Anda di halaman 1dari 18

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)


TAHUN 1
MINGGU

TEMA / UNIT

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1

2
3
TEMA 1 :
KELUARGA PENYAYANG

4
5

UNIT 1 :
Keluargaku Sayang

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut


respons
perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi;
i) vokal
ii) konsonan
2.1
Asas
memahami

KB-Mengecam,
Membandingbezakan,
Pembelajaran Masteri
EMK-Nilai Murni, Baik

membaca

dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan


Hati, Rajin, Kasih
yang betul;
Sayang, Kerjasama
i) vokal
ii) konsonan

3.1 Asas menulis

3.1.1 Menulis secara mekanis;


i) huruf

CUTI TAHUN BARU CINA


1

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

7
8

TEMA 1 :
KELUARGA PENYAYANG

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

UNIT 2 :
Bergembira Dengan Keluarga

2.1 Asas membaca dan


memahami

3.1.1 Menulis secara mekanis;


ii) suku kata
iii) perkataan

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

TEMA 1 :
KELUARGA PENYAYANG

KB-Mengecam,
Mengenal Pasti,
Membandingbezakan,
Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea
KP Muzik

2.1.1 Membaca dengan sebutan


Pembelajaran Masteri/
yang betul;
Pembelajaran
iii) suku kata

3.1 Asas menulis

1.1.1 Mengajuk, dan menyebut


perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi;
i) vokal
ii) konsonan
iii) diftong
iv) vokal berganding

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

UNIT 3 :
Bercuti Di Kampung
2

Konstruktivisme
Bercerita

EMK-Nilai Murni
Hormat-Menghormati,
Bersyukur, Kerjasama,
4.2.2
Menyanyikan
dengan Kebersihan Fizikal Dan
sebutan dan intonasi yang betul; Mental, Kasih Sayang,
i) lagu kanak-kanak
Hemah Tinggi
5.1.1 Memahami, mengenal
pasti
dan
menggunakan
golongan kata mengikut konteks;
i) kata nama am

1.1.1 Mengajuk, dan menyebut


perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai bunyi;
v) digraf
vi) konsonan bergabung

KB-Mengecam,
Menghubungkaitkan
Pembelajaran Masteri
EMK-Nilai Murni,

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

Kerjasama, Menghargai
2.1.1 Membaca dengan sebutan Tradisi, Patriotisme,
yang betul;
Menghargai Sejarah

2.1 Asas membaca dan


memahami

iv) frasa
v) perkataan
vi) ayat

3.1 Asas menulis

3.1.1 Menulis secara mekanis;


iv) frasa
v) ayat

10
11

TEMA 2 :
MASYARAKAT MUHIBAH

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami


dan
Memberikan respons terhadap ;
i) Soalan

2.1 Asas membaca dan


memahami

2.1.2 Membaca dengan sebutan


yang betul, intonasi yang sesuai,
Pembelajaran
dan memahami;
i) perkataan dua suku kata dan Kotekstual
tiga suku kata

UNIT 4 :
Rakan Sekelas

KB-Menjanakan Idea,
Menghubungkaitkan,
Menganalisis,
Mencirikan
KP Kinestetik

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

3.2.1 Membina dan menulis


i) perkataan,

5.1.1 Memahami, mengenal


pasti
dan
menggunakan
golongan kata mengikut konteks;
ii) kata nama khas
iii) kata ganti nama

EMK-Nilai Murni
Hemah Tinggi, Kasih
Sayang, Baik Hati

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

12

13
14

CUTI PENGGAL PERTAMA


TEMA 2 :
MASYARAKAT MUHIBAH
UNIT 5 :
Tolong-Menolong

1.1 Mendengar dan memberikan


respons
2.1 Asas membaca dan
memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan
sastera.
4.3 Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif.

