Anda di halaman 1dari 11

Amalan Kepimpinan Instruksional Pemimpin

Sekolah di Malaysia
Mohd Nazri bin Rasid
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia,
mohdnazrirasid@gmail.com

Kertas konsep ini menghuraikan kajian literasi amalan kepimpinan insruksional


pemimpin sekolah di Malaysia. Sebanyak 10 buah artikel telah dipilih untuk dianalisis
dalam kajian ini. Hasil dari analisis artikel yang dijalankan mendapati dimensi
kepimpinan instruksional yang sering menjadi amalan pemimpin sekolah di Malaysia
ialah dimensi; amalan menjelaskan definisi dan matlamat sekolah, diikuti dimensi
menekankan kecemerlangan akademik dan dimensi menyelaraskan kokurikulum.
Berdasarkan analisis artikel yang dijalankan, dimensi menyelaraskan amalan
kokurikulum masih kurang diberikan tumpuan oleh pemimpin di sekolah.
Perbincangan dilakukan untuk menerangkan sejauh mana kepimpinan instruksional
diamalkan oleh pemimpin sekolah di Malaysia. Kertas konsep ini juga menggariskan
batas kajian yang sering dihadapi dalam melakukan penyelidikan yang telah
dijalankan dan memberi beberapa cadangan dalam memantapkan lagi amalan
kepimpinan instruksional oleh pemimpin- pemimpin sekolah di Malaysia
Katakunci: Kepimpinan Instruksional, Kepimpinan, Pemimpin sekolah, Malaysia.

1. PENGENALAN
Peranan utama pemimpin di sekolah adalah untuk membentuk misi, matlamat dan
objektif sekolah. Guru Besar sebagai pemimpin memainkan peranan penting bagi
memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Mohd Nor 2005).
Tugas guru besar sebagai penyelia sebenarnya meletakkan dirinya sebagai pengurus
pengajaran dan pembelajaran. Menurut Jameela Bibi & Jainabee (2011),
tanggungjawab pemimpin instruksional adalah memastikan kurikulum dikenali,
difahami, dihayati dan diterjemahkan dalam PdP yang berkesan. Selain itu mereka juga
perlu berkongsi aspirasi dan visi bersama para guru supaya memahami tanggungjawab
mereka kerana menurut McEwan (2003) misi sekolah harus dikongsi atau dimiliki
bersama oleh semua warga sekolah. Namun cabaran yang dihadapi oleh pemimpin di
sekolah adalah untuk menerapkan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.
2. OBJEKTIF KAJIAN
Terdapat dua objektif kajian ini. Objektif tersebut ialah;
1. Mengenal pasti dimensi kepimpinan instruksional mana yang paling di
amalkan oleh pemimpin sekolah di Malaysia
2. Mengenal pasti kekuatan hubungan antara dimensi kepimpinan instruksional
dengan pemboleh ubah yang dikaji oleh penyelidik di Malaysia.

3.

TINJAUAN LITERATUR

Kerangka Kepimpinan Pengajaran oleh Hallinger (2000)


Model kepimpinan pengajaran oleh Hallinger (2000) dan Murphy (1990) telah
menyenaraikan sebelas amalan kepimpinan pengajaran yang harus dipamerkan oleh
pemimpin di sekolah. Antaranya ialah pemimpin sekolah perlu merangka dan
merealisasikan matlamat yang dirancang secara bersama dengan warga sekolah. Beliau
juga menetapkan visi dan misi sekolah secara berfokus. Di samping itu, beliau juga
memastikan matlamat sekolah yang dirangka itu berdasarkan tanggungjawab dan
kebolehan guru yang akan melaksanakannya untuk memastikan misi yang dirancang
tercapai. Hallinger (2000) telah menyenaraikan sebelas ciri-ciri kepimpinan pengajaran
dikelompokkan kepada tiga dimensi utama iaitu menjelaskan dan mendefinisikan
matlamat sekolah yang merangkumi merangka matlamat serta menyampaikan dan
menyebarkan matlamat sekolah. Dimensi kedua ialah mengurus program pengajaran
atau pengajaran mencakupi penyeliaan dan penilaian pengajaran, menyelaras
kurikulum serta memantau kemajuan murid. Dimensi yang ketiga ialah mewujudkan
atau menggalakkan iklim pembelajaran positif merangkumi tindakan seperti mengawal
waktu pengajaran dan pembelajaran, membudayakan perkembangan profesional dan
staf, mengekalkan ketampakan, menyediakan insentif kepada guru, menekankan
kecemerlangan akademik serta menyediakan insentif kepada murid. Gambaran tentang
kerangka kepimpinan pengajaran oleh Hallinger (2000) diperlihatkan melalui Rajah
1.1

