Anda di halaman 1dari 23

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

FROG-VLE
PERANCANGAN STRATEGIK 2017-2020
SK BANDAR BARU BANGI

PENYELARAS BESTARI &


UNIT ICT
SK BANDAR BARU BANGI

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

VISI FROG VLE


Memperkasa Generasi Masa Depan Menerusi Pendidikan Berkualiti
MISI FROG VLE
Menyediakan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa
Dengan Memanfaatkan Teknologi ICT

DASAR FROG VLE SEKOLAH

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

Semua pentadbir, guru dan pelajar menggunakan ICT diberikan ID Yes 1Bestarinet untuk daftar masuk

tunggal untuk mengakses Frog VLE (URL : https://bba4025.1bestarinet.net).


Frog VLE adalah platform pembelajaran maya yang menyediakan akses kepada Penyelesaian Pembelajaran

Bersepadu.
Penyelesaian bersepadu membolehkan pengajaran, pembelajaran, kolaborasi dan pentadbiran dijalankan

melalui Persekitaran Pembelajaran Maya (Frog VLE) berasaskan internet.


Frog VLE boleh diakses di sekolah, di rumah atau di mana juga dengan adanya sambungan internet dan juga

menggunakan peranti baru (smart phone) yang dibekalkan (Internet Yes 4G).
Sistem pembelajaran berasaskan laman web yang menyerupai pendidikan dunia sebenar dengan

menyatukan konsep pendidikan konvensional.


Frog memfokuskan kepada usaha untuk

mempertingkatkan teknik pengajaran dan pembelajaran.


Frog juga boleh disepadukan dengan kandungan dan alat pendidikan lain termasuklah Google Apps untuk

memudahkan

kehidupan

guru

dan

pelajar,

pendidikan, Video pembelajaran melalui youtube, edu web tv dan lain-lain untuk pendidikan.

OBJEKTIF

sekaligus

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

Melahirkan rakyat Malaysia yang berkuasa ke atas pemilikan pendidikan serta berdaya saing dalam ekonomi
global yang berasaskan pengetahuan.

Membolehkan guru merancang pengajaran, mengurus

dan menyemak tugasan murid dan latihtubi

dan

mengurus pentadbiran.

Frog VLE menghubungkan para pendidik di seluruh negara bagi membolehkan perkongsian sumber
pembelajaran dan idea.

Membolehkan pelajar belajar di luar sempadan garis masa dan tempat kerana pembelajaran boleh berlaku
bila-bila dan di mana jua kerana Frog adalah berasaskan awan (cloud-base).

Sistem Frog yang mudah digunakan membolehkan guru-guru menyediakan laman pembelajaran yang
menarik mengandungi imej, nota, video dan bahan interaktif yang bersesuaian tanpa perlu ada kepakaran
teknikal.

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)
1 PEMBELAJARAN MURID
(Meningkatkan pembelajaran murid)
2 GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH (Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

3 TRANSFORMASI KEMENTERIAN
(Mentransformasi Kementerian)
4 STRUKTUR SISTEM
(Mengupaya struktur sistem)
SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)
1 Kurikulum dan Pentaksiran
(TS1)
6. Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian
(TS3)
2 Profesiensi Bahasa
(TS1)
7. Produktiviti Sumber
(TS3)
3 Kualiti Sekolah
(TS1)
8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
(TS4)
4 Kualiti Guru
(TS2)
9. Laluan Pendidikan
(TS4)
5 Kualiti Pengetua/Guru Besar
(TS2)
10. Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa


Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan
Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

25 INISIATIF UTAMA PPPM


1.
Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri
2.
Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa.
3.
Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan
PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).
4.
Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris.
5.
Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris.

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

6.
7.
8.

Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi.
Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu.
Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational
Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru.
9.
Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah
Berprestasi Tinggi.
10.
Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6.
11.
Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk
murid berkeperluan khas.
12.
Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah.
13.
Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard.
14.
Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB).
15.
Penstrukturan semula organisasi (KPM).
KEPEMIMPINAN
16.
Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik.
GURU BESAR
17.
Perombakan
dan penjenamaan semula Program RIMUP.
18.
Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti.
MATLAMAT
PEMBUDAYAAN
FROG
VLE
SKBBB
19.
Pelaksanaan
HOTS
(High
Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan.
20.
Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru.
21.
Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta.
22.
Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM.
23.
Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru.
24.
Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran.
25.
Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah).