1.1.2 Mendengar, memahami


dan
Memberikan respons terhadap ;
ii) Suruhan
2.1.2 Membaca dengan sebutan
yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami;
ii) frasa
3.2.1 Membina dan menulis
ii) frasa

4.2.1 Melafazkan pantun dengan


intonasi yang betul;
i) pantun dua kerat
4.3.1 Mencipta secara terkawal
dan mempersembahkan;
i) pantun dua kerat

KB- Menegecam,
Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea,
Menganalisis
KP- Interpersonal,
Verbal Linguistik
Pembelajaran
Kontekstual
EMK-Nilai MurniKerajinan, TolongMenolong, Semangat
Bermasyarakat

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

15
16

TEMA 2 :
MASYARAKAT MUHIBAH
UNIT 6 :
Buku Segalanya

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami


dan
Memberikan respons terhadap ;

iii) Pesanan

2.1 Asas membaca dan


memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan
sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

2.1.2 Membaca dengan sebutan


yang betul, intonasi yang sesuai,
dan memahami;
iii) ayat
3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat
4.2.1 Melafazkan pantun dengan
intonasi yang betul;
ii) pantun empat kerat
5.1.1 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks;
iv) penjodoh bilangan

KB-Menjanakan Idea,
Menghubungkaitkan,
Mengecam, Mencirikan
Pembelajaran
Kontekstual
KP-Kajian Masa Depan,
Konstruktivisme, Verbal
Linguistik
EMK-Nilai MurniHemah Tinggi, Baik
Hati, Tanggungjawab,
Semangat
Bermasyarakat,
Kerjasama

5.1.2 Memahami, mengenalpasti


dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks ;
i) kata kerja aktif transitif

17
18

TEMA 3 :
PENTINGKAN KEBERSIHAN 1.2 Bertutur untuk
menyampaikan maklumat dan
DAN KESIHATAN
UNIT 7 :
Telitinya Rizal

idea bagi pelbagai tujuan

1.2.1 Bertutur dengan sebutan


yang betul dan intonasi secara
bertatasusila.

2. 2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan grafik dan

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk

KB- Menaakul,
Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea
KP- Interpersonal,

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)


bukan grafik

mendapatkan;
i) kosa kata

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.2 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan;
i) bertumpu

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata
mengikut konteks

5.1.2 Memahami, mengenalpasti


dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks ;
ii) kata kerja pasif

BCB- Merujuk Kamus


Pembelajaran
Konstruktivisme /
Kontekstual
EMK-Nilai Murni
Kebersihan Fizikal Dan
Mental,
Prihatin,Rasional,
Kebersihan

5.1.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
adjektif mengikut konteks.

19
20

TEMA 3 :
PENTINGKAN KEBERSIHAN 1.2 Bertutur untuk
menyampaikan maklumat dan
DAN KESIHATAN
idea bagi pelbagai tujuan

UNIT 8 :
Menu Sihat

1.2.2 Menyampaikan maklumat


daripada bahan

2. 2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan grafik dan
bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
mendapatkan;
ii) idea tersurat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis


iii) ayat
3.2.3 Mencatat maklumat
tentang sesuatu perkara.

5.1 Memahami fungsi dan

5.1.4 Memahami, mengenal


6

KB- Menaakul,
Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea,
Mencirikan, Mengecam
KP-Interpersonal
Pembelajaran
Konstruktivisme /
Kontekstual
BCB- Bacaan Intensif,
Mencatat Nota
EMK-Nilai MurniKesederhanaan,
Rasional, Kebersihan

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)


menggunakan golongan kata
mengikut konteks

1.1 Mendengar dan memberikan


TEMA 3 :
PENTINGKAN KEBERSIHAN respons
DAN KESIHATAN

UNIT 9 :
Kita Cergas

21

Fizikal Dan Mental,


Prihatin, Kasih Sayang

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
i) soalan

KB-Menaakul,
Menghubungkaitkan,
Sintesis, Memadankan

2. 2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan grafik dan
bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
mendapatkan;
iii) idea tersirat

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.2 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan;
ii) bercapah

4.1 Mengaplikasikan unsur


keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

22

pasti dan menggunakan kata


tugas mengikut konteks;
i) kata hubung gabungan
iii) kata seru

4.1.1 Bercerita dan menuturkan


dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
i) Simpulan bahasa
5.1.4 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;
ii) kata perintah