Kerangka Kepimpinan Instruksional

Menjelaskan &
Mendefinisikan
Matlamat
Sekolah
1.Merangka
matlamat
sekolah
2.Menyampaikan/
Menyebarkan
matlamat
sekolah

Mengurus Program
Pengajaran/
Instruksional

1.Penyeliaan dan
penilaian
instruksional
2.Menyelaras
kurikulum
3.Memantau
kemajuan murid

Mewujudkan/Menggala
kkan Iklim
Pembelajaran
Positif
1. Mengawal waktu PdP
2.Membudayakan
perkembangan professional
staf.
3.Mengekalkan ketampakan.
4.Menyediakan insentif kepada
guru
5.Menyediakan insentif kepada

murid
6.Menekankan kecemerlangan
akademik.
Rajah1.1: Kerangka kepimpinan instruksional oleh Hallinger dan Murphy (1990).

4.0 METODOLOGI
Pencarian maklumat kajian ini dimulakan menggunakan tiga pangkalan data, Google
Scholar, Wiley dan SAGE. Tiga kata kunci iaitu kepimpinan instruksional, kepimpinan
dan pemimpin sekolah turut digunakan dengan menghadkan tahun dalam julat 2010
hingga 2016. Pemilihan artikel kajian dibuat berdasarkan kriteria tersebut; (1)Sumber
pencarian adalah pelbagai samaada jurnal, prosiding, laporan, (2) Artikel berkaitan
dengan kepimpinan instruksional pemimpin sekolah, (3) Artikel berbentuk kuantitatif
yang menyertakan dapatan kajian yang membolehkan kesan sesuatu pemboleh ubah
dikira sama ada memberikan nilai min, sisihan piawai, korelasi ataupun regresi, (4)
Artikel kajian menunjukkan populasi kajian terdiri daripada guru sekolah rendah atau
menengah dan (5) Mengutamakan kajian jenis kuantitatif.
Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, sebanyak 10 artikel yang benar-benar
menepati objektif kajian diperolehi melalui pelbagai sumber. Kesemua artikel yang
diperolehi merupakan kajian kuantitatif. Kemudian data hasil analisis dan sintesis
disusun dalam bentuk jadual seperti jadual 2:
Jadual 2: Ringkasan Sintesis Artikel
Penyelidik

Sampel

Tujuan Kajian

Metodolog
i

Dapatan Kajian

Mohd
Ibraheem K.
Aziz et. al
(2015)

Guru- guru di
55 buah
sekolah
menengah di
Negeri
Selangor
seramai 383
orang guru
menggunaka
n teknik
persampelan
rawak
berstrata

Mengkaji sejauh
mana efikasi
kendiri
mempengaruhi
kepimpinan
instruksional
pengetua dalam
pengurusan di
sekolah dan
hubungannya
dengan
pembangunan
kapasiti.

Soal selidik

pemboleh ubah tidak


bersandar iaitu gaya
instruksional adalah
signifikan dengan
pemboleh ubah
bersandar sama ada
efikasi kendiri
mahupun
pembangunan
kapasiti.

Jameela Bibi
Abdullah et. al
(2011)

187 org guru


sekolah
menengah
Negeri
Pahang &
menggunaka
n kaedah
multistage
cluster
sampling

Meninjau amalan
Kepimpinan
insruksional
pengetua sekolah
menengah di
negeri Pahang
berdasarkan
dimensi mengurus
program
instruksional.

Soal selidik,
temubual

Terdapat hubungan
yang tinggi, positif
dan relevan pada
dimensi mengurus
program instruksional
dan menggalakkan
iklim pembelajaran
dengan perubahan di
kalangan pengetua di
negeri Pahang dari
segi afektif.