KERANGKA PELAN FROG VLE SEKOLAH


SK BANDAR BARU BANGI 2017-2020
ASAS
PEMBANGUN
AN
MISI DAN VISI

MODAL
INSAN
GURU, MURID
DAN IBUBAPA
BOLEH AKSES
FROG VLE

PENGGUNA
AN FROG
VLE

APLIKASI
FROG VLE

INSFRASTRU
KTUR ICT

INFO
KOMUNITI

PEMBELAJARA
N DAN
PENGURUSA
N P&P

NOTA
LATIHAN
KUIZ
BORANG
PENGURUS

WIFI YES
KOMPUTER
NETBOOK 1M
PERANTI
PINTAR

EMAIL
SMS
PORTAL
SEKOLAH

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

PELAN STRATEGIK FROG-VLE


2017-2020
SK BANDAR BARU BANGI

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT*:KURIKULUM
(S)KEKUATAN:
Dalaman S1- Mempunyai peralatan yang mencukupi (2
makmal
komputer 40 buah komputer / 82 buah
netbook 1
malaysia)
S2- 70% guru mempunyai kemahiran asas
ICT.
Luaran
S3- Semua guru dibekalkan dengan peranti
pintar (Yes
Altitude)
S4- Ada kemudahan capaian Wifi Yes
S5- Ada peruntukan PCG matapelajaran dan
peruntukan
Kokurikulum
S6- Guru Besar dan barisan pentadbiran
berpengalaman
dan menyokong program VLE
S7- Sekolah dua sesi beri peluang laksana
aktiviti 2 kali
ganda.
S8- 60% murid celik ICT
(O)PELUANG:
Strategi SO
O1- PIBG menyokong program VLE Frog
sekolah
1. Meningkatkan pencapaian
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG
akademikdengan kerjasama antara guru
O3- Pihak ladang sering berkejasama
dan ibu bapa.
042. Meningkatkan penggunaan ICT
semasa P&P dengan sokongan PIBG
3. Meningkatkan murid mendapat Band 4
hingga 6 dalam PBS

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

(W)KELEMAHAN:
W1- Capaian Wifi yang kadangkadang mengalami kesesakan.
W2- 30% guru masih kurang
kemahiran asas ICT.
W3- Ada 50% guru yang kurang
menggunakan ICT untuk
pengajaran dan pembelajaran
W4- Kurang komunikasi antara
pihak sekolah dan ibubapa
W5- 50% pelajar tiada kemudahan
dan capaian internet di rumah.

Strategi WO
4. Meningkatkan
pencapaian 5A/7A melalui
pengiktirafan dan insentif
oleh PIBG
5. Mempastikan latihan
murid disemak secara
konstruktif

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]


(C)CABARAN:
C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah
sangat tinggi
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan
anak mereka 100% ke sekolah
C3- Pengaruh pusat permainan video...

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

Strategi SC

Strategi WC

5. Memastikan P&P dijalankan dengan


berkesan melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru

Janakan strategi yang sesuai jika


ada

PELAN STRATEGIK FROG-VLE 2017-2020


SK BANDAR BARU BANGI
NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM

Kualiti Sekolah

KPI Pengarah/PPD/Sek

Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE

Sektor/PPD/Sekolah

SK BANDAR BARU BANGI

Bidang /Unit

Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum

TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN
(Berdasarkan 25101 inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah
tentang BK atau fungsi
organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan
PPPM atau fungsi organisasi /
SWOC)

GURU
DAN
PEMIMPIN
SEKOLAH
Memperkasa guru
dan
pemimpin

KUALITI GURU
Masih
ramai
guru
kurang mahir dalam
menggunakan platformFrog-VLE bagi bahan

Memanfaatkan ICT bagi


meningkatkan
kualiti
pembelajaran
Memastikan
guru

KPI

SASARAN
TOV

2017

2018

2019

25%

50%

60%

80%

25%

70%

80%

90%

(Pernyataan indikator yang boleh


diukur)

Pengintegrasian
data Peratusan penggunaan Frogpendidikan
untuk VLE, komputer & bahan ICT.
penghasilan satu sistem
data
untuk Peratusan
penggunaan
menambahbaikan
emel/sms dalam pengurusan.

