawahinimenunjukkandatadari5jenisbahandengankoefisienpelemahan
danHVLnya.Daritabeltersebuthubunganyangbenarantarakoefisienpelemahan
denganHVLnyaditunjukkanolehbahannomor....

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

A.(1)
B.(2)
C.(3)

D.(4)
E. (5)

Jawaban:E

Penyelesaian:
x=0,693/
x=0,693
I.0,693.2=1,386
II.0,3465.4=1,386
III.0,17325.5=0,86625
IV.0,08625.6=0,5175
V.0,077.9=0,693
32. Intiatomkarbon(6C14 )terdiriatas....
A.6protondan8neutron
B.6protondan8elektron
C.6elektrondan14proton
D.6protondan14elektron
E. 8elektrondan6neutron
Jawaban:A

Penyelesaian:
Jumlahproton=jumlahelektron=nomoratom
Jumlahneutron=massa nomoratom
jumlahneutron=146=8
massaatom=14.
Intiatom6C14 :noatom=jumlahproton=jumlahelektron=6
33. Grafikberikutinimenunjukkanpeluruhansuatubahanradioaktif.Berdasarkangrafik
peluruhanbahanradioaktiftersebutdiatas,besarnyakonstantapeluruhanadalah....

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

A.0,017s1
B.0,035s1
C.0,035s1

D.1,390s1
E. 2,770s1

Jawaban:B

Penyelesaian:

34. PadasaatpeluruditembakkankepadaatomNdihasilkanprotonsebagaimanareaksi
JumlahprotondanneutrondalamatomXmasingmasingadalah....
A.7dan9
D.9dan7
B.8dan7
E. 9dan9
C.8dan9
Jawaban:C

Penyelesaian:
4
+7N14 1P1 +8X17
2
Jumlahproton dalamatomx=8
Jumlahneutrondalamatomx=17 8=9
35. Komponenreaktoratomyangberfungsimenyerapenergineutronadalah........
A.batangkontrol
D.bahanbakar
B.moderator
E. terasreaktor
C.shielding
Jawaban:B

Penyelesaian:
Reaktoratomadalahalattempatterjadinyareaksifisiberantaiyangterkendali.
Komponenutamareaktoratom:
1.Batangkontroluntukpengendalijumlahpopulasineutron
2.Moderatoruntukmenyerapenergineutron
3.Shieldinguntukmenahanradiasi
Ebtanas/Fisika/Tahun1995

4.Bahanbakaruntukpenghasiluappemutarturbin.
36. Tentangsemikonduktorintrinsik,pernyataanyangbenardibawahiniadalah....
A.semikonduktorjenisPmempunyaitingkatakseptor
B.semikonduktorjenisNmempunyaitingkatdonor
C.hambatannyanaikbilasuhunyadinaikkan
D.pembawamuatanlistrikdalamsemikonduktormurniadalahelektrondanhole
E. pembawamuatanlistrikdalamsemikonduktorsisipantergantungvalensiatom
pengotornya
Jawaban:D

Penyelesaian:
Semikonduktorintrinsikialahsemikonduktoryangmurniyangbelumdisisipkanatom
atomlaindanterdapatduapembawamuatanyaitu:elektrondanhole.
37. Perhatikanrangkaianberikutini!
RangkaiantransistoryangtermasukcommonemitortipePNPadalah....

A.(1)
B.(2)
C.(3)

D.(4)
E. (5)

Jawaban:E

Penyelesaian:
basisdankolektorlebihnegatifdariemiter
IC >IB
IE =IB +IC
VCE >VBE
38. Perbandinganjumlahenergiradiasikaloryangdipancarkantiapdetiktiapsatusatuan

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

luaspermukaandariduabendahitamsempurnayangmasingmasingbersuhu47C
dan367Cadalah......
A.1:2
D.1:8
B.1:4
E. 1:24
C.1:16
Jawaban:A

Penyelesaian:

39. V,Bdanipadagambardibawahinimasingmasingarahgerakan,induksimagnetdan
arusinduksi.

Araharusinduksiyangpalingtepatadalahnomor.........
A.(1)
D.(4)
B.(2)
E. (5)
C.(3)
Jawaban:B

Penyelesaian:
Dengankaidahtangankiri:
Ibujariarahi
TelunjukarahB
JaritengaharahV
40.

Reaksiyangmenunjukkancontohdarifusiadalahnomor..........
A.(1)
D.(4)
B.(2)
E. (5)
C.(3)
Jawaban:D

Penyelesaian:

Ebtanas/Fisika/Tahun1995

Reaksifusiadalahreaksipenggabunganbeberapaintiringandandisertaipelepasan
energi.
Contoh:reaksipembentukan

Ebtanas/Fisika/Tahun1995