Masitah
Mohammad
Yusof et. Al
(2013)

300 orang
guru dari 30
buah sekolah
menengah
harian di

Mengkaji amalan
kepimpinan
instruksional
pengetua dan
efikasi kendiri

Soal Selidik

Tahap efikasi-kendiri
guru dalam
pelaksanaan
Pendidikan Alam
Sekitar adalah

negeri Perlis
yang
mewakili
Zon Utara,
Selangor
yang
mewakili
Zon Tengah,
Pahang yang
mewakili
Zon Timur,
Melaka yang
mewakili
Zon Selatan
dan Sarawak
yang
mewakili
Malaysia
Timur.

guru dalam
pendidikan Alam
Sekitar.

sederhana.
tahap amalan
kepemimpinan
instruksional
pengetua adalah
sederhana dan
kesedaran guru
terhadap alam sekitar
juga pada tahap
sederhana.
Keputusan kajian ini
mendapati bahawa
faktor yang
mempengaruhi
efikasi-kendiri guru
dalam pelaksanaan
Pendidikan Alam
Sekitar ialah
kesedaran dan sikap
guru terhadap alam
sekitar serta tahap
amalan
kepemimpinan
instruksional
pengetua.

Mat Rahimi
Yusof et. Al
(2015)

150 guru
sekolah
Menengah di
Terengganu

Sumbangan
kepimpinan
instruksional
maya terhadap
kompetensi
pengajaran guru
sekolah menengah
di Terengganu

Soal Selidik

Kepimpinan
instruksional maya
menyumbang secara
signifikan terhadap
kompetensi
pengajaran guru.
Model interaksi
antara kepimpinan
instruksional maya
dan kompetensi
pengajaran guru
berjaya dibangunkan.

Mohd Yusri
Ibrahim et. al
(2014)

481 guru dari


55 buah
sekolah
Menengah
harian di
Terengganu

Membangunkan
model kesan
kepemimpinan
pengajaran
pengetua terhadap
kompetensi
pengajaran guru.
Aspek-aspek yang
akan diberi
penekanan adalah
pengesahan
dimensi dalam
konstruk
kepemimpinan
pengajaran

Soal Selidik

berjaya
membangunkan
model kesan
kepemimpinan
pengajaran pengetua
terhadap kompetensi
pengajaran guru
Tiga dimensi
kompetensi
pengajaran guru yang
dicadangkan iaitu
kemahiran interaksi
dengan murid,
strategi pengajaran
dan kemampuan

pengetua,
pengesahan
dimensi dalam
konstruk
kompetensi
pengajaran guru,
sumbangan
kepemimpinan
pengajaran
terhadap
kompetensi
pengajaran, serta
kesepadanan data
kajian dengan
model yang
dicadangkan.

mengawal kelas.
Kepimpinan
pengajaran
mempunyai hubungan
positif dan
menyumbang secara
signifikan terhadap
pengajaran guru.

Nik Mustafa
Bin Mat Ail et.
al (2014)

113 orang
guru di 3
buah Maktab
Rendah Sains
MARA di
Pahang.

Mengkaji
hubungan
kepimpinan
Instruksional
Pengetua dan
komitmen guru
berdasarkan tiga
dimensi; 1.
Mendefinisi
Matlamat
Sekolah, 2.
Menguruskan
Program
Instruksional dan
3. Membentuk
Iklim
Pembelajaran
positif.

Soal selidik

Ketiga- tiga dimensi


kepimpinan
Instruksional tersebut
mempunyai hubungan
yang signifikan yang
positif dengan
komitmen
guru.

Nor Azni et. al


(2014)

Kertas
Konsep

Kertas konsep
kepimpinan
instruksional
pengetua dan
peranannya dalam
pelaksanaan
sistem Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah (PBS) di
sekolah.

Kajian
Artikel

Sepuluh fungsi
kepimpinan
instruksional dalam
melaksanakan PBS
iaitu merangka
matlamat sekolah,
menyampaikan
matlamat sekolah,
menyelia dan menilai
pengajaran,
menyelaras
kurikulum, memantau
kemajuan murid,
mengawal waktu
pengajaran,
mengekalkan
ketampakan,
menyediakan insentif

untuk guru,
menggalakkan
pembangunan
profesional, dan
menyediakan insentif
untuk pembelajaran
Norazian Ab.
Razak et. Al
(2010)

45 orang
guru yang
dipilih secara
rawak di
sebah
sekolah
menengah di
Kuala
Lumpur

mengenal pasti
persepsi guru-guru
tentang
kepemimpinan
pengajaran
pengetua
berdasarkan
kemahiran
kepemimpinan
pengajaran
pengetua dan
hubungannya
dengan tahap
motivasi kerja
guru di sebuah
sekolah menengah
di Wilayah
Persekutuan,
Kuala Lumpur

Soal Selidik

terdapat perhubungan
antara keempat-empat
bidang kemahiran
Pemimpin
kepemimpinan
pengajaran pegetua
dengan tahap
motivasi kerja guru di
sekolah kajian, dan
hubungannya adalah
positif.