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

sekolah

PEMBELAJARAN
MURID
Meningkatkan
pembelajaran
murid

pengajaran
pentadbiran
kerap.

dan
secara

KAPASITI
DAN
KEBOLEHUPAYAAN
PENYAMPAIAN
Pendedahan
penggunaan VLE Frog
di kalangan pelajar

membina site dan dashboard.


menggunakan
70% - Meningkatkan
Peratusan
penggunaan
widget
yang
penguasaan dan minat makmal komputer.
disediakan
bagi
murid
dalam
menjalankana tugas.
Peratusan
penggunaan
pembelajaran).
netbook 1M.

Memanfaatkan ICT bagi


meningkatkan
kualiti
pembelajaran
Mencapai
matlamat
100%
murid
menggunakan FrogVLE

10%

40%

80%

90%

10%

40%

80%

90%

Penggunaan Peranti pintar


dalam pengurusan dan PdP.

0%

20%

40%

60%

Melahirkan
guru
yang Bilangan site pembelajaran
berkebolehan, kreatif dan yang dihasilkan guru-guru dan
inovatif
pentadbir untuk kegunaan
PdP.

8%

10%

30%

40%

Latihan dan kursus Frog- Meningkatkan


VLE guru
membina
pembelajaran.

20%

30%

50%

80%

Penyediaan
1Bestarinet Peratusan kawasan liputan.
dan perisian ke sekolah
- Menaik taraf sistem
wi-fi

50%

70%

80%

90%

Pertandingan
dan Melibatkan
aktiviti
pengurusan kokurikulum kokurikulum dalam Frog-VLE.
dalam Frog VLE

10%

20%

40%

60%

Membina kemahiran dan


mencungkil bakat dan
kemahiran pelajar
menggunakan teknologi

Peratusan Kemahiran pelajar


menggunakan VLE meningkat

5%

20%

60%

80%

LADAP pelajar ikut kelas

5%

20%

60%

80%

Kolaborasi

5%

30%

70%

80%

kemahiran
bahan

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

STRUKTUR SISTEM IBU BAPA, KOMUNITI


Mengupaya struktur DAN SEKTOR SWASTA
sistem
Bekerjasama
dengan
ibu bapa, komuniti dan
sektor swasta secara
meluas
- Ramai ibu bapa belum
login dan belum tahu
kegunaan VLE

Meningkatkan kerjasama Peratusan ibu bapa yang login


Bekerjasama
dengan ibu bapa, ibu bapa dengan pihak VLE Frog meningkat
komuniti
dan sekolah.
sektor
swasta
secara meluas
Memastikan ibu bapa
tahu dan memantau
perkembangan
pelajaran anak-anak
secara online

2%

10%

40%

60%

Login ibubapa dan AJK PIBG

1%

5%

30%

50%

Kolaborasi Ibubapa

2%

20%

70%

90%

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE


2017
SK BANDAR BARU BANGI

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE SK BANDAR BARU BANGI


TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Baru Bangi
Bidang/Unit Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum
Strategi

Memanfaatkan ICT bagi menigkatkan kualiti pembelajaran (Guru)

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]


Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

KPI

TOV

Sasaran

- Nota
- Slide

Kesedaran
dan
pengetahuan kepada
guru-guru
tentang
Frog-VLE meningkat

10%

70%

Peruntukan
LADAP

Jumlah guru yang


mahir
dalam
penggunaan
FrogVLE meningkat

10%

50%

Peratus kemahiran
penggunaan
FrogVLE dan aplikasinya
meningkat

5%

30%

LADAP kepada guruguru


berkenaan
penggunaan FrogVLE

Kursus LADAP & Memastikan guru dan staf Pentadbir,


JU, Sepanjang tahun
Bengkel utk update membina
site
dan GPB, GICT, guru
site Panitia
menggunakan 50% widget
yang
disediakan
bagi
menjalankan tugas.

