Anda di halaman 1dari 7

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

GROUP: A
NAMA: NORFARILAH BINTI SOFIAN

NO. MATRIK: D20141066352

UNIT 4
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DAN HURAIANNYA

TUGASAN: Analisiskan cabang falsafah dan elemen-elemen pendidikan yang


terkandung dalam Falsafah pendidikan Kebangsaan yang sewajarnya dilaksanakan
oleh pendidik menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah guruguru memainkan peranan ke arah mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan?
Rujukan: http://apps2.moe.gov.my/kurikulum/bsk/bpanduan/fpk.pdf
4.0

Peta Minda

PERANAN
PERANAN GURU:
GURU:
Menerapkan
Menerapkan semua
semua aspek
aspek (JERI)
(JERI)
dalam
dalam kaedah
kaedah P&P
P&P

PERANAN
PERANAN GURU:
GURU: komited
komited &
&
tidak
tidak berputus
berputus asa
asa dalam
dalam usaha
usaha
mendidik
mendidik

1)
1) METAFIZIK:
METAFIZIK:
Menyeluruh
Menyeluruh &
&
bersepadu
bersepadu

2)
2) EPISTEMOGI:
EPISTEMOGI:
usaha
usaha berterusan
berterusan

CABANG FALSAFAH
ELEMEN PENDIDIKAN

3)
3) AKSIOLOGI:
percaya
percaya &
& patuh
patuh
pada
tuhan
pada tuhan

PERANAN
PERANAN GURU:
GURU: berakhlak
berakhlak
mulia
mulia dan
dan berpegang
berpegang kepada
kepada nilainilainilai
nilai murni.
murni.

4)
4) LOGIK:
LOGIK:

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i.
Menyatakan kandungan FPK.
ii.
Menghuraikan elemen-elemen kandungan FPK.
iii. Membincangkan FPK dari aspek bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia.

berketerampilan
berketerampilan

PERANAN
PERANAN GURU:
GURU: menyumbang
menyumbang
masa
dan
tenagadalam
masa dan tenagadalam melaksanakan
melaksanakan
tanggungjawab
tanggungjawab yang
yang dilaksanakan
dilaksanakan

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.1 Pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan

4.2. Cabang falsafah bagi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).


Metafizik

Pengetahuan
Keterampilan

BERSEPADU

Aksiologi

Jasmani

Nilai (etika dan


estetika)
Keperibadian dan
akhlak

Rajah 4.1: Cabang falsafah yang terkandung dalam FPK

HARMONI

Rohani

Epistemologi

MENYELURUH
Intelek
Emosi

Kepercayaan
Ketuhanan
SEIMBANG

LOGIK

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
Negara.

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.3. Penjelasan mengenai unsur-unsur pendidikan dalam FPK
Penjelasan

Contoh

Potensi pelajar dan keupayaan yang


merujuk pengetahuan.
Murid wajib ambil subjek teras,
tambahan, elektif.

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris

Intelek

Keagamaan
Nilai yang lebih mendalam
Semangat patriotisme
Kepercayaan
Mencintai persekitaran

Rohani

Memupuk aspek nilai-nilai murni kepada


murid-murid.

Bekerjasama
Toleransi
Tolongmenolong

Kaedah mengajar yang melibatkan


pergerakan murid dalam pengajaran dan
pembelajaran.

Permainan
Kerja kumpulan
Pendidikan
jasmani dan
kesihatan

Komponen Intelek, Rohani, Emosi, dan


Jasmani tiada yang tertinggal.
Cara untuk laksanakan dalam bentuk
pengajaran.

Karangan

Bergabung antara satu sama lain dan


tiada elemen yang diasingkan seperti
intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Intelek
Rohani
Emosi
Jasmani

Seimbang kepada manusia dalam semua


aspek.
Terdapat perbezaan tetapi saling
melengkapi.
Terdapat perbezaan daripada aspek
intelek dan tidak semestinya sama.

Rekod pelajar
Mencapai
objektif

Mahu murid belajar dengan selesa tanpa


tekanan.
Berupaya mengajar mengikut tahap
sebenar-benar murid.

Pecahkan unitunit lebih kecil


tetapi jangan
serentak.

Emosi

Jasmani

Menyeluruh

Bersepadu

Seimbang

Harmoni

Pendidikan
islam
Sejarah
Moral
Sivik

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unsur
Pendidikan

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

4.4. Bentuk pendidikan di Malaysia yang dirujuk sebagai pendidikan berterusan


Jadual 4.1: Perbandingan bentuk pendidikan
Pendidikan
Formal

Pendidikan
Nonformal

Reka bentuk

Pendidikan formal
seperti yang
diterapkan

Pendidikan dari segi


pembentukan akhlak

Pendidikan am atau
pendidikan vokasional
dan teknik.

Pengajaran

Pengajaran oleh guru


mengikut sukatan
peajaran sekolah

Pengajaran oleh ibu


bapa di rumah seperti
penerapan nilai- nilai
agama, beradab dan
pembentukan akhlak.

Pengajaran berdasarkan
kemahiran pilihan

Pembelajaran

Dikawal oleh institusi


pembelajaran

Dikawal sepenuhnya
oleh pelajar dan ibu
bapa

Dikawal oleh pelajar

Institusi

Institusi pembelajaran
formal

Dimana- mana

Institusi sosial

Kurikulum

Kurikulum bersepadu
dan selaras.

Tiada kurikulum yang


ditetapkan.