Norizah A.G.
Kiflee et. al
(2015)

120 orang
guru mata
pelajaran
Sejarah di
sekitar Kota
Kinabalu,
Sabah
menggunaka
n teknik
purposive
sampling

Mengkaji
hubungan
kepimpinan
instruksional ,
motivasi kerja dan
kesan ke atas
prestasi guru mata
pelajaran sejarah.

Soal selidik

kepimpinan
instruksional
mempunyai hubungan
yang sederhana kuat
dan positif dengan
prestasi guru
motivasi
kerja
mempunyai hubungan
yang lemah dengan
prestasi kerja

Shafinaz et. al
(2015)

396 orang
guru sekolah
menengah di
Negeri
Sembilan

(i) menganalisis
tahap kecerdasan
emosi dan
kepimpinan
instruksional
pengetua menurut
perspektif guru
(ii) mengenal
pasti adakah
terdapat hubungan
yang signifikan
antara kecerdasan
emosi dan amalan
kepimpinan
instruksional

Soal selidik

terdapat hubungan
yang signifikan antara
kecerdasan emosi dan
kepimpinan
instruksional
pengetua sekolah
menengah di Negeri
Sembilan. Dimensi
pengurusan
perhubungan, dimensi
kesedaran sosial dan
kesedaran kendiri
merupakan faktor
peramal kepada
amalan kepimpinan

pengetua
(iii) dimensi
kecerdasan emosi
yang manakah
merupakan
peramal kepada
amalan
kepimpinan
instruksional
pengetua.

instruksional
pengetua

5.0 DAPATAN DAN PERBINCANGAN


Hasil dapatan kajian yang telah dibuat, dipamerkan mengikut mengikut tiga dimensi
amalan kepimpinan instruksional oleh Hallinger (2000).
5.1 Amalan Menjelaskan Definisi Sekolah.
Sebagai sebuah institusi sosial, secara umumnya sekolah mesti mempunyai matlamat
yang ditentukan oleh masyarakat di mana dia berada. Untuk memahami dan mengubah
budaya sekolah, matlamat sekolah amat perlu dibentuk dan dikaji, supaya matlamat
yang sebenarnya yang dilaksanakan adalah selari dengan matlamat yang dinyatakan
secara rasmi dan dapat dikongsi dan dihayati oleh warga sekolah termasuk ibu bapa
sebagai stake holder atau pemegang taruh. Oleh itu, keseluruhan warga sekolah perlu
disedarkan tentang tujuan dan matlamat sekolah supaya keseluruhan tenaga dan
kepakaran dapat disalurkan ke arah pencapaian matlamat tersebut. Berdasarkan kajiankajian yang dijalankan dimensi amalan menjelaskan definisi sekolah paling kerap
diamalkan oleh pemimpin sekolah di Malaysia dengan nilai min yang lebih tinggi dari
dua dimensi kepimpinan instruksional yang lain (Mohd Yusri Ibrahim & Aziz Amin
2015; Nik Mustafa et. al 2015; Mat Rahimi Yusof & Mohd Yusri Ibrahim 2015;
Jameela Bibi Abdullah & Jainabee Md Kasim 2011; Shafinaz et al 2015; Masitah
Mohamaed et al 2013). Ini menunjukkan setiap pemimpin sekolah benar- benar faham
akan peranan mereka dalam merangka, membina dan menyampaikan visi dan
matlamat sekolah kepada guru- guru dan pelajar ke arah halatuju matlamat yang sama.
Peranan ini dapat memastikan semua pihak memahami dan melaksanakan program
yang dirancang mengikut kerangka yang telah ditetapkan. Ini kerana sekolah sebagai
sebuah institusi sosial mestilah mempunyai matlamat yang ditentukan oleh masyarakat
di mana ia berada dan ianya perlu selari dengan matlamat yang dinyatakan secara
rasmi dan telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan. Oleh itu seharusnya semua
warga sekolah perlu diberi penjelasan tentang tujuan dan matlamat sekolah supaya

