Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA

TAHUN 2 2017

RPT BM THN 2

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

TEMA / MINGGU
TEMA 1 :

KEMAHIRAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

MENDENGAR &
BERTUTUR

1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

1.2.6
Mendengar, memahami, dan menyebut
frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul dan tepat.

ILMU:

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1
Mendengar, memahami dan memberikan
respons yang sesuai secara lisan atau
gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah jenis silaan dan ayat
perintah jenis larangan dengan betul.

KELUARGA HARMONI
TAJUK :

Hari Keluarga
Minggu 1 :
1 - 5 Jan 2017
Hobi Mak Usu
Minggu 2 :
08 -12 Jan 2017

/ MINGGU
Sepupu Adam
TEMA
Minggu 3 :
15 - 19 Jan 2017
TEMA 2:
SIHAT DAN CERDAS
TAJUK :

KEMAHIRAN

STANDARD KANDUNGAN

MENDENGAR &
BERTUTUR

1.2
Mendengar, mengecam dan
menyebut bunyi bahasa iaitu
abjab, sukukata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

Jagalah Kebersihan
Minggu 4:
22 Jan 26 Jan 2017
(28 29 Jan 2017
Tahun Baru Cina)
Kantin Saya Bersih
Minggu 5 :
30 Jan 2 Feb 2017
Makanan Bersih dan
Berkhasiat
Minggu 6:
05 8 Feb 2017

RPT BM THN 2

1.3
Mendengar,
memahami dan
1.4
memberi
respons
terhadap
Bertutur, berbual dan
sesuatu
arahan,
soalan
menyatakan permintaandan
pesanan
yang didengar
tentang sesuatu
perkara
dengan
betul.
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.PJK
2.P. Muzik
3. P.Moral / P.Islam
4. P.Sivik dan
Kewarganegaraan
5. Sains
6. Kajian Tempatan
NILAI :

1.Berdikari
2.Bersyukur
3.Hormat-Menghormati
1.3.2
Kerajinan
Mendengar, PEMBELAJARAN
memahami dan memberikan 4.
STANDARD
PENGISIAN
5. Kasih Sayang
respons dengan betul secara lisan
KURIKULUM
6. Bertanggungjawab
terhadap pelbagai soalan bercapah.
7. Kebersihan Fizikal dan
1.2.5
ILMU:
Mental
1.3.3
Mendengar, memahami,menyebut dan
1.Pendidikan Kesihatan
Mendengar, memahami dan memberikan 8. Hemah Tinggi
mengeja perkataan yang mengandungi
2.Sains
& pendidikan
9.
Kerjasama
respons secara lisan dan gerak laku
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
moral
10.
Keberanian
berdasarkan pesanan mengikut urutan
berganding, digraf dan konsonan
11. Kebebasan
dengan betul.
bergabung dengan betul dan tepat.
NILAI :
1.Menjaga
Kebersihan
KBT:
1.2.6
anggota badan
Mendengar, memahami, dan menyebut
2.Menjaga
kebersihan
1.Kemahiran
Berfikir
frasa, ayat tunggal dan ayat
majmuk -3.Tolong
menolong
Mencirikan
dengan betul dan tepat.
Kerjasama
-4.Menghubungkaitkan
5.
Rajin
- Mengecam
1.3.1
6.
MenjagaIdea
Keselamatan
- Menjana
Mendengar, memahami dan memberikan
- Membuat Gambaran
1.4.2 yang sesuai secara lisan atau
respons
KBT:
Mental
gerak laku terhadap arahan berdasarkan
1. Menghubungkait
Berbual
tentang
sesuatu
perkara
ayat
perintah
jenis silaan
dan
ayat
2.
Kemahiran
2.Belajar
Caraberfikir
Belajar
menggunakan
kata
panggilan
dengan
perintah jenis larangan dengan betul.
caradengan
belajar
-3.Belajar
Mendengar
tepat bagi keluarga bukan kalangan
4.berkesan
Mengumpul dan
keluarga asas dalam situasi tidak
1.3.2
mengelas
- Mengingat
formal secara
bertatasusila.
Mendengar,
memahami
dan memberikan
5.
Kemahiran
membaca,
- Bacaan Intensif
respons dengan betul secara lisan
kontekstual
terhadap pelbagai soalan bercapah.
6.
Teori Kecerdasan
3.Kecerdasan
Pelbagai
- Kinestetik
- Visual ruang
-Muzik
NURLAILAM_SRAB
MUAR 2017
- Verbal-Linguistik
1.4.3
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri

4. Konstruktivisme

(9 Feb 2017 Hari Thaipusam)

Pelbagai
1.4
Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

Bersenam
Menyihatkan Badan
Minggu 7:
12 16 Feb 2017

1.4.1
Berbual tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang betul dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.
1.4.2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi keluarga bukan kalangan
keluarga asas dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.
1.4.3
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri
pertama dan kedua dengan betul dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila.

RPT BM THN 2

SISTEM BAHASA :
1. Kata Nama Am, Kosa
Kata
2.Sinonim , kata kerja
3. Sinonim, ayat perintah
4. Ejaan, Kata Panggilan
5. Ayat Tunggal

MEDIA:
1. Gambar
2. Kad Perkataan
3. Petikan dalam bentuk

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan intonasi yang betul
tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.

MEMBACA

EMK / FASA:
1.Kreatif Dan Inovatif
2.Teknologi Maklumat
Dan Komunikasi

1.5
Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat majmuk.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.1
Membaca dan memahami perkataan
dalam ayat tunggal yang mengandungi
dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan

ICT
4. Gambar Tunggal
5. Kad Arahan
6. Petikan Lagu, Kad
perkataan, Lembaran
Kerja

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

bergabung dengan sebutan yang betul.


2.2.2
Membaca dan memahami frasa dalam
ayat yang mengandungi perkataan dua
atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.2.3
Membaca dan memahami ayat tunggal
daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
2.3
Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

2.3.1
Membaca kuat ayat penyata dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.
2.3.2
Membaca kuat pelbagai jenis ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut tanda baca.

MENULIS

RPT BM THN 2

2.6
Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2
Membaca dan memahami pelbagai bahan
bacaan berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa kata.

3.2
Menulis secara mekanis

3.2.4
Menulis frasa yang mengandungi

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

berdasarkan bahan yang


diberi dengan betul dan
kemas.

perkataan dua atau tiga suku kata,


diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas.
3.2.5
Menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan cara yang
betul dan tulisan yang kemas.
3.2.6
Menulis ayat majmuk dengan betul dan
kemas.

3.3
Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.1
Membina dan menulis perkataan dan
frasa dengan cara betul dan kemas.
3.3.2
Membina dan menulis ayat yang
mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata,diftong,vokal berganding,digraf
dan konsonan bergabung dengan betul.
3.3.3
Membina dan menulis jawapan dalam
bentuk ayat mudah dengan betul
berdasarkan soalan.

SENI BAHASA

RPT BM THN 2

4.2
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.1
Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
betul dan jelas tentang sesuatu perkara
melalui penceritaan secara didik hibur.
4.2.2
Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

TEMA /
MINGGU
TEMA 3 :
SEMANGAT
PERPADUAN

KEMAHIRAN

MENDENGAR
& BERTUTUR

TAJUK :

Jiran Mesraku
Minggu 08 :
19 Feb 23 Feb
2017
Minggu 09 :
26 Feb 02 Mac
2017

Jiran Sepakat
Minggu 10 :
05 - 9 Mac
2017
Semangat
Kerjasama
Minggu 11:
12 16 Mac 2017

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1
( 17 25 Mac 2017)

Sambutan Hari
Kanak-kanak
Minggu 12:
26 Mac 30 Mac
2017

RPT BM THN 2

TATABAHASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi
bahasa,
4.3 iaitu abjad, suku kata,
perkataan,
frasa bahasa
dan
Mengujarkan
yang
ayat
dengan
betul.
indah
dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
1.4melalui lakonan secara didik
Bertutur,
hibur. berbual dan
menyatakan permintaan
tentang
4.4 sesuatu perkara
daripada
pelbagai
sumber puisi
Melafaz
dan memahami
dalam
situasi
formal
dan betul
tidak
dengan intonasi yang
formal
secara bertatasusila.
menggunakan
bahasa yang
indah secara didik hibur.