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


7

KP-Kinestetik
Pembelajaran
Kontekstual
BCB-Bacaan Insentif
EMK-Nilai Murni
Kebersihan Fizikal Dan
Mental,Rasional,
Kegigihan, Kerjasama

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

23
24

TEMA 4 :
KESELAMATAN
UNIT 10 :
Pastikan Selamat

25

TEMA 4 :
KESELAMATAN
UNIT 11 :
Kita Selamat Di Sini

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
ii) Suruhan

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
i) cerita

KB-Menaakul, Membuat
Inferens, Mengecam,
Menjanakan Idea
KP- Interpersonal,
Verbal Linguistik
Pembelajaran
Kontekstual ,
Konstruktivisme

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.4 Menulis secara imlak;


i) perkataan

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata
mengikut konteks

5.1.4 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;
iv) kata sendi nama
v) kata arah

EMK-Nilai Murni
Berwaspada,
Berhati-hati,
Bertanggungjawab

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
iii) Pesanan

KB-Mengecam,
Menghubungkaitkan,
Menjana Idea,
Mencirikan

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
ii) pantun

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.4 Menulis secara imlak;


iii) ayat
5.1.4 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;

5.1 Memahami fungsi dan


8

Pembelajaran
Kontekstual,
Konstruktivisme,
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Ilmu-Pendidikan
Jasmani Dan Kesihatan
EMK-Nilai Murni

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)


menggunakan golongan kata
mengikut konteks

Menjaga Keselamatan
Diri, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

26
27
28

ii) kata perintah


iv) kata sendi nama

TEMA 4 :
KESELAMATAN
UNIT 12 :
Selamat Di Jalan Raya

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat dan
idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.1 Bertutur dengan sebutan


yang betul dan intonasi secara
bertatasusila.

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak

3.3 Menghasilkan penulisan

3.3.1 Menghasilkan penulisan


naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal

KB-Menjanakan Idea,
Menghubungkaitkan
Pembelajaran
Kontekstual
KP- Verbal
Linguistik,Muzik
Ilmu -PKJR
EMK-Nilai Murni
Berhati-Hati, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada

29
30

TEMA 5 :
NEGARAKU TERCINTA
UNIT 13 :
Budaya Kita

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat dan
idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.2 Menyampaikan maklumat


daripada bahan.

2. 2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan grafik dan
bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
mendapatkan;
i) kosa kata
3.3.2 Mengedit dan memurnikan

KB-Menaakul,
Mengecam,
Menghubungkaitkan,
Mengenal Pasti
Pembelajaran
Konstruktivisme /
Kontekstual

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)


3.3 Menghasilkan penulisan

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan kata
mengikut konteks

31
32

TEMA 5 :
NEGARAKU TERCINTA
UNIT 14 :
Milik Kita

hasil penulisan daripada aspek;


i) ejaan
5.2.1 Memahami,mengenal pasti
dan menggunakan kata terbitan
mengikut konteks;
ii) kata berimbuhan akhiran

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
i) soalan

2. 2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan grafik dan
bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
mendapatkan;
ii) idea tersurat

3.3 Menghasilkan penulisan

3.3.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada aspek;
ii) tanda baca

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
sastera
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan kata
mengikut konteks

4.2.3 Melagukan dengan


sebutan dan intonasi yang betul ;
i) Syair -irama Selendang Delima
5.2.2 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas
5.2.3 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata

10

KP- Interpersonal
EMK-Nilai Murni
Menghargai Tradisi,
Menghargai Budaya,
Kesyukuran

KB-Menaakul,
Meghubungkaitkan,
Menganalisis,
Menyesuaikan,
Mengkonsepsi,
Membuat Inferens
Kecerdasan Pelbagai,
Pembelajaran
Kontekstual
PK- Mengaplikasi
KP-Logik Muzik,
Naturalis
EMK-Nilai MurniMenghargai Alam
Sekitar, Cinta Akan
Negara, Patriotisme,
Muafakat,

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)


ganda mengikut konteks.
i) kata ganda

33
34

TEMA 5 :
NEGARAKU TERCINTA
UNIT 15 :
Sikap Yang Baik

35

TEMA 6 :
SAINS, TEKNOLOGI DAN
INOVASI
UNIT 16 :
Sains Dan Kita

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
iii) pesanan

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.2 Membaca, memahami, dan


mempersembahkan karya
sastera.

