Anda di halaman 1dari 9

2.

0 KEPENTINGAN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) KEPADA


PENDIDIKAN DAN EKONOMI NEGARA
2.1 KEPENTINGAN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) KEPADA
PENDIDIKAN
1) Alat Bantu Mengajar Asas Geografi Yang Efektif
Kini, aplikasi Geographic Information Systems (GIS) bukan sekadar diajar dan
dipraktikkan kepada pelajar geografi malah pelajar dalam bidang lain juga turut diajar.
Dalam konteks ini, kelebihan GIS sebagai satu medium dan alat bantu mengajar asas
geografi dapat dilihat dengan mengaplikasi teknologi GIS ini kepada pelajar yang tidak
mempunyai asas pengetahuan yang kukuh dalam bidang geografi. Contohnya di
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), beberapa bidang ilmu lain selain geografi turut
memperkenalkan aplikasi GIS kepada pelajar mereka. Antaranya ialah Sains Laut, Sains
Perhutanan, Pemeliharaan Biologi, Sains Pembangunan dan Pengurusan Alam Sekitar
(Mokhtar Jaafar, 2012). Merujuk kepada bidang-bidang tersebut dapat dilihat bahawa
pelajar ini mempunyai asas pengetahuan geografi yang kurang mantap. Ini kerana pelajar
aliran sains ini mungkin tidak mengambil subjek geografi pada peringkat menengah atas
dan pengetahuan mereka mungkin hanya pada tahap Peperiksaan Menengah (PMR)
sahaja (Mokhtar Jaafar, 2012).
Oleh itu, pengenalan dan pendedahan kepada konsep GIS dalam perkuliahan pelajar
bidang ini dapat membantu dalam meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mereka
berkaitan dengan pemetaan, ruangan dan subjek-subjek lain. Kefahaman pelajar
diserlahkan melalui kemampuan mereka mengaitkan objek ruangan sebenar dan data
ruang GIS sebagai suatu integrasi maklumat secara perwakilan entiti di dalam pangkalan

32

data GIS (Mokhtar Jaafar, 2012). Ini menunjukkan bahawa GIS secara tidak langsung
berperanan dalam mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran.

2) Menunjukkan Lokasi dan Data Yang Terdapat di Institusi Pengajian


Aplikasi GIS dapat membantu dan memudahkan masyarakat, pelajar dan pensyarah untuk
mendapatkan segala maklumat dan data secara tepat dan terperinci mengenai institusi
pengajian tinggi yang mereka inginkan. Dengan penggunaan teknologi ruangan iaitu GIS
akan dapat membantu penggunanya untuk mengetahui setiap jabatan yang ada di kampus
tersebut sekali gus kursus-kursus yang ditawarkan dalam setiap jabatan masing-masing.
Contohnya, sebuah pusat GIS telah dibina di Politeknik Ungku Omar (PUO) Ipoh, Perak
bagi memudahkan sekali gus mengatasi masalah kesukaran pelajar dan pensyarah untuk
mendapatkan maklumat tentang kedudukan setiap jabatan yang terdapat di institusi
tersebut.
Seterusnya, dengan adanya pusat GIS ini ia juga berperanan dalam membantu
pelajarnya untuk mengetahui mengenai maklumat pelajar yang terdapat dalam sesuatu
kursus juga maklumat tentang pensyarah yang terlibat dalam setiap kursus tersebut
(Ermarena Shukri, Muhammad Arif Jamal, Rosemarie Adrias Jais, Azmir Othman &
Foong, 2008). GIS menjadi alat bantuan yang berguna kepada pengguna kerana
kebolehan dan keberkesanannya dalam menganalisis dan memaparkan maklumat spatial
(ruangan) dan atribut (bukan ruangan) yang diperoleh. Sistem Maklumat Geografi (GIS)
berkesan kerana mampu menjadi sistem maklumat yang boleh digunakan oleh pelajar dan
pensyarah untuk menyelesaikan pelbagai masalah khususnya masalah ruangan (Habibah
Latey & Muniandy, 2011).

