Anda di halaman 1dari 56

MODUL SEMINAR KEMASUKAN

PELAJAR KE IPT
SESI AKADEMIK 2016/2017
ANJURAN BPKP, JPT, KPT

MODUL 1 - 5

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

SEMINAR KEMASUKAN PELAJAR KE IPT


SEMPENA KPTN 2016
13 14 FEBRUARI 2016
(ZON 2)
HOTEL PERMAI INN,
TERENGGANU
PENCERAMAH : EN. AHMAD NAZRI BIN ABDULLAH
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

URUSETIA
BERSAMA
UnisZA
2

Tujuan :
Memberi informasi mengenai kemasukan pelajar ke
Universiti Awam (UA)/ Politeknik/ Kolej Komuniti/ Institusi
Latihan Kemahiran Awam (ILKA)
Sasaran:
Kaunselor/ Pelajar/ Pegawai Tadbir IPT/ Guru Dan Kepada
Sesiapa Yang Terlibat Dengan Seminar Kemasukan Pelajar
ke Universiti Awam (UA)/ Politeknik/ Kolej Komuniti/ Institusi
Latihan Kemahiran Awam (ILKA)

Tahun : Sesi Akademik 2016/ 2017


Sumber : BPKP, JPT

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MODUL KEMASUKAN
PELAJAR KE UNIVERSITI
AWAM (UA)/
POLITEKNIK/
KOLEJ KOMUNITI/
INSTITUSI LATIHAN
KEMAHIRAN AWAM (ILKA)
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

SYARAT
KEMASUKAN
KATEGORI
ALIRAN

TVET

MODUL
DASAR
MERITOKRASI

PEMILIHAN

PERMOHONAN

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MODUL 1 : SYARAT
KEMASUKAN
SYARAT AM &
SYARAT KHAS PROGRAM

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

Apa Itu Syarat Am?

DEFINISI : KELAYAKAN ASAS KEMASUKAN SESUATU


PROGRAM selaras dengan semua UA/Politeknik

SYARAT AM
STPM/SETARAF
SPM/SETARAF
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/Setaraf) dengan mendapat sekurangMemiliki Sijil Pelajaran Malaysia
kurangnya
6C/Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
(SPM/Setaraf) dengan mendapat sekurangatau Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;
kurangnya Lima (5) kepujian 6C/Gred
DAN
C termasuk mata pelajaran Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia.
Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan:
DAN

Sekurang-kurangnya Lulus/Gred E mata


pelajaran Sejarah.

MODUL 1 : SYARAT KEMASUKAN


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan


Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;
ATAU
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
ATAU
Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat
sekurang-kurangnya pangkat Jayyid;
ATAU
Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program
yang dipohon dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat
Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;
DAN
Memiliki Sijil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat
sekurang-kurangnya Tahap Satu (1)/Band Satu (1).

Apa Itu Syarat


Khas?

PERHATIAN !!
Program
bertemu duga
dan tidak
bertemu duga.

DEFINISI : KELAYAKAN KHAS YANG DITETAPKAN OLEH


SETIAP UA/POLITEKNIK UNTUK KEMASUKAN BAGI
SESUATU PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN
DI UA/POLITEKNIK

Rujuk laman
web epanduan
UPU
https://online.mohe.gov.my/up
u/emas/index_epanduan.php

MODUL 1 : SYARAT KEMASUKAN


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

Rujuk buku
syarat
UA/Politeknik

Rujuk laman
web
UA/Politeknik

http://www.semaksyarat.info

MODUL 2
KATEGORI
ALIRAN

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MODUL 2 : KATEGORI ALIRAN


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

10

KATEGORI ALIRAN
ALIRAN

SAINS

SPM

STPM

MATRIK
/ ASASI

MODUL 2 : KATEGORI ALIRAN


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

SASTERA

DIPLOMA

SPM

STPM

MATRIK
/ ASASI

DIPLOMA

STAM

11

Mata pelajaran bagi Kategori


Kemasukan Calon SPM
ALIRAN SAINS

ALIRAN SASTERA

MATEMATIK

BAHASA MELAYU

MATEMATIK TAMBAHAN

MATEMATIK

FIZIK

SAINS

KIMIA

SEJARAH

Biologi atau mata pelajaran berikut:


Pengajian Kejuruteraan Awam/ Elektrik
& Elektronik/ Mekanikal/ Reka Cipta/
Lukisan
Kejuruteraan/
Teknologi
Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/
Sains Pertanian/ Information and
Communication Technology/ Prinsip
Perakaunan/ Perdagangan/ Ekonomi
Asas/ Pengetahuan Sains Sukan/
Pemprosesan Makanan

Pendidikan Islam/
Pendidikan Al-Quran dan AsSunah/ Pendidikan Syariah
Islamiah/ Pengetahuan
Moral

MODUL 2 : KATEGORI ALIRAN


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

12

Mata pelajaran bagi


Kategori Kemasukan Calon STPM
SAINS

SASTERA

PENGAJIAN AM (WAJIB)

PENGAJIAN AM (WAJIB)

Mathematic M / Mathematic T

Bahasa Melayu/ Bahasa Cina/


Bahasa Tamil/ Bahasa Arab/
Literature
English/
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif/
Syariah/
Usuluddin/ Sejarah/ Geografi/
Ekonomi/ Pengajian Peniagaan/
Perakaunan/ Information and
Communications
Technology
(ICT)/ Sains Sukan/ Seni Visual

Dan
Mengambil Subjek Physics /
Chemistry / Biology

MUET (WAJIB)

MODUL 2 : KATEGORI ALIRAN


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MUET (WAJIB)

13

Mata pelajaran bagi


Kategori Kemasukan Calon Matrikulasi KPM
SAINS
Modul I : Matematik,
Kimia, Fizik, Biologi

PERAKAUNAN
Matematik,
Perakaunan,
Pengurusan
Perniagaan dan
Ekonomi

TEKNIKAL
Matematik, Kimia
Kejuruteraan,
Fizik
Kejuruteraan, dan
Pengajian
Kejuruteraan

Modul II : Matematik,
Kimia, Fizik dan Sains
Komputer
Modul III : Matematik,
Kimia, Biologi dan
Sains Komputer
MODUL 2 : KATEGORI ALIRAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

14

Mata pelajaran bagi


Kategori Kemasukan Calon Asasi UiTM & UM
SAINS
FIZIK,
KIMIA,
BIOLOGI,
MATH

TESL
READING,
WRITING,
LISTENING
AND
SPEAKING,
GRAMMAR

SAINS HAYAT

KEJURUTERAAN
FIZIK, KIMIA,
MATH,
COMPUTING

UNDANG-UNDANG
LAW, LEGAL RESEARCH &
INFO PROCESSING SKILLS,
SOCIAL PSYCHOLOGY &
CRIMONOLOGY,
CONTEMPORARY GLOBAL &
LEGAL ISSUES, MALAYSIAN
SYSTEM OF GOVERNMENT
POLITIES

SAINS FIZIKAL

FIZIK, KIMIA, BIOLOGI, MATH


MODUL 2 : KATEGORI ALIRAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

15

Mata pelajaran bagi


Kategori Kemasukan Calon STAM
KOD MP
S101
S102
S103
S104
S105
S106
S107
S108
S109
S110

MODUL 2 : KATEGORI ALIRAN


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MATA PELAJARAN
HIFZ AL-QURAN & TAJWID
FIQH
TAUHID & MANTIQ
TAFSIR & ULUMUHU
HADIS & MUSTOLAH
NAHU & SARF
INSYA' & MUTALAAH
ADAB & NUSUS
ARUDH & QAFIYAH
BALAGHAH

16

MODUL 3
DASAR MERITOKRASI

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

17

SEJARAH DAN PUNCA KUASA


DASAR MERITOKRASI
- BPKP melalui penjenamaan semula kepada Unit Pusat
Universiti (UPU) di Kementerian Pendidikan Tinggi yang
ditubuhkan pada 1972