Frog
2017

Membina site guru


mata
pelajaran,
kurikulum,
kokurikulum
dll
untuk PdP & aktiviti
sekolah

Guru dapat menghasilkan JU,


Teachers Sepanjang
site PdP, dan membuat champion
tahun
jenis-jenis latihan untuk
murid

Jumlah
guru
mencipta site FrogVLE sebagai PdP
meningkat

10%

50%

Pemantauan ke atas
guru-guru
dalam
penggunaan
Netbook
1M,
Peranti Pintar dan
Frog-VLE dalam PdP

Memastikan keberkesanan Guru, JU


latihan dan bengkel dapat
diaplikasikan dalam PdP
guru

Jumlah
menggunakan
VLE
dalam
meningkat

5%

30%

Buzz

Memberikan pendedahan Guru Besar, PK Sepanjang


dan pemahaman yang Pentadbiran, JU, tahun
jelas tentang Frog-VLE Admin Frog-Vle
untuk PdP

Kos/Sumber

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

Week Meningkatkan penggunaan Pentadbir,


JU, 5 hari
aplikasi Frog-VLE untuk AJK Frog-VLE
warga sekolah

Sepanjang
tahun

guru
FrogPdP

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE SK BANDAR BARU BANGI


TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Baru Bangi
Bidang/Unit Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum
Strategi
Bil

Memanfaatkan ICT bagi menigkatkan kualiti pembelajaran (Murid)

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

Pelancaran Frog-VLE
peringkat
Sekolah
ketika perhimpunan
mingguan

Memberi
penerangan Guru Besar, PK 1 kali
ringkas
berkenaan Pentadbiran,
setahun
program terbaru Frog- Admin Frog-VLE
VLE kepada murid-murid
dan guru

Kursus
Frog-VLE
kepada murid tahap 1
(Tahun 3), dan tahap 2
(Tahun 4, 5 dan 6).

Murid
mahir JU, Guru kelas, Sepanjang
menggunakan Frog-VLE Students
tahun
verify, login / logout, Champion
kemaskini site personal,
menghantar homework,
kuiz dan soalan

Pertandingan membuat Meningkatkan kemahiran Guru


kelas, Sewaktu PdP
slaid, nota, menulis penggunaan
Frog-VLE Students
esei
kepada murid dengan champion
menghantar bahan kerja
sekolah melalui Frog-VLE

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Meningkatkan
pemahaman warga
sekolah
tentang
kebaikan Frog-VLE

2%

30%

- ID dan Kata Jumlah murid yang


laluan Murid
mahir menggunakan
aplikasi dalam FrogVLE meningkat

5%

30%

Jumlah murid yang


mahir menggunakan
aplikasi dalam FrogVLE meningkat

5%

40%

dalam - Banner
- Bunting

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

PELAN TAKTIKAL FROG-VLE SK BANDAR BARU BANGI


TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Peratus Pencapaian Warga Sekolah Dalam Penggunaan Frog-VLE
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Baru Bangi
Bidang/Unit Program 1Bestarinet Frog-VLE / Kurikulum
Strategi
Bil

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

Program/Projek

Objektif

Penerangan kepada
PIBG dan ibu bapa
tentang Frog-VLE
Mari Kenali Frog-VLE

Memberikan pendedahan
dan pemahaman yang
jelas tentang Frog-VLE
kepada PIBG dan Ibu Bapa

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Guru Besar, JU, 1 atau 2 kali - Poster