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.2 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
ii) bercapah

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal


pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata
ii) ayat tanya dengan kata tanya

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
iii) pesanan

2. 2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan grafik dan
bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
mendapatkan;

11

KB-Menaakul,
Menghubungkaitkan,
Menjana Idea
Pembelajaran
Kontekstual
KP-Interpersonal,
Kinestetik
EMK-Nilai Murni
Menghargai,
Kerjasama,Hemah
Tinggi, Baik Hati,

KB-Menjana Idea,
Membuat Kesimpulan,
Mencirikan
Pembelajaran
Konstruktivisme

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

36

TEMA 6 :
SAINS, TEKNOLOGI DAN
INOVASI
UNIT 17 :
Teknologi Dan Kita

iii) idea tersirat

KP-Interpersonal

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis


i) perkataan,
ii) frasa

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal


pasti jenis ayat mengikut
konteks;
iii) ayat perintah

EMK-Nilai Murni
Hormat-Menghormati,
Rasional,Kesyukuran,
Bertanggungjawab

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat dan
idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.1 Bertutur dengan sebutan


yang betul dan intonasi secara
bertatasusila.

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
i) cerita

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis


iii) ayat

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun dengan


intonasi yang betul;
ii) pantun empat kerat

4.3 Menghasilkan bahan sastera


dengan menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif.
5.3 Memahami dan membina
12

4.3.1 Mencipta secara terkawal


dan mempersembahkan;
ii) pantun empat kerat

5.3.2 Memahami, mengenal

KB-Menjana Idea,
Mengkategorikan,
Mencirikan,
Menganalisis
Pembelajaran
Konstruktivisme,
Kontekstual
KP- Interpersonal
EMK-Nilai MurniMenghargai Teknologi,
Kesyukuran, Kreativiti
Dan Inovasi, Rasional

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

37

TEMA 6 :
SAINS, TEKNOLOGI DAN
INOVASI
UNIT 18 :
Habatnya Inovasi

38

TEMA 7 :
LINDUNGI ALAM
UNIT 19 :
Sayangi Alam

ayat mengikut konteks.

pasti dan menggunakan bentuk


ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat dan
idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.2 Menyampaikan maklumat


daripada bahan.

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
ii) pantun

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis


iii) ayat

KP-Muzik

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
sastera.

4.2.2 Menyanyikan dengan


sebutan dan intonasi yang betul;
ii) lagu rakyat

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.2 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

EMK-Nilai MurniKreativiti Dan Inovasi,


Menjaga Kebersihan,
Kerajinan

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
i) soalan

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan

13

KB-Merumus,
Menghubungkaitkan,
Menyelesaikan
Masalah, Menganalisis
Pembelajaran
Berasaskan Projek,
Konstruktivisme,

KB-Menjana Idea,
Menghubungkaitkan,
Mengecam
Pembelajaran
Kontekstual

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)


sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan kata
mengikut konteks

3.2.2 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
5.2.2 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

KP-Interpersonal,
Kinestetik
BCB- Bacaan Intensif
EMK-Nilai Murni
Kelestarian Alam
Sekitar, Kerjasama,
Prihatin

5.2.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
ganda mengikut konteks.
i) kata ganda

39

TEMA 7 :
LINDUNGI ALAM
UNIT 20 :
Flora Dan Fauna

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
ii) suruhan

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.2 Membaca, memahami, dan


mempersembahkan karya
sastera.