SEJARAH
- Sistem Meritokrasi menggantikan Sistem Quota
- Diperkenalkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad, Mantan
Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2007

PUNCA
KUASA
MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

SPM/ Setaraf dan STPM/ Setaraf


- Keputusan Jemaah Menteri berkuatkuasa Sesi Akademik
2006/2007
Program Sijil dan Diploma ke Institusi TVET & ILKA
- Jawatankuasa Panduan Kemasukan ke Program Sijil dan
Diploma ke Institusi TVET & ILKA Ambilan Tahun 2011
18

APA ITU DASAR MERITOKRASI?


DEFINISI MERITOKRASI adalah satu sistem ranking pemilihan pelajar
berasaskan kepada markah untuk menentukan merit calon seperti berikut:

SPM/Setaraf &
STPM/Setaraf

Markah Akademik (90%) + Markah


Kokurikulum (10%)

STAM

Markah Akademik (90%) + Markah


Kokurikulum (10%)
(Pangkat Jayyid sebagai Syarat Minimum)

Program Sijil dan


Diploma ke Institusi
TVET & ILKA

Markah Akademik (75%) + Markah


Kokurikulum (10%) + Status SosioEkonomi
(SES) 15%

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

19

MARKAH MERIT

KOMPONEN MARKAH
MERIT SPM/SETARAF
5 MATA PELAJARAN UTAMA
ALIRAN
MARKAH AKADEMIK (90%)

3 MATA PELAJARAN TERBAIK

MARKAH KOKURIKULUM
(10%)

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

SEMAK DI LAMAN WEB


http://emkoko.moe.gov.my/

20

KAEDAH PENGIRAAN MARKAH


MERIT SPM/SETARAF
Pengiraan markah akademik:

MARKAH
AKADEMIK

MARKAH
MATA
PELAJARAN
UTAMA
ALIRAN

MARKAH
MATA
PELAJARAN
TERBAIK

Pengiraan markah akademik (90%):

Pengiraan markah merit:

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

21

KAEDAH PENGIRAAN
MARKAH AKADEMIK
MATA PELAJARAN
UTAMA SAINS

MATA PELAJARAN
UTAMA SASTERA

MATEMATIK

BAHASA MELAYU

MATEMATIK TAMBAHAN

MATEMATIK

FIZIK

SAINS

KIMIA

SEJARAH

Biologi atau mata pelajaran


berikut:
Pengajian Kejuruteraan Awam/
Elektrik & Elektronik/ Mekanikal/
Reka Cipta/ Lukisan Kejuruteraan/
Teknologi Kejuruteraan/ Ekonomi
Rumah Tangga/ Sains Pertanian/
Information and Communication
Technology/ Prinsip Perakaunan/
Perdagangan/
Ekonomi
Asas/
Pengetahuan
Sains
Sukan/
Pemprosesan Makanan

Pendidikan Islam/ Pendidikan


Al-Quran dan As-Sunah/
Pendidikan Syariah Islamiah/
Pengetahuan Moral

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

90%

30%
mata

pelajaran
utama

mata

pelajaran
terbaik
yang lain

22

CONTOH PENGIRAAN MARKAH MERIT CALON SPM


ALIRAN SASTERA
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MATA PELAJARAN

GRED

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Pengetahuan Islam
Sejarah
Matematik
Sains
Perdagangan
Ekonomi Asas
Ekonomi Rumah Tangga

A+
A+
B+
C+
B+
B+
C+
C+
A

NILAI
GRED

5 MATA PELAJARAN

3 MATA PELAJARAN

UTAMA

TERBAIK YG LAIN

18
18
12
8
12
12
8
8
16

PENGIRAAN MARKAH AKADEMIK

62 X 90 = 62
42 X 30 = 23.3
90
54
62 + 23.3 X 90 = 63.98
120

MARKAH KOKURIKULUM

MARKAH
AKADEMIK
63.98
MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MARKAH
KOKURIKULUM
7