AJK PIBG dan setahun
- Pamphlet
Guru
- Brosur
Pembimbing

Memberi kesedaran
dan pengetahuan ibu
bapa tentang FrogVLE

1%

20%

Penerangan kepada- Peserta mengetahui cara AJK PIBG, JU, 1 atau 2 kali - Poster
AJK PIBG dan ibu
setahun
- Pamphlet
login dan menggunakan Teachers
bapa tentang FrogChampion
- Brosur
parants site Frog-VLE
VLE
- Memastikan ibu bapa tahu
dan
memantau
perkembangan
anak
secara online

Peratusan ibu bapa


yang
login
dan
penggunaan
FrogVLE site meningkat

1%

20%

Kursus dan bengkel Memberi


pendedahan AJK PIBG, JU, 1 atau 2 kali - nota
Frog-VLE kepada AJK kepada AJK tentang Frog- Teachers
setahun
- slide
PIBG
VLE untuk disampaikan Champion
kepada Ibu Bapa

Peratusan ibu bapa


yang
login
dan
penggunaan
FrogVLE site meningkat

5%

30%

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Se
kolah
Bidang/Unit

SK PUNCAK ALAM (2)

Program/Proje
k
Objektif

Pelancaran Frog-VL peringkat Sekolah ketika perhimpunan mingguan

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawa
b
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaik
an

Kualiti Sekolah, Kualiti Guru / Kurikulum

JADUAL 3
JPS/SJKPS/03

Memberikan pendedahan dan pemahaman yang jelas tentang Frog-VLE kepada PIBG dan Ibu
Bapa
Sekali dalam setahun
Guru-guru dan murid-murid SK Bandar Baru Bangi
Guru Besar, PK Pentadbiran, JU, Admin Frog-VLE, Guru Pembimbing
1. Taklimat program hari sebelum pelancaran
2. Nota dan bunting disediakan untuk digunalan semasa pelancaran Frog-VLE peringkat sekolah
3. Guru Besar memberikan ucapan ketika perhimpunan berkenaan program Frog-VLE

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]


Nama Penilai:
Tarikh:

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

Tandatangan Penilai:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Se
kolah
Bidang/Unit
Program/Proje
k
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawa
b
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

SK BANDAR BARU BANGI

JADUAL 3

Kualiti Sekolah, Kualiti Guru / Kurikulum

JPS/SJKPS/03
Penerangan kepada PIBG dan ibu bapa tentang Frog-VLE Mari Kenali Frog-VLE
Memberi penerangan ringkas berkenaan program terbaru Frog-VLE kepada murid-murid dan guru
Sekali dalam setahun
AJK PIBG guru-guru dan Ibu Bapa
Guru Besar, PK Pentadbiran, JU, Admin Frog-VLE, Guru Pembimbing
1. Taklimat program sebelum hari penerangan
2. Nota, slide dan bunting disediakan untuk digunakan semasa penerangan
3. Admin 1 Frog-VLE memberikan penerangan berkenaan Frog-VLE

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

Penambahbaik
an

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Se
kolah
Bidang/Unit
Program/Proje
k
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawa
b
Proses Kerja

Kekangan

SK BANDAR BARU BANGI

JADUAL 3

Kualiti Sekolah, Kualiti Guru / Kurikulum

JPS/SJKPS/03
Penerangan kepada PIBG dan ibu bapa tentang Frog-VLE Mari Kenali Frog-VLE
Memberi penerangan ringkas berkenaan program terbaru Frog-VLE kepada murid-murid dan guru
Sekali dalam setahun (16 Mac 2014)
AJK PIBG guru-guru dan Ibu Bapa
Guru Besar, PK Pentadbiran, JU, Admin Frog-VLE
1. Taklimat program sebelum hari penerangan
2. Nota, slide dan bunting disediakan untuk digunakan semasa penerangan
3. Admin 1 Frog-VLE memberikan penerangan berkenaan Frog-VLE

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]


Pemantauan
Penilaian
Penambahbaik
an

Nama Penilai:
Tarikh:

Tandatangan Penilai:

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

STRATEGI FROG
VLE
2017 2020
PENJANAAN STRATEGI
MENGGUNAKAN TOWS
MATRIK

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

DALAMAN

LUARAN

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

KEKUATAN (STRENGTH -S)


