Anda di halaman 1dari 6

Nama Sekolah / School Name

Nama Ujian
Kertas 2

(60 markah)

Masa: 1 jam 45 minit

Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah ditulis dengan

jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini
boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Rajah yang
mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. Markah yang diperuntukkan
bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir
peperiksaan.
1

Hitung nilai .
Jawapan:
5

Jawapan:

Diberi isipadu empat buah kubus yang


serupa ialah 108 cm3, cari jumlah luas
permukaan, dalam cm2, sebuah kubus.
Jawapan:

Diberi 6x 6 = 5x + 5, cari nilai bagi x.

Diberi = 8, cari nilai bagi q.


Jawapan:

Hitung nilai
(a) 43 (2)3
(b) 3

Jawapan:

Sesiku dan protraktor tidak boleh


digunakan untuk soalan ini.
Rajah 2 menunjukkan satu tembereng
garis ST.

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi


empat sama ABC dengan sisinya 4d cm.

Rajah 2
Dengan menggunakan pembaris dan
jangka lukis sahaja, binakan pembahagi
dua sama serenjang untuk tembereng
garis ST. Jawapan:

Rajah 1
Cari luas, dalam cm2, kawasan berlorek
dalam sebutan d.
Jawapan:

Sesiku dan protraktor tidak boleh


digunakan untuk soalan ini.

Rajah 3 menunjukkan satu tembereng


garis XY.

Rajah 3
(a) Dengan menggunakan pembaris
dan jangka lukis sahaja,
(i) bina sebuah segi tiga XYZ
dengan XZ = 8.7 cm dan YZ 7.1
cm,
(ii) binakan garis serenjang ke sisi
XZ yang melalui titik Y.
(b) Berdasarkan pembinaan di (a),
ukurkan jarak tegak dari titik Y ke
sisi XZ.
Jawapan:

(i) Dengan menggunakan pembaris


dan jangka lukis sahaja, binakan
Rajah 5 mengikut ukuran yang
diberi. Mula dengan garis lurus
DE dan EF yang disediakan di
ruang jawapan.
(ii) Berdasarkan rajah yang dibina di
(b)(i), ukur panjang bagi FG.
Jawapan:

10 Rajah 6 menunjukkan sebuah satah


cartesan.

Sesiku dan protraktor tidak boleh


digunakan untuk bahagian (b) soalan ini.
(a) Rajah 4 menunjukkan sebuah segi
tiga ABC.
Rajah 6

Rajah 4
Ukur ABC menggunakan
protraktor.
(b) Rajah 5 menunjukkan sebuah sisi
empat DEFG.

Rajah 5

(a) Nyatakan skala yang digunakan


pada
(i) paksi-x
(ii) paksi-y
(b) Tandakan titik-tik M(12, 30).
Jawapan:

11 Rajah 7 menunjukkan sebuah satah


cartesan.

Rajah 7
(a) Nyatakan skala yang digunakan
pada
(i) paksi-x
(ii) paksi-y
(b) Nyatakan koordinat bagi titik M.
Jawapan:

12 Rajah 8 menunjukkan sebuah satah


cartesan.

Rajah 8
(a) Nyatakan koordinat bagi titik X.
(b) Titik Y adalah 6 unit dari titik X di
mana koordinat-x dan koordinat-y
titik Y adalah integer positif.
Tandakan koordinat-koordinat yang
mungkin bagi titik Y.
Jawapan:

13 Rajah 9 menunjukkan sebuah satah


cartesan.

Rajah 9
(a) Plotkan titik B(4, 5) pada rajah ini.
(b) Kira jarak di antara titik A dan titik B.
Jawapan:

14 Dalam Rajah 10, ABCD ialah sebuah


segi empat sama yang dilukis pada
petak-petak segi empat sama bersisi 1
unit. F, G dan H ialah tiga titik yang
bergerak dalam segi empat sama
ABCD.

Rajah 10
(a) F bergerak dengan jaraknya
sentiasa sama dari sisi AB dan AD.
Dengan menggunakan huruf abjad
dalam rajah ini, nyatakan lokus F.
(b) Dalam rajah, lukiskan
(i) lokus G dengan keadaan
jaraknya sentiasa 4 unit dari titik
E,
(iI) lokus H dengan keadaan
jaraknya dari garis lurus AB ialah
3 unit.
(c) Tandakan titik persilangan antara
lokus G dan lokus H dengan simbol
.
Jawapan:

15 Rajah 11 menunjukkan dua bulatan yang


berpusat O.

bawah suatu penjelmaan. Huraikan


selengkapnya penjelmaan ini. Jawapan:

18 Rajah 14 menunjukkan satu bentuk A


yang dilukis pada petak-petak segi
empat sama.
Rajah 11
Diberi OP = 42 cm. Cari perimeter
kawasan berlorek. (Guna = ) Jawapan:

16 Rajah 12 menunjukkan dua segi tiga


yang dilukis pada satah cartesan.

Rajah 14
Pada petak-petak, lukiskan imej bagi
bentuk A di bawah pantulan pada garis
VW. Jawapan:

Rajah 12

19 Rajah 15 ialah satu graf garis yang


menunjukkan jualan makanan harian
bagi empat gerai W, X, Y, dan Z.

Segi tiga W ialah imej bagi segi tiga V di


bawah translasi . Huraikan translasi .
Jawapan:

17 Rajah 13 menunjukkan dua bentuk yang


dilukis pada satah cartesan.
Rajah 15
Cari perbezaan antara jualan tertinggi
dan jualan terendah.
Jawapan:

Rajah 13
Bentuk W ialah imej bagi bentuk V di

20 Jadual 1 menunjukkan umur bagi


sekumpulan penduduk di suatu
kawasan.

Umur
1 - 10

Gundal

11 - 20

Luas segi empat sama


= 4d 4d
= 16d2
Luas segi tiga
= 4d
=
= 4d2

21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60

Luas kawasan berlorek


= 16d2 4d2
= 12d2

61 - 70
Jadual 1
Cari
(a) umur penduduk dengan kekerapan
paling tinggi.
(b) peratusan penduduk yang umurnya
lebih daripada 40 tahun.

6x 6 = 5x + 5
6x 5x = 5 + 6
x = 11

=8
9q + 9 = 56
9q = 56 9
9q = 47
q=

Jawapan:

7
Answer:
1


=
=
= 12
=
= 9

(a)

Isipadu sebuah kubus


= 27 cm2
Panjang sisi sebuah kubus
= 3 cm
Jumlah luas permukaan sebuah kubus
= 6 (3 cm 3 cm)
= 6 9 cm2
= 54 cm2

(b) 9.2 cm
9

(a) 43 (2)3
= 64 (8)
= 72
(b) 3
=3
= 403
= 64 000

(a) 37
(b)(i)

= 10
Jarak di antara A dan B ialah 10
unit.
14 (a) AC
(b) & (c)

(ii) 4.1 cm (0.2 cm)


10 (a)(i) 1 : 3
(ii) 1 : 5
(b)
15 Perimeter = 2r + 2()
= 2()(42) + 2()()
= 264 + 132
= 396 cm
16 Translasi ialah .
17 Penjelmaan ini ialah translasi .
11

(a)(i) 1 : 5
(ii) 1 : 2
(b) (30, 6)

18

12 (a) (4, 1)
(b)

19 RM500 RM150
= RM350
20
13 (a)

(b) AB2 = 62 + 82
= 36 + 64
= 100
AB =

(a) 31 - 40
(b) 100 = 50%

Anda mungkin juga menyukai