MARKAH
MERIT
70.98
23

PENGIRAAN MARKAH
MERIT CALON LEPASAN DIPLOMA/ SETARAF
MARKAH
MERIT

MARKAH
KOKU
(10%)
MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MARKAH
AKADEMIK
(90%)

MARKAH
KOKU
(10%)

MARKAH YANG DI ISI OLEH CALON

24

CONTOH PENGIRAAN MARKAH MERIT


CALON LEPASAN DIPLOMA/ SETARAF

MARKAH MERIT

MARKAH
AKADEMIK (90%)

PNGK *90/4.00

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MARKAH
KOKURIKULUM
(10%)

Markah Akademik

Markah Kokurikulum

PNGK x 90
4.00

Markah yang di isi


oleh calon = 10

= 2.90 x 90
4.00
= 65.25
Markah Merit = Markah Akademik + Markah
Kokurikulum
= 65.25 + 10
= 75.25

25

KOMPONEN MARKAH
AKADEMIK STPM /SETARAF
STPM - mata nilai gred untuk setiap mata
pelajaran diberikan dan nilai PNGK dihitung
dengan mengambil kira purata nilai gred empat
(4) mata pelajaran terbaik termasuk
Pengajian Am.

Matrikulasi KPM/ PASUM- tiga (3) mata


pelajaran terbaik termasuk Matematik. (diterima
mengikut face value);

Asasi UiTM - diterima mengikut keputusan


peperiksaan yang dikeluarkan oleh UiTM

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

26

KOMPONEN MARKAH
AKADEMIK STAM
Nilai gred bagi STAM yang diguna pakai
dalam pengiraan markah akademik

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

27

PENGIRAAN MARKAH
MERIT STPM/ SETARAF
PENGIRAAN
MARKAH
AKADEMIK
90%

MARKAH
KOKU
(10%)

MARKAH YANG DI ISI OLEH CALON

PENGIRAAN
MARKAH
MERIT

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

28

CONTOH PENGIRAAN MARKAH MERIT


STPM/ SETARAF & STAM
BIL

MARKAH MERIT

MARKAH
AKADEMIK (90%)

MARKAH
KOKURIKULUM
(10%)

MATA PELAJARAN
Pengajian Am

B+

3.33

2.

Fizik

3.00

3.

Kimia

B+

3.67

4.

Biologi

4.00

PNGK

=
=

3.33 + 3.00 + 3.67 + 4.00


14.00
4
3.50

a)
b)
c)

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

MARKAH

1.

MARKAH AKADEMIK (90%)

PNGK *90/4.00

GRED

Markah
Akademik
Markah
Kokurikulum
Markah
Merit

= 3.50 X 90
4.00
= 78.75

78.75

Markah Akademik + Markah


Kokurikulum
78.75 + 9

87.75

29

PERBANDINGAN MARKAH MERIT


PELAJAR ALIRAN SAINS CALON SPM
Pelajar 1

5 Mata Pelajaran Utama


Matematik
Matematik Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi

Pelajar Aliran Sains


Pelajar 2

Pelajar 3

Pelajar 4
Semua Mata
Semua Mata Pelajaran Semua Mata Pelajaran Semua Mata Pelajaran
Pelajaran Sains A
A
Sains Tidak A
Sains A
kecuali Fizik
Gred Markah Merit Gred Markah Merit Gred Markah Merit Gred Markah Merit
A+
18
C
6
A+
18
A+
18
A+
18
B
10
A+
18
A+
18
A+
18
C
6
A+
18
C+
8
A+
18
B
10
A+
18
A+
18
A+
18
D
4
A+
18
A+
18
80
90
36
90