keseluruhan tenaga dan kepakaran dapat digembleng kearah pencapaian matlamat


tersebut.
5.2 Mewujudkan dan Menggalakkan Iklim Pembelajaran.
Hallinger (2003, 2005), menjelaskan terdapat beberapa kajian yang telah membuktikan
amalan sebenar kepimpinan instruksional mempunyai keberkesanan terhadap
organisasi sekolah dan prestasi pelajar.Kajian oleh Norizah A.G. Kiflee et. al (2015)
membuktikan terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara dimensi
menggalakkan iklim pembelajaran dan prestasi mata pelajaran Sejarah. Namun
berdasarkan kajian oleh Norazian & Chua Yan Piaw (2010) mendapati guru- guru di
sekolah kajian kurang diberi pengiktirafan (min=2.51). Ini menunjukkan sub dimensi
kepimpinan instruksional itu; mewujudkan dan menggalakkan iklim pembelajaran
masih kurang diberi perhatian oleh pemimpin sekolah di Malaysia. Dapatan ini juga
disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Masitah Mohammad Yusof et. al (2013)
yang menyatakan persesi guru terhadap amalan kepimpinan instruksional pengetua di
sekolah menengah di Malaysia bagi dimensi pemupukan iklim pengajaran dan
pembelajaran pendidikan Alam Sekitar adalah di tahap sederhana (min=3.54).
Manakala kajian oleh Jameela & Jainabee (2011) ke atas pengetua sekolah menengah
di negeri Pahang juga menunjukkan tahap yang sederhana (min= 3.71). Pengetua yang
mengamalkan dimensi kepimpinan instruksional ini seharusnya bertanggungjawab
mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif bagi meningkatkan tahap motivasi dan
efikasi guru dalam proses PdP.
5.3 Menguruskan Program Instruksional.
Hasil kajian menunjukkan bahawa pengetua merupakan pentadbir sekolah yang
mempunyai autonomi yang dapat menjayakan amalan menguruskan program
instruksional. Penyelidik dari luar Negara juga telah menekankan kepentingan
pemimpin sekolah dalam menyelia dan menyelaras kurikulum demi memperolehi
kualiti pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik (Hallinger 2003, 2005). Kajian
dari artikel yang dibuat juga menunjukkan pemimpin sekolah di Malaysia juga tahu
akan kepentingan menguruskan kurikulum dan memantau perkembangan pelajar.
Kajian oleh Jameela e Nik Mustafat. al (2011) ke atas 187 buah sekolah sekolah
Menengah di Negeri Pahang menyatakan terdapat hubungan yang tinggi, positif dan
relevan pada dimensi mengurus program instruksional dan menggalakkan iklim
pembelajaran dengan perubahan di kalangan pengetua di negeri Pahang. Dapatan
kajian oleh Norazian Ab. Razak et. Al (2010) ke atas pengetua di Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur dan Shafinaz et. al (2015) ke atas 396 orang guru sekolah di Negeri
Sembilan juga menunjukkan min yang tinggi bagi dimensi menguruskan program
instruksional namun dimensi kepimpinan instruksional ini adalah yang paling rendah
nilai min berbanding dua lagi dimensi kepimpinan instruksional.Walaubagaimanapun
dimensi menguruskan program instruksional ini mempunyai nilai min yang paling
rendah berbanding nilai min bagu dua lagi dimensi kepimpinan instruksional. (Jameela
& Jainabee, 2011; Nik Mustafa et. al 2014; Norazian et.al 2010). Ini menjelaskan
secara realitinya pemimpin sekolah adalah personel yang sangat sibuk dengan tugas

pentadbirannya dan tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya kepada dimensi