1.2.6
ILMU:
Mendengar, memahami, dan menyebut
frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk
1.Pendidikan Kesihatan
dengan
intonasibetul
yang dan
jelastepat.
dan diksi yang tepat serta 2. Pendidikan Moral
menggunakan mimik muka yang sesuai
3. Pendidikan Keselamatan
melalui penceritaan secara didik hibur.
Jalan Raya (PKJR)
4. Sains
1.4.1
5. Muzik
4.3.1 tentang sesuatu perkara
Berbual
Mengujarkan
dialog dengan
sebutan
dan NILAI :
dengan
menggunakan
ayat tunggal
dan
intonasi
yang
betul
dandalam
jelas tentang
ayat
majmuk
yang
betul
situasi
1. Jaga keselamatan
sesuatu
perkara
lakonan secara 2. Berjimat cermat
tidak
formal
secaramelalui
bertatasusila.
didik hibur.
3. Berhati-hati
1.4.4
Bertutur dan menyatakan permintaan
KBT:
4.4.1 intonasi yang betul tentang
dengan
1. Kemahiran Berfikir (KB)
Melafazkan
pantun
dua
kerat tidak
dengan
sesuatu
perkara
dalam
situasi
Mengecam
intonasi
yangbertatasusila.
betul secara didik hibur.
formal
secara
Menghubungkait
Mentafsir
5.1
5.1.2
Menjana idea
Memahami dan menggunakan kata nama
1.5.1
1.5Memahami dan
menggunakan
golongan
kata
khas
hidup
manusia
dengan
betul
Bercerita tentang sesuatu perkara
Bercerita dan menceritakan
2. Kecerdasan Pelbagai
dengan
betul mengikut
mengikut
konteks.
dengan
tepat,
sebutan yang jelas dan
sesuatu
perkara
semula
(KP)
konteks.
intonasi yang betul menggunakan ayat
dengan tepat menggunakan
Verbal linguistik
5.1.3
majmuk.
sebutan yang jelas dan
Memahami
dan
menggunakan
kata
ganti
Muzik
intonasi yang betul.
nama diri ketiga dengan betul mengikut 3. Belajar Cara Belajar
1.5.2
konteks.
(BCB)
Menceritakan
sesuatu perkara yang
Bacaan intensif
didengar dengan tepat, sebutan yang
5.1.5dan intonasi yang betul
jelas
Mencatat nota
Memahami dan
menggunakan
kata
menggunakan
ayat
majmuk.
adjektif pancaindera dengan betul
4. Kontekstual
mengikut konteks.
1.6.1
1.6
Mengalami
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
Berbicara untuk
Menghubungkait
5.1.6tepat tentang sesuatu perkara
yang
menyampaikan maklumat
Memahami
dan menggunakan
daripada
pelbagai
sumber secarakata
tentang sesuatu perkara
hubung
dengan
betul
mengikut konteks.
bertatasusila.
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
EMK:
1.6.2
bertatasusila.
1. Teknologi Maklumat dan
Berbicara untuk menyampaikan
Komunikasi (TMK)
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
2. Kreativiti dan Inovasi
dan jelas secara bertatasusila.
SISTEM BAHASA :
1. Kata Nama Am MUAR 2017
NURLAILAM_SRAB
2. Kata Sendi Nama
3. Kata Adjektif

TEMA / MINGGU

KEMAHIRAN

TEMA
:5
TEMA 6:
:4
MARI
BERNIAGA
PETANI
MODEN
SENI DAN
BUDAYA

MENDENGAR
MENDENGAR &&
& BERTUTUR
BERTUTUR

TAJUK :
TAJUK
TAJUK ::
Hasil Jualan

Kebun
Sekolahku
Sekolahku
Kraf Tangan
Minggu
Minggu 18:
24:
13 & 14:
07
06
11 Mei
2017
02
Julai2017
2017&
Apr
9 13 Apr 2017
(10 Mei 2017 Hari
Wesak)
Kedai