3 Mata Pelajaran Terbaik


Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Sejarah

A+
A+
A+

18
18
18
30

A+
A+
A+

18
18
18
30

C
C
B

6
6
10
12.22

A+
A+
A+

18
18
18
30

Lain-lain Mata Pelajaran


Pendidikan Islam
Prinsip Perakaunan

A+
A+

18
18

A
A

18
18

C
C

6
6

A+
A+

18
18

Jumlah Gred A Yg Diperolehi


Markah KOKO
Markah Merit

10

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

5
2
92

5
9
58.5

9
8
84.6

10
92.5
30

PERBANDINGAN MARKAH MERIT PELAJAR


ALIRAN SAINS CALON SPM
Pelajar Aliran Sains
Pelajar 2

Pelajar 3

Semua Mata Pelajaran Semua Mata Pelajaran


Sains Tidak A
Sains A
5 Mata Pelajaran Utama
Matematik
Matematik Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi

Gred
C
B
C
B
D

Markah Merit
6
10
6
10
4
36

Gred
A+
A+
A+
A+
A+

Markah Merit
18
18
18
18
18
90

3 Mata Pelajaran Terbaik


Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Sejarah

A+
A+
A+

18
18
18
30

C
C
B

6
6
10
12.22

Lain-lain Mata Pelajaran


Pendidikan Islam
Prinsip Perakaunan

A
A

18
18

C
C

6
6

Jumlah Gred A Yg Diperolehi


Markah KOKO
Markah Merit
MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

KES 1 :
Perbandingan antara
Pelajar 2 dan Pelajar 3

ISU :
1. Merit siapa yang lebih
tinggi sedangkan
kedua-dua nya
mendapat 5A?

5
9
58.5

8
84.6
31

PERBANDINGAN MARKAH MERIT


PELAJAR ALIRAN SAINS CALON SPM
Pelajar Aliran Sains
Pelajar 1
Semua mata
pelajaran A

Pelajar 4
Semua Mata
Pelajaran Sains A
kecuali Fizik

5 Mata Pelajaran Utama


Matematik
Matematik Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi

A+
A+
A+
A+
A+

18
18
18
18
18
90

A+
A+
C+
A+
A+

18
18
8
18
18
80

3 Mata Pelajaran Terbaik


Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Sejarah

A+
A+
A+

18
18
18
30

A+
A+
A+

18
18
18
30

Lain-lain Mata Pelajaran


Pendidikan Islam
Prinsip Perakaunan

A+
A+

18
18

A+
A+

18
18

Jumlah Gred A Yg Diperolehi


Markah KOKO
Markah Merit
MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

10

KES 2 :
Perbandingan antara Pelajar 1 dan
Pelajar 4

ISU :
1. Merit pelajar mana yang
lebih tinggi?
2. Pelajar mana yang
mendapat tempat jika
kedua-duanya mohon
program Asasi Sains?

9
2
92

10
92.5
32

PERBANDINGAN MARKAH MERIT


PELAJAR ALIRAN SAINS CALON SPM
Pelajar Aliran Sains
Pelajar 3
Pelajar 4
Semua Mata Semua Mata Pelajaran
Pelajaran Sains A Sains A kecuali Fizik
5 Mata Pelajaran Utama
Matematik
Matematik Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi

A+
A+
A+
A+
A+

18
18
18
18
18
90

A+
A+
C+
A+
A+

18
18
8
18
18
80

3 Mata Pelajaran Terbaik


Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Sejarah

C
C
B

6
6
10
12.22

A+
A+
A+

18
18
18
30

Lain-lain Mata Pelajaran


Pendidikan Islam
Prinsip Perakaunan

C
C

6
6

A+
A+

18
18

Jumlah Gred A Yg
Diperolehi
Markah KOKO
Markah Merit
MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

KES 3 :
Perbandingan antara Pelajar 3 dan
Pelajar 4

ISU :
1. Pelajar mana yang
mendapat panggilan temu
duga jika kedua-duanya
mohon program bertemu
duga?