kepimpinan instruksional (Jameela et al 2011). Oleh itu, pemimpin sekolah
menghadapi kekangan untuk mempraktikkan semua fungsi kepimpinan instruksional
secara holistik (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Kesibukan menjadikan
tugas penyeliaan pdp guru tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.
Dari sepuluh artikel yang dikaji, tidak terdapat artikel yang memberi fokus
kajian kepada peranan pemimpin sekolah dalam konteks memantau dan menyelia
aktiviti di dalam kelas serta kesannya secara langsung kepada prestasi murid kerana
semua kajian yang dijalankan hanya hanya mengkaji hubungan dimensi kepimpinan
instruksional sebagai pemboleh ubah. (Mohd Ibraheem K.Aziz et. al. 2015; Masitah
Mohammad Yusof et. al.2013; Mat Rahimi et. al. 2015; Mohd Yusri et. al.2014; Nik
Mustafa et. al.2014; Norazian et.al 2010; Norizah et. al.2015; Shafinaz et. al.2015).
Dua lagi artikel oleh Mat Rahimi et al (2015) dan Mohd Yusri et. al (2014) mengkaji
sumbangan model kepimpinan instruksional terhadap kompetensi guru yang ditambah
dengan fungsi baru iaitu mengintegrasi teknologi maklumat dalam PdP dan melibatkan
sokongan komuniti.

6.0 KESIMPULAN
Berdasarkan dapatan kajian, kajian yang dilakukan oleh penyelidik mengenai amalan
kepimpinan instruksional hanya dijalankan ke atas pengetua- pengetua sekolah. Secara
umumnya kepimpinan instruksional telah menjadi amalan pemimpin- pemimpin
sekolah di Malaysia secara langsung atau tidak langsung, namun tahap amalan untuk
setiap dimensi didapati berbeza. Kajian menunjukkan tahap amalan pemimpin sekolah
di Malaysia ini tertumpu kepada dimensi; (1) amalan menjelaskan definisi dan
matlamat sekolah, (2) menekankan kecemerlangan akademik dan (3) Menyelaras
kurikulum. Dapatan ini selari dengan dapatan Hallinger (2007) yang menyatakan
pemimpin sekolah secara realiti dan di dalam tugas hariannya akan tertumpu kepada
amalan mendefinasikan matlamat sekolah dan mewujud dan menggalakkan iklim
pembelajaran.
Walaubagaimanapun, penglibatan pengetua sekolah di Malaysia masih kurang
bagi dimensi- dimensi kepimpinan instruksional lain seperti penyeliaan dan penilaian
program intruksional seperti pemantauan kelas dan PdP yang dijalankan oleh guru.
Tugas-tugas pemantauan PdP di kelas- kelas ini dilihat diserahkan kepada penolong
kanan dan juga ketua panitia. Penyeliaan dan penilaian oleh seorang pemimpin sekolah
terhadap guru- guru merupakan sesuatu yang amat penting dan kritikal sekali dalam
menjamin sekolah yang berkesan seperti yang dinyatakan oleh Hargreaves et al.
(2001), Hallinger (2005) dan Leithwood et al. (2004). Pemimpin sekolah boleh
menerapkan kualiti PdP melalui tugas- tugas pencerapan kelas, mengadakan
perbincangan professional dan juga memberi maklum balas mengenai teknik
pengajaran yang dijalankan oleh guru. Dimensi amalan kepimpinan instruksional juga
boleh digunakan dengan lebih meluas lagi seperti merancang aktiviti pengurusan
seperti melantik guru yang benar-benar sesuai untuk melakukan sesuatu tugasan,
menguruskan perbelanjaan dan sumber serta membina suasana sekolah yang kondusif
sesuai untuk aktiviti pembelajaran.

Lebih banyak penyelidikan perlu dijalankan untuk mengkaji dengan lebih


mendalam amalan kepimpinan instruksional di Malaysia. Kajian akan datang
diharapkan dapat memfokuskan kepada amalan kepimpinan instruksional dari segi
akauntabiliti pengetua kepada transformasi yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.
Kajian kesan kepimpinan instruksional terhadap dasar sekolah autonomi seperti yang
terdapat pada gelombang ketiga PPPM 2013-2025 juga boleh diberikan perhatian. Ini
kerana dengan penurunan kuasa dari peringkat pusat kepada sekolah, lebih autonomi
diberikan kepada pentadbir.Ia sudah tentu akan menyebabkan rutin pentadbiran
instruksional akan menerima kesannya akibat dari pertambahan skop tugas yang perlu
digalas oleh seseorang pemimpin sekolah. Persoalan kajian lain yang mungkin boleh
dikaji seperti bagaimanakah amalan kepimpinan instruksional itu kekal utuh mengikut
peredaran masa dan adakah sesuatu acuan amalan kepimpinan instruksional yang telah
terbukti kejayaannya boleh digunapakai di sekolah- sekolah lain di Negara ini?
Dengan adanya peluasan skop kajian ini, diharapkan ia dapat membantu
pemimpin di peringkat sekolah memahami dengan lebih mendalam tentang amalanamalan kepemimpinan instruksional secara lebih berkesan yang boleh membawa
kepada kecemerlangan dan penambahbaikan prestasi sekolah seterusnya mengangkat
sistem pendidikan negara kita setaraf dengan negara- negara maju yang lain. Ini dapat
memastikan hasrat kementerian pendidikan untuk menempatkan pemimpin yang
kompeten dan berprestasi tinggi di semua sekolah menjelang 2020 akan tercapai
sepertimana yang terkandung dalam PPPM 2013-2025 menjadi kenyataan.