Kurikulum berstruktur

Penilaian

Sistem peperiksaan

Tidak mempunyai
peperiksaan

Sistem penilaian dan


peperiksaan tertentu

Pengiktirafan

Dianugerahkn sijil
kelayakan yang
diiktiraf

Tanpa sijil kelayakan

Biasanya tanpa sijil


kelayakan yang
diiktiraf

Organisasi

Sekolah dan universiti

Rumah atau luar


rumah

Program, seminar atau


kursus.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Kriteria

Bentuk Pendidikan
Pendidikan
Informal

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


Proses/pelaksanaan
Kebangsaan?

Proses
a) Mendidik adalah
satu usaha
berterusan.

pendidikan

yang

dituntut

oleh

Falsafah

Pendidikan

Keterangan & Contoh


Guru hendaklah sentiasa komited dalam mendidik anak-anak
murid dan tidak berputus asa.

b) Mendidik ke arah
mengembangkan
potensi murid.

Guru hendaklah mengenal pasti potensi yang ada dalam


setiap individu dan berusaha untuk menonjolkan potensi dan
bakat murid tersebut.

c) Fokus mendidik
terhadap individu
murid.

Di dalam kelas, guru hendaklah berusaha untuk memberi


tumpuan terhadap semua murid.
Tumpuan utama hendaklah diberikan kepada murid yang
lemah.

d) Mendidik secara
bersepadu &
menyeluruh.

Guru hendaklah menerapkan semua aspek intelek, rohani,


emosi dan jasmani dalam kaedah pengajaran dan
pembelajaran.
Tiada satu aspek yang diasingkan.

e) Proses mendidik
melibatkan
komponen intelek,
rohani, emosi,
jasmani murid.

Guru hendaklah melibatkan empat komponen:

f) Pendidikan
mestilah
membangunkan
pelajar secara
seimbang dan
harmonis.

a) Intelek: potensi dan keupayaan yang merujuk pengetahuan.


b) Rohani:menerapkan unsur agama, nilai-nilai yang lebih

mendalam, kepercayaan dan semangat patriotisme.


c) Emosi: nilai-nilai murni.
d) Jasmani: kaedah mengajar yang melibatkan pergerakan.

g) Pendidikan
mestilah
berpaksikan
kepercayaan dan
kepatuhan kepada
Tuhan.

Seimbang kepada manusia dan seimbang dalam semua aspek.


Terdapat perbezaan tetapi saling melengkapi. Sebagai contoh,
di dalam kelas terdapat murid yang cemerlang dan sederhana.
Guru hendaklah memastikan murid-murid untuk belajar
mengikut tahap sebenar mereka dan memastikan murid
tersebut mencapai objektif pengajaran yang minimum.
Guru juga hendaklah memastikan murid belajar tanpa
tekanan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4.5

Menyedari dan percaya kepada Tuhan; Bersyukur dengan


pemberian Tuhan; Berakhlak mulia dan berpegang kepada
nilai-nilai murni. Mengakui tentang kewujudan Tuhan;
Mengakui Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam;
Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan
peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan; Menyedari bahawa
individu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala
perbuatan dan tindakannya; Mengamalkan segala ajaran

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


agama yang dianuti.
Proses menentukan keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan
a) Dimensi intrinsik
(Apa yang sepatutnya diperolehi oleh setiap warganegara menerusi
pendidikan?)

Memperolehi ilmu pengetahuan dan mampu membentuk peribadi dan


akhlak yang mulia menerusi ilmu yang dipelajari oleh guru- guru
sepertimana yang termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Negara.

b) Dimensi ekstrinsik
(Dengan apa yang dimiliki, apakah bentuk sumbangan yang dapat diberikan
oleh setiap warganegara?)
i.

Sumbangan kepada keluarga

Membantu keluarga membina kerukunan di dalam institusi kekeluargaan.

ii. Sumbangan kepada masyarakat

Mengelakkan diri dari melakukan perbuatan yang boleh mengganggu


ketenteraman masyarakat.
Menjaga hubungan bersama masyarakat.

iii. Sumbangan kepada negara

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4.4

Penekanan terhadap pembinaan daya kefahaman dan patriotism,


memupuk budaya ilmu serta pembentukan sahsiah yang murni dan
berpekerti.

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

Peranan guru ke arah memastikan matlamat pendidikan tercapai.

Peranan Guru
a) Ketuhanan

b) Pengajaran.

c) Penyelidikan

Keterangan & Contoh


Mendedahkan kepentingan hidup dalam memenuhi ajaran agama
dan kepatuhan kepada Tuhan.
Contohnya, kepentingan solat.

Pengajaran secara bersepadu dan menyeluruh berteraskan kepada


nilai- nilai murni seperti yang telah ditetapkan di dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Contohnya, pendedahan tentang kepentingan menghormati dan
membantu orang lain.

Penyelidikan secara berterusan tentang pengajaran yang sesuai


digunakan kepada murid- murid untuk memastikan ilmu
pengetahuan dapat disampaikan secara berkesan.
Contohnya, penyelidikan cara pengajaran yang lebih bersesuaian
dengan pelajar.

d) Perundingan

Peranan pengetua dalam perundingan antara guru dan ibu bapa


Contohnya, berunding tentang masalah yang dihadapi oleh muridmurid dan cara terbaik untuk menanganinya.

e) Profesional

Bersikap professional dalam menangani masalah yang dihadapi


oleh murid- murid.
Contohnya, tidak bertindak melulu dalam mengenakan hukuman

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4.5