Anda di halaman 1dari 5

Ai giri Nandini

Sanskrit 2

strofa FA

sibm.

4
6

FA

DO

FA FAritornello
(3 volte)
sibm

12

FA

Ai giri Nandini
strofa

Sanskrit 2
LA

rem.

LA

FA

DO

MI

LA LAritornello (3 volte)

13

rem

LA

MI

LA

Ai giri Nandini
strofaSI

Sanskrit 2
SI

mim.

FA#

SI

SI

ritornello (3 volte)

13

mim

SI

FA#

SI

Apne Dil.Me
Introduzione

DO

Hindi 41
FA

DO

SOL

Ritornello

SOL

DO

4Ap. ne_

DO

FA

Dil Me_

Sa haj_

Ko_

Ba

FA

sa ya_

Ka ro

Ap. ne_

Dil Me_

Sa ha j Ko_

Ba

SOL

sa ya_

Ka ro

Ra chai i

ta Ki_

Tum Rach. Na_

DO

Ra

cha ya_

Ka ro_

Ra cha. i

FA

SOL

12

ta DO
Ki_

15

Tum Rach. Na_

cha ya_

Ka ro Ap. ne_

SOL

Dil Me_

FA

Pah. le__

Sa hai_

DO

Ko_

Dhyan__

SOL

Sa ha j Ko_

Ka ro

ga ya___

sa ya_

DO

Chit t.

Ka ro

1.

Ba

Intermezzo 1

SOL

DO

Ja

Dil Me_

SOL

DO

28

Tum Ap. ni____

Ba

Strofa 1

DO

li ni_

Ap. ne_

DO

19

25

Ka ro_

FA

DO

sa ya_

Ra

Ka__

SOL

DO

bu_

Ka ro

Kun da

2.

Than d.

RE

DO

SOL

FA

32


Chai ta nya

Swa yam_

DO

Ba

ha ya_

Ka ro_

Ap. ne _

FA

Ka ro Ap. ne_

Dil Me_

Sa ha j._ Ko_ Ba

DO

SOL

Ba

DO

sa ya_ Ka ro

DO

SOL

FA

39

Sa ha j._ Ko_

Intermezzo 2

DO

35

sa ya_

Dil Me_

Mu la

Strofa 2

43

dhar Se_

46

Sa has rar__

ta

Se

Su shum na__

RE

DO

FA

SOL

Ka ro_

Me

A di Shak ti_ Ko Ai se_ U

Ap. ne_

Dil Me_

Sa ha ja Ko_

Sa ha ja Ko_

FA

Ba

sa ya_

DO

DO

Shud da_

sa ya_

Ka ro

Ap. ne_

SOL

Ka ro

SOL

DO

Strofa
3
DO

Ic cha_

Ba

Intermezzo 3

DO

58

Nir mal

Cha li

FA

Dil Me_

63

Pe_ Khu li
2.

DO

bha ra_

54

Ki li____

FA

1.DO

Bah._ ti_

51

SOL

SOL

Ka ro

Sak shi

Rup.___

SOL

DO

Dha ro Bhav sa

SOL

DO

1.

66

gar Moh.___

Ka

Ai____

se

Par____

Ka ro

Shud da_

RE

DO

SOL

69 2.

Ni ra

nand. Ka_

FA

kshi tij. Tum_

Ba

rha

ya_

Ka ro_

Ap. ne_

FA

DO

72

Dil Me_

75

Sa ha ja_ Ko_

Ba

sa ya_

Ka ro

Ap. ne_

Dil Me_

Ba

SOL

DO

sa ya_

Sa ha ja_ Ko_

Ka ro

Ra cha i

ta

Ki_

Tum Rach. Na_

DO

Ra

cha ya_

Ka ro_

Ra cha i

FA

SOL

78

ta Ki_

81

Tum Rach. Na_

Ra

FA

DO

cha ya_

Ka ro_

Ap. ne_

Dil Me_

Ba

Coda

DO

sa ya_ Ka ro Ap. ne_ Dil Me_ Sa ha ja Ko_ Ba sa ya_ Ka ro

Nir mal_ Tum Bo lo Sa ha ja

SOL

85

Nir mal_ Tum Bo lo

90

Sa ha ja Ko_

DO

FA

etc.

DO

FA

DO

95