RUJUKAN

Hallinger, P. 2000. A review of two decades of research on the principalship using the
Principal Instructional Management Rating Scale. In annual meeting of the
American Educational Research Association, Seattle, WA
Jainabee, M. K., & Jamelaa, B. A.2011. Promoting Learning Environment and Attitude
towards Change among Secondary School Principals in Pahang Malaysia:
Teachers Perceptions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28(2011),
4549.
Masitah Mohammad Yusof, Azizi Muda, Ahmad Makmom Abdullah, Bahaman Abu
Samah, Ramli Basri & Noriati A. Rashid. 2013. faktor- faktor yang
mempengaruhi efikasi- kendiri guru sekolah menengah di Malaysia dalam
pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Asia Pacific Journal of Educators and
Education, Vol. 28, 131153.
Mat Rahimi Yusof & Mohd Yusri Ibrahim. 2015. Proceeding of the Social Sciences
Research ICSSR . Meli Hotel Kuala Lumpur, Malaysia.
McEwan, E. 2003. Seven steps to effective instructional leadership. Education
Journal, 1 (2), 1-15.

Mohd Ibrahim K. Azeez, Mohammed Sani Ibrahim & Rosemawati Mustapa. 2015.
Kompetensi Kepemimpinan Instruksional di Kalangan Pengetua Sekolah: Satu
Kajian Empirikal di Negeri Selangor. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, Bil 2,
Isu 3,1-14.
Mohd Nor. 2005. Kepimpinan Pengajaran Guru Besar, komitmen dan kepuasan kerja
guru: Satu Kajian Perbandingan dan Hubungan dan Hubungan Antara Sekolah
Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan. Jurnal Penyelidikan Pendidikan.
BPPDP. Kementerian Pelajaran Malaysia
Mohd Yusri Ibrahim, Aziz Amin.2014. model kepemimpinan pengajaran pengetua dan
kompetensi pengajaran guru. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik Januari 2014, Bil. 2 Isu 1. 11-25
Murphy, J .1990. Principal instructional leadership: Changing perspective on the
school. Advances in Educational Administration Journal, 1, 163-200.
Nik Mustafa Bin Mat Ail, Mohd Radzi bin Taib, Hazlina bt Jaafar, Wan Aida Rohana bt
Mohamed Salleh & Mohd Nawawi bin Omar. 2014. Principals Instructional
Leadership And Teachers Commitment In Three Mara Junior Science Colleges
(Mjsc) In Pahang, Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191,
1848 1853
Nor Azni Abdul Aziz, Foo Say Fooi, Soaib Asimiran & Aminuddin Hassan.2014.
Proceeding of the Global Summit on Education:.516-525
Norazian Ab. Razak Chua Yan Piaw. 2010. Kemahiran Kepemimpinan Pengajaran
Pengetua Dan Tahap Motivasi Kerja Guru. Jurnal Pemimpin. Isu 10. 75-89.
Norizah A.G. Kiflee & Roslee Talip. 2015. I Instructional Leadership, Work
Motivation, and Work Performance of History Teachers in Sabah, Malaysia.
Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol.2, pp.147-160
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025. (2013) (pp. 1268).
Kementerian Pelajaran Malaysia.
Shafinaz Bt A. Maulod, Chua Yan Piaw, Hussein Bin Ahmad & Shahrin Bin Alias.
2015. Kecerdasan Emosi Dan Kepimpinan Instruksional Pengetua Sekolah.
Jurnal Pemimpin. Isu 11. 78-88.