33

3) Menentukan Perletakan Sesebuah Sekolah


Seiring dengan status negara Malaysia yang ingin mencapai negara maju pada tahun
2020, terdapat banyak perkembangan dan kemajuan yang telah dilaksanakan sehingga
memberi kesan kepada pertambahan penduduk dan populasi di Malaysia. Pertambahan
penduduk di Malaysia yang semakin padat sememangnya mempengaruhi permintaan
terhadap kemudahan pendidikan secara tidak langsung. Rentetan daripada itu beberapa
isu berkaitan kemudahan pendidikan yang tidak sesuai digunakan telah timbul akibat
daripada kegagalan dalam perancangannya. Contohnya, terdapat sebanyak 1115 buah
sekolah di negeri Johor pada tahun 2004 seiring dengan peningkatan bilangan pelajarnya
sehinga menyebabkan kemudahan awam (sekolah) di negara itu perlu ditambah (Zamri
Ismail & Mohamad Nor Said, 2007). Pun begitu, terdapat banyak kriteria yang perlu
ditekan dan dipertimbangkan dalam pemilihan tapak pembinaan sekolah yang baru agar
dapat berfungsi dengan baik serta menjamin keselesaan dan keselamatan para
penggunanya.
Rentetan daripada kekangan tersebut, Sistem Maklumat Geografi (GIS) telah
diperkenal dan digunakan dalam menentukan perletakan sekolah. Perletakan sekolah
menggunakan GIS adalah berpandukan kepada jumlah kepadatan penduduk, pertambahan
bilangan penduduk di negeri Johor dan seumpamanya. Keberkesanan GIS dan Sistem
Sokongan Perancangan

(PSS) ini akan dapat membantu pihak perancang untuk

menentukan perletakan sekolah yang ideal pada masa kelak (Zamri Ismail & Mohamad
Nor Said, 2007).

34

2.2 KEPENTINGAN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)


KEPADA EKONOMI NEGARA
1) Memudahkan Pengurusan Dalam Pembinaan Jalan Raya
Penggunaan Geographic Information Systems (GIS) bukan sahaja memberikan
sumbangan penting kepada pendidikan, kesihatan dan seumpamanya bahkan turut
berperanan dalam pengurusan infrastruktur. Dalam konteks ini, sistem GIS banyak
digunakan dalam membuat pengurusan dan pengendalian kerja-kerja infrastruktur seperti
bekalan air, elektrik, lebuhraya, jalan raya dan sebagainya. Misalnya, dalam pembinaan
lebuhraya seperti yang dijalankan oleh Projek Lebuhraya Utara Selatan (PLUS), GIS
digunakan untuk membina, mengurus dan menyelenggara lebuhraya tersebut (Ruslan
Rainis, 2002). Seterusnya, data-data yang telah diperolehi seperti rumah tol dan kawasan
rekreasi atau tempat rehat merupakan salah satu data penting yang membolehkan ia
diurus dan dikendalikan dengan baik dan tepat.
Dengan penggunaan sistem GIS dalam pengurusan pembinaan jalan raya ini, ia
membolehkan kos yang minimum dalam pengiraan kerja-kerja infrastruktur ditentukan
dengan lebih ekonomik. Sebagai contoh, pembangunan di sesebuah kawasan

baru

melibatkan jangka masa yang panjang. Namun begitu, dengan menggunakan GIS
kesesuaian penepatan kedudukan dan jalan raya yang sesuai melalui pengumpulan data
spatial dan atribut mengenainya mengambil masa yang singkat di samping dapat
menjimatkan kos projek tersebut.