9
8
84.6

10
92.5
33

KOMPONEN MARKAH MERIT SPM


KEMASUKAN KE SIJIL & DIPLOMA POLITEKNIK
KONVENSIONAL/ METrO, KOLEJ KOMUNITI & ILKA

75% Markah Akademik

MARKAH
MERIT

10% Markah Kokurikulum

15% Status Sosial Ekonomi (SES)

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

34

KOMPONEN MARKAH AKADEMIK SPM


KEMASUKAN KE SIJIL & DIPLOMA POLITEKNIK
KONVENSIONAL/ METrO, KOLEJ KOMUNITI & ILKA
Mengambil kira 5 mata pelajaran
berikut:
i. Bahasa Melayu;
ii.Matematik/ Matematik Tambahan dan
iii.Satu (1) mata pelajaran SPM terbaik dari
kumpulan Sains/ Vokasional/ Teknologi
dan
iv.Dua (2) mata pelajaran terbaik yang
belum diambil kira

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

35

PENGIRAAN MARKAH MERIT SPM


KEMASUKAN KE SIJIL & DIPLOMA POLITEKNIK
KONVENSIONAL/ METrO, KOLEJ KOMUNITI & ILKA
PENGIRAAN
MARKAH
AKADEMIK
75%

PENGIRAAN
MARKAH
MERIT

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

36

CONTOH PENGIRAAN MARKAH MERIT


MARKAH MERIT

MARKAH
AKADEMIK
(75%)

MARKAH
KOKURIKULUM
(10%)

MARKAH
SES (15%)

Markah Akademik *75/50

MODUL 3 : DASAR MERITOKRASI


BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

37

MODUL 4
PERMOHONAN KEMASUKAN
UPUOnline

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

38

PROSES PERMOHONAN
MELALUI UPUOnline
BELI UNIK
ID DI BSN

IKLAN UPU

MODUL 4 : PERMOHONAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

SEMAK & HANTAR


PERMOHONAN
SECARA ONLINE
SEBELUM TARIKH
TUTUP
BACA PANDUAN & ISI
UPUOnline
(http://upu.mohe.gov.my)
*sambungan

SELESAI
PERMOHONAN

CETAK SLIP
PERMOHONAN
UNTUK RUJUKAN

39

BACA PANDUAN
PERMOHONAN

e-Panduan
https://online.mohe.gov.my/upu/emas/epanduan/ipta

Aplikasi Semak Syarat IMASCU


http://www.semaksyarat.info

Syarat Am

Syarat Khas
MODUL 4 : PERMOHONAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

40

12 Pilihan
STPM/
MATRIKULASI
/ ASASI/
STAM

Pilihan
Program

DIPLOMA/
SETARAF

Sarjana
Muda

Sarjana
Muda
Diploma/
Asasi

Wajib isi semua & pilihan berbeza


Prog Pendidikan:Pilihan 1 2 sahaja
Prog Temu duga #: Pilihan 1 4 sahaja

8 Pilihan
Wajib isi semua & pilihan berbeza
Prog Pendidikan : Pilihan 1 2 sahaja
Prog Temu duga #: Pilihan 1 4 sahaja

12 Pilihan
Wajib isi semua & pilihan berbeza
Prog Temu duga # : Pilihan 1 4 sahaja

SPM

5 Pilihan
Diploma
TVET/ILKA
MODUL 4 : PERMOHONAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

Wajib isi semua & pilihan berbeza


Prog Temu duga # : Pilihan 1 2 sahaja
41

CARTA ALIR
PERMOHONAN
UPUOnline
RUJUK
KAUNSELOR

MODUL 4 : PERMOHONAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

42

MODUL 5
PEMILIHAN

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

43

TIPS MEMILIH PROGRAM


RUJUK
KAUNSELOR
Program
yang minat

Melepasi syarat
am & syarat
khas program
UA

MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

Pilihan program
ikut keutamaan

Pelbagai
pilihan
bidang dan
UA

44

PEMILIHAN
PELAJAR

PROSES
PEMILIHAN

KRITERIA
PEMILIHAN
DASAR
PEMILIHAN

MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

45

* Memenuhi syarat
khas
*Telah mengambil MUETProgram Ijazah Sarjana
Muda sahaja

KRITERIA
PEMILIHAN CALON
(SEBELUM
PERMOHONAN)