Permainan
Cenderamata
Minggu
:
Minggu1925:
Tradisional
149 18
Mei
2017
13 Julai
Minggu
15 :2017
16 20 Apr 2017
Dusun
Pak
Minggu
26 Long
:
Minggu
20:
20 Julai
2017
16
Makanan
Tradisional
21 25 Mei 2017
Minggu 16:
23 Apr27 Apr 2017
Nasihat Pak Long
CUTI
PERTENGAHAN
Minggu
Warisan 27:
Kita
TAHUN
23 27 17:
Julai 2017
Minggu
( 26 Mei 10 Jun
30 Apr 04 Mei
2017)
2017
(27 Mei 2017 Dunia
Perniagaan
(01
MeiRamadhan)
2017
Hari
Awal
Minggu
28:
Pekerja )
30 Julai 03 Ogos
2017
Minggu 21:
Dusun Pak Long
11 15 Jun 2017

Ternakan
Minggu 22:
18 22 Jun 2017

MEMBACA

STANDARD
KANDUNGAN
1.4
1.3
Mendengar,
Bertutur,
berbual
memahami
dan dan
memberi respons
menyatakan
permintaan
terhadap
sesuatu sesuatu
tentang
arahan, perkara
soalan dan
pesanan yang
daripada
pelbagai
didengar
sumber
dengan
betul. situasi formal dan tidak
dalam
formal secara bertatasusila.
1.5
Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
1.5
dengan tepat
Bercerita
dan menggunakan
menceritakan
sebutan perkara
sesuatu
yang jelas
semula
dan intonasi
yang betul.
dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
1.6 betul.
yang
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
1.6
perkara daripada
Berbicara
untuk menyampaikan
pelbagai
sumber dengan
maklumat
tentang
tepat
sesuatu
secara
bertatasusila.
perkara
daripada pelbagai
1.4
sumber
dengan tepat secara
Bertutur, berbual dan
bertatasusila.
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan
ayat daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.
1.7
2.3
Berbincangkuat
danpelbagai bahan
Membaca
mengemukakan
bacaan
dengan pendapat
tentangsebutan
sesuatuyang
perkara
lancar,
jelas dan
daripadayang
pelbagai
intonasi
betul.sumber
secara bertatasusila

RPT BM THN 2
Hasil Laut
Minggu 23:

2.4

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.4
1.3.3
1.3.1
Mendengar,
Bertutur
dan memahami
menyatakandan
permi
memberikan
ntaan
denganrespons
intonasiyang
secara
yangsesuai
betul
lisan dan
gerak laku
secara
tentang
lisan
sesuatu
berdasarkan
atauperkara
gerak laku
pesanan
dalam
terhadap
situasi
mengikut
arahan
tidak
formal
berdasarkan
urutan
secara
dengan
bertatasusila.
ayatbetul.
perintah jenis
silaan dan ayat perintah jenis larangan
dengan betul.
1.5.1
Bercerita tentang sesuatu perkara
1.3.2
dengan tepat,
Mendengar,
1.5.1
memahami
sebutan yang
dan jelas dan
intonasi yang
memberikan
Bercerita
tentang
respons
betulsesuatu
menggunakan
dengan
perkara
betulayat
majmuk.lisan
secara
dengan
tepat,terhadap
sebutanpelbagai
yang jelas
soalan
dan
bercapah.
intonasi
yang betul menggunakan ayat
majmuk.
1.6.1
1.3.3
Mendengar,
Berbicara untuk
memahami
mendapatkan
dan
maklumat yang
memberikan
1.6.1
respons
tepat tentang
secara lisan
sesuatu
dan
perkara
gerak
Berbicara
laku
daripada
untuk
berdasarkan
mendapatkan
pelbagai
pesanan
sumber
secara bertatasusila.
mengikut
maklumat
urutan
yang tepat
dengan
tentang
betul.sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber
1.6.2 bertatasusila.
1.4.1
secara
Berbicara
Berbual
tentang
untuk menyampaikan
sesuatu perkara
maklumat
dengan
1.6.2
menggunakan
tentang sesuatu
ayatperkara
tunggal dan
daripada
ayat
Berbicara
majmuk
pelbagai
untuk
yang
menyampaikan
sumber
betul dalam
dengan
situasi
tepat
dan jelas
tidak
maklumat
formal
secara
tentang
secara
bertatasusila.
sesuatu
bertatasusila.
perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat
1.6.3jelas secara bertatasusila.
dan
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat dengan tepat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
2.2.3
sumber dengan
menggunakan
Membaca
dan memahami
ayat ayat
majmuk
yang mengandungi
rangkai
kata yang
daripada
pelbagai bahan
bacaan
sesuai secara
bertatasusila.
dengan
sebutan
yang betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU :
ILMU:
1.Sains
1. Pendidikan Jasmani dan
1.
2.P.
Kemahiran
KesihatanHidup
Kesihatan
2.
Sains
2. Pendidikan Moral
3. Pendidikan
Muzik
3.
Muzik
4.
NILAI
Matematik
:
Kajian
Tempatan
5.
1. Moral
Menjaga
6. Pendidikan
Kemahiran
6.
KebersihanHidup
Kesihatan
2. Kerajinan
NILAI :
3. Bekerjasama
1. Kebersihan
2. Kasih sayang
NILAI
:
3. Berdikari
1.
4. Kerjasama
Hemah tinggi
5.
Kebersihan fizikal dan
2.
KBT:
Tolong-menolong
mental
3.
1.Menghubungkait
Berdikari
6.
4.
2. Kerajinan
Berusaha
Menjana idea
7. Kerjasama
5.
3.Membanding
Rajin
dan
8.Semangat bermasyarakat
6. membeza
Kasih sayang
4. Kecerdasan Pelbagai
KBT:

1.Kemahiran Berfikir
a)Membuat
inferens/kesimpulan
KBT:
SISTEM BAHASA :
b)
membanding
dan
1. KataMengumpul
nama am
dan
membeza
mengelaskan
2. Imbuhan
c)
mengumpul
dan
2.
awalan
Membanding
dan
dan
mengelas
membezakan
akhiran
d) menyelesaikan
masalah
3. Mengitlak
Sinonim
2.
Kecerdasan idea
pelbagai
4. Menjanakan
a)
Linguistik
5. Membuat urutan
b) Logik Matematik
6.
c) Menaakul
Muzik
7. Menghubungkaitkan
1.7.1
d)
Kinestetik
2.3.1
MEDIA:
Berbincangkuat
danayat
mengemukakan
e)
Visual ruang
Membaca
penyata dengan
pandangan
tentang
perkara
f)
Interpersonal
1.Kad
Imbasan
lancar,
sebutan
yangsesuatu
jelas, intonasi
daripada
sumber secara
g)
Intrapersonal
yang
betulpelbagai
dan berjeda.
2. Carta lagu
bertatasusila.
h)
KECERDASAN
3. Naturalis
Radio / CD PELBAGAI
i) Konstruktivisme
2.3.2
1. Logik Matematik
1.7.2
Membaca
kuat pelbagai jenis ayat
EMK
2.: Verbal
Berbincang
dansebutan
mengemukakan
3. Belajar
Cara Linguistik
Belajar
dengan
lancar,
yang jelas dan
1. Kreativiti
3. Kontekstual
dan Inovatif
pendapat
tentang
perkara
intonasi yang
betulsesuatu
mengikut
tanda
NURLAILAM_SRAB
MUAR 2017
2. Mereka
Keusahawanan
mengaplikasi
daripada pelbagai sumber secara
4.
cipta
baca.
bertatasusila.
4. Interpersonal
5. Kajian
masa depan
2.4.1
5. Muzik

TEMA / MINGGU

KEMAHIRAN

TEMA 8:
7:
SAYA ANAK
REKA
CIPTA
MALAYSIA

MENDENGAR &
BERTUTUR

TAJUK :

TAJUK
:
Kelab
Reka Cipta
Minggu
Jalur Gemilang
34:
Minggu
17
21 Sept
29: 2017
06 10 Ogos 2017
(21 Sept 2017 Awal Muharram)

STANDARD
KANDUNGAN
1.3
1.4
Bertutur, berbual
Mendengar,
memahami
dan dan
menyatakan
memberi
respons
permintaan
terhadap
tentang sesuatu
sesuatu
arahan, perkara
soalan dan
daripada yang
pesanan
pelbagai
didengar
sumber
dengan
dalam situasi formal dan tidak
betul.
formal secara bertatasusila.
1.5
Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula
1.5
dengan
tepat menggunakan
Berceritajelas
sebutan
dan dan
menceritakan
intonasi yang
sesuatu perkara semula
betul.
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi
1.6
yang betul.untuk menyampaikan
Berbicara
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila

Bahasa Kita
Minggu 35:
30:
24
13 28
17 Sept
Ogos2017
2017
Sains
Reka
Negaradan
Kita
Cipta
Minggu 31:
Minggu
20 24 36:
Ogos 2017
01 05 Okt 2017
Pertandingan Reka
Cipta
CUTI
Minggu 37:
PERTENGAHAN
08 12 Okt 2017
PENGGAL KEDUA
(25
Ogos 38:
02 Sept
Minggu
2017
15 ) 19 Okt 2017

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila

(31
2017
(19 Ogos
Okt 2017
- Hari Kebangsaan)
Deepavali)

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1
1.4.3
Berbual tentang
Mendengar,
memahami
sesuatudan
perkara
menggunakan
memberikan
respons
kata ganti
yang
nama
sesuai
diri
ketiga dengan
secara
lisan atau
betul
gerak
dalam
lakusituasi
terhadap
tidak
formal secara
arahan
berdasarkan
bertatasusila.
ayat perintah jenis
silaan dan ayat perintah jenis larangan
1.4.4 betul.
dengan
Bertutur dan menyatakan permintaan
dengan intonasi yang betul tentang
sesuatu perkara dalam situasi tidak
1.5.1
formal secara
Bercerita
tentang
bertatasusila.
sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
1.5.1
intonasi
yang betul menggunakan ayat
Bercerita tentang sesuatu perkara
majmuk.
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
1.6.2
Berbicara untuk menyampaikan
1.5.2
maklumat
tentang sesuatu perkara
Menceritakan
daripada
pelbagai
sesuatu
sumber
perkara
dengan
yangtepat
didengar
dan
jelas dengan
secara bertatasusila.
tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.6.3
Berbicara untuk menyampaikan
1.6.3
maklumat
dengan tepat tentang sesuatu
Berbicara
perkara
daripada
untuk menyampaikan
pelbagai sumber
maklumat
dengan
menggunakan
dengan tepatayat
tentang
yangsesuatu
perkara daripada
mengandungi
rangkai
pelbagai
kata sumber
yang sesuai
denganbertatasusila.
secara
menggunakan ayat yang
mengandungi rangkai kata yang sesuai
secara bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM
ILMU:
1.Sains
2.P. Kesihatan
NILAI :
1. Menjaga
Kebersihan
2. Kerajinan
3. Bekerjasama
KBT:
1.Menghubungkait
2. Menjana idea
3.Membanding dan
membeza
4. Kecerdasan Pelbagai
SISTEM BAHASA :
1. Kata nama am
2. Imbuhan
awalan dan
akhiran
3. Sinonim
MEDIA:
1.Kad Imbasan
2. Carta lagu
3. Radio / CD
EMK :
1. Kreativiti dan Inovatif
2. Keusahawanan

Minggu 39:
22 26 Okt 2017
Minggu 32:
072017Sept 2017
(2603Okt

1.7
dan mengemukakan
Berbincang
dan
pendapat
tentang sesuatu perkara
mengemukakan
pendapat
daripadasesuatu
tentang
pelbagai
perkara
sumber
secara bertatasusila
daripada
pelbagai sumber
secara bertatasusila

Hari Hol
Almarhum
Lambang Negara
Sultan
Iskandar)
Minggu 33:
10 14 Sept 2017
Minggu 40:
29 Okt 02 Nov
RPT
BM THN 2
2017

MEMBACA

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan


Berbincang tentang
pandangan
dan mengemukakan
sesuatu perkara
pandangan
daripada
pelbagai
tentangsumber
sesuatu
secara
perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
bertatasusila.
1.7.2
Berbincang dan mengemukakan
pendapat
tentang sesuatu perkara
2.3.1
ILMU:
NURLAILAM_SRAB
MUAR 2017
daripada pelbagai
secara
Membaca
kuat ayatsumber
penyata
dengan
bertatasusila.
lancar,
sebutan yang jelas, intonasi
1. Sains
yang betul dan berjeda.
2.Kajian Tempatan