35

2) Kemudahsampaian Tapak Perindustrian Bagi Tujuan Pembangunan


Perletakan kawasan perindustrian merupakan salah satu kriteria yang perlu diambil kira
kerana lokasinya boleh mempengaruhi pembangunan lain di persekitarannya. Hal ini
penting kerana halangan atau masalah yang timbul diperingkat perindustrian boleh
memberi impak negatif yang seterusnya menghalang perindustrian dari terus berkembang
maju. Menurut Garis Panduan Perancangan Kawasan Perindustrian (GPPKP),
perancangan tapak dan pengezonan perlulah sesuai dari segi perletakan agar mudah untuk
sampai. Hal ini turut disokong oleh Abdul Hamid (2006) yang mengatakan bahawa
semakin banyak kemudahsampaian suatu tapak ke suatu tempat aktiviti dicapai, semakin
berkurang kos ke tapak tersebut.
Merujuk kepada (Zhu, Liu & Yeow, 2005), kemudahsampaian perlu dikira dalam
menentukan suatu tapak yang sesuai iaitu berdasarkan kos, jarak, masa dan tapak yang
mempunyai kemudahan di sekitarnya. Kemudahsampaian suatu tapak yang sesuai boleh
dikira dengan menggunakan teknologi ruangan iaitu Geographic Information Systems
(GIS) atau Sistem Maklumat Geografi. GIS merupakan satu pendekatan yang boleh
digunakan untuk mengira kemudahsampaian dengan menggunakan seperti Arcview dan
ArGIS. Dengan menggunakan GIS, ketinggian kemudahsampaian suatu tapak itu dapat
ditentukan. Ini adalah kerana kemudahsampaian yang tinggi pada suatu tapak itu adalah
sesuai untuk pembangunan dan berpotensi dalam memberi pulangan kepada pelaburan
projek pembangunan dan nilai pasaran yang tinggi. Pulangan yang hebat ini secara tidak
langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.

36

3) Membantu Sistem Pengurusan dan Perancangan Sumber Asli


Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi maklumat pada masa kini, GIS
sebagai salah satu teknologi maklumat ruangan telah menjadi satu pendekatan baru dalam
perancangan dan pengurusan sumber asli semulajadi. Perkara ini disokong oleh Li & Yeh
(2000) yang mengatakan bahawa Sistem Maklumat Geografi (GIS) merupakan alat yang
sesuai diimplimentasikan dalam strategi pembangunan mapan khususnya kawasan yang
berkaitan langsung dengan sumber asli semulajadi. Dalam menyusun penerokaan dan
pengurusan sumber asli semulajadi, perancangan bandar dan wilayah juga turut
memainkan peranan penting. Ia memainkan peranan penting kerana bertanggungjawab
dalam

menentukan

pembangunan.

hala

tuju

pembangunan

melalui

penyediaan

pelan-pelan

Pengurusan sumber asli semulajadi merupakan interaksi antara ekologi,

ekonomi, politik dan sosiobudaya yang melibatkan pemahaman dalam membuat


keputusan untuk mengukuhkan matlamat pengurusan sumber asli semulajadi dan sebagai
tindakan permulaan untuk mencapainya (Decker, 2003). Oleh itu, dengan penggunaan
GIS ia telah membantu aktiviti perancangan mencapai keputusan dengan lebih cepat dan
tepat. Keupayaan GIS dalam penyimpanan data dalam bentuk digital akan memudahkan
dan mempercepatkan proses manipulasi dan analisis dilakukan dengan tepat, efektif dan
terperinci. Ketepatan dan kelebihan yang dimiliki GIS ini mampu mewujudkan sistem
pengurusan sumber asli semulajadi yang cekap dan mampan sekali gus menjaga
pembangunan sosioekonomi setempat.