Kombinasi mata
pelajaran yang
bersesuaian

Gred mata
pelajaran untuk
tujuan
pengkhususan
MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

46

Lulus temu
duga/ ujian
jika ada

Program
pilihan
pemohon
mengikut
keutamaan

*Lulus ujian
khas yang
ditetapkan
dan diperaku
temuduga

*Kriteria
tambahan
bagi Program
Ijazah Sarjana
Muda
Pendidikan
(ISMP)
MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

*Melepasi
tahap
minimum
Ujian MEdSI

KRITERIA
PEMILIHAN
CALON (SELEPAS
PERMOHONAN)
Bilangan
tempat
47

DASAR PEMILIHAN
Berasaskan Prinsip Meritokrasi
(Nilai merit yang dilaksanakan tanpa
mengira agama, bangsa, keturunan,
negeri dan tempat tinggal)

90%
Markah Akademik
MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

10%
Markah Kokurikulum
48

Penentuan
Aliran

Bilangan tempat
yang disediakan
oleh UA

PROSES
PEMILIHAN

Ranking

MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

Semak
Syarat
Khas
Program
49

CONTOH
PEMPROSESAN
PEMILIHAN

Pemohon mengikut aliran akan disusun mengikut ranking berdasarkan


Markah Merit yang paling tinggi hingga yang paling rendah

Pil 1

Pil 2

Pil 3

Syarat

Kekosongan/
Unjuran

Temu duga
(Jika Ada)

KEPUTUSAN

MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

50

CONTOH
PEMPROSESAN
PEMILIHAN

Pemohon mengikut aliran akan disusun mengikut ranking berdasarkan


Markah Merit yang paling tinggi hingga yang paling rendah

Pil 1

Pil 2

Pil 3

Pil 4

Pil 5

Syarat

Kekosongan/
Unjuran

Temu duga
(Jika Ada)

KEPUTUSAN

MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

51

CONTOH
PEMPROSESAN
PEMILIHAN

Pemohon mengikut aliran akan disusun mengikut ranking berdasarkan


Markah Merit yang paling tinggi hingga yang paling rendah

Pil 1

Pil 2

Pil 3

Pil 4

Pil 5

Pil 6

Pil 7

Pil 8

Pil 9

Syarat

Kekosongan
/ Unjuran

Temu duga
(Jika Ada)

KEPUTUSAN

MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

52

CONTOH PEMPROSESAN
PEMILIHAN TIDAK BERJAYA

Tidak

Tidak
Tiada

Pil 1

Pil 2

Pil 3

Pil 4

Pil 5

Pil 6

Pil 7

Pil 8

Pil 9

Pil
10

Pil
11

Pil
12

Syarat

Kekosongan
/ Unjuran

Temu duga
(Jika Ada)

KEPUTUSAN

MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

53

PEMILIHAN
PELAJAR

CALON BERJAYA
DITAWARKAN
TEMPAT DI UA
Memenuhi syarat khas program
pengajian

CALON GAGAL
MENDAPAT
TEMPAT DI UA
TIDAK memenuhi syarat
khas program pengajian
Unjuran tempat penuh,
terutamanya program
Perubatan, Pergigian dan
Farmasi

Unjuran ada kekosongan


tempat
BERJAYA dalam saringan
temu duga
MERIT TINGGI

GAGAL dalam saringan


temu duga
MERIT RENDAH- markah
kokurikulum yang rendah
MODUL 5 : PEMILIHAN
BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

54

PENGHARGAAN
Bahagian Pengambilan
Pelajar UiTM,
Penggubal Modul UA &
JPP dan BPKP JPT

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

55

SEKIAN, TERIMA KASIH


*Disclaimer : Hak Cipta Terpelihara BPKP, JPT
Semua maklumat dalam modul ini sah digunapakai
untuk Sesi Akademik 2016/2017 sahaja

BPKP JPT : SESI AKADEMIK 2016/2017

56