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

14

3.2.3 Mencatat maklumat


tentang sesuatu perkara
5.1.4 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;
i) kata hubung gabungan

KB- Membuat Inferens,


Menghubungkaitkan,
Menjana Idea,
Pembelajaran
Kontekstual
BCB-Mencatat
Maklumat
KP-Kinestetik
EMK-Nilai Murni-Kasih
Sayang, Semangat
Bermasyarakat,

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

40

TEMA 7 :
LINDUNGI ALAM
UNIT 21 :
Bersihkan Alam

41

TEMA 8 :
EKONOMI,
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN KEWANGAN
UNIT 22 :

Menghargai Alam,
Bersyukur

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal


pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

1.1 Mendengar dan memberikan


respons

1.1.2 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
terhadap;
iii) pesanan

KB-Menjana Idea,
Menghubungkait,
Penilaian, Mengenal
Pasti

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
i) cerita

Pembelajaran
Kontekstual,
Konstruktivisme

3.3 Menghasilkan penulisan

3.3.1 Menghasilkan penulisan


naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal

KP- Interpersonal

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal


pasti jenis ayat mengikut
konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan

EMK-Nilai Murni
Hemah Tinggi, Berjimat
Cermat, Menghargai
Alam, Kerajinan

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat dan
idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.1 Bertutur dengan sebutan


yang betul dan intonasi secara
bertatasusila.

2. 2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan grafik dan
bukan grafik

2.2.1 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
mendapatkan;

KB-Membuat
Keputusan,
Mensintesis,
Mengenalpasti,
Membandingbezakan

15

BCB-Bacaan Intensif

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

Wang Dalam Kehidupan

ii) idea tersurat


iii) idea tersirat

Pembelajaran
Kontekstual

3.3 Menghasilkan penulisan

3.3.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada aspek;
i) ejaan

KP-Logik Matematik,
Bacaan Intensif,
Interpersonal

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan kata
mengikut konteks

5.2.1 Memaha,mengenal pasti


dan menggunakan kata terbitan
mengikut konteks;
i) kata berimbuhan awalan
ii) kata berimbuhan akhiran

EMK-Nilai Murni
Keusahawanan,
Prihatin, Rasional,
Bertanggungjawab

5.2.2 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

42

TEMA 8 :
EKONOMI,
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN KEWANGAN
UNIT 23 :
Peniaga Berjaya

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat dan
idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.2 Menyampaikan maklumat


daripada bahan.

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
ii) pantun

3.3 Menghasilkan penulisan

3.3.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada aspek;
ii) tanda baca

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

16

5.3.1 Memahami dan mengenal


pasti jenis ayat mengikut
konteks;

KB-Menjana Idea,
Memadankan,
Mengenal Pasti,
Menganalisis
Pembelajaran
Kontekstual
KP-Interpersonal,
EMK-Nilai Murni
Prihatin,
Berdikari,Kerjasama

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)


i) ayat penyata

43

TEMA 8 :
EKONOMI,
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN KEWANGAN
UNIT 24 :
Mengurus Belanja

1.2 Bertutur untuk


menyampaikan maklumat dan
idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.2 Menyampaikan maklumat


daripada bahan.

2.3 Membaca dan mengapresiasi


karya sastera dan bukan sastera

2.3.2 Membaca, memahami, dan


mempersembahkan karya
sastera.

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan


ayat yang bermakna

3.2.3 Mencatat maklumat


tentang sesuatu perkara.

4.3 Menghasilkan bahan sastera


dengan menyerapkan keindahan
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif.

4.3.1 Mencipta secara terkawal


dan mempersembahkan;
iii) syair irama Selendang
Delima

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.2 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

44

CUTI PENGGAL KEDUA


17

KB-Menilai, Membuat
Keputusan,
Menghubungkaitkan,
Menjana Idea,
Mencirikan
KPInterpersonal,Kinestetik,
Logik Matematik,
BCB- Bacaan luncuran
EMK-Nilai Murni
Keusahawanan,
Rasional, Kasih
Sayang, Berjimat
Cermat

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

CATATAN :

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

18

Anda mungkin juga menyukai