37

3.0 KESIMPULAN
Geographic Information Systems (GIS) atau Sistem Maklumat Geografi merupakan
satu sistem yang digunakan untuk memberi maklumat yang berkualiti terutamanya
masalah ruangan dan pemetaan. Data GIS adalah dikenali sebagai data spatial (ruangan)
dan data atribut (bukan ruangan). Perkembangan GIS dari masa ke semasa telah memberi
peluang kepada pengguna dan masyarakat untuk menggunakannya secara meluas dalam
pelbagai bidang. Antaranya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesihatan, pertanian dan
seumpamanya. Salah satu kepentingan GIS kepada pendidikan ialah GIS berkeupayaan
menjadi satu medium pengajaran asas pengetahuan geografi yang berkesan. Sementara,
dengan kelebihan yang dimiliki seperti penyimpanan data secara digital, GIS telah dapat
membantu aktiviti perancangan dan pengurusan sumber asli semulajadi untuk membuat
keputusan yang cepat dan tepat. Pengurusan sumber yang cekap ini mampu
meningkatkan pembangunan sosioekonomi sesebuah negara secara tidak langsung. Hal
ini jelas menunjukkan bahawa dengan penggunaan teknologi maklumat ruangan iaitu GIS
memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang khususnya berkaitan dengan
menyelesaikan masalah penggunaan ruang supaya sesuatu keputusan dalam perancangan
itu menjadi lebih tepat dan efektif. Ketepatan, kejelasan dan keberkesanan GIS dalam
membuat keputusan yang melibatkan maklumat ruangan ini adalah penting dalam
konteks menjamin kemampanan (sustainability) alam sekitar, sosial dan ekonomi
khusunya di Malaysia dan dunia amnya.

38

4.0 RUJUKAN
Abdul Hamid Mar Iman. (2006). Basic Aspect of Property Market Research. Universiti
Teknologi Malaysia (UTM).
Aronoff, S. (1989). Geographic Information Systems : A Management Perspective.
Ottawa : WDL Publications.
Decker, D. J., Schusler, T. M., & Pfeffer, M. J. (2003). Social Learning for Collaborative
Natural Resource Management. Society and Natural Resources, 15, 309-326.
Deuker, K. J. (1979). Land esourse information system : A review of fifteen years of
experience. Geo-Processing, 1, 105-128.
Ermarena Shukri, Muhammad Arif Jamal, Rosemarie Adrias Jais, Azmir Othman &
Foong, K. Y. (2008). Aplikasi GIS dalam bidang pendidikan. Diperoleh daripada :
www.scribd.com/doc/19465458/Aplikasi-GIS-dalam-bidang-pendidikan#scribd

Habibah Lateh & Muniandy, V. (2011). GIS dalam pendidikan geografi di Malaysia :
Cabaran dan potensi. Malaysian Journal of Society and Space, 7(1), 42-52.
Li, X., & Yeh, A. G. O. (2000). Modelling sustainable urban development by the
integration of costrained cellular information and GIS. International Journal of
Geographical Information, 14, 131-152.
Marble, D. F. (1990). Geographic Information Systems : An Overview. In : Peuquet, D. J
& Marble, D. F (eds) Introductory Readings in Geographic Information Systems.
8-17. London : Taylor & Francis.
Mokhtar Jaafar. (2012). Kebersananan GIS sebagai alat bantu mengajar konsep asas
geografi kepada pelajar bukan-geografi. Malaysian Journal of Society and Space,
8(3), 82-92.

39

Ruslan Rainis. (2002). Sistem Maklumat Geografi di Malaysia : Arah dan Halatuju , di
dalam : Kelestarian Sistem Maklumat Geografi (GIS) di Malaysia. Roundtable
Dialogues, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM).
Zamri Ismail & Mohamad Nor Said. (2007). Aplikasi GIS untuk sistem maklumat dan
pengurusan sekolah. Laporan Akhir Vot Penyelidikan, Universiti Teknologi
Malaysia. Diperoleh daripada http://eprints.utm.my/2819/1/71967.pdf
Zhu, X., Liu, S., & Yeow, M. C. (2005). A GIS-based Multi-Criteria Analysis Approach to
Accessibility Analysis for Housing Development in Singapore. Proceedings of
SSC 2005 Spatial Intelligence, Innovation and Praxis : The national biennial
Conference of the Spatial Sciences Institute, Melbourne : Spatial Sciences Institute.
http://www.researchgate.net/profile/Xuan_Zhu/publication/242450034_A_GISBASED_MULTICRITERIA_ANALYSIS_APPROACH_TO_ACCESSIBILITY_ANALYSIS_FOR_HOUSIN
G_DEVELOPMENT_IN_SINGAPORE/links/543d03580cf20af5cfbf9109.pdf.

10
3