S1 Guru mencukupi -70% terlatih
S2 80% guru mempunyai kemahiran asas
dalam
ICT
S3
Terdapat
50%
staf
sokongan
mempunyai kemahiran ICT
S4 Ada kemudahan bilik komputer,bilik
Mobil Lab Chromebook
S5 Ada kemudahan capaian Wifi Yes
S6
Ada Peruntukan PCG matapelajaran
dan peruntukan kokurikulum
S7
Pengetua dan barisan pengurusan
berpegalaman dan berkemahiran dalam
ICT
S8 80% murid celik ICT

KELEMAHAN (WEAKNESS -W)


W1
50% staf sokongan yang kurang
kemahiran asas ICT
W2
Kemudahan peralatan ICT sering
dirosakkan oleh murid
W3 Ada 30%
guru yang kurang
menggunakan ICT untuk pengajaran
dan pembelajaran
W4
Kawasan liputan Wi-Fi tidak
menyeluruh
W5 Peralatan ICT sering rosak
W6
Kurang komunikasi antara pihak
sekolah dan ibu bapa
W7 50% pelajar tiada kemudahan
capaian internet di rumah
W8 Pelajar sering terleka melayari FB,
twitter dan youtube bukan ilmiah
S-O STRATEGI
W-O STRATEGI
Wujudkan pemuafakatan dan kerjasama Meningkatkan penggunaan VLE Frog
antara sekolah dengan PIBG dan pihak
(User log in)

Peningkatan
kualiti pembelajaran dan
luar
Mengadakan kursus dalaman 4 kali setahun
pengurusan
bagi meningkatkan profesionalisme guru Meningkatkan kualiti akademik pelajar
Menambahkan bilangan site sebagai bahan
rujukan online dan panduan guru (akses
kendiri)
bagi
membolehkan
guru
menyediakan bahan/site pembelajaran

PELUANG (OPPORTUNITIES -O)


O1 PIBG membiayai dan menyokong program
VLE Frog sekolah
O2
Terdapat 30% guru celik IT
untuk
menyokong dan khidmat bantu guru-guru yang
kurang mahir
O3
Pemantauan Pihak PKG/BTP/PPD/JPN dan
KPM
O4 Mempunyai makmal computer dan Mobil Lab
Chromebook
yang
boleh
beroperasi
sepenuhnya
O5
Kerjasama dengan JU VLE Frog sekolahsekolah lain
ANCAMAN (THREATS -T)
S-T STRATEGI
W-T STRATEGI
T1 Ibu bapa kurang celik komputer
Tingkatkan penggunaan VLE Frog dalam Tingkatkan Hubungan sekolah dengan
T2 Kurang sokongan ibu bapa
pengajaran dan pembelajaran
ibu bapa melalui PIBG
T3 Ibu bapa tiada kemudahan ICT dan internet Mengoptimum
penggunaan
PCG,pusat Tingkatkan motivasi guru dan murid
di rumah
sumber
dan
program
galakan
melalui pertandingan, hebahan dan

[PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020]

Frog-VLE SK Bandar Baru Bangi

(pertandingan)
T4
Kekurangan
peruntukan
untuk
Tingkatkan
pemantauan pengajaran dan
penyelenggaraan Peralatan ICT dan internet
pembelajaran
T5
Murid lebih berminat bahan picisan dalam
Dedahkan murid dengan asas penggunaan
internet berbanding bahan ilmiah
VLE Frog
T6
Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap
pencapaian akademik anak-anak
Guru-guru terpaksa habiskan sukatan pelajaran
dan
anggap
membuang
masa
jika
menggunakan VLE Frog

makluman dari semasa ke semasa

Disediakan oleh

Disemak oleh

Disediakan oleh

(EN. MOHAMMAD FAIZOL BIN JUNID)


Admin Frog-VLE
SK Puncak Alam (2)

(PN. SALASIYAH BT. PATONI)


Guru Penolong Kanan Pentadbiran
SK Puncak Alam (2)

(EN. ABDUL AZIZ BIN MOHAMED)


Guru Besar Cemerlang
SK Puncak Alam (2)